0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trường hà, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

63 9 0
  • Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trường hà, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:02

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẨT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quản lý đất đai : Quản lý tài nguyên : 2014 - 2018 THÁI NGUYÊN - 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẨT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học Giảng viên hướng dẫn : Chính quy : Quản lý đất đai : K46 – QLĐĐ – N01 : Quản lý tài nguyên : 2014 - 2018 : Th.S Nông Thu Huyền THÁI NGUYÊN - 2018 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng tồn q trình học tập, rèn luyện sinh viên Với phương châm “học đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống hóa lại tồn kiến thức học, áp dụng cách sáng tạo, linh hoạt vào thực tế nhằm nâng cao lực chuyên môn để sau trường đáp ứng nhu cầu xã hội Được trí BGH Nhà trường, BCN khoa Quản lí Tài nguyên em tiến hành thực đề tài: “Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân, em nhận nhiều giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn quan chủ quản Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy giáo khoa Quản lí Tài nguyên thầy cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Em xin chân thành cảm ơn phịng Tài ngun Mơi trường huyện Hà Quảng, UBND xã Trường Hà hộ nông dân địa bàn xã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em q trình thu thập thơng tin để thực khóa luận Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cô giáo Th.S Nông Thu Huyền bảo hướng dẫn em q trình thực Do thời gian có hạn, kinh nghiệm trình độ thân cịn hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để đề tài em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 20 tháng năm 2018 Sinh viên Nông Thị Duyên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ii DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 2.1: Hiện trạng sử dụng đất Việt Nam năm 2015 13 Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Trường Hà năm 2016 28 Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Trường Hà năm 2016 29 Bảng 4.3: Hiện trạng diện tích sản lượng số trồng xã Trường Hà năm 2016 30 Bảng 4.4 Các LUT sản xuất nông nghiệp xã Trường Hà 31 Bảng 4.5: Hiệu kinh tế số trồng xã 34 Bảng 4.6 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 35 Bảng 4.7 Phân cấp hiệu kinh tế LUT sản xuất nông nghiệp 36 Bảng 4.8 Hiệu kinh tế loại hình sử dụng đất 36 Bảng 4.9: Bảng phân cấp hiệu xã hội LUT 39 Bảng 4.10 Tổng hợp hiệu xã hội LUT 39 Bảng 4.11: Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất xã Trường Hà 41 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1: LUT 2L (Lúa xuân – Lúa mùa) 32 Hình 4.2 LUT: chuyên màu (Thuốc lá) 34 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BVTV : Bảo vệ thực vật LUT : Land Use Type - Loại hình sử dụng đất FAO : Food and Agricuture Ogannization - Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hợp quốc UBND : Ủy ban nhân dân DTTN : Diện tích tự nhiên CM : Chuyên màu KH : Kế hoạch CNH-HĐH : Cơng nghiệp hóa-hiện đại hóa GTSX : Giá trị sản xuất CPSX : Chi phí sản xuất GTNCLĐ : Giá trị ngày công lao động TNTT : Thu nhập túy HQSDĐV : Hiệu sử dụng đồng vốn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT iv Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Khái niệm đất, đất nông nghiệp đất sản xuất nông nghiệp 2.1.2 Hiệu sử dụng đất tính bền vững sử dụng đất 2.2 Tình hình sử dụng đất giới Việt Nam 12 2.2.1 Tình hình sử dụng đất giới 12 2.2.2 Tình hình sử dụng đất Việt Nam 13 2.3 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 14 2.3.1 Cơ sở khoa học thực tiễn định hướng sử dụng đất 14 2.3.2 Quan điểm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp 15 2.3.3 Định hướng sử dụng đất nông nghiệp 16 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 17 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 17 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 17 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vi 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 17 3.3 Nội dung nghiên cứu 17 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu 18 3.4.2 Phương pháp đánh giá hiệu loại hình sử dụng đất 19 3.4.3 Phương pháp phân tích số liệu, tổng hợp viết báo cáo 20 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 21 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Trường Hà 21 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 21 4.1.2 Điều kiện kinh tế- xã hội 23 4.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội 26 4.2 Đánh giá trạng xác định loại hình sử dụng đất xã Trường Hà 27 4.2.1.Hiện trạng sử dụng đất xã Trường Hà 27 4.2.2 Xác định loại hình sử dụng đất nông nghiệp xã Trường Hà 31 4.3 Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Trường Hà 34 4.3.1 Hiệu kinh tế 34 4.3.2 Hiệu xã hội 38 4.3.3 Hiệu môi trường 41 4.4 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu kinh tế - xã hội - môi trường cho xã Trường Hà 42 4.4.1 Lựa chọn LUT đạt hiệu kinh tế - xã hội – môi trường 42 4.4.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp 44 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Trường Hà 45 4.5.1 Giải pháp chung 45 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com vii 4.5.2 Giải pháp cụ thể 46 Phần 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 48 5.1 Kết luận 48 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Phần MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Đất đai nguồn tài nguyên vô quý thiên nhiên ban tặng cho người Đất đai tảng để định cư tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, khơng đối tượng lao động mà cịn tư liệu sản xuất khơng thể thay được, đặc biệt sản xuất nông nghiệp Đất sở sản xuất nông nghiệp, yếu tố đầu vào có tác động mạnh mẽ đến hiệu sản xuất nông nghiệp, đồng thời môi trường sản xuất lương thực thực phẩm nuôi sống người Việc sử dụng đất hiệu bền vững trở thành đề cấp thiết với quốc gia, nhằm trì sức sản xuất đất đai cho tương lai Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo đòi hỏi ngày tăng lương thực thực phẩm, chỗ nhu cầu văn hóa – xã hội Con người tìm cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày tăng Như vậy, đất đai đặc biệt đất nơng nghiệp có hạn diện tích lại có nguy suy thối tác động thiên nhiên thiếu ý thức người q trình sản xuất Đó cịn chưa kể đến suy giảm diện tích đất nơng nghiệp q trình thị hóa diễn mạnh mẽ Do vậy, việc đánh giá hiệu sử dụng đất nơng nghiệp quan trọng, từ lựa chọn loại hình sử dụng đất có hiệu để sử dụng hợp lý theo quan điểm sinh thái phát triển bền vững nhà khoa học giới quan tâm Đối với nước có nơng nghiệp chủ yếu Việt Nam nghiên cứu đánh giá hiệu sử dụng đất nông nghiệp trở nên cần thiết hết Xã Trường Hà xã miền núi biên giới nằm phía Bắc huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, địa