0

Báo cáo thí nghiệm tín hiệu hệ thống Đại học Bách khoa Hà Nội

18 2 0
  • Báo cáo thí nghiệm tín hiệu hệ thống Đại học Bách khoa Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 17:21

BÀI 1 Tín hiệu liên tục I Hàm bước nhảy đơn vị(unit step) và hàm dốc đơn vị(ramp) Bài 1 Viết hàm bước nhảy đơn vị (unit step) và hàm dốc đơn vị (ramp) Hàm ustep functiont=ustep(t) N = length(t); for i=1 N if t(i)>=0 t(i)=1; end if t(i)=0 t(i)=1; end if t(i)>t= 10 1 10; >>y=5ustep(t 2); >>plot(t,y); b,>> t= 10. BÀI : TÍN HIỆU LIÊN TỤC I.Hàm bước nhảy đơn vị(unit step) hàm dốc đơn vị(ramp): Bài 1:Viết hàm bước nhảy đơn vị (unit step) hàm dốc đơn vị (ramp) - Hàm ustep: functiont=ustep(t) N = length(t); for i=1:N if t(i)>=0 t(i)=1; end if t(i)=0 t(i)=1; end if t(i)>t=-10:1:10; >>y=5*ustep(t-2); >>plot(t,y); b,>> t=-10:1:10; >>y=3*uramp(t+5); >>plot(t,y) c,t=-10:1:10; y=2*uramp(t+2.5)-5*uramp(t)+3*uramp(t-2)+ustep(t-4); plot(t,y); d,t=-10:1:10; y =sin(t).*[ustep(t+3)-ustep(t-3)]; plot(t,y); Bài 4: Sử dụng hai hàm để tạo tín hiệu có đồ thị theo u cầu a, t=linspace(-10,10,100); y=0.5*uramp(-abs(t),4); plot(t,y); axis([-10 10 -0.5 2]) b, t=linspace(-10,10,5000); y=0.5*uramp(-abs(t),4)+1-ustep(abs(t),-8); plot(t,y) II Tín hiệu chẵn, lẻ Bài 1:Xây dựng hàm số trả kết phần chẵn phần lẻ tín hiệu sau: function [ye,yo]=evenodd(y) % even/odd decomposition % y: analog signal % ye, yo: even and odd components % USE [ye, yo]=evenodd(y) % yr=fliplr(y); ye=0.5*(y+yr); yo=0.5*(y-yr); end Bài 2: Sử dụng hàm số tìm phần chẵn lẻ tín hiệu liên tục vẽ đồ thị tín hiệu phần chẵn lẻ đồ thị sử dụng dạng đường thẳng màu sắc khác nhau( miền t [-10,10]): y(t)=2r(t+2,5)-5r(t)+3r(t-2)+u(t-4) t=linspace(-10,10,500); y= 2*uramp(t,2.5)-5*uramp(t,0)+3*uramp(t,-2)+ ustep(t,-4) evenodd(y); yr=fliplr(y); ye=0.5*(y+yr); yo=0.5*(y-yr); hold on; grid on; plot(t,yo,'b '); xlabel('t'); ylabel('y'); title('do thi ham so y(t)'); plot(t, y, 'k-', 'linewidth', 1) legend('yo','ye','y'); III tín hiệu tuần hồn: Tổng Vẽ dạng tín hiệu đoạn -10 ≤ t ≤ 10 Tín hiệu có phải tín hiệu tuần hồn hay khơng? Nếu có, tìm chu kỳ tín hiệu tuần hoàn t=linspace(-10,10,1000); x1=1+1.5*cos(2*pi*pi*t/10)-0.6*cos(4*pi*t/10); x2=1+1.5*cos(6*pi*t)-0.6*cos(4*pi*t/10); figure(1); plot(t,x1); figure(2); plot(t,x2); xlabel('t'); ylabel('x2'); III Tổng tín hiệu tuần hồn: Vẽ dạng tín hiệu đoạn -10 ≤ t ≤ 10 Tín hiệu có phải tín hiệu tuần hồn hay khơng? Nếu có, tìm chu kỳ A, x1(t) = 1+1,5cos(2πΩ0t)-0,6cos(4Ω0t) với Ω0= - Tín hiệu khơng phải tín hiệu tuần hồn vì: t=-10:0.001:10; x1=1+1.5*cos(2*pi*pi/10*t)-0.6*cos(4*pi/10*t); plot(t,x1) xlabel('t'); ylabel('x1'); - Hàm số hàm số khơng tuần hồn vì: Với Ω0= x1(t)= 1+1,5cos(π2t)-0.6cos(t) + cos(t) tuần hoàn với chu kỳ T2=2π/()=5 k=T1/T2=2/π số vô tỉ => x1(t) hàm không tuần hoàn b, x2(t)=1 + 1,5cos(6πt) – 0,6cos(4Ω0t) với Ω0= Với Ω0= x2(t)=1 + 1,5cos(6πt) – 0,6cos(t) Ta có: cos(6πt) tuần hồn với chu kỳ T1= cos(t) tuần hồn với chu kỳ T2=5 k=T1/T2= số hữu tỉ => x2(t) tín hiệu tuần hồn với chu kỳ T = 15T1 = T2=5 IV Năng lượng, công suất tín hiệu: syms t T=20; u(t)=heaviside(t); x(t)=exp(-t).