0

AJC ky thuat dien kinh trac nghiem

8 25 0
  • AJC ky thuat dien kinh trac nghiem

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 12:05

Câu 1 Nội dung nào trong môn Điền kinh được gọi là hoạt động có chu kỳ? A Nhảy, ném đẩy và các môn phối hợp B Đi bộ, chạy và nhảy C Đi bộ, chạy và ném đẩy D Đi bộ và chạy Câu 2 Nội dung nào trong môn Điền kinh được gọi là hoạt động không có chu kỳ? A Ném đẩy và các môn phối hợp B Đi bộ, chạy và nhảy C Đi bộ, chạy và ném đẩy D Đi bộ và chạy Câu 3 Những nội dung trong môn Điền kinh bao gồm A Đi bộ, chạy marathon, nhảy, ném đẩy và nhiều môn phối hợp B Đi bộ, chạy, nhảy cao, ném đẩy và nhiều môn phố. Câu Nội dung môn Điền kinh gọi hoạt động có chu kỳ? A Nhảy, ném đẩy môn phối hợp B Đi bộ, chạy nhảy C Đi bộ, chạy ném đẩy D Đi chạy Câu Nội dung mơn Điền kinh gọi hoạt động khơng có chu kỳ? A Ném đẩy môn phối hợp B Đi bộ, chạy nhảy C Đi bộ, chạy ném đẩy D Đi chạy Câu Những nội dung môn Điền kinh bao gồm: A Đi bộ, chạy marathon, nhảy, ném đẩy nhiều môn phối hợp B Đi bộ, chạy, nhảy cao, ném đẩy nhiều môn phối hợp C Đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy nhiều môn phối hợp D Đi bộ, chạy, nhảy, ném đẩy cử tạ Câu môn phối hợp nữ gồm nội dung nào? A Chạy 100m, chạy 200m, chạy 800m, đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, ném lao B Chạy 100m rào, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 200m, nhảy xa, ném lao, chạy 800m C Chạy 100m, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, nhảy xa, ném lao, chạy 800m D Chạy 100m rào, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, nhảy xa, ném lao, chạy 800m Câu 10 môn phối hợp nam gồm nội dung nào? A Chạy 100m, chạy 200m, chạy 800m, chạy 150m, đẩy tạ, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, ném lao, ném đĩa B Chạy 100m rào, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, chạy 1500m C Chạy 100m, nhảy bước, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, chạy 1500m D Chạy 100m, nhảy xa, đẩy tạ, nhảy cao, chạy 400m, chạy 110m rào, ném đĩa, nhảy sào, ném lao, chạy 1500m Câu Chạy khác đặc điểm nào? A Tốc độ B Giai đoạn bay không C Giai đoạn tiếp đất D Cự ly Câu Nội dung chạy ngắn có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm cự ly: A 100m; 200m; 300m B 100m; 200m; 400m C 100m; 400m; 600m D 50m; 100m; 200m Câu Nội dung chạy trung bình có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm cự ly: A.100m - 800m B 400m 800m C 800m 1500m D 1500m 2000m Câu Nội dung chạy dài có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm cự ly: A 800m; 1500m; 5000m B 5000m; 10000m; 30000m C 5000m; 10000m; 42.195km D 1500m; 5000m; 10000m Câu 10 Nội dung chạy tiếp sức có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm có: A x 50m x 100m B x 100m x 200m C x 100m x 400m D x 200m x 400m Câu 11 Nội dung mơn nhảy có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm: A Nhảy cao; nhảy xa; nhảy sào; nhảy bước B Nhảy cao; bật xa chỗ; nhảy xa; nhảy sào; nhảy bước C Nhảy cao; nhảy xa; nhảy sào; bật xa chỗ D Nhảy cao; nhảy xa; bật xa chỗ; nhảy bước Câu 12 Nội dung môn ném đẩy có đại hội Seagames, Asiad, Olympic gồm: A Ném lao; ném lựu đạn; ném đĩa; ném tạ xích, đẩy tạ B Ném lao; ném bóng; ném tạ xích, đẩy tạ C Ném lao; ném đĩa; ném tạ xích, đẩy tạ D Ném bóng; ném lựu đạn; ném đĩa; ném tạ xích, đẩy tạ Câu 13 Chiều cao rào nam chạy 110m rào bao nhiêu? A 1,167m B 1,076m C 1,067m D 1,057m Câu 14 Chiều cao rào nữ chạy 100m rào bao nhiêu? A 0,48m B 0,84m C 0,726m D 0,914m Câu 15 Câu lạc Điền kinh Luân Đôn thành lập vào năm nào? A Năm 1831 B Năm 1841 C Năm 1851 D Năm 1861 Câu 16 Hội Điền kinh Anh thành lập sở hợp tổ chức điền kinh đế quốc Anh vào năm nào? A Năm 1880 B Năm 1881 C Năm 1882 D Năm 1883 Câu 17 Tại Mĩ, Câu lạc Điền kinh New York thành lập vào năm nào? A Năm 1866 B Năm 1867 C Năm 1868 D Năm 1869 Câu 18 Liên đoàn Điền kinh Nghiệp dư Quốc tế (International Amateur Athletic Fedration; viết tắt IAAF) thành lập vào năm nào? A Năm 1910 B Năm 1911 C Năm 1912 D Năm 1913 Câu 19 Hiệp hội Huấn luyện viên Điền kinh Quốc tế (ITFKA) thành lập vào năm nào? A Năm 1964 B Năm 1965 C Năm 1956 D Năm 1946 Câu 20 Vào giai đoạn đường chạy đất thay đường chạy rải xỉ? A Năm 1837 – 1838 B Năm 1838 – 1839 C Năm 1839 – 1840 D Năm 1840 – 1841 Câu 21 Lần người ta dùng sào gỗ nhảy sào nước Anh vào năm nào? A Năm 1856 B Năm 1858 C Năm 1860 D Năm 1862 Câu 22 VĐV sử dụng kĩ thuật xuất phát thấp thi đấu chạy cự li ngắn? A Tr Serill (Mĩ) (1887) B U Suihêy (Mĩ) C M Prinstein (Mĩ) D R Bauer (Hunggari) Câu 23 VĐV sử dụng kĩ thuật tạo đà quay vòng ném đĩa? A Tr Serill (Mĩ) B U Suihêy (Mĩ) C M Prinstein (Mĩ) D R Bauer (Hunggari) (1900) Câu 24 VĐV sử dụng kĩ thuật nhảy xa với kiểu “ưỡn thân”? A V Tuulôs (Phần Lan) 1920 B Đ Uller (Anh) C M Prinstein (Mĩ) D R Bauer (Hunggari) Câu 25 Các vận động viên Mĩ bắt đầu dùng bàn đạp xuất phát thấp vào năm nào? A Năm 1925 B Năm 1926 C Năm 1927 D Năm 1928 Câu 26 Ở Mĩ bắt đầu có sào chất dẻo để dùng nhảy sào vào năm nào? A Năm 1960 B Năm 1961 C Năm 1962 D Năm 1963 Câu 27 Vào thời gian người ta dùng đệm mút thay cát hố nhảy cao nhảy sào? A Năm 1960 B Năm 1961 C Năm 1962 D Năm 1963 Câu 28 Vào thời gian người ta bắt đầu sử dụng đường chạy phủ chất dẻo tổng hợp (tartan, kortan, stortan…)? A Năm 1965 B Năm 1966 C Năm 1967 D Năm 1968 Câu 29 VĐV sử dụng kĩ thuật nhảy cao kiểu “lưng qua xà”? A R Phôtsberi (Mĩ) (1968) B Đ Uller (Anh) C M Prinstein (Mĩ) D R Bauer (Hunggari) Câu 30 Cuộc thi đấu điền kinh Hà Nội diễn vào thời gian nào? A Tháng 4/1922 B Tháng 4/1923 C Tháng 4/1924 D Tháng 4/1925 (9noidung) Câu 31 Hội Điền kinh Việt Nam, sau đổi tên thành Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (viết tắt VAF) thành lập vào ngày tháng năm nào? A 01/9/1960 B 01/9/1961 C 01/9/1962 D 01/9/1963 Câu 32 Liên đoàn Điền kinh Việt Nam (VAF) trở thành thành viên IAAF vào thời gian nào? A 01/9/1960 B 01/9/1961 C 01/9/1962 D 01/9/1963 Câu 33 VĐV giữ kỷ lục giới cự ly 100m nam? A Asafa Powell (Jamaica) B Yohan Blake (Jamaica) C Usain Bolt (Jamaica) D Tyson Gay (Mĩ) Câu 34 Kỷ lục giới cự ly 100m nam là: A giây 57 B giây 58 C giây 59 D giây 60 Câu 35 VĐV giữ kỷ lục giới môn nhảy cao nam? A Randy Barnes B Mike Powell C Javier Sotomayor D Yuriy Sedykh Câu 36 Kỷ lục giới môn nhảy cao nam là: A 2,54 m B 2,45 m C 2,35 m D 2,42 m Câu 37 VĐV giữ kỷ lục giới môn nhảy xa nam? A Randy Barnes B Mike Powell C Javier Sotomayor D Yuriy Sedykh Câu 38 Kỷ lục giới môn nhảy xa nam là: A 8,95 m B 8,58 m C 8,85 m D 8,87 m Câu 39 VĐV giữ kỷ lục giới cự ly 100m nữ? A Carmelita Jeter (Mĩ) B Florence Griffith-Joyner (Mĩ) C Marion Jones (Mĩ) D Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) Câu 40 Kỷ lục giới cự ly 100m nữ là: A 10 giây 27 B 10 giây 49 C 10 giây 59 D 10 giây 95 Câu 41 VĐV giữ kỷ lục giới môn nhảy cao nữ? A Florence Griffith Joyner B Galina Chistyakova C Stefka Kostadinova D Kendra Harrison Câu 42 Kỷ lục giới môn nhảy cao nữ là: A 2,10 m B 2,09 m C 2,05 m D 2,08 m Câu 43 VĐV giữ kỷ lục giới môn nhảy xa nữ? A Florence Griffith Joyner B Galina Chistyakova C Stefka Kostadinova D Kendra Harrison Câu 44 Kỷ lục giới môn nhảy xa nữ là: A 7,75 m B 7.52 m C 7,55 m D 7,62 m Câu 45 Khi bộ, hông chuyển động qua trục: A Trước – sau B Trái – phải C Trên – D A+B+C Câu 46 Trong hiệu lực chân đạp sau tăng lên cách: A Tăng sức mạnh đạp sau B Đạp sau với góc độ nhỏ C Đặt chân chống gần với điểm dọi trọng tâm thể D A+B Câu 47 Trong làm để giảm lực cản chân chống trước: A Đạp sau với góc độ nhỏ B Đặt chân chống gần với điểm dọi trọng tâm thể C Thực hoãn xung chân chạm đất D B+C Câu 48 Trong chủ yếu tham gia hoạt động đánh tay là: A Cơ ngực lớn; Delta B Cơ ngực lớn; Delta; liên sườn C Cơ ngực lớn; Delta; lưng dài D Cơ ngực lớn; Delta; hoành Câu 49 Trong thể thao, biên độ dao động trọng tâm thể từ: A – cm B – cm C – cm D – 10 cm Câu 50 Tốc độ phụ thuộc vào yếu tố nào? A Cấu trúc giải phẫu thể sức mạnh chân B Tốc độ đưa chân, lực đạp sau C Lực đạp sau phối hợp động tác đánh tay D Độ dài bước tần số bước Câu 51 Nghiên cứu chu kì bước chạy, người thấy đề tăng tốc độ chạy cần: A Đạp sau nhanh, mạnh với góc độ thích hợp B Tăng hiệu đạp sau rút ngắn giai đoạn bay không C Tăng góc độ đạp sau tần số bước D A+C Câu 52 Giai đoạn chống trước môn chạy gồm: A Đặt chân chống trước B Thẳng đứng C Đạp sau D A+B+C Câu 53 Giai đoạn chân lăng môn chạy A Co gấp sau; thẳng đứng B Đưa lăng trước – Đạp sau C A+B D C + Đặt chân chống trước Câu 54 Các lực sinh có liên quan đến chu kì chạy * A Khi chống trước tốc độ giảm B Khi đạp sau tốc độ lại tăng lên C A+B D Luôn tăng lên Câu 55 Để hạn chế lực chống trước chạy phải A Chủ động đặt bàn chân đường chạy động tác miết từ trước sau B Đặt bàn chân chống trước gần điểm dọi trọng tâm thể C Gập thân phía trước D A+B+C Câu 56 Động tác đánh tay chạy * A Bàn tay nắm lại lòng bàn tay hướng vào quay xuống dưới, khuỷ tay gấp lại với góc độ 90 độ B Khi đánh trước hướng vào tay sau tay hương phía ngồi C A+B D A + Đánh tay theo trực dọc thể Câu 57 Tăng tốc độ chạy cách A Tăng tần số bước chạy B Tăng độ dài bước chạy C A+B D C + Thả lỏng người chạy Câu 58 Người ta thường chia kỹ thuật môn nhảy làm giai đoạn A Giai đoạn chạy đà chuẩn bị giậm nhảy; giai đoạn giậm nhảy B Giai đoạn chạy đà chuẩn bị giậm nhảy; giai đoạn giậm nhảy; giai đoạn bay không C Giai đoạn chạy đà chuẩn bị giậm nhảy; giai đoạn giậm nhảy; giai đoạn rơi xuống đất D Giai đoạn chạy đà chuẩn bị giậm nhảy; giai đoạn giậm nhảy; giai đoạn bay không; giai đoạn rơi xuống đất Câu 59 Nhiệm vụ giai đoạn giậm nhảy: A Làm thay đổi phương hướng chuyển động B Tạo gia tốc bay ban đầu C Tốc độ chạy tăng lên D A+B+C Câu 60 Giai đoạn giậm nhảy gồm có thời kỳ A B C D Câu 61 Góc độ giậm nhảy xác định * A Độ nghiêng chân giậm so với hình chiếu mặt đất lúc kết thúc động tác giậm nhảy B Độ nghiêng chân giậm so với mặt đất C Độ nghiêng chân giậm so với thân người D Độ nghiêng thân người so với mặt đất Câu 62 Đặc điểm giai đoạn kỹ thuật ném đẩy: A Cầm dụng cụ tư chuẩn bị; chuẩn bị đến đà tạo đà B Ra sức cuối giữ thăng C A+B; dụng cụ rời tay đường bay dụng cụ D A+B Câu 63 Nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn sức cuối ném đẩy: A Tạo tốc độ tối ưu B Đảm bảo dụng cụ rời tay bay với tốc độ tối đa C Tạo góc độ bay phù hợp D B+C Câu 64 Tốc độ bay ban đầu vật phụ thuộc vào * A Động lượng mà hệ thống (người ném - dụng cụ) có trước lúc sức cuối B Thời gian tác dụng lực độ lớn lực mà người ném tác dụng vào dụng cụ lúc sức cuối C B+C D Lực cản không khí Câu 65 Chạy cự ly ngắn chia cách quy ước thành giai đoạn: A Chuẩn bị; xuất phát; chạy lao sau xuất phát B Xuất phát; chạy lao sau xuất phát; chạy quãng C Chuẩn bị; chạy lao sau xuất phát; chạy quãng; đích D Xuất phát; chạy lao sau xuất phát; chạy quãng; đích Câu 66 Cách xuất phát chạy cự ly ngắn A Xuất phát cao B Xuất phát trung bình xuất phát thấp C Xuất phát thấp xuất phát cao D A+B Câu 67 Các cách bố trí bàn đạp xuất phát thấp bản: A Cách “thông thường” cách “kéo dãn” B Cách “kéo dãn” cách “làm gần” C A + cách “làm gần” D Cách “thông thường” cách “làm gần” Câu 68 + 69 Sau lệnh “Sẵn sàng” xuất phát thấp hình chiếu trọng tâm thể đất phải cách vạch xuất phát từ A 15 – 20 cm B 10 – 14 cm C 21 – 25 cm D – 10 cm Câu 70 Sau lệnh “Sẵn sàng” xuất phát thấp hông VĐV cao vai khoảng A – cm B 21 – 25 cm C 10 – 20 cm D – 10 cm Câu 71 Trong tư “Sẵn sàng” xuất phát, góc tối ưu đùi cẳng chân chân tỳ bàn đạp sau khoảng: A 111 – 138 độ B 113 – 138 độ C 115 – 138 độ D 117 – 138 độ Câu 72 Trong tư “Sẵn sàng” xuất phát, góc thân đùi chân trước khoảng: A 17 – 23 độ B 18 – 23 độ C 19 – 23 độ D 20 – 23 độ Câu 73 Trong bước đầu tiên, góc đạp sau từ bàn đạp VĐV chạy ngắn cấp cao khoảng: A 40 – 50 độ B 41 – 50 độ C 42 – 50 độ D 43 – 50 độ Câu 74 Tốc độ chạy lao sau xuất phát tăng lên chủ yếu do: * A Tăng độ dài bước chạy B Tăng lực đạp sau C Tăng tần số bước D A+C Câu 75 Trong chạy lao sau xuất phát, việc đánh tay thực với biên độ: A Nhỏ B Trung bình C Lớn D A+B+C Câu 76 Trong chạy cự lý ngắn giai đoạn chạy lao chuyển dần sang chạy quãng đạt tốc độ khoảng A 80 – 88% tốc độ chạy tối đa B 90 – 95% tốc độ chạy tối đa C 96 – 98% tốc độ chạy tối đa D 75 – 85% tốc độ chạy tối đa Câu 77 Các vận động viên chạy ngắn đẳng cấp lứa tuổi nào, giây sau xuất phát cần đạt được: A 55% tốc độ tối đa B 76% tốc độ tối đa C 91% tốc độ tối đa D 95% tốc độ tối đa Câu 78 Các vận động viên chạy ngắn đẳng cấp lứa tuổi nào, giây thứ hai sau xuất phát cần đạt được: A 55% tốc độ tối đa B 76% tốc độ tối đa C 91% tốc độ tối đa D 95% tốc độ tối đa Câu 79 Các vận động viên chạy ngắn đẳng cấp lứa tuổi nào, giây thứ ba sau xuất phát cần đạt được: A 76% tốc độ tối đa B 91% tốc độ tối đa C 95% tốc độ tối đa D 99% tốc độ tối đa Câu 80 Các vận động viên chạy ngắn đẳng cấp lứa tuổi nào, giây thứ tư sau xuất phát cần đạt được: A 76% tốc độ tối đa B 91% tốc độ tối đa C 95% tốc độ tối đa D 99% tốc độ tối đa Câu 81 Các vận động viên chạy ngắn đẳng cấp lứa tuổi nào, giây thứ năm sau xuất phát cần đạt được: A 76% tốc độ tối đa B 91% tốc độ tối đa C 95% tốc độ tối đa D 99% tốc độ tối đa Câu 82 Tốc độ chạy lao sau xuất phát tăng lên phần lớn A Tăng độ dài bước chạy B Tăng tần số bước C Tăng tần số đánh tay D B+C Câu 83 Khi đạt tốc độ cao chạy cự ly ngắn, thân VĐV chạy đổ phía trước khoảng: A 60 – 70 độ B 68 – 71 độ C 72 – 78 độ D 79 – 82 độ Câu 84 Góc gấp khớp gối lớn chạy quãng chạy cự ly ngắn khoảng: A 120 – 148 độ B 130 – 148 độ C 140 – 148 độ D 150 – 148 độ Câu 85 Kỹ thuật đánh tay chạy cự ly ngắn A Tay đánh trước đưa vào cịn sau ngồi B Góc gấp tay khớp khuỷu khơng cố định, đánh trước tay gấp lại nhiều nhất, đưa xuống – sau duỗi C A+B D C + Kết hợp với “gồng” phần thân Câu 86 Cách đánh đích tối ưu * A Bằng ngực B Bằng Vai C Nhảy lên D A+B Bonus Chạy ngắn đc quy định 50m 400m Chạy cự li tb đc quy định 500m 2000m Chạy cự li dài đc quy định 3000m 30000m Chạy địa hình tự nhiên 500m 50000m IAAF 209 thành viên Hai đế giầy tỳ sát vào mặt tựa bàn đạp, vùng hông nâng cao vai 10 20cm Tốc độ chạy lao sau xuất phát tăng lên chủ yếu tăng độ dài bước chạy phần không nhiều tăng tần số bước Hai đế giầy tỳ sát vào mặt tựa bàn đạp, vùng hông nâng cao vai 10 – 20 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: AJC ky thuat dien kinh trac nghiem,