0

CHƯƠNG III. VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

67 0 0
  • CHƯƠNG III. VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 22:52

CHƯƠNG III VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI ThS Huỳnh Quốc Tuấn Trường ĐH Mở TPHCM Nội dung Xã hội người Văn hóa Định nghĩa Ý nghĩa văn hóa Dân cư xã hội Thái độ với văn hóa Các thành tố xã hội Tiếp xúc văn hóa chuyển biến văn hóa Các lý thuyết I Xã hội người Xã hội 1.1 Định nghĩa Xã hội là: • Một tập hợp sinh vật có tổ chức • Có phân cơng lao động tồn qua thời gian • Sống lãnh thổ, địa bàn • Chia sẻ mục đích chung, thực nhu cầu chủ yếu đời sống I Xã hội người Xã hội 1.1 Định nghĩa Xã hội lồi người: “A group of people who live in a particular territory, are subject to a common system of political authority, and are aware of having a distinct identity from other groups Some societies, such as hunting and gathering societies, are small, numbering no more than a few dozen people Others are large, numbering millions Modern Chinese society, for instance, has a population of more than a billion people” I Xã hội người Xã hội 1.2 Sự khác biệt Xã hội – Quốc gia – Dân số Quốc gia Mang đặc điểm xã hội quốc gia có ranh giới lãnh thổ định giới công nhận chủ quyền dân tộc I Xã hội người Xã hội 1.2 Sự khác biệt Xã hội – Quốc gia – Dân số Dân số Tập hợp cá nhân lãnh thổ định I Xã hội người Dân cư xã hội Các hình thái kinh tế xã hội: Cơng xã ngun thủy • Hay cịn gọi cơng xã thị tộc, giai đoạn dài lịch sử phát triển lồi người • Sống chủ yếu nhờ săn bắt hái lượm • Cho tới khoảng 4000 năm TCN, người phát đồng nguyên chất • Xã hội nguyên thủy dần tan rã, nhường chỗ cho xã hội có giai cấp Chiếm hữu nơ lệ • Xã hội chiếm hữu nơ lệ xuất phương Đông sớm nhất, khoảng 3000 năm TCN nước Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc nhiều quốc gia khác • Phân chia thành giai cấp: chủ nô – đẳng cấp quý tộc, nông dân – đẳng cấp dưới, nơ lệ • Đấu tranh nô lệ chống chủ nô động lực góp phần giải thể chế độ để bước sang hình thái kinh tế xã hội cao Phong kiến • Kinh tế nơng nghiệp kết hợp chăn nuôi Ruộng đất tay lãnh chúa, địa chủ Giao đất cho nông dân cày thu địa tô • Vua đứng đầu, chế độ quân chủ • Xã hội phân hóa rõ rệt giai cấp, bất bình đẳng ngày rõ nét II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Tiếp xúc VH II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Giao lưu văn hóa Khi dân cư văn hóa chấp nhận hội nhập giá trị chuẩn mực, nét văn hóa vật chất văn hóa khác vào văn hóa Q trình giao lưu văn hóa q trình hai chiều, có trao đổi qua lại II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Đồng hóa VH (Cultural Assimilation) Khi nhóm có văn hóa khác xã hội, sử dụng ngôn ngữ, chuẩn mực giá trị xã hội khác Giao lưu văn hóa cho phép họ đảm nhiệm vị trí bình đẳng nhóm định chế xã hội Có loại đồng hóa: Tự nhiên cưỡng chế II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Phân lớp VH (subcultures) Khi tầng lớp dân cư có văn hóa khác biệt khơng hồn tồn đồng hóa với văn hóa đa số II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa VH phản kháng (counterculture) Khi tầng lớp dân cư thách đố gía trị chuẩn mực văn hóa thống trị tạo lối sống khác II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Thích nghi VH (accommodation) Một xã hội nhỏ giữ gìn văn hóa cho dù sau q trình tiếp xúc “Cultural accommodation refers to the process by which individuals may take on values and beliefs of the host culture and accommodate them in the public sphere, while maintaining the parent culture in the private sphere.” II Văn hóa Tiếp xúc văn hóa Kháng cự VH (Cultural resistance) Một xã hội nhỏ chống lại nét văn hóa văn hóa lớn q trình tiếp xúc văn hóa Quan hệ thổ dân Mỹ người định cư Châu Âu: Từ chối theo Thiên chúa giáo, từ chối nói tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha II Văn hóa Biến chuyển văn hóa Văn hóa người ln biến chuyển để thích ứng với môi trường tự nhiên, nâng cao đời sống xã hội Văn hóa biến chuyển q trình sau đây: • Phát minh (invention): Sáng tạo nét văn hóa • Khám phá (discovery): Con người nhận ra, hiểu biết mà trước không hiểu • Sự quảng bá, truyền bá (diffusion): Phát triển nét văn hóa từ xã hội sang xã hội khác II Văn hóa Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hóa II Văn hóa Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hóa Lý thuyết sinh thái học văn hóa Giải thích mối quan hệ văn hóa người với môi trường Nội dung thiên nhiên Ưu điểm Khuyết điểm Nhấn mạnh tương quan môi trường thiên nhiên văn hóa Con người ảnh hưởng lên thiên nhiên Khơng phải nét văn hóa người lý giải thiên nhiên II Văn hóa Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hóa Lý thuyết sinh vật học xã hội Nội dung Giải thích văn hóa yếu tố thể, bẩm sinh, gen Ưu điểm Thật cấu tạo gen có đặt số hạn chế cho hoạt động người có ảnh hưởng đến hoạt động não Khuyết điểm Chưa có nhiều luận chứng minh gen tạo hình thái ứng xử có tính quy phạm nơi người Khơng cự tuyệt giả thuyết II Văn hóa Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hóa Lý thuyết chức Nội dung Ưu điểm Khuyết điểm Quan niệm văn hóa tiểu hệ thống, có vai trị quan trọng định Văn hóa truyền qua q trình xã hội hóa Vai trị giá tri văn hóa Giải thích biến chuyển văn hóa (3 q trình văn hóa: quảng bá, phát minh khám phá) Giải thích văn hóa tổ chức để đáp ứng nhu cầu người Nhấn mạnh đến giá trị thống trị trọng đến dị biệt văn hóa II Văn hóa Các lý thuyết nghiên cứu giải thích văn hóa Lý thuyết xung đột Nội dung Ưu điểm Khuyết điểm Quan niệm văn hóa tiểu hệ thống, có vai trị quan trọng khơng định Văn hóa bị chi phối hệ thống kinh tế Bất bình đẳng hưởng thụ văn hóa Văn hóa biến chuyển mâu thuẫn Hệ thống văn hóa khó đáp ứng cách bình đẳng nhu cầu tầng lớp xã hội Nhấn mạnh đến khác biệt mà quan tâm đến khn mẫu văn hóa góp phần hội nhập xã hội Chương 3: Văn hóa xã hội ... Xã hội người Văn hóa Định nghĩa Ý nghĩa văn hóa Dân cư xã hội Thái độ với văn hóa Các thành tố xã hội Tiếp xúc văn hóa chuyển biến văn hóa Các lý thuyết I Xã hội người Xã hội 1.1 Định nghĩa Xã. .. (institution) Vị trí vai trị yếu định nhằm thực chức xã hội yếu I Xã hội người Các quan điểm giải thích xã hội Xã hội xung đột Xã hội trình lý hóa Xã hội chức Xã hội xung đột Chủ nô – nô lệ Xung đột yếu... Bất kiện xã hội đóng góp vào vận hành xã hội Xã hội chức Xã hội tồn bên lẫn bên Trong xã hội đại người nhiều tự Xã hội truyền thống – liên đới máy móc: truyền thống chất gắn kết Xã hội đại –
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG III. VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI,