0

(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

117 4 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:52

(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị(Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ QUỲNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI - NGUYỄN THỊ QUỲNH KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ CHUYÊN NGÀNH : KẾ TOÁN MÃ SỐ : 60.34.03.01 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS, TS ĐỖ MINH THÀNH HÀ NỘI, NĂM 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu độc lập Các thông tin, số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn trích dẫn rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Quỳnh ii LỜI CẢM ƠN Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trƣờng Thƣơng Mại Hà Nội, đến q thầy Khoa Kế tốn, Đại học Thƣơng Mại tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành luận văn Em xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Đỗ Minh Thành , ngƣời nhiệt tình hƣớng dẫn, giúp đỡ kiến thức, phƣơng pháp nghiên cứu, phƣơng pháp trình bày để em hồn thiện nội dung hình thức luận văn Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè đồng nghiệp tận tình hỗ trợ, giúp đỡ em suốt thời gian học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất ngƣời! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT v PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài .4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp thu thập liệu Kết cấu luận văn .7 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất .8 1.1.1 Các định nghĩa, khái niệm chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 10 1.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 14 1.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất 16 1.2.1 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành theo kế tốn tài 16 1.2.2 Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành theo kế toán quản trị .33 KẾT LUẬN CHƢƠNG 45 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 46 2.1 Tổng quan công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 46 2.1.1 Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 46 2.1.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị .48 2.1.3 Đặc điểm tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 48 iv 2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 50 2.2.1 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị theo quan điểm kế tốn tài .51 2.2.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo quan điểm kế toán quản trị Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 62 2.3 Các kết luận phát qua nghiên cứu kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị67 2.3.1 Những ƣu điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 67 2.3.2 Các hạn chế kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo Cơng ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 72 CHƢƠNG 3: HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM BÁNH KẸO TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 73 3.1 Định hƣớng phát triển yêu cầu việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 73 3.1.1 Định hƣớng phát triển công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 73 3.1.2 Yêu cầu việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 74 3.2 Các giải pháp nhằm hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 75 3.2.1 Các giải pháp hoàn thiện kế tốn tài .75 3.2.2 Các giải pháp hoàn thiện kế toán quản trị 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 83 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC v CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TT Ký hiệu viết tắt Tên đầy đủ BCTC Báo cáo tài BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí cơng đồn CCDC Cơng cụ dụng cụ CMKT Chuẩn mực kế tốn CP Chi phí CPSX Chi phí sản xuất 10 DN Doanh nghiệp 11 NVL Nguyên vật liệu 12 KTTC Kế tốn tài 13 KKTX Kê khai thƣờng xuyên 14 KKĐK Kiểm kê định kỳ 15 TK Tài khoản 16 TSCĐ Tài sản cố định 17 KH Khấu hao 18 KTQT Kế toán quản trị 19 NKC Nhật ký chung 20 SPDD Sản phẩm dở dang PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Ở nƣớc ta kinh tế thị trƣờng mở rộng không ngừng phát triển, ảnh hƣởng lớn đến mục tiêu trình sản xuất Điểm bật kinh tế thị trƣờng đào thải doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, khơng có hiệu quả, kích thích tìm tịi, động, sáng tạo q trình sản xuất Vì bắt buộc doanh nghiệp phải tự chủ động sản xuất kinh doanh, tự bù đắp chi phí cho đạt hiệu cao Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh chất lƣợng sản xuất kinh doanh, kết sử dụng loại vật tƣ, lao động, tiền vốn, tài sản trình sản xuất nhƣ giải pháp kinh tế kỹ thuật nhằm sản xuất đƣợc khối lƣợng sản phẩm nhiều với chi phí sản xuất tiết kiệm giá thành thấp Điều đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất, mục tiêu lớn xuyên suốt trình sản xuất, điều kiện cần đủ cho tồn phát triển, đứng vững môi trƣờng cạnh tranh gay gắt kinh tế thị trƣờng Tuy chi phí sản xuất giá thành sản phẩm hai khái niệm riêng biệt nhƣng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, chúng biểu tiền chi phí mà doanh nghiệp bỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất kỳ để tính giá thành sản phẩm, lao vụ hoàn thành Sự tiết kiệm hay lãng phí chi phí sản xuất có ảnh hƣởng trực tiếp đến giá thành sản phẩm Do việc quản lý chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm khâu then chốt hoạt động sản xuất kinh doanh Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo cơng ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị đóng vai trị quan trọng việc cung cấp thơng tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bánh kẹo, giúp cho nhà quản trị hoạch định, kiểm soát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cách xác, đƣa định đắn để tối đa hóa lợi nhuận phát triển ổn định điều kiện cạnh tranh kinh tế thị trƣờng, từ doanh nghiệp tồn phát triển lâu dài Bên cạnh kết đạt đƣợc, kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo công ty Cổ phần Thực phấm Hữu Nghị cịn số hạn chế nhƣ: Mơ hình kế tốn CPSX tính giá thành sản phẩm bánh kẹo chƣa đƣợc xây dựng cách phù hợp để phục vụ cho công tác quản lý nhƣ phục vụ cho hoạt động đƣợc hiệu quả; Bộ máy kế tốn cơng ty tập trung vào thu nhận, xử lý cung cấp thông tin KTTC mà chƣa quan tâm nhiều đến yêu cầu thu thập phân tích thơng tin quản trị phục vụ cho nhà quản trị công ty Xuất phát từ vấn đề lý luận hạn chế trên, tác giả chọn đề tài: "Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài Hiện có nhiều cơng trình nƣớc nƣớc nghiên cứu đề tài kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Đặc biệt, đề tài đƣợc nghiên cứu doanh nghiệp sản xuất ngày đa dạng - Luận văn thạc sĩ: “Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH Farina” tác giả Nguyễn Thu Trang năm 2016 Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc dân Thông qua nghiên cứu luận văn tác giả hệ thống hóa lý luận chung phân tích kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến thực phẩm Luận văn cho ta thấy đƣợc ƣu, nhƣợc điểm tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành thơng qua khảo sát thực tế Đó việc cơng ty TNHH Farina tổ chức cơng tác kế tốn chi phí sản xuất phù hợp với quy trình cơng nghệ, hỗ trợ cho q trình kiểm sốt, tập hợp chi phí để xác định giá thành sản phẩm nhƣ việc bố trí nhân cách tƣơng đối hợp lý, có phân cơng rõ ràng khâu q trình hạch tốn Tuy nhiên, bên cạnh luận văn mặt tồn kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến thực phẩm công ty TNHH Farina nhƣ: phƣơng pháp xác định chi phí NVL trực tiếp áp dụng cơng ty có bất hợp lý, bảng cân đối nguyên vật liệu chƣa thể đầy đủ số lƣợng NVL nhập xuất kỳ Khoảng trống nghiên cứu: Một số đánh giá cịn mang tính chủ quan, giải pháp cịn mang nặng tính lý thuyết, chƣa đƣa biện pháp cụ thể đơn vị nghiên cứu  Luận văn thạc sỹ “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần Đại Kim” tác giả Bùi Thị Lan Phƣơng năm 2016 Trƣờng Đại học Lao Động-Xã Hội Luận văn chi tiết chặt chẽ lý thuyết xung quanh vấn đề tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm Tuy luận văn tiếp cận vấn đề hai góc độ kế tốn tài kế tốn quản trị Nhƣng hạn chế cách tiếp cận hai góc độ cịn rời rạc, chƣa chặt chẽ, trình bày riêng rẽ chƣa đan xen vào để thấy đƣợc khác biệt  Đề tài luận văn thạc sĩ: “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm may mặc công ty cổ phần May Hải Dương” tác giả Nguyễn Ngọc nh 2015 Trƣờng Đại học Thƣơng Mại Đề tài đã hệ thống hóa lý luận chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Đồng thời luận văn đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm may mặc công ty cổ phần May Hải Dƣơng Tác giả ƣu điểm công tác tổ chức, công tác lập luân chuyển chứng từ, hình thức kế tốn, đối tƣợng phƣơng pháp tính giá thành tƣơng đối phù hợp với đặc điểm quy trình cơng nghệ, quy trình sản xuất Bên cạnh luận văn hạn chế việc phân bổ cơng cụ dụng cụ, trích trƣớc tiền lƣơng cơng nhân nghỉ phép, chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, trích lập khấu hao TSCĐ cơng ty sản xuất gạch đƣợc nghiên cứu… Từ tác giả đƣa giải pháp để hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm may mặc công ty cổ phần May Hải Dƣơng  Đề tài luận văn thạc sĩ: “Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cơng ty cổ phần dược phẩm Nam Hà” tác giả Đỗ Thu Trang năm 2016 trƣờng đại học Thƣơng Mại Về mặt lý luận, tác giả trình bày phân tích quan điểm chi phí giá thành , đối tƣợng tập hợp chi phí, đối tƣợng tính giá thành doanh nghiệp sản xuất Về mặt thực tiễn, tác giả khái quát thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành công ty Cổ phần dƣợc phẩm Nam PHỤ LỤC 05 Công ty: Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Số hiệu: TK 6211- Bánh trứng Đơn vị tính: Đồng TK Chứng từ Diễn giải Số Ngày đ/ƣ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 03/5 PX-32 Xuất NL sản xuất bánh trứng 1521 106.528.837 08/5 PX-39 Xuất NL sản xuất bánh trứng 1521 32.747.717 10/5 PX-42 Xuất NL sản xuất bánh trứng 1521 23.621.858 … … … … 31/5 SPDD06 Kết chuyển sang 154 1541 Cộng phát sinh kỳ … … 568.252.355 568.252.355 568.252.355 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 06 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp Số hiệu: TK 621 Đơn vị tính: Đồng Ngày Chứng từ Số 03/5/2017 03/5/2017 04/5/2017 05/5/2017 06/5/2017 07/5/2017 8/5/2017 … 31/5/20157 31/10/2015 31/10/2015 31/10/2015 31/10/2015 PX-38 PX-39 PX-40 PX-41 PX-42 PX-43 PX-44 … Số phát sinh TK đ/ƣ Diễn giải Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ Xuất NL sản xuất bánh trứng Xuất NL sx kẹo Xuất NL sx bánh Xuất NL sx bánh kem xốp Xuất NL sx lƣơng khô Xuất NL sx kẹo Xuất NL sản xuất bánh trứng … kết chuyển chi phí NVL TT PX bánh trứng kết chuyển chi phí NVL TT PX kẹo Kết chuyển chi phí NVL TT PX lƣơng khơ Kết chuyển chi phí NVL TT PX bánh kem xốp Kết chuyển chi phí NVL TT PX bánh ngọt, bánh trung thu Cộng số phát sinh Số dƣ cuối kỳ Nợ 1521 1522 1525 1524 1523 1522 1521 … Có 106.528.837 96.844.398 90.603.971 14.342.422 29.770.652 21.474.417 32.747.717 … … 1541 568.252.355 1542 1.105.253.409 1543 216.752.018 1544 143.089.285 1545 112.275.362 2.145.622.429 2.145.622.429 Ngày 31 tháng 05 năm 2017 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 07 Cơng ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị Phân xƣởng sản xuất bánh trứng BẢNG CHI TIẾT THANH TOÁN LƢƠNG Tháng năm 2017 Đơn vị tính: Nghìn đồng TT Họ tên Chức vụ Lƣơng Ngày Lƣơng Phụ cấp CB công thực tế ăn ca Trần Phú Hùng Tổ trƣởng 7.800.000 26 Kiều Văn Đông CN 4.000.000 26 Đỗ Đăng Lâm CN 4.000.000 26 4.000.000 Hoàng Văn nh CN 4.000.000 26 Nguyễn Thế nh CN 4.000.000 26 Trần Hữu Thiệp CN 4.000.000 Nguyễn Văn Đông CN Trần Văn Nam CN Phạm Duy Tùng CN Cộng Tổng cộng Các khoản giảm trừ Thực lĩnh BHXH BHYT BHTN Cộng 7.800.000 675.000 8.475.000 624.000 117.000 78.000 819.000 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 26 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 4.000.000 26 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 4.000.000 26 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 26 4.000.000 675.000 4.675.000 320.000 60.000 40.000 420.000 4.255.000 39.800.000 6.075.000 45.875.000 3.184.000 597.000 398.000 4.179.000 4.000.000 39.800.000 234 7.656.000 4.255.000 41.696.000 Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập biểu ( Ký, họ tên) Kế toán trƣởng ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài Ký nhận PHỤ LỤC 08 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí nhân cơng trực tiếp Số hiệu: TK 6221- PX bánh trứng Đơn vị tính: Đồng TK Chứng từ Ngày Diễn giải Số đ/ƣ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 31/5 31/5 BL10 BL10 … 31/5 BL10 Tính lƣơng, phụ cấp tháng PX bánh trứng 334 45.875.000 Trích KPCĐ 3382 917.500 Trích BHXH 3383 8.257.500 Trích BHYT 3384 1.376.250 Trích BHTN 3389 458.750 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1541 Cộng phát sinh kỳ 56.885.000 56.885.000 56.885.000 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 09 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí nhân công trực tiếp Số hiệu: TK 622 Đơn vị tính: Đồng TK Chứng từ Ngày Diễn giải Số đ/ƣ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 31/5 BL10 31/5 BL10 31/5 31/5 31/5 31/5 31/5 SPDD06/ 2017 SPDD06/ 2017 SPDD06/ 2017 SPDD06/ 2017 SPDD06/ 2017 Tính lƣơng, phụ cấp tháng Trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN 334 187.235.000 338 44.936.398 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1541 56.885.000 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1542 77.558.280 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1543 34.041.161 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1544 38.626.000 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1545 25.060.957 Cộng phát sinh kỳ 232.171.398 232.171.398 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập biểu ( Ký, họ tên) Kế toán trƣởng ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 10 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: TK 627 – PX bánh trứng Đơn vị tính: Đồng TK Chứng từ Diễn giải Số Ngày đ/ƣ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 21/5 003452 Thanh toán tiền điện 112 26.700.000 22/5 PC457 Chi mua đồ dùng PX 111 