*cos(2*pi*t).*u(t); f=(abs(x(t))).^2; E=int(f, t, -T/2, T/2) P=int(f, t, -T/2, T/2)/T >>BaiIV E = (exp(-20)*(2*pi^2 + 1)*(exp(20) - 1))/(2*(4*pi^2 + 1)) P = (exp(-20)*(2*pi^2 + 1)*(exp(20) - 1))/(40*(4*pi^2 + 1)) V Phép dịch, phép co dãn phép đảo tín hiệu Bài 1:Tín hiệu bị dịch t=-10:0.01:10; x=exp(-(abs(t))); x1=exp(-(abs(t-2))); x2=exp(-(abs(t+2))); plot(t,x,'b','linewidth',2); hold on; plot(t,x1,'k','linewidth',2); plot(t,x2,'r','linewidth',2); legend('x(t)','x(t-2)','x(t+2)'); set(gca,'fontsize',24); title('x(t)=exp(-|t|)'); Bài 2:Co dãn tín hiệu t=-10:0.01:10; x=exp(-(abs(t))); x1=exp(-(abs(2*t))); x2=exp(-(abs(0.5*t))); plot(t,x,'b','linewidth',2); hold on; plot(t,x1,'k','linewidth',2); plot(t,x2,'r','linewidth',2); legend('x(t)','x(2t)','x(0,5t)'); set(gca,'fontsize',24); title('x(t)=exp(-|t|)'); Bài 3:Phép đảo tín hiệu t=-10:0.01:10; x1=exp(-(abs(t))); x2=exp(-(abs(-t))); hold on; plot(t,x1,'k','linewidth',2); plot(t,x2,'y ','linewidth',2); legend('x(t)','x(-t)'); set(gca,'fontsize',24); title('x(t)=exp(-|t|)'); BÀI 2:TÍN HIỆU ÂM NHẠC Bài 1: Tần số nốt nhạc: Tần số nốt nhạc cho bảng Bảng Tần số nốt Note C D E F G A B Freq(Hz 262 294 330 349 392 440 494 ) Mỗi nốt nhạc tín hiệu hình sin với tần số định Ví dụ sau cho thấy cách để chơi nốt nhạc matlab Chương trình Matlab để chơi nhạc sau: CCGGAAG ;FFEEDD ; Fs= 100e3; Ts=1/Fs; t=[0:Ts:0.8]; Fc=262;Fd=294;Fe=330;Ff=349;Fg=392;Fa=440;Fb=494;Fj=0; notec=cos(2*pi*Fc*t); noted=cos(2*pi*Fd*t); notee=cos(2*pi*Fe*t); notef=cos(2*pi*Ff*t); noteg=cos(2*pi*Fg*t); notea=cos(2*pi*Fa*t); noteb=cos(2*pi*Fb*t); ngat=cos(2*pi*Fj*t); note1=[notec notec noteg noteg notea notea noteg ngat ngat notef notef notee notee noted noted notec ngat ngat]; sound(note1,Fs) Bài 2: a, t = linspace(0,1,44100); F=494; C=[0.1155 0.3417 0.1789 0.1232 0.0678 0.0473 0.026 0.0045 0.002]; TH=[-2.13 1.67 -2.545 0.661 -2.039 2.16 -1.0467 1.858 -2.39]; x=C*cos(2*pi*F*[1:9]'*t-TH'*ones(1,44100)); sound(x,44100) b, subplot(211), plot(t(1:200),x(1:200)), axis tight, grid on; c, close all close all C = [0.1155 0.3417 0.1789 0.1232 0.0678 0.0473 0.0260 0.0650 0.0020]; Th=zeros(1,9); Th=0; B=494; F=[B 2*B 3*B 4*B 5*B 6*B 7*B 8*B 9*B]; Fs=8000; t=0:1/Fs:2; x=1*C*cos(2*pi*F'*t); sound(x,Fs); BÀI 3:TÍCH CHẬP, PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIERVÀ LỌC TÍN HIỆU I Tích chập lọc tín hiệu âm lọc thơng thấp lý tưởng: [data,Fs]=audioread('female_voice.wav'); data=data(:,1)'; Ts=1/Fs; sound(data,Fs); t=[-10:Ts:10]; wb=1500*2*pi; ht=wb/(2*pi)*sinc(wb*t/(2*pi)); y=conv(data,ht,'same'); y=y/max(abs(y)); sound(y,Fs); II Phép biến đổi Fourier lọc tín hiệu lọc Butterworth bậc 5: Tự tạo hàm: Hàm tính ảnh Fourier cầu tín hiệu: %FourierTransform.m function [f,X]=FourierTransform(t,x) ns=size(x,2); dt=t(2)-t(1) ; N=2*ns;df=1/(N*dt); xp=zeros(1,N) ; nns=sum(t
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thí nghiệm tín hiệu hệ thống Đại học Bách khoa Hà Nội,