0

Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp

28 10 0
  • Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 23:22

Báo cáo thực tập tổng hợp Lời mở đầu Trong năm qua, Theo đ-ờng lối đổi Đại Hội đảng toàn quốc lần thứ VIII, kinh tế n-ớc ta có tốc độ tăng tr-ởng nhanh bắt đầu có tích luỹ, đồng thời cúng thu hút đ-ợc nguồn vốn đầu tlớn từ n-ớc Trong đó, yêu cầu xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật nói chung sở hạ tầng giao thông nói riêng để phục vụ cho kinh tế Quốc dân phát triển với qui mô tốc độ nhanh ch-a thấy so với tr-ớc Đất n-ớc ta ngày giầu đẹp hơn, lớn mạnh hơn, ngày có n hiều công trình đ-ợc xây dựng, có nhiều công trình đ-ợc xây dựng có giá trị kinh tế trị đánh dấu phát triển lớn mạnh ngành xây dựng Việt Nam Xây dựng vừa hoạt động sản xuất đồng thời loại hoạt động nghệ thuật Chính mà trình phát triển vừa chịu ảnh h-ởng ph-ơng thức sản xuất vừa chịu ảnh h-ởng nhân tố thuộc kiến trúc th-ợng tầng hình thái xà hội đặc tr-ng đất n-ớc Cùng với phát triển lớn mạnh không ngừng ngành xâydựng toàn giới - Ngành xây dựng n-íc ta cịng tõng b-íc cã nh÷ng b-íc tiÐn v÷ng lên Từ xà hội sống tự hoang dÃ, sống hang động sang lối sống làng xóm, nhà sàn sau ng-ời Việt Nam đà xây dựng đ-ợc chùa, thành cổ có kiến trúc đẹp mang đặc tính nghệ thuật cao đậm nét kiến trúc Việt Nam nh- : Thµnh Cỉ loa, thµnh Hoa L-, chïa Mét cột, Thăng long, chùa Giám, tháp Bảo thiên, Văn Miếu, Quốc Tử Giám Tuy nhiên d-ới thời pháp thuộc, ngành xây dựng phát triển không đáng kể họ ý xây dựng số ngành cần thiết cho kinh doanh nh- hầm mỏ, đ-ờng sắt, cầu cống, nhà máy khí, sửa chữa, số công trình công nghiệp nhẹ loại nhà phục vụ cho riêng họ Xây d ựng thời kỳ kiến trúc mang đậm nết châu âu Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Và Cách mạng tháng thành công, từ năm 1945 đến năm 1954 đà có số công trình Công nghiệp chế tạo vũ khí, công nghiệp Mỏ số ngành sản xuất phục vụ cho kháng chiến Bắt đầu thời kỳ khôi phục kinh tế ngành xây dựng có nhiệm vụ nặng nề để phục hồi phát triển công trình đà có xây dựng công trình có giá trị cao để sánh vai đ-ợc với C-ờng quốc năm châu Thời kỳ cải tạo kinh tế từ năm 1958-1960, ngành xây dựng đà xây dựng đ-ợc 65 công trình Sau ngày giải phóng Hà nội, công xây dựng lại đất n-ớc, xây dựng Thủ đô đ-ờng lối đắn Đảng Nhà n-ớc, trách nhiệm ng-ời dân Đồng thời trách nhiệm Đảng ng-ời dân Thủ đô Chính thời kỳ này, ngày mùng tháng năm 1960 công tr-ờng 105 trực thuộc Cục xây dựng Hà nội, tiền thân Công ty xây dựng công nghiệp đà đời ngày cành lớn mạnh nh- ngày hôm Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần I : Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp đà khởi đầu từ công tr-ờng 105 trực thuộc Cục xây dựng Hà nội theo định ngày 15 tháng 01 năm 1960 với số CBCNV có 300 ng-ời Nh-ng với tâm v-ợt bậc toàn thể CBCNV đơn vị, công tr-ờng đà b-ớc lên năm tháng oanh liệt nh-ng đầy tự hào đất n-ớc Việt nam nói chung thủ đô Hà nội nói riêng Đ-ợc quan tâm đồng chí lÃnh đạo Cục xây dựng Hà nội với phấn đấu toàn thể anh chị ém đơn vị, công tr-ờng 105 đà thành lập công ty xây dựng số vào năm 1970, sau công ty xây dựng số theo định số 25UB/XDCN vào ngày 06 tháng 02 năm 1970 Uỷ ban hành Hà nội Và đến năm 1972 đà sát nhập với công tr-ờng 108 phận công tr-ờng thuộc công ty 104 thành lập lên công ty xây lắp công nghiệp theo định số 127/TCCQ ngày 21 tháng 01 năm 1972 Uỷ ban hành Thành phố Hà nội Và để làm tốt công tác chuyên môn ngành xây dựng, vào tháng 10 năm 1972 Công ty xây lắp công ngiệp đà đ-ợc tách phận lắp máy điện n-ớc công ty để thành lập công ty điện n-ớc lắp máy thức đổi tên Công ty xây dựng công nghiệp theo định số 1016/QĐ-TCCQ vào ngày 28 tháng 10 năm 1972 uỷ ban hành Hà nội Căn định số 617/QĐUB ngày 13 tháng 02 năm 1993 UBND Thành phố Hà nội cho phép đ-ợc thành lập Công ty xây dựng công nghiệp thực thuộc Sở xây dựng Hà nội Và đ-ợc giữ nguyên tên gọi ngày 1/8/2007 Trụ sở công ty đóng số 166 Phố Hång Mai – QuËn Hai Bµ Tr-ng – Hµ néi Ngày 02/8/2007, UBND Thành phố Hà Nội đà có định số 3081/QĐ-UBND việc chuyển doanh nghiệp Nhà n-ớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 0103018906 Sở Kế hoạch Đầu t- thµnh Hµ Néi cÊp ngµy 08/08/2007 M· sè th : 0100105599 Vèn ®iỊu lƯ : 38 tû ®ång VN Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Ban giám đ ốc Phòng KHKT XN XD1 XN XD2 Vũ Thị Quyên Phòng Dự ¸n XN XD3 XN XD4 Phßng TCKT XN XD5 Phòng TCQTHC XN XD6 XN XD7 BQL nhà 71 NCT §éi TCCG & XD §éi §iƯn Nước Kinh tÕ & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần II Đặc điểm hoạt động SXKD I Lĩnh vùc kinh doanh : Víi giÊy phÐp kinh doanh sè 108083 ngày 17 tháng năm 1993 trọng tài kinh tÕ Thµnh Hµ néi vµ chøng chØ hµnh nghề xây dựng số 277BXD/CSXD ngày 12 tháng 07 năm 1997 Bé x©y dùng cÊp, lÜnh vùc kinh doanh công ty bao gồm : - Xây dựng công trình đặc biệt nh- chống phóng xạ, chống ăn mòn, si lô, bunke, vỏ mỏng, ống khói, lò hơi, bể ngầm, tháp n-ớc - Nhận xây dựng sở kỹ thuật hạ tầng khu chế xuất, dân c-, thành phố, công trình lâm nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, th-ơng nghiệp, thể dục thể thao vui chơi giải trí địa bàn n-ớc n-ớc, đáp ứng tối đa yêu cầu khách hàng - Nhận sản xuất gia công loại kết cấu thép, bê tông cốt thép, cửa gỗ vật liệu hoàn thiện - Nhận cung ứng loại vËt liƯu x©y dùng, trang trÝ néi thÊt - Cho thuê loại máy móc, thiết bị giới ph-ơng tiện vận tải - Nhận liên doanh, liên kết với tổ chức kinh tế n-ớc để đầu t- xây dựng công trình, làm tổng thầu giải thủ tục xây dựng từ A đến Z Công ty thực trách nhiệm bảo hành công trình theo chế độ hành Công ty xây dựng công nghiệp đà thực tốt hoạt động phạm vi đ-ợc phép theo giấy đăng ký kinh doanh Và mà ngày 04/06/2001 Công ty xây dựng công nghiệp lại đ-ợc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội định việc bổ sung nhiệm vụ c ho Công ty theo định số 3147/QĐ - UB cho phép kinh doanh thêm số lĩnh vực sau : - Xây dựng, lắp đặt công trình : Giao thông, lâm nghiệp, thuỷ lợi, th-ơng nghiệp, thể dục thể thao vui chơi giải trí - Kinh doanh nhập máy móc, thiết bị vật t- để phục vụ chuyên ngành xây dựng, thể dục thể thao vui chơi giải trí Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp - T- vấn cho chủ đầu t- n-ớc lĩnh vực : Lập dự án, quản lý tổ chức thực hiƯn dù ¸n - Kinh doanh kho b·i ( Trong phạm vi đất Công ty quản lý ), đại lý kinh doanh vật liệu xây dựng II - Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh : Tại Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp, việc tổ chức lao động bố trí thành cấp : Công ty - Xí nghiệp - Tổ sản xuất Hơn 43 năm qua công ty đà đóng góp thành tích nhiều công trình có chất l-ợng cao, hiệu kinh tế xà hội to lớn, Công ty đà phải liên doanh liên kết với công ty Sở xây dựng để tạo lên đủ mạnh nguồn vốn lẫn nhân lực để đấu thầu thắng thầu nhiều công trình trọng điểm có ý nghĩa quan trọng kinh tế, trị, văn hoá xà hội n-ớc nói chung Thành phố Hà nội nói riêng, ví dụ nh- B-u điện Bê hå, trơ së UBND thµnh Hµ néi, nhµ thi đấu TDTT Trịnh Hoài Đức, nhà máy n-ớc Yên phụ, nhà máy n-ớc Ngọc Hà, nhà máy n-ớc Mai dịch, chợ Hôm Đức viên, chợ Đồng Xuân Bắc Qua, Viện tin học, Viên vật lý, tr-ờng cán Y tế, tr-ờng trung học Lạng Sơn, nhà máy Sữa Hà nội, nhà làm việc ORION HANEL, nhà máy lắp ráp ô tô VIDAMCO, nhà máy lắp ráp tủ lạnh DAEWOO, sân vận động Hà nội, khu CN Nội bài, gần khu di dân Trung Yên, khu đô thị CIPUTRA, trụ sở tiếp công dân Thành phố Hà nội, nhà máy n-ớc Cần thơ Và điển hình từ cuối năm 1998, công ty đà liên doanh liên kết hai công ty công ty Tu tạo phát triển nhà công ty Xây dựng dân dụng để xây dựng Nhà trung tâm l-u trữ Thành phố Hà nội cao 17 tầng Đây công trình có kết cấu phức tạp có vốn đầu t- cao Thành phố đ-ợc đầu t- vốn Ngân sách Công ty tham gia công ty Lắp máy điện n-ớc để xây dựng hệ thống cấp n-ớc cho Thành phố Thái nguyên Thanh hoá Trong năm 2001, công ty đà hoàn thành công trình Tr-ờng trung học giao thông vận tải Miền trung Nghệ An với giá trị gần tỷ đồng Cơ cấu sản xuất công ty : Công ty điều hành sản xuất xuống thẳng xí nghiệp, x-ởng, đội thi côngbao gồm : Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp + 07 xí nghiệp 01 đội xây dựng hạch toán nội + 01 Xí nghiệp Xây lắp thiết bị th-ơng mại + 01 Đội thi công giới xây dựng + 01 X-ởng gia công kết cấu gỗ cửa + 01 X-ởng gia công kết cấu thép, cấu kiện bê tông Giúp việc cho Ban giám đốc Công ty có 05 phòng chuyên môn : Phòng kế hoạch tổng hợp, phòng kỹ thuật chất l-ợng, phòng kế toán tài vụ, phòng tổ chức hành phòng phát triển đầu t- dự án Năng lực thiết bị xe máy công ty : Thiết bị máy Công ty đ-ợc trang bị xí nghiệp, đội x-ởng xây dựng đội xe máy bao gồm : 115 chủng loại xe máy chia thành nhóm : - Nhóm máy thi công gồm loại máy : Cần cẩu tháp hệ mới, cần cẩu tải trọng >15 tấn, máy ủi, máy lu 12 EX 160, máy đào HITACHI ( Nhật ), máy phát điện đời ITALIA, máy phát hàn, máy trộn bê tông, máy trộn vữa, đầm dùi, đầm bàn, máy khoan phá bê tông, máy mài, máy c-a vòng CD, dàn máy đại gia công chế biến gỗ, máy hàn, máy bơm n-ớc, máy vận thăng đ-a vật liệu lên cao 30-40 mét, máy đo đạc, máy ép cọc 30-120 Các loại máy có đủ khả năngthi công giới công trình có địa hình chiều cao khác - Nhóm ô tô ph-ơng tiện vận tải : Gồm loại ô tô tải, sơ mo rơ mooc xe container, xe ô tô con, với tổng trọng l-ợng vận tải 120 tấn, xe có tải trọng từ 4-15 tấn, chạy xăng điezen có khả loại đ-ờng chở loại hàng - Ngoài lực thiết bị, xe máy công ty, đơn vị liên kết với số đơn vị bạn Thành phố đơn vị thi công xây dựng n-ớc, đầu t- để có khả máy móc nh- máy thi công hệ thống cọc nhồi có yêu cầu độ sâu đ-ờng kính lớn cho công trình nhà cao tầng, bê tông t-ơi, bơm bê tông Năng lực x-ởng gia công cấu kiƯn : - X-ëng gia c«ng cÊu kiƯn thÐp : Có đầy đủ máy gia công nh- máy đột giập vạn năng, máy tiện, máy uốn thép, máy khoan máy cắt mài, máy Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp hàn,mặt nhà x-ởng 1200 m2, có đủ đội ngũ thợ lành nghề, năm x-ởng gia cônglắp đặt từ 500-600 kết cấu thép, gia công đ-ợc kết cấu thép phức tạp nh- dàn thép nhịp 32 m, dầm thép loại Các đ-ờng hàn đảm bảo chất l-ợng đà đ-ợc kiểm tra siêu âm rơn gen - Với x-ởng gia công mộc : Đ-ợc tập trung x-ởng có diện tích 1500 m2 rải rác công trình thi công Đ-ợc trang bị đầy đủ thiết bị máy móc gia công chế biến gỗ đời mới, đại có đội ngũ thợ mộc giỏi năm sản xuất từ 3500-4000 m2 cửa chế biến gỗ thành phẩm từ 550-600 m3 gỗ / năm Có đủ khả hoàn thiện công trình đòi hỏi kỹ thuật cao, sản xuất hàng mộc nội thất đạt chất l-ợng cao, kỹ mỹ thuật - X-ởng gia công cấu kiện bê tông đúc sẵn : Các loại cấu kiện cọc bê tông với kích cỡ theo yêu cầu thiết kế, cấu kiện bê tông định hình nhpanel, tấm, ống cống théo yêu cầu kỹ thuật thiết kế - Năng lực quản lý dự án công ty làm chủ đầu t- : Công ty đà nghiên cứu, triển khai xây dựng quản lý nhiều dự án đầu t- đà mang lại n hiều hiệu kinh tế, xà hội, góp phần giải khó khăn xúc thủ đô vấn đề nhà nh- dự án : Khu Nhà để bán ph-ờng Trung Hoà, khu nhà tầng để bán ph-ờng Quỳnh Lôi Hiện công ty đà đ-ợc Nhà n-ớc thành phố Hà nội giao cho nhiệm vụ bên đối tác Nhà n-ớc Việt nam với tập đoàn Renong ( Malaysia ) thành lập công ty TNHH Phát triển Nội để xây dựng kinh doanh sở hạ tầng tổng diện tích 100 đất Tin t-ởng phát huy truyền thống vẻ vang tăng c-ờng lực mặt trình phát triển tới công ty giành nhiều thành tích việc không ngừng cải tiến nâng cao suất chất l-ợng, khả cạnh tranh, ngày thích nghi với chế thị tr-ờng ddóng góp xứng đáng vào nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất n-ớc Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần III: Đặc điểm cấu tổ chức quản lý SXKD công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Công ty xây dựng công ngiệp tổ chức máy nh- sau : Đứng đầu giám đốc công ty giữ vai trò lÃnh đạo chung toàn doanh nghiệp, đại diện hợp pháp cho doanh nghiệp tr-ớc pháp luật, đại diện cho quyền lợi CBCNV công ty Giám đốc công ty chịu trách nhiệm kết hoạt động SXKD công ty Giúp việc giám đốc có phó giấm đốc : phó giám đốc phụ trách quản lý kinh doanh, phó giám đốc phụ trách kỹ thuật, phó giám đốc phụ trách riêng phần liên doanh ( Khu chế xuất Sóc Sơn Nội Bài ) Giúp việc cho ban lÃnh đạo công ty gồm có phòng ban: - Phòng kế hoạch tổng hợp - Phòng kỹ thuật chất l-ợng - Phòng phát triển đầu t- dự án - Phòng kế toán tài - Phòng tổ chức hành Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty Giám đốc Công ty Phó Giám Đốc Kinh doanh Phòng K/Hoạch Tổng Hợp Vũ Thị Quyên Phòng K/Thuật Chất L-ợng Phó giám đốc Sản xuất Phòng P/Triển Đầu tDự án Kế toán tr-ởng Phòng Kế toán Tài Phòng Tổ chức Hành Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Chức nhiệm vụ lÃnh đạo phòng ban, đơn vị trực thuộc Giám đốc công ty định bổ nhiệm cán chủ chốt , ng-ời đại diện cho lÃnh đạo công ty để điều phối hoạt động quản lý chất l-ợng, qui định chức nhiệm vụ họ cấu tổ chức hệ thống chất l-ợng công ty Để tạo điều kiện cho hoạt ®éng s¶n xt kinh doanh cóng nh- qu¶n lý chÊt l-ợng công ty đạt hiệu cao, Giám đốc công ty định trách nhiệm quyền hạn cho tõng c¸n bé thĨ nh- sau : Gi¸m đốc công ty : 1.1 Chức nhiệm vụ : Phụ trách chung, lÃnh đạo điều hành toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh công ty công tác Đảng,đồng thời trực tiếp đề chủ tr-ơng để thông qua mặt hoạt động nh- sau : - Trực tiếp phụ trách công tác trị t- t-ởng, tổ chức cán bộ, tổ chức máy hoạt động doanh nghiệp - Công tác tài chính, tiền tệ, kinh tế tổng hợp, vấn đề lớn đột xuất nhạy cảm thuộc lĩnh vực kinh tế - Ph-ơng h-ớng kế hoạch sản xuất kinh doanh, hợp đồng kinh tế chủ đầu t- dự án - Hợp tác đầu t-, liên doanh liên kết kinh tế, tiếp thị kinh doanh dịch vụ n-ớc - Quyết định kết hạch toán đơn vị trực thuộc kết hạch toán toàn công ty - Quyết định chế độ quản lý tài sản cố định, mua bán chuyển nh-ợng tài sản cố định - Báo cáo kết SXKD công ty với cấp quản lý nộp ngân sách theo kế hoạch đ-ợc giao - Công tác thi đua, khen th-ởng kỹ luật - Chủ tịch hội đồng thi đua công ty - Tham gia hội đồng quản trị khu công nghiệp Nội Bài Vũ Thị Quyên 10 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 2) Soạn thảo l-u trữ hợp đồng kinh tế văn pháp qui - Chủ trì phối hợp với phòng, ban có liên quan soạn thảo hợp đồng kinh tế công ty với đối tác Theo dõi phối hợp giải phát sinh trình thực lý hợp đồng kết thúc - Quản lý l-u trữ hợp đồng, dự toán, toán, lý hợp đồng chứng từ khác có liên quan phục vụ cho sơ tổng kết, báo cáo, hạch toán 3) Chủ trì phối hợp với phòng, ban, đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng kế hoạch đầu t- để đổi trang thiết bị xe máy, sở vật chất, đào tạo xây dựng lực l-ợng H-ớng dẫn đơn vị thực thuộc triển khai thực kế hoạch đầu t- công ty 4) Công tác tiếp thị ; - Th-ờng xuyên quan hệ với quan cấp trên, quan hữu quan, khách hàng nắm bắt kịp thời dự án đầu t- báo cáo lÃnh đạo công ty để có kế hoạch đấu thầu, nhận thầu công trình Đông thời, tìm đối tác để liê n doanh, liên kết phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh công ty - Chuẩn bị số liệu, tài liệu, kiện cần thiết công ty để giới thiệu quảng cáo với khách hàng - Thu thập giá khu vực, giá Nhà n-ớc ban hành thông tin nhu cầu thị tr-ờng xây dựng n-ớc khu vực để nghiên cứu vận dụng xây dựng giá đấu thầu, nhận thầu công trình n-ớc - Qua thực tiễn, h-ớng dẫn, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phòng cho đơn vị trực thuộc 5) Tính toán quản lý khối l-ợng công trình - Phòng có trách nhiệm tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ thiết kế, dự toán công trình để tính toán khối l-ợng thực tế thi công đấu thầu, nhận thầu công trình Đồng thời cử cán theo dõi giám sát xác nhận khối l-ợng thực tế thi công công trình làm sở cho đơn vị tạm ứng toán chi phí bao gồm chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công chi phí khác Vũ Thị Quyên 14 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp - Có trách nhiệm thẩm định phiếu giá, dự toán, toán đơn vị trực thuộc tr-ớc A ký theo dõi, luỹ kế khối l-ợng công trình mà đon vị đà tạm ứng hàng tháng, đảm bảo kết thúc công trình khối l-ợng tạm ứng toán t-ơng ứng với khối l-ợng đà thi công với dự toán nhận thầu - Căn nhiệm vụ sản xuất, tham gia kết hợp xác định mặt giá chuẩn cho loại vật liệu kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vật t-, máy móc thiết bị theo định mức - Phối hợp với phòng đơn vị thuyết minh, bảo vệ giá trị toán với A thu hồi vốn H-ớng dẫn đôn đốc thẩm định đơn vị trực thuộc lập kế hoạch thực sản l-ợng, chi phí thu hồi vốn 6) Công tác hạch toán - Theo dõi, kiểm tra khối l-ợng thực kịp thời sát theo dự toán nhận thầu phát sinh hợp pháp hạng mục công trình - Lập đôn đốc kiểm tra kịp thời việc thực kế hoạch toán, toán công trình, đảm bảo xác, đầy đủ thủ tục - Chịu trách nhiệm xác, tin cậy giá trị sản l-ợng thực theo thời gian tháng, quí, năm công trình để góp phần hạch toán đ-ợc xác, kịp thời ) Công tác quản lý, thu mua, sử dụng vật t- : - Giám sát thực qui chế thu mua, quản lý sử dụng vật t- - Tham m-u cho lÃnh đạo cho lÃnh đạo công ty đề biện pháp quản lý vật t- đảm bảo chất l-ợng, tiêu chuẩn sử dụng vào công trình thi công - Tìm nguồn vật t-, tiếp nhận thông tin nguồn vật t-, giá vật tcủa đơn vị, cá nhân Đồng thời h-ớng dẫn đơn vị công tác thu mua vật t- nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất l-ợng, giá t-ơng ứn chủng loại vật t- tr-ớc đ-a công trình - Mua vật t- cho đơn vị đơn vị yêu cầu Tr-ớc mua thống với đơn vị nguồn gốc, tiêu chuẩn, chất l-ợng giá vật t- Vũ Thị Quyên 15 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp - H-ớng dẫn đơn vị xuất nhập vật t- kịp thời, xác báo cáo tồn kho hàng tháng đầy đủ để phục vụ hạch toán công ty Nắm vững vật tphòng bán cho đơn vị đơn vị thu mua hàng tháng, quí, năm - Theo dõi nắm vững loại vật t- d- thừa tồn kho lâu ngày không sử dụng đ-ợc công ty đơn vị đề xuất với Giám đốc công ty cho lý bán đấu thầu thu hồi vốn - Th-ờng xuyên cập nhật công dụng, tính năng, qui trình sử dụng, giá vật t- để thông báo cho đon vị nguồn vật t- mới, giá vật t- thay đổi để đơn vị nắm có nhu cầu mua nguồn, thị tr-ờng sử dụng nhanh chóng - Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng vật tcủa Nhà n-ớc qui chế quản lý thu mua, sư dơng vËt t- cđa c«ng ty, việc chấp hành chế độ chứng từ hoá đơn mua bán vật t- đơn vị công ty - Th-ờng xuyên kiểm tra chứng từ công trình thi công đôn đốc nhắc nhở đơn vị thực tốt công tác vật t- theo qui chế công ty - Thẩm định, l-u giữ mẫu biểu, tài liệu hồ sơ chứng từ vật t- phục vụ cho việc tổng kết, báo cáo, hạch toán cho xác, kịp thời 8) Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mà Giám đốc phân công 5.3Báo cáo : - Báo cáo Giám đốc công ty théo chức nhiệm vụ - Báo cáo quan chức theo qui định Nhà n-ớc Phòng tài vụ 6.1 Chức : Tham m-u cho Giám đốc công ty tổ chức lập kế hoạch triển khai thực pháp lệnh kế toán thống kê, báo cáo sử lý thông tin để hạch toán kinh tế theo tổ chức hoạt động công ty; đồng thời kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh tế tài công ty theo pháp luật, chịu trách nhiệm chịu đạo trực tiếp Giám đốc công ty thực đôn đốc đơn vị, cá nhân thực công tác tài kế toán thống kê hạch toán Vũ Thị Quyên 16 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp phục vụ SXKD mang lại hiệu kinh tế với qui chế cuỉa công ty chế độ sách, pháp luật Nhà n-ớc đà đề 6.2 Nhiệm vụ : 6.2.1 Công tác tài : 1- Tham m-u cho lÃnh đạo công ty thực quyền quản lý, sử dụng vốn, đất đai, tài sản công ty : Đề xuất với Giám đốc công ty biện pháp nội dung trình thực 2- Tham m-u cho lÃnh đạo công ty thực công tác góp vốn đầu tliên doanh, liên kết đ-ợc hiệu luật 3- Tham m-u cho lÃnh đạo công ty thực quyền chuyển nh-ợng lý, cho thuê, chấp, cầm cố tài sản thuộc quyền quản lý công ty pháp luật 4- Quản lý sử dụng vốn, quỹ công ty để phục vụ nhu cầu sử dụng, phân phối kinh doanh theo nguyên tắc bảo toàn có hiệu nghị ĐHCNVC sách chế độ 5- Thực việc trích lập sử dụng quỹ công ty theo qui định Nhà n-ớc, -u tiên thích đáng đến trích lập sử dụng quỹ phát triển SXKD cho có hiệu 6- Quản lý tham m-u với lÃnh đạo công ty sử dụng phần lợi nhuận lại sau làm đủ nghĩa vụ với Nhà n-ớc 7- Lập kế hoạch tham m-u với lÃnh đạo công ty việc thực đảm bảo an toàn công tác lĩnh, bảo quản, phân phát tiền mặt quy định, đối t-ợng cách nhanh chóng, kịp thời, hợp lý, ký giao nhận xác Trong trình thực kiểm tra, giám sát phản ánh kịp thời t-ợng tham m-u biện pháp th-ởng phạt với Giám đốc công ty 8- Lập kế hoạch thực hiện, quản lý hoạt động thu, chi phục vụ cho trình SXKD công ty, làm tròn nghĩa vụ với Nhà n-ớc xà hội 9- Tính trích nộp đúng, đủ, kịp thời khoản nộp ngân sách, khoản nộp cấp trên, toán khoản tiền vay, khoản công nợ phải thu, phải trả Vũ Thị Quyên 17 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 6.2.2 Công tác kế toán thống kê, hạch toán 1- Tổ chức thực đôn đốc công tác kế toán thống kê tham m-u xây dựng tổ chức máy công tác kế toán thống kê theo h-ớng tinh giảm phù hợp với mô hình tổ chức SXKD công ty tuỳ theo giai đoạn cụ thẻe để đảm bảo phục vụ quản lý kinh doanh phù hợp với chế thị tr-ờng, với Pháp lệnh kế toán thống kê Nhà n-ớc đà ban hành 2- Tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ khoản thu chi toàn tài sản nguån vèn kinh doanh vµ gãp vèn kinh doanh trình SXKD : Phân tích kết SXKD cho thang, quí, năm công trình, tham m-u với Giám đốc công ty đề biện pháp điều chỉnh thích hợp cho b-ớc thực 3- Tổ chức kiểm kê, xác định kết kiểm kê; tham m-u cho lÃnh đạo công ty tổ chức sử lý kết kiểm kê 4- Nhận lập gửi hạn báo cáo kế toán thống kê, báo cáo tài công ty 5- Hàng tháng, quí, năm công trình có nhiệm vụ tập hợp xác kịp thời chi phí hợp lý, hợp pháp đà thực chi phân bổ để tổ chức phân tích tìm biện pháp thích hợp nhằm thúc đâỷ SXKD ngày có hiệu 6- Tổ chức bảo quản, l-u giữ chứng từ, tài liệu kế toán thống kê theo qui định Nhà n-ớc; ®ång thêi tỉ chøc phỉ biÕn, h-íng dÉn thi hµnh kịp thời chế độ thể lệ tài kế toán Nhà n-ớc, cấp toàn công ty 7- Thực h-ớng dẫn, bòi d-ỡng, đào tạo qua thực tiễn công tác nhằm nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kế toán công ty nhằm đáp ứng nhu cầu chế thị tr-ờng 6.2.3 Nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát 1- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý, sử dụng bảo quản tài sản toàn công ty Vũ Thị Quyên 18 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 2- Kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý kinh tế tài đơn vị trực thuốc công ty 3- Kiểm tra, kiểm soát việc thực kế hoạch SXKD Kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu t- công ty Phòng Phát triển đầu t- Dự án ( Gọi tắt Phòng Dự án ) 7.1 Chức : - Phòng Dự án phòng chức tham m-u cho Ban giám đốc công ty việc thiết lập điều hành dự án sản xuất kinh doanh tìm hiểu đối tác n-ớc ddể xây dựng dự án hợp tác sản xuất kinh doanh, tìm hiểu đối tác n-ớc để nhận thầu, đấu thầu công trình thực hợp đồng xây dựng Đồng thời phòng có chức theo dõi quản lý kinh doanh xây dựng khu nhà bán sở hạ tầng khu công nghiệp công ty - Phòng chịu trách nhiệm việc tham m-u công việc, công đoạn việc lập dự án để đ-ợc phê duyệt, đàm phán, lập hồ sơ để tiến hành tham gia đấu thầu, nhận thầu hoàn thành bàn giao, thu hồi vốn, toán công trình có đối tác n-ớc ký hợp đồng liên doanh; theo dõi quản lý hoạt động hiệu liên doanh đối tác n-ớc - Phòng chịu trách nhiệm chịu đạo trực phân công Giám đốc công ty 7.2 Nhiệm vụ 7.2.1 Công tác dự án: 1- Th-ờng xuyên tiếp xúc với quan hữu quan, nguồn thông tin tình hình thị tr-ờng để phân tích tiến tới thiết lập dự án liên doanh với n-ớc ngoài, tham gia đấu thầu công trình có đối tác n-ớc phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh tìm kiếm tạo việc làm công ty 2- Chuẩn bị số liệu, tài liệu cần thiết công ty thị tr-ờng để giới thiệu quảng cáo với khách hàng; đồng thời tìm hiểu, tập hợp số liệu, tài liêu, kiện cần thiết đối tác thị tr-ờng để xây dựng mối quan hệ hợp tác với khách hàng tiềm Vũ Thị Quyên 19 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 3- Nghiên cứu đầy đủ chặt chẽ văn Pháp luật Nhà n-ớc đà ban hành thông lệ quốc tế ( trực tiếp liên quan ) lĩnh vực lập dự án hợp tác đầu t-, sản xuất kinh doanh đấu thầu nhận thầu để chủ động phối hợp với phòng ban có liên quan soạn thảo văn bản, hồ sơ, điều lệ, hợp đồng kinh tế công ty với đối tác n-ớc; đồng thời chủ trì theo dõi, tham m-u giải v-ớng mắc, thực văn đà ký cam kết với ph-ơng án, dự án hợp tác đầu t- SXKD đ-ợc đ-a vào thực Mặt khác cần th-ờng xuyên đúc rút kinh nghiệm lĩnh vực đấu thầu, nhận thầu ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết với n-ớc để việc liên doanh, liên kết ngày có hiệu luật 4- Quản lý l-u trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu ph-ơng án hợp tác đầu t- SXKD đà lập, hợp đồng, dự toán, toán, lý hợp đồng chứng từ khác có liên quan.v.v để phục vụ cho việc báo cáo, theo dõi hạch toán đ-ợc xác, kịp thời 5- Häc tËp, phèi hỵp, tham m-u, tham gia thùc quản lý hợp đồng điều lệ liên doanh đà ký kết phù hợp với Pháp luật Nhà n-ớc 6- Căn vào nhiệm vụ SXKD công ty năng, lực cá nhân đơn vị trực thuộc thực tiêu kế hoạch, tiến độ dự án, hợp đồng báo cáo kịp thời với lÃnh đạo công ty kết thực 7- Chủ trì, phối hợp chịu trách nhiệm phiên dịc, dịch thuật tõ tiÕng Anh sang tiÕng ViƯt hc tõ tiÕng ViƯt sang tiếng Anh để phục vụ việc xây dựng, thực thi hợp đồng, dự án đà đ-ợc ký kết 8- Chủ trì, phối hợp với phòng ban tham gia giíi thiƯu, h-íng dÉn chun giao c«ng nghƯ qui trình kỹ thuật tiến tiến với đơn vị, cá nhân công ty 9- Tổng hợp kết thực hiện; đồng thời có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả, hiệu trình hợp tác đầu t- SXKD, dự án, đúc rót kinh nghiƯm cho viƯc thùc hiƯn c¸c dù ¸n Vũ Thị Quyên 20 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 10- Xây dựng tác phong, thái độ lịch sự, mực quan hệ làm việc với đối tác với ng-ời n-ớc 11- Chấp hành chịu trách nhiệm thực đầy đủ văn Pháp luật Nhà n-ớc, nội qui, qui định, qui chế công ty đà ban hành cam kết công ty với đối tác n-ớc 7.2.2 Công tác quản lý kinh doanh Nhà: 1- Lập kế hoạch kinh doanh dài hạn ngắn hạn lĩnh vực kinh doanh nhà sở kỹ thuật hạ tầng khu công nghiệp; kết hợp, đôn đốc kiểm tra phận chuyên môn, phòng, ban, cá nhân; hoàn thiện l-u trữ hồ sơ sở kho bÃi đà đ-ợc cấp thẩm quyền duyệt giao sử dụng quản lý cho công ty 2- Tiến hành thủ tục hợp pháp mua bán, chuyển quyền, nh-ợng, sang tên tr-ớc bạ nhà đất đà có sở hạ tầng ch-a có sở hạ tầng đà đ-ợc phê duyệt 3- Thực "chức A'' lĩnh vực xây dựng nhà bán hạ tầng, đảm bảo thủ tục xây dựng bản; đảm bảo chi phí hợp lý, tiết kiệm, đảm bảo kỹ thuật chất l-ợng; đảm bảo việc làm cho CBCNV công ty 4- Lập kế hoạch, ph-ơng án dài hạn Hàng năm tiến hành thủ tục xét duyệt dự án khả thi, thẩm định dự toán, thiết kế; đạo xây dựng thực chế cụ thể sau: - Cơ chế huy động vốn đảm bảo nhanh, hiệu quả, chứng từ rõ ràng, thống nhất, Pháp luật, hợp lý, hợp lệ với đối t-ợng công ty - Cơ chế bán nhà tổng thể hay giai đoạn, vị trí sở đảm bảo hiƯu qu¶ chung nhiƯm vơ s¶n xt kinh doanh công ty nhhiệu riêng lĩnh vực nhà bán - Cơ chế giá cả, tạm ứng thu hồi vốn đảm bảo công khai dân chủ nội bộ; đồng thời đảm bảo tính pháp lý, tính công khai bình đẳng thống với khách hàng - Các qui định quảng cáo, tiếp thị, hoa hồng môi giới, tiếp cận khách hàng Vũ Thị Quyên 21 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 5- L-u trữ hoàn thiện loại hồ s¬, giÊy tê, chøng tõ lÜnh vùc kinh doanh nhà để phục vụ công tác sơ tổng kết, báo cáo, hạch toán nội với Nhà n-ớc 6- Định kỳ giai đoạn hoàn thiện xong hộ, khu nhà, tiến hành tổ chức hạch toán để rút kinh nghiệm đề biện pháp nhằm đảm bảo việc kinh doanh nhà ngày phát triển, đạt hiệu với mục đích, pháp lý Nhà n-ớc 7- Chuẩn bị nội dung định Ban đạo kinh doanh nhà cong ty 8- Phối hợp chặt chẽ phòng chức công ty để đảm bảo quản lý tốt hiệu kinh doanh cao lĩnh vực kinh doanh nhà sở hạ tầng : - Với phòng KHTH việc lo đầy đủ thủ tục tr-ớc giao kế hoạch thi công, kế hoạch đấu thầu nội - Với phòng kỹ thuật việc đảm bảo tiến độ, chất l-ợng thiết kế, thi công - Với phòng tài vụ hạch toán 7.2.3 Có ch-ơng trình đào tạo, rèn luyện CBCNV phòng qua thực tế, qua huấn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi 7.3 Báo cáo : - Báo cáo Giám đốc công ty theo chức nhiệm vụ - Báo cáo quan chức theo qui định Nhà n-ớc Phòng kỹ thuật an toàn chất l-ợng ( Gọi tắt phòng kỹ thuật ) 8.1 Chức : Phòng kỹ thuật thi công an toàn phòng chuyên môn có chức tham m-u cho Giám đốc công ty tổ chức, triển khai, đôn đốc, đạo chịu trách nhiệm công tác kỹ thuật thi công, chất l-ợng, tiến độ, sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, đầu t- chiều sâu công nghệ mới, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bÃo Đôn đốc kiểm tra đơn vị thi công xây dựng công trình đảm bảo chất l-ợng an toàn lao Vũ Thị Quyên 22 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp động theo qui trình qui phạm kỹ thuật, xây dựng nghành Nhà n-ớc đà ban hành Chịu đạo trực tiếp phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật thi công, an toàn 8.2 Nhiệm vụ 1- Giám sát chất l-ợng kỹ mỹ thuật, an toàn tiến độ thi công công trình toàn công ty Phòng có trách nhiệm tiếp nhận nghiên cứu hồ sơ thiết kế, dự toán, khảo sát mặt thi công, lập tiến độ tổng thể, tổ chức mặt thi công, đồng thời cử cán trực tiếp giám sát, quản lỹ kỹ thuật, chất l-ợng, tiến độ, an toàn công trình, xử lý kỹ thuật, tham gia giải công việc phát sinh 2- Tham gia nghiên cứu tính toán, thiết lập hồ sơ công trình đấu, nhận thầu; đồng thời tham gia lập biện pháp, ph-ơng án kỹ thuật tiến độ thi công, chọn bảo vệ ph-ơng án tối -u Đôn đốc giám sát việc triển khai thực ph-ơng án cách hoàn thiện, xác 3- Khảo sát, thiết kế, tính khối l-ợng sửa chữa nâng cấp công trình nội làm công trình phục vụ thi công cách hợp lý, thuận tiện kinh tế 4- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc lập, sau tổng hợp kế hoạch mua sắm tổ chức cấp phát trang bị phòng hộ lao động Lập hồ sơ đề xuất biện pháp xử lý vụ việc vi phạm an toàn lao động công ty; phối hợp phòng tổ chức hành thực chế độ sách an toàn BHLĐ với CBCNV 5- Biên soạn giáo trình để tổ chức h-ớng dẫn, đào tạo kỹ thuật, an toàn, thi nâng bậc, điện, máy cho ng-ời lao động làm việc công ty; 6- Thực công tác phòng chống cháy nổ bÃo lụt 5.3 Báo cáo - Báo cáo Giám đốc công ty theo chức nhiệm vụ đ-ợc giao - Báo cáo quan chức theo qui định Nhà n-ớc Vũ Thị Quyên 23 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phòng tổ chức hành ( TCHC ) 9.1 Chức Phòng tổ chức hành phòng chuyên môn tham m-u cho Ban Giám đốc công ty công tác tổ chức sản xuất, quản lý sử dụng lao động, thực chế độ sách ddối với ng-ời lao động; công tác định mức trả l-ơng sản phẩm; công tác hành chính, y tế tra, quân sự, bảo vệ, dịch vụ thi đua khen th-ởng Phòng đầu mối chủ trì việc biên soạn, thông qua, bôe sung, theo dõi, đôn ®èc viƯc thùc hiƯn “ qui chÕ d©n chđ ” công ty cho đ-ợc hiệu 9.2 Nhiệm vụ 1- Công tác tổ chức sản xuất aXây dựng mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm, điều kiện, giai đoạn sản xuất kinh doanh thị tr-ờng tình hình đặc điểm, điều kiện công ty b- Xây dựng sửa đổi, bổ xung điều chỉnh l-u trữ nội qui, qui chế, qui định phù hợp ph-ơng án sản xuất kinh doanh công ty c- Xây dựng chức nhiệm vụ mối quan hệ công tác phòng ban quan, xây dựng định biên máy quan công ty đơn vị trực thuộc d- Xây dựng ph-ơng án thành lập mới; tách, nhập, giải thể đơn vị trực thuộc, phòng, ban công ty phù hợp điều kiện, giai đoạn sản xuất công ty 2Công tác đào tạo, quản lý sử dụng đội ngũ CBCN - Xây dựng ph-ơng án qui hoạch cán bộ, bổ xung lực l-ợng cán kế cận - Xây dựng ph-ơng án đào tạo, bổ túc, bồi d-ỡng đội ngũ cán chủ chốt ngắn hạn dài hạn hàng năm - Tiếp nhận, đề xuất điều động, điều phối, bố trí xếp lực l-ợng CBNV đáp ứng nhu cầu sản xuất công ty Vũ Thị Quyên 24 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp - Tham m-u đề xuất xây dựng ph-ơng án bổ nhiệm, kiêm nhiệm số vị trí công tác chủ chốt cuat công ty đơn vị trực thuộc - Tham gia thực công tác nâng bậc, khen th-ởng, kỷ luật CBCNV - Nắm lực l-ợng CN có cân kế hoạch sản xuất để xây dựng kế hoạch đào tạo bổ xung lực l-ợng theo cấu nghề hợp lý đáp ứng yêu cầu sản xuất độ tăng tr-ởng hàng năm công ty - Xây dựng phân cấp quản lý bổ xung, tuyển chọn hợp đồng lao động 3Thực chế độ sách với ng-ời lao động - Tổ chức thực việc ký kết hợp đồng lao động theo qui định Bộ luật lao động - Xây dựng, sửa đổi, bỉ xung néi qui lao ®éng mét sè qui chÕ quản lý lao động khác - Tổ chức thực việc lập, l-u giữ quản lý sổ lao động, sổ BHXH lần, ốm đau, tuất chế độ khác đà đ-ợc qui định cho ng-ời lao động - Làm thủ tục giải chế độ : Nghỉ h-u, nghỉ trợ cấp BHXH, sổ l-ơng cho ng-ời lao động 4- Công tác định mức lao động công tác tiền l-ơng - Phối hợp với phòng chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng kếhoạch quĩ tiền l-ơng hàng năm công ty; trình duyệt quản lý quĩ tiền l-ơng, h-ớng dẫn đơn vị trực thuộc thực - Xây dựng qui chế, ph-ơng án phân phối tiền l-ơng, tiền th-ởng nội - H-ớng dẫn, đôn đốc thực hiện, kiểm tra viƯc thùc hiƯn thđ tơc chøng tõ vỊ tiỊn l-¬ng cho nhanh gọn qui định, chế độ 5- Công tác tra giải đơn th- khiếu tố - Lập kế hoạch : Ch-ơng trình công tác tra, kiểm tra; ch-ơng trình thực hành tiết kiệm - chống buôn lậu, tham nhũng hàng năm - Đề xuất ph-ơng án, biện pháp giải đơn th- khiếu nại tố cáo công dân thuộc thẩm quyền giải công ty Vũ Thị Quyên 25 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp 6- Công tác thi đua khen th-ởng - Tham m-u cho lÃnh đạo công ty đạo công tác thi đua khen th-ởng Đinh kỳ xem xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị công ty cấp khen th-ởng Vũ Thị Quyên 26 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần IV: Những vấn đề cộm cần nghiên cứu kỹ tổ chức : 2008 năm công ty hoạt động theo chế độ công ty cổ phần có hàng loạt vấn đề đặt công tác quản lý là: 1.quản lý xếp lại máy hoạt động công ty cho phù hợp vớ i chế sau cổ phần hóa năm 2002 công ty đà đ-ợc công nhận thức đạt TCVN ISO 9001 : 2000/ ISO 9001 : 2000 Trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn QUACERT - Tổng cục tiêu chuẩn đo l-ờng chất l-ợng cấp, đánh dấu b-ớc ngoặt đáng kể công ty.Đồng thời vấn đề quản lý chất l-ợng chất l-ợng công trình xây dựng vấn đề đ-ợc nhiều ng-ời quan tâm.Quản lý chất l-ợng vấn đề ảnh h-ởng lớn đến uy tín công ty, dến sức cạnh tranh công ty chế thị tr-ờng Nguồn nhân lực công ty ch-a mạnh dó vấn đề quản lý nâng cao động lực làm việc cho ng-ời lao động vấn đề đ-ợc đặt cần đ-ợc nghiên cứu Sau cổ phần hóa công ty có nhiều thay đổi ảnh h-ởng đến hiệu sản xuất kinh doanh đồng thời công ty phảI nâng cao lực cạnh tranh hết cần phảI nghiên cứu kỹ việc quản lý để nâng cao lực sản xuất công ty Vũ Thị Quyên 27 Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Mục lục Trang Lời mở đầu PhÇn I : Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Phần II Đặc điểm hoạt động SXKD I LÜnh vùc kinh doanh : II - Đặc điểm tổ chức s¶n xuÊt kinh doanh : Phần III: Đặc điểm cấu tổ chức quản lý SXKD công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Giám ®èc c«ng ty : 10 Phó giám đốc công ty 11 Phó giám đốc công ty 12 Phó Giám đốc c«ng ty 12 Phòng kế hoạch tổng hợp ( KHTH ) 13 Phòng tài vụ 16 Phòng Phát triển đầu t- Dự án ( Gọi tắt Phòng Dự án ) 19 Phòng kỹ thuật an toàn chất l-ợng ( Gọi tắt phòng kỹ thuật ) 22 Phòng tổ chức hành ( TCHC ) 24 PhÇn IV: Những vấn đề cộm cần nghiên cứu kỹ tæ chøc : 27 Vũ Thị Quyên 28 Kinh tế & Quản lý Công K46 ... I : Lịch sử hình thành phát triển Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp đà khởi đầu từ công tr-ờng 105 trực thuộc Cục xây dựng Hà nội theo định ngày 15 tháng... doanh nghiệp Nhà n-ớc Công ty Xây dựng Công nghiệp thành Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Vũ Thị Quyên Kinh tế & Quản lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công. .. lý Công K46 Báo cáo thực tập tổng hợp Phần III: Đặc điểm cấu tổ chức quản lý SXKD công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Công ty xây dựng công ngiệp tổ chức máy nh- sau : Đứng đầu giám đốc công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Công ty cổ phần xây dựng công nghiệp ,