0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ

30 21 0
  • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 10:06

1 1 Nêu khái niệm, mục đích của hợp đồng, hợp đồng thương mại? Hợp đồng được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự + Mục đích rut Hợp đồng thương mại là một hình thức quan trọng của hoạt động thương mại, một trong các hoạt động có vị trí và vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế quốc gia + Mục đích Là công cụ để ph. 1.1 Nêu khái niệm, mục đích hợp đồng, hợp đồng thương mại? - Hợp đồng: hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự + Mục đích: rut- Hợp đồng thương mại: là mợt hình thức quan trọng của hoạt động thương mại, một các hoạt đợng có vị trí và vai trò quan trọng nền kinh tế, có quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế q́c gia + Mục đích:  Là cơng cụ để phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân, mục đích của hợp đồng là mục đích sinh lợi của các bên  Các bên ký hợp đồng đều nhằm đến mục đích nhằm sinh lợi hợp pháp, khác với hợp đồng dân sự ký kết với mục đích rất đa dạng, đó chủ yếu nhằm mục đích tiêu dùng hay sinh hoạt của các chủ thể ký kết (Mục đích sinh lợi này đã ghi nhận Điều LTM 2005 một tiêu chí quan trọng để phân biệt) 1.2 Hợp đồng thương mại có đặc điểm gì?  Về chủ thể - Chủ thể là thương nhân hoặc có một các bên là thương nhân Thương nhân bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên  Về mục đích - Là cơng cụ để phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân, mục đích của hợp đồng là mục đích sinh lợi của các bên Điều này có nghĩa là ký kết hợp đồngthương mại, các bên ký hợp đồng đều nhằm đến mục đích nhằm sinh lợi hợp pháp, khác với hợp đồng dân sự ký kết với mục đích rất đa dạng, đó chủ yếu nhằm mục đích tiêu dùng hay sinh hoạt của các chủ thể ký kết (Mục đích sinh lợi này đã ghi nhận Điều LTM 2005 mợt tiêu chí quan trọng để phân biệt)  Về phạm vi - Hợp đồng thương mại hình thành nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên hoạt động thương mại Quyền và nghĩa vụ của các bên ở bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động thương mại khác nhằm mục đích sinh lợi 1.3 Loại hợp đồng sau KHƠNG phải hợp đồng thương mại Vì sao? A Hợp đồng mua bán hàng hóa B Hợp đồng dịch vụ C Hợp đồng trung gian thương mại D Hợp đợng tặng cho tài sản Vì: Vì theo Ḷt Thương mại 2005, Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng tặng cho tài sản là hợp đồng dân sự 1.4 Trình bày nguyên tắc giao kết hợp đồng thương mại? Luật Thương mại 2005 quy định các nguyên tắc hợp đồng thương mại Các nguyên tắc này bao gồm : - Các bên có quyền tự thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên hoạt động thương mại Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó - Trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào - Trừ trường hợp có thoả thuận khác, các bên coi là mặc nhiên áp dụng thói quen hoạt động thương mại đã thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết không trái với quy định của pháp luật - Trường hợp pháp luật không có quy định, các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã thiết lập giữa các bên thì áp dụng tập quán thương mại không trái với những nguyên tắc quy định Luật Thương mại và Bộ luật dân sự 1.5 Trình bày thủ tục giao kết hợp đồng? Đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 386 BLDS 2015) Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực Do bên đề nghị ấn định; Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ bên đề nghị nhận đề nghị đó - Các trường hợp sau coi là đã nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Đề nghị chuyển đến nơi cư trú, nếu bên đề nghị là cá nhân; chuyển đến trụ sở, nếu bên đề nghị là pháp nhân; Đề nghị đưa vào hệ thớng thơng tin thức của bên đề nghị; Khi bên đề nghị biết đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác Thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng các trường hợp sau đây: - Nếu bên đề nghị nhận thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc với thời điểm nhận đề nghị; - Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị điều kiện đó phát sinh - Khi bên đề nghị thay đổi nội dung của đề nghị thì đề nghị đó coi là đề nghị Huỷ bỏ đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 390 BLDS 2015) Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền huỷ bỏ đề nghị đã nêu rõ quyền này đề nghị thì phải thông báo cho bên đề nghị và thông báo này có hiệu lực bên đề nghị nhận thông báo trước bên đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 394 BLDS 2015) Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt các trường hợp sau đây: - Bên nhận đề nghị trả lời không chấp nhận; - Hết thời hạn trả lời chấp nhận; - Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực; - Khi thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; - Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận đề nghị thời hạn chờ bên đề nghị trả lời Khi bên đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng, có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi người này đã đưa đề nghị Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (Điều 393 BLDS 2015) Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng (Điều 397 BLDS 2005) Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận có hiệu lực thực hiện thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận trả lời đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này coi là đề nghị của bên chậm trả lời Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân (Điều 395 BLDS 2015) Trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng chết lực hành vi dân (Điều 396 BLDS 2015) Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc với thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng 1.6 Trình bày nguyên tắc đảm bảo thực hợp đồng? Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau BLDS 2015: - Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác; - Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau; - Không xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích cơng cợng, qùn, lợi ích hợp pháp của người khác 1.7 Như hủy hợp đồng? Hủy bỏ hợp đồng có thể hiểu hình thức chấm dứt hiệu lực của hợp đồng đã giao kết hợp pháp trước đó theo thỏa thuận của các bên ở hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật Các quy định về hủy bỏ hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015 quy định Điều 423 Bộ luật 1.8 Như chấm dứt hợp đồng? - Chấm dứt hợp đồng là kết thúc việc thực hiện các thoả thuận mà các bên đã đạt tham gia vào quan hệ hợp đồng, làm cho việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng ngừng hẳn lại, bên có nghĩa vụ không có trách nhiệm tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và bên có quyền không thể buộc bên có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ nữa  Hợp đồng chấm dứt các trường hợp sau đây: - Hợp đồng đã hoàn thành; - Theo thoả thuận của các bên; - Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải cá nhân, pháp nhân hoặc chủ thể đó thực hiện; - Hợp đồng bị huỷ bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện; - Hợp đồng không thể thực hiện đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thoả thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại; 1.9 Như hợp đồng vô hiệu? - Hợp đồng vô hiệu là những Hợp đồng không tuân thủ các điều kiện có hiệu lực pháp luật quy định nên không có giá trị pháp lý, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên - Việc xác định hợp đồng vô hiệu thuộc thẩm quyền của Tòa án có thẩm quyền 1.10 Nêu cách xử lí hợp đồng vơ hiệu? - Khi hợp đồng bị coi là vô hiệu thì các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho những gì đã nhận; nếu không hoàn trả bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền trừ trưởng hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo qui định của pháp luật Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường, bảo vệ quyền lợi của người thứ ba tình hợp đồng bị vô hiệu 1.11 Trách nhiệm vật chất vi phạm hợp đồng gì? Trách nhiệm vật chất quan hệ hợp đồng hiểu là sự gánh chịu hậu vật chất bất lợi của bên có hành vi vi phạm hợp đồng trả tiền phạt hợp đồng, tiền bồi thường thiệt hại và các chi phí khác (Phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm Mức phạt vi phạm các bên thoả thuận Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp tiền phạt vi phạm mà bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thoả thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp tiền phạt vi phạm.) 1.12 Như chế tài thương mại? Chế tài thương mại là chế tài vi phạm hợp đồng thương mại, xác định những hậu pháp lý bất lợi của bên có hành vi vi phạm hợp đồng 1.13 Như nguyên tắc buộc thực hợp đồng? Buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh Trường hợp bên vi phạm giao thiếu hàng hoặc cung ứng dịch vụ không đúng hợp đồng thì phải giao đủ hàng hoặc cung ứng dịch vụ theo đúng thoả thuận hợp đồng Trường hợp bên vi phạm giao hàng hoá, cung ứng dịch vụ chất lượng thì phải loại trừ khuyết tật của hàng hoá, thiếu sót của dịch vụ hoặc giao hàng khác thay thế, cung ứng dịch vụ theo đúng hợp đồng Trừ trường hợp có thoả thuận khác, thời gian áp dụng chế tài buộc thực hiện đúng hợp đồng, bên bị vi phạm có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại và phạt vi phạm không áp dụng các chế tài khác 1.14 Như nguyên tắc phạt vi phạm hợp đồng? Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng nếu hợp đồng có thoả thuận (Về vấn đề này, LTM 2005 có quy định khác so với BLDS 2015) Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm các bên thoả thuận hợp đồng, không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm 1.15 Thế nguyên tắc bồi thường thiệt hại? Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất hành vi vi phạm hợp đồng gây cho bên bị vi phạm Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu bên vi phạm gây và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ hưởng nếu không có hành vi vi phạm Trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh có đủ các yếu tố sau đây: - Có hành vi vi phạm hợp đồng; - Có thiệt hại thực tế; - Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây thiệt hại 1.16 Như tạm ngừng thực hợp đồng? Tạm ngừng thực hiện hợp đồng là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thuộc một các trường hợp sau đây: - Xảy hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để tạm ngừng thực hiện hợp đồng; - Một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng (Vi phạm là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên đến mức làm cho bên khơng đạt mục đích của việc giao kết hợp đồng) 1.17 Như đình hợp đồng hủy bỏ hợp đồng? Đình thực hiện hợp đồng là việc một bên chấm dứt thực hiện nghĩa vụ hợp đồng xảy hành vi vi phạm mà các bên đã thoả thuận là điều kiện để đình hợp đồng hoặc một bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng 1.18 Các nội dung so sánh hợp đồng dân hợp đồng thương mại? - Luật áp dụng, Chủ thể giao kết hợp đồng, Mục đích hợp đồng, Nội dung hợp đồng, Điều khoản hợp đồng, Cơ quan giải tranh chấp, Phạt vi phạm hợp đồng *Giống nhau: Đều là những giao dịch có chất dân sự, thiết lập dựa sự tự nguyện, bình đẳng và thỏa thuận của các bên; - Đều hướng tới lợi ích của bên và lợi ích chung của các bên tham gia giao kết hợp đồng; - Hai loại hợp đồng này có một số điều khoản tương tự như: Điều khoản về chủ thể; đối tượng của hợp đồng; giá cả; quyền và nghĩa vụ của các bên; phương thức thực hiện; phương thức toán; giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có * Khác nhau: TIÊU CHÍ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI Luật dụng Bộ luật Dân sự 2015 Luật Thương mại 2005 Chủ thể hợp đồng Xác lập giữa các chủ thể bất kỳ Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên Riêng đối với cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên có đủ tài sản riêng thì có thể tự mình ký kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự Ít nhất mợt bên là thương nhân Mục đích Nhằm mục tiêu chủ yếu là sinh hoạt tiêu dùng Nhằm mục đích tìm kiếm lợi nhuận – sinh lợi Hình thức hợp đồng Lời nói, hành vi, văn Đa phần là bằng miệng nhiều thơng qua sự tín nhiệm, giao dịch đơn giản, có tính phở thơng và giá trị thấp Lời nói, hành vi, nhiên những hợp đồng nếu pháp luật quy định bắt buộc bằng văn ngoài còn có hình thức fax, telex và thư điện tử xem là hình thức văn Nội dung hợp đồng Tùy theo loại hợp đồng, các bên có thể thoả thuận về những nội dung sau đây: áp Ngoài những điều khoản tương tư Hợp đồng dân sự, hợp đồng thương mại có một số điều khoản mà hợp đồng - Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không làm; - Số lượng, chất lượng; - Giá, phương thức toán; - Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; - Quyền, nghĩa vụ của các bên; dân sự không có như: điều khoản thời gian, địa điểm giao hàng; điều khoản vận chuyển hàng hóa; điều khoản bảo hiểm;… - Trách nhiệm vi phạm hợp đồng - Phạt vi phạm hợp đồng - Các nội dung khác Cơ quan giải tranh chấp Phạt vi phạm hợp đồng -Toà án Toà án - Trọng tài Do các bên thoả thuận Bên vi phạm hợp đồng phải chịu phạt vi phạm nếu các bên có thỏa thuận về phạt vi phạm hợp đồng Luật Thương mại 2005 quy định tổng mức phạt vi phạm cho hợp đồng thương mại không vượt 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp vi phạm hợp đồng dịch vụ giám định 1.19 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng bên vi phạm miễn trừ trường hợp sau đây? Vì sao? A Bên vi phạm hợp đồng có lỗi B Xảy sự kiện bất khả kháng C Bên vi phạm hợp đồng không còn tài sản D Vi phạm hợp đồng bên thứ khơng giao hàng Vì: Theo Điều 294 Ḷt Thương mại 2005 về các trường hợp miễn trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng của bên vi phạm miễn trường hợp xảy sự kiện bất khả kháng 1.20 Trường hợp trường hợp miễn trách nhiệm pháp lý? Vì sao? A Bên A không giao hàng đúng thời gian cho bên B vì không mua đủ nguyên liệu đầu vào B Bên A không giao hàng đúng thời gian cho bên B vì thiếu nhân công để sản xuất C Bên A không giao hàng đúng thời gian cho bên B vì thiếu tiền để gom hàng D Bên A không giao hàng đúng thời gian cho bên B vì nhà xưởng bị cháy khách quan Vì: Theo Điều 294, Luật Thương mại 2005 Trường hợp miễn trách nhiệm xảy sự kiện bất khả kháng 1.21 Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải tranh chấp hợp đồng thương mại? Vì sao? A năm B năm C năm D năm Vì: Theo Điều 319, Luật Thương mại 2005 Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm 1.22 Trình bày khái niệm đặc điểm hợp đồng thương mại? - Hợp đồng thương mại: là một hình thức quan trọng của hoạt động thương mại, mợt các hoạt đợng có vị trí và vai trò quan trọng nền kinh tế, có quan hệ và tác động trực tiếp đến sự phát triển của nền kinh tế quốc gia - Đặc điểm  Về chủ thể - Chủ thể là thương nhân hoặc có một các bên là thương nhân Thương nhân bao gồm cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh hoạt động thương mại một cách đợc lập, thường xun  Về mục đích - Là công cụ để phục vụ cho hoạt động thương mại của thương nhân, mục đích của hợp đồng là mục đích sinh lợi của các bên Điều này có nghĩa là ký kết hợp đồngthương mại, các bên ký hợp đồng đều nhằm đến mục đích nhằm sinh lợi hợp pháp, khác với hợp đồng dân sự ký kết với mục đích rất đa dạng, đó chủ yếu nhằm mục đích tiêu dùng hay sinh hoạt của các chủ thể ký kết (Mục đích sinh lợi này đã ghi nhận Điều LTM 2005 mợt tiêu chí quan trọng để phân biệt)  Về phạm vi - Hợp đồng thương mại hình thành nhằm xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên hoạt động thương mại Quyền và nghĩa vụ của các bên ở bao gồm quyền và nghĩa vụ của các bên hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, đầu tư, xúc tiến thương mại và các hoạt động thương mại khác nhằm mục đích sinh lợi 1.23 Ai người có thẩm quyền giao kết hợp đồng? Theo qui định của BLDS 2015, thẩm quyền ký kết hợp đồng là người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền Loại hình doanh Người đại diện theo pháp luật nghiệp Căn pháp lý (Luật Doanh nghiệp 2020) Công ty TNHH -Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc; thành viên trở lên - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Khoản Điều 54 Công ty TNHH - Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc; thành viên - Chủ tịch công ty; Khoản Điều 79 - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty cổ phần - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc; Khoản Điều 137 - Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Công ty hợp danh Tất các thành viên hợp danh Doanh nghiệp tư Chủ doanh nghiệp tư nhân nhân Khoản Điều 184 Khoản Điều 190  Đại diện theo ủy quyền Nguời đại diện theo ủy quyền là người người đại diện theo pháp luật ủy quyền bằng văn bản.Việc ủy quyền có thể thực hiện bằng hình thức các bên thỏa thuận trừ trường hợp pháp luật qui định bằng hình thức văn Người ủy quyền ủy quyền lại cho người thứ ba nếu người ủy quyền đồng ý Đối với giao dịch vượt phạm vi ủy quyền, người ủy quyền không chịu trách nhiệm trừ trường hợp Người ủy quyền đồng ý hoặc biết mà không phản 1.24 Trình bày biện pháp đảm bảo thực hợp đồng? Để đảm bảo thực hiện hợp đồng kinh doanh, thương mại, các bên giao kết có quyền thoả thuận áp dụng các biện pháp thế chấp tài sản, cầm cố tài sản hoặc bảo lãnh bằng tài sản theo quy định của pháp luật Nghĩa là một bên đòi hỏi và bên chấp nhận thì một các biện pháp áp dụng, trừ trường hợp pháp luật quy định phải áp dụng các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng bao gồm: - Thế chấp tài sản - Cầm cố tài sản - Bảo lãnh tài sản - Đặt cọc - Ký cược - Ký quỹ - Tín chấp 1.25 Tín chấp biện pháp mà tổ chức trị - xã hội sở bảo đảm tín chấp cho chủ thể vay khoản tiền ngân hàng tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định Chính phủ? A Doanh nghiệp B Cơ quan nhà nước C Cá nhân, hộ gia đình nghèo D Kho bạc nhà nước Vì: Theo Điều 344 Bợ Ḷt Dân sự 2015, tín chấp là biện pháp mà tở chức trị - xã hội sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hợ gia đình nghèo vay một khoản tiền ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của Chính phủ 1.26 Việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hợp đồng dùng biện pháp khác để hợp đồng thực bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh biện pháp sau đây? A Buộc thực hiện đúng hợp đồng B Phạt vi phạm C Buộc bồi thường thiệt hại D Hủy bỏ hợp đồng Vì: Theo Điều 297 Luật Thương mại 2005, buộc thực hiện đúng hợp đồng là việc bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh 1.27 Ơng A giám đốc cơng ty phải cơng tác có ủy quyền cho phó giám đóc ơng B ký kết hợp đồng mua bán phạm vi tỷ đồng, ngày 25/12/2020 ông B ký hợp đồng tỷ thấy có lãi Nhận xét tình trên? Theo điều 144 BLDS năm 2005 đại diện ủy quyền Phó Giám đốc thực hiện công việc giới hạn phạm vi ủy quyền của giám đốc, nếu công việc ngoài phạm vi ủy quyền thì phải có sự chấp thuận của giám đốc Nếu phó giám đốc thực hiện ký thay những hợp đồng hoặc thực hiện các công việc khác không phạm vi ủy quyền chưa có sự có sự chấp thuận của giám đốc thì phó giám đốc phải chịu trách nhiệm về hành vi đó của mình Vì: Theo quy định khoản 1a điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014, cấu tổ chức quản lý Công ty Cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Giám đốc hoặc Tổng giám đốc (đối với công ty cổ phần có 11 cổ đông là cá nhân hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu 50% tổng số cổ phần của công ty phải có Ban kiểm soát.) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đớc 1.43 Báo cáo cơng ty cổ phần thông qua bởi: A Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) B Đại hồi đồng cổ đông C Hội đồng quản trị D Ban kiểm soát Vì: Dựa vào điểm e khoản Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014: “2 Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: … e) Thông qua báo cáo tài hằng năm;” Báo cáo tài hàng năm phải hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn và đại hội đồng cổ đông của cơng ty cở phần thơng qua Báo cáo tài phải lập, ký bởi các chủ thể có thẩm quyền của doanh nghiệp, đối với một số trường hợp phải kiểm toán Đây là vấn đề thuộc về mặt thủ tục là quyền chấp thuận hoặc không chấp tḥn báo cáo tài 1.44 Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu KHƠNG có quyền sau đây? A Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc chụp Điều lệ công ty, biên họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông B Tự chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác C Ưu tiên mua cổ phần chào bán công ty D Đề cử người vào Hợi đồng q́c hợi Vì: Cở đơng có quyền tự chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết và cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập quy định khoản điều 119 và Khoản điều 126 Luật doanh nghiệp 2014 1.45 Sau thời hạn kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đơng sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần cho cổ đơng sáng lập khác: A năm B năm C năm D năm Vì: Theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2014: Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người là cổ đông sáng lập nếu sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó 1.48 Đại hội đồng cổ đông bao gồm cổ đông: A Không giới hạn B Tất cổ đông C Tất cổ đông có quyền biểu quyết D Tất cổ đông trừ cổ đông có qùn ưu đãi cở tức Vì: Theo định nghĩa khoản Điều 135 Luật Doanh nghiệp (Luật Dn): “Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, là quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.” 