0

(LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

113 4 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP.HCM Ngành: Quản trị kinh doanh HUỲNH LONG THẠCH Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA MÁY TÍNH CÁ NHÂN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI TP.HCM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Huỳnh Long Thạch Ngƣời hƣớng dẫn: TS Nguyễn Thị Minh Hà Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ “Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng TP.HCM” công trình nghiên cứu khoa học độc lập tơi Các số liệu nghiên cứu khoa học kết nghiên cứu luận văn trung thực tài liệu tham khảo đƣợc ghi rõ nguồn trích dẫn Nếu phát chép từ kết nghiên cứu khác sai sót số liệu nghiên cứu, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng ban hội đồng Học viên HUỲNH LONG THẠCH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên xin cảm ơn cố vấn luận văn - TS Nguyễn Thị Minh Hà Giảng viên hƣớng dẫn trực tiếp tơi Cảm ơn cánh cửa đến văn phịng ln rộng mở tơi gặp phải rắc rối có câu hỏi vấn đề nghiên cứu Cơ ln cho phép tự bày tỏ quan điểm đồng thời đƣa nhận xét, góp ý, dẫn dắt hƣớng suốt thời gian nghiên cứu, thực đề tài luận văn thạc sĩ Tôi xin cảm ơn thầy cô khoa Quản trị kinh doanh – Trƣờng Đại học Ngoại Thƣơng truyền đạt cho kiến thức chuyên sâu chuyên ngành suốt thời gian học tập để tơi có đƣợc tảng kiến thức hỗ trợ lớn cho tơi q trình làm luận văn thạc sĩ Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn bè ln hỗ trợ tơi khuyến khích liên tục suốt năm học tập qua trình nghiên cứu viết luận văn Thành tựu khơng thể có đƣợc khơng có họ Xin chân thành cảm ơn! Học viên HUỲNH LONG THẠCH TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU .4 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .6 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC 1.1 LÝ THUYẾT HÀNH VI NGƢỜI TIÊU DÙNG 1.1.1 Khái niệm ngƣời tiêu dùng 1.1.2 Khái niệm hành vi ngƣời tiêu dùng .10 1.1.3 Mơ hình hành vi ngƣời tiêu dùng 11 1.1.4 Tiến trình định mua hàng ngƣời tiêu dùng .13 1.1.4.1 Nhận thức nhu cầu ngƣời tiêu dùng: 14 1.1.4.2 Tìm kiếm thơng tin sản phẫm: .16 1.1.4.3 Đánh giá lựa chọn: .17 1.1.4.4 Quyết định mua 19 1.1.4.5 Hành vi sau mua: 20 1.2 CÁC MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐI TRƢỚC 22 1.2.1 Mơ hình nghiên cứu thực nghiệm Hành vi mua laptop sinh viên thành phố Bangalore, Ấn Độ vào tháng 9/2013 Tiến sĩ H.S.Adithya 22 1.2.2 Mơ hình tiêu chí ảnh hƣởng định mua laptop sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang 23 1.2.3 Mơ hình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng tới khách hàng việc mua Laptop Tiến sĩ Ashhan Nair cộng thuộc Trƣờng đại học Bogazici, Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ .25 1.2.4 Mơ hình yếu tố ảnh hƣởng đến việc mua laptop giáo viên nghiên cứu Shamsunnahar Tania 29 KẾT LUẬN CHƢƠNG 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƢƠNG 33 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .33 2.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 33 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 Nghiên cứu định tính 34 2.2.1 2.2.1.1 Phỏng vấn 35 2.2.1.2 Thang đo thức 35 2.2.1.3 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 37 Nghiên cứu định lƣợng 38 2.2.2 2.2.2.1 Mẫu nghiên cứu 38 2.2.2.2 Thu thập liệu .39 2.2.2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu .39 2.3 XÂY DỰNG MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .40 2.3.1 Mơ hình đề xuất nghiên cứu 40 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu 41 2.3.2.1 Nhân tố “Đặc điểm kỹ thuật” 41 2.3.2.2 Nhân tố “Tính tăng cƣờng” .42 2.3.2.3 Nhân tố “Khả kết nối di động” 43 2.3.2.4 Nhân tố “Thiết kế” 44 2.3.2.5 Nhân tố “Dịch vụ hậu mãi” 45 2.3.2.6 Nhân tố “Thƣơng hiệu” 45 2.3.2.7 Nhân tố “Giá điều kiện toán” 46 KẾT LUẬN CHƢƠNG 48 CHƢƠNG 49 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 49 3.1 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 49 3.1.1 Mô tả mẫu điều tra .49 3.1.2 Phân tích thống kê mơ tả .50 3.2 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 56 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.2.1 Kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 56 3.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA cho nghiên cứu định lƣợng 63 3.2.3 Mơ hình điều chỉnh giả thuyết 71 3.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .73 3.3.1 Kiểm định phù hợp mơ hình nghiên cứu thực tế phân tích hồi quy bội 73 3.3.2 3.4 Phân tích phƣơng sai (ANOVA) 75 KẾT LUẬN VỀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 81 CHƢƠNG 82 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 82 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .82 4.1.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 82 4.1.2 Bình luận kết nghiên cứu 82 4.2 KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP .84 KẾT LUẬN CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC .90 PHỤ LỤC .92 PHỤ LỤC .94 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong giai đoạn giới bƣớc vào cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ hay gọi tắt cách mạng lần thứ tƣ - cách mạng 4.0 Tất nƣớc, đặc biệt nƣớc phát triển nơi có nhiều doanh nghiệp cơng nghệ thơng tin hàng đầu giớ nhƣ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức… chạy đua phát triển công nghệ để bắt kịp thời đại nhƣ mong muốn tạo nhiều phá cho phát triển công nghệ kinh tế đất nƣớc thúc đẩy khối ngành có liên quan phát triển không bị tụt hậu so với nƣớc khác khu vực Trong bối cảnh cơng nghệ phát triển nhƣ nay, máy tính cá nhân đặc biệt máy tính xách tay ngày đóng vai trị quan trọng sống công việc nhƣ học tập Với đời máy tính đánh dấu phát triển cách mạng công nghiệp lần thứ ba - cách mạng 3.0 Máy tính xách tay giúp ngƣời giải lƣu trữ số lƣợng cơng việc lớn, tiết kiệm chi phí khơng gian so với lƣu trữ truyền thống Máy tính xách hỗ trợ ngƣời nhiều công việc thông thƣờng nhƣ cơng việc địi hỏi kỹ thuật cao cách cài đặt phần mềm chuyên dụng vào máy tính nhƣ phần mềm photoshop chỉnh sửa ảnh, phần mềm kế tốn, phần mềm bán hàng Từ lí trên, học viên lựa chọn thực đề tài luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua máy tính cá nhân người tiêu dùng TP.HCM” Việc nghiên cứu đề tài giúp học viên có hiểu biết thêm lý thuyết marketing, lý thuyết hành vi ngƣời tiêu dùng, lý thuyết hiểu biết kinh doanh máy tính xách tay nhƣ nắm bắt nhu cầu, thị hiếu ngƣời tiêu dùng với mặt hàng máy tính xách tay đồng thời TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com đƣa giải pháp kiến nghị hiệu cho doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh máy tính xách tay cách tốt Dựa vào nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân mà doanh nghiệp xây dựng xách bán hàng sách marketing thật hiệu Theo số liệu thống kê Canalys đƣa thị trƣờng máy tính cá nhân tăng trƣởng tốt quý đầu năm 2021, với mức tăng gần 55% so với kỳ năm ngối Đây số vơ ấn tƣợng đầy phấn khởi cho doanh nghiệp kinh doanh sản xuất máy tính cá nhân hay cụ thể máy tính xách tay Đại dịch Covid ảnh hƣởng nhiều đến doanh sản xuất chip bán dẫn cung cấp cho nhà sản xuất máy tính Khơng ảnh hƣởng đến nhà sản xuất chip bán mà làm gián đoạn chuỗi cung ứng chip bán dẫn phụ kiện máy tính xách tay Các nƣớc chạy đua sản xuất mạng 5G để chuẩn bị cho cách mạng công nghiệp lần thứ tƣ, trí tuệ nhân tạo hàng loạt cơng nghệ cao khác Sự thiết hụt chip bán dẫn làm cho số lƣợng máy tính xách tay bị thiếu hụt thời gian ngắn đại dịch diễn Cả Gartner IDC kỳ vọng: "Trong quý lại năm mà dịch COVID-19 đƣợc kiểm sốt tốt xu hƣớng mua sắm thay đổi Tuy Gartner IDC cho thị trƣờng máy tính có khởi sắc" Do nhu cầu tìm kiếm thơng tin cho cơng việc học tập nhƣ hoạt động học tập trực tuyến ngày tăng cao thời gian dịch Covid diễn dẫn đến nhu cầu máy tính ngày tăng cao, nhiều nhà phân phối máy tính khơng có đủ máy tính để cung cấp cho ngƣời tiêu dùng thời bắt đầu năm học học sinh sinh viên TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Mục tiêu nghiên cứu - Xác định nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay ngƣời tiêu dùng thị trƣờng TP.HCM - Phân tích mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng khác nhân tố việc tác động đến ý định mua máy tính xách tay ngƣời tiêu dùng TP HCM - Đề xuất số giải pháp cho doanh nghiệp phân phối kinh doanh máy tính xách tay để nâng cao hiệu hoạt động marketing bán hàng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng TP.HCM - Phạm vi nghiên cứu:  Máy tính cá nhân hay cụ thể máy tính xách tay cịn đầy đủ đặc điểm cơng dụng máy tính nhà sản xuất cung cấp cam kết Khái niệm máy tính cá nhân đƣợc dùng để phân biệt với máy tính cá nhân qua sử dụng Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân nên nghiên cứu không đề cập đến ý định mua máy tính cá nhân qua sử dụng thực nghiên cứu ngƣời tiêu dùng mua máy tính cá nhân địa bàn thành phố TP.HCM năm 2020 2021 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Câu 3: Xin vui lịng cho biết thu nhập trung bình tháng anh/chị: □ Dƣới triệu đồng □ Từ – dƣới 10 triệu đồng □ Từ 10 – dƣới 15 triệu đồng □ Từ 15 triệu đồng trở lên PHẦN CÂU HỎI Câu 4: Anh/chị mua máy tính xách tay mới? □ Có (mời tiếp tục với câu 2) □ Không (dừng đây) Câu 5: Máy tính xách tay anh/chị sử dụng thƣơng hiệu dƣới (có thể chọn nhiều thƣơng hiệu)? □ Dell □ Samsung □ HP □ Lenovo □ Asus □ Apple □ Acer □ Sony Vaio □ Khác:……… Câu 6: Nếu mua máy tính xách tay mới, anh/chị dự định chi khoảng ngân sách bao nhiêu? □ < triệu đồng □ Từ - dƣới 12 triệu đồng □ Từ 12 - dƣới 15 triệu đồng □ Từ 15 triệu đồng trở lên Câu 7: Anh/chị vui lòng đánh giá mức độ đồng ý với nhận định sau ảnh hƣởng yếu tố đến việc lựa chọn mua máy tính xách tay theo mức độ từ đến với: 1: Hồn tồn khơng đồng ý 2: Khơng đồng ý 3: Khơng có ý kiến 4: Đồng ý 5: Hồn toàn đồng ý Đặc điểm kỹ thuật máy tính Máy tính có ổ cứng, RAM với dung lƣợng lớn 95 5 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Máy tính có vi xử lí với tốc độ cao Máy tính có độ phân giải hiển thị cao Máy tính có card đồ họa Máy tính có ổ đĩa quang Bàn phím touchpad có độ nhạy cao 5 Máy tính có bàn phím chống nƣớc Phụ kiện máy tính đa dạng 5 Máy tính có nhận dạng vân tay, giọng nói Máy tính có khả nâng cấp pin 5 Máy tính có thời lƣợng pin sử dụng dài Máy tính có webcam 5 5 Máy tính có kích thƣớc hình lớn Máy tính có trọng lƣợng nhẹ Máy tính có kiểu dáng đẹp, màu sắc đa dạng 5 Tính tăng cƣờng máy tính Máy tính có hình cảm ứng/xoay 360/ tháo rời Máy tính có khả nâng cấp phần cứng (thêm RAM, thay ổ cứng dung lƣợng lớn hơn) Khả kết nối di động máy tính Máy tính kết nối Wifi Internet, kết nối Bluetooch Máy tính có cơng nghệ hồng ngoại Máy tính có nhiều cổng USB đầy đủ khe cắm loại: VGA, S-Video, HDMI… Thiết kế máy tính Dịch vụ hậu Tơi chọn mua máy tính có chế độ bảo hành tốt 96 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Tơi chọn mua máy tính công ty phân phối 5 5 5 Máy tính có giá phù hợp Điều kiện toán tốt, thuận lợi 5 5 5 có nhiều điểm bảo hành hỗ trợ kĩ thuât Nhân viên bảo hành chuyên nghiệp Thƣơng hiệu Tôi ý đến hình ảnh thƣơng hiệu sản phẩm chọn mua máy tính Tơi chọn mua máy tính cơng ty phân phối có thƣơng hiệu chất lƣợng dịch vụ tốt Số lƣợng độ tin cậy công ty phân phối ảnh hƣởng đến định chọn mua máy tính tơi Giá điều kiện tốn Các chƣơng trình giảm giá, khuyến mãi, chiết khấu phù hợp Quyết định mua máy tính Tơi tự tin định mua máy tính mà tơi chọn Tơi khuyến khích bạn bè ngƣời thân mua máy tính có nhu cầu Tơi chắn tiếp tục mua máy tính cơng ty phân phối mua có nhu cầu Chân thành cảm ơn anh chị dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi Ch c anh chị s c kho thành công sống 97 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 98 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 99 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 100 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 101 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 102 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 103 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 104 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 105 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 106 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 107 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 108 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 109 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... đến ý định mua máy tính xách tay ngƣời tiêu dùng thị trƣờng TP. HCM - Phân tích mức độ ảnh hƣởng nhân tố đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng khác nhân tố việc tác động đến ý định mua. .. tài ? ?Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua máy tính cá nhân người tiêu dùng Tp HCM? ??, Trong mơ hình nghiên cứu đề xuất, học viên đƣa tất nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính xách tay ngƣời tiêu. .. cứu: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân ngƣời tiêu dùng TP. HCM - Phạm vi nghiên cứu:  Máy tính cá nhân hay cụ thể máy tính xách tay cịn đầy đủ đặc điểm công dụng máy tính
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.3. Các bƣớc giữa việc đánh giá phƣơng án và quyết định mua - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 1.3..

Các bƣớc giữa việc đánh giá phƣơng án và quyết định mua Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hình 1.4. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của sinh viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ của Tiến sĩ H.S.Adithya - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 1.4..

Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến quyết định mua laptop của sinh viên ở thành phố Bangalore, Ấn Độ của Tiến sĩ H.S.Adithya Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 1.5. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 1.5..

Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua laptop của sinh viên khoa Nông nghiệp trƣờng Đại học An Giang Xem tại trang 29 của tài liệu.
F6: Ngoại hình vật lý Trọng lƣợng và kích thuớc - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

6.

Ngoại hình vật lý Trọng lƣợng và kích thuớc Xem tại trang 33 của tài liệu.
Hình 1.7. Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 1.7..

Mô hình các yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 1.4. Các chỉ báo thuộc 5 yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 1.4..

Các chỉ báo thuộc 5 yếu tố ảnh hƣởng quyết định mua Laptop của giáo viên trong ngiên cứu của Shamsunnahar Tania Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 2.2. Sơ đồ về quy trình nghiên cứu đề tài - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 2.2..

Sơ đồ về quy trình nghiên cứu đề tài Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 2.2. Thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại TP - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 2.2..

Thang đo các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân của ngƣời tiêu dùng tại TP Xem tại trang 39 của tài liệu.
9 TC3 Máy tính có màn hình cảm ứng/xoay 360/tháo rời - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

9.

TC3 Máy tính có màn hình cảm ứng/xoay 360/tháo rời Xem tại trang 40 của tài liệu.
24 TH1 Tôi sẽ chú ý đến hình ảnh thƣơng hiệu của sản phẩm khi - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

24.

TH1 Tôi sẽ chú ý đến hình ảnh thƣơng hiệu của sản phẩm khi Xem tại trang 41 của tài liệu.
Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân mới của ngƣời tiêu dùng tại Tp - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 2.1..

Mô hình nghiên cứu đề xuất các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua máy tính cá nhân mới của ngƣời tiêu dùng tại Tp Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 3.1. Kết quả phân tích giới tính của đáp viên GIOITINH - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.1..

Kết quả phân tích giới tính của đáp viên GIOITINH Xem tại trang 53 của tài liệu.
Bảng 3.4. Kết quả phân tích thƣơng hiệu máy tính xách đƣợc ngƣời tiêu dùng đã và đang sử dụng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.4..

Kết quả phân tích thƣơng hiệu máy tính xách đƣợc ngƣời tiêu dùng đã và đang sử dụng Xem tại trang 54 của tài liệu.
hình lớn - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

hình l.

ớn Xem tại trang 57 của tài liệu.
24 Tôi sẽ chú ý đến hình ảnh - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

24.

Tôi sẽ chú ý đến hình ảnh Xem tại trang 58 của tài liệu.
đồng ý lần lƣợt là TK1 - "Máy tính có kích thƣớc màn hình lớn" đạt 3,7800, - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

ng.

ý lần lƣợt là TK1 - "Máy tính có kích thƣớc màn hình lớn" đạt 3,7800, Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 3.8. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Tính năng tăng cƣờng” - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.8..

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Tính năng tăng cƣờng” Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng 3.10. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Thiết kế” Reliability Statistics - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.10..

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Thiết kế” Reliability Statistics Xem tại trang 64 của tài liệu.
Bảng 3.13. Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Giá cả và điều kiện thanh toán” - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.13..

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của thang đo “Giá cả và điều kiện thanh toán” Xem tại trang 66 của tài liệu.
Bảng 3.18. Kết quả phân tích KMO cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 3.18..

Kết quả phân tích KMO cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Xem tại trang 72 của tài liệu.
Ta có mô hình điều chỉnh nhƣ sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

a.

có mô hình điều chỉnh nhƣ sau: Xem tại trang 76 của tài liệu.
Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu cuối cùng - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Hình 3.2..

Mô hình nghiên cứu cuối cùng Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 4.1. Mức độ đồng ý trung bình của các nhân tố - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

Bảng 4.1..

Mức độ đồng ý trung bình của các nhân tố Xem tại trang 87 của tài liệu.
BẢNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM
BẢNG CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT Xem tại trang 94 của tài liệu.
Máy tính có màn hình cảm ứng/xoay 360/tháo - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

y.

tính có màn hình cảm ứng/xoay 360/tháo Xem tại trang 100 của tài liệu.
Máy tính có kích thƣớc màn hình lớn 123 45 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố ẢNH HƢỞNG đến ý ĐỊNH MUA máy TÍNH cá NHÂN của NGƢỜI TIÊU DÙNG tại TP HCM

y.

tính có kích thƣớc màn hình lớn 123 45 Xem tại trang 100 của tài liệu.

Từ khóa liên quan