0

Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết

33 1 0
  • Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 18:01

Họ và tên HS ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN SỐ 2 LỚP 3/4 ĐỀ 1 PHẦN I TRẮC NGHIỆM Bài 1 Đúng ghi Đ, sai ghi S Tính a) 215 x 2 + 134 = ? 645 564 600 b) 301 x 3 – 247 = ? 656 665 675 c) 107 x 7 – 298 = ? 451 425 452 d) 118 x 5 – 92 = ? 498 489 480 Bài 2 Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng Tìm x a) x 5 = 105 Giá trị của x là A 525 B 21 C 535 b) x 4 = 116 Giá trị của x là A 29 B 324 C 342 D 464 d) x 2 = 97 + 25 Giá trị của x là A 244 B 61 C 80 Bài 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S Hình tứ giác ABCD có Góc vuông đỉnh A[.] Họ tên HS:………………… ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP TỐN SỐ LỚP 3/4 ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S Tính : a) 215 x + 134 = ? 645 … b) 301 x – 247 = ? 564 … 656 … 600 … 665 … 675 … c) 107 x – 298 = ? 451 … 425 … 452 … d) 118 x – 92 = ? 498 … 489 … 480 … Bài Khoanh vào chữ đặt trước đáp số Tìm x : a) x : = 105 Giá trị x : A 525 B 21 b) x : = 116 Giá trị x : A.29 d) x : = 97 + 25 Giá trị x : Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S: B 324 A 244 C 535 C 342 D 464 B 61 C 80 Hình tứ giác ABCD có : - Góc vng đỉnh A cạnh AB, AD … B C - Góc vng đỉnh B cạnh BC, BA … - Góc khơng vng đỉnh C cạnh CB, CA … - Góc khơng vng đỉnh D cạnh DC, DA … A D Bài Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A, Số liền sau 9999 là:………… F, Số liền sau 65 975 là:………… B, Số liền sau 8999 là:………… G, Số liền sau 20 099 là:………… C, Số liền sau 90 099 là:………… H, Số liền sau 16 001 là:………… D, Số liền trước 60 000 là:………… I, Số liền trước 76 090 là:………… E, Số liền trước 78 090 là:………… K, Số liền trước 54 985 là:………… PHẦN II TỰ LUẬN Bài : Đặt tính tính 4629 + 3572 7482 - 946 1877 x 2414 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài : Tính giá trị biểu thức: 4253 + 104 x 5123 x ( 42 – 40 ) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Tìm X a/ X x = 5696 b/X : = 1148 - 597 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Điền dấu > < = vào ô chấm 6m 5cm … … 65cm 5dm 6cm………… 56cm 3m 50cm………….305cm 6m 5cm……………65cm 5m 3dm……… 530cm 3dm 4cm………44cm 2m 3cm…………230cm 5m 5cm………….55cm Bài Một đội công nhân phải đặt đường ống nước dài 947m Họ làm ngày, ngày đặt 102m Hỏi phải đặt mét ? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bài Tấm vải thứ dài 210m Tấm vải thứ hai dài vải thứ Tấm vải thứ ba dài gấp đôi vải thứ hai Hỏi : a) Tấm vải thứ hai dài mét ? b) Tấm vải thứ ba dài mét ? Bài giải a)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Bài Tính nhanh: x 513 x 25 - x 512 x 20 ……………… …………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Hình ABCD có số góc vng : 3… 4… B C 2… b) Hình ABCD có số góc khơng vng : 3… 5… 6… A D Bài Khoanh vào chữ đặt trước đáp số : Câu Chữ số số 1461 có