1.59 Quyền Đại hội cổ đông không bao gồm: A Thông qua định hướng phát triển công ty B Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên C Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc) D Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ cơng ty Vì: Theo Điều 135 Ḷt doanh nghiệp 2014 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đông có quyền biểu quyết, là quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây: a) Thông qua định hướng phát triển của công ty; b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của loại quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thơng qua báo cáo tài hằng năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần đã bán của loại; h) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty; k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty 1.52 Hình thức KHƠNG coi tham dự biểu họp Đại hội đồng cổ đông: A Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết cuộc họp B Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến C Gọi điện nhờ người tham dự biểu quyết cuộc họp D Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử Vì: Dựa theo khoản Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Thành viên coi là tham dự và biểu quyết cuộc họp Hội đồng thành viên trường hợp sau a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.” 1.53 Nghị Đại hội đồng bị hủy bỏ quan nào? B Tòa án và trọng tài Vì: Theo quy định khoản Điều 148 Luật doanh nghiệp 2014 Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 147 của Luật này, thì các nghị quyết đó có hiệu lực thi hành cho đến Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của quan có thẩm quyền.” 1.54 Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của: B Đại hợi đồng cở đơng Vì: Theo Điểm i Khoản Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có quyền: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị 1.55 Cuộc họp Hội đồng quản trị họp định kì nào? C Ít nhất quý lần Vì: Dựa theo khoản điều 153 Luật Doanh nghiệp năm 2014, Cuộc họp của Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập xét thấy cần thiết, q phải họp nhất mợt lần 1.56 Cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có thành viên dự họp: B Có từ ¾ tởng sớ thành viên tham dự Vì: Theo Khoản Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2014, cuộc họp Hội đồng quản trị tiến hành có ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp 1.57 Hình thức KHƠNG cọi có tham dự biểu họp Hội đồng quản trị: B Nhắn tin điện thoại nhờ thành viên khác biểu quyết Vì: Dựa theo khoản Điều 60 Luật doanh nghiệp 2014 quy định: “Thành viên coi là tham dự và biểu quyết cuộc họp Hội đồng thành viên trường hợp sau a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp cuộc họp; b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết cuộc họp; c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.” 1.58 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: C Từ đến 11 thành viên Vì: Theo Điều 154 của Luật Doanh Nghiệp 2020 Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị 1.59 Trưởng ban kiểm soát do: A Các kiểm soát viên bầu Vì: Theo quy định khoản điều 163 Luật doanh nghiệp 2014, Các Kiểm soát viên bầu một người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát Điều lệ công ty quy định 1.60 Tiền lương quyền lợi kiểm soát viên định bởi: A Đại hội đồng cổ đông Vì: Theo quy định điều 167 Luật doanh nghiệp 2014: Kiểm soát viên trả tiền lương hoặc thù lao và hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông 1.61 Phương pháp sau phương pháp điều chỉnh Luật Kinh tế? C Phương pháp bình đẳng, thỏa thuận Vì: Trong phương pháp điều chỉnh của luật kinh tế bao gồm phương pháp mệnh lệnh và phương pháp thỏa thuận bình đẳng 1.62 Chủ thể KHÔNG phải chủ thể Luật Kinh tế? B Bộ giáo dục – đào tạo Vì: Chủ thể của Luật Kinh tế là thương nhân Điều Luật Thương mại năm 2005 quy định: Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh 1.63 Các chủ thể sau chủ thể kinh doanh? D Công ty sữa Vinamilk Vì: Chủ thể kinh doanh là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh (hoạt động tìm kiếm lợi nhuận) thực tế Chủ thể tḥc phương án “Cơng ty sữa Vinamilk” có mục đích lợi nhuận tiến hành hoạt động của mình nên là chủ thể kinh doanh 1.64 Để điều chỉnh quan hệ quan đăng ký kinh doanh doanh nghiệp, pháp luật kinh doanh sử dụng phương pháp nào? A Bình đẳng Vì: Phương pháp thỏa thuận bình đẳng áp dụng các quan hệ ngang – quan hệ hợp đồng kinh tế phương pháp này giống phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự, song phương pháp dân sự vì nguyên tắc tự ý chí nhóm quan hệ này bị giới hạn bở kế hoạch nhà nước 1.68 Cuộc họp hội đồng thành viên công ty trách nhiễm hữu hạn thành viên tiến hành nào? A Ít nhất ½ thành viên dự họp Vì: Trong công ty TNHH thành viên, Nghị quyết của Hội đồng thành viên thông qua có một nửa số thành viên dự họp tán thành 1.69 Thành viên công ty TNHH thành viên trở lên muốn chuyển nhượng phần hồn tồn phần vốn cho người khác phải tiến hành nào? - Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ công ty với điều kiện; - Chỉ chuyển nhượng cho người là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán Vì: Theo quy định điều 53 Luật doanh nghiệp Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây: - Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ công ty với điều kiện; - Chỉ chuyển nhượng cho người là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán 1.71 Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty TNHH thành viên trở lên: B Do Hội đồng thành viên bầu, miễn nhiễm, bãi nhiệm Vì: Theo khoản Điều 79 Luật Doanh nghiệp năm 2014: “3 Chủ tịch Hội đồng thành viên chủ sở hữu bổ nhiệm hoặc các thành viên Hội đồng thành viên bầu theo nguyên tắc quá bán, theo trình tự, thủ tục quy định Điều lệ công ty.” 1.72 Chủ tịch công ty TNHH thành viên do: C 1.75 Vốn điều lệ công ty TNHH thành viên xuất phát từ đâu? A Vốn chủ sở hữu Vì: Công ty có vốn điều lệ là vốn chủ sở hữu công ty góp hoặc cam kết góp vào công ty và ghi vào Điều lệ công ty 2.1 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp? Hồ sơ đăng kí DN tư nhân có cần phải có danh sách thành viên không? Tại sao? Hồ sơ đăng ký KD DN có gì? - Theo quy định Điều 13 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung là cấp huyện), bao gồm: a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh) Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh các địa điểm khác địa bàn cấp tỉnh Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm mợt hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và đánh số theo thứ tự Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư b) Ở cấp huyện: Phòng Tài – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định Điều 15 Nghị định này (sau gọi chung là quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và dấu riêng - Hồ sơ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân + Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định + Bản Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác + Văn xác nhận vốn pháp định của quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định + Chứng hành nghề của Giám đốc và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng hành nghề - Không Vì: Hồ sơ đăng ký kinh doanh là tập hợp các tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp theo đúng quy định và nộp lại cho quan đăng ký (Không cần danh sách các thành viên) 2.2 Doanh nghiệp giải thể trường hợp nào? Tại sao? DN sản xuất KD hiệu có nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp giải thể không? Tại sao? - Doanh nghiệp giải thế khi: Bảo đảm toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không quá trình giải quyết tranh chấp Tòa án hoặc quan trọng tài Vì: Theo Khoản Điều 201 luật Doanh nghiệp 2014, Doanh nghiệp giải thể bảo đảm toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không quá trình giải quyết tranh chấp Tòa án hoặc quan trọng tài - Không Vì doanh nghiệp sản xuất hiệu dẫn đến doanh nghiệp phá sản chứ không giải thể 2.3 Nhận định nào đúng, sai Hãy giải thích sao? A Phòng đăng kí kinh doanh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Vì: - Theo quy định Điều 13 Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định về quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau: Cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung là cấp huyện), bao gồm: a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh) Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh các địa điểm khác địa bàn cấp tỉnh Thành phố Hà Nợi, Thành phớ Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm một hoặc hai Phòng Đăng ký kinh doanh và đánh số theo thứ tự Việc thành lập thêm Phòng Đăng ký kinh doanh Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sau thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư b) Ở cấp huyện: Phòng Tài – Kế hoạch tḥc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh quy định Điều 15 Nghị định này (sau gọi chung là quan đăng ký kinh doanh cấp huyện) Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và dấu riêng 2.4 Biện pháp chia tách doanh nghiệp khơng áp dụng với loại hình doanh nghiệp nào? Tại sao? C, D: Công ty hợp danh và công ty tư nhân - Vì: Căn cứ Điều 192 và 193 Luật doanh nghiệp 2014, có công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần thực hiện việc chia, tách Các loại hình doanh nghiệp khác không có quy định về vấn đề này 2.5 Nhận định sai: Doanh nghiệp phải giải thể trường hợp nào: Chỉ có SXKD hiệu là SAI Vì SXKD hiệu có thể khiến DN phá sản chứ không giải thể Các phần khác đúng theo quy định Khoản Điều 201 Luật doanh nghiệp năm 2014 về các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp, theo đó doanh nghiệp bị giải thể các trường hợp sau đây: “a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.” 2.5 Tổ chức lại doanh nghiệp gồm biện pháp nào? D Giải thể doanh nghiệp Vì: Luật doanh nghiệp 2014 quy định các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp Đó là: Chia doanh nghiệp, Tách doanh nghiệp, Hợp nhất doanh nghiệp, Sáp nhập doanh nghiệp và Chuyển đổi công ty Tuy nhiên các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp này áp dụng cho công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần 2.7 Nhận định sai: Người quản lí doanh nghiệp bao gồm: B Thành viên góp vớn của cơng ty hợp danh là SAI Vì: Theo khoản 24 Điều Luật doanh nghiệp 2020, quy định sau: “Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty và người quản lý doanh nghiệp tư nhân, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch của công ty theo quy định Điều lệ cơng ty.” 2.8 Nếu bạn có ý định thành lập doanh nghiệp mình làm chủ, bạn phép lựa chọn loại hình doanh nghiệp nào? Tại sao? - TNHH thành viên, DN tư nhân Vì: - Theo điều 73 LDN 2014 Khái niệm: Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu; chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty phạm vi số vốn điều lệ của công ty - Theo điều 183 LDN 2014 Theo Luật doanh nghiệp 2014 “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân không phát hành bất cứ loại chứng khoán nào Mỗi cá nhân quyền thành lập một Doanh nghiệp tư nhân” 2.9 Nếu có ý định vài người bạn thành lập DN để kinh doanh Việt Nam, kinh doanh theo mơ hình doanh nghiệp nào? Anh/Chị lựa chọn mơ hình doanh nghiệp sao? - người: Công ty TNHH thành viên, Công ty hợp danh người: Công ty cổ phần - Em chọn công ty cổ phần Vì theo điều 110 LDN 2014 “Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng gọi là cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là và không hạn chế số lượng tối đa Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán các loại để huy động vốn” 2.10 Thành lập công ty hợp danh cần có điều kiện tối thiểu thành viên? Tại sao? - Điều kiện: nhất là thành viên - Vì: Theo