hình chủ yếu đồi núi, với diện tích tự nhiên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 40 gian nhàn rỗi Lúa, ngô sản xuất không đáp ứng nhu cầu lương thực địa bàn xã mà nguồn cung cấp cho xã lân cận + Đối với kiểu sử dụng đất Lúa xuân – lúa mùa: Đảm bảo lương thực mức cao, đáp ứng nhu cầu nơng hộ mức trung bình Lượng cơng lao động sử dụng cho loại hình mức trung bình (278,5 cơng/ha), đem lại giá trị ngày cơng lao động mức trung bình (99,18 nghìn đồng) Kiểu sử dụng chưa tận dụng triệt để khả quay vòng đất, khoảng thời gian từ cuối tháng – tháng 12 âm lịch (sau thu hoạch lúa mùa) đất bị bỏ không, phần nước tưới khu vực khơng chủ động, nông hộ xen canh thêm vụ màu vào khoảng thời gian + Đối với kiểu sử dụng đất Lúa xuân – Lúa mùa - Ngô: Đây kiểu sử dụng công lao động cao (407,5 công/ha) Đem lại giá trị ngày công lao động mức trung bình (105,59 nghìn đồng) Kiểu sử dụng đất đảm bảo lương thực mức cao, có thị trường tiêu thụ ổn định, tận dụng nguồn lao động dư thừa nông thôn + Kiểu sử dụng đất Lúa – Ngô: khả đảm bảo lương thực mức trung bình, có số cơng lao động/ha thấp (269 công/ha) Kiểu sử dụng cho giá trị ngày công lao động không cao Bên cạnh cịn khơng giải vấn đề việc làm cho người dân, dễ nảy sinh tệ nạn xã hội + Kiểu sử dụng đất Lúa mùa – Thuốc lá: đảm bảo lương thực mức trung bình, kiểu sử dụng đất cần nhiều công lao động (410 công/ha), giá trị ngày công lao động cao đạt 159,95 nghìn đồng Vì vây, kiểu sử dụng đất cần quan tâm nghiên cứu thu hút lực lượng lao động dư thừa nông thôn, tăng thu nhập cho người lao động sản phẩm cho xã hội + Đối với kiểu sử dụng Thuốc - Ngô: Kiểu sử dụng đất đảm bảo lương thực mức trung bình, khả thu hút lao động cao (399 công/ha), TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 41 Giá trị ngày công loại hình này đạt 141,32 nghìn đồng, đáp ứng nhu cầu nơng hộ, sản phẩm hàng hóa mức cao 4.3.3 Hiệu môi trường Bền vững môi trường môt yêu cầu quan trọng sử dụng đất bền vững Các loại hình sử dụng đất đạt hiệu mặt mơi trường địi hỏi phải bảo vệ độ màu mỡ đất, ngăn chặn thối hóa đất bảo vệ mơi trường đất, không gây hại cho sức khỏe người Để đánh giá hiệu mơi trường loại hình sử dụng đất địa bàn xã Trường Hà em dựa vào đánh giá tiêu phụ lục – 3.4.2.2 Hiệu môi trường mức độ ảnh hưởng loại hình sử dụng đất thể qua bảng sau: Bảng 4.11: Đánh giá hiệu môi trường loại hình sử dụng đất xã Trường Hà STT Kiểu sử dụng đất Lúa mùa – lúa xuân Lúa mùa – lúa xuân - ngô Lúa mùa – ngô Lúa mùa – thuốc Thuốc - ngô Cao:*** Khả Tỷ lệ bảo che phủ vệ, cải tạo đất Ý thức người dân việc sử dụng thuốc BVTV Đánh giá ** ** ** ** *** ** ** *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** (Nguồn: Tổng hợp từ phiếu điều tra nông hộ) Trung bình: ** Thấp: * Qua bảng ta kết sau: Kiểu sử dụng đất đạt hiệu cao môi trường Lúa xuân - lúa mùa -ngô: đất sử dụng liên tục năm, trồng bố trí phù hợp với TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 42 mùa vụ tạo đa dạng sinh học, tăng hệ số sử dụng dụng đất, tránh sâu bệnh, Tuy nhiên, cần tăng cường bón phân hữu cơ, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bón phân hóa học để cải tạo đất Ý thức người dân việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mức trung bình Như biết thuốc BVTV có hại cho mơi trường đất: thuốc BVTV giúp diệt sinh vật có hại sâu, bọ, bên cạnh thuốc BVTV làm suy giảm vi sinh vật có lợi cho đất giun, mối Vì kiểu sử dụng Lúa mùa – lúa xuân, lúa mùa – thuốc đánh giá mức trung bình 4.4 Lựa