0

Thao THCS minh khai phu luc 1 HĐTN HN 6 ke hoach to chuyen mon 2021 2022

5 0 0
  • Thao THCS minh khai  phu luc 1  HĐTN HN 6 ke hoach to chuyen mon  2021 2022

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 21:01

Phụ lục I TRƯỜNG THCS MINH KHAI TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP - LỚP Bộ sách: Kêt nối tri thức với sống (Năm học 2021- 2022) I Đặc điểm tình hình Số lớp: 03; Số học sinh:115; Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Đại học + Thạc sĩ Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 03; Đạt: 01 Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể thiết bị dạy học sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Thiết bị dạy học Loa, micro, li oa Phông rèm, hiệu Bảng phụ Số lượng 01 01 Đủ theo phịng học Các thí nghiệm/thực hành Hoạt động sinh hoạt cờ Hoạt động sinh hoạt cờ Tất Phiếu câu hỏi Tùy theo nội dung học Hoạt động sinh hoạt lớp hoạt động GD theo chủ đề Phòng học, bàn ghế 03 phòng / 03 lớp 6 Máy tính Đảm bảo đủ Máy chiếu 02 Hoạt động sinh hoạt lớp Hoạt động GD theo chủ đề Hoạt động sinh hoạt lớp Hoạt động GD theo chủ đề Hoạt động sinh hoạt lớp Hoạt động GD theo chủ đề Ghi Phòng học mơn/phịng thí nghiệm/phịng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể phịng thí nghiệm/phịng mơn/phịng đa năng/sân chơi/bãi tập sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục) STT Tên phòng Sân trường Phòng học Số lượng Phạm vi nội dung sử dụng 01 Tiết học Hoạt động sinh hoạt cờ 03 phòng lớp Tiết học Hoạt động giáo dục theo chủ đề Hoạt động sinh hoạt lớp II Kế hoạch dạy học Ghi Loại hình tổ chức HĐTN,HN (105 tiết/ năm) STT Chủ đề Số tiết Tháng Em với nhà trường 12 -Nêu Tháng 10 Khám phá thân 12 Tháng 11 Trách nhiệm với thân 12 - Nêu thay đổi tích cực thân - Giới thiệu đức tính đặc trung thần - Phát nêu sở thích, khả thân; tự tin với sỏ' thích, khả - Phát giá trị thần - Nêu thực việc cần làm để chăm sóc thân - Nhận biết dâu hiệu thiên tai; biết cách tự bảo vệ số tình thiên tai cụ thể Yêu cầu cần đạt thực việc nên làm để thiết lập mối quan hệ với bạn, gìn giữ tình bạn, tinh thấy trò -Giới thiệu nét bật nhà trường tự giác tham gia xây dựng truyến thống nhà trường -Nêu thực việc nên làm để điểu chỉnh thân cho phù hợp với môi trường học tập -Xác định giải số vấn đê' nảy sinh quan hệ bạn bè -Tham gia hoạt động giáo dục theo chủ đề Đội Thiếu niên Tiền phong Hổ Chí Minh nhà trường KHGD sinh hoạt theo chủ đề (35 tiết) 1.Lớp học em 2.Truyền thống trường em 3.Điều chỉnh thân cho phù hợp với môi trường học tập 4.Em bạn KHDG cờ (35 tiết) Lễ Khai giảng năm học Tìm hiểu truyền thống nhà trường Đăng kí tuấn học tốt, tháng học tốt 4.Phịng chống bạo lực học đường KHGD sinh hoạt lớp (35 tiết) Xây dựng nội quy lớp học Giới thiệu truyến thống nhà trường Xây dựng cam kết thi đua tổ, lớp 4.Xây dựng quy tắc ứng xử để tạo mơi trường lớp học thân thiện, an tồn 1.Em lớn 2.Đức tính đặc trưng em 3.Sở thích khả em 4.Những giá trị thần 1.Chăm ngoan, học giòi 2.Kể chuyện vê'tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh 3.Chúng ta tài giỏi 4.Tình bạn 1.Em lớn 2.Đức tính đặc trung bạn, tơi; 3.Thể sở thích, khả thân 4.Giá trị tôi, giá trị bạn Kiểm tra kì Tự chăm sóc Khoẻ đẹp Vì sức khoẻ Tự học thân đường 2.ứng phó với thiên tai Tham gia giao thơng an tồn 4.ứng phó với tình nguy hiểm chăm sóc thân Chia sẻ thực kế hoạch chăm sóc thân Tự bảo vệ thân số tình thiên tai cụ thể Đảm bảo an tồn số tình Kiểm tra, đánh giá định kỳ Bài kiểm tra, đánh giá Thời gian Cuối Học kỳ Giữa Học kỳ Cuối Học kỳ Yêu cầu cần đạt Sau kết thúc Đáp ứng yêu cầu cần đạt chủ đề chủ đề Đánh giá thường xuyên Giữa Học kỳ Thời điểm 45 phút 45 phút 45 phút 45 phút Tuần Kết đánh giá định kì xác định dựa vào kết đánh giá thường xuyên lưu hồ sơ HS Tuần 18 Kết đánh giá định kì xác định dựa vào kết đánh giá thường xuyên lưu hố sơ HS Tuần 26 Kết đánh giá định kì xác định dựa vào kết đánh giá thường xuyên lưu hố sơ HS Tuần 34 Kết đánh giá định kì xác định dựa vào kết đánh giá thường xuyên lưu hố sơ HS III Các nội dung khác: - Tham gia lớp tập huấn, buổi sinh hoạt chun mơn Hình thức Sản phẩm hoạt động HS Bảng kiểm phiếu tự đánh giá Sản phẩm hoạt động HS Bảng kiểm phiếu tự đánh giá Sản phẩm hoạt động HS Bảng kiểm phiếu tự đánh giá Sản phẩm hoạt động HS Bảng kiểm phiếu tự đánh giá Sản phẩm hoạt động HS Bảng kiểm phiếu tự đánh giá - Tham gia thi GV giỏi trường, phịng GD tổ chức - Khơng ngừng phát triển thân, nâng cao trình độ tin học, áp dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động giáo dục Vũ Thư, ngày 16 tháng năm 2021 HIỆU TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) TỔ TRƯỞNG (Ký ghi rõ họ tên) ... HĐTN ,HN (10 5 tiết/ năm) STT Chủ đề Số tiết Tháng Em với nhà trường 12 -Nêu Tháng 10 Khám phá thân 12 Tháng 11 Trách nhiệm với thân 12 - Nêu thay đổi tích cực thân - Giới thiệu đức tính đặc trung... dung sử dụng 01 Tiết học Hoạt động sinh hoạt cờ 03 phòng lớp Tiết học Hoạt động giáo dục theo chủ đề Hoạt động sinh hoạt lớp II Kế hoạch dạy học Ghi Loại hình tổ chức HĐTN ,HN (10 5 tiết/ năm)... thiện, an tồn 1. Em lớn 2.Đức tính đặc trưng em 3.Sở thích khả em 4.Những giá trị thần 1. Chăm ngoan, học giịi 2.Kể chuyện vê'tấm gương đạo đức Hổ Chí Minh 3.Chúng ta tài giỏi 4.Tình bạn 1. Em lớn 2.Đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Thao THCS minh khai phu luc 1 HĐTN HN 6 ke hoach to chuyen mon 2021 2022 ,