0

(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ

87 3 0
  • (Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 15:16

(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ(Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ -/ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THU HẰNG THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH HÀ NỘI - NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ -/ -/ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHAN THU HẰNG THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật hành Mã số: 38 01 02 Người hướng dẫn khoa học: TS TRẦN THỊ HẢI YẾN HÀ NỘI - NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2021 Tác giả Phan Thu Hằng LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lịng biết ơn sâu sắc, tơi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới: Các thầy giáo, cô giáo trang bị kiến thức quý báu giúp đỡ tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Học viện hành Quốc gia; Tiến sĩ Trần Thị Hải Yến, người hướng dẫn khoa học, tận tình bảo, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu để hồn thành Luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng Tác giả Phan Thu Hằng năm 2021 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm đất đai 1.1.2 Khái niệm khiếu nại khái niệm khiếu nại đất đai 14 1.1.3 Khái niệm giải khiếu nại đất đai 16 1.1.4 Khái niệm thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 20 1.2 Nội dung thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai .21 1.3 Thẩm quyền thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 25 1.4 Vai trò thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 34 1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 35 Tiểu kết chương 37 Chương 2: THỰC TRẠNG THI HÀNH PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 38 2.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 38 2.1.1 Nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban nhân dân tỉnh 38 2.1.2 Nhiệm vụ, quyền hạn quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 39 2.2 Thực trạng thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ .40 2.2.1 Thực trạng thi hành pháp luật giải khiếu nại bồi thường, hỗ trợ tái định cư 40 2.2.2 Thực trạng thi hành pháp luật giải khiếu nại cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 42 2.2.3 Thực trạng thi hành pháp luật giải khiếu nại xử phạt vi phạm hành quản lý, sử dụng đất 46 2.3 Đánh giá chung thực trạng thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ 47 2.3.1 Kết đạt 47 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 50 Tiểu kết chương 55 Chương 3: GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 56 3.1 Nhóm giải pháp chung để bảo đảm thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 56 3.1.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải khiếu nại đất đai để nâng cao hiệu thi hành pháp luật từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ 56 3.1.2 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật công dân 60 3.1.3 Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cán bộ, công chức liên quan đến lĩnh vực khiếu nại giải khiếu nại 61 3.1.4 Kiện toàn máy thi hành pháp luật khiếu nại giải khiếu nại 64 3.1.5 Đổi nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức liên quan đến lĩnh vực khiếu nại giải khiếu nại 66 3.1.6 Tăng cường hoạt động tra, kiểm tra thi hành khiếu nại giải khiếu nại 68 3.2 Nhóm giải pháp riêng cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ .71 3.2.1 Công khai, dân chủ hóa q trình thực chủ tưởng, sách pháp luật đất đai 71 3.2.2 Ban hành kịp thời văn lĩnh vực đất đai 71 3.2.3 Làm rõ trách nhiệm chế phối hợp quan giải khiếu nại đất đai 72 3.2.4 Giải dứt điểm khiếu nại 72 Tiểu kết chương 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Khi tham gia vào hoạt động khiếu nại đất đai, người sử dụng đất sử dụng quyền khiếu nại - quyền trị, pháp lý công dân Hiến pháp, pháp luật ghi nhận bảo đảm thực Khi thực quyền khiếu nại đất đai, người sử dụng đất yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp có sở cho định hành chính, hành vi hành chủ thể trình thực thi quyền quản lý nhà nước đất đai vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp Đồng thời, hình thức trực tiếp tham gia vào hoạt động giám sát, quản lý nhà nước, phát huy quyền làm chủ Nhân dân Về phía quan nhà nước, tham gia vào hoạt động giải khiếu nại tự xem xét lại định hành chính, hành vi hành cách thấu đáo, để điều chỉnh, khơi phục quyền lợi ích hợp người sử dụng đất định hành vi sai, vi phạm pháp luật Ngược lại, khẳng định định, hành vi pháp luật quan nhà nước có thêm hội để giải thích