0

Kế hoạch giáo dục (phụ lục I cv 5512) môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuốc sống

31 6 0
  • Kế hoạch giáo dục (phụ lục I cv 5512) môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuốc sống

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:02

Kế hoạch giáo dục (phụ lục I cv 5512) môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuốc sống kế hoạch giáo dục tổ chuyên môn Toán 7 Kế hoạch giáo dục môn Toán 7 Phân phối chương trình Toán 7 Phụ lục I, II, III cv 5512 Toán 7 PHỤ LỤC I KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUN MƠN (Kèm theo Cơng văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 Bộ GDĐT) TRƯỜNG: THCS …… TỔ: … CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MƠN TỐN, KHỐI LỚP BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC (Năm học 2022 - 2023) HỌC KÌ I Tuần Bài học Số tiế t Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ Bài 1: Tập hợp Q số hữu tỉ (TT) 2 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số Tiết theo Thiết bị Yêu cầu cần đạt PPC dạy học T CHƯƠNG SỐ HỮU TỈ + Nhận biết số hữu tỉ, tập hợp Q số hữu tỉ, số đối số hữu tỉ, thứ tự tập hợp số hữu tỉ + Biểu diễn số hữu tỉ trục số + So sánh hai số hữu tỉ + Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia Q + Vận dụng tính chất phép tốn quy tắc dấu ngoặc để tính viết, tính nhẩm, tính nhanh cách hợp lí hữu tỉ (TT) Luyện tập chung Luyện tập chung (TT) 10 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ (TT) Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế Bài 4: Thứ tự thực phép tính Quy tắc chuyển vế (TT) Luyện tập chung Luyện tập chung (TT) Bài tập cuối chương I (T1) Bài tập cuối chương I (T2) Bài 5: Làm quen với số thập phân vơ hạn tuần hồn (T2) Bài 5: Làm quen với số thập phân vơ hạn tuần hồn (T2) Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học (T1) Bài 6: Số vô tỉ Căn bậc hai số học (T2) Bài 7: Tập hợp số thực (T1) Bài 7: Tập hợp số thực (T2) + Giải số toán dùng số hữu tỉ + Củng cố kiến thức tập hợp số hữu tỉ phép toán tập hợp số hữu tỉ + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn + Mơ tả phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên số hữu tỉ + Thực tính tích, thương hai lũy thừa số, lũy thừa lũy thừa + Mô tả thứ tự thực phép tính + Mơ tả quy tắc chuyển vế + Giải số vấn đề thực tiễn gắn liền với phép tính 10 số hữu tỉ 11 + Củng cố kiến thức lũy thừa với số muc tự nhiên, thứ tự 12 thực phép tình phép tốn tập hợp số hữu tỉ 13 + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để 14 giải tập vấn đề thực tiễn CHƯƠNG II SỐ THỰC 2 15 16 17 18 19 20 + Nhận biết số thập phân hữu hạn số thập phân vơ hạn tuần hồn + Làm trịn số vào độ xác cho trước + Nhận biết số vô tỉ + Nhận biết bậc hai số học số không âm + Tính giá trị (đúng gần đúng) bậc hai số học số nguyên dương máy tính cầm tay + Nhận biết số thực, số đối giá trị tuyệt đối số thực + Biểu diễn số thực trục số trường hợp thuận lợi 11 12 13 14 15 16 + Nhận biết thứ tự tập hợp số thực + Củng cố kiến thức số thực phép toán tập hợp Luyện tập chung 21 số thực + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để Bài tập cuối chương II 22 giải tập vấn đề thực tiễn Ơn tập học kì 1 23 Ôn