0

(LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định

95 1 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN TRẦN NHẬT QUANG QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HỒI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH Ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 8310110 Ngƣời hƣớng dẫn: TS VÕ VĂN LỢI TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Em Các số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực không trùng lắp với công bố cơng trình nghiên cứu có liên quan khác đƣợc công bố Em xin cam đoan cộng tác, giúp đỡ cho việc thực luận văn đƣợc cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn đƣợc rõ nguồn gốc Bình Định, ngày tháng 03 năm 2022 Học viên Trần Nhật Quang TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, Em nhận đƣợc quan tâm, giúp đỡ nhiều cá nhân tập thể Nhân Em xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành mình: Em xin bày tỏ cảm ơn đến Ban giám hiệu Nhà trƣờng thầy giáo, cô giáo Trƣờng Đại học Quy Nhơn giúp đỡ, tạo điều kiện có ý kiến đóng góp q báu cho em q trình học tập, nghiên cứu vừa qua Em xin đƣợc gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân thị xã Hồi Nhơn, Phịng Quản lý thị; Phịng Kinh tế; Phịng Tài - Kế hoạch; Văn phịng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân thị xã; Chi cục Thống kê Thị xã Hoài Nhơn tạo điều kiện thuận lợi giúp em hoàn thành luận văn thạc sĩ Em xin cảm ơn bạn bè đồng nghiệp động viên nhiệt tình em hồn thành tốt chƣơng trình học tập nghiên cứu đề tài khoa học Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới TS Võ Văn Lợi thầy giáo hƣớng dẫn khoa học cho em, quan tâm, tận tình hƣớng dẫn, có góp ý cho Em thời gian thực luận văn Một lần Em xin trân trọng cảm ơn tất cả! TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Đặc điểm vai trò đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 1.2 Quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn cấp huyện 11 1.2.1 Khái niệm quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 11 1.2.2 Sự cần thiết quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 12 1.2.3 Bộ máy thẩm quyền quyền cấp huyện quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 14 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 1.2.4 Nội dung quản lý đầu tƣ tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn cấp huyện 17 1.2.5 Các tiêu chí đánh giá quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 31 1.2.6 Các nhân tố ảnh hƣởng đến quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nƣớc 32 1.3 Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc số địa phƣơng học rút cho thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 35 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc từ địa phƣơng 35 1.3.2 Bài học rút cho thị xã Hoài Nhơn quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 39 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 40 2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh hƣởng đến quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nƣớc 40 2.1.1 Về điều kiện tự nhiên 40 2.1.2 Về điều kiện kinh tế - xã hội 41 2.1.3 Tác động điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 43 2.2 Thực trạng đầu tƣ Xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nƣớc địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 45 2.3 Công tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 48 2.3.1 Quản lý quy hoạch phân bổ vốn đầu tƣ 48 2.3.2 Quản lý thẩm định dự án đầu tƣ 53 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 2.3.3 Quản lý đấu thầu 53 2.3.4 Quản lý cơng tác đền bù giải phóng mặt 55 2.3.5 Quản lý công tác giải ngân vốn 56 2.3.6 Quản lý cơng tác thi cơng xây dựng cơng trình 59 2.3.7 Thẩm tra toán dự án hoàn thành 60 2.3.8 Thanh tra kiểm tra, kiểm toán 62 2.4 Đánh giá công tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 63 2.4.1 Những kết đạt đƣợc 63 2.4.2 Những hạn chế, yếu 64 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế yếu 65 CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỜNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 68 3.1 Định hƣớng hồn thiện quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 68 3.1.1 Mục tiêu tổng quát 68 3.1.2 Mục tiêu cụ thể 69 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý vốn đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 71 3.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ xây dựng phù hợp với chiến lƣợng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 71 3.2.2 Nâng cao chất lƣợng công tác xây dựng dự tốn phân bổ dự tốn cho cơng tác đầu tƣ xây dựng hàng năm 74 3.2.3 Nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán làm cơng tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng 75 3.2.4 Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tƣ dự án 76 3.2.5 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra 78 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT DIỄN GIẢI XDCB UBND Xây dựng dân Uỷ ban nhân NSNN Ngân sách Nhà nƣớc CSHT Cơ sở hạ tầng GPMB Giải phóng mặt TT TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ BẢNG BIỂU Bảng Tình hình đầu tƣ xây dựng ngân sách Nhà nƣớc địa bàn thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2016 - 2020 47 Bảng 2 Tổng hợp quy mô đầu tƣ xây dựng địa bàn thị xã Hoài Nhơn giai đoạn 2016-2020 49 Bảng Kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách tỉnh 51 Bảng Kế hoạch phân bổ vốn nguồn ngân sách thị xã 52 Bảng Tình hình tốn cơng trình hồn thành thị xã Hoài Nhơn 61 Bảng 3.1 Dự báo nhu cầu khả huy động vốn thực quy hoạch địa bàn thị xã Hoài Nhơn đến năm 2030 69 HÌNH VẼ Hình 2.1 Bản đồ hành thị xã Hồi Nhơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 40 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ĐTXDCB hoạt động đầu tƣ vô quan trọng, tạo hệ thống sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội, tiền đề để thực CNH, HĐH đất nƣớc Mặt khác, thông qua đầu tƣ XDCB tạo sản phẩm cố định, nâng cao khả sản xuất quốc gia, tạo công trình phục vụ xã hội Trong kinh tế thị trƣờng, chủ thể tiến hành đầu tƣ XDCB thuộc tất thành phần kinh tế, Nhà nƣớc chủ thể đầu tƣ lớn Hàng năm đầu tƣ XDCB từ NSNN chiếm 30% tổng vốn đầu tƣ xã hội, cá biệt có năm lên tới 50% Ở nƣớc ta, quản lý ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN thời gian qua không ngừng đƣợc cải tiến, nâng cao chất lƣợng, hƣớng tới hiệu Nhờ dự án đầu tƣ đƣợc phê duyệt thận trọng hơn, chi phí quản lý đầu tƣ bƣớc đƣợc quản lý chặt chẽ, trách nhiệm quan quản lý đầu tƣ đƣợc phân định rõ ràng Nhìn tổng thể, quản lý ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN nhiều yếu kém, chế quản lý nhiều bất cập, vừa chồng chéo, vừa phân tán, nhiều tiêu, định mức kinh tế, kỹ thuật chƣa rõ ràng thiếu quán, dẫn đến việc thực quản lý ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN gặp khó khăn, phức tạp, cơng trình có vốn lớn Những năm qua, đƣợc quan tâm Tỉnh, Sở, Ban ngành công tác đạo điều hành cân đối nguồn lực, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định nỗ lực huy động nguồn NSNN cho đầu tƣ XDCB bƣớc đầu đạt đƣợc kết đáng kể, góp phần quan trọng nghiệp xây dựng phát triển; mang lại thay đổi, bƣớc chuyển mạnh mẽ thị xã Hồi Nhơn thời gian qua, kể đến Hoài Nhơn đƣợc Chủ tịch nƣớc trao tặng Huân chƣơng Lao động hạng Ba phong trào nƣớc xây dựng nông thôn giai đoạn 2016 - 2020; Bộ Xây dựng cơng nhận Hồi Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV vào năm 2019; đƣợc Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội công nhận thành lập Thị xã Hoài Nhơn vào ngày 01/6/2020 đƣợc Chủ tịch nƣớc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi vào ngày 13/11/2020 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 72 Quy hoạch phát triển ngành cần trọng đến mục tiêu nâng cao chất lƣợng, giá trị sản xuất; nâng cao hiệu sức cạnh tranh trình hội