2.690.000 25/5 PC375 Chi trả tiền nƣớc 111 9.700.000 331 13.256.400 10/5 … 101 Chi phí nâng cấp, sửa máy tạo hình … … Kết chuyển sang CPSXKD DD 1541 Cộng phát sinh kỳ … 73,587,047 73,587,047 73,587,047 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập biểu Kế toán trƣởng Giám đốc ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 11 Đơn vị: Cơng ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Bảng tập hợp chi phí sản xuất chung Tháng năm 2017 TT Nội dung PX Bánh trứng PX Kẹo PX Lƣơng khô PX Bánh kem xốp PX Bánh ngọt, bánh trung thu Tổng cộng Chi phí nhân viên phân xƣởng 13,011,268 15,220,403 10,574,898 11,718,000 10,471,800 60,996,369 Chi phí vật liệu 16,285,363 20,268,250 10,598,528 12,220,092 11,308255 70,680,488 Chi phí CCDC 5,830,528 7,308,260 4,985,120 3,768,222 2,421,190 24,313,320 Ngƣời lập Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngồi Cộng Thủ kho 14,897,568 25,458,638 16,871,324 21,544,033 16,771,563 95,543,126 23,562,320 73,587,047 31,254,500 21,874,550 12,553,850 89,245,220 99,510,051 43,029,870 71,124,897 Hà Nội, ngày 31 tháng năm 2017 53,526,658 340,778,523 Kế toán trƣởng 19,372,545, Giám đốc (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội Phụ lục 12 BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG Tháng năm 2017 Ghi có TK TK 334: phải trả CNV Lƣơng phụ cấp Ghi Nợ TK TK 622: CPNCTT - PX bánh trứng - PX kẹo - PX lƣơng khô - PX bánh kem xốp - PX bánh ngọt, bánh trung thu TK 627: CPSXC - PX bánh trứng - PX kẹo - PX lƣơng khô - PX bánh kem xốp - PX bánh ngọt, bánh trung thu TK 642: CPQLDN Cộng Cộng có TK 334 TK 338: Phải trả phải nộp khác TK 3382 KPCĐ 2% TK3383 BHXH 18% TK3384 BHYT 3% TK3389 BHTN 1% Cộng có TK 338 Tổng cộng 187,235,000 45,875,000 62,547,000 27,452,550 31,150,000 187.235,000 45,875,000 62,547,000 27,452,550 31,150,000 3,744,700 917,500 1,250,940 549,051 623,000 33,702,300 8,257,500 11,258,460 4,941,459 5,607,000 5,617,049 1,376,250 1,876,410 823,576 934,500 1,872,349 458,750 625,470 274,525 311,500 44,936,398 11,010,000 15,011,280 6,588,611 7,476,000 232,171,398 56,558,000 77,558,280 34,041,161 38,626,000 20,210,450 20,210,450 404,209 3,637,881 606,313 202,104 4,850,507 25,060,957 49,183,365 10,485,700 12,274,520 8,528,145 9,450,000 49,183,365 10,485,700 12,274,520 8,528,145 9,450,000 982,666 208,714 245,490 170,562 189,000 8,853,005 1,887,426 2,209,413 1,535,066 1,701,000 1,475,500 314,571 368,235 255,844 283,500 491,833 104,857 122,745 85,281 94,500 8,445,000 8,445,000 168,900 1,520,100 253,350 84,450 2,026,800 10,471,800 52,375,458 52,375,458 1,047,509 9,427,582 1,571,263 523,754 12,570,108 64,945,566 11,803,004 60,986,369 2,515,568 13,011,268 2,945,883 15,220,403 2,046,753 10,574,898 2,268,000 11,718,000 Ngày 31 tháng năm 2017 Thủ trƣởng đơn vị Kế toán trƣởng Ngƣời lập PHỤ LỤC 13 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng năm 2017 (Trích) TK 627 TT Chỉ tiêu I Số khấu hao tháng trƣớc II Số khấu hao tăng tháng III Số khấu hao giảm tháng IV PX bánh trứng PX Kẹo PX lƣơng khô PX bánh kem xốp TK641 PX bánh ngọt, bánh trung thu TK642 Cộng 14.897.568 25.458.638 16.871.324 21.544.033 16.771.563 95.543.126 42.658.324 53.458.459 Số khấu hao trích tháng 14.897.568 25.458.638 16.871.324 21.544.033 16.771.563 95.543.126 42.658.324 53.458.459 Cộng 14.897.568 25.458.638 16.871.324 21.544.033 16.771.563 95.543.126 42.658.324 53.458.459 Ngày 31 tháng năm 2017 Thủ trƣởng đơn vị Kế toán trƣởng Ngƣời lập PHỤ LỤC 14 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội SỔ CÁI Tháng 5/2017 Tên tài khoản: Chi phí sản xuất