giá trị là: A B 60 C 600 D.6000 Câu Giá trị biểu thức: 927 : + 405 là: A 309 B 39 C 714 D.444 Câu Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam A 25 B 250 C 205 Câu Hình ABCD có số góc vng là: A B C A B C D Bài Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 7m 7dm …… 77dm b) 8dam 7m …… 78m 2km 3hm …… 23hm 6hm 6dam …… 66dam 7m 5cm …… 75cm 8dm 4cm …… 48cm Bài Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : B C A C C B D E D Hình Có góc …………: đỉnh ……… cạnh : ……………… Hình Có góc………… : đỉnh ……… cạnh : ……………… Hình Có góc………… : đỉnh ……… cạnh : ……………… PHẦN II TỰ LUẬN Đặt tính tính: 754 + 29 680 18405 – 8790 9036 x 9078 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Tính giá trị biểu thức: x ( 3785 - 1946 ) 5746 + 1572 : …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Điền dấu > < = vào chỗ chấm 65 255 ……… 65 255 12 092 ……… 13 000 90 258 ……… 90 285 75 242 ……… 75 243 20 549 ………… 30 041 - 430 60 679 ………… 65 908 – 2542 Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888 ……………………………………………………………………………………… b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899 ……………………………………………………………………………………… Đoạn đường thứ dài 405km a) Đoạn đường thứ hai dài đoạn đường thứ Hỏi đoạn đường thứ hai dài ki-lô-mét ? b) Đoạn đường thứ ba dài gấp lần đoạn đường thứ Hỏi đoạn đường thứ ba dài ki-lô-mét ? Bài giải a)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… b)………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Một khu vườn hình vng có cạnh dài 40m Hỏi chu vi khu vườn đề-ca-mét ? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… Tìm X: X + ( + + + +…+ 19 ) = 992 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… .…………………………………………………………………………………………… ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước đáp án Bài : Chọn phép tính A 4083 : = 102 ( dư ) B 4083 : = 120 ( dư ) C 4083 : = 1020 ( dư ) D 4083 : = 12 ( dư ) Bài : Số tháng có 31 ngày năm : A B C D Bài 3: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng 1/3 chiều dài Chu vi ruộng : A 580 m B 320 m C 360 m D 1160 m Bài : 306 + 93 : =…… A 133 B 337 Bài Tìm X : a) 43 : x = ( dư ) Giá trị X : A C 399 B D 733 C b) 37 : x = ( dư ) Giá trị X : A B C Bài Nối đồng hồ với thời gian tương ứng PHẦN II TỰ LUẬN Đặt tính tính: 65 754 + 23 480 19 880 – 8795 936 x 2784 : ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………… ……………………………………………………………………………… Tính giá trị biểu thức: 15 879 + 7987 x (97 786 – 87 982) x …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… 3.Tìm X: X : = 7890 4254 : x = …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………… A D B MM C M a) Đo độ dài đoạn thẳng hình ABCD điền vào chỗ chấm : Đoạn thằng AB dài : ….cm Đoạn thằng BC dài : ….cm Đoạn thằng CD dài : ….cm Đoạn thằng AD dài : ….cm Đoạn thằng AM dài : ….cm Đoạn thằng BM dài : ….cm b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : AB … CD BC … AD BM … AM CM … DM Bao thứ có 4052kg gạo, bao thứ hai bao thứ 509kg gạo.Hỏi hai bao chứa ki-lô-gam gạo ? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Một cửa hàng có 6906l dầu, bán 1/3 số dầu Hỏi cửa hàng cịn lại lít dầu? Bài giải …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –1 84 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… C, Số liền sau 90 099 là: 90 100 H, Số liền sau 16 001 61 002 D, Số liền trước 60 000 là: 59 999 I, Số liền trước 76 090 là: 76089 E, Số liền trước 78 090 là: 78 089 K, Số liền trước 54 985 là: 54 984 PHẦN II TỰ LUẬN Bài : Đặt tính tính 4629 + 3572 =8210 7482 - 946 1877 x =6536 =5631 2414 : = 402 (Dư 2) Bài : Tính giá trị biểu thức: 4253 + 104 x 5123 x ( 42 – 40 ) = 4253 + 312 = 5123 x = 4565 = 10246 Bài Tìm X a/ X x = 5696 b/X : = 1148 - 597 X = 5696 : X = 712 X : = 551 X = 551 x X = 1653 Bài Điền dấu > < = vào ô chấm 6m 5cm > 65cm 5dm 6cm = 56cm 3m 50cm > 305cm 6m 5cm > 65cm 5m 3dm = 530cm 3dm 4cm < 44cm 2m 3cm < 230cm 5m 5cm > 55cm Bài Một đội công nhân phải đặt đường ống nước dài 947m Họ làm ngày, ngày đặt 102m Hỏi phải đặt mét ? Bài giải ngày họ đặt số mét đường ống nước : 102 x = 510 ( m ) Họ phải đặt số mét ống nước : 947 – 510 = 437 ( m ) Đáp số : 437 m ống nước Bài Tấm vải thứ dài 210m Tấm vải thứ hai dài Tấm vải thứ ba dài gấp đôi vải thứ hai Hỏi : a) Tấm vải thứ hai dài mét ? vải thứ b) Tấm vải thứ ba dài mét ? Bài giải a) Tấm vải thứ hai dài : 210 : = 70 ( m ) b) Tấm vải thứ ba dài : 70 x = 140 ( m ) Đáp số : a) 70m ; b) 140m Bài Tính nhanh: x 513 x 25 - x 512 x 20 = x 25 x 513 – x 20 x 512 = 100 x 513 – 100 x 512 = 100 x (513-512) = 100 ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S a) Hình ABCD có số góc vng : 3S 4S B C 2Đ b) Hình ABCD có số góc khơng vng : 3S 5S 6Đ A D Bài Khoanh vào chữ đặt trước đáp số : Câu Chữ số số 1461 có giá trị là: A B 60 C 600 D.6000 Câu Giá trị biểu thức: 927 : + 405 là: A 309 B 39 C 714 D.444 Câu Điền số thích hợp điền vào chỗ chấm: 2km 5dam = …dam A 25 B 250 C 205 Câu Hình ABCD có số góc vng là: A B C A B C D Bài Điền dấu ( < , = , > ) thích hợp vào chỗ chấm : a) 7m 7dm = 77dm b) 8dam 7m > 78m 2km 3hm = 23hm 6hm 6dam = 66dam 7m 5cm > 75cm 8dm 4cm > 48cm Bài Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm : B C A C C B D E Hình Có góc vng; đỉnh A; cạnh : AB AC Hình Có góc khơng vng: đỉnh B ; cạnh : BC BD Hình Có góc vng: đỉnh D ; cạnh : DC DE PHẦN II TỰ LUẬN Đặt tính tính: 754 + 29 680 18405 – 8790 9036 x 9078 : = 34434 =9615 =18072 =3026 D Tính giá trị biểu thức: x ( 3785 - 1946 ) 5746 + 1572 : = x 1839 = 5746 + 262 = 7356 = 6008 Điền dấu > < = vào chỗ chấm 65 255 = 65 255 12 092 < 13 000 90 258 < 90 285 75 242 < 75 243 20 549 < 30 041 - 430 60 679 < 65 908 – 2542 Viết số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: a, 90 653; 99 000; 89 999; 90 001; 98 888 99 000 ; 98 888 ; 90 653; 90 001; 89 999 b, 65 098; 65 099; 65 199; 65 999; 65 899 65 999; 65 899 ; 65 199; 65 099; 65 098; Đoạn đường thứ dài 405km a) Đoạn đường thứ hai dài dài ki-lô-mét ? đoạn đường thứ Hỏi đoạn đường thứ hai b) Đoạn đường thứ ba dài gấp lần đoạn đường thứ Hỏi đoạn đường thứ ba dài ki-lô-mét ? Bài giải a) Độ dài đoạn đường thứ hai : 405 : = 81 ( km ) b) Độ dài đoạn đường thứ ba : 405 x = 1215 ( km ) Đáp số : a) 81km ; b) 1215 km Một khu vườn hình vng có cạnh dài 40m Hỏi chu vi khu vườn đề-ca-mét ? Bài giải Chu vi khu vườn : 40 x = 160 ( m ) Đổi : 160 m = 16 dam Đáp số : 16 dam Tìm X: X + ( + + + +…+ 19 ) = 992 X + 100 = 992 X = 992 – 100 X = 892 ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Khoanh vào chữ đặt trước đáp án Bài : Chọn phép tính A 4083 : = 102 ( dư ) S B 4083 : = 120 ( dư ) S C 4083 : = 1020 ( dư ) Đ D 4083 : = 12 ( dư ) S Bài : Số tháng có 31 ngày năm : A B C D Bài 3: Một ruộng hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng 1/3 chiều dài Chu vi ruộng : B 580 m B 320 m C 360 m D 1160 m Bài : 306 + 93 : =…… A 133 B 337 Bài Tìm X : a) 43 : x = ( dư ) Giá trị X : A C 399 D 733 B C b) 37 : x = ( dư ) Giá trị X : A B C Bài Nối đồng hồ với thời gian tương ứng PHẦN II TỰ LUẬN Đặt tính tính: 65 754 + 19 880 - 23 480 936 x 8795 2784 38 64 89 234 11 085 20 808 348 2.Tính giá trị biểu thức: 15 879 + 7987 x (97 786 – 87 982) x = 15 879 + 55 909 = = 71788 = 29412 3.Tìm X: 9804 x X : = 7890 4254 : x = X = 7890 x X = 4254 : X = 63120 X= 709 A B D MM C M a) Đo độ dài đoạn thẳng hình ABCD điền vào chỗ chấm : Đoạn thằng AB dài : cm Đoạn thằng BC dài : 2,5 cm Đoạn thằng CD dài : cm Đoạn thằng AD dài : 2,5cm Đoạn thằng AM dài : cm Đoạn thằng BM dài : 4cm b) Điền dấu ( > ; < ; = ) thích hợp vào chỗ chấm : AB = CD BM = AM BC = AD CM = DM Bao thứ có 4052kg gạo, bao thứ hai bao thứ 509kg gạo.Hỏi hai bao chứa ki-lô-gam gạo ? Bài giải Bao thứ hai có số ki – lơ – gam gạo là: 4052 – 509 = 3543 (kg) Cả hai bao chứa số ki-lô-gam gạo là: 4052 + 3543 =7595(kg) Đáp số: 7595 kg gạo Một cửa hàng có 6906l dầu, bán 1/3 số dầu Hỏi cửa hàng cịn lại lít dầu? Bài giải Số lít dầu bán là: 6906 : =2302(l) Cửa hàng cịn lại số lít dầu là: 6906 – 2302 = 4604 (l) Đáp số:4604 lít dầu Tính nhanh: 394 + 487 – 71 + 281 – 277 –184 = (394 – 184) + (487 – 277) + (281-71) = 210 + 210 + 210 = 630 ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số “Chín nghìn sáu trăm năm mươi lăm”viết là: A 9650 B.9605 C.9065 D.9655 Câu 2: Số dư phép chia 367 : : b B C D Câu 3: Chữ số số 23805 có giá trị : A 800 B 80 C 805 Câu Số liền trước 1600 là: A 1601 B 1559 D C 1659 D 1599 Câu Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) Giá trị biểu thức 288 + 24 : 294 S b) Giá trị biểu thức 138 x (174 – 168) 826 S Câu Tính : a) 34 x + 108 = ? A 244 B 240 C 204 b) 26 x – 79 = ? A 88 B 77 C 99 c) 78 x + 46 = ? A 202 B 270 C 180 PHẦN II TỰ LUẬN 1.Đặt tính tính: 78244 78840 + 89660 18795 1236 x 11 124 1812 01 302 12 167 904 60 045 Tính giá trị biểu thức: 15 840 + 1206 x7 864 : - 56 = 15 840 + 442 = 432 - 56 = 24 282 = 376 3.Điền dấu >, b, = X : = 3721 18 315 : x = X = 3721 x X = 18 315 : X = 18605 X = 2035 ngày B A C C B a) Góc vng đỉnh A, cạnh AB, AC D b) Góc khơng vng đỉnh B, cạnh BC, BD Đo độ dài đoạn thẳng hình vẽ, điền số vào chỗ chấm : B A C Đoạn thẳng AB dài 4cm ; Đoạn thẳng AC dài 11cm Đoạn thẳng BC dài 11cm Bạn Hà cao 120cm bạn Hường cao bạn Hà 10cm thấp bạn Linh 5cm Tính chiều cao bạn Hường, bạn Linh Bài giải Bạn Hường cao là: 120 + 10 = 130 (cm) Bạn Linh cao là: 130 + = 135 (cm) Đáp số: Hường: 130 cm; Linh 135 cm Một cửa hàng có 542540 kg đậu, bán 1/5 số kg gạo Hỏi cửa hàng cịn lại ki-lơ-gam gạo? Bài giải Số ki – lô – gam gạo bán là: 542540 : =108508(kg) Cửa hàng cịn lại ki-lơ-gam gạo là: 542540 – 108508 = 434032 (kg) Đáp số: 434032 kg gạo Tìm Y: Y x 20 + Y x 30 + Y x 50 + 100 = 1000 Y x ( 20 + 30 + 50 ) + 100 = 1000 Y x 100 = 1000 – 100 Y x 100 = 900 Y = 900 : 100 Y =9 ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án 1, Trong số: 42 078, 42 075, 42 090, 42 100, 42 099, 42 109, 43 000 Số lớn là: A 42 099 B 43 000 C 42 075 Giá trị biểu thức 2342 + 403 x A 4660 B 4760 C 4860 D 42 090 là: D 496 Hình vng có chu vi 16cm Cạnh hình vuông là: A 64cm B 32cm C 9cm D 4cm Hình bên có : - góc vng - góc khơng vng Ngày 25 tháng ngày thứ Ngày tháng năm ngày thứ: A Thứ sáu B Thứ bảy C Chủ nhật D Thứ hai Có bao gạo, bao đựng 36kg Người ta chia tất số gạo vào túi nhỏ, túi đựng 8kg Hỏi có túi gạo ? A túi B túi C túi D.18túi PHẦN II TỰ LUẬN Đặt tính tính: 14 754 + 23 680 = 38 434 15 840 – 8795 = 7045 936 x = 808 Tính giá trị biểu thức: 15 840 + 7932 x (15 786 – 13 982) x = 15 840 + 39 660 = 804 x = 55 500 3.Tìm X: = 412 X : = 3721 860 : X = 678 : = 226 X = 3721 x X = 860 : X = 29 768 X = 172 Điền sơ thích hợp vào chỗ chấm : 4m 6cm = 406 cm 6m 5dm = 650 cm 7m 40cm = 740.cm 5m 90cm = 590 cm 1km = 10hm = 100 dam 3dam =30 m =300 dm 2hm = 20 dam = 200 m 6km =60 hm =600 dam Một ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 28 cm, chiều dài gấp lần chiều rộng Tính chu vi ruộng đó? Bài giải Chiều dài ruộng hình chữ nhật là: 28 x = 168 (cm) Chu vi ruộng hình chữ nhật là: ( 168 + 28) x = 392 (cm) Đáp số: 392 cm Một tủ sách có ngăn, ngăn có 102 hơm thư viện cho mượn số sách tủ Hỏi cô cho mượn sách ? Bài giải Số sách tủ có là: 102 x = 816 ( Quyển sách) Cô cho mượn số sách là: 816 : = 272 ( sách) Đáp số: 272 Quyển sách Một cửa hàng có 65 000 kg gạo, lần đầu bán 23 000 kg gạo, lần sau bán 10 000 kg gạo Hỏi cửa hàng cịn ki-lơ-gam gạo? Bài giải (Có nhiều cách giải) Cách 1: Cả hai lần bán số ki-lô-gam gạo là: 23 000 + 10 000 = 33 000 ( kg) Cửa hàng cịn lại số ki-lơ-gam gạo là: 65 000 – 33 000 = 32 000 ( kg) Đáp số: 32 000 kg gạo Cách Sau bán lần đầu cửa hàng lại là: 65000 – 23000 = 42000(kg) Sau bán lần sau cửa hàng lại là: 42000 - 10000=32000(kg) Đáp số: 32 000 kg gạo Cách Cửa hàng lại số ki-lô-gam gạo là: 65 000 – (23 000+10000) = 32 000 ( kg) Đáp số: 32 000 kg gạo ĐỀ PHẦN I TRẮC NGHIỆM Bài Đúng ghi Đ, sai ghi S Câu 1.Tìm x : a) x : = 97 + 21 Giá trị x : 708 Đ b) x : = 34 x Giá trị x : 400 S 718 S 408 Đ 728 S 418 S Câu 2.Có 6m dây điện Bình cắt 3dm Hỏi sơ dây điện lại gấp lần số dây điện lấy ra? 17 lần S 19 lần Đ 21lần S Bài Khoanh vào chữ đặt trước đáp số Câu Tính a) 204 x + 97 = ? A 790 B 709 C 700 b) 118 x – 78 = ? A 70 B 600 C 630 c) 103 x x = ? A 681 d) 146 x – 130 = ? A 600 B 618 B 700 C 670 C 750 Câu Tìm x : a) 50 : x = ( dư ) Giá trị x : A B C b) 58 : x = ( dư ) Giá trị x : A B C.6 Câu 3.Đồng hồ chỉ: A 50 phút B 50 phút C 10 10 phút Câu 4: Hình bên có bao nhêu tam giác, tứ giác? - Có 12 tam giác - Có tứ giác Bài Điền số thích hợp vào chỗ chấm : Có góc vng Có góc vng Có góc vng PHẦN II TỰ LUẬN Bài Viết số sau theo mẫu: Viết số Đọc số 65 097 Sáu mươi lăm nghìn khơng trăm chín mươi bảy 92 703 Chín mươi hai nghìn bảy trăm linh ba 24 787 Hai mươi tư nghìn bảy trăm tám mươi bảy 54 645 Năm mươi tư nghìn sáu trăm bốn mươi lăm 21 964 Hai mươi mốt nghìn chín trăm sáu mươi tư 87 235 Tám mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi lăm 87 639 Tám mươi bảy nghìn sáu trăm ba mươi chín 65 898 Sáu mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi tám 98 587 Chín mươi tám nghìn năm trăm tám mươi bảy Bài Đặt tính tính 90321 + 837 934 – 3017 =91 158 =3917 4102 x 8640 : =24 612 = 2160 Bài 3: Tính giá trị biểu thức: 239 + 1267 x 2505 : ( 403 - 398) = 239 + 3801 = 2505 : = 4040 = 501 Bài Tính 8dm 2cm = 82 cm 3m 64cm= 364 cm 6m 60cm = 660 cm 4m 3mm = 4003 mm 8m 6dm = 860cm 540 dm = 54 m Bài Tìm x : a) X : = 352 x b) X: = 924 x X : =1408 X : =1 848 X =1 408 x X =1 848 x X =9 856 X =14 784 c) X : = 3105 + 17 d) X x = 375 x X : = 3122 X x =1 500 X = 3122 x X = 500 : X = 18 732 X = 300 Bài Bác Tâm nuôi 125 gà trống, số gà mái gấp lần số gà trống Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất gà ? Bài giải Số gà mái có là: 125 x = 375(con) Nhà bác Tâm nuôi tất số gà là: 375 + 125 = 500(con) Đáp số: 500 gà Bài Tính nhanh 574 x + 574 x + 574 x + 574 = 574 x + 574 x + 574 x + 574 x = 574 x ( + + + ) = 574 x 10 = 5740 ... A B C D Bài 3: Một ruộng hình chữ nhật có chi? ??u dài 120 m, chi? ??u rộng 1 /3 chi? ??u dài Chu vi ruộng : A 580 m B 32 0 m C 36 0 m D 1160 m Bài : 30 6 + 93 : =…… A 133 B 33 7 Bài Tìm X : a) 43 : x = ( dư... gạo bán là: 542540 : =108508(kg) Cửa hàng cịn lại ki-lơ-gam gạo là: 542540 – 108508 = 434 032 (kg) Đáp số: 434 032 kg gạo Tìm Y: Y x 20 + Y x 30 + Y x 50 + 100 = 1000 Y x ( 20 + 30 + 50 ) + 100... 40 83 : = 12 ( dư ) S Bài : Số tháng có 31 ngày năm : A B C D Bài 3: Một ruộng hình chữ nhật có chi? ??u dài 120 m, chi? ??u rộng 1 /3 chi? ??u dài Chu vi ruộng : B 580 m B 32 0 m C 36 0 m D 1160 m Bài : 30 6
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 3 + Có Đáp Án Chi Tiết,