điều 172 luật doanh nghiệp 2014 CTHD là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (gọi là thành viên hợp danh), ngoài các thành viên hợp danh có thể có thành viên góp vốn 2.11 Cơng ty thành viên có thành viên hợp danh, thành viên hợp danh muốn chuyển nhượng cổ phần góp vốn cho người khác cần đồng ý người Vì sao? Cần sự đồng ý của người còn lại Vì: Thành viên hợp danh không quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình công ty cho người khác nếu không sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại (khoản điều 175 Luật Doanh nghiệp 2014 về hạn chế quyền đối với thành viên hợp danh) 2.12 Anh chị chủ DN tư nhân muốn cho th DN có không? Tại sao? Có Vì Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hoạt động cho thuê doanh nghiệp sau: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình phải thông báo bằng văn kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, quan thuế thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê.” 2.13 Cơng ty hợp danh có loại thành viên nào? Tại sao? Thành viên hợp danh thành viên góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài cơng ty? Tại sao? - Gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vớn Vì: Theo Điều 172 Ḷt Doanh nghiệp 2014, quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty phạm vi số vốn đã góp vào công ty - Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty phạm vi số vốn đã góp vào cơng ty Vì: Theo điều 172 Ḷt doanh nghiệp 2014 Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty Thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty phạm vi số vốn đã góp vào công ty 2.14 Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty không? Tại sao? Chủ thể là thành viên hợp danh và cá nhân hay tổ chức? Tại sao? - Có quyền và phải sự chấp thuận của thành viên còn lại Vì: Thành viên hợp danh không quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình công ty cho người khác nếu không sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại” (điều 175 Luật doanh nghiệp 2014) - Chủ thể là cá nhân là tổ chức Vì Công ty hợp danh là doanh nghiệp nhà nước mà đó phải có nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (thành viên hợp danh) Tuy nhiên, bên cạnh thành viên hợp danh thì công ty hợp danh còn có thể có thành viên góp vốn (Theo Điều 172 Luật doanh nghiệp 2014) 2.18 Cơ quan có quyền định tất hoạt động kinh doanh công ty hợp danh là: A Hợi đồng thành viên Vì: Hợi đồng thành viên gồm tất các thành viên công ty, là quan quyết định cao nhất của công ty Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhất năm phải họp mợt lần Chủ tịch Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên bầu quy định Điều 57 và Điều 64 Luật doanh nghiệp 2014 2.19 Thành viên hợp danh có quyền tự chuyển nhượng cổ phần vốn góp cho người khác khơng? Tại sao? Cơng ty hợp danh có tối thiểu thành viên góp vốn? Tại sao? - Không tự chuyển nhượng, phải sự chấp thuận của thành viên còn lại Vì: Thành viên hợp danh không quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình công ty cho người khác nếu không sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại” (điều 175 Luật doanh nghiệp 2014) -Thành viên góp vốn là tổ chức hoặc cá nhân, không bắt buộc phải có cơng ty hợp danh Vì: Theo Điều 172 Ḷt Doanh nghiệp 2014, quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (sau gọi là thành viên hợp danh) Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 2.20 Thành viên góp vốn CT hợp danh có chế độ trách nhiệm (trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn) khoản nợ nghĩa vụ chính? Tại sao? Cơng ty hợp danh có tối đa thành viên góp vốn Tại sao? - Chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ Vì: Theo điểm a, khoản Điều 182 Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên góp vốn có nghĩa vụ: “Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty phạm vi số vốn đã cam kết góp” - Không giới hạn thành viên góp vớn Vì: Theo Điều 172 Ḷt Doanh nghiệp 2014, quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (sau gọi là thành viên hợp danh) Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 2.21 Hội đồng thành viên công ty hợp danh D Bao gồm thành viên hợp danh và thành viên góp vớn Vì: Theo Điều 172 Ḷt Doanh nghiệp 2014, quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (sau gọi là thành viên hợp danh) Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; 2.22 Chủ DN tư nhân cá nhân hay tổ chức? Tại sao? Vốn kinh doanh doanh nghiệp xuất phát từ nguồn nào? Tại sao? - Là cá nhân Vì: Theo Điều 172 Luật Doanh nghiệp 2014, quy định công ty hợp danh là doanh nghiệp, đó: Phải có nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, kinh doanh một tên chung (sau gọi là thành viên hợp danh) Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn; - Luật doanh nghiệp năm 2014: Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp: Nguồn vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân xuất phát chủ yếu từ tài sản của một cá nhân, phần vốn này chủ doanh nghiệp tự khai báo với quan đăng kí kinh doanh và ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán của doanh nghiệp 2.23 Đặc điểm doanh nghiệp tư nhân? Cở sở pháp lý Chủ thể người đại diện cho doanh nghiệp tư nhân? - Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” Từ định nghĩa trên, ta có thể nhận thấy Doanh nghiệp tư nhân mang những đặc điểm sau: + Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một cá nhân làm chủ Doanh nghiệp tư nhân không xuất hiện sự góp vốn giống ở các công ti nhiều chủ sở hữu, nguồn vốn của doanh nghiệp chủ yếu xuất phát từ tài sản của một cá nhân nhất Nguồn vốn ban đầu của doanh nghiệp tư nhân xuất phát chủ yếu từ tài sản của một cá nhân, phần vốn này chủ doanh nghiệp tự khai báo với quan đăng kí kinh doanh và ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán của doanh nghiệp + Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân Đây là loại hình doanh nghiệp nhất không có tư cách pháp nhân với lí chủ ́u khơng có sự đợc lập về tài sản Tiêu chuẩn đầu tiên để xét tính đợc lập về tài sản của mợt doanh nghiệp là tài sản của doanh nghiệp đó phải độc lập quan hệ với tài sản của chủ doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân không thỏa mãn tiêu chuẩn quan trọng này, vì thế nó không thỏa mãn một các điều kiện để có tư cách pháp nhân + Chịu trách nhiệm vô hạn trước mọi khoản nợ phát sinh quá trình hoạt động của doanh nghiệp tư nhân Đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, tính chất đợc lập về tài sản của doanh nghiệp không có nên chủ doanh nghiệp tư nhân- người chịu trách nhiệm nhất trước mọi rủi ro của doanh nghiệp phải chịu chế độ trách nhiệm vô hạn Chủ doanh nghiệp tư nhân không chịu trách nhiệm về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phạm vi phần vớn đầu tư đã đăng kí với quan đăng kí kinh doanh mà phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình trường hợp phần vớn đầu tư đã đăng kí khơng đủ để trang trải các khoản nợ của doanh nghiệp - Chủ doanh nghiệp tư nhân Vì: Tại khoản Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “4 Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp." Như vậy cứ quy định trích dẫn thì mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.24 Chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trách nhiệm hữu hạn hay vơ hạn Vì sao? Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền thuê giám đốc khơng? Tại sao? - Chịu trách nhiệm vơ hạn Vì: Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp” - Có quyền Vì: Theo khoản Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Lưu ý, dù thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của nghiệp 2.25 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tư nhân thuộc chủ thể nào? Tại sao? Mỗi cá nhân thành lập doanh nghiệp? Tại sao? + Về phân phối lợi nhuận: Vấn đề phân chia lợi nhuận không đặt đối với Doanh nghiệp tư nhân bởi Doanh nghiệp Tư nhân có một chủ sở hữu và toàn bộ lợi nhuận thu từ hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp thuộc về một mình chủ Doanh nghiệp Tuy nhiên điều đó có nghĩa là cá nhân nhất đó có nghĩa vụ chịu mọi rủi ro kinh doanh - doanh nhiệp - Vì: khoản Điều 183 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định: Mỗi cá nhân quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân Chủ doanh nghiệp tư nhân không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh 2.26 Trong trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân cho người khác thuê doanh nghiệp chủ thể chịu trách nhiệm ngĩa vị doanh nghiệp? Vì sao? - Chủ doanh nghiệp tư nhân Vì: Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hoạt động cho thuê doanh nghiệp sau: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình phải thông báo bằng văn kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, quan thuế thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê.” 2.27 ABC cơng ty hợp danh Trong A B thành viên hợp danh Còn C thành viên góp vốn Cho biết ý kiến trường hợp công ty xảy kiện: a, A- Hạn chế lực hành vi dân sự Theo điều 17 Luật doanh nghiệp 2014, Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh Còn B Kết nạp thành viên không công ty phải giải thể b, A hạn chế lực hành vi dân sự, C rút vốn Theo điều 17 Luật doanh nghiệp 2014, Chấm dứt tư cách thành viên hợp danh Còn B Nhưng C rút vốn Phải kết nạp thành viên không thì phải giải thể vòng tháng c C xin rút vốn Không ảnh hưởng gì Vẫn còn A với B thì công ty hoạt động bình thường 2.28 Trường hợp thuê người làm giám đốc quản lý doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoạt động kinh doanh doanh nghiệp? Vì sao? Ai người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp tư nhân? - Chủ doanh nghiệp tư nhân Vì: Điều 186 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về hoạt động cho thuê doanh nghiệp sau: “Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình phải thông báo bằng văn kèm theo hợp đồng cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, quan thuế thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực thi hành Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp quy định hợp đồng cho thuê.” - Chủ doanh nghiệp tư nhân Vì: Tại khoản Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “4 Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp." Như vậy cứ quy định trích dẫn thì mọi trường hợp, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp cho dù chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 2.30 Doanh n ... Không phải người làm việc cho công ty, công ty mẹ công ty công ty; người làm việc cho công ty, công ty mẹ cơng ty cơng ty 03 năm liền trước đó; - Khơng phải người hưởng lương, thù lao từ công... cầu công ty mua lại Yêu cầu phải gửi đến công ty thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị vấn đề quy định khoản 1.34 Chủ thể có quyền triệu tập đại hội đồng cổ đông họp... đồng cổ đông? A Tổ chức lại công ty B Tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định Điều lệ công ty C Tổ chức lại công ty, giải thể, phá sản công ty D
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP PHÁP LUẬT KINH TẾ,