0

Nghiên Cứu Khoa học

147 2 0
  • Nghiên Cứu Khoa học

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:42

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” – LẦN 11, 2022 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lĩnh vực nghiên cứu Giáo dục TP HCM, 05 2022 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” – LẦN 11, 2022 NGHIÊN CỨU CÁC Y. BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” – LẦN 11, 2022 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục TP.HCM, 05/ 2022 BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN THAM GIA XÉT GIẢI THƯỞNG “TÀI NĂNG KINH TẾ TRẺ” – LẦN 11, 2022 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TẠI ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Người hướng dẫn: ThS Ngô Vũ Quỳnh Thi Sinh viên thực hiện: - Nguyễn Thị Vân Anh (Nhóm trưởng) - Châu Ngọc Trang Đoan - Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Bùi Thị Thu Hậu - Nguyễn Thị Ngọc Hương TP.HCM, 05/ 2022 LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập rèn luyện Khoa Marketing, Trường Đại học Tài – Marketing, biết ơn kính trọng, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến q Thầy, Cơ nhiệt tình hướng dẫn, giảng dạy tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ chúng em suốt trình học tập trường Đặc biệt, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô Ngô Vũ Quỳnh Thi, người thầy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trình thực đề tài “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên địa bàn TP.HCM” Tuy có nhiều cố gắng, đề tài nghiên cứu khoa học không tránh khỏi thiếu sót Chúng em kính mong Q thầy cơ, chuyên gia, người quan tâm đến đề tài, đồng nghiệp, gia đình bạn bè tiếp tục có ý kiến đóng góp, giúp đỡ để đề tài hoàn thiện Một lần chúng em xin chân thành cảm ơn! Tháng 05 năm 2022 Nhóm sinh viên thực MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC HÌNH ẢNH vi DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU .viii ABSTRACT .ix CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nghiên cứu sơ 1.4.2 Nghiên cứu định lượng thức .5 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Kết cầu đề tài TÓM TẮT CHƯƠNG .7 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài 2.1.1 Khái niệm Kết học tập 2.1.2 Khái niệm Sinh viên 2.2 Cơ sở lý thuyết - mơ hình lý thuyết kết học tập sinh viên 2.2.1 Mơ hình 3P giảng dạy học tập (Biggs, 1999) 2.2.2 Mơ hình lý thuyết phân bổ thời gian sinh viên kết học tập - A theoretical model of student time allocation and academic performance (Bratti & Staffolani, 2002) 11 2.2.3 Mơ hình đầu tư thức cho giáo dục - A formal model of educational investment (Checchi cộng sự, 2000) .11 2.2.4 Mơ hình nghiên cứu Đầu vào gia đình, Chất lượng trường học Thành tích Giáo dục: Phương pháp Tiếp cận Sản xuất Hộ gia đình, Tài liệu làm việc Family Inputs, School Quality and Educational Achievement: A Household Production Approach, Working paper (Dickie, 1999) 12 2.3 Các nghiên cứu trước có liên quan đến đề 12 2.3.1 Các nghiên cứu nước .12 2.3.2 Các nghiên cứu nước 17 2.4 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết .19 TÓM TẮT CHƯƠNG .23 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Phương pháp quy trình nghiên cứu .24 3.1.1 Nghiên cứu sơ định tính tiến hành phương pháp 24 3.1.2 Nghiên cứu sơ định lượng 24 3.1.3 Nghiên cứu định lượng thức 24 3.2 Quy trình nghiên cứu .25 3.3 Chọn mẫu thang đo .25 3.3.1 Xây dựng thang đo 25 3.3.2 Thiết kế thang đo thức 28 3.4 Kết nghiên cứu sơ (Nghiên cứu định tính) 31 3.5 Các bước phân tích liệu 31 TÓM TẮT CHƯƠNG .36 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 37 4.1 Đặc điểm mẫu 37 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo thông qua phân tích nhần tố hệ số Cronbach’s Alpha 38 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo: 38 4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 38 4.4 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 42 4.5 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA .46 4.5.1 Model fit - Kiểm định độ phù hợp mơ hình khảo sát với 616 mẫu .48 4.5.2 Kiểm định tính hội tụ, tính phân biệt tin cậy phân tích CFA 49 4.6 Kiểm định độ thích hợp mơ hình nghiên cứu giả thuyết (SEM) .50 4.7 Kiểm định ước lượng mơ hình lý thuyết Boostrap 54 4.8 Phân tích đa nhóm 55 4.8.1 Kiểm định khác biệt giới tính 55 4.8.2 Kiểm định khác biệt Ngành học 57 4.8.3 Kiểm định khác biệt theo năm học .61 TÓM TẮT CHƯƠNG .65 CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN .66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 68 5.3 Hạn chế nghiên cứu 71 5.4 Đề xuất hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC a DÀN BÀI THẢO LUẬN .a PHỤ LỤC b BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN .b PHỤ LỤC g BẢNG KẾT QUẢ XUẤT TỪ PHẦN MỀM PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SPSS VÀ AMOS g BÁO CÁO KIỂM TRA ĐẠO VĂN zz DANH MỤC BẢ Bảng 1: Thang đo thành phần yếu tố nhà trường 26 Bảng 2: Thang đo thành phần yếu tố gia đình 26 Bảng 3: Thang đo thành phần yếu tố xã hội 27 Bảng 4: Thang đo thành phần phương pháp học tập 27 Bảng 5: Thang đo thành phần kiên định học tập 27 Bảng 6: Thang đo thành phần động học tập 28 Bảng 7: Thang đo thành phần kết học tập .28 Bảng 8: Thang đo yếu tố nhà trường 29 Bảng 9: Thang đo yếu tố gia đình 29 Bảng 10: Thang đo yếu tố xã hội 29 Bảng 11: Thang đo phương pháp học tập .30 Bảng 12: Thang đo kiên định học tập 30 Bảng 13: Thang đo động học tập .30 Bảng 14: Thang đo kết học tập 31 YBảng 1: Đặc điểm mẫu 37 Bảng 2: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần yếu tố Nhà trường 39 Bảng 3: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần yếu tố Gia đình .39 Bảng 4: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần yếu tố Xã hội 40 Bảng 5: Kết Cronbach’s Alpha thang đo phương pháp học tập 40 Bảng 6: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần Kiên định học tập 41 Bảng 7: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần Động học tập .41 Bảng 8: Kết Cronbach’s Alpha thang đo thành phần Kết học tập .42 Bảng 9: Bảng kết KMO Bartlett’s test 43 Bảng 10: Kết phân tích nhân tố 33 biến quan sát 43 Bảng 11: Kết phân tích EFA 45 Bảng 12: Standardized Regression Weight: (Group number ) .49 Bảng 13: Kết phân tích độ tin cậy, tính hội tụ, tính phân biệt 50 Bảng 14: Regression Weights: (Group number - Default model) 52 Bảng 15: Standardized Regression Weights – SEM .52 Bảng 16: Squared Multiple Correlations 52 Bảng 17: Bảng ước lượng mô hình Bootstrap .54 Bảng 18: Sự khác biệt tiêu tương thích nhóm giới tính 55 Bảng 19: So sánh khác biệt nhóm Giới tính 56 Bảng 20: Sự khác biệt tiêu tương thích nhóm ngành học 57 Bảng 21: So sánh khác biệt nghành học 60 Bảng 22: Sự khác biệt tiêu tương thích nhóm sinh viên 61 Bảng 23: So sánh khác biệt năm học .63 DANH MỤC HÌNH Hình Mơ hình 3P giảng dạy học tập .10 Hình 2 Các yếu tố tác động đến kết học tập sinh viên quy trường Đại học Kinh Tế TP.HCM 12 Hình Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên hệ vừa làm vừa học Trường Đại học Mở TP.HCM .13 Hình Các nhân tố tác động đến động lực học tập sinh viên – Ví dụ thực tiễn Trường Đại học Lạc Hồng 14 Hình Các nhân tố ảnh hưởng đến động học tập sinh viên Khoa Kỹ thuật Công nghệ, Trường Đại học Trà Vinh 15 Hình Phân tích nhân tố tác động đến động lực học tập sinh viên kinh tế Trường Đại học Cần Thơ 16 Hình Mơ hình nhân yếu tố đóng góp vào thành tích học tập sinh viên Đại học Quốc tế Thái Lan 17 Hình Ảnh hưởng mơi trường gia đình đến kết học tập sinh viên học IPS SDN 83 Kota Tengah Kota Gorontalo 18 Hình Mơ hình nghiên cứu mơi trường gia đình động lực học tập đến kết học tập sinh viên ngành kế toán lớp X SMK Solok South Stage 19 Hình 10 Mơ hình nghiên cứu đề xuất “Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến 19 YHình Quy trình nghiên cứu 25 YHình Biểu đồ đặc điểm mẫu 37 Hình Mơ hình nghiên cứu sau phân tích EFA 46 Hình Kết phân tích CFA 47 Hình 4 Mơ hình SEM 51 Hình Mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên .53 Hình Mơ hình nghiên cứu sau điều chỉnh 54 Hình Mơ hình SEM bất biến nhóm giới tính nam 55 Hình Mơ hình SEM bất biến nhóm giới tính nữ 56 Hình Mơ hình SEM khả biến nhóm ngành kinh tế .57 Hình 10 Mơ hình SEM khả biến nhóm ngành kỹ thuật – cơng nghệ .58 Hình 11 Mơ hình SEM khả biến nhóm ngành khoa học, xã hội nhân văn 58 Hình 12 Mơ hình SEM khả biến nhóm ngành y dược 59 Hình 13 Mơ hình SEM khả biến nhóm ngành khác 59 Hình 14 Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm 61 Hình 15 Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm .62 Hình 16 Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm .62 Hình 17 Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm .63 Estimate MO MO MO 836 414 187 41 SINH VIÊN Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm hai 42 Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm ba Mơ hình SEM khả biến nhóm sinh viên năm tư 43 Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < - S < - F < - C < - MO < - SS Estimate 237 237 399 516 404 < - MO 1.000 < - MO 1.003 116 8.640 *** < - MO 1.005 146 6.874 *** < - MO 859 132 6.494 *** < - MO 921 156 5.894 *** < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - 1.000 1.108 1.088 991 948 1.000 1.040 1.217 1.219 1.000 882 896 687 738 1.000 958 878 904 1.000 1.014 901 1.018 129 124 133 130 8.615 8.779 7.467 7.303 *** *** *** *** 178 194 197 5.828 6.285 6.200 *** *** *** 117 129 121 115 7.537 6.940 5.671 6.414 *** *** *** *** 114 120 125 8.376 7.301 7.204 *** *** *** 121 120 117 8.393 7.509 8.735 *** *** *** S S S S S F F F F LO LO LO LO LO C C C C SS SS SS SS S.E .121 161 114 126 104 C.R 1.969 1.466 3.517 4.096 3.893 P 049 143 *** *** *** Label Standardized Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO < - S < - F < - C < - MO < - SS < - MO 44 Estimate 238 196 426 492 431 728 Estimate MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < - MO 738 < - MO 754 < - MO 706 < - MO 637 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - 787 813 827 721 708 662 692 769 753 750 778 716 588 663 781 827 722 714 796 790 718 818 S S S S S F F F F LO LO LO LO LO C C C C SS SS SS SS Squared Multiple Correlations: (NĂM - Default model) Estimate 472 625 670 515 623 634 509 522 683 610 440 346 MO LO SS2 SS1 SS4 SS3 C1 C2 C3 C4 LO1 LO4 45 Estimate 513 606 562 567 591 479 438 501 520 684 661 620 LO2 LO3 LO5 F2 F1 F3 F4 S1 S2 S5 S3 S4 MO MO MO MO MO 405 499 568 544 530 Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 < - S < - F < - C < - MO < - SS Estimate 207 074 352 214 637 < - MO 1.000 < - MO 1.124 123 9.134 *** < - MO 1.153 159 7.259 *** < - MO 1.154 162 7.120 *** < - MO 1.167 172 6.789 *** < < < < < < < - 1.000 816 1.061 761 453 1.000 941 092 102 088 079 8.846 10.397 8.656 5.770 *** *** *** *** 074 12.783 *** S S S S S F F S.E .066 048 084 102 098 C.R 3.139 1.535 4.169 2.104 6.496 P 002 125 *** 035 *** 46 Label F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < < < < < < < < < < < < < < < - F F LO LO LO LO LO C C C C SS SS SS SS Estimate 892 865 1.000 971 853 851 993 1.000 877 972 999 1.000 934 1.093 1.055 S.E .075 073 C.R 11.955 11.814 P *** *** 113 116 102 116 8.617 7.328 8.365 8.556 *** *** *** *** 103 106 119 8.498 9.127 8.393 *** *** *** 103 111 106 9.065 9.807 9.969 *** *** *** Label Standardized Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 < - S < - F < - C < - MO < - SS Estimate 294 129 434 184 684 < - MO 635 < - MO 701 < - MO 743 < - MO 720 < - MO 672 < < < < < < < < < < < < < - 786 702 826 691 478 845 848 807 801 742 721 613 699 S S S S S F F F F LO LO LO LO 47 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < - LO < - C < - C < - C < - C < - SS < - SS < - SS < - SS Estimate 716 761 708 764 699 775 713 766 777 Squared Multiple Correlations: (NĂM - Default model) Estimate 437 622 604 586 508 601 489 584 502 579 512 489 376 519 551 641 652 719 714 229 477 682 493 618 MO LO SS2 SS1 SS4 SS3 C1 C2 C3 C4 LO1 LO4 LO2 LO3 LO5 F2 F1 F3 F4 S1 S2 S5 S3 S4 MO MO MO MO MO 452 519 552 491 403 48 Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < - S < - F < - C < - MO < - SS Estimate 318 002 529 313 614 < - MO 1.000 < - MO 1.079 072 15.008 *** < - MO 1.109 084 13.166 *** < - MO 942 085 11.047 *** < - MO 969 087 11.174 *** < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - 1.000 1.040 1.067 908 912 1.000 890 890 893 1.000 937 851 872 906 1.000 1.029 977 1.027 1.000 1.105 1.069 1.066 090 093 090 092 11.608 11.533 10.137 9.936 *** *** *** *** 056 053 055 15.966 16.832 16.348 *** *** *** 076 078 079 075 12.291 10.964 11.110 12.066 *** *** *** *** 081 082 085 12.720 11.961 12.055 *** *** *** 101 099 097 10.987 10.758 10.941 *** *** *** S S S S S F F F F LO LO LO LO LO C C C C SS SS SS SS S.E .096 060 100 067 088 C.R 3.320 030 5.287 4.687 6.993 P *** 976 *** *** *** Label Standardized Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO < - S < - F < - C < - MO < - SS 49 Estimate 290 002 488 339 577 Estimate MO MO MO MO MO S4 S3 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < - MO 776 < - MO 840 < - MO 899 < - MO 770 < - MO 778 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - 779 822 817 731 719 881 859 883 870 821 800 734 742 789 805 839 800 804 761 800 784 797 S S S S S F F F F LO LO LO LO LO C C C C SS SS SS SS Squared Multiple Correlations: (NĂM - Default model) Estimate 476 641 635 615 640 579 647 639 705 647 623 MO LO SS2 SS1 SS4 SS3 C1 C2 C3 C4 LO1 50 Estimate 550 539 640 674 756 780 738 776 517 535 667 675 607 LO4 LO2 LO3 LO5 F2 F1 F3 F4 S1 S2 S5 S3 S4 MO MO MO MO MO 605 593 809 705 602 Regression Weights: (NĂM - Default model) Estimate MO < - S 207 MO < - F 356 S.E 079 077 MO < - C 150 076 LO < - MO 489 LO MO MO MO MO MO S4 < - SS 304 < - MO 1.000 < - MO 928 < - MO 094 076 C.R 2.625 1.986 4.623 P 009 *** 047 5.200 *** 3.979 *** 078 11.936 *** 1.107 110 10.101 *** < - MO 1.055 112 9.386 *** < - MO 1.192 121 9.861 *** < - S 1.000 S3 < - S 945 12.858 *** S5 < - S 939 11.887 *** 074 51 Label Estimate S.E 079 079 077 S2 < - S 810 S1 F4 < < - S F 958 1.000 F3 < - F 809 061 F1 < - F 915 066 F2 < - F 806 068 LO5 LO3 LO2 LO4 < < < < - LO LO LO LO 1.000 966 965 954 083 101 086 LO1 < - LO 927 088 C4 < - C 1.000 C3 < - C 830 C2 < - C 815 C1 < SS3 < - C SS 906 1.000 SS4 < - SS 933 086 SS1 < SS2 < - SS SS 985 999 085 084 063 063 066 C.R P 10.208 *** 12.480 *** 13.33 13.81 11.913 11.611 9.529 11.047 10.48 13.15 13.01 13.781 10.90 11.601 11.877 Label *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Standardized Regression Weights: (NĂM - Default model) MO MO MO LO LO MO MO MO MO MO S4 S3 < - S < - F < - C < - MO < - SS Estimate 252 465 194 521 365 < - MO 714 < - MO 731 < - MO 848 < - MO 785 < - MO 827 < < - 838 845 S S 52 S5 S2 S1 F4 F3 F1 F2 LO5 LO3 LO2 LO4 LO1 < < < < < < < < < < < < - S S S F F F F LO LO LO LO LO Estimate 801 725 830 872 829 846 774 818 815 702 786 756 C4 C3 C2 C1 SS3 SS4 SS1 SS2 < < < < < < < < - C C C C SS SS SS SS 866 829 824 853 791 798 838 854 Squared Multiple Correlations: (NĂM - Default model) Estimate 659 654 729 702 636 625 727 679 687 749 571 617 492 665 669 599 716 687 761 689 526 642 713 MO LO SS2 SS1 SS4 SS3 C1 C2 C3 C4 LO1 LO4 LO2 LO3 LO5 F2 F1 F3 F4 S1 S2 S5 S3 53 Estimate 703 S4 MO MO MO MO MO 683 616 720 534 509 54 BÁO CÁO KIỂM TRA ĐẠO VĂN 55 ... tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .4 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Nghiên cứu sơ 1.4.2 Nghiên cứu định lượng thức .5 1.5 Ý nghĩa khoa học. .. sơ định lượng) nghiên cứu định lượng thức 1.4.1 .Nghiên cứu sơ 1.4.1.1 .Nghiên cứu sơ định tính − Phương pháp nghiên cứu bàn Nghiên cứu bàn thực cách thu thập liệu thứ cấp từ nghiên cứu báo cáo liên... quy trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu tiến hành theo bước Đầu tiên, nghiên cứu sơ định tính nghiên cứu sơ định lượng cuối nghiên cứu thức định lượng Cụ thể bước sau: 3.1.1 Nghiên cứu sơ định
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Khoa học,