0

dapan bai tap ontap d15CNTT7 8

39 24 0
  • dapan bai tap ontap d15CNTT7 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 13:23

PHẦN MẢNG Bài tap 1 Câu 1 Hãy giải thích từng dòng lệnh trong chương trình dưới đây include stdio h include stdlib h void nhapmang(int a,int n){ int p; Khai báo một con trỏ p; for (p=a;phsluong)); } void ht_luong(nhanvien *a,int n) { nhanvien *p; for(p=a;pmanv),(p->manv),(p->namsinh),(p->hsluong),(p>hsluong)*1950); } void ht_manv(nhanvien *a, int n) { nhanvien*p; for(p=a;pmanv),"nv01")==0) printf("%s %s %d %5.1f\n",(p->manv),(p->hoten),(p->namsinh),(p->hsluong)); } int main(){ nhanvien *a; int n; printf("Nhap so nhan vien:"); scanf("%d", &n); a=(nhanvien*)malloc(n*sizeof(nhanvien)); printf("nhap thong tin cho tung nhan vien:\n"); nhap(a,n); printf("\n in thong tin cua danh sach nhan vien:\n"); hienthi(a,n); // printf("\n in thong tin cua danh sach nhan vien cung luong:\n"); //ht_luong(a,n); printf("\n in thong tin cua danh sach nhan vien co ma nhan vien nv01:\n"); ht_manv(a,n); free(a); getch(); } Bai so BÀI 8(de cuong on thi) Định nghĩa cấu trúc sinh viên gồm thông tin sau: mã sinh viên(kiểu xâu ký tự), họ tên sinh viên(kiểu xâu ký tự), năm sinh(kiểu số nguyên), điểm tổng kết(kiểu số thực) Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập vào từ bàn phím thơng tin n sinh viên vào nhớ động Hiển thị thơng tin danh sách n sinh viên hình Mỗi sinh viên dòng Sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm tổng kết giảm dần In mã sinh viên, họ tên sinh viên có năm sinh 2000 Ghi vào file D:/dulieu.txt thơng tin sinh viên có điểm tổng kết nhỏ Viết chương trình gọi thực hàm #include #include #include #include typedef struct{ char masv[40];// ma sinh vien toi da 40 ki tu char tensv[40];// ten sinh vien toi da 40 ki tu int namsinh;// nam sinh kieu so nguyen float diem; // diem kieu so thuc }sinhvien;// dinh nghia cau truc kieu sinh vien void nhap(sinhvien *sv, int n){ for(int i=0;idiem)); } void ht_sv(sinhvien *a, int n) { sinhvien *p; for( p=a;pnamsinh) == 2000) printf(" %s %s %d %5.1f\n",(p->masv),(p->tensv),(p->namsinh),(p->diem)); } void sapxep(sinhvien *a, int n) { sinhvien *p1; sinhvien *p2; sinhvien tg; for( p1=a;p1tens); printf("Nhap Nam Xuat Ban:");scanf("%d",&p->nam); printf("Nhap Nha Xuat Ban:");fflush(stdin);gets(p->nxb); printf("Nhap gia:");scanf("%f",&p->gia); } } void hienthi(sach *a,int n) { sach *p; for(p=a;pmas,p->tens,p->nam,p->nxb,p->gia); } void lietke(sach *a,int n) { int dem=0; sach *p; printf("\nCuon sach cua nha xuat ban 'KHKT' la: \n"); for(p=a;pnxb,"KHKT") == 0) { printf(" %s %s %d %s %2.1f\n",p->mas,p->tens,p->nam,p->nxb,p->gia); dem=1; } if(dem==0) printf("Khong co cuon sach nao"); } void tim(sach *a,int n,int timnam) { int count=0; sach *p; for(p=a;pnam) { printf(" %s %s %d %s %2.1f\n",p->mas,p->tens,p->nam,p->nxb,p->gia); count=1; } if(count==0) printf("Khong co cuong sach co nam %d\n",timnam); } int main(){ int n; sach *a; printf("Nhap so cuon sach: ");scanf("%d",&n); a=(sach*)malloc(n*sizeof(sach)); printf("************* Nhap thong tin cho sach *************\n"); nhap(a,n); printf("************* Danh sach cua cuon sach *************\n"); hienthi(a,n); lietke(a,n); int timnam; printf("\n\nNhap nam can tim:");scanf("%d",&timnam); tim(a,n,timnam); free(a); getch(); } BAI SO Bai so 13 (ĐỀ CƯƠNG ÔN THI) Định nghĩa cấu trúc sinh viên gồm thông tin sau: mã sinh viên(kiểu xâu ký tự), họ tên sinh viên(kiểu xâu ký tự), năm sinh(kiểu số nguyên), lớp (kiểu số nguyên), điểm tổng kết(kiểu số thực) Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập từ bàn phím thơng tin cho n sinh viên vào nhớ động Hiển thị danh sách gồm n sinh viên hình Mỗi sinh viên dòng