0

THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ

21 42 0
  • THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2022, 14:07

THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ đề tài THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ tiểu luận THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MÔN ÂM HỌC KIẾN TRÚC BÀI TẬP LỚN: THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MƠ 820 CHỖ GVHD: DIÊU HỒI DŨNG SVTH: NGUYỄN NGỌC TRANG MSSV: 18510101367 LỚP: KT2021C4 Tp.HCM, ngày 25 tháng năm 2021 Â m họ c kiến trú c A THIẾT KẾ CHỐNG ỒN: Vị trí thơng số xây dựng: Đường phẳng không dốc, giới xây dựng 20m, cơng trình cách tim đường tối thiểu 33m (r n =33 ¿ Các thông số yêu cầu: Mức ồn cho phép theo tiêu chuẩn (TCVN 5949-1998 mức ồn tối đa khu vực xen lẫn với khu vực hành chính): ‾ Từ 6h đến 18h : 60dB-A ‾ Từ 18h đến 22h: 55dB-A Khảo sát trạng tiếng ồn: Giờ đo 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 2000 1500 1000 900 900 700 900 900 1500 1000 900 1500 74,5 74 73 72,5 72,5 72 72,5 72,5 74 73 72,5 74 15% 15% 20% 30% 20% 15% 30% 25% 10% 10% 20% 20% Hiệu chỉnh -0,38 -0,38 +0,77 -0,38 +0,77 +0,38 -0,77 -0,77 0 Xe nhẹ 20% 15% 20% 30% 20% 15% 30% 25% 15% 15% 20% 20% Hiệu chỉnh +1 +0,5 +1 +2 +1 +0,5 +2 +1,5 +0,5 +0,5 +1 +1 Vận tốc 30 40 50 50 50 40 50 50 40 30 40 40 Hiệu chỉnh -1,43 +1,43 +1,43 +1,43 +1,43 +1,43 -1,43 0 Mức ồn 73,69 74,12 75,43 76,7 74,93 72,12 76,7 75,81 73,73 71,3 73,5 75 Cường độ xe Mức ồn tương đương Xe nặng Hiệu chỉnh độ dốc đường: dB-A Hiệu chỉnh độ rộng đường (chỉ giới xây dựng 20m): +1 dB-A  Xét khung từ 8h đến 18h: Mức ồn trung bình đường L 73,69+74,12+75,43+76,7+ 74,93+72,12+76,7+75,81+73,73+71,3 1= Vận tốc trung bình V tb 1= 10 +1=75,453(dB −A ) 30+40+50+50+ 50+40+50+50+ 40+30 =43(km/h) 10 Mật độ xe đường: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c N 1= 2000+1500+1000+900+ 900+700+900+ 900+1500+1000 =1130( xe / h) 10 S1=1000 × V tb 43 =1000× =38,05( m) N1 1130 Vì S1 > 20m nên coi nguồn ồn nguồn dãy Độ giảm mức ồn lan truyền tới bề mặt cơng trình: r n > S1 38,05 ( 33 > ) ∆ L1=L1− LN 1=15 × lg ( S1 ×r n ) −33,39=13,09( dB− A) LN 1=L1−∆ L1=75,453−13,09=62,363 (dB−A) Vì LN > 60 (dB-A) nên không đạt tiêu chuẩn Độ chênh lệch mức ồn bề mặt công trình so với tiêu chuẩn: ∆ 1=LN 1−60=62,363−60=2,363(dB− A)  Xét khung từ 18h đến 20h Mức ồn trung bình đường: 73,5+75 L 2= + 1=75,25(dB− A) Vận tốc trung bình: 40+ 40 V tb 2= =40 (km/h) Mật độ xe trung bình: 900+1500 N 2= =1200 V 40 S2=1000 × tb =1000× =33,33( m) N2 1200 Vì S2 > 20m nên coi nguồn ồn nguồn dãy S 33,33 Độ giảm mức ồn lan truyền tới bề mặt cơng trình: r n > (33 > ) 2 ∆ L2=L2 −LN =15× lg ( S2 ×r n) −33,39=12,23 (dB−A) LN 2=L2−∆ L2 =75,25−12,23=63,02(dB− A) Vì LN > 55 (dB-A) nên không đạt tiêu chuẩn Độ chênh lệch mức ồn bề mặt cơng trình so với tiêu chuẩn: ∆ 2=LN 2−55=63,02−55=8,02(dB− A) SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Lựa chọn mức ồn L2 khung 18h-20h (mức ồn cho phép 55dB-A) để khảo sát tìm giải pháp chống ồn cho cơng trình Giải pháp đề vừa tăng khoảng lùi cơng trình so với tim đường, vừa kết hợp trồng xanh: bố trí mặt trước cơng trình lớp xanh tán rậm có bề dày 6m, lớp cách 3,5m (như hình vẽ) SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Khi ta có: r 'n > S2 33,33 (42,5 > ¿ LN =L2−¿ = 75,25−¿ 15 ×lg (33,33 × 42,5 ) +33,39−1,5× 2−0,35 ×12 = 54,17(dB-A) Vì LN < 55 (dB-A) nên thỏa mãn u cầu chống ồn cho cơng trình Vậy ta dùng giải pháp chồng ồn với thông số B THIẾT KẾ TRANG ÂM I XÁC ĐỊNH SƠ BỘ THỂ TÍCH, CHIỀU CAO TRUNG BÌNH: ‾ Thể loại cơng trình: khán phịng hịa tấu ‾ Quy mơ: N = 820 người ‾ Chỉ tiêu thể tích phịng theo đầu người: v= 6m3/người ‾ Chỉ tiêu diện tích sàn theo đầu người: s = 0,85m2/người  Sơ xác định thể tích khán phịng: V sb = v × N= x 820= 4920 (m3)  Sơ xác định diện tích sàn : Ssb = s × N= 0,85 x 820=697 (m2) V  Chiều cao trung bình : H tb= =7(m) S II THIẾT KẾ HÌNH DÁNG KHÁN PHÒNG: Thiết kế mặt bằng: Chọn mặt khán đài có dạng hình lục giác (như hình vẽ) với tổng diện tích sàn Ss =789 m2 ( cộng thêm 15% so với diện tích sơ cho hành lang,đường đi),thỏa mãn người chiếm diện khoảng 0,85 m2 Khi ta tích khán phịng trung bình V= Ss x H tb = 789 x 7= 5523 (m3) Với quy mô 820 chỗ, ta chia khu vực khán đài thành khu vực nhỏ (khơng có ban công): ‾ Khu vực 3: x 69 = 138 (chỗ) SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ Khu vực 6: x 80 = 160(chỗ) Khu vực 9: x 54 = 108 (chỗ) Khu vực 2: 108 (chỗ) Khu vực 5: 144 (chỗ) Khu vực 8: 162 (chỗ) Các liệu tính tốn: ‾ ‾ ‾ ‾ ‾ + + ‾ Khoảng cách hai hàng ghế: 0,95m Điểm nhìn cách mép sân khấu: 1,5m Khoảng cách từ hàng ghế xa đến điểm nhìn: 30m Khoảng cách từ hàng ghế đầu đến điểm nhìn: 5,1m Bố trí lối đi: lối rộng 1,2m lối hai bên (sát tường) rộng 1,5m Khoảng cách từ hàng ghế cuối tới tường phía sau: 2m SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Thiết kế mặt cắt khán phòng: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Chiều cao tầm mắt người ngồi ghế: 1,1m Độ vượt tia nhìn người ngồi sau so với người ngồi trước: 0,12m Độ cao mặt sân khấu: 1,05m III TÍNH THỜI GIAN ÂM VANG, CHỌN VẬT LIỆU TRANG ÂM: Tính thời gian âm vang tối ưu: Tính tốn tần số 125Hz, 500Hz 2000Hz Đối với tần số 500Hz: ( phòng hòa tấu K=0,41) TƯ T 500 =K × lg V =0,41× lg 5523 ≈ 1,53(s ) Đối với tần số 125Hz: ( R125 =1,4 ¿ TƯ T TƯ 125=R 125 ×T 500 =1,4 ×1,53=2,142(s ) Đối với tần số 2000Hz: ( R2000 =1 ¿ TƯ TƯ T 2000=R 2000 × T 500 =1 ×1,53=1,53( s) Biểu đồ: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Tính hệ số hấp thu âm trung bình tần số: Tổng diện tích bề mặt phản xạ hấp thụ âm hội trường: ‾ Diện tích hai tường bên: 500m2 ‾ Diện tích tường sau lưng khán giả: 128 m2 ‾ Diện tích sàn: 789 m2 ‾ Diện tích trần: 812 m2 ‾ Diện tích cửa đi: 32 m2 Tổng diện tích giới hạn bề mặt phịng (khơng tính diện tích phần sân khấu): S = 2261 m2 Phương trình ERING: Đối với tần số f≤ 500 Hz : 0,16 ×V T TƯ f = −S × ln (1−a f ¿ )(s) ¿ Đối với tần số f≥ 2000 Hz :(m=0,0025) 0,16× V TƯ Tf = −S × ln (1−a f ¿ )+ mV ( s) ¿ Xác định tổng lượng hút âm yêu cầu theo tần số: yc A f =a f × S(m ) Thay giá trị vào công thức ta bảng tính sau: TƯ TƯ TƯ Hệ số hút âm T 125 T 500 T 2000 af 0,17 0,23 0,2 A fyc 384,37 520,03 452,2 Xác định lượng hút âm thay đổi: Trong phòng hội trường, sử dụng ghế đệm da mềm,ta xác định hệ số hút âm bảng sau: Đối tượng hút âm N Người ngồi ghế Hệ số hút âm α f 125Hz 500Hz 2000Hz 0,25 0,4 0,45 Ghế dựa đệm da mềm 0,18 0,28 0,3 Ta xác định Atđ tần số 125Hz, 500Hz, 2000Hz trường hợp có 70% khán giả tương ứng với 574 người 30% ghế trống: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 Â m họ c kiến trú c Đối tượng hút âm N Số lượng đối tượng N 125Hz α 500Hz α xN α 2000Hz α xN α α xN Người+ghế 574 0,25 143,5 0,4 229,6 0,45 258,3 (70%) Ghế trống 246 0,18 44,28 0,28 68,88 0,3 73,8 (30%) Tổng cộng 820 187,78 298,48 332,1 xác định lượng hút âm cố định có 70% khán giả: Đối với tần số 125Hz: 125 yc 125 Acđ = A125 − A tđ =384,37−187,78=196,59(m ) Đối với tần số 500Hz: 500 yc 500 Acđ = A500 − A tđ =520,03−298,48=221,55(m ) Đối với tần số 2000Hz: 2000 yc 2000 Acđ = A2000 − Atđ =452,2−332,1=120,1(m ) Chọn bố trí vật liệu hút âm: Căn vào giá trị Acđ , ta chọn bố trí vật liệu hút âm Cho phép sai số ±10% Kết lựa chọn vật liệu hút âm lập thành bảng sau: Các bề mặt hút âm Trần phản xạ Trần hút âm Sàn Vật liệu tạo khuếch tán tường Tường bảo vệ hai bên phòng Tường bên tường bảo vệ Vật liệu & Diện tích kết cấu hút ¿ ¿) âm 125Hz 500Hz 2000Hz α α×S α α×S α α×S 396 0,01 3,96 0,01 3,96 0,02 7,92 416 0,029 12,064 0,032 13,312 0,05 20,8 789 0,01 7,89 0,01 7,89 0,02 15,78 130,08 0,1 13,08 0,1 13,08 0,08 10,41 Trát vữa xù xì lớn 130,08 0,035 4,5528 0,031 4,032 0,023 2,99 Gỗ dán lớp, sườn gỗ cách khoảng 50cm nhét 8kg/cm2 369,92 0, 37 136,87 0,293 108,39 0,108 39,95 Sơn nước Trát vữa sơn xù xì Bê tơng nhẵn Gỗ cơng nghiệp có hệ số hút âm thấp SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 10 Â m họ c kiến trú c Tườn sau lưng khán giả Cửa Lối Gỗ dán lớp đục lỗ 5mm Nhét bơng mặt ngồi ,q t sơn xù xì Cửa mặt bọc da Lót thảm cao su 128 0,04 5,12 0.33 42,24 0,05 6,4 32 0,1 3,2 0,11 3,52 0,09 2,88 318 0,04 12,72 0,08 25,44 0,03 9,54 Acđ Tổng cộng 199,46 221,864 a 116,67 Kiểm tra sai số: Kiểm tra tổng lượng hút âm cố định: 199,46−196,59 A125 × 100 %=1,46 % cđ → 196,59 221,864−221,55 500 Acđ → ×100 %=0,14 % 221,55 116,67−120,1 2000 Acđ → ×100 %=−2,86 % 120,1 Sai số phạm vi cho phép Vậy vật liệu kết cấu hút âm bố trí bảng đạt yêu cầu tổng lượng hút âm cần có phòng b Kiểm tra thời gian âm vang:  Thời gian âm vang thực tế có trang âm: Với tần số 125Hz: 125 A125 = A125 tđ + Acđ =187,78+199,46=387,24( m ) Với tần số 500Hz: 500 A500 = A500 tđ + Acđ =298,48+221,864=520,344 (m ) Với tần số 2000Hz: 2000 A2000 = A2000 tđ + A cđ =332,1+116,67=448,77(m )  Hệ số hút âm trung bình tần số (với S=2261m2): A125 387,24 a 125= = =0,17 S 2261 A500 520,344 = =0,23 S 2261 A 2000 448,77 a 2000= = =0,198 S 2261 a 500= SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 11 Â m họ c kiến trú c  Thời gian âm vang theo phương trình ERING: 0,16 × V 0,16× 5523 −S × ln (1−a125 ¿ )= ¿ −2261 ×ln (1−0,17¿)≈ 2,1(s )¿ 0,16 × V tt T 500 = 0,16 ×5523 −S × ln (1−a500 ¿ )= ¿ −2261 × ln(1−0,23¿)≈ 1,5(s )¿ tt T 125= 0,16 ×V tt T 2000= −S × ln (1−¿ a 2000 )+ mV = 0,16 × 5523 ¿ −2261 ×ln (1−0,23¿)+4 × 0,0025 ×5523 ¿ ≈ 1,59(s)  Sai số so với âm vang tối ưu: 2,1−2,142 × 100 %=−1,96 % 2,142 1,5−1,53 T tt500 → ×100 %=−1,96 % 1,53 tt T 125 → T tt2000 → 1,59−1,53 × 100 %=3,92 % 1,53 SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 12 Â m họ c kiến trú c IV KHẢO SÁT PHẢN XẠ ÂM TRÊN MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT: Ta chia khu vực khán đài làm khu vực nhỏ khảo sát phản xạ âm điểm thuộc khu vực SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 13 Â m họ c kiến trú c Vì mặt có tính đối xứng qua trục cố định nên tiến hành khảo sát điểm sau: Tại điểm A thuộc khu vực số 3: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 14 Â m họ c kiến trú c Tại điểm B thuộc khu vực số 2: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 15 Â m họ c kiến trú c Tại điểm C thuộc khu vực số 5: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 16 Â m họ c kiến trú c Tại điểm D thuộc khu vực số 6: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 17 Â m họ c kiến trú c Tại điểm E thuộc khu vực số 8: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 18 Â m họ c kiến trú c Tại điểm F thuộc khu vực số 9: SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 19 Â m họ c kiến trú c MỤC LỤC SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 20 Â m họ c kiến trú c A THIẾT KẾ CHỐNG ỒN: B THIẾT KẾ TRANG ÂM I XÁC ĐỊNH SƠ BỘ THỂ TÍCH, CHIỀU CAO TRUNG BÌNH: II THIẾT KẾ HÌNH DÁNG KHÁN PHỊNG: Thiết kế mặt bằng: Thiết kế mặt cắt khán phòng: III TÍNH THỜI GIAN ÂM VANG, CHỌN VẬT LIỆU TRANG ÂM: .7 Tính thời gian âm vang tối ưu: .7 Tính hệ số hấp thu âm trung bình tần số: Xác định lượng hút âm thay đổi: xác định lượng hút âm cố định có 70% khán giả: Chọn bố trí vật liệu hút âm: .9 Kiểm tra sai số: 10 IV KHẢO SÁT PHẢN XẠ ÂM TRÊN MẶT BẰNG VÀ MẶT CẮT: 11 Tại điểm A thuộc khu vực số 3: 13 Tại điểm B thuộc khu vực số 2: .14 Tại điểm C thuộc khu vực số 5: 15 Tại điểm D thuộc khu vực số 6: 16 Tại điểm E thuộc khu vực số 8: .17 Tại điểm F thuộc khu vực số 9: .18 SVTH: Nguyễn Ngọ c Trang/18510101367 21 ... Nguyễn Ngọ c Trang/ 18510101367 20 Â m họ c kiến trú c A THIẾT KẾ CHỐNG ỒN: B THIẾT KẾ TRANG ÂM I XÁC ĐỊNH SƠ BỘ THỂ TÍCH, CHIỀU CAO TRUNG BÌNH: II THIẾT KẾ HÌNH DÁNG... yêu cầu chống ồn cho cơng trình Vậy ta dùng giải pháp chồng ồn với thông số B THIẾT KẾ TRANG ÂM I XÁC ĐỊNH SƠ BỘ THỂ TÍCH, CHIỀU CAO TRUNG BÌNH: ‾ Thể loại cơng trình: khán phịng hịa tấu ‾ Quy mơ:... KHÁN PHỊNG: Thiết kế mặt bằng: Thiết kế mặt cắt khán phòng: III TÍNH THỜI GIAN ÂM VANG, CHỌN VẬT LIỆU TRANG ÂM: .7 Tính thời gian âm vang tối ưu:
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CHỐNG ỒN VÀ TRANG ÂM PHÒNG HÒA TẤU QUY MÔ 820 CHỖ,

Từ khóa liên quan