0

(LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

147 13 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2022, 23:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU HÀNH CAO CẤP EMBA NGUYỄN TUẤN ANH i Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8340101 Họ tên học viên: Nguyễn Tuấn Anh Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hồng Anh ii Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2022 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN vii LỜI CẢM ƠN viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ x DANH MỤC BẢNG xi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN xiii CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.3 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 10 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 10 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 10 1.5 Phương pháp nghiên cứu 10 1.5.1 Nguồn liệu sử dụng 10 1.5.2 Phương pháp thực 11 1.6 Đóng góp ý nghĩa thực tiễn 11 1.7 Cấu trúc luận văn 11 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT 13 iii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 13 2.1 Tổng quan thị trường chứng khoán 13 2.1.1 Khái niệm đặc điểm thị trường chứng khoán 13 2.1.2 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán 14 2.1.3 Chức vai trò thị trường chứng khoán 19 2.1.3.1 Chức thị trường chứng khoán 19 2.1.3.2 Vai trò thị trường chứng khoán 20 2.2 Các lý thuyết tài truyền thống định đầu tư nhà đầu tư cá nhân 21 2.2.1 Lý thuyết hữu dụng kì vọng 22 2.2.2 Định giá tài sản, thị trường hiệu lý thuyết đại diện 24 2.3 Các lý thuyết tài hành vi định đầu tư nhà đầu tư cá nhân 28 2.3.1 Lý thuyết triển vọng, mẫu hình tính toán bất hợp lý 28 2.3.2 Tác động tự nghiệm lệch lạc việc định tài 31 2.3.3 Tâm lý tự tin 34 2.3.4 Cảm xúc tác động 36 2.3.5 Ảnh hưởng xã hội 36 2.3.6 Một số nghiên cứu liên quan nhân tố hành vi ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư cá nhân Sở giao dịch chứng khốn 38 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 39 2.4.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 2.4.2 Các giả thuyết nghiên cứu 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 Quy trình nghiên cứu 43 3.1.1 Giai đoạn nghiên cứu sơ 43 iv TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 3.1.2 Giai đoạn nghiên cứu thức 46 3.2 Nghiên cứu thức 47 3.2.1 Thống kê mô tả 47 3.2.2 Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 48 3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 49 3.2.4 Phân tích tương quan Pearson 50 3.2.5 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 51 3.3 Thang đo sử dụng cho nghiên cứu 53 3.3.1 Thang đo thông tin cá nhân 53 3.3.2 Thang đo cho nhân tố ảnh hưởng đến định đầu tư 54 3.3.3 Thang đo định đầu tư 59 CHƯƠNG 4: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 60 4.1 Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam 60 4.1.1 Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam 60 4.1.2 Tổng quan nhà đầu tư cá nhân 63 4.2 Kết nghiên cứu 65 4.2.1 Mô tả mẫu 65 4.3 Đánh giá thang đo 69 4.3.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach Anpha 69 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 73 4.3.2.1 Thang đo nhân tố hành vi ảnh hưởng đến định đầu tư 73 4.3.2.2 Thang đo định đầu tư 79 4.4 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 81 v TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 88 5.1 Các kết đóng góp nghiên cứu 88 5.1.1 Các kết nghiên cứu 88 5.1.2 Đóng góp nghiên cứu 88 5.2 Đề xuất hàm ý quản trị 88 5.2.1 Đối với nhà đầu tư cá nhân 88 5.2.2 Đối với công ty chứng khoán 91 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93 PHỤ LỤC i vi TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư cá nhân Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh" cơng trình nghiên cứu riêng tơi, hướng dẫn TS Nguyễn Thị Hoàng Anh Các số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước TP HCM, ngày 10 tháng năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Anh vii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Thông qua luận văn tốt nghiệp này, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Ngoại Thương tận tình bảo kiến thức khoa học quản trị lẫn kiến thức kinh doanh tình hình thực tiễn đất nước Tác giả xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cần thiết TS Nguyễn Thị Hồng Anh suốt trình thực luận văn Tác giả xin trân trọng cảm ơn tác giả trước, tác giả có tên danh mục tham khảo Cuối cùng, tác giả xin dành tri ân sâu sắc giúp sức hỗ trợ to lớn từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Nhà đầu tư cá nhân nhiệt tình hỗ trợ tác giả hoàn thành bảng khảo sát phục vụ cho luận văn Một lần xin chân thành cảm ơn! TP HCM, ngày 10 tháng năm 2022 Tác giả luận văn Nguyễn Tuấn Anh viii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Hiệu suất kênh đầu tư Việt Nam hai thập kỷ gần (Nguồn: Dragon Capital, Bloomberg) Hình 1.2: Biểu đồ số VN-Index theo thời gian (Nguồn: Tradingview) Hình 1.3: Đồ thị giá cổ phiếu Licogi (mã LIC) (Nguồn: Tradingview) Hình 2.1: Tính hữu dụng biên tế giảm dần tài sản 233 Hình 2.2: Biểu đồ mơ tả hàm số giá trị đề xuất Kahneman Tversky (Nguồn: Richard H Thaler) 29 Hình 2.3: Phân loại nhà giao dịch theo nghiên cứu Brad Barber Terrance Odean (Nguồn: Các giáo sư Barber, Đại học California Davis, Terrance Odean, Đại học California Berkeley) 35 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 39 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 43 Hình 4.1: Chân dung nhà đầu tư cá nhân theo khảo sát Indochina Research (Nguồn: Indochina Research) 63 Hình 4.2: Mơ hình nghiên cứu sau phân tích EFA kiểm định thang đo Cronbach Alpha 81 ix TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mức vốn hóa thị trường chứng khốn quốc gia khu vực (% GDP năm 2018) (Nguồn: Dòng liệu Refinitive) 61 Biểu đồ 4.2: Thanh khoản thị trường (hệ số quay vòng, %) (Nguồn: Dòng liệu Refinitive Nền kinh tế toàn cầu, cuối năm 2018) 63 Biểu đồ 4.3: Mơ tả mẫu giới tính 66 Biểu đồ 4.4: Mô tả mẫu độ tuổi 66 Biểu đồ 4.5: Mơ tả mẫu tình trạng hôn nhân 67 Biểu đồ 4.6: Mơ tả mẫu trình độ học vấn 67 Biểu đồ 4.7: Mô tả mẫu số năm kinh nghiệm làm việc 68 Biểu đồ 4.8: Mô tả mẫu thời gian đầu tư chứng khoán 68 Biểu đồ 4.9: Mơ tả mẫu tham gia khóa đào tạo chứng khoán 69 x TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed Method AHXH, QTT, CX, TNLLb Enter a Dependent Variable: QD b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Durbin-Watson 359a 129 098 76307 2.392 a Predictors: (Constant), AHXH, QTT, CX, TNLL b Dependent Variable: QD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 9.739 2.435 Residual 65.798 113 582 Total 75.537 117 F Sig 4.181 003b a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), AHXH, QTT, CX, TNLL Coefficientsa Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std Error Beta (Constant) 2.093 469 TNLL 584 174 401 QTT 123 088 CX -.203 134 Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 3.348 001 537 1.863 148 1.397 165 688 1.453 -.181 -1.517 132 542 1.846 4.465 000 xxii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com AHXH -.089 130 -.078 -.684 496 594 1.684 a Dependent Variable: QD Collinearity Diagnosticsa Variance Proportions Model Dimension Eigenvalue Condition Index (Constant) TNLL QTT CX AHXH 1 4.906 1.000 00 00 00 00 00 048 10.146 05 02 78 00 05 019 15.988 62 00 06 35 16 017 16.853 07 00 15 60 53 010 21.951 26 98 00 04 26 a Dependent Variable: QD Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Std Deviation N Predicted Value 2.5500 4.1675 3.4852 28851 118 Residual -2.13467 1.56039 00000 74992 118 Std Predicted Value -3.241 2.365 000 1.000 118 Std Residual -2.797 2.045 000 983 118 a Dependent Variable: QD xxiii TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 24 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 25 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 26 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 27 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 28 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 29 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 30 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 31 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 32 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 33 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 34 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com 35 TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com i TIEU LUAN MOI download : skknchat@gmail.com ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC NHÂN TỐ HÀNH VI ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Quản trị kinh doanh... cứu thực ảnh hưởng nhân tố hành vi đến định đầu tư nhà đầu tư Sở giao dịch chứng khoán Nghiên cứu Kamau Wilson Mwangi (2012) Sở giao dịch chứng khoán Nairobi cho thấy các nhân tố ảnh hưởng bao... tố hành vi ảnh hưởng đến định đầu tư nhà đầu tư cá nhân Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh? ?? 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.2.1 Tình hình nghiên cứu ngồi nước Các đề tài nhân tố hành vi ảnh hưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH ,

Hình ảnh liên quan

Trải qua 25 năm hình thành và phát triển (28/11/199 6- 28/11/2021), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từng bước đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại, góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

r.

ải qua 25 năm hình thành và phát triển (28/11/199 6- 28/11/2021), thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từng bước đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, định hình cấu trúc hệ thống tài chính hiện đại, góp phần đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp nhà Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.2: Biểu đồ chỉ số VN-Index theo thời gian (Nguồn: Tradingview) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 1.2.

Biểu đồ chỉ số VN-Index theo thời gian (Nguồn: Tradingview) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.1: Tính hữu dụng biên tế giảm dần của tài sản. (Ngu ồn: Richard H. Thaler) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.1.

Tính hữu dụng biên tế giảm dần của tài sản. (Ngu ồn: Richard H. Thaler) Xem tại trang 36 của tài liệu.
Hình 2.2: Biểu đồ mô tả hàm số giá trị được đề xuất bởi Kahneman và Tversky (Nguồn: Richard H - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.2.

Biểu đồ mô tả hàm số giá trị được đề xuất bởi Kahneman và Tversky (Nguồn: Richard H Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 2.3: Phân loại các nhà giao dịch theo nghiên cứu của Brad Barber và Terrance Odean (Ngu ồn: Các giáo sư Barber, Đại học California tại Davis, và - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 2.3.

Phân loại các nhà giao dịch theo nghiên cứu của Brad Barber và Terrance Odean (Ngu ồn: Các giáo sư Barber, Đại học California tại Davis, và Xem tại trang 48 của tài liệu.
2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 2.4.1. Mô hình nghiên c ứu đề xuất - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

2.4..

Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết nghiên cứu 2.4.1. Mô hình nghiên c ứu đề xuất Xem tại trang 52 của tài liệu.
Quy trình nghiên cứu được tác giả khái quát hóa theo sơ đồ Hình 3.1 như sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

uy.

trình nghiên cứu được tác giả khái quát hóa theo sơ đồ Hình 3.1 như sau: Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng 3.1: Các loại thang đo cho thông tin cá nhân - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.1.

Các loại thang đo cho thông tin cá nhân Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 3.2: Thang đo tác động của tự nghiệm và các lệch lạc - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.2.

Thang đo tác động của tự nghiệm và các lệch lạc Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 3.3: Thang đo ảnh hưởng của sự quá tự tin - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.3.

Thang đo ảnh hưởng của sự quá tự tin Xem tại trang 70 của tài liệu.
Bảng 3.4: Thang đo tác động của cảm xúc - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.4.

Thang đo tác động của cảm xúc Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 3.6: Thang đo quyết định đầu tư - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.6.

Thang đo quyết định đầu tư Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 3.5: Thang đo ảnh hưởng của xã hội - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 3.5.

Thang đo ảnh hưởng của xã hội Xem tại trang 72 của tài liệu.
Hình 4.1: Chân dung các nhà đầu tư cá nhân theo khảo sát của Indochina Research (Nguồn: Indochina Research) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Hình 4.1.

Chân dung các nhà đầu tư cá nhân theo khảo sát của Indochina Research (Nguồn: Indochina Research) Xem tại trang 76 của tài liệu.
Bảng 4.1: Kiểm định các thang đo Tác động của tự nghiệm và các lệch lạc bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,648 cho 8 biến quan sát) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.1.

Kiểm định các thang đo Tác động của tự nghiệm và các lệch lạc bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,648 cho 8 biến quan sát) Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 4.2: Kiểm định các thang đo Tác động của sự quá tự tin bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,772 cho 2 biến quan sát) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.2.

Kiểm định các thang đo Tác động của sự quá tự tin bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,772 cho 2 biến quan sát) Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 4.4: Kiểm định các thang đo Ảnh hưởng của xã hội bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,698 cho 4 biến quan sát) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.4.

Kiểm định các thang đo Ảnh hưởng của xã hội bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,698 cho 4 biến quan sát) Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 4.3: Kiểm định các thang đo Tác động của cảm xúc bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,636 cho 5 biến quan sát) - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.3.

Kiểm định các thang đo Tác động của cảm xúc bằng Cronbach’s Alpha (với Cronbach’s Alpha = 0,636 cho 5 biến quan sát) Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 4.6: KMO và kiểm định Bartlett - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.6.

KMO và kiểm định Bartlett Xem tại trang 88 của tài liệu.
Bảng 4.9: Kết quả phân tích nhân tố thang đo quyết định đầu tư KMO và Kiểm định Bartlett  - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.9.

Kết quả phân tích nhân tố thang đo quyết định đầu tư KMO và Kiểm định Bartlett Xem tại trang 92 của tài liệu.
Bảng 4.10: Kết quả phân tích EFA thang đo quyết định đầu tư Ma trận nhân tố - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

Bảng 4.10.

Kết quả phân tích EFA thang đo quyết định đầu tư Ma trận nhân tố Xem tại trang 94 của tài liệu.
Từ các kết quả trên, tác giả rút ra kết luận mô hình nghiên cứu vẫn được giữ nguyên sau khi phân tích 4 nhân tố và kiểm định thang đo Cronbach Alpha, 4 thành phần nhân tố vẫn được giữ nguyên như đề xuất ban đầu của tác giả theo Hình 4.2 như sau: - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

c.

ác kết quả trên, tác giả rút ra kết luận mô hình nghiên cứu vẫn được giữ nguyên sau khi phân tích 4 nhân tố và kiểm định thang đo Cronbach Alpha, 4 thành phần nhân tố vẫn được giữ nguyên như đề xuất ban đầu của tác giả theo Hình 4.2 như sau: Xem tại trang 94 của tài liệu.
đưa các thành phần vào mô hình hồi quy. Kết quả của phân tích hồi quy sẽ được sử dụng để kiểm định các giả thuyết từ H1 đến H4 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

a.

các thành phần vào mô hình hồi quy. Kết quả của phân tích hồi quy sẽ được sử dụng để kiểm định các giả thuyết từ H1 đến H4 Xem tại trang 95 của tài liệu.
hình R R2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

h.

ình R R2 Xem tại trang 97 của tài liệu.
Mô hình - (LUẬN văn THẠC sĩ) các NHÂN tố HÀNH VI ẢNH HƯỞNG đến QUYẾT ĐỊNH đầu tư của NHÀ đầu tư cá NHÂN TRÊN sở GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH

h.

ình Xem tại trang 98 của tài liệu.

Từ khóa liên quan