0

TRẮC NGHIỆM SỬ 10 BÀI 9 CHI TIẾT

5 6 0
  • TRẮC NGHIỆM SỬ 10 BÀI 9 CHI TIẾT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:50

Câu 1 Ý không phản ánh đúng đặc điểm nổi bật của điều kiện tự nhiên Campuchia là A Nằm trên một cao nguyên rộng lớn B Địa hình giống như một lòng chảo khổng lồ C Xung quanh là rừng và cao nguyên D Giữa là Biển Hồ với vùng phụ cận là những cánh đồng phì nhiêu Câu 2 Tộc người chiếm đa số ở Campuchia là A người Môn B người Khơme C người Chăm D người Thái Câu 3 Người Campuchia đã sớm tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nền văn hóa A Việt B Ấn Độ C Trung Quốc D Thái Câu 4 Ý không phản ánh đúng nét nổi bật. Câu 1: Ý không phản ánh đặc điểm bật điều kiện tự nhiên Campuchia A Nằm cao nguyên rộng lớn B Địa hình giống lòng chảo khổng lồ C Xung quanh rừng cao nguyên D Giữa Biển Hồ với vùng phụ cận cánh đồng phì nhiêu Câu 2: Tộc người chiếm đa số Campuchia A người Môn B người Khơme C người Chăm D người Thái Câu 3: Người Campuchia sớm tiếp xúc chịu ảnh hưởng văn hóa A Việt B Ấn Độ C Trung Quốc D Thái Câu 4: Ý không phản ánh nét bật Campuchia thời kì phát triển (thế kỉ IX – XV) A Kinh tế phát triển mạnh, xã hội ổn định B Đạt nhiều thành tựu văn hóa (xây dựng đền, tháp,…) C Chuyển kinh đô Phnôm Pênh D Không ngừng mở rộng quyền lực, lãnh thổ vương quốc Câu 5: Thời kì phát triển Campuchia gọi thời kì A Ăngco B vàng C hồng kim D Phnơm Pênh Câu 6: Thế kỉ X – XII, khu vực Đông Nam Á, Campuchia gọi Vương quốc A phát triển B mạnh C mạnh ham chiến trận D chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa Ấn Độ Câu 7: Nền văn hóa người Khơme phát triển đạt nhiều thành tựu rực rỡ, ngoại trừ A Sớm sáng tạo chữ viết riêng sở chữ Phạn Ấn Độ B Xây dựng cung điện nguy nga, lộng lẫy C Xây dựng kiến trúc đền, tháp tiếng gắn chặt với tôn giáo D Sáng tạo văn học dân gian, văn học viết phong phú Câu 8: Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến hình thành phát triển Vương quốc Lào gì? A Sông Mê Công B Dải đồng hẹp màu mỡ C Dãy Trường Sơn D Khí hậu nhiệt đới gió mùa Câu 9: Ý khơng phản ánh vai trị sơng Mê Cơng nước Lào A Là nguồn thủy văn dồi B Là trục giao thông đất nước C Là yếu tố thống nước Lào địa lí D Là biên giới tự nhiên Lào Việt Nam Câu 10: Chủ nhân Lào người A Khơme B Lào Lùm.` C Lào Thơng D Môn cổ Câu 11: Hiện vật tiêu biểu tồn đến ngày tộc người Lào Thơng A đền, tháp B khum đá khổng lồ C công cụ đá D công cụ đồng Câu 12: Địa bàn sinh sống người Lào Lùm có điểm khác so với người Lào Thơng? A Sống vùng đồi núi B Sống vùng thấp C Sống sông nước D Du canh du cư Câu 13: Người có cơng thống mường Lào sáng lập nước Lan Xang là? A Khún Bolom B Pha Ngừm C Xulinha Vôngxa D Chậu A Nụ Câu 14: Ý khơng phản ánh tình hình vương quốc Lan Xang giai đoạn phát triển thịnh đạt (từ kỉ XV đến kỉ XVII) A Là quốc gia cường thịnh khu vực Đông Nam Á B Tổ chức máy nhà nước hoàn thiện củng cố vững chắc, có quân đội hùng mạnh C Nhân dân có sống bình, đất nước có nhiều sản vật, có quan hệ bn bán với nhiều nước, kể người Châu Âu D Luôn giữ quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng, cương việc chống xâm lược Câu 15: Nguyên nhân quan trọng khiến vương quốc Lan Xang suy yếu gì? A Mâu thuẫn hồnh tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch B Xiêm xâm lược cai trị Lào C Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào D Các khởi nghĩa nông dân bùng phát Câu 16: Đến nửa cuối kỉ XIX, nét tương đồng lịch sử Lào lịch sử nước bán đảo Đông Dương thể điểm nào? A Đều trở thành đối tượng nhịm ngó, xâm lược nước ngồi B Đều bị thực dân phương Tây nhịm ngó, xâm lược C Bị thực dân Pháp xâm lược áp đặt ách cai trị D Là quốc gia phong kiến phát triển khu vực Câu 17: Văn hóa Lào chịu ảnh hưởng sâu sắc văn hóa A Thái B Khơme C Trung Quốc D Ấn Độ Câu 18: Thạt Luổng, cơng trình kiến trúc tiếng Lào thuộc tôn giáo nào? A Hinđu giáo B Phật giáo C Hồi giáo D Bà Là Môn giáo Câu 19: Nét đặc sắc văn hóa Lào văn hóa Campuchia thể nào? A Đều chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ B Đều có hệ thống chữ viết riêng C Tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn hóa từ bên ngồi, kết hợp văn hóa địa để xây dựng văn hóa riêng đặc sắc D Có nhiều cơng trình kiến trúc đền, tháp tiếng Câu 20: Văn học dân gian văn học viết Campuchia phản ánh A tình cảm người thiên nhiên, người B thành cơng q trình mở rộng lãnh thổ C thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội D ca ngợi quyền với sách tiến Câu 21: Tơn giáo có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc Cam-pu-chia từ kỉ XII? A Hinđugiáo B Phật giáo Đại thừa C Phật giáo Tiểu thừa D Ấn Độ giáo Câu 22: Hệ thống chữ viết người Lào xây dựng sở vận dụng từ chữ người A Ấn Độ B Cam-pu-chia Mi-an-ma C Trung Quốc D Ma-lai-xi-a Câu 23: Các vua Cam-pu-chia thời kì Ăng – co khơng ngừng mở rộng quyền lực bên ngồi dựa nhân tố nào? A Sự ổn định vững kinh tế - xã hội B Tiềm lực quân tài lớn mạnh C Có trình độ khoa học – kĩ thuật vượt bậc D Được giúp đỡ quốc gia kề cận Câu 24: Vì đến năm 1432 người Khơ-me phải bỏ Ăng-co phía Nam Biển Hồ? A Vì phía Nam Biển Hồ vùng đất trù phú B Nhiều lần bị người Thái xâm chiếm C Vì bị người Mã Lai xâm chiếm phía Tây Biển Hồ D Phía Tây Bắc Biển Hồ vùng đất người Chăm-pa phải trả lại Câu 25: Việc cải cách hành quân đội thời vua Xu-li-nha Vơng-xa thể A tính chun chế nhà vua B khả chống xâm lược Lào C vững mạnh đất nước D tài giỏi sáng suốt vua Câu 26: So sánh điểm khác biệt bật sách đối ngoại Lào so với Campuchia? A Thần phục vương quốc Xiêm B Đẩy mạnh bành trướng xâm lược bên C Không gây chiến tranh xâm lược nước khác D Thường giữ quan hệ hòa hiếu với nước láng giềng ... Xiêm xâm lược cai trị Lào C Pháp gây chi? ??n tranh xâm lược Lào D Các khởi nghĩa nông dân bùng phát Câu 16: Đến nửa cuối kỉ XIX, nét tương đồng lịch sử Lào lịch sử nước bán đảo Đông Dương thể điểm... 8: Điều kiện tự nhiên chi phối sâu sắc đến hình thành phát triển Vương quốc Lào gì? A Sơng Mê Cơng B Dải đồng hẹp màu mỡ C Dãy Trường Sơn D Khí hậu nhiệt đới gió mùa Câu 9: Ý khơng phản ánh vai... thuộc tôn giáo nào? A Hinđu giáo B Phật giáo C Hồi giáo D Bà Là Môn giáo Câu 19: Nét đặc sắc văn hóa Lào văn hóa Campuchia thể nào? A Đều chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ B Đều có hệ thống chữ viết
- Xem thêm -

Xem thêm: TRẮC NGHIỆM SỬ 10 BÀI 9 CHI TIẾT,