chọn định hướng loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu kinh tế - xã hội - môi trường cho xã Trường Hà 4.4.1 Lựa chọn LUT đạt hiệu kinh tế - xã hội – môi trường 4.4.1.1 Nguyên tắc lựa chọn Để lựa chọn loại hình sử dụng đất phù hợp đề xuất hướng sử dụng đất đạt hiệu cao mặt kinh tế - xã hội môi trường cần dựa vào sau: - Điều kiện sinh thái: phải xem xét điều kiện sinh thái trồng có phù hợp với điều kiện sinh thái lãnh thổ hay không mức độ thích nghi - Hiệu kinh tế - xã hội: Quan tâm đến giá cả, thị trường tiêu thụ, mức độ quan trọng sản phẩm phải giải việc làm cho người dân, thu hút nguồn lao động - Chất lượng môi trường: Để phát triển bền vững loại hình sử dụng đất đai đưa vào sử dụng cần phải dự báo tác hại đến mơi trường loại hình sử dụng đất đai mang lại tương lai 4.4.1.2 Tiêu chuẩn lựa chọn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 43 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đưa tiêu chuẩn làm để lựa chọn loại hình sử dụng đất triển vọng: - Đảm bảo đời sống nhân dân - Phù hợp với mục tiêu phát triển vùng nghiên cứu - Thu hút lao động, giải công ăn việc làm - Định canh, định cư ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật - Tăng sản phẩm hàng hóa xuất - Tác động tốt đến môi trường Dựa vào tiêu chuẩn trên, kết hợp với kết điều tra thực tế sản xuất, đánh giá hiệu sử dụng đất LUT phân tích trạng kinh tế - xã hội - môi trường địa phương, em lựa chọn LUT vào tiêu chuẩn sau: Phù hợp với mục tiêu phát triển nông nghiệp xã Phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác Đảm bảo đời sống nông hộ Đảm bảo an ninh lương thực Thu hút lao động, giải công ăn việc làm Phù hợp với nhu cầu thị trường Cải tạo, bảo vệ đất, bảo vệ môi trường 4.1.1.3 Lựa chọn loại hình sử dụng đất đạt hiệu kinh tế- xã hội- môi trường Từ kết đánh giá hiệu kinh tế - xã hội – môi trường có có loại hình sử dụng đất đai lựa chọn thích hợp có triển vọng phát triển tương lai cho xã là: * LUT 1: 2L (Lúa xuân - Lúa mùa) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 44 Loại hình sử dụng chọn mục tiêu an ninh lương thực phù hợp với điều kiện đất đai, tập quán canh tác địa phương * LUT 2: LM: có kiểu sử dụng chọn (Lúa xuân - Lúa mùa Ngơ) (Lúa mùa – Thuốc lá) Nhìn chung LUT phù hợp với điều kiện tự nhiên xã, phù hợp với trình độ lao động, tận dụng nguồn lao động nông nghiệp dồi * LUT 3: Chuyên màu (Thuốc - Ngô) Là loại hình sử dụng đất đem lại hiệu kinh tế cao phù hợp với điều kiện tự nhiên xã 4.4.2 Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp Trong sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng yếu tố đất đai, khí hậu thời tiết, chế độ nước, trình độ sản xuất, thâm canh người sản xuất,… Do vây, việc bố trí cấu trồng phù hợp với điều kiện đất đai, mùa vụ làm cho trồng sinh trưởng, phát triển tốt, phát huy tiềm sản xuất đất đai người nông dân Mặt khác, việc bố trí cấu trồng phải tuân thủ quy luật khách quan điều kiện khí hậu, chế độ nước, sử dụng cách chủ quan Để khai thác đất đai cách có hiệu quả, vào điều kiện khí hậu, trình độ sản xuất người dân, sở phân tích thuận lợi, khó khăn địa phương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội xã, em đưa định hướng sử dụng đất xã Trường Hà sau: * LUT 1: 2L (Lúa xuân - Lúa mùa) Loại hình sử dụng đất trồng lúa loại hình địa phương nhằm đảm bảo an ninh lương thực, nhiên để nâng cao hiệu sử dụng đất nông hộ nên xen canh thêm vụ màu nhằm sử dụng nguồn đất Định hướng LUT trồng toàn xã * LUT 2: LM TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 45 - Lúa xuân - Lúa mùa – Ngô kiểu sử dụng cần có biện pháp bồi dưỡng cho đất đất sử dụng triệt để liên tục năm Định hướng trồng mở rộng xóm Nà Mạ, Nà Kéo, Pác Bó - Lúa mùa – Thuốc kiểu sử dụng thường trồng đất có thành phần thịt nhẹ, cát pha Định hướng sử dụng kiểu sử dụng đất xóm Hoong Hồng 2, Nà Mạ * LUT : Chuyên màu (Thuốc – Ngô) Đây kiểu sử dụng thích hợp với đất thịt trung bình, cát pha Do định hướng kiểu sử dụng đất xóm Nà Mạ, Nà Kéo, Hoong Hoàng 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp cho xã Trường Hà 4.5.1 Giải pháp chung * Nhóm giải pháp sách: + Xây dựng hồn chỉnh định hướng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển cụ thể phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội quy hoạch sử dụng đất cấp xã + Có sách khuyến khích người lao động việc cải tạo sử dụng đất, khuyến khích thành phần kinh tế địa bàn xã phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh, sản xuất sản phẩm hàng hoá, định hướng thị trường + Gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch phân vùng trồng, vùng chuyên canh, vật nuôi phù hợp với mạnh vùng theo định hướng sản xuất hàng hoá ưu tiên phát triển hệ thống trồng cho giá trị kinh tế cao thị trường ổn định + Xây dựng sách hợp lý để khuyến khích sản xuất, định hướng đưa vào sử dụng giống phù hợp với điều kiện, mạnh vùng nhằm nâng cao hiệu sử dụng đất TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 46 * Nhóm giải pháp khoa học kỹ thuật: + Để đạt hiệu kinh tế cao chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa cần tăng cường áp dụng biện pháp khoa học kỹ thuật tiến bộ, trang thiết bị phù hợp với điều kiện đất đai vào sản xuất Khuyến khích người dân sử dụng giống trồng cho suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng + Phát triển sản xuất gắn với việc cải tạo đất, bảo vệ đất mơi trường, tránh tình trạng ô nhiễm đất việc hướng dẫn người dẫn người dân bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ cách, tăng cường sử dụng loại phân chuồng ủ hoai mục, phân xanh, hạn chế sử dụng phân vô thuốc bảo vệ thực vật Với địa hình dốc cần áp dụng biện pháp canh tác bền vững đất dốc * Nhóm giải pháp thị trường: Vấn đề thị trường tiêu thụ sản phẩm cho hộ nông dân vấn đề quan trọng để chuyển sang hướng sản xuất hàng hóa, hướng tới phát triển bền vững Do dó, để mở mang thị trường ổn định cần có giải pháp sau: + Mở rộng sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch, trọng khâu kiểm tra chất lượng sản phẩm nhằm tạo cho người tiêu dùng niềm tin vào mức độ vệ sinh an tồn thực phẩm + Hình thành tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân Tăng cường liên kết nhà ( Nhà nước - nhà khoa học - nhà doanh nghiệp - nhà nông dân), tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho người dân yên tâm sản xuất + Tổ chức tốt thông tin thị trường, dự báo thị trường để giúp nơng dân có hướng sản xuất tiêu thụ sản phẩm 4.5.2 Giải pháp cụ thể + Xây dựng thêm nâng cấp hệ thống thủy lợi, đặc biệt xây dựng hệ thống kênh mương, trạm bơm, cống nội đồng kiên cố, hoàn TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 47 chỉnh nhằm tạo khả tưới tiêu nước chủ động cho đồng ruộng, đảm bảo cung cấp nước cho ruộng có địa hình vàn cao, nước cho khu vực thường xuyên bị ngập úng Đồng thời có biện pháp cải tạo đất lựa chọn giống trồng phù hợp để đưa diện tích đất vụ lên vụ + Tuyên truyền, vận động tổ chức cho hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất, dồn