0

quản trị Tác nghiệp UPC

45 4 0
  • quản trị Tác nghiệp UPC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 14:32

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP Thời gian làm bài 120 phút; Yêu cầu Học viên được phép sử dụng tài liệu; Họ và tên học viên Lớp Mã ID tại UPC Điểm kiểm tra đánh giá trong lớp (Giảng viên chấm điểm thành phần lên bài thi) Điểm số Điểm chữ Họ tên giảng chấm 1 Ký tên Họ tên giảng chấm 2 Ký tên Bài thi được thiết cho tất cả các nội dung đã được học và làm Học viên cần hoàn thành tất cả các câu hỏi có trong nội dung kiểm tra này NỘI DUNG CÂU HỎI Thành viên trong nhóm BÀI LÀ. BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ HỌC PHẦN QUẢN TRỊ KẾ HOẠCH TÁC NGHIỆP  Thời gian làm bài: 120 phút; Yêu cầu: Học viên phép sử dụng tài liệu; Họ tên học viên: -Lớp: -Mã ID UPC: Điểm kiểm tra đánh giá lớp (Giảng viên chấm điểm thành phần lên thi): Điểm số: Điểm chữ: -Họ tên giảng chấm 1: Ký tên: -  Họ tên giảng chấm 2: Ký tên: -       Bài thi thiết cho tất nội dung học làm Học viên cần hoàn thành tất câu hỏi có nội dung kiểm tra NỘI DUNG CÂU HỎI Thành viên nhóm BÀI LÀM Câu Đọc thơng tin kịch BBQfun cung cấp Phụ lục (trang 8) tài liệu kinh doanh mô BBQfun người đánh giá bạn cung cấp Để phát triển kế hoạch tác nghiệp hiệu quả, phải có khả : - Nghiên cứu, phân tích ghi lại nhu cầu tài nguyên phát triển kế hoạch tác nghiệp với tư vấn đồng nghiệp nhà quản trị tài nguyên, chuyên gia có liên quan - Đảm bảo chi tiết kế hoạch tác nghiệp bao gồm xây dựng số hiệu suất để đo lường hiệu suất tổ chức - Đảm bảo việc phát triển thực đề xuất cho yêu cầu tài nguyên qua nguồn thơng tin khác tìm kiếm lời khun từ chuyên gia - Phát triển và/hoặc thực quy trình tham vấn phần khơng thể thiếu quy trình lập kế hoạch tác nghiệp - Có chấp thuận cho kế hoạch từ bên liên quan đảm bảo hiểu biết nhóm làm việc liên quan - Xây dựng triển khai kế hoạch dự phòng giai đoạn thích hợp kế hoạch tác nghiệp Câu Viết tóm tắt ngắn gọn mơi trường hoạt động BBQfun bao gồm: a Phác thảo bối cảnh lập pháp quy định có liên quan đến kế hoạch hoạt động BBQfun (có trang 17-20) * Môi trường bên - Mục tiêu, sứ mệnh tầm nhìn tổ chức + Mục tiêu: thực chiến lược thương mại điện tử nhằm trì tăng thị phần, doanh thu thỏa mãn nhu cầu khách hàng theo định hướng chiến lược công ty + Sứ mệnh: để cung cấp cho khách hàng chúng tơi sản phẩm lối sống ngồi trời có giá trị lớn dịch vụ khách hàng khơng sánh kịp + Tầm nhìn: vịng năm năm, nhà bán lẻ lối sống trời hàng đầu Đông Nam Queensland - Bản chất công việc thực + Chất lượng + Giá trị khách hàng + Con người: khuyến khích tích cực an tồn, làm việc nhóm, đa dạng, xuất sắc, đổi cải tiến liên tục - Vị trí nơi làm việc: cửa hàng, Brisbane (Kenmore) Gold Coast (Robina) - Giá trị: Chất lượng + Giá trị KH + Con người, khuyến khích tích cực an tồn, bảo mật thơng tin, làm việc nhóm, đa dạng, xuất sắc, đổi cải tiến chiến lược liên tục - Định hướng chiến lược: Bối cảnh chiến lược mà BBQ đạt sứ mệnh tầm nhìn thơng qua: + Tham gia với khách hàng thông qua tiếp thị, nghiên cứu dịch vụ cá nhân + Xây dựng danh tiếng cho chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng chất lượng + Hỗ trợ người thực thông qua đào tạo quản trị hiệu suất + Tăng doanh thu bán hàng + Kiểm sốt chi phí thơng qua hiệu hoạt động - Các sách quy trình nội nơi làm việc + Chính sách quy trình tuyển dụng hướng dẫn nhân viên + Chính sách quy trình quản trị hiệu suất * Mơi trường hoạt động bên ngồi - Mơi trường pháp lý mà doanh nghiệp vận hành bao gồm Đạo luật Quyền riêng tư, Luật An toàn Sức khỏe Lao động, Luật chống phân biệt đối xử EEO, Luật Người tiêu dùng Luật Môi trường - Ảnh hưởng bên liên quan quan công nghiệp, đại diện nhân viên, quan phủ, nhà cung cấp cộng đồng địa phương - Điều kiện yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu thị trường - Đối thủ cạnh tranh thị trường b Phác thảo sách thủ tục BBQfun liên quan trực tiếp đến kế hoạch hoạt động b1.Chính sách tuyển dụng giới thiệu BBQfun - Mục đích:Mục đích sách thiết lập hướng dẫn cho tuyển dụng lựa chọn nhân viên BBQfun nhằm thu hút tuyển dụng người phù hợp cho vị trí, người hỗ trợ giá trị, văn hóa mục tiêu tổ chức để đạt định hướng chiến lược Tuyển dụng lựa chọn nhân viên tuân thủ tất yêu cầu pháp lý với hội nhân viên tuân thủ tất yêu cầu pháp lý với hội bình đẳng có liên quan , hành động khẳng định người nguyên tắc, sách hướng dẫn quản lý tài nguyên thông qua tổ chức - Phạm vi: Phạm vi sách bao gồm việc tuyển dụng giới thiệu nhân viên nhà thầu BBQfun - Tài nguyên: Các thủ tục cụ thể để thực sách có sẵn bên mạng nội công ty - Nhiệm vụ: Trách nhiệm thực sách thuộc nhân viên quản lý BBQfun với trách nhiệm tham gia vào trình tuyển dụng giới thiệu - Liên quan, thích hợp, pháp luật, vv + Đạo luật quyền riêng tư năm 1988 (Cwlth) + Đạo luật chống phân biệt đối xử Queensland 1991 (Qld) + Đạo luật Đảm bảo Hưu bổng (Quản lý) năm 1992 (Cwlth) + Đạo luật công năm 2009 (Cwlth) + Đạo luật An toàn Sức khỏe Lao động 2011 (Qld) + AS ISO 15489: 2002 Records management - Đã cập nhật /ủy quyền: 10/2012 - Giám đốc tài Riz Mehra - Nguyên tắc: Các nguyên tắc sau hướng dẫn việc định liên quan đến tuyển dụng lựa chọn nhân viên: + Mục đích q trình tuyển dụng lựa chọn bổ nhiệm người phù hợp vào vị trí + Việc tuyển dụng nhân viên thực sau tính đến khả lực lượng lao động có phương án đào tạo khám phá đầy đủ + Việc tuyển dụng lựa chọn thông báo định hướng chiến lược ưu tiên tổ chức diễn sau đánh giá nhu cầu vai trò đưa với yêu cầu nhân để đạt định hướng ưu tiên + Việc tuyển dụng lựa chọn hướng dẫn yêu cầu pháp luật liên quan sách quản lý nguồn nhân lực liên quan khác mà tổ chức sử dụng , chẳng hạn hội bình đẳng sách chống pháp luật + Q trình tuyển dụng lựa chọn thực sở đối xử cơng , bình đẳng tơn trọng tất ứng viên +Các vị trí quảng cáo loạt trang web bao gồm báo in phương tiện truyền thông wed (nếu thích hợp ), có nhiều khả thu hút tối đa lĩnh vực ứng viên đủ tiêu chuẩn phù hợp +Tất bổ nhiệm thực sở áp dụng cẩn thận quán nguyên tắc xứng đáng tuân thủ tiêu chuẩn yêu cầu lựa chọn vị trí nêu mơ tả vị trí + Việc bổ nhiệm thực cạnh tranh cởi mở từ nhiều lĩnh vực ứng viên thu hút quảng cáo nội bên ngồi +Quy trình tuyển dụng lựa chọn minh bạch , quán, chuyên nghiệp kịp thời Trách nhiệm giải trình đạt nhờ quy trình tuyển dụng lựa chọn mở chịu giám sát xem xét thích hợp liên quan đến tính bảo mật người nộp đơn + Tất quy trình tuyển dụng lựa chọn thực để đảm bảo tính bí mật người nộp đơn để bảo vệ tính tồn vẹn quy trình + Ra định trách nhiệm giám đốc điều hành ủy quyền cho nhóm quản lý cấp cao và/ người đề cử Thủ tục tuyển dụng nhân viên Cơng việc vị trí tuyển dụng Mô tả công việc Yêu cầu ứng viên Cơng khai vị trí tuyển dụng Gói ứng dụng Xử lý đơn Danh sách rút gọn Biểu mẫu tuyên án hình Sắp xếp cho vấn 10 Phỏng vấn 11 Đưa định sau vấn 12 Phản hồi 13 Kiểm tra trước làm 14 Chấp thuận 15 Hướng dẫn kiểm sốt b2 Chính sách quản trị hiệu suất BBQfun - Mục đích: Mục đích sách đảm bảo trị hiệu suất thực cách quán, công minh bạch phù hợp với yêu cầu tổ chức - Phạm vi: phạm vi sách bao gồm quy trình quản trị hiệu suất nhân viên nhà thầu BBQfun - Tài nguyên: thủ tục cụ thể để thực sách có sẵn bên mạng nội công ty - Nhiệm vụ: Người quản trị : + Thực thảo luận đánh giá hiệu suất sách hai lần năm + Giám sát hiệu suất cá nhân suốt năm, ghi lại kiện quan trọng liên quan đến hiệu suất, tích cực tiêu cực + Sử dụng tài liệu quản trị để ghi lại đánh giá hiệu suất thức khơng thức + Cung cấp cho nhân viên việc huấn luyện phát triển suốt thời gian xem xét sử dụng mô hình GROW để giúp cấu trúc kế hoạch + Cung cấp cho nhân viên hội để truyền đạt mục tiêu phát triển nghề nghiệp họ + Đảm bảo nhân viên hồn thành trách nghiệm theo quy trình sách quản trị hiệu suất - Pháp luật có liên quan: + đạo luật bảo mật 1988 ( Cwlth ) + Đạo luật chống phan biệt đối xử năm 1991 ( Qlđ) + Luật công năm 2009 ( Cwlth ) + AS ISO 15361.1 – Quản trị hồ sơ 2002 - Cập nhật/ủy quyền: 10/2012 – giám đốc tài Riz Mehra - Để tiến hành đánh giá hiệu suất:hiệu suất nhân viên theo dõi đánh giá thường xuyên qua: + Một thảo luận đánh giá thức hàng + Theo dõi tháng + Giám sát liên tục hiệu suất nhân viên c.Giải thích vai trị kế hoạch hoạt động việc thực thành công chiến lược thương mại điện tử Lập kế hoạch tảng vững đảm bảo thành công dự án hay kế hoạch kinh doanh Đối với nhà quản lý hay lãnh đạo lập kế hoạch giúp nắm bắt phương hướng hoạt động tương lai, giảm tác động thay đổi từ mơi trường , tránh lãng phí dư thừa nguồn lực thiết lập nen tiêu chuẩn thuận tiện cho công tác kiểm tra Đối với nhân viên hay thành viên nhóm lập kế hoạch cơng cụ có vai trị quan trọng việc phối hợp nỗ lực thành viên tổ chức rõ ràng, giảm chồng chéo Do đó, việc lập kế hoạch hoạt động đóng vai trị quan trọng việc thực thành công chiến lược thương mại điện tử - Vạch đường lối từ bắt đầu có bước kế hoạch, mục tiêu, quy trình tiến hành bước , xác định hành động cụ thể để giúp thành viên tiến hành công việc cách đắn - Qua đó, theo dõi trình thực thi, biết vấn đề đã, xảy xoay quanh dự án, nhờ đánh giá hiệu suất khác phục sửa chữa - Giám sát hiệu tài ngân sách - Giám sát suất làm việc thành viên, nhân viên - Nâng cao chất doanh nghiệp, nâng cao thị phần d Thảo luận ý định bạn để phát triển kế hoạch BBQfun, sửa đổi kế hoạch hoạt động có; hỗ trợ thảo luận bạn với việc tham khảo phương pháp mơ hình khác Kế hoạch: Kinh doanh nội thất sàn thương mại điện tử  Mục tiêu: Cung cấp đồ nội thất chất lượng, phù hợp với thu nhập đa số người dân khu vực  Nguồn lực: quản trị cửa hàng, Quản trị dịch vụ sàn điện tử, Nhân viên  Ngân sách: 20 tỷ  Ngày bắt đầu: 15/03/2022 Hoạt động Trách nhiệm Thời gian Thời gian bắt đầu kế dự kiến kết hoạch thúc 1.Điều tra trị hiêu, sở thích người tiêu dùng Staff manager 15/03/2022 16/04/2022 kiểm tra tính cạnh tranh sản phẩm ( 30 ngày ) => Tham khảo ý kiến nhà quản trị, chuyên gia nghiên cứu thị trường 2.Tìm nhà cung cấp ( sản phẩm chất lượng, giá Staff manger 17/04/2022 26/04/2022 ( 10 ngày) rẻ) Chọn kênh bán sản phẩm Staff manager 27/04/2022 05/05/2022  Thiết lập webside riêng cho thương hiệu ( ngày) Tuyển nhân viên( in thông báo tuyển dụng) Staff manager 17/04/2022 05/05/2022  Tham khảo ý kiến nhà quản trị có liên ( 30 ngày) quan  Phỏng vấn Kiểm tra lại cơng việc có sai với kế hoạch Staff manager 06/05/2022 08/05/2022 ( ngày ) hay không Tiến hành chạy quảng cáo sản phẩm Staff manager 09/05/2022 24/05/2022 ( 15 ngày) trang mạng xã hội facebook, youtube, tiktok, trang điện tử miễn phí video, báo điện tử  Trả tiền quảng cáo  Theo dõi nhà quảng cáo chất lượng, rẻ Bán sản phẩm thị trường Staff manager 25/05/2022 02/06/2022 ( ngày) Kết thúc trình thiết lập sàn kinh doanh Staff manager Tổng 102 TMĐT ngày Câu Nghiên cứu yêu cầu nguồn lực để thực chiến lược thương mại điện tử - Man: Doanh nghiệp kinh doanh phải có người có trình độ kỹ thuật, có khả làm việc + Tám nhân viên bán hàng trực tuyến dịch vụ khách hàng - Money: $861.000 - Material: + xe tải giao hàng + xe nâng + Cơng nhân kho + Trình điều khiển + Khơng gian văn phịng - Method: + Ban quản lý muốn phát triển người thông qua đào tạo lại thay thuê xử lý bán hàng trực tuyến + Quy trình hoạt động Tiến hành nghiên cứu thị trường để xác định nhu cầu Đàm phán với nhà cung cấp Nhận xuất kho sản phẩm Cung cấp dịch vụ thông tin cho khách hàng kho Nhận tiền tốn Sắp xếp giao đồ (nếu có u cầu) + Quy trình mua hàng giữ cho thơng tin hiển thị bật đầu trang Web Ví dụ mơ hình vai trị bước mua hàng là: "Giỏ hàng — Tài khoản — Giao hàng — Thanh toán — Xác minh — Xác nhận" Gửi cho khách hàng email để xác nhận lại việc bán hàng - Mesurement: + Thời gian: năm tháng + Trang wed thương mại 50 ngày để phát triển ba xe nâng Câu Sắp xếp với người đánh giá bạn để tham gia vào hai lần đóng vai tư vấn nguồn lực - Quản trị tài chính: + Hoạch định chiến lược tài thuế, quản lý quy trình xây dựng ngân sách gọi vốn đầu tư + Đạt mục tiêu khó khăn thời gian + Đưa quy trình phù hợp cần có cơng nghệ phù hợp chỗ để khắc phục cố + Đưa dự đốn lĩnh vực phù hợp gia tăng thành cơng doanh nghiệp + Đưa dự báo xu hướng tài thị trường - Quản trị kĩ thuật + Đưa phương án cải tiến kịp thời + Nghiên cứu nguyên lý quy trình hoạt động máy móc + Đào tạo nhân viên + Định hướng việc tổ chức xây dựng phát triển kênh bán hàng cho Công ty + Đưa định đề xuất giải pháp, chiến lược,… với Hội đồng quản trị, xây dựng hệ thống quy trình quy định cấp cơng ty phận Câu 5.Tham gia đóng vai tham vấn với nhân có liên quan để xác định nhu cầu nguồn lực, bạn nhập vai với: a) Vai đóng 1: Nhân viên kinh doanh quản lý marketing-chuẩn bị thảo luận nhu cầu nguồn nhân lực *Yêu cầu nguồn nhân lực : CEO Giám đốc tài Tổng giám đốc điều hành Đội nhân Giám đốc cơng ty *Nội dung tham vấn Đánh giá xác nhu cầu sử dụng lao động cân nhắc yêu cầu tuyển dụng, tập trung vào yêu cầu thiết yếu Doanh nghiệp nên đưa thời hạn tuyển dụng tùy theo mức độ quan trọng vị trí Thực sách nguồn nhân lực; cung cấp buổi đào tạo thủ tục nhân Xác định vấn đề, mục tiêu yêu cầu