0

Ứng dụng giải pháp flisr để khôi phục cung cấp điện trên lưới điện phân phối củ chi có xét đến tổn thất điện năng

76 2 0
  • Ứng dụng giải pháp flisr để khôi phục cung cấp điện trên lưới điện phân phối củ chi có xét đến tổn thất điện năng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:55

TR I H C QU C GIA TP HCM NG I H C BÁCH KHOA BÀNH C HOÀI NG D NG GI I PHÁP FLISR KHÔI PH C CUNG C P I N TRÊN L I I N PHÂN PH I C CHI CÓ XÉT N T N TH T I N N NG Chuyên ngành: Qu n lý N ng l Mã s : 8510602 ng LU N V N TH C S TP H CHÍ MINH, tháng 01 n m 2022 CƠNG TRÌNH C HỒN THÀNH T I:TR H C BÁCH KHOA – HQG TP.HCM Cán b h NG I ng d n khoa h c: PGS TS Võ Ng c i u Cán b ch m nh n xét 1: TS Lê K Cán b ch m nh n xét 2: PGS TS V Phan Tú Lu n v n th c s đ c b o v t i Tr Tp.HCM ngày 09 tháng 01 n m 2022 ng i h c Bách Khoa, HQG Thành ph n H i đ ng đánh giá lu n v n th c s g m: PGS TS Nguy n V n Liêm – Ch t ch h i đ ng TS Hu nh Qu c Vi t – Th ký h i đ ng TS Lê K – Ph n bi n 12 PGS TS V Phan Tú – Ph n bi n TS D – y viên ng Thanh Long Xác nh n c a Ch t ch H i đ ng đánh giá LV Tr ngành sau lu n v n đ c s a ch a (n u có) CH T CH H I NG PGS TS Nguy n V n Liêm TR ng Khoa qu n lý chuyên NG KHOA I N – I N T TR I H C QU C GIA TP.HCM NG I H C BÁCH KHOA C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p – T – H nh phúc NHI M V LU N V N TH C S H tên h c viên: Bành c Hoài MSHV: 1970687 Ngày, tháng, n m sinh: 12/08/1971 N i sinh: Tây Ninh Chuyên ngành: Qu n lý n ng l I TÊN ng Mã s : 8510602 TÀI: - ng d ng gi i pháp FLISR đ khôi ph c cung c p n l i n phân ph i C Chi có xét đ n t n th t n n ng - Applying FLISR Solution to Cu Chi Distribution Network Considering Power Losses NHI M V VÀ N I DUNG: 1) Nghiên c u t ng quan v gi i pháp FLISR hi n nay; 2) Nghiên c u v n đ gi i quy t tr ng tâm c a gi i pháp FLISR đ l a ch n gi i pháp phù h p v i m c tiêu t i u v m t t n th t n n ng; 3) Nghiên c u cách th c xây d ng mơ hình l i n phân ph i C Chi h th ng SCADA/DMS c a Alstom, 4) ng d ng gi i pháp FLISR l a ch n đ ch y mô ph ng l i n phân ph i mô hình hóa, 5) Ghi nh n k t qu mơ ph ng xem xét đánh giá đ đúc k t nh ng k t lu n liên quan đ n t n th t n n ng sau l i n phân ph i đ c khôi ph c cung c p n II NGÀY GIAO NHI M V : 06/09/2021 III NGÀY HOÀN THÀNH NHI M V : 12/12/2021 IV CÁN B H CÁN B NG D N: PGS TS Võ Ng c i u H NG D N Tp.HCM, ngày … tháng … n m 202… CH NHI M B PGS TS Võ Ng c i u TR NG KHOA I N – I N T MÔN ÀO T O i L IC M CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u N Tôi xin g i l i c m n chân thành c a đ n Th y PGS.TS Võ Ng c t n tình h i u ng d n su t th i gian th c hi n lu n v n th c s c a Trong trình nghiên c u đ hồn thành lu n v n này, tơi đ c Th y truy n đ t nh ng ki n th c quý báu ch c ch n hành trang đ tơi có th s d ng s nghi p c a Ngồi ra, tơi c ng xin bày t lịng bi t n sâu s c đ n TS Lê Duy Phúc ThS ph ng mơ hình l ồn Ng c Minh h tr tơi vi c mơ i n xu t k t qu nghiên c u trình bày lu n v n Khơng ch th , ý ki n góp ý c a b n h tr r t nhi u vi c hoàn thi n lu n v n c a Xin chân thành c m n H c viên/Tác gi Bành c Hoài ii CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u TÓM T T LU N V N Hi n nay, vi c xác đ nh v trí s c đ th c hi n cách ly khôi ph c cung c p n th ng t n d ng tín hi u truy n t thi t b b o v b trí d c n dây trung th k t h p v i tr ng thái v n hành th i gian th c c a L PP Theo đó, s c xu t hi n L PP, chúng s đ đ c xem xét đ đ xu t nh ng ph c nhanh chóng phát hi n đ nh v tr c