điền đổi thửa, khắc phục tình trạng đất đai phân tán, manh mún để thực giới hóa nơng nghiệp, thâm canh, tăng vụ theo hướng sản xuất hàng hóa + Nhà nước cần có trợ cấp giá giống, phân bón, có sách dùng trước trả sau….Cán khuyến nông cần trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho bà nông dân như: kỹ thuật làm đất, gieo mạ, bón phân… TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 48 Phần KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua nghiên cứu, đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Trường Hà, em rút số kết luận sau: Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng xã biên giới miền núi nằm phía bắc huyện Hà Quảng Tổng diện tích đất tự nhiên xã 2914,18 Xã có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên: đất đai, khí hậu, thủy văn thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp Các LUT sản xuất nông nghiệp xã gồm có loại hình sử dụng đất: 2L, 2LM, LM, Chuyên màu với kiểu sử dụng đất phổ biến Hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Trường Hà: Trong LUT LUT LM với kiểu sử dụng đất Lúa mùa - Ngô cho hiệu thấp nhất, LUT LM với kiểu sử dụng Lúa mùa – Thuốc cho hiệu cao Dựa kết đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, lựa chọn loại hình sử dụng đất đai thích hợp có triển vọng cho xã Trường Hà sau: - LUT 1: 2L ( Lúa xuân – Lúa mùa) - LUT 2: LM ( Lúa xuân – Lúa mùa – Ngô) ( Lúa mùa – Thuốc lá) - LUT 3: Chuyên màu (Thuốc - Ngô) Để sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững cần có giải pháp như: Giải pháp sách, giải pháp thị trường, giải pháp kỹ thuật 5.2 Kiến nghị Để đảm bảo thực nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp đạt kết tốt cần phải thực số vấn đề sau: TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 49 + Cần đẩy mạnh chuyển dịch cấu trồng, đặc biệt ý phát triển số mạnh như: thuốc Đưa giống trồng có suất cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên xã, luân canh, thâm canh tăng vụ Đặc biệt phải nâng cấp củng cố hệ thống thuỷ lợi nội đồng, sử dụng phân bón hợp lý Trong trình sử dụng đất cần kết hợp với biện pháp cải tạo, bảo vệ môi trường nhằm phát triển nơng nghiệp bền vững cho tương lai + Cần có biện pháp trì quỹ đất nơng nghiệp có, hạn chế đến mức thấp tác động thị hóa đến quỹ đất nơng nghiệp Thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán địa xã, đồng thời kiến nghị với nhà nước để đổi hồn thiện hệ thống sách TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn (1999), Quy trình đánh giá đất đai phục vụ nông nghiệp, NXB nông nghiệp Các Mác (1949), Tư Luận – Tập III, NXB Sự Thật, Hà Nội Phạm Tiến Dũng (2009), Bài giảng quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thế Đặng, Nguyễn Thế Hùng (1999), giáo trình đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Đỗ Nguyên Hải (1999), “Xác định tiêu đánh giá chất lượng môi trường quản lý sử dụng đất đai bền vững cho sản xuất nơng nghiệp”, Tạp chí Khoa học đất, (11),tr.120 Lương Vãn Hinh, Nguyễn Ngọc Nơng, Nguyễn Đình Thi (2003), Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Krasil'nikov, N.A (1958), Vi sinh vật đất thực vật bậc cao Đỗ Thị Lan, Đỗ Anh Tài (2007), Giáo trình kinh tế tài nguyên đất, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Ngọc Nông, Nông Thu Huyền (2013), Bài giảng đánh giá đất, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Quốc hội nước CHXHCNVN, Luật đất đai (2013), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 11 Đào Châu Thu (1999), Giáo trình Đánh giá đất, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 12 Nguyễn Duy Tính (1995), Nghiên cứu hệ thống trồng vùn ĐBSH Bắc Trung Bộ, NXB Nông nghiệp, Hà Nội 13 Tổng cục thống kê (2015) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 51 14 UBND xã Trường Hà (2016), Số 74/BC-UBND ngày 28/11/2016, Báo cáo kết thực mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 52 Số phiếu điều tra:………… PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ Họ tên chủ hộ……………………….Tuổi………… Nam/Nữ……… Địa chỉ: Xóm……………….Xã Trường Hà, huyện Hà Quảng,tỉnh Cao Bằng Kinh tế hộ mức: Giàu  Khá  Trung bình  Nghèo  Trình độ văn hóa:……………………….Dân tộc:………………………… 1.Nhân lao động Tổng số nhân khẩu:………………………Người Số lao động chính:……… Người Số lao động phụ:……… Người 2.Điều tra hiệu kinh tế sử dụng đất 2.1.Hiệu sử dụng đất trồng hàng năm - Đầu tư cho sào Bắc Bộ Phân NPK Giống Đạm bón cho Cây trồng (1000đ) (kg) thuốc (kg) Kali (kg) Phân NPK (kg) Phân Thuốc chuồng BVTT (Kg) (1000đ) Lao động (công) -Thu thập từ hàng năm Loại trồng Diện tích (sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (kg) Giá bán (đồng/kg) TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 53 3.Loại hình sử dụng đất Loại hình sử dụng đất (LUT) Kiểu sử dụng đất Câu hỏi vấn Nhu cầu đất gia đình ? Thiếu  Đủ  Thừa  Gia đình có th thêm đất để sản xuất khơng ? Có  Vì Khơng  Vì Gia đình thường gieo trồng loại giống ? Lúa: ……………………………………………… Ngơ: ………………………………………………… Gia đình thường bón phân cho chủ yếu ? …………………………………………………… …………………………………………………… Gia đình có thường xun sử dụng thuốc trừ sâu, trừ cỏ, thuốc BVTV không ? Có  Khơng  Nếu sử dụng lần vụ: Gia đình có áp dụng khoa học kỹ thuật sản xuất khơng ? Có  Khơng  Gia đình có vay vốn để sản xuất khơng ? Có  Khơng  TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 54 Gia đình có dự kiến cấu trồng năm tới ? - Giữ nguyên  - Thay đổi  Thay đổi trồng ? - Chuyển mục đích sử dụng  Cụ thể sử dụng vào mục đích ? Sản phẩm nơng nghiệp thu gia đình sử dụng vào mục đích ? Bán  Gia đình sử dụng  10 Thu nhập từ sản xuất nông nghiệp ? Đủ chi dùng cho sống  không đủ chi dùng cho sống  Đáp ứng khoảng bao nhiêu% 11 Gia đình có tham dự lớp tập huấn để phát triển sản xuất nông nghiệp không ? Có  khơng  12 Gia đình có thường xuyên sử dụng biện pháp cải tạo đất không ? Có  khơng  13 Gia đình có nhà nước hỗ trợ sản xuất khơng ? Có  khơng  Hỗ trợ vấn đề ? Vốn  Phân bón  Giống  Thuốc bảo vệ thực vật  Kỹ thuật  Vấn đề khác  14 Gia đình có kiến nghị với quyền địa phương địa phương để phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp? Xác nhận chủ hộ Người điều tra Nông Thị Duyên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... xác định loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Trường Hà - Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp địa bàn xã Trường Hà + Hiệu kinh tế + Hiệu xã hội + Hiệu môi trường - Lựa chọn... nghiệp địa bàn xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ” 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu tổng quát đề tài Đánh giá hiệu sử dụng đất sản xuất nông nghiệp xã Trường Hà, huyện Hà Quảng để tìm... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ DUYÊN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẨT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TRƯỜNG HÀ, HUYỆN HÀ QUẢNG, TỈNH CAO BẰNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã trường hà, huyện hà quảng, tỉnh cao bằng ,