0

chương 2 bài giảng thống kê doanh nghiệp

33 10 0
  • chương 2 bài giảng thống kê doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 00:04

PowerPoint Presentation 1 CHƯƠNG 2 THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP Mail nguyentheanhhvtc edu vn SĐT 0979 158 645 TS Nguyễn Thế Anh 2 Nội dung Ý nghĩa và nhiệm vụ của thống kê KQSX Hệ thống chỉ tiêu thống kê KQSX Phương pháp tính Giá trị sản xuất Các phương pháp Thống kê chất lượng sản phẩm Mail nguyentheanhhvtc edu vn SĐT 0979 158 645 TS Nguyễn Thế Anh 1 Những vấn đề cơ bản của hoạt động sản xuất kinh doanh 1 1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh Khái niệm hoạt động. CHƯƠNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Nội dung  Ý nghĩa nhiệm vụ thống kê KQSX  Hệ thống tiêu thống kê KQSX  Phương pháp tính Giá trị sản xuất  Các phương pháp Thống kê chất lượng sản phẩm TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Những vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Khái niệm hoạt động sản xuất kinh doanh  Khái niệm hoạt động sản xuất: Sản xuất hoạt động người (có thể thay được) với tư cách cá nhân hay tổ chức lực quản lý mình, với yếu tố tài nguyên, đất đai vốn, sản xuất sản phẩm vật chất dịch vụ hữu ích, có hiệu quả, nhằm thỏa mãn cho sản xuất, sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng cuối đời sống sinh hoạt hộ gia đình, dân cư, nhà nước (xã hội), tích lũy tài sản để mở rộng sản xuất nâng cao đời sống xã hội, xuất nước TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 1.1 Những vấn đề hoạt động sản xuất kinh doanh Sản xuất tự cấp tự túc Sản xuất kinh doanh - Mục đích sản xuất thỏa mãn nhu cầu - Tối đa hóa lợi nhuận thơng qua việc thỏa mãn người sản xuất nhu cầu người tiêu dùng - Quy mô sản xuất nhỏ - Quy mô tùy thuộc vào nhu cầu thị trường   khả sản xuất doanh nghiệp  - Không cần so sánh chất lượng, mẫu mã, - Luôn quan tâm đến khả cạnh tranh: so sánh chất lượng, mẫu mã hình thức với hình thức - Khơng cần xã hội thừa nhận - Khơng cần hạch tốn kinh tế - Không quan tâm đến thông tin giá thị trường TS Nguyễn Thế Anh doanh nghiệp khác - Phải xã hội thừa nhận - Ln tiến hành hạch tốn kinh tế - Luôn quan tâm đến giá thị trường Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 1.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Khái niệm: KQSX sản phẩm mang lại lợi ích tiêu dùng xã hội thể sản phẩm vật chất phi vật chất Những sản phẩm phải phù hợp với lợi ích kinh tế trình độ văn minh tiêu dùng xã hội TS Nguyễn Thế Anh Thong ke doanh nghiep Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 1.2 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Đặc điểm kết sản xuất: + Phải lao động doanh nghiệp làm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng quy định cho loại sản phẩm Những sản phẩm doanh nghiệp mua khơng đầu tư chế biến thêm khơng coi kết sản xuất doanh nghiệp + Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải đảm bảo lợi ích người tiêu dùng doanh nghiệp + Phải mang lại lợi ích kinh tế chung cho tiêu dùng xã hội TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 1.3 Phân loại kết HĐSX Dựa mức độ hồn thành sản phẩm • Thành phẩm • Bán thành phẩm • SPDD TS Nguyễn Thế Anh Dựa tính chất HĐSX KD • SPC • SPP • SP song đơi Dựa đơn vị đo lường sản phẩm • Hiện vật • Hiện vật quy ước • Giá trị Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Hệ thống tiêu thống kê kết sản xuất 2.1 Chỉ tiêu Giá trị sản xuất (GO - Gross Output)  Khái niệm: Giá trị sản xuất tiêu tổng hợp biểu tiền toàn khối lượng sản phẩm vật chất dịch vụ hữu ích mà lao động doanh nghiệp tạo thời kỳ định, thường tháng, quý, năm  Xét mặt cấu trúc giá trị GO = C + V + M C: Giá trị lao động khứ V: Giá trị lao động sống M: Giá trị sáng tạo TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.2 Giá trị sản xuất công nghiệp (Gocp) a Khái niệm: Giá trị sản xuất công nghiệp tiêu tổng hợp biểu tiền toàn khối lượng sản phẩm (vật chất dịch vụ) hữu ích mà lao động doanh nghiệp cơng nghiệp tạo thời kỳ định, thường tháng, quý, năm TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.2 Giá trị sản xuất công nghiệp (GOcp) b Nguyên tắc tính:  Nguyên tắc 1: Được tính cho đơn vị thường trú (là đơn vị: tổ chức, cá nhân, khu chế xuất có thời gian hoạt động lãnh thổ kinh tế quốc gia sở từ năm trở lên)  Nguyên tắc 2: Tính tồn kết trực tiếp, kết hữu ích hoạt động sản xuất cơng nghiệp doanh nghiệp tạo Chú ý: + Kết trực tiếp sản phẩm phải lao động hoạt động cơng nghiệp sản xuất kỳ Doanh nghiệp khơng tính vào kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kết thuê bên ngồi làm Nhưng doanh nghiệp tính kết doanh nghiệp làm thuê cho bên + Kết hữu ích tính sản phẩm sản xuất đạt yêu cầu chất lượng quy định cho sản phẩm sản phẩm người tiêu dùng chấp nhận + Trường hợp ngoại lệ: phế liệu phế phẩm tính đem bán tận thu để sản xuất sản phẩm cho doanh nghiệp phần doanh thu tính vào giá trị sản xuất TS.nghiệp Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn doanh SĐT: 0979.158.645 2.4 Giá trị gia tăng (Value Added - VA) Khái niệm: Giá trị gia tăng phần giá trị tăng thêm kết sản xuất doanh nghiệp thời kỳ, tạo yếu tố sản xuất có vai trị tích cực lao động sống tư liệu lao động Chỉ tiêu bao gồm giá trị sáng tạo lao động sống giá trị chuyển dịch tài sản Phương pháp tính Giá trị gia tăng tính theo phương pháp + Phương pháp sản xuất: VA = GO – IC + Phương pháp phân phối : VA = V + M + C1 TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.5 Giá trị gia tăng (NVA)  Khái niệm: Giá trị gia tăng tiêu biểu phần giá trị sáng tạo lao động sống làm kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chỉ tiêu nói lên vai trị lao động việc tạo nguồn thu nhập cho đối tượng khác đóng góp lao động doanh nghiệp vào kết lao động chung kinh tế  Phương pháp tính Giá trị gia tăng tính theo phương pháp - Phương pháp sản xuất: NVA = VA – C1 - Phương pháp phân phối: NVA = V + M TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.6 Giá trị sản lượng hàng hoá sản xuất  Khái niệm: Giá trị sản lượng hàng hoá sản xuất tiêu tổng hợp biểu tiền toàn sản phẩm hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp chuẩn bị bán thị trường kỳ  Phương pháp tính: - PP1: Theo giá trị sản xuất (GO) Giá trị sản lượng hàng hóa sản = GO xuất Chênh lệch cuối Giá trị NVL - đầu kỳ giá trị SP làm người đặt hàng dở - PP2: Dựa vào yếu tố cấu thành TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.7 Giá trị sản lượng hàng hoá tiêu thụ (Doanh thu bán hàng)  Khái niệm: Là tiêu tổng hợp biểu tiền tồn sản phẩm hàng hóa dịch vụ doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ kỳ  Phương pháp tính:  Mối quan hệ tiêu: Giá trị sản Giá trị sản lượng hh tiêu thụ TS NguyễnG Thế= Anh GO =Giá trị sản x = xuất (GO) x Hsx x Ht Giá trị sản lượng hhsx X Giá trị sx (GO) lượng hh tiêu thụ Giá trị sản lượng hhsx Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 2.8 Lợi nhuận (lãi- M)  Lợi nhuận = Doanh thu kinh doanh – Chi phí kinh doanh  Lợi nhuận doanh nghiệp gồm phận: - Lợi nhuận thu từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh: thu từ kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ - Lợi nhuận thu từ kết hoạt động tài chính: lãi tiết kiệm gửi ngân hàng, lãi cho vay vốn, lãi mua chứng khoán, lãi cho thuê tài sản, lãi vốn tham gia liên doanh, lãi kinh doanh bất động sản… - Lợi nhuận thu từ kết hoạt động bất thường khoản lãi thu kỳ mà doanh nghiệp khơng dự tính trước khoản lãi thu bất thường không xảy cách đặn thường xuyên kỳ gồm: lãi nhượng bán, lý TSCĐ, thu vi phạm hợp đồng (đã trừ khoản phí liên quan), thu khoản nợ khó địi xử lý xóa sổ, thu khoản nợ khơng xác định chủ… TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 BÀI TẬP TÍNH GO  BÀI 2.4, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Chất lượng sản phẩm  Khái niệm Chất lượng sản phẩm hiểu tổng hợp tính chất đặc điểm sản phẩm hay dịch vụ có khả thỏa mãn nhu cầu khách hàng  Vì DN phải nâng cao chất lượng sản phẩm? - Quyết định đến khả tồn phát triển doanh nghiệp - Là hình thức quảng cáo hữu hiệu cho doanh nghiệp - Làm giảm chi phí cho việc sửa chữa sản phảm hỏng thời hạn bảo hành - Tăng khả tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn thụ SĐT: 0979.158.645 3.1 Thống kê CLSP trường hợp DN phân cấp CLSP Điều    kiện chung: Doanh nghiệp phân chia sản phẩm thành loại: loại 1, loại 2, loại 3,…(L1> L2> L3>….) a Phương pháp mức phẩm cấp bình quân  ĐKAD: áp dụng doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm  Nội dung phương pháp: B1: Xác định mức phẩm cấp bình quân sản phẩm kỳ Trong đó: : Mức phẩm cấp bình quân Ci: phẩm cấp loại i qi: sản lượng sản phẩm đạt mức phẩm cấp i B2: Tính hệ số phẩm cấp TS Nguyễn Thế Anh Khả xảy ra? Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Ví dụ Căn số liệu sau để đánh giá chất lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất A tháng năm 2009: Sản phẩm Chè Loại phẩm cấp Số lượng sản phẩm (tấn) Kỳ báo cáo Kỳ gốc 10 20 15 Yêu cầu: Đánh giá chất lượng sản phẩm doanh nghiệp so sánh kỳ báo cáo với kỳ gốc? TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 3.1 Thống kê CLSP trường hợp DN phân cấp CLSP (tiếp)  b Phương pháp giá bình quân: Phương pháp sử dụng để đánh giá chất lượng sản phẩm doanh nghiệp sản xuất loại hay nhiều loại sản phẩm Chú ý: Để loại bỏ ảnh hưởng yếu tố giá nghiên cứu biến động tiêu giá bình quân mức độ chất lượng, thống kê dùng giá cố định để tính, nghĩa chọn loại giá cố định chọn P1 P0 công thức tính giá bình qn + Đối với doanh nghiệp sản xuất loại sản phẩm Bước 1: Tính giá bình quân độ chất lượng sản phẩm qi  Pi mức P q i  Pi d i Trong đó: Pi: Đơn giá cố định đơn vị sản phẩm mức chất lượng (i= 1,2,3) Pđộ chất lượng qi : Khối lượng sản phẩm mức I P  1i TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn P0 isản phẩm loại di :kết cấu sản phẩm loại i tổng SĐT: 0979.158.645 b Phương pháp giá bình quân (tiếp) + Đối với DN sản xuất nhiều sản phẩm Bước 1: Tính giá bình qn mức độ chất lượng cho loại sản phẩm kỳ báo cáo kỳ gốc công thức: Pi P q    P d q i i i i i Bước 2: Tính số chung tổng hợp loại sản phẩm IP TS Nguyễn Thế Anh P q    P q 1i 1i 0i 1i Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 3.1 Thống kê CLSP trường hợp DN phân cấp CLSP (tiếp) c Phương pháp tính tỷ trọng loại sản phẩm qi ti   qi Trong đó: i: sản phẩm loại 1,2,3 ti tỉ sản phẩm loại i tổng số sản phẩm loại qi số lượng sản phẩm cấp chất lượng i, Sau tính tỉ trọng loại sản phẩm chiếm tổng thể, so sánh t i kỳ báo cáo với kỳ gốc để thấy chất lượng sản phẩm doanh nghiệp tăng lên hay giảm để có biện pháp quản lý hữu hiệu Tuy nhiên phương pháp có hạn chế biến động phức tạp khó rút kết luận đắn chất lượng sản phẩm TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 3.2 Thống kê CLSP trường hợp DN không phân cấp CLSP  Phương pháp tỷ lệ sản phẩm hỏng (T): TSPH  TS Nguyễn Thế Anh q SPhong q SPsanxuat Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 3.2 Thống kê CLSP trường hợp DN không phân cấp CLSP  Phương pháp Chỉ số chất lượng tổng hợp: I CL ic pc q1   pc q1 khả xảy TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Bài tập chương  Bài tập 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 ... Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645 Bài tập chương  Bài tập 2. 4, 2. 6, 2. 7, 2. 8, 2. 9, 2. 10, 2. 11, 2. 12, 2. 13 TS Nguyễn Thế Anh Mail: nguyentheanh@hvtc.edu.vn SĐT: 0979.158.645... sản phẩm doanh nghiệp mua không đầu tư chế biến thêm khơng coi kết sản xuất doanh nghiệp + Kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải đảm bảo lợi ích người tiêu dùng doanh nghiệp + Phải... tắc áp dụng cho doanh nghiệp khí chế tạo có chu kỳ sản xuất kinh doanh dài Ví dụ doanh nghiệp cơng nghiệp sản xuất tơ, đóng tàu có chu kỳ sản xuất từ đến vài năm Đối với doanh nghiệp khác khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 2 bài giảng thống kê doanh nghiệp,

Từ khóa liên quan