0

Nghiên Cứu Công Nghệ Cnc Và Lập Trình Gia Công Một Số Chi Tiết Trên Trung Tâm Gia Công Cnc

118 0 0
  • Nghiên Cứu Công Nghệ Cnc Và Lập Trình Gia Công Một Số Chi Tiết Trên Trung Tâm Gia Công Cnc

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 20:24

TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NG ĐẠI H C BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HÙNG TÂM NGHIÊN CỨU CỌNG NGHỆ CNC VÀ L P TRÌNH GIA CỌNG MỘT SỐ CHI TIẾT TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC CHUYÊN NGÀNH: CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY MÃ SỐ ĐỀ TÀI: CTM15B-06 LU N VĂN THẠC SĨ KỸ THU T HÀ NỘI - 2017 TR BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NG ĐẠI H C BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HÙNG TÂM NGHIÊN CỨU CỌNG NGHỆ CNC VÀ L P TRÌNH GIA CỌNG MỘT SỐ CHI TIẾT TRÊN TRUNG TÂM GIA CƠNG CNC CHUN NGÀNH: KỸ THU T CƠ KHÍ MÃ SỐ ĐỀ TÀI: CTM15B-06 LU N VĂN THẠC SĨ KỸ THU T Ng i h ng d n khoa h c: GS.TS TRẦN VĂN ĐỊCH HÀ NỘI - 2017 M Đ U V i phát tri n không ng ng c a ngƠnh khoa học ậ công ngh , đ c bi t lĩnh vực u n s vƠ tin học, đƣ cho phép nhƠ ch t o máy nói chung ch t o máy cơng c nói riêng, thi t k h th ng u n ngƠy cƠng tin c y h n Máy u n s CNC (Computer Numerical Control) đóng vai trị quan trọng sản xu t linh ho t, s d ng máy u n s CNC cho phép giảm kh i l ng, th i gian gia công chi ti t, nơng cao đ xác gia cơng vƠ đ t hi u kinh t đ ng th i rút ngắn chu kỳ sản xu t Chính v y, ngƠnh c khí ch t o phát tri n r t m nh th gi i nh n c ta hi n nay, đ u t dơy chuy n tự đ ng, trung tâm CNC lƠ m t v n đ thi t y u cho s phát tri n c a n c ta TƠi khơng cịn lƠ v n đ l n nh t đ i v i doanh nghi p đ u t vƠo máy công c u n theo ch ng trình s Nh ng đ v n hƠnh, khai thác s d ng hi u máy công c CNC gia công m t s chi ti t có b m t ph c t plƠ v n đ c p thi t mƠ nhi u doanh nghi p mong mu n nhƠ khoa học tham gia giải quy t T c p thi t đƣ ti n hƠnh nghiên c u v i đ tƠi "Nghiên cứu cơng nghệ CNC lập trình gia cơng số chi tiết trung tâm gia công CNC" v i m c tiêu đ t lƠ nghiên c u công ngh máy CNC, ph ng pháp l p trình vƠ thực hiên cắt th chi ti t có b m t ph c t p máy phay CNC Tác giả sơu giải quy t v n đ sau: Ch ng T ng quan v u n s vƠ công ngh CNC Ch ng Gi i thi u trung tơm gia công Ch ng Ph Ch ng L p trình gia cơng b mặt phức t p máy phay CNC ng pháp l p trình máy phay CNC Tác giả r t mong mu n nh n đ nghi p đ cơng trình đ c góp ý c a quý th y cô vƠ đ ng c hoƠn thi n h n Ch ng 1: T NG QUAN V ĐI U KHI N S VÀ CÔNG NGH CNC 1.1 B n ch t u n s Khi gia công máy cơng c , chi ti t vƠ d ng c cắt thực hi n chuy n đ ng t t ng đ i đ ng đ i v i Những chuy n đ ng (hay d ch chuy n) c l p l i nhi u l n gia công chi ti t đ cơng Đ có m t chu kỳ gia cơng ta phải xác đ nh m t đ i l c a hƠnh trình Ph n "th tự" đ c gọi lƠ chu kỳ gia ng vƠ m t th tự c gọi lƠ ph n u n Th t v y, ch ng trình lƠm vi c c a b t kỳ m t máy tự đ ng nƠo c n có hai lo i thơng tin: V kích th c (xác đ nh hƠnh trình c a chu kỳ), v u n (xác đ nh th tự c a hƠnh trình theo th i gian) Ng i ta chia h th ng u n máy công c hai lo i: - Đi u n không theo s (hay gọi lƠ u n truy n th ng, u n liên t c); - Đi u n s 1.1.1 Đi u n không theo s H th ng u n khơng theo s có lo i nh sau: u n cam, u n quƣng đ ng, u n theo th i gian vƠ u n theo chu kỳ * Hệ thống điều khiển theo cam (Hình 1.1) Theo h đ th ng nƠy quƣng ng (hƠnh trình) L đ c xác đ nh theo cơng th c: L = S0.K (1.1) đơy: So - khoảng nơng Prôfin c a cam (mm) K - Tỷ s truy n trung gian (trên Hình 1.1 Điều khiển theo cam hình 1.1 ta có K = L2/L1) * Hệ thống điều khiển theo quãng đường (Hình 1.2) Hình 1.2 Điều khiển theo quãng đường đơy, đ i l ng hƠnh trình c a c c u ch p hƠnh đ c gi i h n b i hai b chuy n hƠnh trình KBB vƠ KBH: KBB gi i h n di chuy n c a c c u ch p hƠnh v bên trái hay v phía tr phải hay phía sau Đ i l c; KBH gi i h n di chuy n c c u ch p hƠnh v bên ng hƠnh trình L đ L = b - a = b1 + b2 - a2 + a1 c xác đ nh nh sau: (1.2) đơy: a1, a2, b1, b2 - to đ c a ch t vƠ b chuy n hƠnh trình (mm); a - Khoảng cách ch t c c u ch p hƠnh; b - Khoảng cách hai b chuy n hƠnh trình * Hệ thống điều khiển thời gian (Hình 1.3) Trong h th ng u n nƠy, c c u ch p hƠnh đ c u n b n B u n u đơy lƠ m t chi ti t hình tang tr ng mƠ có m t s đ ng rƣnh nh t đ nh Trên đ ng rƣnh nƠy có gá cam Các cam nƠy đ c lắp v i cữ hƠnh trình (b chuy n hƠnh trình) Cữ hƠnh trình u n chu kỳ gia công theo l nh u n "d ch chuy n v bên trái" Hình 1.3.Điều khiển thời gian (theo cữ KBB) ho c u n "d ch chuy n v bên phải" (theo cữ KBH) Theo hình 1.3, chi u dƠi hƠnh trình đ L  V.T c xác đ nh theo công th c: (1.3) 360 đơy: T - th i gian quay m t vòng c a b u n (ph); - góc gá cam (0); V - t c đ trung bình c a c c u ch p hƠnh (m/ph) * Hệ thống điều khiển theo chu kỳ (Hình 1.4) H th ng u n nƠy lƠ t ng h p c a hai h th ng u n theo quƣng đ ng vƠ th i gian Đ i l đ c xác đ nh cữ hƠnh trình h đ ng hƠnh trình th ng u n theo quƣng ng ho c b i b u n h th ng u n th i gian Trên hình 1.4 ta th y, b u n tác đ ng vƠo r Hình 1.4 Điều khiển theo chu kỳ le "ti n" c c u ch p hƠnh d ch chuy n phía tr c, b u n tác đ ng vƠo r le "lùi" c c u ch p hƠnh d ch chuy n sang phía sau (v bên phải) Dĩ nhiên, b u n ch tác đ ng vƠo r le "lùi" c c u ch p hƠnh ch m vƠo cữ hƠnh trình KBB Khi c c u ch p hƠnh d ch chuy n v bên phải r le "ti n" không lƠm vi c R le "ti n" ch ho t đ ng c c u ch p hƠnh ch m vƠo cữ hƠnh trình KBH vƠ lúc y chu kỳ m iđ c l p l i Ta th y h th ng u n đơy không gi ng nh ng đ i l ng hƠnh trình l i đ nghĩa lƠ u n theo ch c u n gi ng (liên t c) Đi u có ng trình s 1.1.2 Đi u n s Đi u n s lƠ h th ng u n mƠ hƠnh trình đ theo s Mỗi thông tin đ n v ch p hƠnh Đ i l ng v i m t d ch chuy n gián đo n c a c c u ng nƠy có tên gọi lƠ "khả giải quy t" c a h th ng hay lƠ giá tr xung C c u ch p hƠnh có th d ch chuy n v i m t đ i l ng v i giá tr xung Nh v y, bi t giá tr xung q vƠ đ i l c a c c u ch p hƠnh, ta có th xác đ nh s l có l c u n ng b t kỳ nƠo ng d ch chuy n L ng xung N c n thi t tác đ ng đ ng d ch chuy n L: L = q.N S l ng xung N đ trình xác đ nh đ i l (1.4) c ghi kênh thơng tin đ ng thơng tin kích th c gọi lƠ m t ch c Các thông tin c n thi t đ ng c ghi băng đ c lỗ ho c băng t S l ng thông tin đ c ghi m t h th ng mƣ hoá nh t đ nh 1.1.3 Mã hố thơng tin Con ng i vƠ máy quan h v i m t ngôn ngữ mƠ máy có th hi u đ ch c Máy phải đọc đ c ch ng trình ng i ghi vƠ thực hi n theo ng trình Khi c c u u n s b h ng, ch ng trình có sai sót u n s s truy n thông tin v nguyên nhơn ng ng ho t đ ng * Chữ Chữ c a mƣ s lƠ t p h p ký hi u đ c dùng mƣ hoá Các ph n t m i hi n c a tự đ ng hố ch có hai tr ng thái n đ nh: Cơng tắc kín ho c công tắc h , m ng c a băng đ c lỗ có th có ho c khơng có lỗ M t tr ng thái ng v i ký hi u (c p dòng l v i ký hi u (ngắt dòng l ng chẳng h n), tr ng thái khác ng ng chẳng h n) Vì v y chữ c a mƣ s ch ch a hai ký hi u {0,1} * Mã thập phân C s c a h th p phơn (mƣ th p phơn) lƠ s 10 H th ng nƠy có 10 ký tự: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ng i ta chọn h th p phơn đ tính lƠ xu t phát t l ch s tính tốn 10 ngón tay Theo h th p phơn s 3807,45 đ c vi t nh sau: 3.103 + 8.102 + 0.101 + 7.100 + 4.10-1 + 5.10-2 Ta th y, ví tr đ u tiên bên trái d u phẩy ng v i s mũ vè bên trái c a d u phẩy, s mũ luỹ th a tăng d n (2,3) Đi v bên phải c a d u phẩy s mũ lũy th a giảm d n: - 1, -2, -3 Ví d , tr ng h p phơn tích s 3807,45 s mũ luỹ th a giảm nh sau: -1, -2 (bằng chữ s đ ng đằng sau d u phẩy) Mƣ s th p phơn ch a đ c nhi u dung l ng c bi u th s l ng nh ng l i r t ph c t p tính tốn * Mã số đơn vị Mƣ s đ n v lƠ m t lo i mƣ s s đ ký hi u chữ s Ví d : 1 11111 11 111111 10 1111111111 111 1111111 111111111 1111 11111111 H th ng mƣ s đ n v có u m lƠ đ n giản, d s d ng Nó đ d ng đ ghi s l cs ng xung băng t Tuy nhiên, mƣ s đ n v có nh c m lƠ c ng k nh, ph c t p Ví d đ bi u di n s h th p phơn 358610 mƣ s đ n v phải c n t i 3586 ký hi u 111 111 111 * Mã nhị phân C s c a mƣ nh phơn lƠ s Đa s lên c p có s mũ nguyên d (0,1,2,3 ) ta s đ ng c dƣy s 20, 21, 23, 24 ng v i dƣy s 1,2,3,4,8,16 B t kỳ m t s nƠo h nh phơn lƠ t h p c a chữ s vƠ Đ chuy n s t h tính th p phơn sang h tính nh phơn c n phải chia tu n tự s th p phơn cho nh ví d cho s 43 sau đơy: 43: = 21 lẻ 21: = 10 lẻ 10:2 = lẻ 5: = lẻ 2: = lẻ 1: = lẻ V y giá tr s t Ng ng ng h nh phơn s 4310 đ c di n lƠ 1101011 c l i, s h nh phơn 1010112 có th bi u di n sang h th p phơn nh sau: 1010112 = 1.25 + 0.24 + 1.23 + 0.22 + 1.21 + 1.20 = 43 1.1.4 Máy công c u n theo ch ng trình NC LƠ máy công c đ c u n theo ch ng trình vi t chữ mƣ ký tự s Chữ vƠ kí tự chuyên d ng khác h th ng u n có cƠi đ t b vi x lý MP (Micro processor) lƠm vi c v i chu kỳ th i gian t đ n 20 vƠ có b nh t i thi u 4KByte, đảm nhi m ch c c c a ch ng trình u n s nh : Tính tốn to đ tr c u n theo th i gian thực giám sát tr ng thái c a máy, tính tốn giá tr ch nh lý dao c , tính tốn n i suy u n quỹ đ o biên d ng, thực hi n so sánh c p giá tr c n vƠ giá tr thực (Hình 1.5) lƠ s đ nguyên lý ho t đ ng c a máy gia cơng CNC Hình 1.5 Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy gia công CNC * Hệ thống điều khiển NC H th ng NC đ u tiên đ i nhu c u ch t o chi ti t ph c t p v i s l ng Trong h th ng NC thơng s hình học c a chi ti t vƠ l nh u n máy đ c cho d i d ng dƣy s + Đưa liệu vào hệ thống ToƠn b ch d n gia công đ l nh c a ch c in vƠo băng đ c lỗ d ng trình Mỗi cơu l nh đ i d ng cơu c đọc h th ng u n NC, đ ng th i đ a vƠo b ph n hi u ch nh d ng c c n thi t vƠ xê d ch m (0) + Xử lý liệu đưa liệu Các thông tin đ a vƠo h th ng u n đ c mƣ hố vƠ tách thƠnh thơng tin hình học vƠ thơng tin cơng ngh (hình 1.6) Các thơng tin hình học d ch chuy n d ng c Các thông tin công ngh u n ch c v n hƠnh máy Hình 1.6 Chu trình điều khiển hệ điều khiển NC Mỗi m t bƠn tr t c a máy có trang b m t h th ng dò d ch chuy n đ xác đ nh v trí c a bƠn tr t vƠ báo cho thi t b so sánh giá tr thực v i giá tr đƣ cho b so sánh c a h th ng u n, sai l ch nƠy s đ c bi n đ i thƠnh tác đ ng u n c m ch y dao Khi sai l ch u n t c lƠ đƣ đ t đ c v trí đƣ cho, đ ng c ch y dao s d ng Chu trình u n t c đ dựa c s c a chu trình u n v trí S vịng quay thực đ c xác đ nh nh máy phát đo t c đ lắp đ ng c ch y dao + Bộ thích nghi Các thơng tin hình học vƠ thơng tin cơng ngh chuy n qua b thích nghi B thích nghi có ch c nh m t mắt xích n i máy CNC vƠ h th ng u n K t n i l nh u n NC v i thông báo t máy tr l i Chúng có ch c nh lƠ chuy n đ i liên đ ng, cho khả tránh đ c vi c thực hi n l nh khơng h p lý Ví d : mơm c p c a máy ti n ch a kẹp ch t B thích nghi khơng phát l nh ch y dao m c dù h th ng u n có phát l nh d ch chuy n * Hệ thống điều khiển CNC Đi u n NC có nh c m lƠ linh ho t, t n th i gian vi c thay đ i ch ng trình phải s a l i băng đ c lỗ NgƠy h th ng u n NC đ c thay th r ng rƣi h th ng u n CNC lƠ có can thi p c a máy tính Trong h th ng u n nƠy có m t ch ng trình h Hình 4.28 Thơng số bề mặt gia cơng Trên trang nƠy s có thơng s sau: - Total tolerance: đơy lƠ dung sai gia công - Max.Stepover: b c d ch chuy n dao gia công - Cutting method: ki u biên d ng cắt - Machining direction: lo i ki u quay dao (ch y dao thu n, ch y dao ngh ch) Chọn OK đ k t thúc h p tho i Surface Finish Shallow, MasterCam s thực hi n tính toán đ ng ch y dao khoảng th i gian 30s 102 Hình 4.29 Đường chạy dao tinh 4.2.3 Mô ph ng MasterCam * Mô cắt thô Hình 4.30 Mơ cắt thơ 103 Hình 4.31 Mơ cắt thơ * Mơ cắt tinh Hình 4.32 Mơ cắt tinh 104 Hình 4.33 Mơ cắt tinh 4.3 Gia công máy phay CNC 4.3.1 Gia cơng khn t u đ ch i (Hình 4.34) Chương trình NC Ch ng trình NC đ c l y t MasterCam ch nh s a cho phù h p vƠ chuy n qua máy CNC 4.3.2 Gia công xe máy (Hình 4.35) Chương trình