0

Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

149 13,859 95
  • Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2014, 16:05

Cuốn sách Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm gồm phần câu hỏi trắc nghiệm, câu hỏi tự luận và bài tập tình huống. Nội dung bài tập, câu hỏi được trình bày ngắn gọn, bám sát yêu cầu và cấu trúc của môn học, hệ thống hóa toàn bộ các kiến thức và khái quát những nội dung cơ bản, nhằm giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt được nội dung quan trọng nhất phục vụ việc học tập và luyện thi môn học này.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận, Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận, Tâm lý học đại cương: Hướng dẫn trả lời lí thuyết, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận, PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI, PHẦN II. CÂU HỎI TỰ LUẬN, PHẦN III. BÀI TẬP TÌNH HUỐNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan