0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá trên địa bàn xã thuần mang, huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn

76 6 0
  • Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá trên địa bàn xã thuần mang, huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 13:50

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ HÀ THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên - năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRIỆU THỊ HÀ THU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông nghiệp Khoa : Kinh tế PTNT Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : ThS Nguyễn Mạnh Hùng Cán sở hướng dẫn : Hồ Thị Đâu Thái Nguyên - năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận tốt này, trước hết em xin chân thành gửi lời cám ơn tới lãnh đạo, tập thể các thầy giáo, cô giáo của trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện cho em thực hiện thành công đề tài - Thầy giáo: ThS NGUYỄN MẠNH HÙNG, người đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ tận tình suốt quá trình thực tập, nghiên cứu và hoàn tất khóa luận tốt nghiệp - Ban lãnh đạo trường Đại học Nông lâm Thái nguyên và các thầy cô khoa Kinh tế và PTNT đã tận tình dạy em suốt thời gian học, trang bị cho em những kiến thức cần thiết, tạo điều kiện giúp đỡ về mặt tư liệu để có thể hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp và nghề nghiệp tương lai - UBND xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn,tỉnh Bắc Kạn - Cám ơn các anh, chị đã tạo cho em có hội làm việc môi trường chuyên nghiệp và động đầy sáng tạo, đã giúp đỡ và bớ trí cơng việc cho em thời gian thực tập tại quan - Cuối cùng em xin bày tỏ lòng cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã chia sẻ, động viên em quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp Do thời gian thực tập, kiến thức và khả còn hạn chế nên nội dung đề tài này không tránh khỏi những thiếu sót Kính mong quý thầy khoa giúp đỡ, góp ý đề tài này được hoàn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 01năm 2018 Sinh viên Triệu Thị Hà Thu ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Diện tích, suất, sản lượng nguyên liệu thuốc lá nước đến năm 2020 20 Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất của xã Thuần Mang năm 2017 31 Bảng 4.2 Tình hình khí hậu thuỷ văn của địa bàn xã Thuần Mang năm 2017 33 Bảng 4.3 Tình hình dân số, dân tộc của xã Thuần Mang năm 2017 35 Bảng 4.4 Tình hình dân số và lao động của Xã Thuần Mang năm 2017 36 Bảng 4.5 Diện tích, xuất và sản lượng thuốc lá của xã Thuần Mang giai đoạn 2015 - 2017 39 Bảng 4.6 Diện tích, śt th́c lá của các hộ điều tra địa bàn xã Thuần Mang giai đoạn 2015-2017 40 Bảng 4.7 Tình hình nhân lực của các hộ nông dân trồng thuốc lá năm 2017 42 Bảng 4.8 Chi phí sản x́t th́c lá của các hộ điều tra năm 2017 44 Bảng 4.9 Thu nhập từ thuốc lá của các hộ điều tra năm 2017 47 Bảng 4.10 Kết quả sản xuất thuốc lá của các hộ điều tra năm 2017 47 Bảng 4.11 Hiệu quả sản xuất thuốc lá của hộ điều tra năm 2017 48 Bảng 4.12 Chi phí 1ha trồng ngô 49 Bảng 4.13 So sánh kết quả và hiệu quả kinh tế của sản suất thuốc lá với ngô /1ha/1 năm 50 Bảng 4.14 Những thuận lợi, khó khăn sản xuất thuốc lá của hộ (n=60) 52 iii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT BQC Bình quân chung HQKT Hiệu quả kinh tế KT-XH Kinh tế xã hội KHTSCĐ NN PTNT Khấu hao tài sản cố định Nông nghiệp và phát triển nông thôn NSBQ Năng suất bình quân UBND Ủy ban nhân dân iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập và nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Bố cục của khóa luận PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lí luận của đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh tế 2.1.2 Các khái niệm về hiệu quả kinh tế 2.1.3 Nội dung, bản chất của hiệu quả kinh tế 2.1.4 Các quan điểm về hiệu quả kinh tế 2.1.5 Khái niệm về suất và sản lượng 11 2.1.6 Khái niệm về lợi nhuận 11 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc sản xuất thuốc lá hiện 12 2.2.1 Đất đai 12 2.2.2 Khí hậu 12 2.2.3 Giống thuốc lá 12 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng và nâng cao HQKT sản xuất thuốc lá 14 2.3.1 Nhóm nhân tố về kỹ thuật 14 v 2.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 17 2.3.3 Các tiêu đánh gia suất thuốc lá 18 2.4 Tình hình sản xuất thuốc lá tại Việt Nam và địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19 2.4.1 Tình hình sản xuất thuốc lá tại Việt nam 19 2.4.2 Tình hình sản xuất thuốc lá địa bàn tỉnh Bắc Kạn 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.1.3 Địa điểm nghiên cứu 24 3.1.4 Thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp thu tập thông tin 25 3.3.2 Phương pháp điều tra phỏng vấn 26 3.3.3 Phương pháp chọn mẫu 26 3.3.4 Phương pháp tổng hợp, so sánh 26 3.3.5 Phương pháp thống kê mô tả 27 3.3.6 Phương pháp xử lý số liệu 27 3.4 Hệ thớng các tiêu phân tích 27 3.4.1 Các tiêu phản ánh tình hình sản xuất thuốc lá của hộ 27 3.4.2 Các tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất thuốc lá 28 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Khái quát về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 29 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 29 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội, số dân và lao động của xã Thuần Mang 35 4.1.3 Nhận xét về điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của xã Thuần Mang 38 vi 4.2 Thực trạng sản xuất thuốc lá tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 39 4.2.1 Khái quát diện tích, suất thuốc lá tại xã Thuần Mang 39 4.2.2 Tình hình của các nhóm hộ nghiên cứu 41 4.3 Phân tích hiệu quả kinh tế của thuốc lá địa bàn xã Thuần Mang 43 4.3.1 Hiệu quả kinh tế từ sản xuất thuốc lá 43 4.3.2 Hiệu quả sản xuất thuốc lá của hộ điều tra 47 4.4 Những thuận lợi, khó khăn quá trình sản xuất thuốc lá tại xã Thuần Mang 51 4.4.1 Thuận lợi 53 4.4.2 Khó khăn 54 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 55 4.5.1 Giải pháp về kỹ thuật 55 4.5.2 Giải pháp về thị trường 55 4.5.3 Giải pháp về vốn 55 PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BẦN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN 56 5.1 Phương hướng trồng thuốc lá địa bàn xã Thuần Mang 56 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế thuốc lá địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 56 5.2.1 Giải pháp đới với quyền địa phương 56 5.2.2 Giải pháp đối với nông hộ 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 KẾT LUẬN 60 KIẾN NGHỊ 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO 62 PHỤ LỤC PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam là nước nông nghiệp và ngành nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước Đặc biệt dưới ánh sáng Nghị quyết Đại Hội VII của Đảng về chuyển hẳn nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ hàng hoá đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, khai thác phát huy tốt tiềm sẵn có của vùng, địa phương, biến sản phẩm nông nghiệp thành hàng hoá, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp thông qua chế biến và xuất Vì vậy, liên tiếp những năm gần đây, Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng sống dân cư được nâng lên rất nhiều Sự thành công to lớn của nông nghiệp nước ta những năm qua nhiều yếu tố, đó nhân tố có tính quan trọng và qút định là: Đường lới đổi mới và sự phát triển của khoa học kỹ thuật nông nghiệp Trong thực tiễn người nông dân trước sản xuất được đến vụ thì đã tăng lên vụ/năm Nhiều loại trồng có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất diện rộng Tuy nhiên mới là những thắng lợi bước đầu, vì chuyển sang nền kinh tế sản xuất hàng hoá thì sản xuất nông nghiệp và người nông dân phải thực hiện quá trình chuyển đổi cấu trồng vật nuôi, triệt để khai thác những điều kiện thuận lợi của vùng địa phương và các lợi thế về những trồng vật nuôi để có giá trị kinh tế cao, nâng cao suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm Thuần Mang là xã miền núi của huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, là vùng có điều kiện phù hợp với số lại trồng như: lúa, ngô, đậu tương, thuốc lá So với các loại khác thì thuốc lá là có thế mạnh nhất Trong những năm gần diện tích trồng th́c lá và sớ hộ trồng th́c lá ngày tăng, theo đó đời sống của người dân xã bước được cải thiện rõ rệt, là hướng chuyển dịch cấu trồng đúng đắn Thuốc lá là loại công nghiệp ngắn ngày có khả chịu hạn rất tớt, thích hợp trồng các tỉnh miền núi phía Bắc Cây th́c lá góp phần tạo công ăn việc làm, tận dụng lao động phụ, sử dụng lao động hợp lý, tăng thu nhập cho người lao động, làm phong phú thêm cấu luân canh, góp phần cải tạo đất trồng trọt, phân bố lại dân cư Mấy chục năm nay, thuốc lá đã dần trở thành trồng phổ biến xã Thuần Mang và thực tế cho thấy nhiều hộ nông dân đã có sống khá Đây là thực tế đáng mừng thế có nghĩa là người dân đã tìm được lối thoát xoá đói giảm nghèo cho họ Chính vì hiệu quả của việc trồng thuốc lá cao mà người nông dân ngày chăm lo đầu tư, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất Bên cạnh những thành quả đó vẫn còn nhiều người nông dân chưa dám mạnh dạn đầu tư nhiều cho thuốc lá, vì vậy đã làm cho hiệu quả sản xuất chưa cao so với mong muốn, sự phát triển còn chưa tương xứng với tiềm hiện có của địa phương Xuất phát từ những thực tế đó đã tiến hành thực hiện đề tài: “ Đánh giá hiệu kinh tế thuốc địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn” Góp phần đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả kinh tế và đưa số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế của thuốc lá địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Qua đó đưa số giải pháp nhằm phát triển sản x́t th́c lá, mở rộng diện tích trồng, nhằm 54 - Được sự quan tâm của Đảng Nhà nước việc định hướng phát triển sản xuất thuốc lá - Trong xã có điều kiện tự nhiên ( khí hậu, đất đai… thuận lợi cho việc trồng thuốc lá ) - Hệ thống giao thông, sở vật chất của xã tương đối đầy đủ và thuận lợi - Người dân có kinh nghiệm sản xuất th́c lá, có tính cần cù, chăm là nguồn lao động tiềm lớn cho sản xuất 4.4.2 Khó khăn - Dân số đông phân bố rải rác, điều khiến cho việc sản xuất tập trung quy mô lớn là khó khăn - Trình độ khoa học kỹ thuật của người dân áp dụng cho sản xuất không cao + Sử dụng chủng loại giống không phù hợp; + Trồng không đúng thời vụ: + Chọn giống không đủ tiêu chuẩn để đem ruộng trồng: + Chọn đất trồng không phù hợp; + Khoảng cách đem ruộng trồng không phù hợp; + Bón phân không đủ lượng hoặc không đúng thời gian; + Chăm sóc không tốt các khâu làm cỏ, xói xáo, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh - Ngắt ngọn, tỉa chồi không triệt để + Hái, sấy không đúng quy trình kỹ thuật.(hái lá xanh hoặc để lá th́c q chín); + Bảo quản th́c lá sau sấy khơng tớt - Người dân có thể bị thua thiệt họ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún Do vậy khả tiếp cận được những loại giống mới có śt cao, chất lượng tớt khó khăn nhiều so với các tổ chức 55 - Nhận thức của người lao động sản xuất hàng hoá chưa cao, chưa theo kịp với chế thị trường Lao động chủ yếu chưa được qua đào tạo nên rất hạn chế việc áp dụng các tiến khoa học kỹ thuật vào việc trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế 4.5.1 Giải pháp kỹ thuật - Về giống: hình thành vùng thuốc lá có cấu giống hợp lý đó trọng tâm là phát triển th́c lá, mở rộng diện tích trồng, đưa thêm các giống có chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên vào sản xuất như: giống C176, C1-7… đảm bảo nguồn gốc rõ ràng và nhân giống biện pháp tiên tiến - Đưa giới hóa vào sản xuất thuốc lá máy làm đất… để nâng cao suất lao động và hiệu quả kinh tế của người trồng thuốc lá - Tăng cường hệ thống khuyến nông nhà nước kết hợp với các doanh nghiệp Tổ chức mạng lưới cán kỹ thuật để đạo sản xuất 4.5.2 Giải pháp thị trường Vấn đề tiêu thụ sản phẩm là vô cùng quan trọng, tăng cường hoạt động marketting, mở rộng thị trường 4.5.3 Giải pháp vốn Có thể khẳng định không nghành sản xuất nào có hiệu quả nếu không có vốn đầu tư, trồng và tiêu thụ thuốc lá vậy, để phát triển tớt thì cần có những sách đầu tư, hỗ trợ vốn cho những gia đình gặp khó khăn về vớn Có các sách trợ giá về giống, vật tư, trang thiết bị ban đầu,thuốc bảo vệ thực vật, các chi phí đào tạo và chuyển giao kĩ thuật cho các hộ nông dân 56 PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BẦN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN 5.1 Phương hướng trồng thuốc địa bàn xã Thuần Mang Hình thức đầu tư trực tiếp vùng trồng thuốc lá là hình thức đầu tư bản Đầu tư có chọn lọc, có trọng điểm vùng nguyên liệu chất lượng cao Đầu tư những khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất thuốc lá Có những sách hỗ trợ vớn, vật tư hợp lý Đầu tư những sở thu mua sản phẩm nhằm tạo điều kiện cho người dân tiêu thụ sản phẩm Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và xã hội để phát triển nhiều giống thuốc lá mới và mở rộng diện tích nhằm đưa sản phẩm thuốc lá thị trường nước và ngoài nước 5.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế thuốc địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn 5.2.1 Giải pháp quyền địa phương 5.2.1.1 Giải pháp giống - Cung cấp giống có suất, chất lượng cao cho các hộ sản xuất thay thế giống cũ Đẩy mạnh công tác cải tạo giống cũ, lựa chọn các giống mới phù hợp với điều kiện của địa phương - Cấp giống không cho những hộ trồng thuốc lá 5.2.1.2 Giải pháp vốn - Kêu gọi thu hút các nhà đầu tư, đầu tư phát triển sản xuất thuốc lá địa bàn xã - Hỗ trợ phân bón cho các hộ nghèo để tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ sản xuất 57 - Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng phục vụ cho các vùng trồng thuốc lá thông qua các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách, các chương trình dự án lồng ghép, hỗ trợ về hệ thống thủy lợi, đường giao thông, hỗ trợ phân bón, thuốc trừ sâu, than sấy, làm lò sấy… Những hộ vay tiền ngân hàng để làm lò sấy dưới 3.000.000 đồng không thu lãi suất vòng năm Hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trình diễn, tiến hành tập huấn, hội thảo đầu bờ tại địa phương Hướng dẫn xây dựng lò sấy, kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hái, sấy thuốc lá cho người dân - Đa dạng hóa các hình thức huy động vớn và khún khích đầu tư mở rộng phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá địa bàn 5.2.1.3 Giải pháp kỹ thuật - Đẩy mạnh ứng dụng các tiến khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất việc chọn giống, quy trình kỹ thuật canh tác, sơ chế sấy thuốc và bảo quản, nâng cao trình độ sản xuất của người nông dân - Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư chăm sóc thuốc lá theo đúng quy trình kỹ thuật, mặt thực hiện trồng rải vụ, tranh thủ thời tiết thuận lợi là tiến hành trồng và cần lựa chọn giống, áp dụng kỹ tḥt canh tác và có sách khún nơng tốt để xây dựng vùng chuyên canh trồng thuốc lá - Đẩy mạnh công tác khuyến nông hướng dẫn người dân việc sản xuất từ khâu chăm sóc đến chế biến, hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc trừ sâu đúng liều lượng 5.2.1.4 Giải pháp chế sách - Có sách để ổn định giá cả, giá ổn định không còn bấp bênh thì người dân mới yên tâm sản xuất và mở rộng diện tích đất trồng - Các ngành chức tăng cường kiểm tra, bảo đảm lượng phân bón mà quyền địa phương hỗ trợ trồng th́c lá được sử dụng đúng mục đích 58 - Có các chế tài xử lý vi phạm: Các tổ chức, cá nhân liên quan đến sản xuất và kinh doanh thuốc lá không chấp hành các quy định quản lý gây khó khăn hoặc không thực hiện nghiêm túc hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về vi phạm hợp đồng 5.2.2 Giải pháp nông hộ 5.2.2.1 Giải pháp vốn Vốn đầu tư đóng vai trò hết sức quan trọng quá trình sản xuất, nó đem lại hiệu quả rất cao, không có vốn thì bất cứ ngành nào không thể sản xuất hiệu quả được Qua nghiên cứu thực tế cho thấy hầu hết các hộ trồng thuốc lá đều thiếu vốn sản xuất, nhất là đối với hộ nghèo Để giải quyết tốt vấn đề này nhà nước cần có những sách hỗ trợ về vớn sở phân tích khả đầu tư của nhóm hộ từ đó đề mức hỗ trợ vốn cần thiết cho nhóm hộ,thủ tục cho vay cần đơn giản 5.2.2.2 Giải pháp kỹ thuật Lựa chọn giống mới vừa có suất cao vừa có khả chống chịu sâu bệnh tốt, vừa cho sản phẩm chất lượng cao Trên địa bàn xã Thuần Mang chủ yếu sử dụng giống tự để, đặc điểm của giống là chăm sóc dễ, không đòi hỏi nhiều kỹ thuật, nhiều phân bón số giống mới suất thấp Nhiều hộ nông dân thói quen nên sử dụng giống cũ, vớn đầu tư ít, khơng dám chấp nhận rủi ro nên việc đưa giống trồng mới vào sản xuất rất khó khăn Giải pháp đưa là cần phải thực hiện bước, trồng thử nghiệm nếu thấy có hiệu quả thì mở rộng diện tích Đồng thời, cần phải thực hiện đúng các kỹ thuật gieo trồng, bón phân, chăm sóc, chế biến mà các cán khuyến nông đã hướng dẫn Trong việc sản xuất thuốc lá, việc phòng trừ sâu bệnh là hết sức cần thiết Trên thực tế, khả phát hiện sâu bệnh của các hộ khơng tớt và khơng phát hiện xác loại sâu bệnh Tại địa phương, các hộ phun 59 thuốc, sử dụng phương pháp thủ công nên không diệt được tận gốc, sâu bệnh dễ bị lây lan Cần hỗ trợ họ phát hiện đúng loại sâu bệnh và sử dụng đúng loại thuốc, đúng liều lượng tránh việc lạm dụng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây ô nhiễm môi trường 60 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua thời gian nghiên cứu đề tài đã rút được số kết luận sau: Đẩy mạnh sản xuất và nâng cao HQKT sản xuất thuốc lá xã Thuần Mang là hướng đầu tư đúng đắn, nhằm phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân xã Cơ sở vật chất: hệ thống giao thông, sở kỹ thuật phục vụ cho sản xuất thuốc lá ngày càng được các cấp lãnh đạo địa phương quan tâm vì vậy sự luân chuyển hàng hóa sản xuất được thuận lợi Người dân vẫn còn gặp phải vấn đề khó khăn thông tin thị trường tiêu thụ sản phẩm Tại chưa có thị trường ổn định nên người dân thường bị ép giá Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế thuốc lá địa bàn xã bao gồm: Trình độ học vấn; điều kiện khí hậu, thời tiết , thủy văn; sự tiếp cận khoa học kỹ thuật; giống thuốc lá Nhằm đẩy mạnh sản xuất thuốc lá và nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất thuốc lá xã Thuần Mang là hướng đúng đắn để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của mình nhằm phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân Tuy nhiên bên cạnh những điều kiện thuận lợi còn có những điều kiện khó khăn thiếu đất, thiếu vớn, chưa tích lũy được nhiều kiến thức trồng, chăm sóc thuốc lá Vì vậy mà hiệu quả mang lại chưa cao so với những công sức mà người trồng thuốc lá bỏ Một số giải pháp phát triển sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế phát triển thuốc lá cho xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn bao gồm: Giải pháp về giống, giải pháp về kỹ thuật, giải pháp về khuyến nông Sản xuất thuốc lá đã giải quyết được nhiều công ăn việc làm, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống kinh tế của hộ Từ những kết quả nghiên cứu trên, có thể khẳng định thuốc lá là kinh tế mũi nhọn việc chuyển dịch cấu trồng của xã Thuần Mang 61 KIẾN NGHỊ Đối với huyện Ngân Sơn Cần có những sách cụ thể nữa trợ giúp cho sự phát triển của thuốc lá để thuốc lá thực sự là mũi nhọn của xã như: Đầu tư cho kết cấu sở hạ tầng cho xã; đưa các sách hợp lý về vớn cho thâm canh, cải tạo giống thuốc lá, để có cấu giống hợp lý, áp dụng những tiến khoa học vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, góp phần nang cao đời sống của người dân Đối với xã Thuần Mang Tăng cường đội ngũ khuyến nông có chuyên môn sâu để hướng dẫn kỹ thuật canh tác cách thường xuyên, tuyên truyền giải thích để người dân thấy rõ được việc canh tác theo đúng kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế lâu dài, góp phần hoàn thành được mục tiêu của tỉnh và huyện đề Đối với cán khuyến nông xã cần sâu sát việc hướng dẫn người dân áp dụng đúng các kỹ thuật từ khâu chọn giống cho tới khâu tiêu thụ Đối với hộ nông dân Các hộ nên trồng đúng thời vụ, sản xuất tập trung để giảm bớt sâu bệnh và dễ phòng ngừa sâu bệnh Cần áp dụng các tiến kỹ thuật mới, tăng cường đầu tư cho thuốc lá, ngoài cần phải đầu tư cho phát triển chăn nuôi nhằm tăng lượng phân chuồng cho trồng trọt Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn kỹ thuật cán khuyến nông xã trạm khuyến nông huyện tổ chức nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật Tích cực học hỏi các hộ sản xuất tiên tiến để có thêm kiến thức cho phát triển sản xuất, đặc biệt là sản xuất thuốc lá Cần tìm hiểu các thông tin về thị trường giá cả nhằm có kiến thức thêm về thị trường tránh bị tư thương ép giá 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt [1]: Kinh tế học (1948) chương 15: Thị trường hiệu kinh tế, NXB tài [2]: UBND xã Thuần Mang (2017), Báo cáo tổng kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2017 UBND xã Thuần Mang , huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn [3]: UBND xã Thuần Mang(2017) Báo cáo thống kê đất đai năm 2017 xã Thuần Mang [4]: UBND xã Thuần Mang(2017) Kỹ thuật gieo trồng và thu hoạch thuốc lá năm 2017 [5]: Thu Hiền(2017) Tuyển chọn giống thuốc lá cho suất cao phù hợp với địa phương [6]: Hoàn Hùng (2007), Hiệu kinh tế dự án Phát triển nông nghiệp, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Bình [7]: Trần Thế Tục, số ý kiến phát triển ăn vùng núi trung du phía Bắc đến năm 2010 - 2020, Thông tin khoa học kỹ thuật RauHoa-Quả, số tháng 6/1998 [8]: Trần Đình Tuấn (2008), Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân địa bàn huyện Văn Chấn - Yên Bái, luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường ĐHKT&QTKD Thái Nguyên [9]: Ngô Đình Giao(1997), Kinh tế học vi mô,NXB giáo dục, Hà Nội [10]: Các Mác(1962), NXB sự thật Hà Nội, T3, trang 122 II Tài liệu tiếng anh [11]: M.J.Farrell(1957), the measurement of productive efficiency, Journal of the royal statistical so ciety 63 III Tài liệu trích dẫn từ Internet [12]: Quyết định phê duyệt quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020 của trưởng công thương https://thegioiluat.vn/phap-luat/quyet-dinh-1988-qd-bctnam-2013-phe-duyet-quy-hoach-san-xuat-san-pham-thuoc-la-va-phattrien-vung-nguyen-lieu-thuoc-la-viet-nam-den-nam-2020-9995/ (ngày truy cập 26 tháng 04 năm 2018) [13]: Tình hình sản x́t và tiêu thụ th́c lá nguyên liệu https://toc.123doc.org/document/952704-2-tinh-hinh-san-xuat-va-tieuthu-thuoc-la-nguyen-lieu.htm (ngày truy cập 05/06/2018) [14]: Báo cáo thuốc lá – TAILIEU.VN https://tailieu.vn/doc/bai-bao-caocay-thuoc-la-416576.html (ngày truy cập 02 tháng 05 năm 2018) PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ (Dành cho hộ sản xuất thuốc lá) Phiếu số:… Thời gian điều tra: Ngày….tháng…năm 2018 Địa bàn điều tra:………………………………………… I Thông tin Tên chủ hộ…………………………………… Giới tính: ……… Tuổi:…………… Dân tộc:……… Trình độ văn hóa: …… Số nhân khẩu: ………… Số lao động chính; …… Địa chỉ: Bản (thơn):………………Xã Th̀n Mang, hụn Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn Phân loại hộ (theo thu nhập): Giàu Khá Trung bình Nghèo II Thơng tin chi tiết hộ sản Tổng diện tích trồng trọt của Ơng (bà) đến năm 2017:………(ha) đó diện tích thuốc lá là:…………(ha) Sau trồng thì thuốc lá cho thu hoạch:…………… Năng suất th́c lá gia đình năm 2017:…………………(tạ /ha) Ơng(bà) cho biết tình hình sản xuất thuốc lá của gia đình từ năm 2015-2017 Năm 2015 2016 2017 Tổng diện Tích (ha) DT cho Thu hoạch (ha) Năng suất Sản lượng Giá bán TB (tạ) (tạ) (đồng/kg) 5.Cácloại bệnh thường gặp thuốc lá: ……………………………………………… Biện pháp để phòng trừ sâu bệnh: ………………………………………………………………………………… Mật độ trồng: ………………………………………………………………………………… Ông bà lấy nguồn giống đâu? Tự sản xuất Được hỗ trợ Mua Hình thức tiêu thụ chủ yếu? Tự thương đến mua tận nhà Đem trợ bán Cả hai Các khoản chi phí cho sản xuất 1ha th́c lá Chỉ tiêu ĐVT Chi phí trung gian 1.1.Phân bón Tấn + Phân đạm Kg + phân lân Kg + Phân kali Lần 1.2.Thuốc trừ sâu 1.3.Chi phí khác KHTSCĐ 3.Cơng lao động 3.1.Cơng chăm sóc Cơng 3.2.Cơng phun thuốc Cơng 3.3.Cơng thu hoạch, vận chuyển Tổng chi phí/1ha Công Số lượng Đơn giá Thành tiền (1.000) (1.000) 10 Ông (bà) lấy kiến thức, kỹ thuật về trồng và chăm sóc đâu? Từ tập huấn Từ sách báo Từ các hộ nông dân khác Từ các nguồn khác Từ các phương tiện thông tin đại chúng 11 Cơ quan, tổ chức nào tiến hành tập huấn: Phòng nông nghiệp Trung tâm khuyến nông Các quan tổ chức khác: 12 Ơng bà có thường xun trao đổi thơng tin với các hộ nơng dân khác khơng: Có Khơng 13 Theo Ông(bà) việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất có cần thiết không: Cần thiết Không cần thiết 14 Nguồn vốn sử dụng cho sản xuất của gia đình: Vốn tự có Vay ngân hàng Vay từ hộ khác 15 Thuận lợi và khó khăn của Ông (bà) quá trình sản xuất: Những thuận lợi trình sản xuất thuốc xã Dễ kiếm giống Tốn chi phí đầu tư Khí hậu phù hợp Tốn cơng chăm sóc Đất phù hợp Tận dụng đất đai Sản phẩm làm dễ bán Ít bị hao hụt Thương lái tới mua tận vườn Được hỗ trợ vay vốn Cây dễ chăm sóc Có nhiều dự án sách hỗ trợ Những khó khăn việc sản xuất thuốc xã, Thiếu trang thiết bị, công cụ Năng suất thấp Không hướng dẫn kỹ thuật Giá không ổn định Thiếu đất Giá thấp chi phí Đất xấu, đồi núi Bị thương lái ép giá Thiếu vốn Chưa có thị trường mạnh Thiếu sức lao động Chưa hỗ trợ thỏa đáng Không tiêu thụ Bị hao hụt thu hoạch Sâu bệnh Những khó khăn khác 16 Ơng (bà) mong ḿn nhà nước hỗ trợ những gì? Vốn Vật tư Giống Biện pháp kỹ thuật 17 Các chương trình sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ cho sản xuất cam mà Ông (bà) biết: 18 Sau trừ các loại chi phí gia đình còn thu được nao nhiêu tiền sau vụ thu hoạch: 19 Ông (bà) có đề xuất gì để nâng cao hiệu quả kinh tế: 20 Ngoài thuốc lá ông bà có trồng Ngô không? Có Khơng 21 Tình hình sản x́t ngơ của gia đình - Diện tích trồng ngơ gia đình năm 2017 (ha) - Năng suất (Tạ/ha) - Sản lượng (Tạ) - Giá bán trung bình .(đồng) - Doanh thu (đồng) 22 Chi phí sản xuất cho cây ngơ của gia đình tính 1ha Chỉ tiêu STT ĐVT Chi phí trung gian 1.1 Giống Kg 1.2 Đạm Kg 1.3 Lân Kg 1.4 Phân chuồng Tấn 1.5 Thuốc sâu Lần 1.6 Chi khác KHTSCĐ Chi phí lao động 3.1 Làm đất Cơng 3.2 Trồng Cơng 3.3 Chăm sóc Cơng 3.4 Phun thuốc Cơng 3.5 Thu hoạch, vận chuyển Công Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng chi phí 23 Tổng thu nhập kinh tế của gia đình năm 2017 từ những trồng chủ yếu Loại STT Thuốc lá Lúa Ngô Diện tích (ha) Số tiền thu (1000đ) Xin trân thành cảm ơn hợp tác gia đình! XÁC NHẬN CỦA CHỦ HỘ (ký, ghi rõ hộ tên) ĐIỀU TRA VIÊN (kí, ghi rõ họ tên) ... tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN Hệ đào tạo : Chính quy Định hướng đề tài : Hướng nghiên cứu Chuyên ngành : Kinh tế nông... hành thực hiện đề tài: “ Đánh giá hiệu kinh tế thuốc địa bàn xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn? ?? Góp phần đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả kinh tế và đưa số giải pháp... 55 PHẦN MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÂY THUỐC LÁ TRÊN ĐỊA BẦN XÃ THUẦN MANG, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN 56 5.1 Phương hướng trồng thuốc lá địa bàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây thuốc lá trên địa bàn xã thuần mang, huyện ngân sơn, tỉnh bắc kạn ,