0

Đề ôn tập toán cuối kì 2

10 14 0
  • Đề ôn tập toán cuối kì 2

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 17:18

1 A Trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1 Biết của x thì bằng 20 Giá trị của x bằng A 10 B 20 C 30 D 40 Câu 2 Tỉ số phần trăm của 4 và 5 là A 60% B 80% C 20% D 8% Câu 3 Làm tròn số 134,1947 đến chữ số thập phân thứ hai ta được số thập phân A 134,19 B 134,20 C 134,294 D 134,21 Câu 4 Hỗn số −1 được viết dưới dạng phân số là A B C − D Câu 5 Kết quả của phép nhân 23,9+127,6? A −51,5 B −151,5 C 151,5 D 51,5 Câu 6 Cho x=1 Hỏi x là số nào trong các số sau? A B C D Câu 7 Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau “. ĐỀ ÔN TẬP SỐ A Trắc nghiệm (3 điểm) Câu Biết x 20 Giá trị x A 10 B 20 C 30 D 40 Câu Tỉ số phần trăm A 60% B 80% C 20% D 8% Câu Làm tròn số 134,1947 đến chữ số thập phân thứ hai ta số thập phân A 134,19 B 134,20 C 134,294 D 134,21 Câu Hỗn số −1 viết dạng phân số là: A B Câu Kết phép nhân 23,9+127,6? A −51,5 B.−151,5 C − C.151,5 D D 51,5 Câu Cho x=1 Hỏi x số số sau? A B C D Câu Dùng kí hiệu để ghi lại cách diễn đạt sau: “Đường thẳng a chứa điểm M không chứa điểm P Điểm Othuộc đường thẳng a không thuộc đường thẳng b” A.M a P aO aO b ;  ;  ;  B M a P aO aO b ;  ;  ;  C.M a P aO aO b ;  ;  ;  D M a P aO aO b ;  ;  ;  Câu Góc hình có số đo độ ? A.50 B.40 C.130 Câu Chọn đáp án sai: A Góc vng góc có số đo 90 B Góc có số đo lớn 0 nhỏ 90 góc nhọn C Góc tù góc có số đo lớn 90 nhỏ 180 D Góc có số đo nhỏ 180 góc tù Câu 10 Trong hình sau, có điểm nằm góc NB D 30 m G E D O n F A B.3 C D Câu 11 Trong biểu đồ cột, biểu đồ kép, khẳng định sau không ? A Cột cao biểu diễn số liệu lớn B Cột nằm trục ngang biểu diễn số liệu âm C Các cột cao biểu diễn số liệu D Độ rộng cột không Câu 12 Gieo xúc xắc cân đối quan sát số chấm xuất mặt xúc xắc Hãy đánh giá xem kiện sau chắn xảy A Tổng số chấm xuất hai xúc xắc B Tổng số chấm xuất hai xúc xắc lớn C Hai mặt xúc xắc chấm D Tích số chấm xuất hai xúc xắc A.Tự luận (7 điểm) Bài 1(1,5 điểm) Thực phép tính a) (27,6+ 72,4 6,)45 b) −1 + +1 c) 20 −20 21 12 Bài 2:(1,5 điểm) Tìm x, biết a) x−0,75=0,25 d) +3 12 21 b) x− =5 −1 ; −5 −4 89 c) − =2 25x %; Bài 3: (1,5 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 30m, chiều rộng 9m a) Tính diện tích mảnh đất b) Người ta chia mảnh đất thành ba phần để trồng rau, trồng hoa đào ao ni cá Biết diện tích trồng rau chiếm diện tích mảnh vườn 75% diện tích trồng hoa 81m2 Hỏi diện tích đào ao ni cá chiếm phần trăm diện tích mảnh đất Bài 4:(2 điểm) Cho tia Ox Vẽ góc xOy có số đo 50, góc xOz có số đo 120 Gọi A điểm nằm tia Ox cách O khoảng 5cm Gọi B điểm thuộc tia OA a) Tính độ dài đoạn thẳng OB? biết đoạn thẳng AB dài 2,5cm b) Điểm B có trung điểm đoạn OA khơng? Vì sao? ĐỀ ÔN TẬP SỐ c) Vẽ Ox’ tia đối tia Ox Tính số đo góc x’Oy? Bài 5:(0,5 điểm) Tìm tất số nguyên n để P=n3 −2n2 +3 số nguyên n−2 I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án Câu 1: Phân số sau phân số A B Câu 2: Số đối phân số − A ? C D C D ? B Câu 3: Cho hai tia đối MA MB, X điểm thuộc tia MA Trong điểm X, M, B điểm nằm hai điểm lại? A Chưa kết luận B X C B D M Câu 4: Hỗn số viết dạng phân số ? A B C D Câu 5: Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt A B ? A B C D Vô số đường thẳng Câu : Biểu đồ tranh cho biết số cửa hàng sách - thiết bị tuần (cửa hàng nghỉ bán thứ bảy chủ nhật) Số bán tuần A 415 B 44 Câu 7: Cho hình vẽ, chọn đáp án đúng: C 413 D 425 A M trung điểm AB B I trung điểm CD C K trung điểm EF D T trung điểm KH Câu 8: Khi tung đồng xu 30 lần liên tiếp,có 18 lần xuất mặt ngửa (mặt N ) xác suất thực nghiệm xuất mặt sấp (mặt S) A B C D Câu 9: Nếu M trung điểm AB=5 cm độ dài MAMB, A cm B 2,5 cm là: C cm Câu 10: Phân số viết dạng số thập phân là: A 2,5 B 5,2 C 0,4 D 2,2 cm D 0,04 Câu 11: Có cặp đường thẳng song song hình vẽ sau? A B C D Câu 12: Một hộp có thẻ kích thước có in chữ, là: X V T, , , N Lấy ngẫu nhiên thẻ hộp, tập hợp kết xảy lấy ngẫu nhiên thẻ hộp là: A {X V T N; ; ;}; B (X V T N; ; ;) C {T N T V; D {X V T T; ; ; }; ; ; } II.TỰ LUẬN (7 điểm) Bài (1,5 điểm): Thực phép tính (tính nhanh có thể) a) + ) −6 (12 + − 15 −8 ) ) Bài (1,5 điểm): Tìm x, biết: − −5 a) x− = : b)  − − : = c/ = 12 12 Bài (2 điểm): Bạn Lan đọc sách ba ngày: ngày thứ đọc số trang, ngày thứ hai đọc 60% số trang lại, ngày thứ ba đọc nốt 60 trang cuối Hỏi sách có trang? Bài (1,5 điểm): Trên đường thẳng xy lấy điểm O Trên tia Ox lấy điểm A cho OA = 3cm Trên ĐỀ ÔN TẬP SỐ tia Oy lấy điểm B C cho OB = 3cm OC = a (cm), với 0< a< a/ Điểm O có trung điểm đoạn thẳng AB khơng? Vì sao? b/ Xác định giá trị a để C trung điểm đoạn thẳng OB 1 Bài (0,5 điểm): Tính:A = − + − + + 22 23 24 1 − 299 2100 I TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời Câu 1.Nếu tung đồng xu 12 lần liên tiếp, có lần xuất mặt N xác suất thực nghiệm xuất mặt N bao nhiêu? A B C D Câu Nếu tung đồng xu 17 lần liên tiếp, có lần xuất mặt S xác suất thực nghiệm xuất mặt N bao nhiêu? A B Câu Phân số sau không tối giản? C D A B C Câu Trong cách viết sau, cách cho ta phân số D A − −1 D − B − C x Câu Chox , biết −  Khi ta có: A x − −0; 1; 2B.x − − − 1; 2; 3C.x − − − 2; 3; 4D.x − − − 3; 4; 5 Câu mít nặng kg Hỏi mít nặng kg? A kg B kg C 12 kg D kg Câu Mỗi xúc xắc có mặt, số chấm mặt số nguyên dương từ đến Gieo xúc xắc lần Mặt xuất xúc xắc phần tử tập hợp đây? A {1; 6} B {1; 2; 3; 4; 5; 6} C {0; 1; 2; 3; 4; 5} D {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} Câu Cho góc xOy khác góc bẹt, tia Oz nằm hai tia Ox; Oy Tia Ot nằm hai tia Ox; Oz Lấy điểm A ∈ Ox , B ∈ Oy , đường thẳng AB cắt tia Oz; Ot theo thứ tự M; N Chọn câu sai A Điểm N nằm xOzB Điểm M nằm yOt C Điểm A nằm tOzD Cả A, B Câu Cho tia AB, lấy M thuộc tia AB Khẳng định sau đúng? A A B nằm khác phía so với M B M A nằm phía so với B C M B nằm phía so với A D M nằm A B Câu 10 Có đường thẳng qua hai điểm phân biệt A B? A B C D Vô số đường thẳng Câu 11 Biểu đồ cho biết số lượng khách (đơn vị: người) đến du lịch số địa phương năm 2018 Theo biểu đồ trên, địa phương có khách đến du lịch nhiều số lượng khách đến bao nhiêu? A Nha Trang với 45000 người C Đà Nẵng với 50000 người B Đà Nẵng với 60000 người D Huế với 36000 người Câu 12 Cho số đo góc 130 , 90 , 89 , 30 , 180 , nhiêu góc góc nhọn? A B C 00 50 Có bao D II TỰ LUẬN ( điểm ) Câu 13 (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức (tính hợp lí có thể) a, −25 137 11 +−25 137 −1825 b, 152 −1,6: 75%+514  Câu 14 (1 điểm) Tìm x, biết a, 12x =−3 ) b, 3x(+ x −2 =  5 Câu 15 (1,5 điểm) Ông Ba muốn lát gạch trồng cỏ cho sân vườn có diện tích 45 m2 Biết diện tích lát gạch a Tính diện tích trồng cỏ diện tích sân vườn ĐỀ ÔN TẬP SỐ b Giá m cỏ 100 000 đồng Nhưng mua ông lại giảm giá 10% Vậy số tiền ông Ba cần để mua cỏ bao nhiêu? Câu 16 (1 điểm)Biểu đồ cột kép Hình 20 biểu diễn sản lượng cà phê gạo xuất Việt Nam ba năm 2017, 2018, 2019 a Tính tổng lượng cà phê xuất ba năm 2017, 2018, 2019 b Sản lượng cà phê xuất năm 2018 nhiều sản lượng cà phê xuất năm 2019 bao nhiêu? c Tính tổng lượng gạo xuất ba năm 2017, 2018, 2019 d Sản lượng gạo xuất năm 2019 nhiều sản lượng cà phê xuất năm 2018 bao nhiêu? Câu 17 (1,5 điểm) Trên đường thẳng xy lấy điểm O Trên tia Ox lấy điểm A cho OA = 3cm Trên tia Oy lấy điểm B C cho OB = 3cm OC = a (cm), với 0< a< a/ Điểm O có trung điểm đoạn thẳng AB khơng? Vì sao? b/ Xác định giá trị a để C trung điểm đoạn thẳng OB Câu 18 (0,5 điểm) Cho đoạn thẳng AB = 2100 ( cm) Gọi M1 trung điểm đoạn thẳng AB, gọi M2 trung điểm đoạn thẳng M1B, gọi M3 trung điểm đoạn thẳng M2B,… gọi M100 trung điểm đoạn thẳng M99B Tính độ dài đoạn thẳng M1M100 ĐỀ ÔN TẬP SỐ *Trắc nghiệm khách quan Khoanh vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu 1:Nghịch đảo là: A B Câu 2: Rút gọn phân số đến tối giản A Câu 3: Góc bẹt A 900 B B 1800 C D C D C 750 D 450 Câu 4: Viết số thập phân 0,25 dạng phân số ta được: A B Câu 5: Góc phụ với góc 32 A 1480 B 1580 C C 580 D D 480 Câu 6: Viết hỗn số dạng phân số A B C  Câu 7: Kết phép tính : −  − 1  D = 10 10 10 A B Câu 8: Tính : 25% 12 A B C D C D Câu 9: Có phút ? A 28 phút B 11 phút Câu 10: Góc lớn A Góc nhọn C phút B Góc Vng D 60 phút C Góc tù D.Góc bẹt Câu 11: Góc hình gồm A Hai tia cắt B Hai tia thuộc mặt phẳng C Hai tia hai nửa mặt phẳng đối D Hai tia chung gốc Câu 12: Mai nói : “ Dữ liệu số gọi số liệu “ Theo em Mai nói hay sai? A Đúng B Sai * Tự luận Câu Minh gieo xúc sắc 100 lần ghi lại số chấm xuất mỗ lần gieo kết sau: Số chấm xuất Số lần 15 20 18 22 10 Tính xác suất thực nghiệm kiện sau: a.Số chấm xuất số chẵn b Số chấm xuất lớn Câu Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOz = 500 xOy = 1000 a) Tính góc yOz ? b) Tia Oz có tia phân giác góc xOy khơng? Vì ? 15 1 Câu Tính giá trị biểu thức: P = + + + + 1.2 2.3 3.4 99.100 ... 1(1,5 điểm) Thực phép tính a) (27 ,6+ 72, 4 6,)45 b) −1 + +1 c) 20 ? ?20 21 12 Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết a) x−0,75=0 ,25 d) +3 12 21 b) x− =5 −1 ; −5 −4 89 c) − =2 25x %; Bài 3: (1,5 điểm) Một mảnh... năm 20 17, 20 18, 20 19 a Tính tổng lượng cà phê xuất ba năm 20 17, 20 18, 20 19 b Sản lượng cà phê xuất năm 20 18 nhiều sản lượng cà phê xuất năm 20 19 bao nhiêu? c Tính tổng lượng gạo xuất ba năm 20 17,... Bài (0,5 điểm): Tính:A = − + − + + 22 23 24 1 − 29 9 21 00 I TRẮC NGHIỆM (3 điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời Câu 1.Nếu tung đồng xu 12 lần liên tiếp, có lần xuất mặt N
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập toán cuối kì 2,