ng án cách ly khôi ph c cung c p n phù h p Trong lu n v n này, gi i pháp FLISR s đ c ng d ng L PP hình tia Bên c nh đó, lu n v n c ng t p trung xem xét đ n t n th t n n ng c a ph ng án cách ly s c khôi ph c cung c p n nh m đ m b o ph l i nh t v t n th t n n ng s đ 05 ch Ch ng án có c u tiên x p h ng cao nh t Lu n v n bao g m ng nh sau: ng gi i thi u t ng quan v l nh v c nghiên c u nh ng ph m vi ph pháp nghiên c u đ ng c đ c p đ n lu n v n Nêu rõ t m quan tr ng c ng nh lý ch n đ tài Ch ng gi i thi u t ng quan v gi i pháp FLISR khôi kh c cung c p n có xét đ n t n th t n n ng d a vào phân tích trào l u cơng su t cho L PP hình tia Ch ng gi i thi u v cách mô hình hóa L PP hình tia h th ng SCADA/DMS nh m ng d ng gi i pháp FLISR Ch ng gi i thi u v k ch b n mô ph ng s c m t L PP th c t nh ng k t qu mô ph ng t Ch ng ng v i t ng k ch b n s c ng nh ng đánh giá v k t qu mô ph ng v i nh ng k t lu n đ xu t h ng phát tri n c a tác gi cho lu n v n iii CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u THESIS SUMMARY Nowadays, a fault detection, location, isolation and service restoration – FLISR solution depends on the real-time data from the field microprocessor-integrated protective devices on the radial distribution network Accordingly, when a fault is occurred on the radial distribution network, the faulted section is quickly detected and accurately located before being proposed the possible isolation and service restoration plans In this thesis, the FLISR solution will be applied on a radial distribution network Additionally, the author also considers the power loss in each isolation and service restoration plan to ensure the isolation and service restoration plans are appropriately ranked The contents of thesis are organized as follows: Chapter presents an overview of the FLISR solutions to point out the main idea of the thesis Chapter introduces a power-flow based FLISR solution considering power loss for a radial distribution network Chapter showes a radial distribution network model on a SCADA/DMS system which is used for the proposed FLISR solution Chapter displays various faulted scenarios on a real radial distribution network and its corresponding FLISR results Chapter presents the author’s discussion, conclusion and future development about the thesis iv CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u L I CAM OAN Tôi xin cam đoan đ tài: “ ng d ng gi i pháp FLISR đ khôi ph c cung c p n l i n phân ph i Tp.HCM có xét đ n t n th t n n ng” m t cơng trình nghiên c u đ c l p, khơng chép t nh ng cơng trình nghiên c u khác tài m t s n ph m mà n l c nghiên c u trình h c t p t i tr v i s h ng d n t n tình c a Th y PGS.TS.Võ Ng c th c hi n lu n v n, tài li u tham kh o đ ng i u Trong trình c trích d n ngu n g c rõ ràng trung th c Tơi xin hồn tồn trách nhi m n u có v n đ liên quan đ n b n quy n ho c đ tài nghiên c u có tính trùng l p H c viên/ Tác gi Bành c Hoài v CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u M CL C CH NG GI I THI U CHUNG 1.1 t v n đ 1.2 M c tiêu nghiên c u đ i t 1.3 Ph m vi ph ng nghiên c u ng pháp nghiên c u CH NG T NG QUAN V GI I PHÁP FLISR KHÔI PH C CUNG C P I N CÓ XÉT N T N TH T I N N NG 2.1 Ph ng pháp xác đ nh t n th t n n ng d a vào phân tích trào l u cơng su t 2.1.1 T ng quan v l nh v c nghiên c u 2.1.2 Ph ng pháp cl ng ph t i – Bus Load Allocation (BLA) 2.1.3 Ph ng pháp tính tốn trào l u công su t – Distribution Power Flow (DPF) 2.1.4 Ph ng pháp phân tích t n th t – Loss Analysis (LA) 10 2.2 Gi i pháp FLISR đ xu t dành cho L PP hình tia 12 2.2.1 Th c tr ng l i n TP.HCM v n đ đ t 12 2.2.2 Ph ng pháp cách ly s c 14 2.2.3 Ph ng pháp khôi ph c cung c p n 14 2.2.4 Gi i pháp FLISR t ng th 17 CH NG NG D NG GI I PHÁP FLISR TRÊN L PP HÌNH TIA 21 3.1 Mơ hình h th ng SCADA/DMS đ giám sát u n L PP hình tia 21 3.2 Mơ hình L PP hình tia h th ng DMS đ CH ng d ng gi i pháp FLISR 26 NG MÔ PH NG GI I PHÁP FLISR TRÊN L PP C CHI 28 4.1 Mô t v L PP C Chi k ch b n mô ph ng s c 28 4.2 K t qu mô ph ng 40 4.2.1 K t qu mô ph ng t i v trí F1 40 4.2.2 K t qu mô ph ng t i v trí F2 46 4.2.3 K t qu mô ph ng t i v trí F3 52 4.3 ánh giá k t qu 56 CH NG K T LU N VÀ H NG PHÁT TRI N 57 vi CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u 5.1 K t lu n 57 5.2 H ng phát tri n đ tài 57 TÀI LI U THAM KH O 59 vii DANH SÁCH HÌNH Tên hình CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u NH Trang Hình 2.1 L u đ gi i thu t FLISR đ xu t cho L PP hình tia 20 Hình 3.1 C u trúc t ch c mơ hình h th ng SCADA/DMS theo ki u t p trung 21 Hình 3.2 L u đ xây d ng c s d li u DMS 25 Hình 3.3 K t qu c a trình xây d ng c s d li u DMS đ c phân tách thành 03 l p d li u g m d li u t nh, d li u đ ng d li u th i gian th c 25 Hình 3.4 S đ đ n n l i n phân ph i 22kV v i máy c t (CB), reclosers (REC), dao c t có t i (LBS) 27 Hình 4.1 S đ đ n n l i n phân ph i đ c c p ngu n t TBA 110/22kV Bàu ng 29 Hình 4.2 S đ đ a lý c a l i n phân ph i đ c c p ngu n t TBA 110/22kV Bàu ng 30 Hình 4.3 Các v trí s c F1, F2, F3 l i n phân ph i 22kV C Chi 34 Hình 4.4 Tr ng h p b t máy c t 473 Gò N i s c t i v trí F1 35 Hình 4.5 Tr ng h p F2.1 b t Recloser C Cị s c t i v trí F2 36 Hình 4.6 Tr ng h p F2.2 máy c t 473 Gò N i s c t i v trí F2 37 Hình 4.7 Tr ng h p F3.1 b t Recloser Trung L p Th ng s c t i v trí F3 38 Hình 4.8 Tr ng h p F3.2 b t Recloser C Cò s c t i v trí F3 39 Hình 4.9 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F1 42 Hình 4.10 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F1 43 Hình 4.11 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F1 44 Hình 4.12 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F2.1 48 Hình 4.13 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F2.2 49 Hình 4.14 Tr ng h p l i n chuy n t i theo ph ng án x p h ng cho F3.2 54 49 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u 22kV 482 Kinh Ly Bus 08 R Loads Recloser Lo Recloser Trung Binh R R Recloser Co Co BAU DUNG SUBSTATION F2 C41 BUSBAR 473 Go Noi 22kV Bus 07 Bus 10 478 Ap Tay R R 63MVA C42 BUSBAR R Recloser Sa Nho Bus 11 Bus 12 R 110kV Recloser Cau Mang Bus 09 Recloser Trung Lap Thuong R Loads Loads LBS Bau Dung Loads L 110/22kV HV Grid 16MVA 475 Phu Thuan Bus 13 R LBS Ho Bo L Recloser Phu Loi R Loads 471 Ba Thien LBS Nong Truong An Phu LBS An Nhon Tay Bus 02 L R L Recloser Nga An Nhon Tay Bus 03 Loads HVTH: Bành c Hoài ng h p l Recloser An Phu Loads Bus 05 Loads i n chuy n t i theo ph Recloser An Phu Bus 06 R R Hình 4.13 Tr Bus 04 Bus 01 Loads R Loads 110kV HV Grid Loads R Loads 110/22kV Loads ng án x p h ng cho F2.2 CU CHI SUBSTATION 50 B ng 4.8 Nh ng ph X p h ng ng án cách ly khôi ph c cung c p n đ xu t b i gi i pháp FLISR dành cho tr Trình t th c hi n  B c 1: M recloser Trung L p Th ng;  B c 2: óng recloser Sa Nh đ khôi ph c ngu n cho phân đo n phía sau t n dây 475 Phú Thu n S KH khôi ph c B ng 4.9 S li u ch tiêu đánh giá t Ph 2467 c Hoài S li u ph c v đánh giá s b ph ng án ISR S KH S kW T i phân /áp nút không khôi không khôi đo n t i đa t i đa (%) ph c ph c (%) 2253 ng ng v i ph ng án ISR P/án x p h ng th xét hàm m c tiêu c c ti u s l HVTH: Bành CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u ng kW b m t 647,57 57,4 100,24 ng án gi i pháp FLISR đ xu t cho tr NSS PI 20 PFV PI BVV PI LOP PI 647,47 ng h p F2.1 /áp nút t i thi u (%) T ng PI C c ti u s l ng kW b m t 97,42 3255,47 ng h p F2.1 LOSS PI 121 OC PI 2467 T ng PI 3255,47 51 B ng 4.10 Nh ng ph X p h ng ng án cách ly khôi ph c cung c p n đ xu t b i gi i pháp FLISR dành cho tr Trình t th c hi n  B c 1: M recloser Trung L p Th ng;  B c 2: óng recloser Sa Nh đ khôi ph c ngu n cho phân đo n phía sau t n dây 475 Phú Thu n;  B c 3: M recloser C Cị;  B c 4: óng máy c t 473 Gị N i CB đ khơi ph c n cho phân đo n phía S KH khơi ph c 3302 B ng 4.11 S li u ch tiêu đánh giá t Ph c Hoài S li u ph c v đánh giá s b ph ng án ISR S KH S kW T i phân /áp nút không khôi không khôi đo n t i đa t i đa (%) ph c ph c (%) 2467 ng ng v i ph ng án ISR P/án x p h ng th xét hàm m c tiêu c c ti u s l HVTH: Bành CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u ng kW b m t 647,57 57,5 100,24 ng án gi i pháp FLISR đ xu t cho tr NSS PI 40 PFV PI BVV PI LOP PI 647,57 LOSS PI 218 ng h p F2.2 /áp nút t i thi u (%) T ng PI C c ti u s l ng kW b m t 97,42 3372,57 ng h p F2.2 OC PI 2467 T ng PI 3372,57 52 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u 4.2.3 K t qu mô ph ng t i v trí F3 S c đ c mô ph ng thành hai tr ng h p có th x y l i n đ ti n hành xem xét đánh giá tính đ n c a k t qu mà gi i pháp FLISR đ a i v i tr ng h p F3.1 x y s c t i v trí F3 dòng n s c đ phát hi n cô l p b i ch c n ng b o v c a recloser Trung L p Th c ng nh F50P, F50G, F51P F51G K t qu là, recloser g i l nh u n nhanh đ n c c u ch p hành đ cách ly dòng s c b m t ngu n 473 Gò N i đ n F3 Nh v y, s c gây m t n cho kho ng 39% khách hàng c a n dây 473 Gị N i v i cơng su t c tính 0,879 MW Nh vào nh ng tín hi u c nh báo FI c a TBBV tr ng thái v n hành c a TB C, vùng s c t i F3 đ đo n gi a recloser Trung L p Th c xác đ nh xác n m phân ng recloser Sa Nh nh B ng 4.12 B ng 4.12 Thông tin tr ng thái c a TBBV TB C t ng ng v i tr ng h p F3.1 Tr ng thái v n hành c a TBBV TB C 473 Gò N i CB REC C Cò REC Trung L p Th ng C nh báo ST LoV C nh báo ST LoV C nh báo ST LoV Kích ho t óng Khơng Kích ho t óng Khơng Kích ho t M Có K t qu c a gi i pháp FLISR tr b i vùng s c F3 n m Th ng h p không đ xu t ph phân đo n cu i n đ ng án c recloser Trung L p ng cô l p i v i tr ng h p F3.2 x y s c t i v trí F3 dịng n s c đ c phát hi n cô l p b i ch c n ng b o v c a recloser C Cò nh F50P, F50G, F51P F51G K t qu là, recloser g i l nh u n nhanh đ n c c u ch p hành đ cách ly dòng s c b m t ngu n 473 Gò N i đ n F3 Nh vào nh ng tín hi u c nh báo FI c a TBBV tr ng thái v n hành c a TB C, vùng s c t i F3 đ đ nh xác n m phân đo n gi a recloser Trung L p Th Nh nh B ng 4.13 gây b t v ng recloser Sa t c p lên recloser C Cị B ng 4.13 Thơng tin tr ng thái c a TBBV TB C t ng ng v i tr ng h p F3.2 Tr ng thái v n hành c a TBBV TB C 473 Gò N i CB REC C Cò REC Trung L p Th C nh báo ST LoV C nh báo ST LoV C nh báo ST Kích ho t óng Khơng Kích ho t M Có Kích ho t óng HVTH: Bành c Hoài c xác ng LoV Có 53 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u K t qu mô ph ng v i hàm m c tiêu c c ti u s l ng kW b m t thu đ c gi i pháp FLISR đ xu t nh B ng 4.14 Trong đó, chi ti t giá tr PI c a t ng ph ng án ISR đ c đ c p B ng 4.15 Nh vào gi i pháp FLISR h tr cho i u đ viên khôi ph c đ c 39% s l ng khách hàng m t n v i 0,879 MW nh vào vi c th c hi n theo trình t thao tác đóng c t c a ph Theo nh hình Hình 4.14 đ i v i tr ng án ng h p s c t i v trí F3.2 b t v tc p lên recloser C Cò, h th ng ti n hành cô l p vùng s c thông qua vi c m recloser Trung L p Th ph n t i b trí F3.2 đ HVTH: Bành ng Ti p đó, h th ng ti n hành đóng recloser C Cị đ khơi ph c nh h ng b i s c F3.2 Nh v y, ph n t i b nh h ng b i s c t i v c khôi ph c c p ngu n t n 473 Gị N i tr m Bàu c Hoài ng 54 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u 22kV 482 Kinh Ly Bus 08 R Loads Recloser Lo Recloser Trung Binh R R 22kV 473 Go Noi 478 Ap Tay R R Recloser Trung Lap Thuong C42 BUSBAR Recloser Sa Nho F3 Bus 11 Bus 12 R Loads 63MVA R Bus 07 R 110kV Recloser Cau Mang Bus 09 C41 BUSBAR R Loads Loads LBS Bau Dung Loads L 110/22kV HV Grid 16MVA 475 Phu Thuan Bus 13 R LBS Ho Bo L Recloser Phu Loi R Loads 471 Ba Thien LBS Nong Truong An Phu LBS An Nhon Tay Bus 02 L R L Recloser Nga An Nhon Tay Bus 03 Loads HVTH: Bành c Hoài ng h p l Recloser An Phu Loads Bus 05 Loads i n chuy n t i theo ph Recloser An Phu Bus 06 R R Hình 4.14 Tr Bus 04 Bus 01 Loads R Loads 110kV HV Grid Loads Recloser Co Co BAU DUNG SUBSTATION Bus 10 110/22kV Loads ng án x p h ng cho F3.2 CU CHI SUBSTATION 55 B ng 4.14 Nh ng ph X p h ng ng án cách ly khôi ph c cung c p n đ xu t b i gi i pháp FLISR dành cho tr Trình t th c hi n  B c 1: M recloser Trung L p Th ng;  B c 2: óng recloser C Cị đ khơi ph c cho phân đo n gi a recloser C Cò recloser Trung L p Th ng S KH khôi ph c 2467 B ng 4.15 S li u ch tiêu đánh giá t Ph c Hoài S li u ph c v đánh giá s b ph ng án ISR S KH S kW T i phân /áp nút không khôi không khôi đo n t i đa t i đa (%) ph c ph c (%) 2253 ng ng v i ph ng án ISR P/án x p h ng th xét hàm m c tiêu c c ti u s l HVTH: Bành CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u ng kW b m t 879,22 56,2 100,45 ng án gi i pháp FLISR đ xu t cho tr NSS PI 20 PFV PI BVV PI LOP PI 879,22 LOSS PI 164 ng h p F3.2 /áp nút t i thi u (%) T ng PI C c ti u s l ng kW b m t 99,46 3316,22 ng h p F3.2 OC PI 2253 T ng PI 3316,22 56 4.3 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u ánh giá k t qu i v i tr N i tr m Bàu ng h p mô ph ng s c t i v trí F1, F2, F3 c a n 473 Gị ng thu c n l c C Chi, gi i pháp FLISR đ u cho k t qu t i u theo hàm m c tiêu c c ti u s l đ c đ xu t b i h th ng Các ph ng án đ xu t h tr cho xác vùng s c đ xu t b hàng m t n v i l t thao tác đóng c t c a ph ng án i u đ viên cô l p c th c hi n khôi ph c t i đa s l ng công su t t ng án ng kW b m t đ i v i ph ng khách ng ng nh vào vi c th c hi n theo trình ng th i, ph ng án đ c đ xu t đ u đ m b o yêu c u v m t k thu t nh không b t i phân đo n hay vi ph m n áp nút thông qua xem xét y u t : T i phân đo n t i đa (%), i n áp nút t i đa (%), i n áp nút t i thi u (%) c a t ng ph HVTH: Bành c Hoài ng án chuy n t i 57 CH NG K T LU N VÀ H CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u NG PHÁT TRI N 5.1 K t lu n N i dung lu n v n trình bày m t gi i pháp FLISR dành cho L PP hình tia d a s k t h p c a nh ng tín hi u truy n v t TBBV tr ng thái v n hành c a TB C theo th i gian th c đ nhanh chóng phát hi n đ nh v xác phân đo n s c Chi ti t h n, tác gi s d ng tín hi u b o v c nh báo, tr ng thái v n hành TB C tr ng thái m t n LoV đ đ nh v s c Sau phân đo n s c đ c đ nh v , nh ng TB C g n v trí s c