chung Số hiệu: TK 627 Đơn vị tính: Đồng Chứng từ Diễn giải Số Ngày TK đ/ƣ Số phát sinh Nợ Có Số dƣ đầu kỳ Số phát sinh kỳ 21/05 003452 Thanh toán tiền điện 112 26.700.000 25/05 22/05 PC457 Chi mua đồ dùng PX 111 2.690.000 PC375 Chi trả tiền nƣớc 111 9.700.000 101 Chi phí nâng cấp, sửa máy tạo hình 331 33.256.400 … Kết chuyển sang CPSXKD DD … 1541 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1542 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1543 43,029,870 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1544 71,124,897 Kết chuyển sang CPSXKD DD 1545 53,526,658 10/05 … … Cộng phát sinh kỳ … 73,587,047 99,510,051 340,778,523 340,778,523 Số dƣ cuối kỳ Ngày 31 tháng 05 năm 2017 Ngƣời lập biểu ( Ký, họ tên) Kế toán trƣởng ( Ký, họ tên) Giám đốc ( Ký, họ tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 15 Đơn vị: Cơng ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Công, Hồng Mai, Hà Nội BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT Tháng Sản phẩm Bánh trứng Kẹo Lƣơng khô Chi phí phát sinh kỳ Dƣ Dƣ Giá thành sản Số lƣợng Giá thành (kg) đơn vị đầu CPNVLTT CPNCTT CPSXC cuối kỳ 6211 6221 6271 kỳ 568.252.355 232.171.398 73.587.047 874.010.800 10.152 86.092 1.105.253.409 553.247.000 99.510.051 1.758.010.460 12.794 137.408 216.752.018 125.645.780 43.029.870 385.427.668 4.513 85.403 143.089.285 95.786.455 71.124.897 310.000.637 3.225 96.124 112.275.362 82.637.476 53.526.658 248.439.496 2.895 85.816 xuất Bánh kem xốp Bánh trung thu Cộng 2.145.622.429 1.089.488.109 340.778.523 3.575.889.061 PHỤ LỤC 16 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Mẫu số 01-VT Ban hành theo TT 200/2014 ngày Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội 22/12/2015 Bộ trƣởng BTC PHIẾU NHẬP KHO Ngày 31 tháng năm 2017 Số: 25 Nợ TK 155 Có TK 154 Họ tên ngƣời nhận: Đặng Ngọc Châu Lý nhập hàng: Nhập kho bánh trứng thành phẩm Nhập kho: ĐVT: VNĐ TT Tên, quy cách, vật tƣ sản phẩm Bánh trứng Đv tính Kg Số lƣợng Yêu cầu Thực nhập 10.152 10.152 Đơn giá Thành tiền 86.092 874.010.800 Cộng Cộng thành tiền viết chữ : Hai tỷ không trăm sáu mƣơi tám nghìn hai trăm hai mƣơi tám nghìn không trăm tám mƣơi tƣ đồng./ Ngày 31 tháng năm 2017 Ngƣời lập Ngƣời giao Thủ kho Giám đốc (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) PHỤ LỤC 17 Đơn vị: Công ty Cồ phần thực phẩm Hữu Nghị Địa chỉ: Định Cơng, Hồng Mai, Hà Nội BẢNG ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO KG BÁNH TRỨNG TIPO 220G NL STT ĐV tính Số lƣợng Đƣờng Kg 0.70 Chất Kg 0.01 Hƣơng liệu Kg 0.01 Chất tạo màu Kg 0.02 Saccharose Kg 0.02 Bột mỳ Kg 0.67 Dầu Lit 0.14 Bơ Kg 0.01 10 Bao bì Kg 0.002 11 Điện Kw 1.2 12 Chi phí nhân cơng Đồng 10.200 13 Chi phí SXC Đồng 3.900 Ghi Ngày 01 tháng 01 năm 2017 Người lập biểu Đại diện phòng kỹ thuật Tổng giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) (Nguồn: Phịng Kế tốn – Tài chính) ... kẹo Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị6 7 2.3.1 Những ƣu điểm kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo Cơng ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 67 2.3.2 Các hạn chế kế toán chi phí. .. nghiệp sản xuất - Phân tích, đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm bánh kẹo Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị, ƣu điểm, hạn chế kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành. .. thành sản phẩm bánh kẹo Công ty Cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 8 CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Chi phí sản xuất tính giá
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị,