0

Bình đẳng giới trong gia đình người Sán Chỉ qua khảo sát tại xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

7 2 0
  • Bình đẳng giới trong gia đình người Sán Chỉ qua khảo sát tại xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 09:47

Bài viết xem xét về thực trạng bình đẳng giới trong gia đình người Sán Chỉ thể hiện qua sự phân công lao động trong gia đình, sự tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực xã hội, quyền ra quyết định trong gia đình, cũng như mối quan hệ giữa yếu tố ngôn ngữ - Tiếng Việt đối với vai trò, vị thế của phụ nữ và nam giới. Mời các bạn cùng tham khảo! BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH NGƯỜI SÁN CHỈ QUA KHẢO SÁT TẠI XÃ BỘC BỐ, HUYỆN PẮC NẶM, TỈNH BẮC KẠN Tạ Thị Thảo Đại học Khoa học-Đại học Thái Ngun Tóm tắt: Bình đẳng giới, cụ thể bình đẳng hội việc đảm bảo tiếng nói nam nữ xem điều kiện tiên để hướng tới tăng trưởng cơng bền vững So với nhóm dân tộc Kinh, Hoa, nhóm dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa thiệt thòi nhiều Ở xã hội mẫu hệ phụ hệ, người phụ nữ dân tộc thiểu số người thiệt thòi nam giới hầu hết phương diện Bài viết xem xét thực trạng bình đẳng giới gia đình người Sán Chỉ thể qua phân công lao động gia đình, tiếp cận kiểm sốt nguồn lực xã hội, quyền định gia đình, mối quan hệ yếu tố ngơn ngữ - Tiếng Việt vai trị, vị phụ nữ nam giới Số liệu viết xử lý phần mềm thống kê SPSS version 16.0, dựa nghiên cứu thực địa với người Sán Chỉ thôn Khuổi Bẻ Nà Lẩy thuộc xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn (3) Yếu tố tác động mạnh mẽ tới trạng bất bình đẳng giới gia đình người Phương pháp luận Sán Chỉ? 1.1 Một số thuật ngữ 1.3 Công cụ thu thập số liệu Giới: khái niệm khác biệt Nghiên cứu sử dụng chủ yếu phân công lao động, chia sẻ trách nhiệm phương pháp nghiên cứu định tính, cụ thể: quyền lợi nam giới phụ nữ xã hội Quan sát: giúp làm sáng tỏ phát dựa Quan niệm giới khác tùy thuộc bảng hỏi, đặc biệt cần thiết nghiên vào văn hóa với phong tục tập quán cứu tìm hiểu bất bình đẳng giới riêng, thay đổi theo giai đoạn Phỏng vấn bảng hỏi: công tác thực địa phát triển xã hội tiến hành thôn Nà Lẩy Khuổi Bẻ Bình đẳng giới: Là việc nam, nữ có vị trí, hai thơn sinh tụ chủ yếu cộng đồng người vai trò ngang nhau, tạo điều kiện có Sán Chỉ Bắc Kạn Thông tin thu thập hội phát huy lực cho phát thơng qua hình thức vấn trực tiếp nam triển cộng đồng, gia đình thụ hưởng giới phụ nữ dựa bảng hỏi chuẩn thành phát triển bị sẵn [Luật Bình đẳng giới, 2006] Phỏng vấn sâu: thực với 10 Bất bình đẳng giới: hiểu không trường hợp thôn, nhằm thu thập sâu ngang so sánh tương quan vị trí, thơng tin quan niệm vai trị vị vai trị, tiếng nói nam giới phụ nữ Giá trị trí nam giới phụ nữ gia đình gắn cho vai trị nam giới phụ nữ xã người Sán Chỉ hội thừa nhận sở định khả Chọn mẫu: Chọn 40 hộ tổng số 81 hộ tiếp cận tài sản nguồn lực gia đình xã hai thôn Nà Lẩy, Khuổi Bẻ - thơn tập hội, tiếng nói khác nam trung đông người Sán Chỉ Và địa nữ bàn lưu giữ trọn vẹn tập quán sinh 1.2 Câu hỏi nghiên cứu sống