nhân công ty Xây dựng triển khai mơ hình chiến lược nhân Tuyển dụng lựa chọn ứng viên phù hợp cho vị trí cịn trống Quản lý mức hiệu suất cách quản lý đánh giá thiết lập mục tiêu 4.Dittberner, E Johansson, L., 2015 Thực chiến lược thương mại điện tử: So sánh lý thuyết thực hành 5.Turban, E., King, D., Lee, JK, Liang, TP Turban, DC, Các vấn đề gian lận bảo mật thương mại điện tử 201 6.Bảo vệ Trong Thương mại Điện tử (trang 457-518) Nhà xuất Quốc tế Springer Pei, Z., Paswan, A Yan, R., 2014 E-tailer? sách hồn trả, người tiêu dùng? nhận thức cơng sách hồn trả ý định mua hàng Tạp chí Bán lẻ Dịch vụ Tiêu dùng, 21 (3), tr.249-257 7.Janom, N., Zakaria, MS, Arshad, NH, Salleh, SS Aris, SRS, 2014 Ứng dụng đa chiều từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp điện tử Ứng dụng trưởng thành thương mại: Đánh giá tính thực tiễn iBusiness, (02), tr.71 9.Hanna, NK, 2016 Thương mại điện tử hệ sinh thái đổi công nghệ-quản lý: Hàm ý sách Tạp chí Quản lý Đổi mới, (1), tr.4-10 Câu 10: Với vai trò Tổng Giám Đốc Điều Hành, Nguyễn Văn xem xét phê duyệt cho kế hoạch hành động BBQ Fun giai đoạn năm tháng xác định chiến lược , nguồn lực, chi phí biện pháp để hồn thành mục tiêu chiến lược công ty đề Cột mốc:Hành động Ngày Người và/hoặc mục tiêu(để đạt chịu trách Ngân sách tài nhiệm nguyên (Nếu có) -Nhân viên -Nhân viên mục tiêu chiến lược nguồn cung ứng vật lý người) Nguồn lực vật chất: Từ ngày - Thu thập thông tin 1/7/2022nhà cung ứng ngày Đánh giá đặc điểm 31/10/202 nhà cung ứng Tiếp cận nguồn hàng cần mua -Bộ phận quản lý -Đội CNTT -Nhân viên giao hàng -Nhân - Thử nghiệm, đánh giá nguồn hàng -Cung cấp máy tính cho hàng cơng ty Nguồn nhân lực : Đội nhân * Nhân viên : viên Từ Đội nhân ngày - Xác định nhu cầu tuyển 1/11/2022dụng ngày - Lập kế hoạch tuyển dụng 31/3/2023 - Phân tích cơng việc - Chuẩn bị mơ tả cơng việc - Tìm kiếm ứng viên phù hợp - Sàng lọc - Phỏng vấn - Đánh giá - Mời nhận việc Từ ngày - Đào tạo phát triển 1/2/2022- * Nhân viên cũ : ngày - Đào tạo phát triển 31/3/2022 * Các mốc quan trọng để Từ ngày Bộ phận quản lý thực chiến lược 1/4/2022- thương mại điện tử : ngày - Bối cảnh dịch bệnh Covid 31/8/2023 19 - Doanh số bán hàng thị Nhân viên giao trường tăng - Giá đầu vào giảm - Nhu cầu khách hàng tăng Tham khảo: Ngày -Kiểm soát viên -Bộ phận quản lý -Tham khảo ý kiến 1/9/2022 công ty người giám sát Liên lạc: Từ ngày - Tổ Chức họp 2/9/2022- -Nhân viên -Giám đốc công ty gồm tất nhân viên ngày bên có liên quan 30/9/2023 - Gửi email Đến tất nhân viên bên có liên quan Tổng giám đốc Nguyễn Văn A (đã kí) - - - - - - - - - - - - ... sách quản trị hiệu suất BBQfun - Mục đích: Mục đích sách đảm bảo trị hiệu suất thực cách quán, công minh bạch phù hợp với yêu cầu tổ chức - Phạm vi: phạm vi sách bao gồm quy trình quản trị hiệu... Chuyên gia: Tôi đánh giá cao phần mềm quản lý bán hàng Vì phần mền quản lý bán hàng có nhiều tính cho phép bạn thực thao tác bán hàng, quản lý hoạt động nhân viên, quản lý tồn kho báo cáo doanh số... cấp đồ nội thất chất lượng, phù hợp với thu nhập đa số người dân khu vực  Nguồn lực: quản trị cửa hàng, Quản trị dịch vụ sàn điện tử, Nhân viên  Ngân sách: 20 tỷ  Ngày bắt đầu: 15/03/2022 Hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị Tác nghiệp UPC,