nh t s đ hoàn toàn phân đo n s c đ uđ ph c phân tích k tr c kích ho t m đ cách ly i v i m i k ch b n s c , nh ng ph ng án ISR t t nh t c x p h ng đ xu t b i gi i pháp FLISR Nh ng ng án ISR đ u u tiên t n d ng nh ng n dây li n k n dây s c m t tr m trung gian tr c xem xét đ n ngu n d phòng t tr m trung gian khác c ng nh xem xét v n đ t n th t n n ng nh m t thành ph n quan tr ng chuy n t i x lý s c Lu n v n c ng th ng kê nh ng k t qu mô ph ng t ng v i nhi u tr ng ng h p s c m t L PP 22kV thu c khu v c Tp.HCM nh m ch ng minh nh ng u m c a gi i pháp FLISR tác gi đ xu t nh : (i) nh n d ng đ c nh ng tr ng h p b t v t c p c a TBBV, (ii) th c thi cách ly phân đo n s c tái l p ngu n cho nh ng khu v c m t n b ng cách gi i quy t hàm m c tiêu v i hai u ki n v n hành ràng bu c sáu tiêu chí đánh giá s hi u qu c a ph ng án ISR (iii) t ng th i gian x lý c chu trình FLISR (k c th i gian x p h ng ph ng án) không hai phút 5.2 H ng phát tri n đ tài Trong lu n v n này, tác gi ch t p trung vào vi c s d ng gi i pháp FLISR cho L PP hình tia d a vào vi c tích h p h th ng truy n d n thông tin, l p đ t thêm nh ng TBBV TB C thông minh l i Tuy nhiên, L PP ngày không ch đ cc p n b i ngu n n truy n th ng mà có s tham gia c a ngu n n phân tán DG v i nh ng đ c tính v n hành đa đ ng Nh ng đ c tính v n hành có th d n đ n nh ng khó kh n q trình x lý c a gi i pháp FLISR đ xu t, ch ng h n nh s xu t hi n dịng cơng su t hai chi u, dịng n ng n m ch ngu n n phân tán b m vào L PP x y s c v n đ m t tính ph i h p gi a nh ng TBBV Chính HVTH: Bành c Hoài 58 v y, gi i pháp FLISR đ c đ c p ch CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u ng s đ c tác gi thí m áp d ng L PP có tích h p ngu n n phân tán/Microgrid Theo đó, lu n v n c n c i ti n gi i pháp FLISR đ phù h p áp d ng L PP có tích h p ngu n n phân tán/Microgrid, c th nh sau:  V ph ng pháp phát hi n s c , c n s d ng nh ng relay b o v k thu t s ho t đ ng d a nguyên lý dòng n áp th p làm b o v b sung thêm nh ng ch c n ng b o v d phòng  V ph h ng pháp đ nh v s c , c n b sung thêm ch c n ng quan sát ng dòng công su t mô-đun truy n d n thông tin hai chi u  V ph ng pháp cách ly s c , hai ch đ ho t đ ng b o v c a ngu n n phân tán d ng inverter (IBDG) c n đ c xem xét g m: i) ngu n IBDG c t l p t c ii) ngu n IBDG c t theo ch đ Fault Ride Through (FRT)  V ph ng pháp khôi ph c cung c p n, nghiên c u ch đ v n hành đ ngu n n phân tán đ u ki n đ ho t đ ng nh m t ngu n ph tr cho L PP x y s c Ch ng h n nh , ngu n n phân tán đ b đ y đ hai ch c n ng u n V/f u n P/Q HVTH: Bành c Hoài c trang 59 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u TÀI LI U THAM KH O [1] Z Tan, L Ge, Q.Sun, F Zhao, and Z Li, “Simplified Model of Distribution Network based on Minimum Area and its Application,” in Proceedings of the China International Conference on Electricity Distribution (CICED) 2012, Shanghai, China, 10–14 Sep 2012 [2] X Lu, “Study on Distribution Network Fault Location Based on Fault Indicator,” Master’s Thesis, Electrical and Automation Institute of Tianjin University, Tianjin, China, May 2011 [3] Z Tan, et al., “An accurate fault location method of smart distribution network,” in Proceedings of the 2014 China International Conference on Electricity Distribution (CICED), Shenzhen, China, 23–26 Sep 2014; doi:10.1109/CICED.2014.6991842 [4] G D Ferreira, et al., “Impedance-based fault location for overhead and underground distribution systems,” in Proceedings of the 2012 North American Power Symposium (NAPS), Champaign, IL, USA, 9–11 Sep 2012, pp 1–6 [5] M.