tập kiến thức từ tuần đến tuần 11 Kiểm tra học kì 1 24 Kiểm tra kiến thức từ tuần đến tuần 11 CHƯƠNG V THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU + Thu thập liệu vấn, hỏi Bài 17: Thu thập phân loại 25 + Phân loại liệu liệu + Nhận biết tính đại diện liệu + Đọc mô tả liệu từ biểu đồ hình quạt trịn + Biểu diễn liệu vào biểu đồ hình quạt trịn (cho sẵn) Bài 18: Biểu đồ hình quạt trịn 26 + Nhận vấn đề quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ hình quạt trịn + Đọc mô tả liệu từ biểu đồ đoạn thẳng Bài 19: Biểu đồ đoạn thẳng 27 + Vẽ biểu đồ đoạn thẳng + Nhận vấn đề quy luật đơn giản từ việc phân tích biểu đồ đoạn thẳng Luyện tập chung 28 + Vận dụng kiến thức học vào giải tập liên quan Bài tập cuối chương V (T1) 29 + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để Bài tập cuối chương V (T2) 30 giải tập vấn đề thực tiễn HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM Vẽ hình đơn giản với phần mềm + Biết sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ: Hai đường thẳng song 31 GeoGebra (T1) song, tia phân giác góc, đường trung trực đoạn thẳng, Vẽ hình đơn giản với phần mềm tam giác biết số yếu tố cạnh góc 32 GeoGebra (T2) 17 18 Dân số cấu dân số Việt Nam 33 Ôn tập cuối học kì (T1) 34 + Tìm hiểu dân số Việt Nam cấu dân số Việt Nam + H/s nhớ lại kiến thức học học kì + Biết vận dụng làm BT áp dụng + Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ vận dụng kiến thức vào tập Kiểm tra cuối học kì 1 35 Kiểm tra kiến thức học kì Trả kiểm tra hệ thống kiến Hệ thông kiến thức học 36 thức HKI CHƯƠNG III GÓC VỚI ĐƯƠNG THẲNG SONG SONG Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia + Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh phân giác góc (T1) + Nhận biết tia phân giác góc Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia + Vẽ tia phân giác góc dụng cụ học tập phân giác góc (T2) Bài 9: Hai đường thẳng song song + Nhận biết góc tạo đường thẳng cắt hai đường thẳng dấu hiệu nhận biết (T1) + Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua Bài 9: Hai đường thẳng song song cặp góc đồng vị, cặp góc so le dấu hiệu nhận biết (T2) + Nhận biết cách vẽ hai đường thẳng song song Luyện tập chung (T1) + Củng cố kiến thức góc, tia phân giác góc, hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết Luyện tập chung (T2) + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất + Nhận biết tiên đề Euclid đường thẳng song song hai đường thẳng song song (T1) Bài 10: Tiên đề Euclid Tính chất + Mơ tả số tính chất hai đường thẳng song song hai đường thẳng song song (T2) Bài 11: Định lí chứng minh + Nhận biết định lí, giả thiết, kết luận định lí định lí (T1) + Làm quen với chứng minh định lí 10 11 12 13 Bài 11: Định lí chứng minh định lí (T2) Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) Bài tập cuối chương III (T1) Bài tập cuối chương III (T2) Bài 12: Tổng góc tam giác (T1) Bài 12: Tổng góc tam giác (T2) Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác (T1) Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác (T2) Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác (T1) Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác (T2) Ôn tập học kì Kiểm tra học kì Luyện tập chung (T1) 10 11 + Củng cố kiến thức định lí chứng minh định lí 12 13 + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để 14 giải tập vấn đề thực tiễn CHƯƠNG IV TAM GIÁC BẰNG NHAU 15 16 17 18 19 20 21 22 1 23 24 25 + Giải thích định lí tổng góc tam giác thực nghiệm cắt ghép hình suy luận + Tính số đo góc dựa vào định lí tổng ba góc + Nhận biết hai tam giác + Giải thích hai tam giác theo trường hợp c.c.c + Lập luận chứng minh hình học trường hợp đơn giản + Củng cố kiến thức tìm số đo góc, trường hợp tam giác + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn + Giải thích hai tam giác theo trường hợp c.g.c g.c.g + Lập luận chứng minh hình học trường hợp đơn giản Ôn tập kiến thức từ tuần đến tuần 11 Kiểm tra kiến thức từ tuần đến tuần 11 + Củng cố kiến thức trường hợp tam giác 14 15 16 Luyện tập chung (T2) Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông (T1) Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông (T2) Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng (T1) Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng (T2) Luyện tập chung (T1) Luyện tập chung (T2) 26 Bài tập cuối chương III 33 Ơn tập cuối học kì (T1) 34 Kiểm tra cuối học kì Trả kiểm tra hệ thống kiến thức HKI 35 36 27 + Giải thích trường hợp hai tam giác vuông 28 29 30 31 32 17 18 + Nhận biết tam giác cân, giải thích tính chất tam giác cân + Nhận biết khái niệm đường trung trực đoạn thẳng tính chất đường trung trực + Vẽ đường trung trực đoạn thẳng dụng cụ học tập + Vận dụng kiến thức để giải tập + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn + H/s nhớ lại kiến thức học học kì + Biết vận dụng làm BT áp dụng + Rèn luyện kĩ tính tốn, kĩ vận dụng kiến thức vào tập Kiểm tra kiến thức học kì Hệ thơng kiến thức học HỌC KÌ II Tuần Bài học Số tiế Tiết theo Yêu cầu cần đạt Thiết bị dạy học PPC T CHƯƠNG VI TỈ LỆ THỨC VÀ ĐẠI LƯỢNG TỈ LỆ Bài 20: Tỉ lệ thức (T1) 37 + Nhận biết tỉ lệ thức tính chất tỉ lệ thức Bài 20: Tỉ lệ thức (T2) 38 + Vận dụng tính chất tỉ lệ thức giải tốn Bài 21: Tính chất dãy tỉ số 39 + Nhận biết dãy tỉ số nhau (T1) Bài 21: Tính chất dãy tỉ số + Vận dụng tính chất dãy tỉ số giải toán 40 (T2) Luyện tập chung (T1) 41 + Hiểu rõ định nghĩa, tính chất để lập tỉ lệ thức Luyện tập chung (T2) 42 + Vận dụng hai tính chất để làm tốn liên quan Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (T1) 43 + Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận Bài 22: Đại lượng tỉ lệ thuận (T2) 44 + Giải số toán đơn giản đại lượng tỉ lệ thuận Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch + Nhận biết hai đại lượng tỉ lệ nghịch 45 (T1) + Giải số toán đơn giản đại lượng tỉ lệ nghịch Bài 23: Đại lượng tỉ lệ nghịch 46 (T2) + Vận dụng tính chất chất đại lượng tỉ lệ thuận, tỉ lệ Luyện tập chung 47 nghịch để tìm giá trị đại lượng toán chia tỉ lệ + Chỉ hệ số tỉ lệ biết công thức Bài tập cuối chương VI 48 + Vận dụng tính chất để lập tỉ lệ thức + Giải số toán đơn giản đại lượng tỉ lệ thuận, nghịch + Ôn tập định nghĩa tính tỉ lệ thức, tính chất dãy tỉ số nhau, Ơn tập học kì 49 toán đại lượng tỉ lệ thuận, tie lệ nghịch Kiểm tra học kì 50 + Kiểm tra kiến thức từ tuần 19 đến tuần 24 CHƯƠNG VII BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC MỘT BIẾN + Nhận biết biểu thức số, biểu thức đại số Bài 24: Biểu thức đại số 51 + TÍnh giá trị biểu thức đại số t 19 20 21 22 23 24 25 26 Bài 25: Đa thức biến (T1) Bài 25: Đa thức biến (T2) 27 28 29 52 53 Bài 25: Đa thức biến (T3) 54 Bài 26: Phép cộng phép trừ đa thức biến (T1) Bài 26: Phép cộng phép trừ đa thức biến (T2) Luyện tập chung 55 56 Bài 27: Phép nhân đa thức biến (T1) 57 58 Bài 27: Phép nhân đa thức biến (T2) 59 Bài 28: Phép chia đa thức biến (T1) 60 30 Bài 28: Phép chia đa thức biến (T2) 61 31 32 Luyện tập chung 62 Bài tập cuối chương VII 63 + Nhận biết đơn thức (một biến) bậc đơn thức + Nhận biết đa thức (một biến) hạng tử + Thu gọn xếp đa thức + Nhận biết bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự đa thức + Tính giá trị đa thức biết giá trị biến + Nhận biết nghiệm đa thức + Thực phép tính cộng, trừ hai đa thức + Nhận biết tính chất phép cộng đa thức + Vận dụng tính chất phép cộng đa thức tính tốn + Vận dụng tính giá trị biểu thức + Vận dụng tính chất phép cộng đa thức tính tốn + Thực phép tính nhân hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn + Thực phép tính nhân hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn + Thực phép tính chia hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn + Thực phép tính chia hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn + Thực phép tính nhân, chia hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn + Vận dụng tính giá trị biểu thức 32 33 34 35 19 20 + Vận dụng tính chất phép cộng đa thức tính tốn + Thực phép tính chia hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn CHƯƠNG VIII LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ + Làm quen với khái niệm biến cố ngẫu nhiên, biến cố chắn, Bài 29: Làm quen với biến cố 64 biến cố số ví dụ đơn giản Bài 30: Làm quen với xác suất + Làm quen với xác suất biến cố ngẫu nhiên số ví 65 biến cố dụ đơn giản Luyện tập chung 66 + Vận dụng kiến thức vào giải toán liên quan + Nhận biết toán biến cố, xác suất biến cố Bài tập cuối chương VIII 67 + Giải tập liên quan Ôn tập cuối học kì 68 + Vận dụng tính chất đẳng thức, tính chất tỉ lệ thức dãy tỉ số để tìm số chưa biết + Vận dụng tính giá trị biểu thức + Vận dụng tính chất phép cộng đa thức tính tốn + Thực phép tính chia hai đa thức biến + Nhận biết vận dụng tính chất phép tính đa thức tính tốn Kiểm tra cuối học kì 69 Kiểm tra kiến thức học kì II Trả hệ thơng kiến thức Hệ thống lại kiến thức học 70 HKII CHƯƠNG IX QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC Bài 31: Quan hệ góc cạnh + Nhận biết hai định lí cạnh góc đối diện tam 37 đối diện tam giác (T1) giác Bài 31: Quan hệ góc cạnh + Vận dụng tam giác vuông để nhận biết cạnh lớn 38 đối diện tam giác (T2) tam giác vuông Bài 32 Quan hệ đường 39 + Nhận biết khái niệm đường vng góc đường xiên, khoảng 21 vng góc đường xiên (T1) Bài 32 Quan hệ đường vng góc đường xiên (T2) Bài 33 Quan hệ ba cạnh tam giác (T1) Bài 33 Quan hệ ba cạnh tam giác (T2) Luyện tập chung 22 23 24 25 26 Bài 34 Sự đồng quy ba đường trung tuyến, ba đường phân giác tam giác (T1) Bài 34 Sự đồng quy ba đường trung tuyến, ba đường phân giác tam giác (T2) Bài 34 Sự đồng quy ba đường trung tuyến, ba đường phân giác tam giác (T3) Bài 35 Sự đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác (T1) Bài 35 Sự đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác (T2) Ôn tập học kì Kiểm tra học kì Luyện tập chung 40 cách từ điểm đến đường thẳng + Biết quan hệ đường vuông góc đường xiên 41 + Nhận biết liên hệ độ dài ba cạnh tam giác 42 43 + Củng cố kiến thức quan hệ ba cạnh tam giác + Rèn luyện cho Hs kĩ vận dụng kiến thức học để giải tập vấn đề thực tiễn 44 45 + Nhận biết đường trung tuyến, đường phân giác tam giác + Nhận biết đồng quy ba đường trung tuyến, ba đường phân giác tam giác 46 47 48 1 49 50 51 + Nhận biết đường trung trực, đường cao tam giác + Nhận biết đồng quy ba đường trung trực, ba đường cao tam giác + Ôn tập kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25 + Kiểm tra kiến thức từ tuần 19 đến tuần 25 + Rèn luyện kiến thức đồng quy ba đường trung tuyến, 10 điểm TX 55 Bài tập cuối chương VI CHƯƠNG VII BIỂU THỨC ĐẠI SỐ VÀ ĐA THỨC 25 26 56 Ơn tập kì 58 Thi kì KTGK2 59 Thi kì 90 phút 29 25 Bài 25: Đa thức biến ( tiết 1) 61 Bài 25: Đa thức biến ( tiết 2) 62 Bài 25: Đa thức biến ( tiết 3) 63 28 Bài 24: Biểu thức đại số 57 60 27 24 26 Bài 26: Phép cộng phép trừ Đa thức biến ( tiết 1) 64 Bài 26: Phép cộng phép trừ Đa thức biến ( tiết 2) 65 Luyện tập chung ( tiết 1) 66 Luyện tập chung ( tiết 2) 67 68 27 Bài 27: Phép nhân Đa thức biến ( tiết 1) Bài 27: Phép nhân Đa thức biến ( tiết 2) 17 69 30 31 32 28 Bài 28: Phép chia Đa thức biến ( tiết 1) 70 Bài 28: Phép chia Đa thức biến ( tiết 2) 71 Bài 28: Phép chia Đa thức biến ( tiết 3) 72 Luyện tập chung ( tiết 1) 73 Luyện tập chung ( tiết 2) 74 Bài tập cuối chương VII 75 29 Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 1) CHƯƠNG VIII.LÀM QUEN VỚI BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ 76 77 33 34 Bài 29: Làm quen với biến cố ( tiết 2) 30 Bài 30: Làm quen với xác suất biến cố ( tiết 1) 78 Bài 30: Làm quen với sắc xuât cùa biến cố ( tiết 2) 79 Luyện tập chung 80 Bài tập cuối chương VIII 81 Ơn tập cuối kì ( tiết 1) 82 Ơn tập cuối kì ( tiết 2) 83 Thi cuối kì KTCK2 84 Thi cuối kì 90 phút 18 35 85 Đại lượng tỉ lệ đời sống ( tiết 1) HĐTHTN 86 Đại lượng tỉ lệ đời sống ( tiết 2) HĐTHTN HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG ( 54 tiết ) TUẦN TIẾT THEO PPCT BÀ I NỘI DUNG BÀI DẠY CHƯƠNG III GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 19 NỘI DUNG TÍCH HỢP Ghi 1 3 6 10 11 12 13 14 15 16 17 10 18 19 Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân giác góc ( tiết 1) Bài 8: Góc vị trí đặc biệt Tia phân giác góc ( tiết 2) Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết ( tiết 1) Bài 9: Hai đường thẳng song song dấu hiệu nhận biết ( tiết 2) Luyện tập chung ( tiết 1) Luyện tập chung ( tiết 2) Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất hai đường thẳng song song ( tiết 1) 10 Bài 10: Tiên đề Ơclit tính chất hai đường thẳng song song ( tiết 2) 11 Bài 11: Định lý chứng minh định lý Luyện tập chung Bài tập cuối chương III CHƯƠNG IV HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU 12 Bài 12: Tổng góc tam giác Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác ( tiết 1) 13 Bài 13: Hai tam giác Trường hợp thứ tam giác ( tiết 2) Luyện tập chung Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác ( tiết 1) 14 Bài 14: Trường hợp thứ hai thứ ba tam giác ( tiết 2) Ơn kì Luyện tập chung 20 20 11 21 15 22 12 Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông ( tiết 1) Bài 15: Các trường hợp tam giác vuông ( tiết 2) Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng ( tiết 1) 16 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Bài 16: Tam giác cân Đường trung trực đoạn thẳng ( tiết 2) 24 Luyện tập chung ( tiết 1) 25 Luyện tập chung ( tiết 2) 26 Bài tập cuối chương IV 27 Ơn cuối kì 28 Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 1) 29 Vẽ hình với phần mềm GeoGeBra ( tiết 2) HỌC KÌ CHƯƠNG IX QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ TRONG MỘT TAM GIÁC 30 Bài 31: Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác ( tiết 1) 31 31 Bài 31: Quan hệ góc cạnh đối diện tam giác ( tiết 2) 32 32 Bài 32: Quan hệ đường vng góc đường xiên 33 33 Bài 33: Quan hệ cạnh tam giác 34 Luyện tập chung ( tiết 1) 35 Luyện tập chung ( tiết 2) 36 34 Bài 34: Sự đồng qui ba đường trung tuyến ba đường phân giác tam giác ( tiết 1) 37 Bài 34: Sự đồng qui ba đường trung tuyến ba đường phân Kiểm tra 15p lấy điểm TX 23 21 HĐTHTN HĐTHTN 38 23 39 40 41 35 giác tam giác ( tiết 2) Bài 35: Sự đồng qui ba đường trung trực ba đường cao tam giác ( tiết 1) Bài 35: Sự đồng qui ba đường trung trực ba đường cao tam giác ( tiết 2) Luyện tập chung ( tiết 1) Luyện tập chung ( tiết 2) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bài tập cuối chương IX CHƯƠNG X .MỘT SỐ HÌNH KHỐI TRONG THỰC TIỄN 43 Ôn kì 44 Bài 36: Hình hộp chữ nhật hình lập phương ( tiết 1) 45 Bài 36: Hình hộp chữ nhật hình lập phương ( tiết 2) 36 46 Bài 36: Hình hộp chữ nhật hình lập phương ( tiết 3) 47 Luyện tập 48 CĐ STEM: 37 Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác ( tiết 1) 49 CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác ( tiết 2) 50 Ơn tập cuối kì Khơng dạy Khơng dạy 51 CĐ STEM: Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác ( tiết 3) 52 Vòng quay may mắn 53 Hộp quà chân đế lịch để bàn em (tiết 1) 54 Hộp quà chân đế lịch để bàn em (tiết 2) Kiểm tra 15p lấy điểm TX 42 22 Chấm sản phẩm lấy điểm TX HĐTHTN HĐTHTN HĐTHTN DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG GIÁO VIÊN THỰC HIỆN PHÊ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU 23 24 , 25 ... chương VII 75 29 B? ?i 29: Làm quen v? ?i biến cố ( tiết 1) CHƯƠNG VIII.LÀM QUEN V? ?I BIẾN CỐ VÀ XÁC SUẤT BIẾN CỐ 76 77 33 34 B? ?i 29: Làm quen v? ?i biến cố ( tiết 2) 30 B? ?i 30: Làm quen v? ?i xác suất biến... chia Đa thức biến ( tiết 1) 70 B? ?i 28: Phép chia Đa thức biến ( tiết 2) 71 B? ?i 28: Phép chia Đa thức biến ( tiết 3) 72 Luyện tập chung ( tiết 1) 73 Luyện tập chung ( tiết 2) 74 B? ?i tập cu? ?i chương... Đa thức biến ( tiết 1) 61 B? ?i 25: Đa thức biến ( tiết 2) 62 B? ?i 25: Đa thức biến ( tiết 3) 63 28 B? ?i 24: Biểu thức đ? ?i số 57 60 27 24 26 B? ?i 26: Phép cộng phép trừ Đa thức biến ( tiết 1) 64 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch giáo dục (phụ lục I cv 5512) môn toán 7 sách kết nối tri thức với cuốc sống,

Từ khóa liên quan