nhóm dân tộc Nhằm đánh giá trạng nguyên nhân Địa bàn nghiên cứu bất bình đẳng giới gia đình người Bộc Bố xã huyện Pắc Nặm, Sán Chỉ với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt tỉnh Bắc Kạn, Xã có tổng diện tích tự nhiên khó khăn, nghiên cứu tập trung vào số 5.330 km2, dân số khoảng 3.644 người, mật độ câu hỏi nghiên cứu sau: 67 người/km2 Tuy huyện lị song Bộc Bố (1) Có bất bình đẳng việc khơng có tuyến quốc lộ chạy qua mà phân cơng lao động gia đình người Sán có tuyến ĐT.258B bắt nguồn từ Thị trấn Chỉ? Chợ Rã lên Bộc Bố kết thúc xã Cao Tân, (2) Sự bất bình đẳng tiếp cận, kiểm soát tuyến ĐT.258B nâng cấp nguồn lực gia đình (tài sản, đất đai, lao nên lại khó khăn Trên địa bàn xã có động,…) nam giới phụ nữ thể dân tộc sinh sống, đó, người Sán nào? Chỉ khu trú chủ yếu hai thôn Khuổi Bẻ 118 thôn Nà Lẩy Số hộ gia đình hai thơn 81, Vai trò giới thể ba phương số dân 776 người diện: vai trò sản xuất (tạo cải vật chất); vai trò tái sản xuất (ni dưỡng, chăm sóc sức Bình đẳng giới gia đình người Sán khỏe, sinh sản,…); vai trị cộng đồng (hoạt Chỉ Phần phân tích vấn đề giới động xã hội) Cả phụ nữ nam giới thực kết hợp từ phát vai trò trên, nhiên mức độ thực trình nghiên cứu thực địa tài liệu thứ cấp, khác Cho đến nay, nhiều tác tổng hợp số vấn đề bất bình đẳng giới giả nhận định ln có bất bình đẳng phân cơng lao động sản xuất gia đình; phân cơng lao động gia đình, cơng tiếp cận kiểm sốt nguồn lực gia việc nuôi dưỡng thuộc trách nhiệm đình (tài sản, đất đai, thừa kế,…); thể phụ nữ, coi “việc vặt”, quyền định gia đình phụ khơng lượng hóa tiền, nữ nam giới xem xét đóng góp phương diện kinh tế cho gia đình phụ nữ thường bị đánh giá 3.1 Phân công lao động giới Bình đẳng giới gia đình chủ thấp có vai trị nam giới đề thu hút quan tâm nhà Lao động gia đình người dân tộc thiểu nghiên cứu, nhà hoạch định sách số nói chung người Sán Chỉ nói riêng Trong nghiên cứu khác bình đẳng phân cơng theo “việc đàn ông” “việc giới, tác giả thống coi việc phân đàn bà” Sự phân công lao động xuất phát công lao động theo giới gia đình cơng từ quan niệm nam giới “phái mạnh” phải cụ quan trọng để tìm hiểu vấn đề bình đẳng đảm nhận “việc nặng”, cần “tính tốn” giới gia đình “kỹ thuật”, cịn phụ nữ thuộc “phái yếu” Tác giả Lê Thi [4, tr.234-243] cho có nên phụ trách “việc nhẹ” “cơng việc bốn tiêu chí nhận biết bình đẳng giới không tên” [3: tr.70] Những việc cho gia đình là: hội tiếp cận nguồn lực phát “việc đàn ông” gồm: phát nương, cày bừa, làm triển gia đình, địa vị lao động xây dựng nhà, mua bán, sửa chữa,… “việc đàn bà” gồm gia đình (đề cập đến đóng góp sức lao động có: tỉa trồng, chăm sóc mùa vụ, nấu nướng, giới vào cơng việc gia đình), chăm sóc cái, lấy củi, phụ việc, cắt cỏ cho thụ hưởng lợi ích quyền định gia súc, chăn nuôi công việc quan trọng gia đình Người Sán Chỉ theo chế độ phụ hệ, người Các tác giả Đỗ Thị Bình Trần Thị Vân Anh đàn ơng nắm vai trị chủ đạo gia đình, [1] đưa ba cơng cụ phân tích giới: theo họ bố, quyền thừa kế thuộc phân công lao động theo giới (Trả lời câu hỏi: nam