Đếm số sinh viên có điểm tổng kết nhỏ Tìm kiếm danh sách có sinh viên có mã số “sv01” khơng? Hiển thị thơng báo hình Ghi vào file D:/dulieu.txt thông tin sinh viên có năm sinh 2002 Viết chương trình gọi thực hàm #include #include #include #include struct sinhvien{ char masv[30]; char ten[30]; int nam; int lop; float diem; }; void nhap(sinhvien *sv, int n) { sinhvien *p; for(p=sv;pmasv); printf("Nhap ho va ten:"); fflush(stdin); gets(p->ten); printf("Nhap nam sinh:"); scanf("%d",&(p->nam)); printf("Nhap lop:"); scanf("%d",&(p->lop)); printf("Nhap diem:"); scanf("%f",&(p->diem)); } } void hienthi(sinhvien *sv, int n){ sinhvien *p; for(p=sv;pmasv,p->ten,p->nam,p->lop,p->diem); } int duoi5(sinhvien *sv, int n){ int dem=0; sinhvien *p; for(p=sv;pdiem)masv,p->ten,p->nam,p->lop,p->diem); dem=1; } } if (dem==0) printf(" -Khong co sinh vien ma sv01 "); } int main(){ sinhvien *sv; int n; printf("So sinh vien can nhap la:"); scanf("%d",&n); sv=new sinhvien[n]; //sv=(sinhvien*)malloc(n*sizeof(sinhvien); //sv=(sinhvien*)calloc(n,sizeof(sinhvien); printf(" Nhap thong tin sinh vien -\n"); nhap(sv,n); printf(" Thong tin sinh vien vua nhap la -\n"); hienthi(sv,n); printf("So sinh vien co diem duoi la:%d\n",duoi5(sv,n)); tim(sv,n); free(sv); getch(); } Cach 2: #include #include #include #include struct sinhvien{ char masv[30]; char ten[30]; int nam; int lop; float diem; }; void nhap(sinhvien *sv, int n){ for(int i=0;imasv); printf("Nhap ho va ten:"); fflush(stdin); gets((sv+i)->ten); printf("Nhap nam sinh:"); scanf("%d",&(sv+i)->nam); printf("Nhap lop:"); scanf("%d",&(sv+i)->lop); printf("Nhap diem:"); scanf("%f",&(sv+i)->diem); } } void hienthi(sinhvien *sv, int n){ for(int i=0;imasv, (sv+i)->ten, (sv+i)->nam, (sv+i)->lop, (sv+i)->diem); } int duoi5(sinhvien *sv, int n){ int dem=0; for(int i=0;idiemten, (sv+i)->nam, (sv+i)->lop, (sv+i)->diem); dem=1; } } if (dem==0) printf(" -Khong co sinh vien ma sv01 "); } int main(){ sinhvien *sv; int n; printf("So sinh vien can nhap la:"); scanf("%d",&n); sv=new sinhvien[n]; printf(" Nhap thong tin sinh vien -\n"); nhap(sv,n); printf(" Thong tin sinh vien vua nhap la -\n"); hienthi(sv,n); printf("So sinh vien co diem duoi la:%d\n",duoi5(sv,n)); tim(sv,n); free(sv); getch(); } BAI SO BÀI 10 (De cuong on thi) Định nghĩa cấu trúc sinh viên gồm thông tin sau: mã sinh viên, họ tên sinh viên, điểm tổng kết Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập từ bàn phím thông tin cho n sinh viên vào nhớ động Hiển thị danh sách gồm n sinh viên hình Mỗi sinh viên dịng Nhập vào mã sinh viên, tìm xem sinh viên có danh sách khơng, có in hình thơng tin sinh viên Tính tổng điểm n sinh viên danh sách Ghi vào file D:/dulieu.txt thơng tin sinh viên có điểm >=8.5 Viết chương trình gọi thực hàm BAI SO 10 BÀI 11(De cuong on thi) Viết chương trình dạng hàm thực chức sau: Định nghĩa kiểu cấu trúc Sach bao gồm thông tin: mã sách(kiểu xâu ký tự), tên sách(kiểu xâu ký tự), năm xuất bản(kiểu số nguyên), nhà xuất bản(kiểu xâu ký tự), giá bán(kiểu số)) Nhập vào danh sách gồm n sách vào nhớ động Hiển thị đầy đủ thông tin n sách hình Mỗi sách dịng Liệt kê hình tất sách nhà xuất “LTC” In hình tên tất sách xuất năm 2000 trở trước Ghi vào file D:/sach.txt thông tin sách có giá bán nhỏ 200 Viết chương trình gọi thực hàm BAI SO 11 BÀI 12(BAI SO 12) Định nghĩa cấu trúc khách hàng hộ gia đình dùng điện Mỗi hộ khách hàng gồm thông tin sau: mã khách hàng (kiểu xâu kí tự), họ tên khách hàng (kiểu xâu kí tự), địa (kiểu xâu kí tự), số điện tiêu thụ (kiểu số) Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập thông tin n khách hàng dùng điện vào nhớ động Hiển thị danh sách n khách hàng hình Thơng tin khách hàng dòng In hình thơng tin khách hàng có mã “KH02” Sắp xếp danh sách theo chiều giảm dần số điện tiêu thụ Ghi vào file D:/sodien.txt thông tin khách hàng có số điện tiêu thụ lớn 500 Chương trình gọi thực hàm BAI SO 12 BÀI (ĐỀ CƯƠNG ÔN THI) Định nghĩa cấu trúc thí sinh bao gồm thơng tin: Số báo danh(kiểu xâu kí tự), họ tên(kiểu xâu kí tự), năm sinh (kiểu nguyên), quê quán (kiểu xâu kí tự), tổng điểm (kiểu số thực) Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập vào danh sách gồm n thí sinh vào nhớ động Hiển thị danh sách gồm n thí sinh hình Mỗi thí sinh dịng In hình danh sách thí sinh q “Hà Nội” In hình danh sách thí sinh có năm sinh 2002 Ghi vào file D:/thisinh.txt thơng tin thí sinh có tổng điểm >=20 Thơng tin thí sinh dịng Chương trình gọi thực hàm BAI SO 13 BÀI 3(DE CUONG ON THI) Định nghĩa cấu trúc khách hàng hộ gia đình dùng điện Mỗi hộ khách hàng gồm thông tin sau: số điện thoại khách hàng (kiểu xâu kí tự), họ tên khách hàng (kiểu xâu kí tự), địa (kiểu xâu kí tự), số điện tiêu thụ (kiểu số) Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập vào danh sách gồm n khách hàng dùng điện vào nhớ động Hiển thị danh sách n khách hàng hình Thơng tin khách hàng dòng In hình danh sách khách hàng có địa CG Nhập vào số điện thoại khách hàng, in hình thơng tin khách hàng Ghi vào file doanhnghiep.txt thơng tin khách hàng có số điện tiêu thụ lớn 500 Chương trình gọi thực hàm #include #include #include #include typedef struct { char sodt[50]; char hoten[50]; char diachi[50]; int sodien; } khachhang; void nhap(khachhang*a,int n) { khachhang *p; for(p=a;psodt); printf("nhap ho ten khach hang:");fflush(stdin); gets(p->hoten); printf("nhap dia chi khach hang:");fflush(stdin); gets(p->diachi); printf("nhap so dien:");scanf("%d",&(p->sodien)); } } void hienthi(khachhang *a,int n) { khachhang*p; for(p=a;psodt,p->hoten,p->diachi,p->sodien); } void tim_diachi(khachhang *a,int n) { khachhang *p; for(p=a;pdiachi,"cg")==0) printf("%s %s %s %5d\n",p->sodt,p->hoten,p->diachi,p->sodien); } void tim_dt(khachhang *a,int n,char dt[]) { khachhang *p; for(p=a;psodt,dt)==0) printf("%s %s %s %5d\n",p->sodt,p->hoten,p->diachi,p->sodien); } int main() { khachhang *a; int n; printf("nhap so luong khach hang:"); scanf("%d",&n); a=(khachhang*)malloc(n*sizeof(khachhang)); //a=new khachhang[n]; printf("nhap thong tin cua tung khach hang:\n"); nhap(a,n); printf("hien thi thong tin cua tung khach hang:\n"); hienthi(a,n); printf("\ndia chi nhung khach hang o cau giay la:\n"); tim_diachi(a,n); char dt[50]; printf("nhap so dien thoai can tim:"); fflush(stdin); gets(dt); tim_dt(a,n,dt); free(a); } BAI SO 14 Định nghĩa cấu trúc sinh viên gồm thông tin sau: mã sinh viên, họ tên sinh viên, năm sinh, lớp, điểm tổng kết Xây dựng hàm thực chức sau: Nhập vào danh sách gồm n sinh viên vào nhớ động Hiển thị danh sách gồm n sinh viên hình Mỗi sinh viên dịng 3.Hiển thị hình thơng tin sinh viên có điểm tổng kết lớn 4 In hình sinh viên lớp D15CNTT7 Ghi vào file D:/dulieu.txt thơng tin sinh viên có năm sinh 2000 Viết chương trình gọi thực hàm ... "); inmang(a,n);//goi ham in mang printf("cac so nguyen to la:"); sont(a,n); getch(); } Bai tap Câu : Hãy giải thích dịng lệnh chương trình đây: # include "stdio.h" #include "stdlib.h" void... a=(float*)malloc(n*sizeof(float)); nhap(a,n); hienthi(a,n); ghitep(a,n); free(a); getch(); } PHẦN MA TRẬN Bai tap Câu :Hãy giải thích dịng lệnh chương trình đây: #include "stdio.h" void nhap(float **a,int... la:%.1f",min_hang0(a,m,n)); printf("gia tri lon nhat tren cot dau tien la:%.1f",max_cot0(a,m,n)); } Bai tap Câu :Hãy giải thích dịng lệnh chương trình đây: #include "stdio.h" void nhap(float **a,int
- Xem thêm -

Xem thêm: dapan bai tap ontap d15CNTT7 8,