-S Choi, S.-J Lee, S.-I Lim, D.-S Lee, and X Yang, “A direct three-phase circuit analysis-based fault location for line-to-line fault,” IEEE Trans Power Deliv., vol 22, 2541–2547, 2007 [6] S Lin, Z Y He, X P Li, and Q Q Qian, “Travelling wave time-frequency characteristic-based fault location method for transmission lines,” IET Gener Transm Distrib., vol 6, pp 764–772, 2012 [7] M Pourahmadi-Nakhli, and A A Safavi, “Path characteristic frequency-based fault locating in radial distribution systems using wavelets and neural networks,” IEEE Trans Power Deliv., vol 26, pp 772–781, 2011 [8] J Sadeh, E Bakhshizadeh, and R Kazemzadeh, “A new fault location algorithm for radial distribution systems using modal analysis,” Int J Electr Power Energy Syst., vol 45, pp 271–278, 2013 [9] J C S Souza, M A P Rodrigues, M T Schilling, and M B D C Filho, “Fault location in electrical power systems using intelligent systems techniques,” IEEE Trans Power Deliv., vol 16, pp 59–67, 2001 HVTH: Bành c Hoài 60 [10] CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u C Y Teo, and H B Gooi, “Artificial intelligence in diagnosis and supply restoration for a distribution network,” IEE Proc Gener Transm Distrib., vol 145, pp 444–450, 1998 [11] J A Momoh, L G Dias, and D N Laird, “An implementation of a hybrid intelligent tool for distribution system fault diagnosis,” IEEE Trans Power Deliv., vol 12, 1035–1040, 1997 [12] O Siirto, J Kuru, and M Lehtonen, “Fault location, isolation and restoration in a city distribution network,” in Proceedings of the 2014 Electric Power Quality and Supply Reliability Conference (PQ), Rakvere, Estonia, 11–13 Jun 2014; doi:10.1109/PQ.2014.6866843 [13] C Angelo, and P Selejan, “Technologies of the self-healing grid,” in Proceedings of the 22nd International Conference on Electricity Distribution, CIRED 2013, Stockholm, Sweden, 10–13 Jun 2013; pp 1–4 [14] B Polajžer, M Pintarič, M Rošer, and G Štumberger, "Protection of MV Closed-Loop Distribution Networks With Bi-Directional Overcurrent Relays and GOOSE Communications," IEEE Access, vol 7, pp 165884-165896, 2019, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2952934 [15] D P Le, D M Bui, C C Ngo, and A M T Le, “FLISR Approach for Smart Distribution Networks Using E-Terra Software—A Case Study,” Energies 2018, vol 11, 3333, 2018 [16] Distribution Network Analysis Functions (DNAF) Analyst and Configuration Editor User's Guide HVTH: Bành c Hoài 61 CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u PH N LÝ L CH TRÍCH NGANG - H tên: Bành c Hoài - Ngày, tháng, n m sinh: 12/08/1971 N i sinh: Tây Ninh - a ch liên l c: 172A/7/14, L c Long Quân, P10, Q11, TP.HCM; s n tho i 0963497999 QUÁ TRÌNH ÀO T O (B t đ u t i h c đ n nay) Chuyên ngành đào t o, b i d ng T tháng, n m đ n tháng, n m - H Bách Khoa TP.HCM - H Kinh t TP.HCM H th ng n 09/90-10/95 Chính quy V n b ng, ch ng ch , trình đ K s Giám đ c u hành (CEO) 03/08-08/08 B id ng Ch ng ch - Trung tâm đào t o phát tri n công ngh FLAI t o Ti ng Anh - Trình đ C 2009 B id ng Anh, Ch ng ch C - H c vi n tr hành khu v c II Cao c p lý lu n tr 11/12 - 08/14 T i ch c Cao c p - H c vi n cán b TP.HCM B i d ng, c p 11/16 – 12/16 nh t ki n th c dành cho cán b lãnh đ o, qu n lý (đ i t ng 4) n m 2016 B id ng Ch ng nh n - H c vi n cán b TP.HCM B i d ng, c p 18/9/18 – nh t ki n th c dành 27/9/18 cho cán b lãnh đ o, qu n lý (đ i t ng 4) n m 2018 B id ng Ch ng nh n Tên tr ng Hình th c đào t o - Tr ng Ki n th c qu c Quân s quân phòng an ninh khu đ i t ng 18/11/19 – 06/12/19 B id ng Gi y ch ng nh n - ih c qu c gia Hà n i 20/7/20 – 08/10/20 B id ng Gi y ch ng nh n HVTH: Bành t o cán b qu n lý c p c Hoài 62 Tên tr Chuyên ngành đào t o, b i d ng T tháng, n m đ n tháng, n m Sau 10/2019 – 12/2021 ng - H Bách Khoa TP.HCM ih c CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u Hình th c đào t o Chính quy V n b ng, ch ng ch , trình đ Th c s Q TRÌNH CƠNG TÁC (B t đ u t làm đ n nay) T tháng, n m đ n tháng, n m 08/71-10/95 10/95-05/01 05/01-12/01 01/02-08/02 09/02-09/04 09/04-01/05 02/05-11/06 12/06-09/09 09/09-07/10 07/10/ - 10/3/11 Ch c danh, ch c v , đ n v công tác (đ ng, quy n, đồn th , t ch c xã h i), k c th i gian đ c đào t o, b i d ng v chun mơn, nghi p v , Cịn nh , h c ph thông i h c Bách khoa TP.HCM Cán b k thu t c a phòng KH-KT-VT - i n l c C Chi T tr ng KH-VT c a phòng KH-KT-VT - i n l c C Chi T tr ng KH-VT c a phòng KH-KT-VT - i n l c C Chi; Chi y viên Chi b i n l c C Chi Phó phịng KH-KT-VT - i n l c C Chi; Chi y viên Chi b i n l c C Chi Ph trách phòng K Thu t - i n l c C Chi; Chi y viên Chi b i n l c C Chi Tr ng phòng K Thu t - i n l c C Chi; Chi y viên Chi b i n l c C Chi Phó Giám đ c - i n l c C Chi; Kiêm tr ng ban QLDA; Chi y viên Chi b i n l c C Chi Phó Giám đ c - i n l c C Chi, Kiêm tr ng ban QLDA; 24/8/16 – 31/5/2019 ng y viên ng b b ph n, Bí th Chi B tr c thu c ng b b ph n i n l c C Chi Phó Giám đ c – Cty i n l c C Chi, Kiêm tr ng ban QLDA; ng y viên ng b b ph n, Bí th Chi B tr c thu c ng b Cty i n l c C Chi Quy n Giám đ c – Cty i n l c C Chi, ng y viên, Bí th Chi B tr c thu c ng b Cty i n l c C Chi Bí th ng y Cty i n l c C Chi, Giám đ c – Cty i n l c C Chi UVBCH ng b TCty i n l c TP.HCM, Bí th ng y Cty i n l c C Chi, Giám đ c – Công ty 01/6/2019 – 15/7/2019 UVBCH ng b TCty i n l c TP.HCM, Bí th i n l c Phú Th , Giám đ c – Công ty 16/7/2019 – 29/05/2020 UVBCH ng b TCty i n l c TP.HCM, Phó T ng Giám đ c TCTy i n l c TP.HCM, kiêm nhi m Bí th ng y, Giám đ c Cty i n l c Phú Th UVBCH ng b TCty i n l c TP.HCM, Phó T ng Giám đ c TCTy i n l c TP.HCM, Bí th ng y C quan T ng Cơng ty Phó T ng Giám đ c TCTy i n l c TP.HCM, Bí th ng y 11/3/11 – 31/11/11 01/12/11 – 06/15 06/15 – 23/8/16 29/05/2020 – 08/2020 HVTH: Bành c Hoài ng y Cty 63 T tháng, n m đ n tháng, n m 08/2020 – 30/04/2021 01/05/2021 – HVTH: Bành CBHD: PGS.TS Võ Ng c i u Ch c danh, ch c v , đ n v công tác (đ ng, quy n, đồn th , t ch c xã h i), k c th i gian đ c đào t o, b i d ng v chuyên môn, nghi p v , C quan T ng Cơng ty Phó Giám đ c Ban Qu n lý d án i n – T p oàn i n l c Vi t Nam, đ a ch 25 Th ch Th Thanh, P Tân nh, Q1, TP.HCM c Hoài ... 8510602 TÀI: - ng d ng gi i pháp FLISR đ khôi ph c cung c p n l i n phân ph i C Chi có xét đ n t n th t n n ng - Applying FLISR Solution to Cu Chi Distribution Network Considering... nghiên c u ng pháp nghiên c u CH NG T NG QUAN V GI I PHÁP FLISR KHÔI PH C CUNG C P I N CÓ XÉT N T N TH T I N N NG 2.1 Ph ng pháp xác đ nh t n th t n n ng d a vào phân tích trào... nh sau:  Nghiên c u t ng quan v gi i pháp FLISR c a h th ng SCADA/DMS đ khôi ph c cung c p n có xét đ n t n th t n n ng  Áp d ng gi i pháp FLISR l i n phân ph i hình tia g n v i c s h t ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng giải pháp flisr để khôi phục cung cấp điện trên lưới điện phân phối củ chi có xét đến tổn thất điện năng ,