0

Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu hai chiều monochalcogenide

142 7 0
  • Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu hai chiều monochalcogenide

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 11:41

✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ❱➹ ❚❍➚ ❚❯❨➌❚ ❱■ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯ ❚➑◆❍ ❈❍❻❚ ✣■➏◆ ❚Û ❈Õ❆ ❱❾❚ ▲■➏❯ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ▼❖◆❖❈❍❆▲❈❖●❊◆■❉❊ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❱❾❚ ▲Þ ❍❯➌✱ ✷✵✷✷ ✣❸■ ❍➴❈ ❍❯➌ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ❱➹ ❚❍➚ ❚❯❨➌❚ ❱■ ◆●❍■➊◆ ❈Ù❯ ❚➑◆❍ ❈❍❻❚ ✣■➏◆ ❚Û ế t ỵ ỵ tt t ỵ t số ị ữớ ữợ ❞➝♥ ❦❤♦❛ ❤å❝ P●❙✳❚❙✳ ◆●❯❨➍◆ ◆●➴❈ ❍■➌❯ P●❙✳❚❙✳ ❇Ò■ ✣➐◆❍ ❍Đ■ ❍❯➌✱ ✷✵✷✷ ▲❮■ ❈❆▼ ✣❖❆◆ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✤➙② ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ r✐➯♥❣ tæ✐✱ ❝→❝ sè ❧✐➺✉ ✈➔ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➯✉ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ tr tỹ ữủ ỗ t ♣❤➨♣ sû ❞ư♥❣ ✈➔ ❝❤÷❛ tø♥❣ ✤÷đ❝ ❝ỉ♥❣ ❜è tr♦♥❣ ❜➜t ❦ý ♠ët ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔♦ ❦❤→❝✳ ❍✉➳✱ t❤→♥❣ ✵✷ ♥➠♠ ✷✵✷✷ ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ →♥ ❱ã ❚❤à ❚✉②➳t ❱✐ ✐ ▲❮■ ❈❷▼ ❒◆ ❍♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ t✐➳♥ s➽ ♥➔②✱ tỉ✐ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✈➔ sü ❦➼♥❤ trå♥❣ ♥❤➜t ❝õ❛ ♠➻♥❤ ✤➳♥ ❚❤➛② ❣✐→♦ P●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ◆❣å❝ ❍✐➳✉✳ ❚❤➛② ❧➔ ♥❣÷í✐ ✤➣ trỹ t ữợ tổ tỹ ổ tr ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥➔②✳ ❚❤➛② ✤➣ t➟♥ t➻♥❤ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ ❝æ♥❣ ✈✐➺❝ ❝❤✉②➯♥ ♠æ♥✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✤➳♥ ✈✐➺❝ trü❝ t✐➳♣ ❝❤➾♥❤ sû❛ ❝❤♦ tæ✐ tø♥❣ ❝➙✉ ✈➠♥✱ ✤♦↕♥ ✈➠♥ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥✳ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ ❚❤➛② ❝á♥ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥✱ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ ❝→❝ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ❦❤→❝ ❝õ❛ ❝✉ë❝ sè♥❣✳ ❚❤➛② ✤➣ ❞↕② ❝❤♦ tæ✐ ♥❤✐➲✉ qỵ tứ sỹ s tú tr♦♥❣ ❝æ♥❣ ✈✐➺❝ ✤➳♥ ❝→❝❤ ù♥❣ ①û t❤➙♥ t❤✐➺♥✱ ✈✉✐ ✈➫ ✈➔ ❜❛♦ ❞✉♥❣✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❣❤✐ ♥❤ỵ ❝ỉ♥❣ ì♥ t♦ ❧ỵ♥ ❝õ❛ ❚❤➛② tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈ø❛ q✉❛✳ ❚ỉ✐ ❝ơ♥❣ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝↔♠ ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ ❚❤➛② ❣✐→♦ P●❙✳ ❚❙✳ ❇ị✐ ✣➻♥❤ ❍đ✐✳ ❚❤➛② ✤➣ t➟♥ t➻♥❤ ❝❤➾ ❞↕② ❝❤♦ tỉ✐ ỳ tự ổ õ ỳ õ ỵ ①→❝ ✤→♥❣ ✤➸ ❧✉➟♥ →♥ ♥❣➔② ❝➔♥❣ ❤♦➔♥ t❤✐➺♥ ❤ì♥✳ ổ ữủ ợ tốt ✤➭♣ tø ❚❤➛②✱ ❦❤æ♥❣ ❝❤➾ ❦✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉②➯♥ ♠æ♥ ♠➔ ❝á♥ ❝→❝ ❦ÿ ♥➠♥❣ ❦❤→❝ tr♦♥❣ ❝æ♥❣ ✈✐➺❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✳ ✣â ❧➔ ❤➔♥❤ tr❛♥❣ ♠➔ tæ✐ s➩ ♠❛♥❣ t❤❡♦ ✈➔ sû ❞ư♥❣ tr♦♥❣ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ t❤→♥❣ s➢♣ tỵ✐✳ ◆❣♦➔✐ r❛✱ ❚❤➛② ❧✉ỉ♥ ❦❤➼❝❤ ❧➺✱ ✤ë♥❣ ✈✐➯♥ ✈➔ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ ❝✉ë❝ sè♥❣✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ✤÷đ❝ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ✤➳♥ ✈ỵ✐ ❚❤➛②✳ ◗✉→ tr➻♥❤ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✤➸ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥ ❝❤➢❝ ❝❤➢♥ s➩ r➜t ✈➜t ✈↔ ❤ì♥ ♥❤✐➲✉ ♥➳✉ ❦❤ỉ♥❣ ❝â sü ❤é trđ ♠ët ❝→❝❤ ❦✐➯♥ tr➻ ❝õ❛ ❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ❈❤÷ì♥❣ ✭❍å❝ ✈✐➺♥ ❑ÿ t❤✉➟t ◗✉➙♥ sü✮ ✈➔ P●❙✳❚❙✳ ❍✉ý♥❤ ❱➽♥❤ P❤ó❝ ✭❚r÷í♥❣ ỗ P ✈➔ sü ✤❛♠ ♠➯ ❝æ♥❣ ✈✐➺❝ ❝õ❛ ❤å ❧➔ ✤ë♥❣ ❧ü❝ ❝❤♦ tỉ✐ ✈÷đt q✉❛ ♥❤ú♥❣ t❤→❝❤ t❤ù❝ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✳ ❚æ✐ t❤➸ ❤✐➺♥ sü ❜✐➳t ì♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ✤➳♥ ❤å ✈➻ sü ♥❤✐➺t t➻♥❤ ✈➔ ♣❤â♥❣ ❦❤♦→♥❣✳ ❚ỉ✐ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ ✤➳♥ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆✐❦♦❧❛✐ ❆✳ ✐✐ P♦❦❧♦♥s❦✐ ✭✣↕✐ ❤å❝ ❚ê♥❣ ❤å❝ ◗✉è❝ ❣✐❛ ❇❡❧❛r✉s ✲ ❇❡❧❛r✉s✮ ✈➔ ●❙✳❚❙✳ ❈❛r❧♦s ❆✳ ❉✉q✉❡ ✭✣↕✐ ❤å❝ tq ỳ õ ỵ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥✳ ❚ỉ✐ ❜➔② tä sü ❜✐➳t ì♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤ ✤➳♥ ❚❙✳ ❱ơ ❱➠♥ ❚✉➜♥ ✭❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❚ỉ♥ ✣ù❝ ❚❤➢♥❣✮ ✈➔ ◆❈❙✳ ◆❣✉②➵♥ ◗✉❛♥❣ ❈÷í♥❣ ✭❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❉✉② ❚➙♥✮ ✈➻ sü ❝ë♥❣ t→❝ ✈➔ ❤é trñ ♠ët ❝→❝❤ ❧➙✉ ❞➔✐ tr♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ t❤ü❝ ❤✐➺♥ ❧✉➟♥ →♥✳ ❚æ✐ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ ✤➳♥ t➜t ❝↔ ❚❤➛② ❈ỉ tr♦♥❣ t ỵ r t t ỵ ỵ tt t ỵ t t rữớ ữ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳ ✤➣ ❣✐↔♥❣ ❞↕②✱ ❣✐ó♣ ✤ï ✈➔ t↕♦ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐ tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ tỉ✐ ❤å❝ t➟♣ ð ✤➙②✳ ❚ỉ✐ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ P❤á♥❣ ✣➔♦ t↕♦ ❙❛✉ ✣↕✐ ❤å❝✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳ ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧ñ✐ ❝❤♦ tỉ✐ tr♦♥❣ ✈✐➺❝ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❝→❝ t❤õ tư❝ ❤➔♥❤ ❝❤➼♥❤ tr♦♥❣ s✉èt t❤í✐ ❣✐❛♥ ❤å❝ t➟♣✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❣û✐ ❧í✐ ❝↔♠ ì♥ ✤➳♥ ❇❛♥ ●✐→♠ ❤✐➺✉ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❨✲❉÷đ❝✱ ổ ỗ ❈ì ❜↔♥✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❨✲❉÷đ❝✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳ ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ t❤✉➟♥ ❧đ✐✱ ❣✐ó♣ ✤ï tỉ✐ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ✈➔ ❝æ♥❣ t→❝✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ◗✉ÿ ✣ê✐ ♠ỵ✐ s→♥❣ t↕♦ ❱✐♥❣r♦✉♣ ✭❱✐♥■❋✮✱ ❱✐➺♥ ◆❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❞ú ❧✐➺✉ ❧ỵ♥ ✭❱✐♥❇✐❣❞❛t❛✮✱ ❚➟♣ ✤♦➔♥ ❱✐♥❣r♦✉♣ ✤➣ t➔✐ trñ ❦✐♥❤ ♣❤➼ tr♦♥❣ ❤❛✐ ♥➠♠ ❧✐➯♥ t✐➳♣ ✭✷✵✶✾ ✈➔ ✷✵✷✵✮ t❤ỉ♥❣ q✉❛ ❈❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ t t s t s tr ữợ ✭♠➣ sè ❱■◆■❋✳✷✵✷✵✳❚❙✳✶✵✵✮✳ ❈✉è✐ ❝ị♥❣✱ tỉ✐ ①✐♥ ❞➔♥❤ t➜t ❝↔ t➻♥❤ ❝↔♠ ✈➔ ♥✐➲♠ ②➯✉ t❤÷ì♥❣ t❤❛ t❤✐➳t ✤➳♥ ❝→❝ t❤➔♥❤ ✈✐➯♥ tr♦♥❣ ❣✐❛ ✤➻♥❤✳ ❈♦♥ ①✐♥ ❝↔♠ ì♥ ❜è ♠➭✱ ❡♠ ①✐♥ ❝↔♠ ì♥ ❝→❝ ❛♥❤ ❝❤à ✤➣ ❧✉ỉ♥ ②➯✉ t❤÷ì♥❣✱ ❣✐ó♣ ✤ï✱ ❧➔ ❤➟✉ ♣❤÷ì♥❣ ✈ú♥❣ ❝❤➢❝ ✤➸ ❝♦♥✱ ❡♠ ❝â ✤÷đ❝ ♥❣➔② ❤ỉ♠ ♥❛②✳ ▼➭ ❝↔♠ ì♥ ❝♦♥ tr❛✐ ✤➣ ❧✉æ♥ ❧✉æ♥ ♥❣♦❛♥ ♥❣♦➣♥✱ ❤✐➸✉ ❝❤✉②➺♥ ✤➸ ❝❤♦ ♠➭ ❝â t❤➸ ②➯♥ t➙♠ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ✈✐➺❝ ❤å❝✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ✤÷đ❝ ❜✐➳t ì♥ t➜t ❝↔✦ ❚→❝ ❣✐↔ ❧✉➟♥ →♥ ❱ã ❚❤à ❚✉②➳t ❱✐ ✐✐✐ ▼Ư❈ ▲Ư❈ ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ▲í✐ ❝↔♠ ì♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✐ ❉❛♥❤ s→❝❤ ❝→❝ ❜↔♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✈ ❉❛♥❤ s→❝❤ ❝→❝ ❤➻♥❤ ✈➩ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐① ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ tø ✈✐➳t t➢t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ① ❉❛♥❤ ♠ö❝ ♠ët sè ❦➼ ❤✐➺✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ①✐ P❍❺◆ ▼Ð ✣❺❯ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ P❍❺◆ ◆❐■ ❉❯◆● ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❈❤÷ì♥❣ ✶ ❚✃◆● ◗❯❆◆ ❱➋ ❱❾❚ ▲■➏❯ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ❈➶ ❈❻❯ ❚❘Ĩ❈ ▲❰P ❱⑨ ▲Þ ❚❍❯❨➌❚ P❍■➌▼ ❍⑨▼ ▼❾❚ ✣❐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶ ✶✳✶✳ ●r❛♣❤❡♥❡ ✈➔ ❝→❝ ❝➜✉ tró❝ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ t÷ì♥❣ tü ❣r❛♣❤❡♥❡ ✳ ✳ ✳ ✽ ✶✳✷✳ ❈→❝ ❤ñ♣ ❝❤➜t ❦✐♠ ❧♦↕✐ ❝❤✉②➸♥ t✐➳♣ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷ ✶✳✸✳ ❱➟t ❧✐➺✉ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✸ ✶✳✹✳ ❈➜✉ tró❝ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ❏❛♥✉s ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỵ tt t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✺✳✶✳ ❈→❝ ỵ r ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✾ ✶✳✺✳✷✳ P❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ❑♦❤♥✕❙❤❛♠ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✷ ✶✳✺✳✸✳ ❈→❝ ♣❤✐➳♠ ❤➔♠ tr❛♦ ✤ê✐ t÷ì♥❣ q✉❛♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ỵ tt ♠➟t ✤ë tr♦♥❣ ◗✉❛♥t✉♠ ❊s♣r❡ss♦ ✳ ✳ ✳ ✷✾ ✶✳✼✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✶ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✾ ❚➑◆❍ ❈❍❻❚ ✣■➏◆ ❚Û ❈Õ❆ ❱❾❚ ▲■➏❯ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ▼❖◆❖❈❍❆▲❈❖●❊◆■❉❊ ◆❍➶▼ ■■■ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✶ ✷✳✶✳ ●✐ỵ✐ t❤✐➺✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✶ ✷✳✷✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ t➼♥❤ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✷ ✽ ✽ ❈❤÷ì♥❣ ✷ ✐ ✷✳✸✳ ❈➜✉ tró❝ ♥❣✉②➯♥ tû ✈➔ t➼♥❤ ❝❤➜t ❝➜✉ tró❝ ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡ ♥❤â♠ ■■■ ▼❳ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✹ ✷✳✸✳✶✳ ❈➜✉ tró❝ ♥❣✉②➯♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✹ ✷✳✸✳✷✳ P❤ê ♣❤♦♥♦♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ số ỗ ✤ë ❜➲♥ ❝ì ❤å❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✼ ✷✳✺✳ ❚➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♥❤â♠ ■■■ ▼❳ ✹✶ ✷✳✺✳✶✳ ❚❤➳ t➽♥❤ ✤✐➺♥ ✈➔ ❝æ♥❣ t❤♦→t ✤✐➺♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✷ ✷✳✺✳✷✳ ❈➜✉ tró❝ ✈ị♥❣ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✤✐➺♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✸ ✷✳✺✳✸✳ ❍✐➺✉ ù♥❣ t÷ì♥❣ t→❝ s♣✐♥✕q✉ÿ ✤↕♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✷✳✺✳✹✳ ▼➟t ✤ë tr↕♥❣ t❤→✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✽ ✷✳✻✳ ❚➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♥❤â♠ ■■■ ▼❳ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✶ ✷✳✻✳✶✳ ▼æ ❤➻♥❤ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ✈➔ sü t❤❛② ✤ê✐ ❝➜✉ tró❝ ❞♦ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ✺✷ ✷✳✻✳✷✳ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ❧➯♥ ❝➜✉ tró❝ ✈ị♥❣ ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✺✺ ✷✳✼✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✷ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✵ ❈❤÷ì♥❣ ✸ ❱❾❚ ▲■➏❯ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ❇❻❚ ✣➮■ ❳Ù◆● ❏❆◆❯❙ ▼❖◆❖❈❍❆▲❈❖✲ ●❊◆■❉❊ ◆❍➶▼ ■■■ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✷ ✸✳✶✳ ❱➟t ❧✐➺✉ ❏❛♥✉s ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✷ ✸✳✷✳ ❈➜✉ tró❝ ♥❣✉②➯♥ tû ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉ ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♥❤â♠ ■■■ ▼2 ❳❨ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳✴❨ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡❀ ❳ = ❨✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✹ ✸✳✸✳ P❤ê ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ sü ê♥ ✤à♥❤ ♥❤✐➺t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✸✳✸✳✶✳ P❤ê ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ ❝→❝ ✤➦❝ tr÷♥❣ ❞❛♦ ✤ë♥❣ ♠↕♥❣ ❝õ❛ ❏❛♥✉s ▼2 ❳❨ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✻ ✸✳✸✳✷✳ ✣ë ê♥ ✤à♥❤ ♥❤✐➺t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✽ ✸✳✹✳ ❚➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❏❛♥✉s ▼2 ❳❨ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✾ ✐✐ ✸✳✺✳ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ✈➔ ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ♥❣♦➔✐ ❧➯♥ t➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ❏❛♥✉s ▼2❳❨ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✺✳✶✳ ❚➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ❏❛♥✉s ▼2❳❨ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✺✳✷✳ ❏❛♥✉s ▼2❳❨ tr♦♥❣ ✤✐➺♥ tr÷í♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✻✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✸ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✼✻ ✼✻ ✽✵ ✽✸ ❈❤÷ì♥❣ ✹ ❖❳❨ ❍➶❆ ❱❾❚ ▲■➏❯ ❍❆■ ❈❍■➋❯ ❏❆◆❯❙ ▼❖◆❖❈❍❆▲❈❖✲ ✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳ ✹✳✶✳ ❙ü ✤❛ ❞↕♥❣ ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉ ❏❛♥✉s ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✳✷✳ ❈→❝ trữ trú ỡ ợ s ✳ ✳ ✹✳✷✳✶✳ ❈➜✉ tró❝ ♥❣✉②➯♥ tû ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✳✷✳✷✳ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝è ❦➳t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✳✸✳ P❤ê ♣❤♦♥♦♥ ✈➔ ✤ë ❜➲♥ ❝ì ❤å❝ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ trữ tỷ tr ỡ ợ ❏❛♥✉s ●❛■♥❳❖ ✹✳✺✳ ✣ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❤↕t t↔✐ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✳✻✳ ❚r✐➸♥ ✈å♥❣ ❝õ❛ ✈➟t ❧✐➺✉ ❜➜t ✤è✐ ①ù♥❣ ❏❛♥✉s ❤❛✐ ❝❤✐➲✉ ✳ ✳ ✹✳✼✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✹ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❑➌❚ ▲❯❾◆ ❈❍❯◆● ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ●❊◆■❉❊ ◆❍➶▼ ■■■ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹ ✽✹ ✽✻ ✽✻ ✽✼ ✽✾ ✾✸ ✾✽ ✶✵✷ ✶✵✸ ✶✵✺ ✶✵✻ ❉❛♥❤ ♠ư❝ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✤➣ ❝ỉ♥❣ ❜è ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✷✺ ✐✐✐ ❉❆◆❍ ❙⑩❈❍ ❈⑩❈ ❇❷◆● ✷✳✶ ❍➡♥❣ sè ♠↕♥❣ a✱ ❝❤✐➲✉ ❞➔✐ ❧✐➯♥ ❦➳t ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥❣✉②➯♥ tû d▼✕❳ ✈➔ d▼✕▼✱ ✤ë ❞➔② ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ∆h ✈➔ ❣â❝ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧✐➯♥ ❦➳t φ∠ ❝õ❛ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♥❤â♠ ■■■ ▼❳ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✳✷ ❈→❝ ❤➺ sè ✤➔♥ ỗ Cij ổ Y2D t số Pss ν ❝õ❛ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ▼❳ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳ ❂ ❙❡✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✳✸ ▼ù❝ ❝❤➙♥ ❦❤æ♥❣ Evac ✭❡❱✮✱ ♠ù❝ ❋❡r♠✐ EF ✭❡❱✮✱ ❝æ♥❣ t❤♦→t ✤✐➺♥ tû Φ ✭❡❱✮ ✈➔ ✤ë rë♥❣ ✈ị♥❣ ❝➜♠ ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ P❇❊ EgPBE ✈➔ P❇❊✰❙❖❈ EgPBE+SOC ❝õ❛ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡ ▼❳ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳ ❂ ❙❡✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✶ ❍➡♥❣ sè ♠↕♥❣ a✱ ❝❤✐➲✉ ❞➔✐ ❧✐➯♥ ❦➳t ❣✐ú❛ ❝→❝ ♥❣✉②➯♥ tû d✱ ✤ë ❞➔② ✤ì♥ ❧ỵ♣ ∆h ✈➔ ❣â❝ ❤đ♣ ❜ð✐ ❝→❝ ♥❣✉②➯♥ tû ❳✕▼✕▼ φ∠XMM ✈➔ ▼✕▼✕❨ φ∠MMY ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❏❛♥✉s ▼2❳❨ ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳✴❨ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡❀ ❳ = ❨✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷ ✣ë rë♥❣ ✈ò♥❣ ❝➜♠ sû ❞ư♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ P❇❊ EgPBE✱ ❍❙❊✵✻ EgHSE06 ✱ ✈➔ P❇❊✰❙❖❈ EgPBE+SOC ✳ ●✐→ trà ♣❤➙♥ t→❝❤ s♣✐♥✕ q✉ÿ ✤↕♦ ∆Esplit ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ P❇❊✰❙❖❈✳ ❚➜t ❝↔ ❝→❝ ✤↕✐ ❧÷đ♥❣ ✤➲✉ t➼♥❤ ❜➡♥❣ ✤ì♥ ✈à ❡❱✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✳✶ ❍➡♥❣ sè ♠↕♥❣ a ✭✝❆✮✱ ❝❤✐➲✉ ❞➔✐ ❧✐➯♥ ❦➳t ❣✐ú❛ ❤❛✐ ♥❣✉②➯♥ tû d ✭✝ ❆✮✱ ❣â❝ ❣✐ú❛ ❝→❝ ❧✐➯♥ ❦➳t φ ✭✤ë✮✱ ✤ë ❞➔② ∆ ✭✝❆✮ ✈➔ ♥➠♥❣ ữủ ố t Ecoh tỷ ỡ ợ ❏❛♥✉s ●❛■♥❳❖ ✭❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐✈ ✸✺ ✸✾ số ỗ Cij ✱ ♠æ✲✤✉♥ ❨♦✉♥❣ Y2D ✈➔ t➾ sè P♦✐ss♦♥ ν ❝õ❛ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❏❛♥✉s ●❛■♥❳❖✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✶ ✹✳✸ ◆➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ✈ị♥❣ ❝➜♠ Eg ✈➔ ❝æ♥❣ t❤♦→t ✤✐➺♥ tû ΦO ❛♥❞ ΦX ð ❤❛✐ ❜➲ ♠➦t ❖ ✈➔ ❳ tr♦♥❣ ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ●❛■♥❳❖✳ ❈❤ú M ❞ò♥❣ ✤➸ ❝❤➾ ❦✐♠ ❧♦↕✐✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✹ ✹✳✹ ❑❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❤✐➺✉ ❞ư♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû m (m0 ) ổ ỗ C2D t ❞↕♥❣ Ed ✭❡❱✮ ✈➔ ✤ë ❧✐♥❤ ✤ë♥❣ ❝õ❛ ❤↕t t↔✐ s t ữợ x y tr ❝→❝ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❙●❛■♥❖✱ ❙❡●❛■♥❖ ✈➔ ❖●❛■♥❙✳ m0 ❧➔ ❦❤è✐ ❧÷đ♥❣ ❝õ❛ ✤✐➺♥ tû tü ❞♦✳ ✳ ✳ ✶✵✶ ✈ ❬✹✾❪ ❇❡rt♦❧❛③③✐✱ ❙✳✱ ❇r✐✈✐♦✱ ❏✳✱ ❑✐s✱ ❆✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❙tr❡t❝❤✐♥❣ ❛♥❞ ❜r❡❛❦✐♥❣ ♦❢ ✉❧tr❛t❤✐♥ ▼♦❙2 ✳ ❆❈❙ ◆❛♥♦✱ ✺✭✶✷✮✱ ✾✼✵✸✳ ❬✺✵❪ ●❡✐♠✱ ❆✳❑✳✱ ●r✐❣♦r✐❡✈❛✱ ■✳❱✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❱❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡s✳ ◆❛t✉r❡✱ ✹✾✾✭✼✹✺✾✮✱ ✹✶✾✳ ❬✺✶❪ ❋✉✱ ❈✳✲❋✳✱ ❙✉♥✱ ❏✳✱ ▲✉♦✱ ◗✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ■♥tr✐♥s✐❝ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞s ✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠❛t❡r✐❛❧s ❜♦♦st t❤❡ s♦❧❛r✲t♦✲❤②❞r♦❣❡♥ ❡❢❢✐❝✐❡♥❝② ❢♦r ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②t✐❝ ✇❛t❡r s♣❧✐tt✐♥❣✳ ◆❛♥♦ ▲❡tt✳✱ ✶✽✭✶✵✮✱ ✻✸✶✷✳ ❬✺✷❪ ❉❡♠✐r❝✐✱ ❙✳✱ ❆✈❛③❧✐✱ ◆✳✱ ❉✉r❣✉♥✱ ❊✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❙tr✉❝t✉r❛❧ ❛♥❞ ❡❧❡❝✲ tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❣r♦✉♣ ■■■ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ P❤②s✳ ✾✺✭✶✶✮✱ ✶✶✺✹✵✾✳ ❬✺✸❪ ❇❛rr❛③❛✲▲♦♣❡③✱ ❙✳✱ ❋r❡❣♦s♦✱ ❇✳▼✳✱ ❱✐❧❧❛♥♦✈❛✱ ❏✳❲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❈♦❧❧♦✲ q✉✐✉♠ ✿ P❤②s✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❣r♦✉♣✲■❱ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♠♦♥♦❧❛②✲ ❡rs✳ ❘❡✈✳ ▼♦❞✳ P❤②s✳✱ ✾✸✭✶✮✱ ✵✶✶✵✵✶✳ ❬✺✹❪ ❙❤✐✱ ●✳✱ ❑✐♦✉♣❛❦✐s✱ ❊✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❆♥✐s♦tr♦♣✐❝ s♣✐♥ tr❛♥s♣♦rt ❛♥❞ str♦♥❣ ✈✐s✐❜❧❡✲❧✐❣❤t ❛❜s♦r❜❛♥❝❡ ✐♥ ❢❡✇✲❧❛②❡r ❙♥❙❡ ❛♥❞ ●❡❙❡✳ ◆❛♥♦ ▲❡tt✳✱ ✶✺✭✶✵✮✱ ✻✾✷✻✳ ❬✺✺❪ ❳✉✱ ▲✳✱ ❨❛♥❣✱ ▼✳✱ ❲❛♥❣✱ ❙✳❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t❤❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❣r♦✉♣✲■❱ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s Ge, Sn❀ X = S, Se, Te✮✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ M X ✭M = ✾✺✭✷✸✮✱ ✷✸✺✹✸✹✳ ❬✺✻❪ ❳✐❛✱ ❏✳✱ ▲✐✱ ❳✳✲❩✳✱ ❍✉❛♥❣✱ ❳✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✻✮✳ P❤②s✐❝❛❧ ✈❛♣♦r ❞❡♣♦✲ s✐t✐♦♥ s②♥t❤❡s✐s ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♦rt❤♦r❤♦♠❜✐❝ ❙♥❙ ❢❧❛❦❡s ✇✐t❤ str♦♥❣ ❛♥❣❧❡✴t❡♠♣❡r❛t✉r❡✲❞❡♣❡♥❞❡♥t ❘❛♠❛♥ r❡s♣♦♥s❡s✳ ◆❛♥♦s❝❛❧❡✱ ✽✭✹✮✱ ✷✵✻✸✳ ❬✺✼❪ ❍✉❛♥❣✱ ❨✳✱ ▲✐✱ ▲✳✱ ▲✐♥✱ ❨✳✲❍✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ▲✐q✉✐❞ ❡①❢♦❧✐❛t✐♦♥ ❢❡✇✲❧❛②❡r ❙♥❙❡ ♥❛♥♦s❤❡❡ts ✇✐t❤ t✉♥❛❜❧❡ ❜❛♥❞ ❣❛♣✳ ✶✼✺✸✵✳ ✶✶✷ ❏✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈✱ ✶✷✶✭✸✷✮✱ ❬✺✽❪ ❲❛♥❣✱ ❋✳ ◗✳✱ ❩❤❛♥❣✱ ❙✳✱ ❨✉✱ ❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❚❤❡r♠♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ s✐♥❣❧❡✲❧❛②❡r❡❞ ❙♥❙❡ s❤❡❡t✳ ◆❛♥♦s❝❛❧❡✱ ✼✭✸✽✮✱ ✶✺✾✻✷✳ ❬✺✾❪ ▲✐✱ ▲✳✱ ❈❤❡♥✱ ❩✳✱ ❍✉✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❙✐♥❣❧❡✲❧❛②❡r s✐♥❣❧❡✲❝r②st❛❧❧✐♥❡ ❙♥❙❡ ♥❛♥♦s❤❡❡ts✳ ❏✳ ❆♠✳ ❈❤❡♠✳ ❙♦❝✳✱ ✶✸✺✭✹✮✱ ✶✷✶✸✳ ❬✻✵❪ ❆♥t✉♥❡③✱ P✳ ❉✳✱ ❇✉❝❦❧❡②✱ ❏✳ ❏✳✱ ❇r✉t❝❤❡②✱ ❘✳ ▲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❚✐♥ ❛♥❞ ❣❡r♠❛♥✐✉♠ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ■❱✲❱■ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r ♥❛♥♦❝r②st❛❧s ❢♦r ✉s❡ ✐♥ s♦❧❛r ❝❡❧❧s✳ ◆❛♥♦s❝❛❧❡✱ ✸✭✻✮✱ ✷✸✾✾✳ ❬✻✶❪ ❍✉ ❚✳✱ ❉♦♥❣✱ ❏✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ❚✇♦ ♥❡✇ ♣❤❛s❡s ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❣r♦✉♣✲■❱ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s ❛♥❞ t❤❡✐r ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ✶✽✭✹✼✮✱ ✸✷✺✶✹✳ ❬✻✷❪ ❙✉♥❣✱ ●✳ ❑✳✱ P❛r❦✱ ❈✳ ▼✳ ✭✷✵✶✼✮✳ P✉❝❦❡r❡❞✲❧❛②❡r✲str✉❝t✉r❡❞ ❣❡r♠❛✲ ♥✐✉♠ ♠♦♥♦s✉❧❢✐❞❡ ❢♦r s✉♣❡r✐♦r r❡❝❤❛r❣❡❛❜❧❡ ▲✐✲✐♦♥ ❜❛tt❡r② ❛♥♦❞❡s✳ ▼❛t❡r✳ ❈❤❡♠✳ ❆✱ ❏✳ ✺✭✶✷✮✱ ✺✻✽✺✳ ❬✻✸❪ ▲✐✱ ❲✳✱ ❙✉♥✱ ❳✳✱ ❨✉✱ ❨✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❙✐✲✱ ●❡✲✱ ❙♥✲❜❛s❡❞ ❛♥♦❞❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ❢♦r ❧✐t❤✐✉♠✲✐♦♥ ❜❛tt❡r✐❡s✿ ❋r♦♠ str✉❝t✉r❡ ❞❡s✐❣♥ t♦ ❡❧❡❝tr♦❝❤❡♠✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r✲ ♠❛♥❝❡✳ ❙♠❛❧❧ ▼❡t❤♦❞s✱ ✶✭✸✮✱ ✶✻✵✵✵✸✼✳ ❬✻✹❪ ❩❤♦✉✱ ❳✳✱ ❩❤❛♥❣✱ ◗✳✱ ●❛♥✱ ▲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ▲❛r❣❡✲s✐③❡ ❣r♦✇t❤ ♦❢ ✉❧tr❛✲ t❤✐♥ ❙♥❙2 ♥❛♥♦s❤❡❡ts ❛♥❞ ❤✐❣❤ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢♦r ♣❤♦t♦tr❛♥s✐st♦rs✳ ❋✉♥❝t✳ ▼❛t❡r✳✱ ❆❞✈✳ ✷✻✭✷✹✮✱ ✹✹✵✺✳ ❬✻✺❪ ❲❤✐tt❧❡s✱ ❚✳ ❏✳✱ ❇✉rt♦♥✱ ▲✳ ❆✳✱ ❙❦❡❧t♦♥✱ ❏✳ ▼✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ❇❛♥❞ ❛❧✐❣♥♠❡♥ts✱ ✈❛❧❡♥❝❡ ❜❛♥❞s✱ ❛♥❞ ❝♦r❡ ❧❡✈❡❧s ✐♥ t❤❡ t✐♥ s✉❧❢✐❞❡s ❙♥❙✱ ❙♥❙2 ✱ ❛♥❞ ❙♥2 ❙3 ✿ ❊①♣❡r✐♠❡♥t ❛♥❞ t❤❡♦r②✳ ❈❤❡♠✳ ▼❛t❡r✳✱ ✷✽✭✶✶✮✱ ✸✼✶✽✳ ❬✻✻❪ ❉❛✐✱ ❏✳✱ ▲✐✱ ▼✳✱ ❩❡♥❣✱ ❳✳ ❈✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ●r♦✉♣ ■❱❇ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ tr✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✿ ❛ ♥❡✇ ❝❧❛ss ♦❢ ✷❞ ❧❛②❡r❡❞ ♠❛t❡r✐❛❧s ❜❡②♦♥❞ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ ❲■❘❊s ❈♦♠♣✉t✳ ▼♦❧✳ ❙❝✐✳✱ ✻✭✷✮✱ ✷✶✶✳ ❬✻✼❪ ❆❧♠❡✐❞❛✱ ●✳✱ ❉♦❣❛♥✱ ❙✳✱ ❇❡rt♦♥✐✱ ●✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❈♦❧❧♦✐❞❛❧ ♠♦♥♦❧❛②❡r ✶✶✸ β ✲■♥2 ❙❡3 ♥❛♥♦s❤❡❡ts ✇✐t❤ ❤✐❣❤ ♣❤♦t♦r❡s♣♦♥s✐✈✐t②✳ ❏✳ ❆♠✳ ❈❤❡♠✳ ❙♦❝✳✱ ✶✸✾✭✽✮✱ ✸✵✵✺✳ ❬✻✽❪ ▼✉❞❞✱ ●✳ ❲✳✱ ❙✈❛t❡❦✱ ❙✳ ❆✳✱ ❘❡♥✱ ❚✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❚✉♥✐♥❣ t❤❡ ❜❛♥❞❣❛♣ ♦❢ ❡①❢♦❧✐❛t❡❞ ■♥❙❡ ♥❛♥♦s❤❡❡ts ❜② q✉❛♥t✉♠ ❝♦♥❢✐♥❡♠❡♥t✳ ❆❞✈✳ ▼❛t❡r✳✱ ✷✺✭✹✵✮✱ ✺✼✶✹✳ ❬✻✾❪ ❍❛r✈❡②✱ ❆✳✱ ❇❛❝❦❡s✱ ❈✳✱ ●❤♦❧❛♠✈❛♥❞✱ ❩✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✺✮✳ Pr❡♣❛r❛t✐♦♥ ♦❢ ❣❛❧❧✐✉♠ s✉❧❢✐❞❡ ♥❛♥♦s❤❡❡ts ❜② ❧✐q✉✐❞ ❡①❢♦❧✐❛t✐♦♥ ❛♥❞ t❤❡✐r ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛s ❤②❞r♦❣❡♥ ❡✈♦❧✉t✐♦♥ ❝❛t❛❧②sts✳ ❈❤❡♠✳ ▼❛t❡r✳✱ ✷✼✭✾✮✱ ✸✹✽✸✳ ❬✼✵❪ ❲❛♥❣✱ ❩✳✱ ❳✉✱ ❑✳✱ ▲✐✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ❘♦❧❡ ♦❢ ●❛ ✈❛❝❛♥❝② ♦♥ ❛ ♠✉❧✲ t✐❧❛②❡r ●❛❚❡ ♣❤♦t♦tr❛♥s✐st♦r✳ ❆❈❙ ♥❛♥♦✱ ✽✭✺✮✱ ✹✽✺✾✳ ❬✼✶❪ ❳✉✱ ❑✳✱ ❨✐♥✱ ▲✳✱ ❍✉❛♥❣✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ❙②♥t❤❡s✐s✱ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ✷❉ ❧❛②❡r❡❞ ▼III ❳V I ✭▼ ❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮ ♠❛t❡r✐❛❧s✳ ◆❛♥♦s❝❛❧❡✱ ✽ ✭✸✽✮✱ ✶✻✽✵✷✳ ❬✼✷❪ ❋❡♥❣✱ ❲✳✱ ❩❤❡♥❣✱ ❲✳✱ ❈❛♦✱ ❲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ❇❛❝❦ ❣❛t❡❞ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ■♥❙❡ tr❛♥s✐st♦rs ✇✐t❤ ❡♥❤❛♥❝❡❞ ❝❛rr✐❡r ♠♦❜✐❧✐t✐❡s ✈✐❛ t❤❡ s✉♣♣r❡ss✐♦♥ ♦❢ ❝❛rr✐❡r s❝❛tt❡r✐♥❣ ❢r♦♠ ❛ ❞✐❡❧❡❝tr✐❝ ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ❆❞✈✳ ▼❛t❡r✳✱ ✷✻✭✸✽✮✱ ✻✺✽✼✳ ❬✼✸❪ ▲✐✉✱ ❋✳✱ ❙❤✐♠♦t❛♥✐✱ ❍✳✱ ❙❤❛♥❣✱ ❍✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✹✮✳ ❍✐❣❤✲s❡♥s✐t✐✈✐t② ♣❤♦✲ t♦❞❡t❡❝t♦rs ❜❛s❡❞ ♦♥ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ●❛❚❡ ❢❧❛❦❡s✳ ❆❈❙ ◆❛♥♦ ✽✭✷✵✶✹✮✱ ✼✺✷✳ ❬✼✹❪ ▲❡✐✱ ❙✳✱ ●❡✱ ▲✳✱ ▲✐✉✱ ❩✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❙②♥t❤❡s✐s ❛♥❞ ♣❤♦t♦r❡s♣♦♥s❡ ♦❢ ❧❛r❣❡ ●❛❙❡ ❛t♦♠✐❝ ❧❛②❡rs✳ ◆❛♥♦ ▲❡tt✳✱ ✶✸ ✭✻✮ ✷✼✼✼✳ ❬✼✺❪ ●✉♦✱ ❨✳✱ ❩❤♦✉✱ ❙✳✱ ❇❛✐✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❊♥❤❛♥❝❡❞ ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝ ❡❢✲ ❢❡❝t ✐♥ ❏❛♥✉s ❣r♦✉♣✲■■■ ❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ▲❡tt✳✱ ✶✶✵✭✶✻✮✱ ✶✻✸✶✵✷✳ ❬✼✻❪ ❩❤♦✉✱ ❙✳✱ ▲✐✉✱ ❈✳ ❈✳✱ ❩❤❛♦✱ ❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ▼♦♥♦❧❛②❡r ❣r♦✉♣✲■■■ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s ❜② ♦①②❣❡♥ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧✐③❛t✐♦♥✿ ❛ ♣r♦♠✐s✐♥❣ ❝❧❛ss ♦❢ ✶✶✹ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ t♦♣♦❧♦❣✐❝❛❧ ✐♥s✉❧❛t♦rs✳ ♥♣❥ ◗✉❛♥t✉♠ ▼❛t❡r✐❛❧s✱ ✸✭✶✻✮✱ ✶✳ ❬✼✼❪ ❉❡❜❜✐❝❤✐✱ ▲✳✱ ❊r✐❦ss♦♥✱ ❖✳✱ ▲❡❜➧❣✉❡✱ ❙✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ✐♥✲ ❞✐✉♠ s❡❧❡♥✐❞❡s ❝♦♠♣♦✉♥❞s✿ ❛♥ ❛❜ ✐♥✐t✐♦ st✉❞②✳ ✱ ❏✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ▲❡tt✳ ✻✭✶✺✮✱ ✸✵✾✽✳ ❬✼✽❪ ❍s✐❡❤✱ ❉✳✱ ❳✐❛✱ ❨✳✱ ◗✐❛♥✱ ❉✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ❖❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ t✐♠❡✲r❡✈❡rs❛❧✲ ♣r♦t❡❝t❡❞ s✐♥❣❧❡✲❞✐r❛❝✲❝♦♥❡ t♦♣♦❧♦❣✐❝❛❧✲✐♥s✉❧❛t♦r st❛t❡s ✐♥ ❇✐2 ❚❡3 ❛♥❞ ❙♥2 ❚❡3 ✳ ✱ ✶✵✸✭✶✹✮✱ ✶✹✻✹✵✶✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳▲❡tt✳ ❬✼✾❪ ❆❧s❛✐❢✱ ▼✳▼✳ ❨✳❆✳✱ ❈❤r✐♠❡s✱ ❆✳❋✳✱ ❉❛❡♥❡❦❡✱ ❚✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❍✐❣❤✲ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❢✐❡❧❞ ❡❢❢❡❝t tr❛♥s✐st♦rs ✉s✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ✐♥❦s ♦❢ ✷❉ ♠♦❧②❜✲ ❞❡♥✉♠ ♦①✐❞❡ ♥❛♥♦❢❧❛❦❡s✳ ✱ ✷✻✭✶✮✱ ✾✶✳ ❆❞✈✳ ❋✉♥❝t✳ ▼❛t❡r✳ ❬✽✵❪ ❇❛❧❡♥❞❤r❛♥✱ ❙✳✱ ❲❛❧✐❛✱ ❙✳✱ ◆✐❧✐✱ ❍✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠♦❧②❜❞❡♥✉♠ tr✐♦①✐❞❡ ❛♥❞ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ❆❞✈✳ ❋✉♥❝t✳ ▼❛t❡r✳✱ ✷✸✭✸✷✮✱ ✸✾✺✷✳ ❬✽✶❪ ◆❛s❡r✐✱ ❆✳✱ ❙❛♠❛❞✐✱ ▼✳✱P♦✉r❥❛✈❛❞✐✱ ❆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ●r❛♣❤✐t✐❝ ❝❛r❜♦♥ ♥✐tr✐❞❡ ✭❣✲❈3 ◆4 ✮✲❜❛s❡❞ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②sts ❢♦r s♦❧❛r ❤②❞r♦❣❡♥ ❣❡♥❡r❛t✐♦♥✿ r❡❝❡♥t ❛❞✈❛♥❝❡s ❛♥❞ ❢✉t✉r❡ ❞❡✈❡❧♦♣♠❡♥t ❞✐r❡❝t✐♦♥s✳ ❆ ❏✳ ▼❛t❡r✳ ❈❤❡♠✳ ✱ ✺✭✹✺✮✱ ✷✸✹✵✻✳ ❬✽✷❪ ❚❛♥✱ ❈✳✱ ❈❛♦✱ ❳✳✱ ❲✉✱ ❳✳✲❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❘❡❝❡♥t ❛❞✈❛♥❝❡s ✐♥ ✉❧tr❛t❤✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♥❛♥♦♠❛t❡r✐❛❧s✳ ✱ ✶✶✼✭✾✮✱ ✻✷✷✺✳ ❈❤❡♠✳ ❘❡✈✳ ❬✽✸❪ ❈❛s❛❣r❛♥❞❡✱ ❈✳✱ ❋❛❜r❡✱ P✳✱ ❘❛♣❤❛❡❧✱ ❊✳ ❡t ❛❧✳ ✭✶✾✽✾✮✳ ✧❏❛♥✉s ❜❡❛❞s✧✿ ❘❡❛❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ❛t ✇❛t❡r✴♦✐❧ ✐♥t❡r❢❛❝❡s✳ ✱ ❊✉r♦♣❤②s✳ ▲❡tt✳ ✾✭✸✮✱ ✷✺✶✳ ❬✽✹❪ ❈❤❡♥❣✱ ◗✳✱ ▲✐✱ ▼✳✱ ❩❤❡♥❣✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❏❛♥✉s ✐♥t❡r❢❛❝❡ ♠❛t❡r✐❛❧s✿ s✉♣❡r❤②❞r♦♣❤♦❜✐❝ ❛✐r✴s♦❧✐❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ❛♥❞ s✉♣❡r♦❧❡♦♣❤♦❜✐❝ ✇❛t❡r✴s♦❧✐❞ ✐♥t❡r❢❛❝❡ ✐♥s♣✐r❡❞ ❜② ❛ ❧♦t✉s ❧❡❛❢✳ ✶✶✺ ✱ ✼✭✶✸✮✱ ✺✾✹✽✳ ❙♦❢t ▼❛tt❡r ❬✽✺❪ ◆❣✱ ❙✳✲❲✳✱ ◆♦♦r✱ ◆✳✱ ❩❤❡♥❣✱ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❏❛♥✉s ♠❛t❡r✐❛❧s✳ ❩✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ●r❛♣❤❡♥❡✲❜❛s❡❞ ◆P● ❆s✐❛ ▼❛t❡r✳✱ t✇♦✲ ✶✵✭✹✮✱ ✷✶✼✳ ❬✽✻❪ ▲✉✱ ❆✳✲❨✳ ❩❤✉✱ ❍✳✱ ❳✐❛♦✱ ❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡rs ♦❢ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ◆❛t✳ ◆❛♥♦t❡❝❤♥♦❧✳✱ ✶✷✭✽✮✱ ✼✹✹✳ ❬✽✼❪ ❩❤❛♥❣✱ ❏✳✱ ❏✐❛✱ ❙✳✱ ❑❤♦❧♠❛♥♦✈✱ ■✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡r tr❛♥s✐t✐♦♥✲♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ❆❈❙ ◆❛♥♦✱ ✶✶✭✽✮✱ ✽✶✾✷✳ ❬✽✽❪ ❲❛♥❣✱ ❏✳✱ ❙❤✉✱ ❍✳✱ ❩❤❛♦✱ ❚✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ■♥tr✐❣✉✐♥❣ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❏❛♥✉s tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡s✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✷✵✭✷✼✮✱ ✶✽✺✼✶✳ ❬✽✾❪ ❨❛♦✱ ◗✳ ❋✳✱ ❈❛✐✱ ❏✳✱ ❚♦♥❣✱ ❲✳ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ▼❛♥✐♣✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❧❛r❣❡ ❘❛s❤❜❛ s♣✐♥ s♣❧✐tt✐♥❣ ✐♥ ♣♦❧❛r t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr❛♥s✐t✐♦♥✲♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✾✺✭✶✻✮✱ ✶✻✺✹✵✶✳ ❬✾✵❪ ❉♦♥❣✱ ▲✳✱ ▲♦✉✱ ❏✳✱ ❙❤❡♥♦②✱ ❱✳ ❇✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ▲❛r❣❡ ✐♥✲♣❧❛♥❡ ❛♥❞ ✈❡rt✐❝❛❧ ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝✐t② ✐♥ ❏❛♥✉s tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝❤♦❣❡♥✐❞❡s✳ ❆❈❙ ◆❛♥♦✱ ✶✶✭✽✮✱ ✽✷✹✷✳ ❬✾✶❪ ❲❛♥✱ ❲✳✱ ❩❤❛♦✱ ❙✳✱ ●❡✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ P❤♦♥♦♥ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥ tr❛♥s♣♦rt ✐♥ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡rs ❜❛s❡❞ ♦♥ ■♥❙❡✳ ❏✳ P❤②s✳✿ ❈♦♥❞❡♥✳ ▼❛tt❡r✱ ✸✶✭✹✸✮✱ ✹✸✺✺✵✶✳ ❬✾✷❪ ❨❛♥❣✱ ❍✳✱ ❩❤❛♦✱ P✳✱ ▼❛✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❏❛♥✉s s✐♥❣❧❡✲❧❛②❡r ❣r♦✉♣✲■■■ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✿ ❛ ♣r♦♠✐s✐♥❣ ✈✐s✐❜❧❡✲❧✐❣❤t ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②st✳ ❉✿ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳✱ ❏✳ P❤②s✳ ✺✷✭✹✺✮✱ ✹✺✺✸✵✸✳ ❬✾✸❪ ●✉♦✱ ❨✳✱ ❩❤♦✉✱ ❙✳✱ ❇❛✐✱ ❨✳✱ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❊♥❤❛♥❝❡❞ ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝ ❡❢✲ ❢❡❝t ✐♥ ❏❛♥✉s ❣r♦✉♣✲■■■ ❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ▲❡tt✳✱ ✶✶✵✭✶✻✮✱ ✶✻✸✶✵✷✳ ❬✾✹❪ ❍✉❛♥❣✱ ❆✳✱ ❙❤✐✱ ❲✳✱ ❲❛♥❣✱ ❩✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❖♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ ♣❤♦t♦✲ ❝❛t❛❧②t✐❝ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❏❛♥✉s ❣r♦✉♣✲■■■ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡s✳ ❏✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈✱ ✶✷✸✭✶✽✮✱ ✶✶✸✽✽✳ ✶✶✻ ❬✾✺❪ ❍♦❤❡♥❜❡r❣✱ P✳✱ ❑♦❤♥✱ ❲✳ ✭✶✾✻✹✮✳ ■♥❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ❡❧❡❝tr♦♥ ❣❛s✳ ❘❡✈✳✱ P❤②s✳ ✶✸✻✭✸❇✮✱ ❇✽✻✹✳ ❬✾✻❪ ❑♦❤♥✱ ❲✳✱ ❙❤❛♠✱ ▲✳ ❏✳ ✭✶✾✻✺✮✳ ❙❡❧❢✲❝♦♥s✐st❡♥t ❡q✉❛t✐♦♥s ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ ❡①✲ ❝❤❛♥❣❡ ❛♥❞ ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❡❢❢❡❝ts✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳✱ ✶✹✵✭✹❆✮✱ ❆✶✶✸✸✳ ❬✾✼❪ ❈❡♣❡r❧❡②✱ ❉✳ ▼✳✱ ❆❧❞❡r✱ ❇✳ ❏✳ ✭✶✾✽✵✮✳ ●r♦✉♥❞ st❛t❡ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥ ❣❛s ❜② ❛ st♦❝❤❛st✐❝ ♠❡t❤♦❞✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳✱ ✹✺✭✼✮✱ ✺✻✻✳ ❬✾✽❪ P❡r❞❡✇✱ ❏✳ P✳✱ ❲❛♥❣✱ ❨✳ ✭✶✾✾✷✮✳ ❆❝❝✉r❛t❡ ❛♥❞ s✐♠♣❧❡ ❛♥❛❧②t✐❝ r❡♣r❡✲ s❡♥t❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✲❣❛s ❝♦rr❡❧❛t✐♦♥ ❡♥❡r❣②✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✹✺✭✷✸✮✱ ✶✸✷✹✹✳ ❬✾✾❪ P❡r❞❡✇✱ ❏✳ P✳✱ ❇✉r❦❡✱ ❑✳✱ ❊r♥③❡r❤♦❢✱ ▼✳ ✭✶✾✾✻✮✳ ●❡♥❡r❛❧✐③❡❞ ❣r❛❞✐❡♥t ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥ ♠❛❞❡ s✐♠♣❧❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳✱ ✼✼✭✶✽✮✱ ✸✽✻✺✳ ❬✶✵✵❪ P❡r❞❡✇✱ ❏✳ P✳✱ ❩✐❡s❝❤❡✱ P✳✱ ❊s❝❤r✐❣✱ ❍✳ ✭✶✾✾✶✮✳ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ s♦❧✐❞s✳ ❆❦❛❞❡♠✐❡ ❱❡r❧❛❣✱ ❇❡r❧✐♥✳ ❬✶✵✶❪ P❡r❞❡✇✱ ❏✳ P✳✱ ❊r♥③❡r❤♦❢✱ ▼✳✱ ❇✉r❦❡✱ ❑✳ ✭✶✾✾✻✮✳ ❘❛t✐♦♥❛❧❡ ❢♦r ♠✐①✲ ✐♥❣ ❡①❛❝t ❡①❝❤❛♥❣❡ ✇✐t❤ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❛♣♣r♦①✐♠❛t✐♦♥s✳ P❤②s✳✱ ❏✳ ❈❤❡♠✳ ✶✵✺✭✷✷✮✱ ✾✾✽✷✳ ❬✶✵✷❪ ●✐❛♥♥♦③③✐✱ P✳✱ ❇❛r♦♥✐✱ ❙✳✱ ❇♦♥✐♥✐✱ ◆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ◗❯❆◆❚❯▼ ❊❙P❘❊❙❙❖✿ ❛ ♠♦❞✉❧❛r ❛♥❞ ♦♣❡♥✲s♦✉r❝❡ s♦❢t✇❛r❡ ♣r♦❥❡❝t ❢♦r q✉❛♥t✉♠ s✐♠✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ ♠❛t❡r✐❛❧s✳ ❏✳ P❤②s✳✿ ❈♦♥❞❡♥s✳ ▼❛tt❡r✱ ✷✶✭✸✾✮✱ ✸✾✺✺✵✷✳ ❬✶✵✸❪ P❤❛♠✱ ❑✳ ❉✳✱ ❱✐✱ ❱✳ ❚✳ ❚✱ ❚❤✉❛♥✱ ❉✳ ❱✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❚✉♥✐♥❣ t❤❡ ❡❧❡❝✲ tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ●❛❙ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❜② str❛✐♥ ❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✳ ✺✷✹✱ ✶✵✶✳ ❬✶✵✹❪ ❍✉❛♥❣✱ ▲✳✱ ❈❤❡♥✱ ❩✳✱ ▲✐✱ ❏✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❊❢❢❡❝ts ♦❢ str❛✐♥ ♦♥ t❤❡ ❜❛♥❞ ❣❛♣ ❛♥❞ ❡❢❢❡❝t✐✈❡ ♠❛ss ✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠♦♥♦❧❛②❡r ●❛❳ ✭❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ❘❙❈ ❆❞✈✳✱ ✺✭✽✮✱ ✺✼✽✽✳ ✶✶✼ ❬✶✵✺❪ P❤❛♠✱ ❑✳ ❉✳✱ ❱✐✱ ❱✳ ❚✳ ❚✳✱ ❚❤✉❛♥✱ ❉✳ ❱✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❚✉♥❛❜❧❡ ❡❧❡❝✲ tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ■♥❙❡ ❜② ❜✐❛①✐❛❧ str❛✐♥✿ ❢r♦♠ ❜✉❧❦ t♦ s✐♥❣❧❡✲❧❛②❡r✳ ▼❛t❡r✳ ❘❡s✳ ❊①♣r❡ss✱ ✻✭✶✶✮✱ ✶✶✺✵✵✷✳ ❬✶✵✻❪ P❤❛♠✱ ❑✳ ❉✳✱ ❍✐❡✉✱ ◆✳ ◆✳✱ P❤✉❝✱ ❍✳ ❱✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ▲❛②❡r❡❞ ❣r❛♣❤❡♥❡✴●❛❙ ✈❛♥ ❞❡r ✇❛❛❧s ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡✿ ❈♦♥tr♦❧❧✐♥❣ t❤❡ ❡❧❡❝✲ tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❛♥❞ s❝❤♦tt❦② ❜❛rr✐❡r ❜② ✈❡rt✐❝❛❧ str❛✐♥✳ ▲❡tt✳✱ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ✶✶✸✭✶✼✮✱ ✶✼✶✻✵✺✳ ❬✶✵✼❪ ❲❡✐✱ ❲✳✱ ❉❛✐✱ ❨✳✱ ◆✐✉✱ ❈✳ ❡t ❛❧ ✭✷✵✶✺✮✳ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t✇♦✲ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ✈❛♥ ❞❡r ✇❛❛❧s ●❛❙✴●❛❙❡ ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡s✳ ❈❤❡♠✳ ❈✱ ❏✳ ▼❛t❡r✳ ✸✭✹✸✮✱ ✶✶✺✹✽✳ ❬✶✵✽❪ ●r✐♠♠❡✱ ❙✳ ✭✷✵✵✻✮✳ ❙❡♠✐❡♠♣✐r✐❝❛❧ ●●❆✲t②♣❡ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❝♦♥✲ str✉❝t❡❞ ✇✐t❤ ❛ ❧♦♥❣✲r❛♥❣❡ ❞✐s♣❡rs✐♦♥ ❝♦rr❡❝t✐♦♥✳ ❏✳ ❈♦♠♣✉t✳ ❈❤❡♠✳✱ ✷✼✭✶✺✮✱ ✶✼✽✼✳ ❬✶✵✾❪ ▼❛❝❉♦♥❛❧❞✱ ❆✳ ❍✳✱ P✐❝❦❡t✱ ❲✳ ❊✳✱ ❑♦❡❧❧✐♥❣✱ ❉✳ ❉✳ ✭✶✾✽✵✮✳ ❆ ❧✐♥❡❛r✐s❡❞ r❡❧❛t✐✈✐st✐❝ ❛✉❣♠❡♥t❡❞✲♣❧❛♥❡✲✇❛✈❡ ♠❡t❤♦❞ ✉t✐❧✐s✐♥❣ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡ ♣✉r❡ s♣✐♥ ❜❛s✐s ❢✉♥❝t✐♦♥s✳ ❏✳ P❤②s✳ ❈✿ ❙♦❧✐❞ ❙t❛t❡ P❤②s✳✱ ✶✸✭✶✹✮✱ ✷✻✼✺✳ ❬✶✶✵❪ ▼♦♥❦❤♦rst✱ ❍✳ ❏✳✱ P❛❝❦✱ ❏✳ ❉✳ ✭✶✾✼✻✮✳ ❙♣❡❝✐❛❧ ♣♦✐♥ts ❢♦r ❇r✐❧❧♦✉✐♥✲③♦♥❡ ✐♥t❡❣r❛t✐♦♥s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✸✭✶✷✮✱ ✺✶✽✽✳ ❬✶✶✶❪ ❙♦❤✐❡r✱ ❚✳✱ ❈❛❧❛♥❞r❛✱ ▼✳✱ ▼❛✉r✐✱ ❋✳✱ ❉❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ♣❡rt✉r❜❛t✐♦♥ t❤❡♦r② ❢♦r ❣❛t❡❞ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡s✿ ❚❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❞❡✈❡❧✲ ♦♣♠❡♥ts ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ ❢❧❡①✉r❛❧ ♣❤♦♥♦♥s ✐♥ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ ❇✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ✾✻✭✼✮✱ ✵✼✺✹✹✽✳ ❬✶✶✷❪ ❉✉❡r❧♦♦✱ ❑✳ ❆✳ ◆✳✱ ❖♥❣✱ ▼✳ ❚✳✱ ❘❡❡❞✱ ❊✳ ❏✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ■♥tr✐♥s✐❝ ♣✐❡③♦❡❧❡❝✲ tr✐❝✐t② ✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠❛t❡r✐❛❧s✳ ❏✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ▲❡tt✳✱ ✸✭✷✵✶✷✮✱ ✷✽✼✶✳ ❬✶✶✸❪ ❙✉♥✱ ❍✳✱ ❲❛♥❣✱ ❩✳✱ ❲❛♥❣✱ ❨✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❇❛♥❞ ❛❧✐❣♥♠❡♥t ♦❢ t✇♦✲ ✶✶✽ ❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠❡t❛❧ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s ▼❳s ✭▼❂ ●❛✱ ■♥❀ ❳❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ ❆■P ❆❞✈❛♥❝❡s✱ ✼✭✾✮✱ ✵✾✺✶✷✵✳ ❬✶✶✹❪ ▼❛♥♥✐①✱ ❆✳ ❏✳✱ ❩❤♦✉✱ ❳✳ ❋✳✱ ❑✐r❛❧②✱ ❇✳ ❡t ❛❧ ✭✷✵✶✺✮✳ ❙②♥t❤❡s✐s ♦❢ ❜♦r♦♣❤❡♥❡s✿ ❆♥✐s♦tr♦♣✐❝✱ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❜♦r♦♥ ♣♦❧②♠♦r♣❤s✳ ❙❝✐❡♥❝❡✱ ✸✺✵✭✻✷✻✼✮✱ ✶✺✶✸✳ ❬✶✶✺❪ ❑♦❝❤❛t✱ ❱✳✱ ❙❛♠❛♥t❛✱ ❆✳✱ ❩❤❛♥❣✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ❆t♦♠✐❝❛❧❧② t❤✐♥ ❣❛❧❧✐✉♠ ❧❛②❡rs ❢r♦♠ s♦❧✐❞✲♠❡❧t ❡①❢♦❧✐❛t✐♦♥✳ ❙❝✐✳ ❆❞✈✳✱ ✹✭✸✮✱ ❡✶✼✵✶✸✼✸✳ ❬✶✶✻❪ ❇♦r♥✱ ▼✳✱ ❍✉❛♥❣✱ ❑✳ ✭✶✾✺✺✮✳ ❉②♥❛♠✐❝❛❧ t❤❡♦r② ♦❢ ❝r②st❛❧ ❧❛tt✐❝❡s✳ ❏✳ P❤②s✱ ❆♠✳ ✷✸✭✼✮✱ ✹✼✹✳ ❬✶✶✼❪ ❆♥❞r❡✇✱ ❘✳ ❈✳✱ ▼❛♣❛s❤❛✱ ❘✳ ❊✳✱ ❯❦♣♦♥❣✱ ❆✳ ▼✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✷✮✳ ▼❡✲ ❝❤❛♥✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❣r❛♣❤❡♥❡ ❛♥❞ ❜♦r♦♥✐tr❡♥❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✽✺✭✶✷✮✱ ✶✷✺✹✷✽✳ ❬✶✶✽❪ ❍✉♥❣✱ ◆✳ ❚✳✱ ◆✉❣r❛❤❛✱ ❆✳ ❘✳ ❚✳✱ ❙❛✐t♦✱ ❘✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ▼♦❙2 ❡❧❡❝tr♦♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ❛❝t✉❛t♦rs✳ ❏✳ P❤②s✳ ❉✿ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳✱ ✺✶✭✼✮✱ ✵✼✺✸✵✻✳ ❬✶✶✾❪ ❳✐❛♥❣✱ P✳✱ ❙❤❛r♠❛✱ ❙✳✱ ❲❛♥❣✱ ❩✳ ▼✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✵✮✳ ❋❧❡①✐❜❧❡ ❈6 ❇◆ ♠♦♥♦✲ ❧❛②❡rs ❛s ♣r♦♠✐s✐♥❣ ❛♥♦❞❡ ♠❛t❡r✐❛❧s ❢♦r ❤✐❣❤✲♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❑✲✐♦♥ ❜❛t✲ t❡r✐❡s✳ ❆❈❙ ❆♣♣❧✳ ▼❛t❡r✳ ■♥t❡r❢❛❝❡s✱ ✶✷✭✷✼✮✱ ✸✵✼✸✶✳ ❬✶✷✵❪ ❱✉✱ ❚✳ ❱✳✱ P❤✉❝✱ ❍✳✱ ◆❣✉②❡♥✱ ❈✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❆ t❤❡♦r❡t✐❝❛❧ st✉❞② ♦♥ ❡❧❛st✐❝✱ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝✱ tr❛♥s♣♦rt✱ ♦♣t✐❝❛❧ ❛♥❞ t❤❡r♠♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ❙♥❙❖ ♠♦♥♦❧❛②❡r✳ ❏✳ P❤②s✳ ❉✿ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳✱ ✺✹✭✹✼✮✱ ✹✼✺✸✵✻✳ ❬✶✷✶❪ ❈❤❡♥❣✱ ❚✳✱ ▲❛♥❣✱ ❍✳✱ ▲✐✱ ❩✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✼✮✳ ❆♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❝❛rr✐❡r ♠♦❜✐❧✲ ✐t② ✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠❛t❡r✐❛❧s ✇✐t❤ t✐❧t❡❞ ❞✐r❛❝ ❝♦♥❡s✿ t❤❡♦r② ❛♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✶✾✭✺✸✮✱ ✷✸✾✹✷✳ ❬✶✷✷❪ ❱✉✱ ❚✳ ❱✳✱ P❤✉❝✱ ❍✳ ❱✳✱ ❆❤♠❛❞✱ ❙✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❖✉tst❛♥❞✐♥❣ ❡❧❛st✐❝✱ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝✱ tr❛♥s♣♦rt ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❛ ♥♦✈❡❧ ❧❛②❡r❡❞ ♠❛t❡r✐❛❧ ❈4 ❋2 ✿ ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s st✉❞②✳ ❘❙❈ ❆❞✈✳✱ ✶✶✾ ✶✶✭✸✽✮✱ ✷✸✷✽✵✳ ❬✶✷✸❪ ●✉♦✱ ❙✳ ❉✳✱ ●✉♦✱ ❳✳ ❙✳✱ ❘✳ ❨✳ ❍❛♥✱ ❘✳ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ Pr❡❞✐❝t❡❞ ❏❛♥✉s ❙♥❙❙❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r✿ ❛ ❝♦♠♣r❡❤❡♥s✐✈❡ ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s st✉❞②✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ✷✶✭✹✹✮✱ ✷✹✻✷✵✳ ❬✶✷✹❪ ❉♦✱ ❚✳✲◆✳✱ ❍✐❡✉✱ ◆✳ ◆✳✱ P♦❦❧♦♥s❦✐✱ ◆✳ ❆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ✐♥s✐❣❤ts ✐♥t♦ str✉❝t✉r❛❧✱ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝✱ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ●❡❙❖ ♠♦♥♦❧❛②❡r✳ ❘❙❈ ❆❞✈✳✱ ✶✶✭✹✺✮✱ ✷✽✸✽✶✳ ❬✶✷✺❪ ❈♦♦♣❡r✱ ❘✳ ❈✳✱ ▲❡❡✱ ❈✳✱ ▼❛r✐❛♥❡tt✐✱ ❈✳ ❆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ◆♦♥❧✐♥❡❛r ❡❧❛st✐❝ ❜❡❤❛✈✐♦r ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ♠♦❧②❜❞❡♥✉♠ ❞✐s✉❧❢✐❞❡✳ ❇✱ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ✽✼✭✸✮✱ ✵✸✺✹✷✸✳ ❬✶✷✻❪ ❈❛❞❡❧❛♥♦✱ ❊✳✱ P❛❧❧❛✱ P✳ ▲✳✱ ●✐♦r❞❛♥♦✱ ❙✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✵✮✳ ❊❧❛st✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❤②❞r♦❣❡♥❛t❡❞ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✽✷✭✷✸✮✱ ✷✸✺✹✶✹✳ ❬✶✷✼❪ ❈❤❡♥✱ ❳✳✱ ❊st❡❜❛♥✲P✉②✉❡❧♦✱ ❘✳✱ ▲✐✱ ▲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❙tr✉❝t✉r❛❧ ♣❤❛s❡ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✐♥ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❣♦❧❞✭✐✮ t❡❧❧✉r✐❞❡✿ ❋r♦♠ ❛ r♦♦♠✲t❡♠♣❡r❛t✉r❡ t♦♣♦❧♦❣✐❝❛❧ ✐♥s✉❧❛t♦r t♦ ❛♥ ❛✉①❡t✐❝ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦r✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✵✸✭✼✮✱ ✵✼✺✹✷✾✳ ❬✶✷✽❪ ❑✐❧✐❝✱ ▼✳ ❊✳✱ ▲❡❡✱ ❑✳✲❘✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❆✉①❡t✐❝✱ ❢❧❡①✐❜❧❡✱ ❛♥❞ str❛✐♥✲t✉♥❛❜❧❡ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ t❤✲❆❧◆ ❢♦r ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②t✐❝ ✈✐s✐❜❧❡ ❧✐❣❤t ✇❛t❡r s♣❧✐tt✐♥❣ ✇✐t❤ ❛♥✐s♦tr♦♣✐❝ ❤✐❣❤ ❝❛rr✐❡r ♠♦❜✐❧✐t②✳ ❏✳ ▼❛t❡r✳ ❈❤❡♠✳ ❈✱ ✾✭✶✹✮✱ ✹✾✼✶✳ ❬✶✷✾❪ ❘❡♥✱ ❑✳✱ ❘❡♥✱ ❈✳✱ ▲✉♦✱ ❨✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❯s✐♥❣ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡s ❜❛s❡❞ ♦♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❜❧✉❡ ♣❤♦s♣❤♦r✉s ❛♥❞ ❳❈ ✭❳ ❂ ●❡✱ ❙✐✮ ❢♦r ✇❛t❡r✲s♣❧✐tt✐♥❣ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②s✐s✿ ❛ ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s st✉❞②✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ✷✶✭✶✾✮✱ ✾✾✹✾✳ ❬✶✸✵❪ ❲❡❡❦s✱ ❈✳✱ ❍✉✱ ❏✳✱ ❆❧✐❝❡❛✱ ❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❊♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ❛ r♦❜✉st q✉❛♥✲ t✉♠ s♣✐♥ ❤❛❧❧ st❛t❡ ✐♥ ❣r❛♣❤❡♥❡ ✈✐❛ ❛❞❛t♦♠ ❞❡♣♦s✐t✐♦♥✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❳✱ ✶✭✷✮✱ ✵✷✶✵✵✶✳ ❬✶✸✶❪ ●♠✐tr❛✱ ▼✳✱ ❑♦❝❤❛♥✱ ❉✳✱ ❋❛❜✐❛♥✱ ❏✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❙♣✐♥✲♦r❜✐t ❝♦✉♣❧✐♥❣ ✐♥ ❤②❞r♦❣❡♥❛t❡❞ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳✱ ✶✷✵ ✶✶✵✭✷✹✮✱ ✷✹✻✻✵✷✳ ❬✶✸✷❪ ❑✉❝✱ ❆✳✱ ❍❡✐♥❡✱ ❚✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ❚❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr❛♥s✐t✐♦♥✲♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s ✐♥ t❤❡ ♣r❡s❡♥❝❡ ♦❢ ❡①t❡r♥❛❧ ❡❧❡❝tr✐❝ ❛♥❞ ♠❛❣♥❡t✐❝ ❢✐❡❧❞s✳ ❈❤❡♠✳ ❙♦❝✳ ❘❡✈✳✱ ✹✹✭✾✮✱ ✷✻✵✸✳ ❬✶✸✸❪ ▲✐✉✱ ❍✳✱ ▲✐✉✱ ❨✳✱ ❩❤✉✱ ❉✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ❈❤❡♠✐❝❛❧ ❞♦♣✐♥❣ ♦❢ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ ❏✳ ▼❛t❡r✳ ❈❤❡♠✳✱ ✷✶✭✶✵✮✱ ✸✸✸✺✳ ❬✶✸✹❪ ◆❣✉②❡♥✱ ❈✳❱✳✱ ■❞r❡❡s✱ ▼✳✱ P❤✉❝✱ ❍✳❱✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✵✮✳ ■♥t❡r❧❛②❡r ❝♦✉♣❧✐♥❣ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞ ❝♦♥tr♦❧❧❛❜❧❡ ❙❝❤♦tt❦② ❜❛rr✐❡rs ❛♥❞ ❝♦♥t❛❝t t②♣❡s ✐♥ ❣r❛♣❤❡♥❡✴P❜■2 ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✵✶✭✷✸✮✱ ✷✸✺✹✶✾✳ ❬✶✸✺❪ P❡r❡✐r❛✱ ❱✳▼✳✱ ◆❡t♦✱ ❆✳❍✳❈✳✱ P❡r❡s✱ ◆✳▼✳❘✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ❚✐❣❤t✲❜✐♥❞✐♥❣ ❛♣✲ ♣r♦❛❝❤ t♦ ✉♥✐❛①✐❛❧ str❛✐♥ ✐♥ ❣r❛♣❤❡♥❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✽✵✭✹✮✱ ✵✹✺✹✵✶✳ ❬✶✸✻❪ ❱✉✱ ❚✳❱✳✱ ◆❣✉②❡♥✱ ❈✳❱✳✱ P❤✉❝✱ ❍✳❱✳ ❡t ❛❧ ✭✷✵✷✶✮✳ ❚❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ♣r❡✲ ❞✐❝t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝✱ tr❛♥s♣♦rt✱ ♦♣t✐❝❛❧✱ ❛♥❞ t❤❡r♠♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡rs ■♥2 ❳❖ ✭❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✵✸✭✽✮✱ ✵✽✺✹✷✷✳ ❬✶✸✼❪ ❍❡②❞✱ ❏✳✱ ❙❝✉s❡r✐❛✱ ●✳❊✳✱ ❊r♥③❡r❤♦❢✱ ▼✳ ✭✷✵✵✸✮✳ ❍②❜r✐❞ ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧s ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛ s❝r❡❡♥❡❞ ❈♦✉❧♦♠❜ ♣♦t❡♥t✐❛❧✳ ❏✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✶✶✽✭✶✽✮✱ ✽✷✵✼✳ ❬✶✸✽❪ ◆♦s➨✱ ❙✳ ✭✶✾✽✹✮✳ ❆ ✉♥✐❢✐❡❞ ❢♦r♠✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❝♦♥st❛♥t t❡♠♣❡r❛t✉r❡ ♠♦❧❡❝✉❧❛r ❞②♥❛♠✐❝s ♠❡t❤♦❞s✳ ❏✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✽✶✭✶✮✱ ✺✶✶✳ ❬✶✸✾❪ P❡r❞❡✇✱ ❏✳P✳✱ ▲❡✈②✱ ▼✳ ✭✶✾✽✸✮✳ P❤②s✐❝❛❧ ❝♦♥t❡♥t ♦❢ t❤❡ ❡①❛❝t ❑♦❤♥✲ ❙❤❛♠ ♦r❜✐t❛❧ ❡♥❡r❣✐❡s✿ ❇❛♥❞ ❣❛♣s ❛♥❞ ❞❡r✐✈❛t✐✈❡ ❞✐s❝♦♥t✐♥✉✐t✐❡s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳✱ ✺✶✭✷✵✮✱ ✶✽✽✹✳ ❬✶✹✵❪ ❍❡❞✐♥✱ ▲✳ ✭✶✾✻✺✮✳ ◆❡✇ ♠❡t❤♦❞ ❢♦r ❝❛❧❝✉❧❛t✐♥❣ t❤❡ ♦♥❡✲♣❛rt✐❝❧❡ ❣r❡❡♥✬s ❢✉♥❝t✐♦♥ ✇✐t❤ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✲❣❛s ♣r♦❜❧❡♠✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳✱ ✶✸✾✭✸❆✮✱ ❆✼✾✻✳ ❬✶✹✶❪ ❈❤❡♥❣✱ ❨✳❈✳✱ ❩❤✉✱ ❩✳❨✳✱ ❚❛❤✐r✱ ▼✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❙♣✐♥✲♦r❜✐t❛❧✲✐♥❞✉❝❡❞ s♣✐♥ s♣❧✐tt✐♥❣s ✐♥ ♣♦❧❛r tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ❊✉r♦♣❤②s✳ ▲❡tt✳✱ ✶✵✷✭✺✮✱ ✺✼✵✵✶✳ ✶✷✶ ❬✶✹✷❪ ❳✐❛♦✱ ❉✳✱ ▲✐✉✱ ●✳✲❇✳✱ ❋❡♥❣✱ ❲✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✷✮✳ ❈♦✉♣❧❡❞ s♣✐♥ ❛♥❞ ✈❛❧❧❡② ♣❤②s✐❝s ✐♥ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ♦❢ ▼♦❙2 ❛♥❞ ♦t❤❡r ❣r♦✉♣✲❱■ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ✱ ✶✵✽✭✶✾✮✱ ✶✾✻✽✵✷✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ❬✶✹✸❪ ❩❤✉✱ ❩✳❨✳✱ ❈❤❡♥❣✱ ❨✳❈✳✱ ❙❝❤✇✐♥❣❡♥s❝❤❧☎♦❣❧✱ ❯✳ ✭✷✵✶✶✮✳ ●✐❛♥t s♣✐♥✲♦r❜✐t✲ ✐♥❞✉❝❡❞ s♣✐♥ s♣❧✐tt✐♥❣ ✐♥ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr❛♥s✐t✐♦♥✲♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡ s❡♠✐❝♦♥❞✉❝t♦rs✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇ ✱ ✽✹✭✶✺✮✱ ✶✺✸✹✵✷✳ ❬✶✹✹❪ ●♦♠❡s✱ ▲✳❈✳✱ ❈❛r✈❛❧❤♦✱ ❆✳ ✭✷✵✷✵✮✳ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡r✲ t✐❡s ♦❢ ❧♦✇✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❣r♦✉♣✲■❱ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ✱ ❏✳ ❆♣♣❧✳ P❤②s✳ ✶✷✽✭✶✷✮✱ ✶✷✶✶✵✶✳ ❬✶✹✺❪ ▼❛❦✱ ❑✳❋✳✱ ▲✉✐✱ ❈✳❍✳✱ ❙❤❛♥✱ ❏✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✵✾✮✳ ❖❜s❡r✈❛t✐♦♥ ♦❢ ❛♥ ❡❧❡❝tr✐❝✲ ❢✐❡❧❞✲✐♥❞✉❝❡❞ ❜❛♥❞ ❣❛♣ ✐♥ ❜✐❧❛②❡r ❣r❛♣❤❡♥❡ ❜② ✐♥❢r❛r❡❞ s♣❡❝tr♦s❝♦♣②✳ ✱ ✶✵✷✭✷✺✮✱ ✷✺✻✹✵✺✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ▲❡tt✳ ❬✶✹✻❪ ❲❛♥❣✱ P✳✱ ▲✐✉✱ ❍✳✱ ❩♦♥❣✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ■♥2 ❳2 ❳✬ ✭❳ ❛♥❞ ❳✬ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❛♥❞ ❚❡✮ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✇✐t❤ ❛♥ ✐♥tr✐♥s✐❝ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞ ❢♦r ❤✐❣❤✲♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②t✐❝ ❛♥❞ ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s✳ ❆❈❙ ✱ ✶✸✭✷✾✮✱ ✸✹✶✼✽✳ ❆♣♣❧✳ ▼❛t❡r✳ ■♥t❡r❢❛❝❡s ❬✶✹✼❪ ❘✐✐s✲❏❡♥s❡♥✱ ❆✳❈✳✱ ❉❡✐❧♠❛♥♥✱ ❚✳✱ ❖❧s❡♥✱ ❚✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❈❧❛ss✐❢②✐♥❣ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ❆❈❙ ◆❛♥♦ ✱ ✶✸✭✶✶✮✱ ✶✸✸✺✹✳ ❬✶✹✽❪ ❙❤✐✱ ❲✳✱ ❲❛♥❣✱ ❩✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ▼❡❝❤❛♥✐❝❛❧ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡r tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✳ ❏✳ P❤②s✳✿ ❈♦♥❞❡♥✳ ✱ ✸✵✭✷✶✮✱ ✷✶✺✸✵✶✳ ▼❛tt❡r ❬✶✹✾❪ ❱❛r❥♦✈✐✱ ▼✳❏✳✱ ❨❛❣♠✉r❝✉❦❛r❞❡s✱ ▼✳✱ P❡❡t❡rs✱ ❋✳▼✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❏❛♥✉s t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ tr❛♥s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ❞✐❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡ ♦①✐❞❡s✿ ❋✐rst✲ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ✐♥✈❡st✐❣❛t✐♦♥ ♦❢ ❲❳❖ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✇✐t❤ ❳ ❂ ❙ ✱ ❙❡✱ ❛♥❞ ❚❡✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇ ✱ ✶✵✸✭✶✾✮✱ ✶✾✺✹✸✽✳ ✶✷✷ ❬✶✺✵❪ ❆❤♠❛❞✱ ■✳✱ ❙❤❛❤✐❞✱ ■✳✱ ❆❧✐✱ ❆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❊❧❡❝tr♦♥✐❝✱ ♠❡❝❤❛♥✐❝❛❧✱ ♦♣✲ t✐❝❛❧ ❛♥❞ ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②t✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❏❛♥✉s ❳●❛■♥❨ ✭❳✱ ❨ ❂ ❙✱ ❙❡ ❛♥❞ ❚❡✮ ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ❘❙❈ ❆❞✈✳✱ ✶✶✭✷✽✮✱ ✶✼✷✸✵✳ ❬✶✺✶❪ ❉❡♠✐rt❛s✱ ▼✳✱ ❖③❞❡♠✐r✱ ❇✳✱ ▼♦❣✉❧❦♦❝✱ ❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✵✮✳ ❖①②❣❡♥❛t✐♦♥ ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❣❛❧❧✐✉♠ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✿ ❉❡s✐❣♥ ♦❢ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ t❡r♥❛r② ●❛2 ❳❖ str✉❝t✉r❡s ✭❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✵✶✭✼✮✱ ✵✼✺✹✷✸✳ ❬✶✺✷❪ ❈❤❡♥✱ ❲✳✱ ❍♦✉✱ ❳✳✱ ❙❤✐✱ ❳✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❏❛♥✉s tr❛♥✲ s✐t✐♦♥ ♠❡t❛❧ ♦①✐❞❡s ❛♥❞ ❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✿ ▼✉❧t✐❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ❢♦r ♣❤♦t♦❝❛t❛❧②sts✱ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝s✱ ❛♥❞ ❡♥❡r❣② ❝♦♥✈❡rs✐♦♥✳ ■♥t❡r❢❛❝❡s✱ ❆❈❙ ❆♣♣❧✳ ▼❛t❡r✳ ✶✵✭✹✶✮✱ ✸✺✷✽✾✳ ❬✶✺✸❪ ❩❤❡♥❣✱ ❍✳✱ ▲✐✱ ❳✳✲❇✳✱ ❈❤❡♥✱ ◆✳✲❑✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✺✮✳ ▼♦♥♦❧❛②❡r ■■✲❱■ s❡♠✐✲ ❝♦♥❞✉❝t♦rs✿ ❆ ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s ♣r❡❞✐❝t✐♦♥✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✾✷✭✶✶✮✱ ✶✶✺✸✵✼✳ ❬✶✺✹❪ ●r✐♥❞②✱ ❙✳✱ ▼❡r❡❞✐❣✱ ❇✳✱ ❑✐r❦❧✐♥✱ ❙✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✸✮✳ ❆♣♣r♦❛❝❤✐♥❣ ❝❤❡♠✲ ✐❝❛❧ ❛❝❝✉r❛❝② ✇✐t❤ ❞❡♥s✐t② ❢✉♥❝t✐♦♥❛❧ ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✿ ❉✐❛t♦♠✐❝ ❡♥❡r❣② ❝♦rr❡❝t✐♦♥s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✽✼✭✼✮✱ ✵✼✺✶✺✵✳ ❬✶✺✺❪ ❑❛♥❞❡♠✐r✱ ❆✳✱ ❙❛❤✐♥✱ ❍✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ❏❛♥✉s s✐♥❣❧❡ ❧❛②❡rs ♦❢ ■♥2 ❙❙❡✿ ❆ ❢✐rst✲ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s st✉❞②✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✾✼✭✶✺✮✱ ✶✺✺✹✶✵✳ ❬✶✺✻❪ ●✉♦✱ ❙✳✲❉✳ ✭✷✵✶✽✮✳ P❤♦♥♦♥ tr❛♥s♣♦rt ✐♥ ❏❛♥✉s ♠♦♥♦❧❛②❡r ▼♦❙❙❡✿ ❛ ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s st✉❞②✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✷✵✭✶✵✮✱ ✼✷✸✻✳ ❬✶✺✼❪ ❲❛♥❣✱ ❩✳✱ ❈❤❡♥❣✱ ❈✳✱ ❩❤♦✉✱ ❍✳✲❳✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ❙②st❡♠❛t✐❝ ✐♥✈❡s✲ t✐❣❛t✐♦♥s ♦❢ t❤❡ ❡❧❡❝tr♦♥✱ ♣❤♦♥♦♥✱ ❡❧❛st✐❝ ❛♥❞ t❤❡r♠❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡r s♦✲▼♦❙2 ❜② ❢✐rst✲♣r✐♥❝✐♣❧❡s ❝❛❧❝✉❧❛t✐♦♥s✳ ❆♣♣❧✳ ❙✉r❢✳ ❙❝✐✳✱ ✺✸✾✱ ✶✹✽✷✹✽✳ ❬✶✺✽❪ ❳✐❛♦✱ ❲✳✲❩✳✱ ❳✐❛♦✱ ●✳✱ ❘♦♥❣✱ ◗✳✲❨✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✽✮✳ ❚❤❡♦r❡t✐❝❛❧ ❞✐s❝♦✈✲ ❡r② ♦❢ ♥♦✈❡❧ t✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❱❆ ✲◆ ❜✐♥❛r② ❝♦♠♣♦✉♥❞s ✇✐t❤ ❛✉①✐t✐❝✐t②✳ P❤②s✳ ❈❤❡♠✳ ❈❤❡♠✳ P❤②s✳✱ ✷✵✭✸✹✮✱ ✷✷✵✷✼✳ ✶✷✸ ❬✶✺✾❪ ❇❡♥❣tss♦♥✱ ▲✳ ✭✶✾✾✾✮✳ ❉✐♣♦❧❡ ❝♦rr❡❝t✐♦♥ ❢♦r s✉r❢❛❝❡ s✉♣❡r❝❡❧❧ ❝❛❧❝✉❧❛✲ t✐♦♥s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✺✾✭✶✾✮✱ ✶✷✸✵✶✳ ❬✶✻✵❪ ❩❤♦✉✱ ❲✳✱ ❈❤❡♥✱ ❏✳✱ ❨❛♥❣✱ ❩✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ●❡♦♠❡tr② ❛♥❞ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ str✉❝t✉r❡ ♦❢ ♠♦♥♦❧❛②❡r✱ ❜✐❧❛②❡r✱ ❛♥❞ ♠✉❧t✐❧❛②❡r ❏❛♥✉s ❲❙❙❡✳ ❘❡✈✳ ❇✱ P❤②s✳ ✾✾✭✼✮✱ ✵✼✺✶✻✵✳ ❬✶✻✶❪ ❇❛r❞❡❡♥✱ ❏✳✱ ❙❤♦❝❦❧❡②✱ ❲✳ ✭✶✾✺✵✮✳ ❉❡❢♦r♠❛t✐♦♥ ♣♦t❡♥t✐❛❧s ❛♥❞ ♠♦❜✐❧✲ ✐t✐❡s ✐♥ ♥♦♥✲♣♦❧❛r ❝r②st❛❧s✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳✱ ✽✵✭✶✮✱ ✼✷✳ ❬✶✻✷❪ ◗✐✉✱ ❏✳✱ ❩❤❛♥❣✱ ❋✳✱ ▲✐✱ ❍✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ ●✐❛♥t ♣✐❡③♦❡❧❡❝tr✐❝✐t② ♦❢ ❏❛♥✉s ▼2 ❙❡❳ ✭▼ ❂ ●❡✱ ❙♥❀ ❳ ❂ ❙✱ ❚❡✮ ♠♦♥♦❧❛②❡rs✳ ▲❡tt✳✱ ■❊❊❊ ❊❧❡❝tr♦♥ ❉❡✈✐❝❡ ✹✷✭✹✮✱ ✺✻✶✳ ❬✶✻✸❪ ●✉♦✱ ❙✳✲❉✳✱ ▼✉✱ ❲✳✲◗✳✱ ❩❤✉✱ ❨✳✲❚✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✶✮✳ Pr❡❞✐❝t❡❞ s❡♣t✉♣❧❡✲ ❛t♦♠✐❝✲❧❛②❡r ❏❛♥✉s ▼❙✐●❡◆4 ✭▼ ❂ ▼♦ ❛♥❞ ❲✮ ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✇✐t❤ r❛s❤❜❛ s♣✐♥ s♣❧✐tt✐♥❣ ❛♥❞ ❤✐❣❤ ❡❧❡❝tr♦♥ ❝❛rr✐❡r ♠♦❜✐❧✐t✐❡s✳ ❈❤❡♠✳ ❈✱ ❏✳ ▼❛t❡r✳ ✾✭✼✮ ✷✹✻✹✳ ❬✶✻✹❪ ❈❛✐✱ ❳✳✱ ❈❤❡♥✱ ❨✳✱ ❙✉♥✱ ❇✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✾✮✳ ❚✇♦✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❜❧✉❡✲ ❆sP ♠♦♥♦❧❛②❡rs ✇✐t❤ t✉♥❛❜❧❡ ❞✐r❡❝t ❜❛♥❞ ❣❛♣ ❛♥❞ ✉❧tr❛❤✐❣❤ ❝❛rr✐❡r ♠♦❜✐❧✐t② s❤♦✇ ♣r♦♠✐s✐♥❣ ❤✐❣❤✲♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♣❤♦t♦✈♦❧t❛✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s✳ ◆❛♥♦s❝❛❧❡✱ ✶✶✭✶✼✮✱ ✽✷✻✵✳ ❬✶✻✺❪ ❨❛♥❣✱ ❍✳✲❈✳✱ ❍♦✉✱ ❏✳✱ ❈❤❡♥✱ ❱✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✶✻✮✳ ❏❛♥✉s ♠❡♠❜r❛♥❡s✿ ❊①♣❧♦r✲ ✐♥❣ ❞✉❛❧✐t② ❢♦r ❛❞✈❛♥❝❡❞ s❡♣❛r❛t✐♦♥✳ ❆♥❣❡✇✳ ❈❤❡♠✳ ■♥t✳ ❊❞✳✱ ✺✺✭✹✸✮✱ ✶✸✸✾✽✳ ❬✶✻✻❪ ◆❣✉②❡♥✱ ❍✳❚✳❚✳✱ ❖❜❡✐❞✱ ▼✳▼✳✱ ❇❛❢❡❦r②✱ ❆✳ ❡t ❛❧✳ ✭✷✵✷✵✮✳ ■♥t❡r❢❛✲ ❝✐❛❧ ❝❤❛r❛❝t❡r✐st✐❝s✱ ❙❝❤♦tt❦② ❝♦♥t❛❝t✱ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♦❢ ❛ ❣r❛♣❤❡♥❡✴●❛2 ❙❙❡ ✈❛♥ ❞❡r ❲❛❛❧s ❤❡t❡r♦str✉❝t✉r❡✿ ❙tr❛✐♥ ❡♥❣✐♥❡❡r✐♥❣ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞ t✉♥❛❜✐❧✐t②✳ P❤②s✳ ❘❡✈✳ ❇✱ ✶✷✹ ✶✵✷✭✼✮✱ ✵✼✺✹✶✹✳ ❉❛♥❤ ♠ö❝ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ❦❤♦❛ ❤å❝ ✤➣ ❝æ♥❣ ❜è ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❦➳t q✉↔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ❧✉➟♥ →♥ ✶✳ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ◆❣✉②❡♥ ◆✳ ❍✐❡✉✱ ❇✉✐ ❉✳ ❍♦✐✱ ◆❣✉②❡♥ ❚✳❚✳ ❇✐♥❤✱ ❚✉❛♥ ❱✳ ❱✉✱ ▼♦❞✉❧❛t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ●❛❚❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r ❜② ❜✐❛①✐❛❧ str❛✐♥ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞✱ ✶✹✵ ❙✉♣❡r❧❛tt✐❝❡s ❛♥❞ ▼✐❝r♦str✉❝t✉r❡s ✭✷✵✷✵✮ ✶✵✻✹✸✺✳ ✷✳ ❚✉❛♥ ❱✳ ❱✉✱ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ❍✉②♥❤ ❱✳ P❤✉❝✱ ❆✳■✳ ❑❛rt❛♠②s❤❡✈✱ ◆❣✉②❡♥ ◆✳ ❍✐❡✉✱ ❖①②❣❡♥❛t✐♦♥ ♦❢ ❏❛♥✉s ❣r♦✉♣ ■■■ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦❣❡♥✐❞❡s✿ ❋✐rst✲ ♣r✐♥❝✐♣❧❡s ✐♥s✐❣❤ts ✐♥t♦ ●❛■♥❳❖ ✭❳ ❂ ❙✱ ❙❡✱ ❚❡✮✱ ✶✵✹ P❤②s✐❝❛❧ ❘❡✈✐❡✇ ❇ ✭✷✵✷✶✮ ✶✶✺✹✶✵✳ ✸✳ ❚✉❛♥ ❱✳ ❱✉✱ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ❈❤✉♦♥❣ ❱✳ ◆❣✉②❡♥✱ ❍✉②♥❤ ❱✳ P❤✉❝✱ ◆❣✉②❡♥ ◆✳ ❍✐❡✉✱ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ♦❢ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ●❛2 ❙❡❚❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r✱ ✺✸ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ P❤②s✐❝s ❉✿ ❆♣♣❧✐❡❞ P❤②s✐❝s ✭✷✵✷✵✮ ✹✺✺✸✵✷✳ ✹✳ ❚✉❛♥ ❱✳ ❱✉✱ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ❍✉②♥❤ ❱✳ P❤✉❝✱ ❈❤✉♦♥❣ ❱✳ ◆❣✉②❡♥✱ ◆✳❆✳ P♦❦❧♦♥s❦✐✱ ❈✳❆✳ ❉✉q✉❡✱ ❉✳P✳ ❘❛✐✱ ❇✉✐ ❉✳ ❍♦✐✱ ◆❣✉②❡♥ ◆ ❍✐❡✉✱ ❊❧❡❝✲ tr♦♥✐❝✱ ♦♣t✐❝❛❧✱ ❛♥❞ t❤❡r♠♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ■♥✲❜❛s❡❞ ♠♦♥♦❝❤❛❧❝♦✲ ❣❡♥✐❞❡s✱ ❏♦✉r♥❛❧ ♦❢ P❤②s✐❝s✿ ❈♦♥❞❡♥s❡❞ ▼❛tt❡r ✸✸ ✭✷✵✷✶✮ ✷✷✺✺✵✸✳ ✺✳ ❚❤✐✲◆❣❛ ❉♦✱ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ◆❣✉②❡♥ ❚✳❚✳ ❇✐♥❤✱ ◆❣✉②❡♥ ◆✳ ❍✐❡✉✱ ◆❣✉②❡♥ ❱✳ ❍✐❡✉✱ ❈♦♠♣✉t❛t✐♦♥❛❧ st✉❞② ♦♥ str❛✐♥ ❛♥❞ ❡❧❡❝tr✐❝ ❢✐❡❧❞ t✉♥❛❜❧❡ ❡❧❡❝✲ tr♦♥✐❝ ❛♥❞ ♦♣t✐❝❛❧ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ■♥❚❡ ♠♦♥♦❧❛②❡r✱ ❙✉♣❡r❧❛tt✐❝❡s ❛♥❞ ▼✐✲ ❝r♦str✉❝t✉r❡s ✶✺✶ ✭✷✵✷✶✮ ✶✵✻✽✶✻✳ ✻✳ ❍♦♥❣ ❚✳❚✳ ◆❣✉②❡♥✱ ❱♦ ❚✳❚✳ ❱✐✱ ❚✉❛♥ ❱✳ ❱✉✱ ◆❣✉②❡♥ ❱✳ ❍✐❡✉✱ ❉✉♥❣ ❱✳ ▲✉✱ ❉✳P✳ ❘❛✐✱ ◆❣✉②❡♥ ❚✳ ❚✳ ❇✐♥❤✱ ❙♣✐♥✕♦r❜✐t ❝♦✉♣❧✐♥❣ ❡❢❢❡❝t ♦♥ ❡❧❡❝tr♦♥✐❝✱ ♦♣t✐❝❛❧✱ ❛♥❞ t❤❡r♠♦❡❧❡❝tr✐❝ ♣r♦♣❡rt✐❡s ♦❢ ❏❛♥✉s ●❛2 ❙❙❡✱ ❘❙❈ ❆❞✈❛♥❝❡s ✶✵ ✭✷✵✷✵✮ ✹✹✼✽✺✳ ✶✷✺ ✼✳ ❱ã ❚❤à ❚✉②➳t ❱✐✱ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ❈❤÷ì♥❣✱ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ❍✐➳✉✱ ◆❣✉②➵♥ ◆❣å❝ ❍✐➳✉✱ ❷♥❤ ❤÷ð♥❣ ❝õ❛ ❜✐➳♥ ❞↕♥❣ ♣❤➥♥❣ ❧➯♥ t➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ✈➔ q✉❛♥❣ ❤å❝ ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ●❛❙❡✱ ❚↕♣ ❝❤➼ ❑❤♦❛ ❤å❝ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳✿ ❑❤♦❛ ❤å❝ ❚ü ♥❤✐➯♥✱ ✶✷✾✭✶❈✮ ✭✷✵✷✵✮ ✶✵✾✳ ✽✳ ❱ã ❚❤à ❚✉②➳t ❱✐✱ ❇ị✐ ✣➻♥❤ ❍đ✐✱ ◆❣✉②➵♥ ❱➠♥ ❈❤÷ì♥❣✱ ◆❣✉②➵♥ ◆❣å❝ ❍✐➳✉✱ ❚➼♥❤ ❝❤➜t ✤✐➺♥ tû ❝õ❛ ✤ì♥ ❧ỵ♣ ❣❛❧❧✐✉♠ s❡❧❡♥✐❞❡✿ t t ỵ tt t ❚↕♣ ❝❤➼ ❑❤♦❛ ❤å❝✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❍✉➳✱ ✸✭✺✺✮ ✭✷✵✷✵✮ ✶✷✳ ✶✷✻ ... tr➯♥ ❝→❝ ♥❣✉②➯♥ tû ❙♥ ✤➣ ✤÷đ❝ ❝❤➳ t↕♦ t❤➔♥❤ ❝ỉ♥❣ ❜➡♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❡♣✐t❛①② ❝❤ị♠ ♣❤➙♥ tû t ợ tử ữủ ❦❤→♠ ♣❤→ t❤➸ ❤✐➺♥ t✐➲♠ ♥➠♥❣ t♦ ❧ỵ♥ ❤➺ ✈➟t ❧✐➺✉ ♥➔② tr♦♥❣ ❜ù❝ tr❛♥❤ tê♥❣ t❤➸ ❝õ❛ ❧➽♥❤ ✈ü❝ ❦❤♦❛... t❤❡♦ ❜✐➸✉ t❤ù❝ ✭✶✳✶✹✮✳ ❉ü❛ tr➯♥ ♠➟t ✤ë ✤✐➺♥ tû ♠ỵ✐ ♥➔②✱ ❝❤ó♥❣ t❛ t✐➳♣ tư❝ t❤✐➳t ❧➟♣ Vef f ợ t tử ữỡ tr ◗✉→ tr➻♥❤ ♥➔② s➩ ✤÷đ❝ ❧➦♣ ✤✐ ❧➦♣ ❧↕✐ ❝❤♦ ✤➳♥ ❦❤✐ ✤↕t ✤÷đ❝ sü ❤ë✐ tư✳ ❍✐➺♥ ♥❛②✱ ❝â r➜t
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án Tiến sĩ Nghiên cứu tính chất điện tử của vật liệu hai chiều monochalcogenide,

Từ khóa liên quan