giới, phân cơng lao động Ai làm gì?); tiếp cận kiểm sốt nguồn lực gia đình người đàn ơng xếp lợi ích; mơ hình định Bảng Phân cơng lao động gia đình người Sán Chỉ phân theo giới tính (%) Hoạt động lao động Nam giới Phụ nữ Chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm 36.4 63.6 Chăm sóc trồng, mùa vụ 22.2 77.8 Cày bừa, trồng rừng 52.5 47.5 Buôn bán, trao đổi sản phẩm kinh tế 82.6 17.4 Sửa chữa nhà cửa, đồ dùng gia đình 76.2 23.8 Cơng việc nội trợ (nấu ăn, may vá, chăm sóc thành viên 26.3 73.7 gia đình, ) Bảng phân cơng xếp dựa cho “việc đàn ông” sửa chữa mức độ thường xuyên tham gia cơng đồ dùng gia đình, nhà cửa việc gia đình Người già (bao gồm Khi hỏi sở phân công phụ nữ nam giới) – sức lao động yếu, không công việc gia đình, người dân cho biết: có khả làm ruộng phụ trách “Các công việc phân tự nhiên thôi, đàn ông công việc “vừa sức khỏe” chăn nuôi gia khỏe làm việc nặng hơn, cày bừa xong súc nhỏ, gia cầm, hỗ trợ số cơng việc nội về, cịn đàn bà yếu làm việc nhẹ hơn, trợ Cịn gia đình khơng có nam giới lại tỉa cây, nhặt cỏ, lấy củi, cơm nước, phụ nữ phải thực công việc chăn lợn Với lại nhà phải có đàn ơng 119 giàu được, đàn ông làm tiền” (Phỏng vấn sâu, nam giới Sán Chỉ, 45 tuổi, nông dân) Phụ nữ vừa lao động sản xuất vừa lo việc nội trợ gia đình, hoạt động số lượng công việc thời gian làm việc người phụ nữ lại nhiều so với nam giới, người đàn ông làm xong phần việc coi họ nghỉ ngơi làm cơng việc mà họ muốn, cịn người phụ nữ phải làm cơng việc cịn lại sau trở lo chăm sóc gia đình Bảng Thời gian làm việc ngày nam giới phụ nữ (%) Thời gian (Đơn vị tính: giờ) ≤ tiếng - 10 tiếng ≥ 10 tiếng Hơn 70% phụ nữ hỏi cho phải làm số lượng cơng việc nhiều so với nam giới: “Nó rừng nửa ngày rồi, buổi chiều bảo phun thuốc trừ sâu cho nương chè khơng đi, tụ tập nói chuyện, làm khơng hết việc, vừa thả trâu vừa làm cỏ lúa, thằng bé không trông nên phải địu cùng, tối tranh thủ băm sắn cho lợn chứ, đến đêm không xong” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, 42 tuổi, nông dân) Trong gia đình người Sán Chỉ, lao động giới khơng quy định tính chất “nặng – nhẹ”, mà cịn khác biệt khơng gian “Việc đàn ơng” khơng đòi Nam giới 64.7 29.4 5.9 Phụ nữ 21.7 69.6 8.7 hỏi nhiều sức lao động mà bao gồm trách nhiệm liên quan tới giao tiếp xã hội Số liệu khảo sát cho thấy 82.6% nam giới đảm nhiệm công việc buôn bán, trao đổi sản phẩm kinh tế, tỷ lệ 20% phụ nữ cho biết họ đảm nhận cơng việc (chủ yếu rơi vào nhóm gia đình thiếu vắng đàn ơng nhà với lý làm ăn xa) Điều có nghĩa, phụ nữ chủ yếu tham gia vào cơng việc sản xuất, tạo hàng hóa Đàn ơng thường đối tượng tham gia họp thơn, lớp tập huấn khuyến nơng Trong gia đình, đàn ông thường người lo toan thủ tục, giấy tờ liên quan đến tài sản gia đình, pháp luật Bảng Mức độ tham gia hoạt động cộng đồng người Sán Chỉ phân theo giới tính (%) Hoạt động cộng đồng Nam giới Phụ nữ Họp thơn, 78.9 21.1 Tham gia khóa tập huấn/đào tạo 80.8 19.2 Tham gia cơng việc dịng họ/gia đình 54.5 45.5 Tham gia cơng việc thơn/cộng đồng 63.3 36.7 Đứng tên vay vốn ngân hàng 81.1 18.9 Lập quyền thừa kế 95.7 4.3 Lao động phụ nữ gắn liền với khuôn viên nhận quyền sử dụng đất người Kinh/Hoa gia đình, ngồi số phụ nữ tham gia hoạt phụ nữ phụ nữ nam giới đứng động tổ, nhóm hay hội Phụ nữ hầu hết tên, số người DTTS 21% phụ nữ Sán Chỉ nhà lo cơm nước, chăm sóc Sự khác biệt lớn giấy tờ gia đình, từ hạn chế khơng gian dẫn tới đất thổ cư 42% giấy tờ người việc họ bị hạn chế lực nhận thức Kinh/Hoa đứng tên phụ nữ vợ hội tiếp cận hội phát triển chồng, số phụ nữ DTTS nguồn thông tin xã hội 23% (NHTG, 2006) Ở nhiều nhóm DTTS, theo phong tục có nam giới 3.2 Tiếp cận kiểm soát nguồn lực lợi thừa kế đất đai việc PN thiếu hiểu biết ích Mặc dù tham gia với tỷ lệ cao nơng quyền hợp pháp làm trầm trọng nghiệp phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS) vấn đề [Ngân hàng giới] lại khơng có chút đảm bảo Một cách để tiền tệ hóa quyền sử dụng đất đai Đối với đất nông tài sản sử dụng đất để chấp vay vốn Tuy nghiệp hàng năm, 36% giấy chứng nhiên, nghiên cứu gần cho thấy 120 số phụ nữ bị từ chối không vay việc đứng tên sở hữu loại tài sản Họ vốn, 20% nói lý họ khơng có vật bị coi phụ thuộc vào gia đình gia chấp (Quỹ phát triển khu vực tư nhân đình chồng, tiếp cận với đất đai, họ phải Mekong 2006) Trong Luật đất đai không thông qua người cha, chồng anh/em trai phân biệt đối xử phụ nữ, hầu hết người Bởi chế độ phụ hệ với quy định vai dân sống nông thôn kiến thức trị người đàn ơng việc thờ cúng cha điều luật có khuynh hướng mẹ tổ tiên, tài sản gia đình thuộc sở làm theo phong tục truyền thống, đặc biệt đối hữu chủ hộ người đàn ông đương nhiên với nhóm DTTS người đứng tên sở hữu Trong Hiến pháp, Luật dân sự, Luật hôn “Từ trước tới gái lấy chồng nhân gia đình, Luật Đất đai sửa đổi 2003 chưa chia đất, trai quy định phụ nữ có quyền bình đẳng với chia lập gia đình riêng, trai nam giới quyền sử dụng đất đai bố mẹ để lại đất đai cho, trai phải lại sở hữu tài sản, có nghĩa thừa nhận quyền để trơng nom bố mẹ nên có đất, cịn phụ nữ giấy tờ Tuy vậy, theo phong gái có nhà chồng lo, điều khơng có tục truyền thống, cộng đồng người dân sai cả” (Phỏng vấn sâu, nam giới Sán Chỉ, 54 tộc thiểu số nói chung người Sán Chỉ nói tuổi, thầy mo) riêng, người phụ nữ cịn gặp nhiều khó khăn Bảng Hiện trạng tiếp cận kiểm soát nguồn lực gia đình người Sán Chỉ phân theo giới tính (%) Nguồn lực Nam giới Phụ nữ Đất đai sản xuất 67.9 32.1 Vốn/tín dụng 74.1 25.9 Khóa tập huấn/giáo dục 63.3 36.7 Thu nhập/sổ tiết kiệm 62.5 37.5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ đất ở) 91.3 8.7 Giấy tờ xe máy 100.0 Không đứng tên tài sản 15.0 85.0 Là chủ hộ, nam giới nắm với chương trình, dự án phát triển kinh tồn tài sản đất đai gia đình mà cịn tiếp tế, văn hố – xã hội… phụ nữ tục kiểm soát việc tiếp cận vốn vay tham tham gia với mức độ cịn khơng dự khóa tập huấn (Hồng Bá Thịnh, 2007) tiếp cận với chương trình xã hội địa Số liệu điều tra cho thấy mức độ tiếp cận phương phụ nữ nam giới với hoạt động xã Biểu Mức độ tiếp cận hoạt động xã hội hội chương trình phát triển cộng đồng chương trình phát triển cộng đồng có chênh lệch lớn Trong nam giới người Sán Chỉ (Đơn vị tính: %) thường xuyên thường xuyên tiếp cận Người đàn ông tự cho quyền tiếp cận, tham gia vào lớp bồi dưỡng phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật hay chương trình phổ biến tuyên truyền pháp luật, sách xã hội, phụ nữ lại đối tượng cần phải tạo hội để tiếp cận tham gia nhiều họ đối tượng tham gia trực tiếp vào lao động sản xuất ni dưỡng gia đình 121 “Nhiều có chương trình tập huấn hay ảnh hưởng hàng nghìn năm Bắc dự án cho bà người ta gọi đi, muốn thuộc với tư tưởng Nho giáo khiến cho trông cho mà chứ, lo tính mẫu giảm sút, thay vào trọng cơm nước, ruộng vườn cho mà nên toàn để nam Chính tư tưởng cố hữu kéo lùi chồng tơi thơi, có định phát triển phụ nữ làm theo” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, Hiện tượng coi trọng kiến thức người đàn 32 tuổi, nông dân) ông coi thường kiến thức phụ nữ phổ Như vậy, vị trí người phụ nữ Sán Chỉ trở biến, xem nguyên nhân ảnh hưởng nên mờ nhạt xã hội, thêm vào rào cản tới tiếng nói gia đình phụ nữ Sán ngơn ngữ khiến cho họ thu sau cánh cửa Chỉ “Đàn ơng họ biết nhiều mình, họ định 3.3 Quyết định công việc gia làm cân nhắc hỏi Mình đình Ra định việc làm quan trọng mà vợ nó, phải tin nó, nên hỏi phải hầu hết cá nhân phải thực gật đầu thôi” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, suốt q trình sống Có định 28 tuổi, nơng dân) mang tính quan trọng ảnh hưởng tới đời sống Hơn 75% dân cư có quan điểm cho khơng cá nhân mà cịn ảnh hưởng tới đàn ông hiểu biết phụ nữ, mạnh mẽ gia đình/xã hội/cộng đồng Quyền giỏi giang phụ nữ, 90% người đàn ông định thuộc người thể vị chủ gia đình có quyền can thiệp vào tất tự chủ người gia việc gia đình, từ định đình/cộng đồng/xã hội Thực tế cho thấy, đa số việc nhỏ chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày cho định quan trọng đưa đến việc lớn xây nhà, cưới hỏi, tang nam giới Mặc dù Việt Nam nước trọng ma, đầu tư sản xuất hay tài sản gia đình nữ, khởi thủy theo chế độ mẫu hệ, người đàn ông định Bảng Quyết định công việc liên quan đến lao động sản xuất (%) Hoạt động lao động sản xuất Nam giới Phụ nữ Cả Cơ cấu vật nuôi, trồng 75.04 21.7 3.26 Kỹ thuật canh tác 51.85 37.04 9.26 Định hướng sản xuất, kinh doanh 91.3 6.7 2.0 Mua vật tư nơng nghiệp (phân bón, thuốc trừ sâu ) 59.26 29.63 9.26 Buôn bán sản phẩm 82.6 15.4 2.0 Thuê phương tiện, lao động 50.95 32.08 11.32 Ngoài việc mua sắm tài nhà cửa, hay việc định số chủ sản gia đình, chi tiền cho hoạt động yếu người đàn ông cộng đồng (cưới hỏi, tang ma, lễ hội), xây sửa Bảng Hiện trạng định công việc gia đình người Sán Chỉ (%) Hoạt động lao động sản xuất Nam giới Phụ nữ Cả Mua sắm tài sản đắt tiền 72.0 23.6 4.4 Xây, sửa nhà cửa 79.2 16.8 4.0 Đầu tư cho giáo dục 80.5 13.0 6.5 Hoạt động cộng đồng 80.8 19.2 Số 84.0 16.0 Sinh trai Việc giao tiếp thường xuyên xã hội tạo cho đàn ông lợi tế mà phụ nữ khơng 122 75.0 25.0 có được, giúp họ củng cố quyền lực nguồn lực gia đình vị họ trước phụ nữ Khơng có điều kiện tham phải cân nhắc việc cho trai hay gia vào hoạt động xã hội (do bận, ngại, gái học, thường gái phải nghỉ không phép), người phụ nữ thường học với lý do: dựa vào ý kiến người chồng để lựa chọn “Con gái học nhiều làm gì, mà có chả tuân thủ theo định họ cần học, nhà khó khăn q phải nhà Khả tham gia nam giới phụ nữ giúp bố giúp mẹ, lấy chồng, đẻ con, vào việc định vấn đề gia đình thơi Ở nhà chả thế” (Phỏng vấn sâu, liên quan đến công việc sản xuất hay tái sản nam giới Sán Chỉ, 40 tuổi, nông dân) xuất thể vị họ Nói cách Dù cho lý hạn chế khả khác, quyền nói, lắng nghe nói tiếng Việt ảnh hưởng tới tự tin thước đo quan trọng để nhận định bình đẳng khả tham gia phụ nữ Sán Chỉ vào giới gia đình hoạt động cộng đồng, buổi họp thôn lớp tập huấn Tỷ lệ mù chữ rơi nhiều Tiếng Việt – Vị phụ nữ Sán vào nhóm phụ nữ có gia đình, độ Chỉ Có nhiều lý để kết luận tiếng nói tuổi từ 25 – 60 Tỷ lệ biết đọc viết tiếng Việt vị người phụ nữ DTTS nói chung chủ yếu tập trung nhóm tuổi học sinh (từ 12phụ nữ Sán Chỉ nói riêng phụ thuộc vào khả 25 tuổi) biết tiếng Việt họ Mù chữ hay khả “Tơi ngại phát biểu tiếng Kinh tơi nói giao tiếp tiếng Việt hạn chế khó khơng sõi, tơi có biết nhiều đâu mà khăn nhắc đến nhiều nhóm nói Nếu chồng tơi họp ơng nói, tơi Thực tế cho thấy xuất phát từ khó khăn kinh nghe thơi” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, tế gia đình dẫn tới việc bậc cha mẹ 35 tuổi, nông dân) Bảng Khả thông thạo tiếng Việt người dân tộc Sán Chỉ (%) Khả sử dụng tiếng Việt Nam giới Phụ nữ Có thể giao tiếp tiếng Việt 81.8 18.2 Khơng có khả giao tiếp tiếng Việt 16.7 83.3 Có thể thấy, hạn chế ngôn ngữ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu thực tế nhu cầu chiến lược người phụ nữ Sán Chỉ, đến chất lượng sống gia đình, sức khỏe hệ tương lai “Hôm khám sức khỏe trạm xá ý, thấy đau bụng với tim mà tơi nói khám bệnh khơng nghe ra, bực q mà khơng biết nói nên bỏ không khám nữa” (Phỏng vấn sâu, phụ nữ Sán Chỉ, 54 tuổi, nơng dân) Chính không thông thuộc tiếng Việt mà người phụ nữ Sán Chỉ gặp khơng trở ngại để bày tỏ nhu cầu với người khác, để học tập, nâng cao lực thân, khiến họ tự ti, mặc cảm ngại giao tiếp với người, hội tiếp cận với dịch vụ nguồn lực xã hội, người nam giới có quyền học tập, giao tiếp xã hội nhiều nên việc sử dụng tiếng Việt thành thạo tạo hội cho nam giới dành quyền định, quyền tham gia vào chương trình hoạt động địa phương nam giới đối tượng hưởng lợi nhiều Người phụ nữ chủ yếu lui tới chợ xã, khám bệnh trạm y tế xã, tham gia họp thơn nam giới thường chợ xa, lui tới địa phương khác để giao lưu, có để uống rượu Kết luận Hiện trạng bất bình đẳng giới gia đình người Sán Chỉ kết chuỗi bất bình đẳng xã hội: từ quan niệm cho lao động đàn ông có giá trị lao động phụ nữ công việc phụ nữ lớn số lượng thời gian; hạn chế việc tiếp cận kiểm sốt tài sản gia đình, 123 nguồn lực xã hội; thiếu quyền định cơng việc quan trọng nhà Tiếng nói thấp phụ nữ hệ tập quán sinh sống, học vấn thấp (1) Sự phân cơng lao động gia đình nam giới nắm giữ Người đàn ơng có tiếng nói gia đình (chủ hộ) phân cơng cơng việc (sản xuất, tái sản xuất) cho thành viên gia đình Trong gia đình, tính chất cơng việc khơng tính theo mức độ nặng – nhẹ (phụ thuộc vào sức khỏe) cịn xem xét yếu tố khơng gian Việc đàn ông thường công việc quảng giao ngồi xã hội, cịn việc đàn bà chủ yếu gói gọn khn viên gia đình (2) Trên 90% số hộ gia đình địa bàn khảo sát nam giới làm chủ hộ Người Sán Chỉ theo chế độ phụ hệ mặt luật tục mà nói đàn ơng làm chủ gia đình, đương nhiên tài sản quyền lực gia đình thuộc họ Mặc dù luật pháp thừa nhận bình đẳng phụ nữ nam giới vấn đề đứng tên sở hữu tài sản, nhiên giấy tờ, thực tế địa phương, tài sản chủ yếu người đàn ơng đứng tên Thậm chí giấy tờ vay vốn, chấp chủ yếu đàn ơng đứng tên vay (3) Tiếng nói phụ nữ Sán Chỉ gia đình thể quyền định – mức độ tín nhiệm cơng việc gia đình Tuy nhiên, đa số hộ gia đình, nam giới người có tiếng nói định Bởi cộng đồng xã hội thừa nhận họ chủ gia đình, người đưa định liên quan tới tồn gia đình, gồm cơng việc sản xuất (định hướng kinh doanh, thay đổi cấu trồng/vật nuôi, mua bán vật tư nông nghiệp,…) tái sản xuất (số con, sinh trai) (4) Có tới 80% phụ nữ Sán Chỉ khơng có khả giao tiếp tiếng Việt Rào cản ngôn ngữ tạo tự ti, ngại giao tiếp nhóm phụ nữ này, vơ hình chung ngày khiến vị trí vai trị họ trở nên mờ nhạt gia đình xã hội Có nhiều lý dẫn tới trạng Do điều kiện kinh tế thấp kém, đời sống khó khăn nên phụ nữ Sán Chỉ hầu hết không học bỏ học chừng, khiến cho khả giao tiếp tiếng Việt họ gặp trở ngại TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Thị Vân Anh, Đỗ Thị Bình (2001), Giới cơng tác giảm nghèo, Nxb Khoa học xã hội, H [2] Quyền Đình Hà cộng (2006), Khảo sát vai trò phụ nữ nông nghiệp nông thôn xã Nghĩa Hiệp, Yên Mỹ, Hưng Yên, 2005 [3] Hoàng Xuân Thành cộng (2009), Theo dõi nghèo - Phương pháp tham gia số cộng đồng cư dân nông thôn Việt Nam Báo cáo tổng hợp vòng năm 2008/2009 [4] Lê Thi (2002), Gia đình Việt Nam bối cảnh đất nước đổi mới, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội tr.234-243 [5] Hoàng Bá Thịnh, Lê Thái Thị Băng Tâm (2007), Báo cáo phân tích giới: Nghiên cứu định tính hai xã Xuân Lạc Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, Hợp phần nâng cao lực cộng đồng quản lý rừng Chương trình CASI (CEFM) (Dao) 124 ... mẽ gia đình/ xã hội/cộng đồng Quyền giỏi giang phụ nữ, 90% người đàn ông định thuộc người thể vị chủ gia đình có quyền can thiệp vào tất tự chủ người gia việc gia đình, từ định đình/ cộng đồng /xã. .. không gian Việc đàn ông thường công việc quảng giao ngồi xã hội, cịn việc đàn bà chủ yếu gói gọn khn viên gia đình (2) Trên 90% số hộ gia đình địa bàn khảo sát nam giới làm chủ hộ Người Sán Chỉ. .. nguồn lực gia đình người đàn ơng xếp lợi ích; mơ hình định Bảng Phân cơng lao động gia đình người Sán Chỉ phân theo giới tính (%) Hoạt động lao động Nam giới Phụ nữ Chăn nuôi gia súc nhỏ, gia cầm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình đẳng giới trong gia đình người Sán Chỉ qua khảo sát tại xã Bộc Bố, huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn,