0

Sách Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp (Phần 1)

285 5 0
  • Sách Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp (Phần 1)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/06/2022, 09:45

Phòng trị bệnh Phụ khoa thường gặp Vòi Pallope Các mạcti máu dinh du6ng Các nang nguyên thủy ThểdU Noãn(trúng) Nang chín Noảnsào V A Hoàng thể Tningtmớng thành Hoàng thể chín Uans triển (sự phóng noăn) NHÀ XUẤT BẢN Y H O C Tửcung P h ò n g t r ị b ệ n h p h ụ k h o a t h u ò n g g ặ p Cuốn sách này do Nguyễn Kim Dân và nhóm cộng tác biên dịch từ nguyên tác Thường kiến phụ nữ bệnh phòng trị Chủ biên Hình Thục Mẩn Các tác gia Hình Thục Mẩn Lữ Bội c ẩ n Quách Triệu Hằ. C H Ủ BIÊN Hình Thục Mẩn Phịng ừị bệnh Phụ khoa thường gặp Vòi Pallope Noảnsào Tửcung Các mạcti máu dinh du6ng Các nang nguyên thủy ThểdU- '" Noãn(trúng) V A Nang chín Tningtmớng thành (sự phóng noăn) Hồng thể chín NHÀ XUẤT BẢN Y HOC Hồng thể Uans triển P h ò n g t r ị b ệ n h p h ụ k h o a th u ò n g g ặp Cuốn sách Nguyễn Kim Dân nhóm cộng tác biên dịch từ nguyên tác Thường kiến phụ nữ bệnh phòng trị Chủ biên : Hình Thục Mẩn Các tác gia : Hình Thục Mẩn - Lữ Bội cẩn - Quách Triệu Hằng - Cao Tú cần - Nghê Bách Thiện - Từ Bội Trung Nhà xuất bán Kim Thuẫn xuất tháng năm 2000 Chủ biên : Hình Thục Mân bêrvK p K u k k o a ịị\ư y \Q ỡ p Diên dịch : Nguyễn Kim Dân NHÀ ẤU ÁT DẢN Y HỌC - [lẢ NỘI - Phòng trị bệnh phụ khua thường gặp N ộ i dung ch ủ y ế u íSV\ s c K I^ày đ u c s a c h ữ a v t>ổ SUH0 d ự a t r ê n cuổ Vv " 0 câiA Kỏi đ p p K ò n iri c c b ê n U p k ụ k K o a ị h n g i h ấ y " , đ c t r ì n k b ỵ d i KìrvK tki^c Kỏì â p r\kũrx tri i h ứ c c bảr\ CCXC k ê n k p k ụ k k o a 7\) ó g \ \ t k i ê u cki t i ế t hơy\ v ề c c h c k ổ r \ d o n / đ i ề u tri v p k ò u n g ì k a c c b ê r \ k p k u k k o t ì t k u u + k ổ y nk^t : ukiễm kkác +rùrv0^ k k ô i t k u ' n 0/ c c U/ ị ổ n ịhươ\T[g^ p k t triển k i ê n rki^rv c ù n g với c c b ê n k v ề k i n k n u y ê t VQ v ú v v (d-uổn s c h n y n \ a n g t í n k t k ự c tiễn^ d ễ kiểuy c u n g c ấ p n k ữ n tri t k ú c t k ô n tkKc'-^n0 c h o c k i e r n p k u nữỵ c c n k c i n v i ê n y t ê t k o m k k ả o Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp Lời giới th iệu sửa chữa Cuốn “300 câu hỏi đáp phòng trị cá-c bệnh phụ khoa thường thây”, đưỢc tập hỢp dựa vân đề thường thây điều trị lâm sàng cho người mắc bệnh phụ khoa Nó mang nội dung phong phú, bao gồm tri thức thông thường bệnh phụ khoa : nhiễm trùng, khen u, tổn thương, phát triển khác thường, bệnh tạp phụ khoa, kinh nguyệt bệnh kinh nguyệt, vú bệnh vú, nhiều phương diện khác Sách đưực trình bày hình thức vân đáp, dễ hiểu, tiện tra cứu, tính thực dụng cao, tài liệu cần thiết bảo vệ sức khỏe phụ nữ, nhiều độc giả quan tâm Cuốn sách đưỢc phát hành từ tháng năm 1992, năm, tái 10 lần với 2,"S0.0()0 Trong thời gian trên, với phát triển khoa học hiểu rõ bệnh lý, sinh lý cua phụ nữ trước sau mãn kinh Việc sử dụng hormon trt)iig điều trị trạng thái kích tố nữ thcíp đặt nhiều vân đề trỏ thành tiêu điểm quan tâm nhiều ngành khoa học, đồng thời nhận đưỢc quan tâm cúa Chính phủ đơng đảo phụ nữ Những iri thức liên quan đến vân đề cần phổ cập quần Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp chúng Các phương pháp chẩn đoán điều trị có bước tiến lớn Theo thay đổi quan điểm người, tình dục ngày xem trọng, có nhiều độc giá gửi thư đến hỏi vềmột số vấn đề chưa đề cập sách Do đó, để đáp ứĩig nhu cầu nhiều người, tác giả chỉnh sửa, bổ sung thêm 30 câu hỏi đáp vào sách cũ, đổi tên thành “Phòng trị bệnh phụ khoa thương thây” Trân trọng giới thiệu đến độc giả Hình Thục Mần Tháng năm 2000 Phòng t -ị hệnh phụ khoa thường gặp Chương N hững tri thức th ô n g thường p h òn g trị b ện h phụ khoa ' \ (Z^ơ q u cm s in K duc pku y\ữ b a o m y\l\C
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Phòng trị bệnh phụ khoa thường gặp (Phần 1),