0

(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam

235 5 0
  • (Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:46

(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam(Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG ANH TUẤN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI, 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒNG ANH TUẤN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 34 04 03 LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ NHƯ THANH PGS TS HOÀNG MAI HÀ NỘI, 2022 LỜI CẢM ƠN Trước hết, cho phép chân thành cảm ơn TS Lê Như Thanh, nguyên Phó giám đốc thường trực Học viện Hành Quốc gia PGS.TS Hồng Mai, Trưởng Ban Quản lý đào tạo Sau đại học - Học viện Hành Quốc gia tồn tâm, tồn ý hướng dẫn, định hướng tơi mặt khoa học để hồn thành luận án Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo Học viện Hành Quốc gia dày cơng giúp đỡ, giảng dạy, truyền thụ kiến thức quý báu để tơi có sở hồn thành nhiệm vụ học tập, nghiên cứu Tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy, cô Ban Quản lý đào tạo Sau đại học, Khoa Tổ chức Quản lý nhân Khoa liên quan thuộc Học viện Hành Quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình, gia đình, bạn bè đồng nghiệp, người kề vai sát cánh thường xuyên động viên giúp đỡ, đóng góp ý kiến, cung cấp tài liệu tạo điều kiện giúp tơi hồn thành luận án Xin trân trọng cảm ơn! i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án thân tự thực hướng dẫn TS Lê Như Thanh PGS TS Hoàng Mai Các số liệu minh họa, tài liệu trích dẫn luận án lấy từ nguồn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực, chưa cơng bố nơi HỌC VIÊN Hồng Anh Tuấn ii MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined LỜI CAM ĐOAN Error! Bookmark not defined MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài: Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 2.1 Mục đích nghiên cứu: 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 4 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu: 5 Giả thuyết khoa học, câu hỏi nghiên cứu: 5.1 Giả thuyết khoa học: 5.2 Câu hỏi nghiên cứu: 6.1 Về lý luận 6.2 Về thực tiễn Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án 7.1 Ý nghĩa lý luận 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Cấu trúc luận án 10 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 11 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến phát triển đội ngũ cơng chức nói chung ngành dự trữ nhà nước Việt Nam nói riêng: 11 iii 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngoài: 11 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu nước: 14 1.2 Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài: 20 1.2.1 Những vấn đề nghiên cứu luận giải: 20 1.2.2 Những vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu: 23 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 25 2.1 Quan niệm chung công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 25 2.1.1 Công chức công chức ngành dự trữ nhà nước 25 2.1.2 Đặc điểm đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 33 2.1.3 Vai trị đội ngũ cơng chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 35 2.1.4 Phân loại công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 37 2.2 Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 39 2.2.1 Khái niệm 39 2.2.2 Nội dung phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 41 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 59 2.4 Kinh nghiệm nước phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 63 2.4.1 Kinh nghiệm nước 63 2.4.2 Kinh nghiệm nước 64 2.4.3 Một số kinh nghiệm nước ngồi vận dụng Việt Nam phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước thời gian tới 68 Chương THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 73 3.1 Khái quát ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 73 3.1.1 Quá trình hình thành phát triễn ngành dự trữ nhà nước 73 3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 75 3.2 Đặc điểm hình thành thực trạng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 79 3.2.1 Đặc điểm hình thành đội ngũ cơng chức ngành dự trữ nhà nước 79 iv 3.2.2 Thực trạng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 79 3.3 Phân tích thực trạng phát triển đội ngũ cơng chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 94 3.3.1 Thực trạng hình thức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức 94 3.3.2 Phần tích thực trạng hoạt động quản lý đào tạo bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 105 3.3.3 Phân tích thực trạng cơng tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí làm việc ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 106 3.3.4 Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nướcViệt Nam 118 Chương QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 139 4.1 Dự báo phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 139 4.1.1 Dự báo cụ thể nhu cầu phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đến năm 2030 139 4.1.2 Dự báo tổng quan nhỉệm vụ phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam cần tập trung đến năm 2030 140 4.2 Nhu cầu phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 143 4.2.1 Nhu cầu sổ lượng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước cần có giai đoạn 2016 - 2020, định hưởng đến năm 2030 144 4.2.2 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước đến năm 2020 đến năm 2030, từ cấp Tổng cục đến cấp Chi cục 145 4.3 Quan điểm, phương hướng xây dựng, phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ thời kỳ 148 4.3.1 Những quan điểm phương hướng Đảng, Nhà nước ta xây dựng - phát triển đội ngũ cán bộ, công chức thời kỳ 148 4.3.2 Yêu cầu phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đến năm 2030 152 v 4.3.3 Mục tiêu, quan điểm, phương hướng phát triễn đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước thời kỳ 154 4.4 Hệ thống giải pháp phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 158 4.4.1 Nhóm giải pháp tổng thể 158 4.4.2 Nhóm giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 163 4.4.3 Nhóm giải pháp tuyển dụng, sử dụng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 174 4.4.4 Nhóm giải pháp đánh giá, sử dụng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước 178 4.4.5 Nhóm giải pháp xây dựng văn hóa cơng sở thực thi cơng vụ đội ngũ công chức 188 4.4.6 Nhóm giải pháp ứng dụng Công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị làm việc đội ngũ công chức 192 KẾT LUẬN 198 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 199 PHỤ LỤC 208 vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCHTƯ BTC BNV CBCC - Ban chấp hành Trung ương - Bộ Tài - Bộ Nội vụ - Cán bộ, công chức CNXH CSVN CNH, HĐH - Chủ nghĩa xã hội - Cộng sản Việt Nam - Cơng nghiệp hố, đại hoá CCHC CS CV CVC - Cải cách hành - Cán - Chuyên viên - Chuyên viên CVCC CP DTQG - Chuyên viên cao cấp - Chính phủ - Dự trữ Quốc gia HCNN HĐND KHXH KTTT - Hành Nhà nước - Hội đồng Nhân dân - Khoa học xã hội - Kinh tế thị trường LĐ LĐQL NSNN NQ - Lãnh đạo - Lãnh đạo quản lý - Ngân sách Nhà nước - Nghị NĐ QLHCNN QLNN - Nghị định - Quản lý hành Nhà nước - Quản lý nhà nước QL QLKT QĐ - Quản lý - Quản lý kinh tế - Quyết định TCTƯ TƯ TTg UBTVQH - Tổ chức Trung ương - Trung ương - Thủ tướng - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội XHCN - Xã hội chủ nghĩa vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Trình độ đào tạo đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 81 Bảng 3.2: Cơ cấu chuyên ngành đào tạo đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 84 Bảng 3.3: Cơ cấu độ tuổi đội ngũ công chức ngành Dự trữ Nhà nước năm 2016 86 Bảng 3.4: Chất lượng đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước theo mối quan hệ, độ tuổi - trình độ đào tạo 88 Bảng 3.5: Cơ cấu ngạch công chức ngành dự trữ nhà nước từ năm 2012-2016 90 Bảng 3.6: Trình độ lý luận trị đội ngũ cơng chức ngành dự trữ nhà nước năm 2016 92 Bảng 3.7: Trình độ tin học đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước năm 2016 93 Bảng 3.8: Trình độ ngoại ngữ cơng chức ngành dự trữ nhà nước năm 2016 94 Bảng 3.9: Về số liệu đào tạo dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn 96 Bảng 3.10: Số liệu kết đào tạo, bồi dưỡng lý luận trị 98 Bảng 3.11: Số liệu kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QLHCNN 100 Bảng 3.12: Về kết đào tạo, bồi dưỡng kiến thức QP-AN 102 Bảng 3.13 : Về kết quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý 107 Bảng 3.14: Về kết bổ nhiệm cán lãnh đạo, quản lý 107 Bảng 3.15: Về kết bổ nhiệm lại cán lãnh đạo, quản lý 108 Bảng 3.16: Về kết luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý 109 Bảng 3.17: Về kết kết chuyển đổi vị trí cơng tác 109 Bảng 3.18 Đánh giá mức độ hợp lý chế độ, sách cơng tác sử dụng cán bộ, công chức lãnh đạo cấp vụ 111 Bảng 3.19 Đánh giá mức độ hợp lý chế độ, sách Cơng tác sử dụng cán bộ, cơng chức lãnh đạo cấp phịng 112 Bảng 3.20 Đánh giá cần thiết công tác luân chuyển, điều động lãnh đạo cấp vụ 113 viii Mẫu 1a PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC (Phiếu dành cho Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực) 1.Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Địa chỉ: Số Quyết định thành lập: Tổng số Chi cục trực thuộc Cục………………………………………………………… Tổng số phòng thuộc Cục ……………………………………………………………… Tổng số Điểm kho thuộc Chi cục Theo Quý Cục trạng tổ chức máy đơn vị phù hợp hay chưa? STT Mức độ phù hợp Các cấp tổ chức thuộc trực Cục Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp Cấp Phòng Cấp Chi cục Các Điểm kho Nhu cầu số lượng công chức làm công tác ngành dự trữ nhà nước Số công chức cấp Tổng cục cần có đến năm 2020:…người, đến năm 2030:…người Số cơng chức cấp Cục cần có đến năm 2020… người, đến năm 2030:……người Số công chức cấp Chi cục cần có đến năm 2020:…người, đển năm 2030:…người 209 Nhu cầu số lượng cơng chức có học vị có trình độ (đến năm 2020 năm 2030, tính từ cấp Chi cục trở lên): Đại học: …… người (2020) …… người (2030) Thạc sỹ: …… người (2020) …… người (2030) Tiến sỹ: …… người (2020) …… người (2030) 10 Nhu cầu đào tạo Đại học Sau Đại học (đến năm 2020 năm 2030, tính từ cấp Chi cục trở lên): Chuyên ngành STT đào tạo Đại học 2020 2030 Thạc sỹ 2020 2030 Tiến sỹ 2020 2030 Công nghệ Chế biến Bảo quản sau thu hoạch Cơng nghệ Hóa thực phẩm Công nghệ thông tin Quản lý Kinh tế Kinh tế Quản lý công Luật Kỷ sư xây dựng Kế toán 10 Thanh tra 11 Nhu cầu bồi dưỡng kiến thức quản lý hành nhà nước (đến năm 2020 năm 2030, tính từ cấp Chi cục trở lên): Bồi dưỡng KT QLNN ngạch chuyên viên:……người(2020)…… người (2030) Bồi dưỡng KT QLNN ngạch chuyên viên chính: … người (2020) người (2030) Bồi dưỡng KT QLNN ngạch chuyên viên cao cấp: người (2020) người (2030) 12 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng Lý luận trị (đến năm 2020 năm 2030, tính từ cấp Chi cục trở lên): Trung cấp Lý luận trị:… người(2020)… người (2030) 210 Cử nhân Chính trị:……người (2020)……người (2030) Cao cấp Lý luận trị:…… người (2020)…… người (2030) 13 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến hoạt động dự trữ nhà nước (đến năm 2020 năm 2030, tính từ Chi cục trở.lên): STT Nội dung đào tạo, bồi dưỡng Đào tạo Đào tạo (đến năm 2020) (đến năm 2030) Về kỹ thuật viên bảo quản 180 260 Thủ kho bảo quản lương thực 500 700 Thủ kho bảo quản vật tư 300 500 Bảo vệ kho dự trữ 300 500 Thanh tra chuyên ngành dự trữ nhà 100 150 nước Nghiệp vụ đấu thầu 150 250 Công nghệ thông tin 300 600 Quản lý kinh tế - kỹ thuật 200 300 14 Theo Quý đơn vị tình hình cần có biện pháp để phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước? Cần có chế độ phụ cấp sách đãi ngộ hợp lý □ Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho công chức phù hợp với đặc thù công việc □ Xây dựng hồn thiện chương trình, giáo trình, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý đào tạo lĩnh vực dự trữ nhà nước □ Hồn thiện chế, sách, pháp luật, xây dựng quy hoạch mạng lưới tuyên truyền, nâng cao nhận thức đào tạo, phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước□ 5.Tập trung phát triển đào tạo đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước, ưu tiên đào tạo cơng chức có trình độ công nghệ cao công chức sở □ Khác □ 211 15 Quý đơn vị có thực việc chuyển đổi vị trí cơng tác cho cơng chức theo quy định hay khơng? □ Có □ Khơng 16 Quý Đơn vị có văn hay chế, sách nhằm thu hút cơng chức làm công tác quan, tổ chức dự trữ nhà nước chưa? Liệt kê văn quy định có (bao gồm ngày tháng văn bản) □ Có, văn (nếu có): □Chưa 17 Quý đơn vị có thường xuyên tổ chức cử cơng chức tham dự khóa đào tạo, bồi dưỡng dành cho cơng chức hay khơng? Nếu có liệt kê khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng thời gian năm trở lại mà Quý đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, cử cán tham dự: □Có □Khơng STT Tên khóa học Đơn vị Đơn vị cử cán Số cán tổ chức tham gia tham gia Thòi gian học 18 Tổng kinh phí chi cho cơng tác đào tạo, bồi dưỡng hàng năm Quý đơn vị bao nhiêu? Ghi chú: Ký hiệu lựa chọn phương án trả lời:  Xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị cung cấp thông tin! 212 MẪU 1b PHIẾU ĐIỀU TRA HIỆN TRẠNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC I Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Lãnh đạo Cục Năm sinh Trình độ Lý Ngoai Họ Chức tên vụ (TC, CĐ, ĐH, Nam Nữ ThS, TS )/ chuyên ngành ngữ (A,B,C, toeic, toefl, Quản lý Tin hoc (A,B,C, Đại học ) nhà nước (CV,CVC CVCC) ielts ) luận trị (SC, TC, CC) Chi cục Dự trữ Nhà nước: Năm Trình độ sinh Họ tên (TC, CĐ, Chức ĐH, ThS, vụ Nam Nữ TS )/ chuyên ngành Lý Ngoai ngữ Tin hoc Quản lý (A,B,C, (A,B,C, nhà nước toeic, toefl, ielts ) Đại (CV,CVC học ) CVCC) luận trị (SC, TC, CC) 213 Biên Hợp chế đồng Các Phịng thuộc Cục: Năm Trình độ sinh Họ tên Chức (TC, CĐ, vụ ĐH, ThS, Nam Nữ TS )/ chuyên ngành Lý Ngoai ngữ Tin hoc Quản lý (A,B,C, (A,B,C, nhà nước toeic, toefl, ielts ) 214 Đại (CV,CVC học ) CVCC) luận Biên Hợp chế đồng trị (SC, TC, CC) Mẫu 2a ( Cấp Cục, Vụ, tương đương) công tác phát triển đội ngũ cơng chức Kính thưa Ơng/Bà! Để có sở khách quan đánh giá việc sử dụng, quản lý công chức, nhằm phục vụ phần nội dung nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ công chức ngành Dự trữ Nhà nước Việt Nam Luận án nghiên cứu sinh thông qua việc khảo sát xã hội học; Ông/Bà chọn cách ngẫu nhiên để tham gia khảo sát Trước bắt đầu câu khỏi khảo sát, biết ơn Ông/Bà xin khẳng định số điều sau: Tồn danh tính câu trả lời Ơng/Bà giữ kín tuyệt đối Những kiện thu thập được sử dụng lần cho cơng việc phân tích, tổng hợp, sở đưa kiến nghị cách tổng quát báo cáo kết nghiên cứu Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết, trải nghiệm cá nhân Ơng/Bà Ơng/Bà khơng đại diện cho quan/tổ chức Mọi câu trả lời Ơng/Bà có ý nghĩa với nghiên cứu, khơng có câu trả lời “đúng” hay “sai” Cách trả lời: Với câu hỏi, Ông (Bà) lựa chọn phương án trả lời phù hợp với cảm nhận cách đánh dấu x vào trống tương ứng Kính mong Ơng/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người điều tra Hoàng Anh Tuấn Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước 215 A PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đôi điều thân Độ tuổi: Từ 25 đến 35 □ Từ 25 đến 45 □ Từ 45 đến 60 □ 2.Giới tính: Nam □ Nữ □ Chuyên môn: Đại học □ Trên đại học □ B PHẦN NỘI DUNG CÂU HỎI Câu Theo Ơng/Bà, chế độ, sách công tác quản lý công chức hợp lý mức độ xét theo mặt sau (Mỗi dịng chọn x ơ) STT Không Nội dung hợp lý Hợp lý phần Việc tuyển dụng cán Bố trí cán theo lực, chuyên môn Quy hoạch cán Bổ nhiệm cán Luân chuyển, điều động cán * Đãi ngộ, tiền lưong Đánh giá cán Khen thưởng, kỷ luật Đào tạo, bồi dưỡng 216 Họp Rất hợp lý lý Câu Theo Ơng/Bà, quy định, quy trình hướng dẫn cơng tác quản lý cơng chức có cần sửa đổi mức độ xét thẹo mặt sau (Mỗi dịng chọn x ơ) STT Nội dung Quy định tuyển dụng cán Quy định Bố trí cán Quy định Quy hoạch cán Quy trình Bổ nhiệm cán Tiêu chuẩn Bổ nhiệm cán Không Cần sửa cần sửa đổi đổi phần Cần sửa đổi nhiều Rất cần sửa đổi lại Quy định Luân chuyển, điều động cán Quy định chế độ đãi ngộ, tiền lương Quy trình Đánh giá cán Quy định Khen thưởng, kỷ luật 10 Quy định Đào tạo, bồi dưỡng Câu Xin Ông/Bà cho biết ý kiến việc luân chuyển, điều động để phát triển đội ngũ công chức nay? Không cần thiết □ Cần thiết để đào tạo, rèn luyện phát triển □ Rất cần thiết để đào tạo, rèn luyện phát triển □ Không biết □ Câu Xin Ông/Bà cho biết ý kiến việc đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ công chức nay? Không cần thiết □ Cần thiết để phát triển □ Rất cần thiết để phát triển □ Không biết □ 217 Câu Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến việc bố trí cơng chức ? Vị trí có mơi trường làm việc phù hợp □ Vị trí có lương chế độ đãi ngộ cao □ Vị trí bổ nhiệm làm lãnh đạo □ Bố trí vị trí khơng phù hợp với chun mơn việc □ Bố trí vị trí □ Câu Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến vị trí lãnh đạo Ơng/Bà hiên nay? Khơng hài lịng □ Tạm hài lòng □ Hài lòng □ Rất hài lòng □ Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ông/Bà! 218 Mẫu 2b PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ( Cấp phòng tương đương) công tác phát triển đội ngũ công chức Kính thưa Ơng/Bà! Để có sở khách quan đánh giá việc sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, nhằm phục vụ phần nội dung nghiên cứu công tác phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam Luận án nghiên cứu sinh thông qua việc khảo sát xã hội học; Ông/Bà chọn cách ngẫu nhiên để tham gia khảo sát Trước bắt đầu câu khỏi khảo sát, biết ơn Ông/Bà xin khẳng định số điều sau: Tồn danh tính câu trả lời Ơng/Bà giữ kín tuyệt đối Những kiện thu thập được sử dụng lần cho cơng việc phân tích, tổng hợp, sở đưa kiến nghị cách tổng quát báo cáo kết nghiên cứu Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết, trải nghiệm cá nhân Ơng/Bà Ơng/Bà khơng đại diện cho quan/tổ chức Mọi câu trả lời Ơng/Bà có ý nghĩa với nghiên cứu, khơng có câu trả lời “đúng” hay “sai” Cách trả lời: Với câu hỏi, Ông (Bà) lựa chọn phương án trả lời phù hợp với cảm nhận cách đánh dấu x vào trống tương ứng Kính mong Ơng/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà! Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Người điều tra Hoàng Anh Tuấn Tổng Cục Dự Trữ Nhà Nước 219 A PHẦN THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin Ơng/Bà vui lịng cho biết đôi điều thân Độ tuổi: Từ 25 đến 35 □ Từ 25 đến 45 □ Từ 45 đến 60 □ 2.Giới tính: Nam □ Nữ □ Chuyên môn: Đại học □ Trên đại học □ B PHẦN NỘI DUNG CÂU HỎI Câu Theo Ơng/Bà, chế độ, sách công tác quản lý công chức hợp lý mức độ xét theo mặt sau (Mỗi dịng chọn x ơ) STT Khơng Nội dung hợp lý Hợp lý phần Việc tuyển dụng cơng chức Bố trí cơng chức theo lực, chuyên môn Quy hoạch công chức Bổ nhiệm công chức Luân chuyển, điều động công chức * Đãi ngộ, tiền lưong Đánh giá cán Khen thưởng, kỷ luật Đào tạo, bồi dưỡng 220 Họp Rất hợp lý lý Câu Theo Ơng/Bà, quy định, quy trình hướng dẫn cơng tác quản cơng chức có cân sửa đổi mức độ xét thẹo mặt sau (Mỗi dịng chọn x ơ) STT Nội dung Không Cần sửa cần sửa đổi đổi phần Cần sửa Rất cần đổi nhiều sửa đổi lại Quy định tuyển dụng công chức Quy định Bố trí cơng chức Quy định Quy hoạch cơng chức Quy trình Bổ nhiệm cơng chức Tiêu chuẩn Bổ nhiệm công chức Quy định Luân chuyển, điều động công chức Quy định chế độ đãi ngộ, tiền lương Quy trình Đánh giá công chức Quy định Khen thưởng, kỷ luật 10 Quy định Đào tạo, bồi dưỡng Câu Xin Ông/Bà cho biết ý kiến việc luân chuyển, điều động để phát triển đội ngũ công chức nay? Không cần thiết □ Cần thiết để đào tạo, rèn luyện phát triển □ Rất cần thiết để đào tạo, rèn luyện phát triển □ Không biết □ Câu Xin Ông/Bà cho biết ý kiến việc đào tạo, bồi dưỡng để phát triển đội ngũ công chức nay? Không cần thiết □ Cần thiết để phát triển □ Rất cần thiết để phát triển □ Khơng biết □ 221 Câu Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến việc bố trí cơng chức ? Vị trí có mơi trường làm việc phù hợp □ Vị trí có lương chế độ đãi ngộ cao □ Vị trí bổ nhiệm làm lãnh đạo □ Bố trí vị trí khơng phù hợp với chun mơn việc □ Bố trí vị trí □ Câu Xin Ơng/Bà cho biết ý kiến vị trí lãnh đạo Ơng/Bà hiên nay? Khơng hài lịng □ Tạm hài lòng □ Hài lòng □ Rất hài lòng □ Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn Ơng/Bà! 222 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ STT Tên cơng trình Nơi cơng bố Nâng cao chất lượng đội ngũ công 01 chức Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bình Trị Thiên Nghiên cứu thực trạng đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu 02 việc sử dụng đội ngũ cơng chức có - trường hợp ngành Dự trữ nhà nước Việt Nam Đào tạo, bồi dưỡng công chức 03 ngành Dự trữ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giai đoạn 223 Năm công bố ... HỌC CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 25 2.1 Quan niệm chung công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 25 2.1.1 Công chức công chức ngành dự trữ nhà nước ... đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 33 2.1.3 Vai trị đội ngũ cơng chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 35 2.1.4 Phân loại công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam 37 2.2 Phát. .. đội ngũ công chức nhà nước ngành dự trữ nhà nước Việt Nam góc độ quản lý công 24 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC NGÀNH DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.1 Quan niệm chung công chức
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận án tiến sĩ) Phát triển đội ngũ công chức ngành dự trữ nhà nước Việt Nam,

Từ khóa liên quan