nhập Tập trung hỗ trợ xây dựng hệ thống sở hạ tầng phục vụ phát triển tổ chức, cá nhân đầu tƣ phát triển Khi quy hoạch phải có tầm nhìn tƣơng lai, sở phát triển khoa học cơng nghệ, tránh tình trạng điều chỉnh quy hoạch tuỳ tiện gây tác động tiêu cực đến chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội Quy hoạch phải gắn với nguồn lực để tránh tình trạng quy hoạch bị treo, ảnh hƣởng đến đời sống nhân dân Để thực giải pháp này, cần tập trung theo hƣớng sau: Một là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng phê duyệt quy hoạch thị xã phù hợp với quy hoạch tổng thể theo định hƣớng chung thị xã Gắn kết công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội với quy hoạch ngành, vùng để đảm bảo tính khoa học, cân đối đồng quy hoạch Cơng tác kế hoạch hố phải dựa quy hoạch phát triển ngành, vùng kế hoạch phát triển trung dài hạn Thực gắn kết kế hoạch đầu tƣ hàng năm với kế hoạch đầu tƣ theo dự án Thực tốt việc công khai hóa vốn đầu tƣ địa bàn thị xã qua kế hoạch đầu tƣ xây dựng hàng năm Cần phải trƣớc bƣớc, tránh trùng chéo, chắp vá, hiệu đầu tƣ thấp, bao gồm: quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch xây dựng đô thị nông thôn, quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng chuyên ngành (giao thơng, cấp nƣớc, thủy lợi…) Để nâng cao chất lƣợng công tác quy hoạch xây dựng trƣớc hết cần phải xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ chế phối hợp sở, ban ngành chức tỉnh, thị xã; công khai lấy ý kiến đóng góp đơng đảo quần chúng nhân dân, tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra việc chấp hành quy hoạch, kiên xử lý trƣờng hợp vi phạm quy hoạch Căn vào mục tiêu phát triển kinh tế mà chủ yếu tập trung đầu tƣ xây dựng cơng trình sở hạ tầng, cơng trình trọng điểm (giao thơng, điện nƣớc, thông tin liên lạc…) tác động trực tiếp đến tăng trƣởng phát TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 73 triển kinh tế; tập trung vào đầu tƣ phát triển khu công nghiệp, hạ tầng lƣới điện, giao thông nơng thơn… Bố trí vốn đầu tƣ phải lƣu ý yêu cầu đảm bảo dự án đƣợc phê duyệt hồn thành thời hạn quy định Xác định rõ ràng mục tiêu chiến lƣợc đầu tƣ XDCB, để có sở loại bỏ đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ không phù hợp Các quan chức liên quan đến bố trí vốn cần thƣờng xun kiểm tra, kiểm sốt q trình thực chủ dự án Cùng với kế hoạch hóa nguồn vốn hàng năm, phòng, ban cấp thị xã cần lập kế hoạch chi tiết cho dự án Hai là, trang bị điều kiện làm việc nhằm nâng cao chất lƣợng công tác dự báo cập nhật thơng tin để điều chỉnh kịp thời, xác cơng tác quy hoạch Các ngành, cấp có trách nhiệm hƣớng dẫn nhà đầu tƣ phát triển theo quy hoạch Ba là, tuân thủ trình tự hoạt động quản lý chi NSNN ho đầu tƣ XDCB Chỉ lập, bố trí vốn cho dự án nằm quy hoạch xây dựng đƣợc phê duyệt, đủ điều kiện triển khai thực thi công xây lắp, đồng thời việc bố trí vốn phải sát với tiến độ dự án tránh tình trạng bố trí vốn xa rời mục tiêu dự án, tránh tình trạng tạo khối lƣợng dở dang, chậm đƣa cơng trình vào sử dụng, ứ động vốn chậm phát huy đƣợc hiệu Bốn là, bố trí đủ vốn cho dự án hồn thành, khơng bố trí vốn dàn trải, manh mún; bố trí đủ vốn theo tiến độ cho mục tiêu, cơng trình trọng điểm cấp bách; cơng trình có khả hoàn thành đƣa vào sử dụng năm để đồng vốn phát huy đƣợc hiệu tối đa Chỉ định đầu tƣ dự án xác định rõ nguồn vốn, có kết thẩm định dự án, quy hoạch đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm hiệu không trái với quy định hành quản lý đầu tƣ xây dựng Thắt chặt việc điều chỉnh dự án tiến độ, tài để tránh xáo trộn quản lý đầu tƣ công Những dự án điều chỉnh phải có luận rõ ràng phù hợp; quy trách nhiệm việc điều chỉnh dự án đầu tƣ Năm là, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch vốn từ dự án không khả thi sang dự án đảm bảo tiến độ nhƣng thiếu vốn Hàng năm cân đối TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 74 nguồn đầu tƣ xây dựng để bố trí vốn cho hợp lý Việc bố trí vốn cho dự án phải tuân thủ theo quy định Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tƣ xây dựng Sáu là, áp dụng công nghệ thơng tin lập dự tốn phân bổ ngân sách để đảm bảo gắn kết sách, kế hoạch ngân sách 3.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác xây dựng dự tốn phân bổ dự tốn cho cơng tác đầu tư xây dựng hàng năm Giải pháp đƣợc đề xuất hạn chế công tác tổ chức thực dự án đầu tƣ địa bàn thị xã Hoài Nhơn, cụ thể hạn chế sáu nội dung: (1) Thẩm định phê chuẩn dự án đầu tƣ, (2) Đấu thầu dự án, (3) Tổ chức máy quản lý đầu tƣ XDCB NSNN, (4) Phân bổ, giải ngân nguồn đầu tƣ, (5) Nghiệm thu tốn, nhƣ phân tích đánh giá phần thực trạng Để thực giải pháp cần tập trung vào số nội dung sau: Lựa chọn danh mục đầu tƣ cần phải đƣợc thực sở trình tự quản lý, có ƣu tiên, có chọn lọc phân loại: danh mục khởi công đƣợc xem xét để định đƣa vào nhóm danh mục chuẩn bị đầu tƣ, sau thực công tác chuẩn bị đầu tƣ, thực có tính khả thi cao định đầu tƣ Huy động khuyến khích nguồn vốn ngồi ngân sách đầu tƣ vào cơng trình phúc lợi xã hội (giao thơng nơng thơn, điểm văn hóa, sửa chữa trƣờng lớp ) đầu tƣ phát triển kinh tế thông qua dự án (trồng chè, trồng cải tạo rừng, tiểu thủ công nghiệp) nhằm huy động nguồn lực xã hội ngày cao vào trình đầu tƣ phát triển Tập trung ƣu tiên nguồn vốn để toán cơng trình hồn thành, tốn, cơng trình trọng điểm, cơng trình mang tính cấp bách, cơng trình thi cơng có khối lƣợng, có vốn đƣợc giao năm, đảm bảo giải ngân kịp thời, giúp nhà thầu thi công giảm bớt khó khăn, đồng thời sớm đƣa cơng trình vào khai thác, sử dụng TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 75 Đẩy nhanh tiến độ hồn cơng, tốn cơng trình hồn thành bàn giao đƣa vào sử dụng, đảm bảo thời gian theo quy định văn đạo Chính Phủ Khắc phục tình trạng cơng trình hồn thành, bàn giao đƣa vào sử dụng để tồn lâu khơng tốn Tập trung đạo cơng tác tốn cơng trình đảm bảo thời gian quy định Đối với công trình hồn thành khơng thể hồn thiện hồ sơ toán nhiều nguyên nhân chủ quan khách quan, đơn vị báo cáo UBND thị xã để thực tất tốn tài khoản theo quy định Có kế hoạch cụ thể nhằm tăng tốc độ giải ngân số nguồn vốn liên quan đến dự án đầu tƣ trọng điểm XDCB NSNN, ví dụ nhƣ nguồn vốn vay ứng trƣớc từ ngân sách trung ƣơng, vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ số chƣơng trình mục tiêu Rà sốt có kế hoạch hồn thiện lại tồn nội dung cịn yếu tất khâu từ lập dự án đầu tƣ, thẩm định phê chuẩn dự án đầu tƣ, đấu thầu dự án, đến tổ chức máy quản lý đầu tƣ XDCB từ vốn NSNN, phân bổ, giải ngân vốn đầu tƣ nghiệm thu toán… Rà sốt có kế hoạch xử lý hiệu tình trạng tình hình nợ đọng XDCB địa bàn thị xã Kiện toàn tổ chức máy quản lý ĐTXDCB NSNN địa phƣơng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý đầu tƣ XDCB đƣợc diễn hiệu 3.2.3 Nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán làm công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Giải pháp đƣợc đề xuất hạn chế chất lƣợng nguồn nhân lực đội ngũ cán thực quản lý ĐTXDCB NSNN địa bàn Nội dung giải pháp nâng cao lực cán quản lý nhà nƣớc đầu tƣ địa phƣơng nhƣ sau: Tiếp tục kiện toàn, nâng cao lực đội ngũ cán Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng phát triển quỹ đất thị xã; Có kế hoạch nâng cao lực cho đơn vị tƣ vấn địa bàn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 76 chƣơng trình đào tạo, hội thảo… Xây dựng kế hoạch đào tạo, nâng cao lực cán quản lý nhà nƣớc đầu tƣ địa phƣơng hàng năm, theo phân tích, đánh giá thực trạng giai đoạn cũ 3.2.4 Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án Theo quy định phân cấp quản lý, nội dung thẩm định, phê duyệt UBND thị xã gồm: phê duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu; quy hoạch chi tiết xây dựng quy hoạch xây dựng nông thơn phạm vi địa giới hành quản lý sau có ý kiến thống văn quan quản lý quy hoạch xây dựng thuộc UBND cấp tỉnh Quy hoạch xây dựng sở cho việc triển khai hoạt động xây dựng, kiểm sốt q trình phát triển thị khu chức năng, bảo đảm trật tự, kỷ cƣơng hoạt động xây dựng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trƣờng Quy hoạch xây dựng cho việc hình thành dự án sở để quản lý đầu tƣ xây dựng quản lý trật tự xây dựng Do vậy, việc coi trọng tăng cƣờng công tác quy hoạch xây dựng quan trọng Để thực giải pháp cần tập trung tập trung giải số vấn đề chủ yếu: Việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng phải kịp thời, đầy đủ, quy hoạch xây dựng thực trƣớc bƣớc làm sở cho việc hình thành triển khai thực dự án Khuyến khích tạo chế khuyến khích tham gia nhân dân, hội nghề nghiệp, tổ chức từ bắt đầu lập quy hoạch đến việc tổ chức thực xây dựng theo quy hoạch Đặc biệt phải đƣợc trƣng cầu rộng rãi ý kiến nhân dân Bố trí đủ vốn để tổ chức lập quy hoạch triển khai thực quy hoạch thực tế, chấm dứt tình trạng quy hoạch “treo” Bảo đảm chất lƣợng công tác lập dự án chủ đầu tƣ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 77 Chất lƣợng dự án đƣợc lập ảnh hƣởng đến chất lƣợng thẩm định dự án, giá trị chất lƣợng cơng trình Tuy vậy, khơng phải ngƣời lập dự án hiểu rõ quy trình tiêu chuẩn việc lập dự án Một phần họ cịn thiếu kiến thức lập dự án, phần quy định cịn chung chung gây nhiều cách hiểu khác Do vậy, lập dự án nhiệm vụ chủ đầu tƣ, song quan quản lý phải có nhiệm vụ chuẩn hóa hoạt động phù hợp với điều kiện địa phƣơng, đồng thời phải có hƣớng dẫn chi tiết cho chủ đầu tƣ để họ nâng cao chất lƣợng lập dự án Từ nâng cao độ xác tính tốn giá trị cơng trình nhƣ chất lƣợng cơng trình Bảo đảm chất lƣợng công tác thẩm định Để nâng cao hiệu hoạt động ĐTXDCB khâu thẩm định dự án cần phải đƣợc trọng Điều phụ thuộc vào chủ đầu tƣ, công ty tƣ vấn đặc biệt quan thẩm định Phịng Quản lý thị Phịng Kinh tế, q trình thẩm định cần phải làm tốt vấn đề sau: Thẩm định phê duyệt chặt chẽ thiết kế tổng dự tốn cơng trình: Thiết kế cơng trình ảnh hƣởng đến chất lƣợng cơng trình Nếu thiết kế tốt đảm bảo chất lƣợng cơng trình đồng thời đảm bảo chi phí cơng trình mức hợp lý Tổng dự tốn cơng trình phản ánh giá trị cơng trình theo chi phí Nếu tổng dự tốn đƣợc duyệt hợp lý giảm chi phí cơng trình, giảm lảng phí dựa đƣa tiến độ cung cấp vốn phù hợp Nhờ có tiến độ cung cấp vốn phù hợp mà việc thực đầu tƣ xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lƣợng theo thiết kế Đảm bảo thiết kế cơng trình phải đƣợc lập dựa tài liệu có độ tin cậy kỹ thuật thực tế cao Khi nghiên cứu dự án cần cân nhắc, tính tốn, so sánh nhiều phƣơng án để tìm đƣợc dự án có hiệu kinh tế Do lập dự án phải vào quy hoạch chiến lƣợc, quy hoạch tổng thể thị xã Điều kiện kinh tế - xã hội thị xã địa điểm xây dựng cơng trình để khống chế ƣớc tính đƣợc giá thành xây dựng cách hợp lý Dự án chi tiết, độ xác cao khả tiết kiệm vốn đầu tƣ xây dựng lớn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 78 Về thiết kế công trình, tài liệu thăm dị, khảo sát địa hình, địa chất thủy văn tài liệu khác dùng để thiết kế xây dựng cơng trình phải tổ chức chun mơn có đầy đủ tƣ cách pháp nhân lập theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật Khả tiết kiệm vốn đầu tƣ xây dựng giai đoạn có nhiều thực đƣợc dễ dàng nghiên cứu chọn đƣợc dây chuyền công nghệ hợp lý, có phƣơng án thiết kế kiến trúc, kết cấu tốt tiết kiệm đƣợc nhiều vốn ĐTXD định quy mơ, độ bền vững, tuổi thọ cơng trình Cơ chế thị trƣờng với mơi trƣờng cạnh tranh gay gắt đòi hỏi ngƣời cán phải có phẩm chất trị tốt, giỏi chun mơn nghiệp vụ đứng vững cơng tác tốt để nâng cao trình độ lực chun mơn cần phải kiện toàn đội ngũ cán trực tiếp tham gia cơng tác có đủ đức, đủ tài để làm tốt công tác này, nhƣ công tác thẩm định chung dự án đầu tƣ XDCB Quá trình thẩm định phê duyệt cần tuân thủ nghiêm ngặt bƣớc theo quy định, bám sát theo tiêu chuẩn quy định Nhà nƣớc để tham mƣu đề xuất với Ủy ban nhân dân thị xã, đƣa định đầu tƣ xác, đảm bảo vốn đầu tƣ mang lại hiệu kinh tế - xã hội cho địa phƣơng 3.2.5 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, tra Kiểm tra, tra giám sát nội dung quan trọng quản lý, sử dụng vốn đầu tƣ Hoạt động đầu tƣ xây dựng từ NSNN hoạt động có quy mơ vốn lớn, việc quản lý vốn liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều giai đoạn Chính vậy, với việc phân cấp quản lý, tăng cƣờng kiểm soát, kiểm tra, tra việc sử dụng vốn đầu tƣ từ NSNN cần thiết việc chống tham nhũng, lãng phí, thất để tiết kiệm, nâng cao hiệu đầu tƣ XDCB Cần tập trung số nội dụng sau: Cần có quy định cụ thể nội dung, trình tự, thủ tục tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tƣ Việc giám sát đầu tƣ phải đƣợc thực tất khâu trình ĐTXD: việc đầu tƣ theo quy hoạch, kế hoạch; mục tiêu, đạt hiệu quả; khâu chuẩn bị đầu tƣ định đầu tƣ (lập dự án đầu tƣ, thẩm tra, thẩm định, định đầu tƣ) nhằm bảo đảm thủ tục pháp lý tính khả thi định đầu tƣ; việc thực dự án đầu tƣ TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 79 nhằm bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật (thủ tục xây dựng, chất lƣợng, tiến độ, GPMB, thực phƣơng án tái định canh, định cƣ, ổn định đời sống nhân dân; tổ chức đấu thầu, hoạt động xây lắp, mua sắm, giới hạn chi phí dự án…) Xây dựng chế phối hợp công tác kiểm tra, tra giám sát để tránh trùng lặp chồng chéo Nâng cao lực sở vật chất, nhân lực hiệu hoạt động đội ngũ tra, kiểm tra; đồng thời quy trách nhiệm việc để xảy thiếu sót qua q trình tra, kiểm tra: thực tốt công tác khảo sát chia sẻ thông tin để xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra quan có chức tra; thống kế hoạch Thanh tra Nhà nƣớc Kiểm toán Nhà nƣớc từ đầu năm; phân định rõ phạm vi quản lý, tra đơn vị: Thanh tra Nhà nƣớc tập trung việc tra trách nhiệm quản lý quan hành chính, Thanh tra chuyên ngành tập trung tra việc thực quy định pháp luật; Thanh tra cấp dƣới tra chuyên ngành không tra đơn vị cấp tra Xác định rõ trách nhiệm bên việc triển khai công tác kiểm tra, tra Nhằm ngăn ngừa chấn chỉnh hành vi vi phạm pháp luật đơn vị, cá nhân có liên quan Kết cơng tác kiểm tra, tra cần đƣợc công khai, rút kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nƣớc ĐTXDCB, đặt biệt vi phạm qua tra, kiểm tra cần phải đƣợc xử lý nghiêm khắc để nâng cao ý nghĩa công tác tra, kiểm tra tính hiệu lực Luật pháp quản lý Nhà nƣớc ĐTXDCB Nâng cao hiệu công tác giám sát đầu tƣ nội đơn vị, tổ chức Giám sát, kiểm tra nội phải quy định rõ nhiệm vụ quyền hạn quy chế cụ thể để giám sát công việc, sở giao quyền trách nhiệm cụ thể; phải thƣờng xuyên tự kiểm tra, đánh giá để hoàn thiện Khuyến khích chủ đầu tƣ th kiểm tốn độc lập để đảm bảo chất lƣợng giá thành đầu tƣ phù hợp với thực tế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 80 Tăng cƣờng kiểm toán nhà nƣớc dự án XDCB số lƣợng chất lƣợng sở tăng cƣờng quyền hạn nâng cao chất lƣợng đội ngũ kiểm toán nƣớc: đảm bảo việc cung cấp thơng tin cho Kiểm tốn Nhà nƣớc; bổ sung thêm nhân lực kiểm tốn viên có trình độ, kinh nghiệm theo ngành nghề chuyên môn sâu lĩnh vực Trang bị máy móc, cơng cụ, phƣơng tiện kỹ thuật phù hợp phục vụ công tác kiểm tốn Tăng cƣờng cơng tác giám sát đầu tƣ cộng đồng cách cơng khai hóa hoạt động XDCB Khuyến khích tổ chức ngƣời dân phát hiện, kiến nghị với quan Nhà nƣớc có thẩm quyền việc làm vi phạm quy định quản lý đầu tƣ xây dựng, để kịp thời ngăn chặn xử lý việc làm sai quy định TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Dự kiến qua nghiên cứu phát làm rõ hạn chế, nhƣ nhân tố ảnh hƣởng lớn đến công tác quản lý ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN địa bàn thị xã Hồi Nhơn Trên sở phân tích lý luận học kinh nghiệm rút đƣợc từ thực tiễn quản lý ĐTXDCB từ NSNN địa phƣơng khác; từ đó, định hƣớng xây dựng giải pháp để tăng cƣờng có hiệu cơng tác quản lý ĐTXDCB từ nguồn vốn NSNN địa phƣơng thời gian tới; qua đó, nâng cao hiệu kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển thị xã Hoài Nhơn theo hƣớng nhanh, bền, vững để hoàn thành mục tiêu phát triển nhƣ đề Kiến nghị 2.1 Kiến nghị Chính phủ Hồn thiện hành lang pháp lý liên quan đến quản lý đầu tƣ nói chung quản lý Nhà nƣớc ĐTXDCB NSNN nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phƣơng thực hiệu công tác địa bàn Xây dựng đƣa vào thực tiễn nhiều sách hỗ trợ đầu tƣ phát triển cho địa phƣơng Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý nhà nƣớc ĐTXDCB NSNN để dựa vào đó, địa phƣơng xây dựng hồn thiện hệ thống văn bản, quy định địa bàn quản lý Giảm bớt thủ tục hành rƣờm rà làm chậm tiến độ triển khai dự án, tạo điều kiện thuận lợi, thơng thống thực dự án đầu tƣ 2.2 Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định UBND tỉnh Bình Định cần hỗ trợ tối đa ngân sách cho hoạt động quản lý nhà nƣớc ĐTXDCB NSNN địa phƣơng tỉnh, có thị xã Hồi Nhơn Cập nhật thƣờng xuyên nhanh chóng văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý ĐTXDCB NSNN để địa phƣơng, TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 82 có thị xã Hồi Nhơn tiếp cận nhanh chóng, hiệu tới sách đầu tƣ, phát triển từ phía Chính Phủ Nên xây dựng chế hỗ trợ đầu tƣ sở hạ tầng riêng cho thị xã để đáp ứng nhu cầu phát triển thị xã Hoài Nhơn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban Chấp hành Đảng thị xã Hồi Nhơn, “Báo cáo trị Ban Chấp hành Đảng thị xã khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2019) trình Đại hội Đại biểu Đảng thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2020”, Bình Định Bộ Tài (2009), “Thơng tư liên tịch số 90/2009/TTLT-BTC-BNV ngày 06/5/2009 Liên Tài - Nội vụ hướng dẫn chức nhiệm vụ cấu tổ chức quan chuyên môn lĩnh vực tài thuộc UBND cấp tỉnh, cấp thị xã” Bộ Tài (2010), “Thơng tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20/12/2010 Bộ Tài quy định việc tốn vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm” Bộ Tài Chính, (2007), “Chế độ tài quản lý đầu tư xây dựng tập I”, NXB Tài chính, Hà Nội Bộ Tài Chính, “Thơng tư 118/2007/TT - BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư dự án sử dụng nguồn NSNN” Bộ Xây dựng, Viện kinh tế xây dựng, (2007), “Tài liệu hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng cơng trình”, Hà Nội Mai Văn Bƣu (2001), “Giáo trình Hiệu quản lý dự án Nhà nước”, NXB Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội.Chính Phủ, (2010), “Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 Chính phủ hợp đồng hoạt động XDCB” Chính Phủ, (2019), “Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ban hành ngày 18 tháng năm 2019 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình Lê Vinh Danh (2020), “Hiệu sử dụng vốn đầu tư từ NSNN địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trạng giải pháp", Luận văn thạc sĩ kinh tế 10 Trần Chí Hiền (2010), “Vai trị Nhà nước đầu tư xây dựng từ vốn NSNN địa bàn tỉnh Nam Định”, Luận văn thạc sỹ kinh tế TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 11 Nguyễn Thị Bảo Hƣờng (2011),“Tăng cường công tác quản lý Nhà nước dự án đầu tư xây dựng ngân sách tỉnh, Luận văn thạc sỹ kinh tế 12 Nguyễn Văn Hồng (2020), “Đổi chế quản lý dử dụng vốn đầu tư xây dựng Nhà nước”, Luận án Tiến sỹ kinh tế 13 Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2020), Nghị số 07/2020/NQHĐND ngày 11 tháng 12 năm 2020 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên 14 Phan Thanh Mão (2003), “Giải pháp tài nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn tỉnh Nghệ An”, Luận án Tiến sỹ kinh tế 15 Bùi Mạnh Tuyên (2019), ”Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ nguồn NSNN địa bàn tỉnh Hà Giang Luận văn thạc sĩ kinh tế 16 Lê Toàn Thắng (2007),“Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ NSNN thị xã Hà Nội”, Luận văn thạc sĩ kinh tế 17 Nguyễn Thị Thanh, năm 2008 “Tăng cường quản lý Nhà nước dự án đầu tư xây dựng từ NSNN thị xã Hà Nội”, luận văn thạc sỹ kinh tế 18 Thành ủy Hoài Nhơn, (2010), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng thị xã khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2019) trình Đại hội Đại biểu Đảng thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2020 19 Thành ủy Hoài Nhơn, (2010), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng thị xã khóa XXI (nhiệm kỳ 2010 - 2019) trình Đại hội Đại biểu Đảng thị xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2020) 20 Adam Smith (2001), Của cải dân tộc, NXB Giáo dục 21 UBND thị xã Hoài Nhơn, (2017), Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hồi Nhơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 22 Quốc hội, Luật Đấu thầu năm 2022 23 Quốc hội, Luật NSNN năm 2015 24 Quốc hội, Luật Đầu tƣ năm 2020 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định (2017), “Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 10/10/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quy định số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định” 26 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, (2018), “Quyết định số 50/2018/QĐUBND ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn NSNN địa bàn tỉnh Bình Định” 27 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, (2018), “Quyết định số 72/2017/QĐUBND ban hành 31 tháng 12 năm 2018 ban hành Quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư phát triển thị địa bàn tỉnh Bình Định” 28 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, (2019), “Đề án đề nghị cơng nhận thị xã Hồi Nhơn thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Định”, thị xã Hồi Nhơn 29 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, (2019), “Quyết định số 30/2019/QĐUBND ban hành ngày 18 tháng năm 2019 sửa đổi, bổ sung số Điều quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư phát triển đô thị địa bàn tỉnh Bình Định 30 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, (2019), “Quyết định số 61/2019/QĐUBND ban hành ngày 21 tháng 10 năm 2019 sửa đổi, bổ sung số Điều Quy định số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quản lý chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định” TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 31 Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, (2020), “Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Hoài Nhơn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, thị xã Hoài Nhơn 32 Ủy ban nhân dân thị xã Hồi Nhơn, (2020), “Báo cáo tình hình thực đầu tư phát triển năm 2020 - Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 - thị xã Hoài Nhơn”, tỉnh Bình Định 33 Ủy ban nhân dân thị xã Hồi Nhơn, (2020), “Báo cáo tổng đầu tư xã hội Hoài Nhơn giai đoạn 2017 - 2020” 34 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2021), “Quyết định ban hành quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng địa bàn thành phố Đà Nẵng”, Số 32/2021/QĐ-UBND 35 Website sở liệu văn pháp luật tỉnh Bình Định: http://vbpl.vn/binhdinh/ 36 Website cổng thơng tin đối http://www.doingoaibinhdinh.vn ngoại tỉnh Bình Định: 37 Website cổng thơng tin điện tử tỉnh Bình Định: http://binhdinh.gov.vn 38 Website cổng thông tin http://egov.binhdinh.gov.vn điện tử thị xã Hoài Nhơn: 39 Website Trung tâm Bồi dƣỡng đại biểu dân cử: http://ttbd.gov.vn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... trạng đầu tƣ Xây dựng từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nƣớc địa bàn thị xã Hồi Nhơn, tỉnh Bình Định 45 2.3 Công tác quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn thị xã Hoài Nhơn,. .. quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.2.3.1 Bộ máy quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn cấp huyện Cơ sở pháp lý để xác định máy quản lý ĐTXDCB từ. .. 1.2 Quản lý đầu tƣ xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn cấp huyện 1.2.1 Khái niệm quản lý đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.2.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã hoài nhơn, tỉnh bình định ,