0

THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ của PHÁP LUẬT dân sự bộ môn những quy định chung về luật dân sự, thừa kế và tài sản

24 2 0
  • THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ của PHÁP LUẬT dân sự bộ môn những quy định chung về luật dân sự, thừa kế và tài sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:37

Khoa Đào Tạo đặc biệt Lớp Chất lượng cao 46F BUỔI THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Bộ môn: Những quy định chung luật dân sự, thừa kế tài sản Giảng viên: ThS Nguyễn Tấn Hồng Hải Nhóm: 5 download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CÁ NHÂN Câu 1.1 Những điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Câu 1.2 Những điểm khác người bị hạn chế lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Câu 1.3 Trong định trên, Tòa án nhân dân tối cao xác định lực hành vi dân ông Chảng nào? Câu 1.4 Hướng Toà án nhân dân tối cao câu hỏi có thuyết phục khơng? Vì sao? Câu 1.5 Theo Tồ án nhân dân tối cao, khơng thể người giám hộ người giám hộ ơng Chảng? Hướng Tồ án nhân dân tối cao có thuyết phục khơng, sao? Câu 1.6 Cho biết quyền nghĩa vụ người giám hộ tài sản người giám hộ (nêu rõ sở pháp lý) Câu 1.7 Theo quy định Toà án nhân dân tối cao vụ án trên, người giám hộ ông Chảng có tham gia vào việc chia di sản thừa kế (mà ơng Chảng hưởng) khơng? Vì sao? Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý Toà án nhân dân tối cao vấn đề vừa nêu VẤN ĐỀ 2: TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ Câu 2.1 Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân (nêu rõ điều kiện) Câu 2.2 Trong Bản án số 1117, theo Bộ tài nguyên môi trường, Cơ quan đại diện Bộ tài ngun mơi trường có tư cách pháp nhân khơng? Đoạn Bản án có câu trả lời Câu 2.3 Trong Bản án số 1117, Tịa án xác định Cơ quan đại diện Bộ tài download by : skknchat@gmail.com nguyên môi trường khơng có tư cách pháp nhân? Câu 2.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án Câu 2.5 Pháp nhân cá nhân có khác lực pháp luật dân ? Nêu sở pháp lý trả lời (nhất sở quy định BLDS 2005 BLDS 2015) Câu 2.6 Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân không? Nêu sở pháp lý trả lời Câu 2.7 Trong tình trên, hợp đồng ký kết với Cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời VẤN ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN Câu 3.1 Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân Câu 3.2 Trong Bản án bình luận, bà Hiền có thành viên Cơng ty Xun Á khơng ? Vì ? Câu 3.3 Nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Công ty Xuyên Á hay bà Hiền ? Vì ? Câu 3.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa cấp sơ thẩm Tòa cấp phúc thẩm liên quan đến nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích Câu 3.5 Làm để bảo vệ quyền lợi Cơng ty Ngọc Bích Công ty Xuyên Á bị giải thể ? DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Xuân Quang, Giáo trình Những quy định chung Luật dân củaNĐH Luật TP Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức-Hội Luật gia Việt Nam 2018, Chương III; Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia 2007, tr.50 đến 53; download by : skknchat@gmail.com Đỗ Văn Đại Nguyễn Thanh Thư, “Vấn đề bảo hộ người lực hành vi dân sự”, Tạp chí Khoa học pháp lý số 5/2011; Quyết định số 52/2020/DS-GĐT ngày 11/9/2020 Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Bản án số 1117/2012/LĐ-PT ngày 11/9/2012 Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng, Luật dân Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia 2007, tr.54 đến 63 Bản án số 10/2016/KDTM-PT ngày 17/03/2016 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang; https://ngaymoionline.com.vn/ha-noi-cong-li-da-tro-ve-sau-10-nam-thay-me-de-nghi- giam-doc-tham-vu-an-dan-su download by : skknchat@gmail.com VẤN ĐỀ 1: NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CÁ NHÂN Tóm tắt Quyết định số 52/2020/DS-GDT ngày 11/09/2020 Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao: Bản án sơ thẩm số 10/2008/DSST ngày 31/1/2008, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án ơng Lê Văn Tiếu khởi kiện địi chia thừa kế nhà, đất nhà dòng trưởng ông Lê Văn Chỉnh (trai trưởng) ông Lê Văn Chảng (em ruột ơng Chỉnh) Theo ơng Lê Văn Chảng vợ bà Nguyễn Thị Chung (vợ hợp pháp ơng Chảng) người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Thế Tòa án cấp sơ thẩm kết luận bà Chung vợ thức ơng Chảng mà thừa nhận việc ơng Lê Văn Chảng kết với bà Nguyễn Thị Bích ngày 15/10/2001 đưa bà Bích trở thành người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, bác bỏ quyền nghĩa vụ đáng theo pháp luật bà Chung Bản án sơ thẩm số 10/2008 bị kháng cáo, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao xét xử phúc thẩm Bản án số 07/2009/DSPT ngày 14/1/2009, định nội dung sau: Bà Nguyễn Thị Chung (mẹ đẻ bà Lê Thị Bích Thủy) vợ hợp pháp ơng Lê Văn Chảng; Ơng Chảng quan hệ với bà Bích bất hợp pháp chưa ly bà Chung Bà Bích chung sống với ông Chảng (do ông Chảng đau ốm) nên bà Bích người giám hộ, khơng quyền định đoạt sở hữu tài sản ông Chảng Bà Chung có quyền khởi kiện u cầu Tịa án thẩm quyền giải công sức bà với ông Chảng việc trông nom, quản lý nhà đất Tạm giao toàn tài sản, di sản thừa kế mà ơng Chảng hưởng cho bà Bích trơng nom Sau Tòa phúc thẩm - TAND Tối cao Bản án số 07/2009/DSPT nêu trên, bà Chung có đơn đề nghị xem xét giám đốc thẩm án TAND Tối cao Tuy nhiên, ngày 19/7/2010, uất ức bà Chung đột tử, dẫn đến việc giải vụ án theo thủ tục Giám đốc thẩm TAND tối cao bị gián đoạn download by : skknchat@gmail.com Câu 1.1 Những điểm giống khác hạn chế lực hành vi dân lực hành vi dân Cá nhân Chủ thể yêu cầu Cơ quan có thẩm quyền tuyên bố định Điều kiện xác định - Tòa án định tuyên bố lực hành vi dân - Không cần dựa sở - Người giám hộ người giám hộ đương nhiên (Điều - Người đại diện người bị kết luận tổ chức giám dựa sở kết luận định pháp y tâm thần tổ chức giám định pháp y tâm thần Người giám hộ 53 BLDS năm 2015; sửa đổi, bổ sung năm 2017) người giám hộ cử (khi không hạn chế lực hành vi dân Tòa án định ghi nhận án có người giám hộ đương nhiên, theo Điều 54 BLDS 2015; sửa đổi bổ sung 2017) download by : skknchat@gmail.com Hệ pháp lý - Mọi giao dịch dân - Người bị tuyên hạn chế người bị lực hành lực hành vi dân xác lập giao dịch phục vụ vi dân phải người đại nhu cầu sinh hoạt hàng ngày diện theo pháp luật xác lập, mà không cần thông qua thực người đại diện theo pháp luật thực Còn giao dịch khác giao dịch dân liên quan đến tài sản,… phải đồng ý người đại diện Hủy bỏ tun bố Khi khơng cịn tuyên bố người hạn chế n ă n g l ự c h n h v i d â n s ự t h ì t h eo u cầu người chưa đến mức m hành vi dân người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức, hữu quan, Tòa án định hủy bỏ định tuyên bố Câu 1.2 Những điểm khác người bị hạn chế lực hành vi dân người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Người bị hạn chế lực hành vi dân Cá nhân Người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi Theo Điều 23 BLDS năm 2015 (áp dụng từ 1-12017) Theo Điều 24 BLDS năm 2015 (áp dụng từ 1-12017) - Người nghiện ma túy, - Người thành niên tình nghiện chất kích thích trạng thể chất tinh thần khác dẫn đến phá tài sản mà khơng đủ khả nhận gia đình thức, làm chủ hành vi download by : skknchat@gma il.com Điều kiện xác định Chủ thể yêu cầu Người đại diện Hệ pháp lý đến tài sản,… phải đồng ý người đại diện download by : skknchat@gmail.com Câu 1.3 Trong định trên, Tòa án nhân dân tối cao xác định lực hành vi dân ông Chảng nào? Quyết định số 52/2020/DS-GĐT, Tòa án nhân dân tối cao xác định lực hành vi dân ông Chảng sau: - Khơng tự lại - Tiếp xúc khó, thất vận ngơn nặng, liệt hồn tồn ½ người phải Rối loạn tròn kiểu trung ương, tai biến mạch máu não lần - Tâm thần: Sa sút trí tuệ Hiện không đủ lực hành vi lập di chúc - Được xác định tỉ lệ khả lao động bệnh tật là: 91% - Câu 1.4 Hướng Toà án nhân dân tối cao câu hỏi có thuyết phục khơng? Vì sao? Hướng Tịa án nhân dân tối cao thuyết phục vì: - Tại “Biên giám định khả lao động” số 84/GĐYK-KNLĐ ngày 18/12/2007, Hội đồng giám định y khoa Trung ương – Bộ Y tế xác định ông Chảng: “Khơng tự lại Tiếp xúc khó, thất vận ngơn nặng, liệt hồn tồn ½ người phải Rối loạn tròn kiểu trung ương, tai biến mạch máu não lần Tâm thần: Sa sút trí tuệ Hiện không đủ lực hành vi lập di chúc Được xác định tỉ lệ khả lao động bệnh tật là: 91% ” download by : skknchat@gmail.com - Căn theo Khoản Điều 22 BLDS 2015 (áp dụng từ 1-1-2017) người bị bệnh tâm thần mắc bệnh khác mà nhận thức, làm chủ hành vi theo u cầu người có quyền, lợi ích liên quan quan, tổ chức hữu quan, Tòa án định tuyên bố người người lực hành vi dân sở giám định pháp y tâm thần Câu 1.5 Theo Toà án nhân dân tối cao, khơng thể người giám hộ người giám hộ ông Chảng? Hướng Tồ án nhân dân tối cao có thuyết phục khơng, sao? Theo Tịa án nhân dân tối cao, bà Bích khơng thể người giám hộ hợp pháp ông Chảng Bà Chung người giám hộ hợp pháp ông Chảng Hướng giải Tịa án nhân dân tối cao có thuyết phục vì: - Căn vào “Giấy đăng kí kết hơn- Đăng kí lại” 15/10/2001 bà Bích ơng Chảng, bà Bích xuất trình khơng thực tế khơng có việc đăng kí kết bà Bích ơng Chảng Như vậy, thời điểm Tịa án giải vụ án bà Bích khơng phải vợ hợp pháp ơng Chảng Do đó, bà Bích không đủ điều kiện cử làm người giám hộ cho ông Chảng, theo quy định Khoản 1, Điều 62 Bộ luật Dân năm 2005 Khoản Điều 53 Bộ luật Dân năm 2015 - Bà Chung chung sống với ơng Chảng từ năm 1975, có tổ chức đám cưới có chung Bà Chung ơng Chỉnh thừa nhận hồn thành tốt bổn phận người vợ Căn theo Điều 49 Bộ luật Dân năm 2015 (áp dụng từ 1-1-2017) điều kiện cá nhân làm người giám hộ bà Chung đảm bảo đủ điều kiện nêu - Bà Chung xem người giám hộ đương nhiên ông Chảng dựa Khoản Điều 53 Bộ luật Dân năm 2015 (áp dụng từ 1-1-2017): “Trường hợp vợ người lực hành vi dân chồng người giám hộ; chồng người lực hành vi dân vợ người giám hộ.” Câu 1.6 Cho biết quyền nghĩa vụ người giám hộ tài sản người giám hộ (nêu rõ sở pháp lý) download by : skknchat@gmail.com Quyền người giám hộ hộ tài sản người giám hộ: Theo Điều 58 Bộ luật Dân năm 2015 (áp dụng từ 1-1-2017): - Khoản 1: Người giám hộ người chưa thành niên, người lực hành vi dân có quyền sau đây: o Sử dụng tài sản người giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho nhu cầu thiết yếu người giám hộ; o Được tốn chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản người giám hộ; o Đại diện cho người giám hộ việc xác lập, thực giao dịch dân thực quyền khác theo quy định pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người giám hộ - Khoản 2: Người giám hộ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi có quyền theo định Tòa án số quyền quy định Khoản điều Nghĩa vụ người giám hộ tài sản người giám hộ: Theo Điều 59 Bộ luật Dân năm 2015 (áp dụng từ 1-1-2017): - Khoản : Người giám hộ người chưa thành niên, người lực hành vi dân có trách nhiệm: o Quản lý tài sản người giám hộ tài sản mình; thực giao dịch dân liên quan đến tài sản người giám hộ lợi ích người giám hộ o Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, chấp, đặt cọc giao dịch dân khác tài sản có giá trị lớn người giám hộ phải đồng ý người giám sát việc giám hộ o Người giám hộ không đem tài sản người giám hộ tặng cho người khác Các giao dịch dân người giám hộ với người giám hộ có liên quan đến tài sản người giám hộ vô hiệu, trừ trường hợp giao dịch thực lợi ích người giám hộ có đồng ý người giám sát việc giám hộ - Khoản 2: Người giám hộ người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi quản lý tài sản người giám hộ theo định Tòa án phạm vi quy định Khoản điều download by : skknchat@gmail.com Câu 1.7 Theo quy định Toà án nhân dân tối cao vụ án trên, người giám hộ ông Chảng có tham gia vào việc chia di sản thừa kế (mà ơng Chảng hưởng) khơng? Vì sao? Suy nghĩ anh/chị hướng xử lý Toà án nhân dân tối cao vấn đề vừa nêu Người giám hộ ông Chảng tham gia vào việc chia di sản thừa kế (mà ông Chảng hưởng) vì: - Theo Khoản 1, Điều 59 BLDS 2015 (áp dụng từ 1-1-2017) quy định: Người giám hộ người chưa thành niên, người lực hành vi dân có trách nhiệm quản lý tài sản người giám hộ tài sản mình; thực giao download by : skknchat@gmail.com dịch dân liên quan đến tài sản người giám hộ lợi ích người giám hộ Bà Chung vợ hợp pháp ông Chảng nên theo Khoản 1, Điều 651 BLDS - 2015 (áp dụng từ 1-1-2017): hàng thừa kế thứ gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, đẻ, nuôi người chết Nhưng bà Chung chết, tài sản ông Chảng đẻ bà Lê Thị Bích Thủy theo Điều 652 luật Hướng xử lý Tòa án nhân dân tối cao vấn đề nêu trên: Hợp lý bảo vệ lợi ích người giám hộ người giám hộ Cái nhìn tổng qt, có cơng nhận đóng góp bà Chung - Phát tình tiết gây khó khăn cho vụ án, phát sai phạm bà Bích - VẤN ĐỀ 2: TƯ CÁCH PHÁP NHÂN VÀ HỆ QUẢ PHÁP LÝ Tóm tắt án số 1117/2012/LĐ ngày 11/09/2012 Tịa án nhân dân TP Hồ Chí Minh: Nguyên đơn ông Nguyễn Ngọc Hùng yêu cầu bị đơn quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh hủy định số 192/QĐ-CQDDPN ngày 15/09/2021 quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường việc chấm dứt hợp đồng lao động với ơng Nguyễn Ngọc Hùng Ơng Nguyễn Ngọc Hùng khơng yêu cầu quan nhận ông làm việc trở lại chấm dứt hợp đồng lao đọng từ ngày Tòa án xét xử sơ thẩm Đồng thời ơng Hùng cịn yêu cầu quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường thành phố Hồ Chí Minh giải chế độ trợ cấp việc giao số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đóng ngày chấm dứt hợp đồng lao động Bồi thường cho ông khoản tiền tương đương với tiền lương ngày không làm việc cộng với tháng lương Tại án Lao động sơ thẩm số 32/2012/LĐST ngày 9/7/2017, Tòa án nhân dân Quận chấp nhận yêu cầu nguyên đơn nêu Tại phiên tòa phúc thẩm, tòa án xét thấy điểm chưa hợp lý tịa cấp sơ thẩm xác định khơng người tham gia tố tụng với tư cách bị đơn vụ án Do đó, ngày 25/5/2012 download by : skknchat@gmail.com việc “tranh chấp trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng” Tòa án nhân dân Quận 1, Tịa án nhân dân TP Hồ Chí Minh giải lại vụ án Câu 2.1 Những điều kiện để tổ chức thừa nhận pháp nhân (nêu rõ điều kiện) Theo Khoản Điều 74 Bộ luật Dân năm 2015 (áp dụng từ 1-1-2017) quy định: - Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan: - Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản mình; - Nhân danh tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Mọi cá nhân, pháp nhân có quyền thành lập pháp nhân, trừ trường hợp có quy định khác Câu 2.2 Trong Bản án số 1117, theo Bộ tài nguyên môi trường, Cơ quan đại diện Bộ tài ngun mơi trường có tư cách pháp nhân khơng? Đoạn Bản án có câu trả lời Trong Bản án số 1117, theo Bộ Tài nguyên Môi trường, quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường có tư cách pháp nhân, thể đoạn có định số 1364/QĐBTNMT sau “Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân”: Xét theo định số 1364/QĐ-BTNMT ngày 8/7/2008 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh….Mặc dù định 1367 nói có nội dung “Cơ quan đại diện có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng” Cơ quan đại diện Bộ phải hạch tốn báo sổ nên quan có tư cách pháp nhân tư pháp nhân không đầy đủ Câu 2.3 Trong Bản án số 1117, Tịa án xác định Cơ quan đại diện Bộ tài download by : skknchat@gmail.com nguyên môi trường khơng có tư cách pháp nhân? Tịa án xác định Cơ quan đại diện Bộ Tài nguyên Mơi trường khơng có tư cách pháp nhân vì: Căn theo Điều 92 Bộ luật dân năm 2005: - Khoản 2: Văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, có nhiệm vụ đại diện theo quyền cho lợi ích pháp nhân thực việc bảo vệ lợi ích đó… - Khoản 4: Văn phịng đại diện, chi nhánh khơng phải pháp nhân Nguời đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền…” Toà án xác định quan đại diện tài nguyên môi truờng pháp nhân lí sau: o Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên môi truờng chưa đáp ứng đủ điều kiện có cấu tổ chức chặt chẽ Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên môi truờng phận giúp Bộ truởng theo dõi, tổng hợp tình hình thực nhiệm vụ thực số nhiệm vụ theo chuơng trình cơng tác Bộ, khơng có ý chí riêng hành động tự mà phải hoạt động theo đạo Bộ Bên cạnh đó, khơng có độc lập cá nhân tổ chức khác (phải phối hợp với quan, đơn vị thuộc Bộ để thực công tác chuyên môn nghiệp vụ giao) Trong cấu nhân sự, quan đại diện quản lí cán bộ, cơng chức, người lao động theo quy định pháp luật phân cấp Bộ o Cơ quan đại diện Bộ tài nguyên môi truờng chưa đáp ứng đủ điều kiện độc lập tài sản Cơ quan đại diện phải lập dự toán, tổ chức thực toán, toán thu chi ngân sách heo định Nhà nước phân cấp Bộ, quản lí tài chính, tài sản giao theo quy định pháp luật phân cấp Bộ Câu 2.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa án Hướng giải Tòa án: - Hợp lí, cơng tâm, đảm bảo lợi ích ngun đơn bị đơn - Có nhìn tổng quan, xác định sai phạm phiên tòa sơ thẩm trước download by : skknchat@gmail.com - Xác định tư cách pháp nhân gây nhầm lần xét xử Câu 2.5 Pháp nhân cá nhân có khác lực pháp luật dân ? Nêu sở pháp lý trả lời (nhất sở quy định BLDS 2005 BLDS 2015) Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật BLDS 2005 dân pháp nhân dân cá nhân Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật Khái niệm dân pháp nhân dân cá nhân là khả pháp khả cá nhân có quyền, nhân có quyền dân nghĩa vụ dân phù nghĩa vụ dân hợp với mục đích hoạt động Thời điểm Cá nhân có thêm số ngoại lệ mà pháp nhân khơng có như: Khoản Điều phát sinh lực pháp luật dân sự: Thời điểm phát 612 BLDS 2005: “Thời hạn hưởng bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.” sinh lực pháp luật dân cá nhân pháp nhân giống - Điều 635 BLDS 2005 người thừa BLDS 2015 (áp Khái niệm dụng từ 1-1-2017): kế Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật dân pháp nhân dân cá nhân là khả pháp khả cá nhân có quyền, nhân có quyền dân nghĩa vụ dân nghĩa vụ dân download by : skknchat@gmail.com Năng lực dân liên quan đến giới tính, huyết thống Thời điểm chấm dứt lực pháp luật dân sự: Thời điểm chấm dứt lực pháp luật dân cá nhân pháp nhân giống Khơng có Quy định lực pháp luật dân cá nhân, cá nhân có quyền nghĩa vụ liên quan đến giới tính huyết thống Thêm quy định để bảo vệ quyền lợi cho người chết, người chết pháp luật ghi nhận Câu 2.6 Giao dịch người đại diện pháp nhân xác lập nhân danh pháp nhân có ràng buộc pháp nhân không? Nêu sở pháp lý trả lời Căn theo Khoản Điều 87 Bộ luật Dân Sự năm 2015, pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân Điều rõ biểu lộ ý chí người đại diện thể biểu lộ ý chí lập nhân danh người đại diện phạm vi thẩm quyền người đại diện ràng buộc người đại diện; quy định áp dụng với sửa đổi thích hợp biểu lộ ý chí người thứ ba tới người đại diện Quy định cho thấy: (1) việc trao quyền đại diện không thiết hợp đồng, có nghĩa nguồn gốc hay khác; (2) người đại diện không thiết phải hành động lĩnh vực xác lập hay thực giao dịch dân sự; (3) yêu cầu người đại diện phải thể nhân danh người đại diện Câu 2.7 Trong tình trên, hợp đồng ký kết với Cơng ty Nam Hà có ràng buộc Cơng ty Bắc Sơn khơng? Vì sao? Nêu sở pháp lý trả lời Căn theo Điều 84 BLDS 2015 (áp dụng 1-1-2017) quy định rằng: download by : skknchat@gmail.com Chi nhánh, văn phòng đại diện đơn vị phụ thuộc pháp nhân, pháp nhân Chi nhánh có nhiệm vụ thực tồn phần chức pháp nhân Văn phòng đại diện có nhiệm vụ đại diện phạm vi pháp nhân giao, bảo vệ lợi ích pháp nhân download by : skknchat@gmail.com Việc thành lập, chấm dứt chi nhánh, văn phòng đại diện pháp nhân phải đăng ký theo quy định pháp luật công bố công khai Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực nhiệm vụ theo ủy quyền pháp nhân phạm vi thời hạn ủy quyền Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân phát sinh từ giao dịch dân chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực Vậy nên, việc quy chế Cơng ty Bắc Sơn có quy định chi nhánh Công ty Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân trái với Khoản Điều 84 Bộ Luật Theo đó, Chi nhánh Cơng ty Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh khơng có tư cách pháp nhân mà đuợc nhân danh pháp nhân (tức Công ty Bắc Sơn) xác lập, thực giao dịch phạm vi thời hạn ủy quyền Các giao dịch chi nhánh Công ty Bắc Sơn thành phố Hồ Chí Minh xác lập nhân danh Công ty Bắc Sơn, phạm vi thời hạn ủy quyền làm phát sinh quyền nghĩa vụ công ty Xét truờng hợp trên, Chi nhánh công ty Bắc Sơn kí kết hợp đồng với cơng ty Nam Hà, hợp đồng làm phát sinh quyền nghĩa vụ Công ty Bắc Sơn chi nhánh cơng ty VẤN ĐỀ 3: TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA PHÁP NHÂN Tóm tắt án số 10/2016/KDTM-PT ngày 17/03/2016 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang: Bản án số 10/2016/KDTM-PT ngày 17/03/2016 Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử vụ việc tranh chấp mua bán hàng hóa Ở án sơ thẩm, Cơng ty Ngọc Bích cáo buộc Cơng ty Xun Á khơng hồn thành nghĩa vụ mua bán hàng hóa u cầu ơng Phong bà Hiền thành viên cơng ty nên phải có trách nhiệm bồi thường, toán với tổng tiền vốn lãi 107.030.752 đồng Tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm, bà Hiền cho thành viên công ty không chịu trách nhiệm thay công ty, thiếu xót cấp sơ thẩm khơng thu thập chứng Công ty Xuyên Á giải thể, cấp download by : skknchat@gmail.com phúc thẩm khắc phục sai sót nên hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tịa án huyện Tri Tơn giải Câu 3.1 Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân Trách nhiệm pháp nhân nghĩa vụ thành viên: - Căn theo Khoản 1, 2, Điều 87, BLDS 2015: “1 Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân Pháp nhân chịu trách nhiệm dân nghĩa vụ sáng lập viên đại diện sáng lập viên xác lập, thực để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác Pháp nhân chịu trách nhiệm dân tài sản mình; khơng chịu trách nhiệm thay cho người pháp nhân nghĩa vụ dân người pháp nhân xác lập, thực không nhân danh pháp nhân, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Trách nhiệm thành viên nghĩa vụ pháp nhân - Căn theo Khoản 3, Điều 87, BLDS 2015: “3 Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Câu 3.2 Trong Bản án bình luận, bà Hiền có thành viên Cơng ty Xun Á khơng ? Vì ? Trong án bình luận, bà Hiển thành viên cơng ty Xun Á bà Hiển sở hữu 26,05% vốn điều lệ công ty Xuyên Á download by : skknchat@gmail.com Câu 3.3 Nghĩa vụ Công ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á hay bà Hiền ? Vì ? Nghĩa vụ đối Cơng ty Ngọc Bích nghĩa vụ Cơng ty Xun Á Vì: - Ơng Phong giám đốc công ty Xuyên Á, người đại diện hợp pháp cơng ty Xun Á Cịn bà Hiền cổ đông, thành viên pháp nhân - Hợp đồng mua bán hàng hóa (gạch men) xác lập từ pháp nhân, đại diện theo pháp luật công ty ký kết => Pháp nhân đối tượng chịu trách nhiệm dân bà Hiền theo khoản điều 87 BLDS 2015 “Pháp nhân phải chịu trách nhiệm dân việc thực quyền, nghĩa vụ dân người đại diện xác lập, thực nhân danh pháp nhân Pháp nhân chịu trách nhiệm dân nghĩa vụ sáng lập viên đại diện sáng lập viên xác lập, thực để thành lập, đăng ký pháp nhân, trừ trường hợp có thỏa thuận khác luật có quy định khác.” khoản điều 87 “ Người pháp nhân không chịu trách nhiệm dân thay cho pháp nhân nghĩa vụ dân pháp nhân xác lập, thực hiện, trừ trường hợp luật có quy định khác.” Câu 3.4 Suy nghĩ anh/chị hướng giải Tòa cấp sơ thẩm Tòa cấp phúc thẩm liên quan đến nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích Đối với hướng giải Tòa án sơ thẩm liên quan đến nghĩa vụ Cơng ty Ngọc Bích: Bản án Tịa sơ thẩm chưa thỏa đáng Vì Tịa sơ thẩm không tuân thủ quy định BLDS trách nhiệm dân pháp nhân điều 87 BLDS 2015 Khi bà Hiền góp 26,05% vốn vào công ty mà buộc bà Hiền ông Phong tốn nợ cho cơng ty Ngọc Bích khơng hợp lý Đối với hướng giải Tòa án phúc thẩm: Đã khắc phục điểm không hợp lý, chưa thỏa đáng án sơ thẩm như: - Thu thập chứng xác nhận công ty Xuyên Á thực giải thể theo thông báo việc doanh nghiệp giải thể Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh An Giang download by : skknchat@gmail.com - Xác định việc đưa bà Hiền tố tụng Tòa chưa - Hủy án sơ thẩm, giao hồ sơ cho Tịa án huyện Tri Tơn giải lại vụ án Câu 3.5 Làm để bảo vệ quyền lợi Cơng ty Ngọc Bích Công ty Xuyên Á bị giải thể ? Để bảo vệ quyền lợi cơng ty Ngọc Bích Công ty Xuyên Á bị giải thể cần: - Thu thập đủ chứng làm rõ lý giải thể - Nghĩa vụ công ty sau bị giải thể - Tài sản công ty giải thể, giải thể mà trốn tránh chưa toán hết khoản nợ Cơng ty Xun Á có hành vi cố tình khơng kê khai khoản nợ làm hồ sơ giải thể Thì Cơng ty Ngọc Bích khởi kiện Cơng ty Xun Á theo khoản điều 94 BLDS 2015 “ Tài sản pháp nhân bị giải thể toán theo thứ tự sau đây: a Chi phí giải thể pháp nhân; b Các khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động theo quy định pháp luật quyền lợi khác người lao động theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động ký kết; c Nợ thuế khoản nợ khác.” download by : skknchat@gmail.com ... trả lời (nhất sở quy định BLDS 2005 BLDS 2015) Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật BLDS 2005 dân pháp nhân dân cá nhân Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật Khái niệm dân pháp nhân dân cá nhân... người thừa BLDS 2015 (áp Khái niệm dụng từ 1-1-2017): kế Năng lực pháp luật Năng lực pháp luật dân pháp nhân dân cá nhân là khả pháp khả cá nhân có quy? ??n, nhân có quy? ??n dân nghĩa vụ dân nghĩa vụ dân. .. từ 1-1-2017) quy định: - Được thành lập theo quy định Bộ luật này, luật khác có liên quan: - Có cấu tổ chức theo quy định Điều 83 Bộ luật này; - Có tài sản độc lập với cá nhân, pháp nhân khác
- Xem thêm -

Xem thêm: THẢO LUẬN THỨ NHẤT CHỦ THỂ của PHÁP LUẬT dân sự bộ môn những quy định chung về luật dân sự, thừa kế và tài sản ,