cho người sử dụng đất nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đất đai mục tiêu phát triển chung Vì vậy, hoạt động khiếu nại giải khiếu nại hành đất đai hai mặt khơng thể tách rời đời sống xã hội, bảo đảm quyền người sử dụng đất, bảo đảm dân chủ, bảo đảm tính thượng tơn pháp luật, tạo cơng xã hội, tăng cường lực, hiệu hoạt động máy nhà nước, bảo đảm an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Khác với số tỉnh, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phịng, Thái Bình, Bình Dương…tỉnh Phú Thọ khơng phải điểm nóng khiếu nại lĩnh vực đất đai Trong thời gian qua Người đứng đầu sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp huyện cấp xã quan tâm đạo tổ chức thực công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, tranh chấp; giải quyết, xử lý kịp thời đơn thư khiếu kiện công dân, không để xảy "điểm nóng", góp phần ổn định tình hình an ninh trị, trật tự an tồn xã hội địa bàn tỉnh Tuy nhiên, có thực tế từ năm gần đây, số lượng đơn thư khiếu nại liên tục tăng, khiếu nại vượt cấp, đơng người cịn nhiều, cơng tác giải đơn thư khiếu nại đặc biệt vụ tranh chấp đất đai Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp nhiều bất cập, chưa theo quy định Luật Khiếu nại năm 2011 Một số vụ việc khiếu nại, tranh chấp đất đai Người đứng đầu cấp, ngành giải định có hiệu lực pháp luật chưa thực dứt điểm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cơng trình, dự án, gây xúc cộng đồng xã hội, nhân dân Xuất phát từ lý trên, Tác giả nhận thấy việc nghiên cứu đề tài “Thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai UBND tỉnh Phú Thọ” yêu cầu khách quan tất yếu, có tính cấp thiết lý luận, pháp lý thực tiễn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Nghiên cứu thi hành pháp luật nói chung thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai nói riêng có nhiều nhà khoa học, nhiều nhà hoạch định sách quan tâm, nghiên cứu từ lâu có nhiều cơng trình khoa học cơng bố, đăng tải cơng trình nước nước ngồi Tuy nhiên, cơng trình khoa học chủ yếu đề cập đến vấn đề lý luận, phần lớn đề cập đến vấn đề chung khái niệm, đặc điểm, vai trò thi hành pháp luật khiếu nại đất đai, giải pháp nâng cao chất lượng thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai số cơng trình nghiên cứu sau đây: Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Luật Hiến pháp “Bảo đảm pháp lý thực quyền khiếu nại hành cơng dân nước ta nay” tác giả Nguyễn Tuấn Khanh - Học viện Khoa học xã hội (2013) [16] Luận án làm sáng rõ nhiều vấn đề lý luận thực trạng bảo đảm pháp lý thực quyền khiếu nại hành cơng dân nước ta Trên sở đó, luận án đề nhiều phương hướng giải pháp hoàn thiện bảo đảm pháp lý thực quyền khiếu nại hành cơng dân nước ta Tuy góc độ tiếp cận có khác biệt Luận án tác giả Nguyễn Tuấn Khanh có giá trị tham khảo tác giả Luận văn, đặc biệt bàn đến bảo đảm pháp lý cho việc thực quyền khiếu nại đất đai cơng dân Đề tài khoa học “Hồn thiện Pháp luật giải tranh chấp đất đai” Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh TS Lưu Quốc Thái làm chủ nhiệm Đề tài [26] hay Bài viết Bàn thẩm quyền, thủ tục giải tranh chấp đất đai quan hành tác giả Lưu Quốc Thái, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5, năm 2015 [27] Đề tài đưa khái niệm, đặc điểm, chất tranh chấp đất đai, phân loại dạng tranh chấp phổ biến cho rằng: xung đột liên quan đến đất đai có xuất quan hành nhà nước mà quan thực thi pháp luật đất đai theo chức có ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất một, số chủ thể sử dụng đất định trường hợp thu hồi đất xung đột khơng phải tranh chấp đất đai Ngồi ra, cơng trình đưa khái niệm, đặc điểm, chất tranh chấp đất đai, phân loại dạng tranh chấp phổ biến cho rằng: xung đột liên quan đến đất đai có xuất quan hành nhà nước mà quan thực thi pháp luật đất đai theo chức có ảnh hưởng đến quyền sử ... niệm thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 20 1.2 Nội dung thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai .21 1.3 Thẩm quyền thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai 25 1.4 Vai trò thi hành pháp. .. đề thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai UBND tỉnh Phú Thọ Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng khiếu nại vướng mắc thi hành pháp luật giải khiếu nại đất đai nói chung UBND tỉnh Phú Thọ. .. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI ĐẤT ĐAI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 56 3.1 Nhóm giải pháp chung để bảo đảm thi hành pháp luật giải khiếu nại đất
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) Thi hành pháp luật trong giải quyết khiếu nại đất đai của UBND tỉnh Phú Thọ,