NC Ch ng trình NC đ c l y t MasterCam ch nh s a cho phù h p vƠ chuy n qua máy CNC 105 CH NH S A CÁC L NH SAU TEN CHUONG TRINH: O0002 (TAU DO CHOI) - BO PHAN CHU - SUA LAI CAU LENH: N106 G0 G90 G54 X0 Y0 N108 G43 H1 Z100 G0 X-39.984 Y-1.642 S2400 M3 N110 G1 Z60.145 F600 M8 N112 TRO DI GIU NGUYEN Hình 4.34 Chương trình NC tầu thủy đồ chơi CH NH S A CÁC L NH SAU - TEN CHUONG TRINH: O0001 (CANG XE MAY) - BO PHAN CHU - SUA LAI CAU LENH SO: N130 G0 G90 G54 X0 Y0 G43 H1 Z100 G0 X200.786 Y53.92 S4000 M3 N150 G1 Z63.413 F600 M8 N160 TRO DI GIU NGUYEN Hình 4.35.Chương trình NC xe máy K t lu n ch ng 4: 106 Đ ch t o sản phẩm có b m t ph c t p ng i thi t k , l p trình vƠ ch t o sản phẩm phải nắm vững công ngh , thƠnh th o ph n m m thi t k , lƠm ch ph n m m l p trình vƠ thơng th o trung tơm gia cơng CNC, c th : - Khi thi t k chi ti t có b m t ph c t p phải phù h p ph n m m biên d ch ch ng trình gia cơng vƠ máy gia cơng - Khi l p trình gia cơng phải nắm rõ khả công ngh vƠ thông s kỹ thu t c a máy gia cơng - Khi gia cơng phải có ki n th c v công ngh , chọn dao cho phù h p ph n m m l p trình K t h p y u t ta s có sản phẩm theo yêu c u kỹ thu t 107 K T LU N CHUNG VÀ KI N NGH * Kết luận chung Đƣ tìm hi u trình hình thành phát tri n c a máy công c u n s Nh n th y đ c khác bi t u vi t c a công ngh CNC so v i công ngh gia công truy n th ng, t áp d ng phù h p quy trình gia cơng chi ti t cho t ng lo i máy Qua trình tìm hi u trung tơm gia cơng CNC FIRST MCV300, có th nắm bắt đ c khả công ngh c a thi t b vƠ lƠm ch v n hƠnh, gia công Đƣ nghiên c u ph ng pháp l p trình gia công chi ti t m t cách t i u, mang l i hi u cao thi t k vƠ yêu c u công ngh gia cơng chi ti t Tìm hi u vƠ nghiên c u áp d ng ph m m m CAD/CAM/CNC hi n có Catia, MasterCam, EMCO, Funuc đ l p trình gia cơng chi ti t có b m t ph c t p trung tơm gia công CNC FIRST- MCV300 Ph ng pháp vƠ k t nghiên c u có th ng d ng vƠo vi c nghiên c u khoa học vƠ học t p c a giảng viên , sinh viên cơc tr ng Đ i học, Cao đẳng * Kiến nghị Máy CNC lo i máy cơng c có đ xác, khả công ngh giá thƠnh cao, vi c nghiên c u kỹ khả cơng ngh c a máy đ s d ng máy m t cách t t nh t v n đ c n thi t c p bách Đ xác ch t l ch a đ ng b m t gia cơng chi ti t có b m t ph c t p c quan tâm nhi u Do vi c ti p t c nghiên c u đ xác vƠ đ bóng b m t gia chi ti t có b n t ph c t p yêu c u ch t l ng b m t cao r t c n thi t Xu t phát t yêu c u tơi có m t s ki n ngh sau: Nghiên cứu độ xác gia cơng gia công bề mặt phức tạp máy phay CNC Nghiên cứu yếu tố gia công ảnh hưởng độ bóng bề mặt gia cơng bề mặt phức tạp máy phay CNC 108 PH L C TÀI LI U THAM KH O GS.TS Tr n Văn Đ ch, Công ngh CNC, NXB Khoa học Kỹ thu t, tái l n th 3, 2009 Tr n Th San, TS Nguy n Ngọc Ph ng, S tay l p trình CNC, Nhà xu t ĐƠ N ng, 2006 PGS.TS.Nguy n Đ c L c, PGS.TS.Tăng Huy,Đi u n s công ngh máy u n s CNC, NXB Khoa học Kỹ thu t, 2001 GS.TS Tr n Văn Đ ch, Công ngh CNC, NXB Khoa học Kỹ thu t, 2004 Vũ HoƠi Ển, Gia công CNC, Vi n máy d ng c công nghi p, Nhà xu t Khoa học Kỹ thu t, 1996 Tr n Văn Đ ch, Atlas đ gá, Nhà xu t Khoa học Kỹ thu t,2004 PGS.TS Tr n Vĩnh H ng, TH.S Tr n Ngọc Hi n, MasterCam ph n m m thi t k công ngh CAD/CAM u n máy CNC,Nhà xu t Khoa học Kỹ thu t,2007 T Duy Liêm - Máy u n s T p 1, - ĐH Bách Khoa HƠ N i, 1991 Lê Hi u Giang, Máy u n theo ch ng trình s (NC, CNC), ĐH S ph m Kỹ thu t thành ph H Chí Minh, 2005 10 Tài li u tham kh otrên m ng Internet v MasterCam X9 Catia V5R21 11 FANUC Series ậ For machining center ậ Operato’s manual ậ Korea 12 Long Chang Machinery Co.,LTD - CatalogueFirst-MCV300, 2008 109 DANH M C HỊNH V Tên hình v Hình v Trang Hình 1.1: Đi u n theo cam Hình 1.2: Điều khiển theo quãng đường Hình 1.3: Điều khiển thời gian Hình 1.4 Điều khiển theo chu kỳ Hình 1.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động máy gia cơng CNC Hình 1.6: Chu trình điều khiển hệ điều khiển NC Hình 1.7: Các dịng thơng tin điều khiển CNC Hình Phương án nhiều vi xử lý 10 Hình 1.9: Hệ thống DNC 11 Hình 1.10: Lịch sử phát triển CNC 15 Hình 1.11: Máy CNC điều chỉnh nhiều ngun cơng với ụ trục thay đổi 20 Hình 1.12: Dây chuyền tự động điều chỉnh 21 Hình 1.13: Hệ thống điều khiển FMS 23 Hình 2.1: Trung tâm gia cơng First - MCV300 26 Hình 2.2: Bảng điều khiển tâm gia cơng MCV300 27 Hình 2.3: Sơ đồ cấu trúc hệ truyền động chạy dao 30 Hình 3.1: Chiều chuyển động máy CNC 38 Hình 3.2: Chuyển động trục 39 Hình 3.3: Điểm gốc phơi 39 Hình 3.4: Điểm gốc phơi 40 Hình 3.5: Hệ tọa độ tuyệt đối 40 Hình 3.6: Hệ tọa độ tuyệt đối 41 Hình 3.7: Lệnh gia số 41 Hình 3.8: Lệnh gia số 42 Hình 3.9: Điều kiện cắt 42 Hình 3.10: Hệ tọa độ 91 50 Hình 3.11: Lựa chọn tọa độ phơi 51 Hình 3.12: G54 đến G59 51 Hình 3.13: G54 đến G59 52 Hình 3.14: Bù chiều dài dụng cụ 53 Hình 3.15: Dụng cụ 53 Hình 3.16: Dụng cụ 54 Hình 3.17: Dụng cụ 54 110 Hình 3.18: Lập trình sử dụng dụng cụ 55 Hình 3.19: Chọn mặt gia cơng 56 Hình 3.20: Lập trình cungtrịn 57 Hình 3.21: Lập trình cungtrịn 57 Hình 3.22: Lập trình cungtrịn 57 Hình 3.23: Gia cơng bán cầu lõm 57 Hình 3.24: Di chuyển dụng cụ nhanh 58 Hình 3.25: Di chuyển dụng cụ nhanh 58 Hình 3.26: Di chuyển dụng cụG01 59 Hình 3.27: Di chuyển dụng cụG01 59 Hình 3.28: Di chuyển dụng cụG02 60 Hình 3.29: Di chuyển dụng cụ G02, G03 61 Hình 3.30: Lập trìnhG02, G03 62 Hình 3.31: Dừng tạm thời 63 Hình 3.32: Dừng tạm thời G04 63 Hình 3.33: Bù bán kính 65 Hình 3.34: Bù bán kính 65 Hình 3.35: Dừng chương trình 70 Hình 3.36: Kết thúc chương trình 71 Hình 3.37: Chiều quay trục 71 Hình 3.38: Thay dụng cụ 72 Hình 3.39: \Tắt trơn nguội 72 Hình 3.40: Khóa trục 72 Hình 3.41: Tắt nguồn 73 Hình 3.42: Cất dụng cụ 73 Hình 3.43: Chương trình 73 Hình 3.44: Gọi dụng cụ 74 Hình 3.45: Tốc độ trục 74 Hình 3.46: Tốc độ tiến dao 75 Hình 3.47: Địa bù bán kính 75 Hình 3.48: Offset dụng cụ 76 Hình 4.1: Bản v cƠng xe máy 79 Hình 4.2: Bản v tƠu đ ch i 80 Hình 4.3: Sản phẩm xe máy Catia 81 Hình 4.4: Sản phẩm mơ hình tầu thủy Catia 81 Hình 4.5: Bản vẽ khn tàu thủy Catia 82 111 Hình 4.6: Bản vẽ khn xe máy Catia 82 Hình 4.7: Chọn kiểu tập tin 83 Hình 4.8: Đưa chi tiết (tau.igs) vào mơi trường gia cơng 83 Hình 4.9: Chọn máy gia cơng 84 Hình 4.10: Định nghĩa phơi 84 Hình 4.11: Chọn phương pháp gia cơng thơ 86 Hình 4.12: Chọn bề mặt cần gia cơng 86 Hình 4.13: Chọn đường biên giới hạn vùng chạy dao 87 Hình 4.14: Chọn chế độ cắt 88 Hình 4.15: Tạo dụng cụ cắt 90 Hình 4.16: Điều chỉnh kích thước dao 91 Hình 4.17: Trang Parameter 92 Hình 4.18: Tạo dụng cụ cắt 94 Hình 4.19: Thơng số bề mặt gia cơng 95 Hình 4.20: Thơng số gia cơng thơ 96 Hình 4.21: Thơng số gia cơng túi hốc 97 Hình 4.22: Đường chạy dao 98 Hình 4.23: Chọn phương pháp gia cơng tinh 99 Hình 4.24: Chọn dao chế độ cắt 99 Hình 4.25: Chọn dao chế độ cắt 100 Hình 4.26: Chọn dao 100 Hình 4.27: Thơng số bề mặt gia cơng 101 Hình 4.28: Thơng số bề mặt gia cơng 102 Hình 4.29: Đường chạy dao tinh 103 Hình 4.30: Mơ cắt thơ 103 Hình 4.31: Mơ cắt thơ 104 Hình 4.32: Mơ cắt tinh 104 Hình 4.33: Mơ cắt tinh 105 Hình 4.34: Chương trình NC tầu đồ chơi 106 Hình 4.35: Chương trình NC xe máy 106 112 DANH M C CÁC Kụ HI U, CH VI T T T NC: Numerical Control - Đi u n s CNC: Computer Numerical Control - Đi u n s có tr tr giúp c a máy tính CAD: Computer Aided Design - Thi t k có tr giúp c a máy tính CAM: Computer Aided Manufacturing - Sản xu t có tr giúp c a máy tính CIM: Computer-Integrated Manufacturing - Sản xu t hi n đ i tích h p máy tính DNC: Direct Numerical Control - H u n s trực ti p FMS: Flexible Manufacturing System - H th ng sản xu t linh ho t LAN: Local Area Netword- M ng c c b WAN: Wide Area Netword- M ng di n r ng OXYZ: H tr c tọa đ M: Đi m không c a máy R: Đi m g c tọa đ máy W: Đi m không c a chi ti t 113 M CL C M Đ U 01 Ch ng 1: T NG QUAN V ĐI U KHI N S VÀ CÔNG NGH CNC 02 1.1 Bản ch t c a u n s 02 1.1.1 Đi u n không theo s 02 1.1.2 Đi u n s 04 1.1.3 Mã hố thơng tin 05 1.1.4 Máy công c u n theo ch ng trình CNC 06 1.2 L ch s phát tri n c a máy CNC 13 1.3 H ng phát tri n c a máy CNC th gi i Vi t Nam 16 1.3.1 T máy CNC t i FMS 17 1.3.2 Tính u vi c c a máy CNC 23 K t lu n ch ng 25 Ch ng 2: GI I THI U TRUNG TÂM GIA CÔNG FIRST MCV 300 26 2.1 Gi i thi u chung 26 2.2 Ph m vi s d ng 26 2.3 Bảng u n 27 2.3.1 C u t o 27 2.3.2 Các phím 27 2.3.3 Các công tắc 28 2.4 Thông s kỹ thu t 28 2.5 Các chuy n đ ng c a máy 29 2.5.1 Chuy n đ ng ch y dao 29 2.5.2 Các nhi m v chuy n đ ng ch y dao 30 2.5.3 K t c u vít me - Đai c bi 30 2.5.4 Chuy n đ ng c a đ u tr c 31 2.6 Yêu c u kĩ thu t c a tr c 32 2.7 C u hình chuẩn 33 2.8 Ph n m m u n PC 33 2.8.1 Biên so n ch ng trình 33 2.8.2 Mô ph ng 33 2.8.3 Thực hi n gia công 33 2.8.4 Ch đ u n tay 34 2.8.5 Ch c đ c bi t 34 K t lu n ch ng 34 Ch ng 3: PH NG PHÁP L P TRÌNH TRÊN MÁY PHAY CNC 35 3.1 Chuẩn b l p trình 35 3.1.1 Những yêu c u đ i v i ng i l p trình 35 3.1.2 Các b c c n thi t l p m t ch ng trình 35 3.1.3 Nh p ch ng trình vƠo máy 35 3.1.4 Các thu t ngữ l p trình 36 3.1.5 Đi u n vƠ đ nh h ng tr c 38 3.1.6 Đi m g c phôi 39 3.1.7 Tọa đ l p trình 40 3.1.8 Xác đ nh u ki n cắt gọt 42 3.1.9 Các d ng mã l nh 43 3.1.10 M u c bƠn c a m t ch ng trình 45 3.2 Mã l nh G 46 3.2.1 Danh sách mã G 46 3.2.2 Các d ng tọa đ (G90, G91) 50 114 3.2.3 Lựa chọn tọa đ phôi G54-G59 51 3.2.4 Bù chi u dài d ng c G53, G44, G49 52 3.2.5 Lựa chọn m t phẳng gia công G17, G18, G19 56 3.2.6 Di chuy n d ng c v i t c đ ch y không cắt G00 58 3.2.7 Di chuy n d ng c theo đ ng thẳng v i t c đ ch y dao cắt gọt 59 3.2.8 Di chuy n d ng c theo cung tròn v i t c đ ti n dao cắt gọt 60 3.2.9 L nh d ng t m th i G04 63 3.2.10 Tr v m g c c a máy ho c g c th 2, 3, 64 3.2.11 Bù bán kính d ng c G40, G41và G42 65 3.3.12 Lựa chọn h tọa đ máy G53 66 3.3 Bảng mã M 66 3.3.1 D ng ch ng trình vƠ d ng lựa chọn M00, M01 70 3.3.2 M02, M30 k t thúc ch ng trình vƠ l p l i ch ng trình 70 3.3.3 Quay d ng tr c M03, M04, M05 71 3.3.4 Đ i d ng c M06 71 3.3.5 B t tắt dung d ch tr n ngu i M08, M09 72 3.3.6 Khóa tr c M19 72 3.3.7 Tắt ngu n tự đ ng M20 73 3.3.8 Chu trình c t d ng c M33 73 3.3.9 B t tắt trình th i khí M51, M59 73 3.3.10 Gọi ch ng trình vƠ tr v t ch ng trình M98, M99 73 3.4 Mã l nh T, S F 74 3.4.1 Mã l nh T 74 3.4.2 Mã l nh S 74 3.4.3 Mã l nh F 74 3.5 Mã l nh D H 75 3.5.1 Mã l nh D 75 3.5.2 Các thu t ngữ giải thích ch c bù bán kính d ng c 76 3.5.3 Mã l nh H 76 K t lu n ch ng 77 Ch ng 4: L P TRÌNH GIA CƠNG B M T M T PH C T P TRÊN MÁY PHAY CNC 78 4.1 S d ng ph n m m Catia V5R21 t o sản phẩm có b m t ph c t p 79 4.1.1 Bản v 79 4.1.2 Thi t k khuôn ph n m mCatia V5R21 82 4.2 S d ng ph n m m MasterCam X9 đ l p trình gia công 83 4.2.1 Chọn máy vƠ đ nh nghĩa phôi 83 4.2.2 Chọn dao ch đ cắt 88 4.2.3 Mô ph ng MasterCam X9 103 4.3 Gia công máy phay CNC 105 4.3.1 Gia công khuôn t u đ ch i 105 4.3.2 Gia công xe máy 106 K t lu n ch ng 107 K T LU N CHUNG VÀ KI N NGH 108 PH L C: TƠi li u tham khảo 109 Danh m c hình v 110 Danh m c vi t tắt 113 115 116 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NG ĐẠI H C BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN HÙNG TÂM NGHIÊN CỨU CỌNG NGHỆ CNC VÀ L P TRÌNH GIA CỌNG MỘT SỐ CHI TIẾT TRÊN TRUNG TÂM GIA CÔNG CNC CHUYÊN NGÀNH: KỸ THU T CƠ KHÍ MÃ SỐ ĐỀ... tƠi "Nghiên cứu công nghệ CNC lập trình gia cơng số chi tiết trung tâm gia công CNC" v i m c tiêu đ t lƠ nghiên c u công ngh máy CNC, ph ng pháp l p trình vƠ thực hiên cắt th chi ti t có b m... ch ng lo i chi ti t Các h th ng gia cơng linh ho t có khả gia công chi ti t khác m t họ chi ti t v i s l ng chi ti t vƠ th tự gia công tuỳ ý Giá thƠnh ch t o chi ti t k u ki n gia công lo t nh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Công Nghệ Cnc Và Lập Trình Gia Công Một Số Chi Tiết Trên Trung Tâm Gia Công Cnc,