0

Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

144 1 0
  • Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 21:04

Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NHƯ THÚY NGHỆ THUẬT TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGHỆ AN - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NHƯ THÚY NGHỆ THUẬT TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 9220121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN HUY DŨNG NGHỆ AN - 2022 iii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tự thực hướng dẫn PGS.TS Phan Huy Dũng Việc giải vấn đề đặt trình bày kết nghiên cứu luận án đảm bảo nguyên tắc trung thực, khoa học Nghệ An, tháng năm 2022 Tác giả luận án Phạm Thị Như Thúy LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phan Huy Dũng, người tận tình hướng dẫn tơi đóng góp ý kiến q báu để cơng trình nghiên cứu hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn Khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm; Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh tạo điều kiện tốt cho trình học tập, nghiên cứu trường Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Ban, đồng nghiệp quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tơi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Xin bày tỏ lịng biết ơn tới q thầy cơ, bạn bè gia đình động viên giúp đỡ, cổ vũ tơi hồn thành khóa học luận án Nghệ An, tháng năm 2022 Tác giả luận án Phạm Thị Như Thúy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Chính trị Quốc gia CTQG Chính trị Quốc gia - Sự thật Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học xã hội Nhà xuất Nxb Thành phố TP CTQG - ST ĐHQG HN KHXH MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số giới thuyết văn luận 1.1.1 Khái niệm văn luận 1.1.2 Tính chức văn luận 1.1.3 Tính thẩm mỹ đặc thù văn luận 10 1.2 Cơ sở lý luận việc nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh .13 1.2.1 Trách nhiệm xã hội người cầm bút 13 1.2.2 Mối quan hệ nghệ thuật tuyên truyền 15 1.2.3 Sự thống phẩm chất nhà cách mạng phẩm chất người nghệ sĩ Hồ Chí Minh 17 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh .19 1.3.1 Nghiên cứu giá trị bao trùm văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh .19 1.3.2 Nghiên cứu đặc tính tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 23 Tiểu kết chương 26 Chương NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH VỊ DI SẢN VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH 27 2.1 Di sản văn luận văn học Việt Nam thời trung đại 27 2.1.1 Văn luận từ kỷ X đến hết kỷ XVIII 27 2.1.2 Văn luận kỷ XIX .31 2.2 Văn luận thời đại giải phóng dân tộc cách mạng 35 2.2.1 Sự đa dạng tư tưởng trị .35 2.2.2 Những hình thức thể 38 2.3 Di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 41 2.3.1 Văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ góc nhìn định lượng 41 2.3.2 Văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh qua hai giai đoạn hoạt động cách mạng 45 2.3.3 Đánh giá chung tầm vóc tư tưởng, nghệ thuật sức tác động văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 53 Tiểu kết chương 56 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 58 3.1 Sự ý thức sâu sắc đối tượng tiếp nhận - điều kiện đảm bảo tính thuyết phục văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Ý thức đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.2 Hệ thống đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 64 3.1.3 Hiệu tuyên truyền từ việc thấu hiểu đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 76 3.2 Cơng khai mục đích viết xác lập tư tưởng tiến bộ, tảng sức thuyết phục văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 79 3.2.1 Xác định cơng khai mục đích viết địi hỏi tất yếu loại hình văn học cách mạng 79 3.2.2 Tinh thần cách mạng tính nhân văn văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 82 3.2.3 Tính dân tộc nhân dân văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh .86 3.2.4 Khả vẫy gọi lập trường tư tưởng cách mạng, tiến văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 89 3.3 Sự kết tinh văn hóa Đơng - Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 3.3.1 Tinh hoa văn hóa phương Đơng văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 3.3.2 Tinh hoa văn hóa phương Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 96 3.3.3 Sức hấp dẫn việc kết nối văn hóa phương Đơng văn hóa phương Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh .99 Tiểu kết chương 102 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 103 4.1 Quan điểm Hồ Chí Minh sử dụng ngơn từ nghệ thuật văn luận 103 4.1.1 Hồ Chí Minh với việc trau dồi nghệ thuật viết văn luận 103 4.1.2 Tương hợp ngơn từ nghệ thuật hệ thống chủ đề văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 106 4.2 Vấn đề tích hợp thể loại văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh 109 4.2.1.Diễn ngôn “người quan sát” .110 4.2.2 Diễn ngôn thông tin tư liệu .114 4.2.3 Diễn ngôn luận chiến 116 4.2.4 Diễn ngôn trữ tình 119 4.3 Hệ thống biện pháp tu từ văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh 123 4.3.1 Hệ thống biện pháp trùng điệp 123 4.3.2 Hệ thống biện pháp ghép mảnh 127 4.3.3 Hệ thống biện pháp chơi chữ 130 4.3.4 Hệ thống biện pháp phản vấn 138 Tiểu kết chương 143 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Trong hệ thống trước tác phong phú, đồ sộ Hồ Chí Minh, văn luận có vị trí đặc biệt, đóng vai trị to lớn việc tác động vào thực sống thể tư tưởng trị - nhân văn quan trọng, có liên quan đến vận mệnh toàn dân tộc số phận người Việt Nam thời đại cách mạng vơ sản trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc Qua tác phẩm luận Hồ Chí Minh viết suốt đời hoạt động cách mạng (với hai bút danh chủ yếu Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh), độc giả nhận thấy diện phong cách tuyên truyền - thuyết phục đặc sắc, cần phải nghiên cứu cách sâu rộng sở liệu cách tiếp cận 1.2 Nhìn tổng thể, văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (từ đây, cụm từ dùng quán muốn nói chung văn luận tác giả, trừ trường hợp xét tác phẩm cụ thể với bút danh riêng Người ghi rõ), từ thư, lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đến báo, tiểu phẩm giàu tính luận chiến, tất thực độc đáo: biểu sinh động nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh với bút pháp đa dạng, lập luận chặt chẽ, luận điểm tường minh, lí lẽ sắc sảo, luận thuyết phục, hình ảnh gây ấn tượng, giọng điệu biến hóa, diễn đạt ngắn gọn, súc tích Chính điều làm nên khả lơi đặc biệt của người tiếp nhận Như vậy, di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giá trị tinh thần quý báu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục đánh giá tinh thần khách quan, khoa học để hệ hơm xác định hướng kế thừa đắn Việc quán tư tưởng, mềm dẻo, linh hoạt văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hướng tới đối tượng khác rõ ràng nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết 1.3 Di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến cịn mang đậm tính thời Các tác phẩm Người khơng có giá trị lịch sử mà chứa đựng tư tưởng lớn tồn mẫu mực nghệ thuật viết văn luận Bởi vậy, cần phân tích, đặc sắc nghệ thuật tuyên truyền phận di sản này, nhằm rút học cơng tác tun truyền cách mạng hình thức ngôn từ - văn học Hiện nay, chương trình mơn Ngữ văn cấp học phổ thơng, văn luận coi trọng, đó, việc tìm 10 Ái Quốc - Hồ Chí Minh cịn có ý nghĩa cung hiểu sâu văn luận Nguyễn cấp, củng cố tri thức chung thể văn cho giáo viên học sinh Đó lý thúc đẩy chọn nghiên cứu đề tài Nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Như tên đề tài luận án xác định, đối tượng nghiên cứu chúng tơi cơng trình nghệ thuật tun truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án sâu tìm hiểu hệ thống phương thức thuyết phục đối tượng tiếp nhận thể tồn văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (được tập hợp in Hồ Chí Minh tồn tập gồm 15 tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011), đồng thời ý phân tích số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ tác giả - tác phẩm - độc giả đặt từ Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hướng tới việc làm rõ khẳng định đóng góp mang tính đặc thù văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đó, rút bàihọc kinh nghiệm bổ ích cho công tác tuyên truyền, vận động cách mạng phương tiện ngôn từ bối cảnh thời đại đời sống đất nước 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở nhìn nhận bao quát tình hình nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh xác lập sở lý thuyết cho việc triển khai nội dung học thuật, luận án hướng đến thực nhiệm vụ cụ thể: - Hệ thống hóa, thống kê, phân loại văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tính lịch sử, giá trị tuyên truyền mảng trước tác Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ Đảng, dân tộc, đất nước thể qua tác phẩm luận - Phân tích nội dung đặc điểm hình thức văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh qua thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể, từ đánh giá hiệu tác phẩm việc phục vụ nghiệp đấu tranh cách mạng dân tộc - Rút học cách viết văn luận, cách nâng cao sức mạnh tuyên truyền thể văn Phương pháp nghiên cứu 158 Starôbin (2003), “Gương nghĩa đạo đức”, Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Về tác gia tác phẩm (Nguyễn Như Ý tuyển chọn, giới thiệu) Nxb Giáo dục, Hà Nội 159 J Stern (1985), Bác Hồ biết (Trần Đương ghi), Nxb Thanh niên, Hà Nội 160 Đào Anh San (1996), “Cách tuyên truyền sinh động Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (số 11) 161 Lê Đình Sơn (2018),“Hiện tượng phá cách thơ Đường luật Hồ Chí Minh”, Những trang văn lại, Tập hai Nxb Đại học Vinh, Nghệ An 162 Nguyễn Hữu Sơn (2012), “Chẳng dùng quyền dùng ân”, Luận bình văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội 163 Nguyễn Hữu Sơn (2019),“Hồ Chí Minh với Ấn Độ tinh thần liên lập”, Hồ Chí Minh với Ấn Độ Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 164 Nguyễn Hữu Sơn (2013), “Một bảo vật quốc gia với giá trị vượt thời gian”, Nhân dân, ngày 11/9 165 Nguyễn Hữu Sơn (2006), “Ngục trung nhật ký (1942-1943), nhà thơ, danh nhân văn hố giới Hồ Chí Minh”, 101 vẻ đẹp văn chương Việt Nam giới - Tác giả tác phẩm (Vũ Tuấn Anh chủ biên), Nxb Văn hố - Thơng tin, Hà Nội 166 Lê Khánh Sơn (Sưu tầm, biên soạn, 2001), Một với đồng chí Hồ Chí Minh Nxb Thanh niên, Hà Nội 167 Trần Đình Sử (2003), Lý luận phê bình văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 168 Vũ Minh Tâm, Lương Duy Thứ (1976), Thơ Người tỏa sáng, Nxb Việt Bắc, Thái Nguyên 169 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị, Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch (2014), Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 170 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Hội thảo Khoa học Thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 171 Nguyễn Thành (2018), Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 172 Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 173 Song Thành (2015), Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 174 Mạch Quang Thắng (2017), Hồ Chí Minh đồng hành dân tộc Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 175 Lã Nhâm Thìn (2009), Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 176 Phạm Huy Thông (1980), “Để hiểu nhà văn lớn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Văn học, (số 3) 177 Phạm Huy Thơng (1974), “Mấy lời nói đầu”, Truyện ký Nguyễn Ái Quốc, Nxb Văn học, Hà Nội 178 Phạm Huy Thông (1974), “Nghệ thuật viết văn Hồ Chủ tịch qua Truyện ký”, Tạp chí Văn học, (số 3) 179 Huy Thơng (Sưu tầm, tuyển chọn, 2004), Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Cơng giáo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 180 Nguyễn Xn Thơng (Giới thiệu, 1991), “Hồ Chí Minh - nhà văn bật”, Văn nghệ, ngày 29-6 181 Trần Dân Tiên (1976), Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch, Tái bản, Nxb Sự thật, Hà Nội 182 Nguyễn Trường Tộ (2012), “Xin lập khoa luật”, Ngữ văn 11, Tập Một Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 183 Nguyễn Lộ Trạch (2000), “Thời vụ sách thượng, hạ” (Nguyễn Văn Huyền dịch), Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 17 (Lê Trí Viễn chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 184 Nguyễn Đài Trang (2013), Hồ Chí Minh nhân văn phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội 185 Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh (2008), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 186 Nguyễn Văn Truy (2008), Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 187 Dương Thành Truyền (2017), Di chúc Bác Hồ - giáo trình Tiếng Việt độc đáo, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 188 Cù Đình Tú (1983), Phong học đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 189 Hoàng Tuệ (1976), “Học tập văn phong Hồ Chủ tịch”, Nhân dân, ngày 29-8 190 Trần Bình Tun (2017), Văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngơn Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường Đại học Huế 191 Nguyễn Thị Mộng Tuyền (2013), Từ nguồn gốc văn hóa phương Đơng đến chủ nghĩa nhân văn tư tưởng Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 192 Nguyễn Huy Tưởng (2010), “Hồ Chủ tịch nói chuyện cách viết”, Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 193 Viện Ngôn ngữ học (2010), Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ngơn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 194 Viện Ngôn ngữ học (2010), Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói cách viết, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 195 Viện Ngôn ngữ học (1980), Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 196 Viện Văn học (1997), Suy nghĩ Nhật Ký tù (Bản dịch trọn vẹn), Nxb Giáo dục, Hà Nội 197 Lê Trí Viễn (1996), Tìm hương văn Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 198 Bùi Khắc Việt (1980), Về tên báo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 199 Hoàng Ngọc Vĩnh, Trần Văn Thành (2011), “Nghệ thuật vận động trí thức Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, (số 68) 200 Phạm Tuấn Vũ (2010), Văn luận Việt Nam trung đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 201 Trần Ngọc Vương (1998), “Mấy đặc điểm loại hình nhân cách nhà cách mạng Phan Bội Châu”, Tạp chí Văn học, (số 1) 202 Trần Ngọc Vương - Phạm Xuân Thạch (1999), “Văn học dịch tiến trình cận - đại hóa văn học Việt Nam giai đoạn giao thời”, Tạp chí Văn học, (số 2) 203 Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán trọng dụng nhân tài, Nxb CTQG, Hà Nội 204 Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, In lần thứ tư, Nxb Giáo dục, Hà Nội 205 Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên, 2008), Hồ Chí Minh giáo dục tồn thư, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 206 Nguyễn Như Ý (Chủ biên, 1997), Hồ Chí Minh, tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ, Nxb Giáo dục, Hà Nội B TIẾNG PHÁP - TIẾNG ANH 207 Duiker William J (2002), Ho Chi Minh - A life Ed Hyperion 208 Figuères Léo & Fourniau Charles (1970), Ho Chi Minh notre camarade Ed Sociales 209 Alain Ruscio (2019), Ho Chi Minh, Escrits et combats, Ed Le Temps des Cerises 210 Le Monde (2015), Ho Chi Minh: La figure de l’indépendance retrouvée du Vietnam Ed Glénat PHỤ LỤC Danh mục tác phẩm chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chưa cơng bớ trước Hồ Chí Minh tồn tập (2011) TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Thư gửi ông Nguyễn Sinh Thốn - Ơng Nguyễn Sinh Thốn cụ Nguyễn Sinh Xơơng Cụ Xơơng Tập 11 Nxb CTQG Ngày 13/1/1958 Bảo tàng Hồ Chí Minh - ST, H., 2011, tr.235 Chủ tịch Hồ Chí Minh (BT) Thư gửi công nhân Tháng cán Mỏ Apatit lào 1/1959 Cai Nói chuyện với đại Bút tích biểu Việt kiều Tân giới nước Nói ngày 14/1/1961 Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Ngày Thư gửi đồng chí Ăngve Hơtgia 14/8/1961 Bút tích tiếng Pháp Viết cuối Thư gửi nhân dân Mỹ tháng Điện gửi Uỷ ban Quốc 12/1961 Ngày tế Đại hội liên hoan 28/2/1962 Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Tập 12 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.33 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011; tr.4-7 Tập 13 Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, H., 2011, tr.185 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.307-308 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Thanh niên Thế giới tr.344 lần thứ VIII Trả lời báo Canađian tơribun Thư gửi bạn học sinh Mỹ Trả lời vấn ông Uyliam Uabi Trả lời vấn 10 Tạp chí Thanh niên (Canađa) 11 21/12/1962 Viết khoảng tháng 81964 Ngày 11/1/1965 Khoảng tháng 121965 Tháng ông Xabri Abu Enmat 3/1966 hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp 13 ngày Trả lời vấn Thư gửi Ban Chấp 12 Trả lời trước Không đề (Thơ) Tháng 2/1967 Ngày 3/2/1968 14 Thư gửi chiến sĩ dân quân, du kích 15 Thư gửi Thượng Nghị Ngày 30/10/1968 Tháng Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.516-517 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.375-376 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.451-454 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.700-702 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.81-85 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.307-308 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.422 Tập 15Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.510 Tập 15 Nxb CTQG TT Tên tài liệu sĩ U Phunbrai Thời gian 6/1969 Bút Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Hồ Chí Minh tích tr.581-582 Bài nói chuyện Hội 16 nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung Nói tháng 1/1959 Viện Hồ Chí Tập 12 Nxb CTQG Minh - ST, H., 2011, tr.34-36 ương Đảng khóa III Nói chuyện Đại hội 17 đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang Nói ngày 20/3/1961 Cục Lưu trữ Văn phòng Trung 18 hành Trung ương Ngày 8/4/1963 Thư gửi cán bộ, công nhân mỏ Thống Nhất, Quảng Ninh Nói chuyện với đồn cán 20 Tỉnh ủy Thanh Bảo tàng Hồ Tập 14 Nxb CTQG Chí Minh 21 22 27/3/1965 Ngày Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Bài nói Trường Nói ngày Viện Lịch sử Đảng Công an Trung ương 28/1/1958 nghị cán ngoại giao lần thứ Năm 23 Ngày Chí Minh Nói chuyện Hội Trả lời vấn báo Acahata (Nhật - ST, H., 2011, tr.65-67 30/2/1968 Hóa - ST, H., 2011; tr.747-7 Đảng Khóa III 19 Tập 13 Nxb CTQG ương Đảng Phát biểu Hội nghị lầm thứ tám Ban Chấp - ST, H., 2011 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.518 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.525-528 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.247-251 Nói ngày Phịng Lưu trữ Bộ 16/3/1966 Ngoại giao Ngày Bảo tàng 20/12/1966 Hồ Chí Minh Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.57-65 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Bản) Bài nói chuyện với Hội 24 nghị tổng kết công tác cảnh vệ 2011, tr.215-217 Nói tháng 2/1962 Nói chuyện với đồng 25 chí lãnh đạo Tổng Cơng đồn Việt Nói ngày 18-7-1969 Nam Viện Nghiên cứu Tập 13 Nxb CTQG Khoa học Công - ST, H., 2011, H., an 2011, tr.345-347 Tổng Liên đoàn Tập 15 Nxb CTQG Lao động Việt - ST, H., 2011, H., Nam 2011, tr.678-684 Nói ngày 15Bài nói kỳ họp thứ 12 26 Quốc hội khóa I 4-1960 Bản đánh Tập 12 Nxb CTQG Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I máy có bút - ST, H., 2011, H., 2011, tr.549-551 tích Bài nói phiên họp 27 cuối năm Hội đồng Chính phủ Bài nói chuyện Trường 28 Đại học Sư phạm Hà Nội 29 Ngày 21-101964 Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Nói ngày Trung tâm Lưu nhân dân Hà Nội 15/1/1958 trữ quốc gia III chống hạn tỉnh Hà Đông 31 26-12-1963 Bảo tàng Hồ Lời chúc mừng năm Bài nói Hội nghị 30 Nói ngày Nói ngày 12-1-1958 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.222-223 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.400-404 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.236-237 Văn phòng Thành ủy Tập 11 Nxb CTQG Hà Nội - ST, H., 2011, H., 2011, tr.231-234 Bài nói chuyện với Nói ngày Ban Tuyên giáo cán đồng bào 30-1-1963 Thành phố Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., TT Tên tài liệu Thời gian tỉnh Hà Đông Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Hà Nội Nói chuyện với cán bộ, 32 đảng viên niên lao động Hải Ngày 30/5/1957 Bảo tàng Hải Phịng Bài nói chuyện với cán 33 trường Đèo Nai, Bài nói chuyện với Ban Chấp hành Đảng tỉnh Nghệ An 35 Ban Nghiên cứu 30/3/1959 Lịch sử Đảng tỉnh - ST, H., 2011, H., Quảng Ninh 2011, tr.141-145 Nói ngày 8/12/1961 Ban Nghiên cứu Tĩnh 2011, tr.250-256 nghị tổng kết cải cách Hồ Chủ tịch, 8/2/1955 Tập III Nxb Sự thật, đoàn “Thái Nguyên - H., 1956, Bắc Giang” tr.84-92 Những lời kêu gọi 36 Thư gửi Hội nghị Giáo Tháng dục toàn quốc 3/1955 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., Những lời kêu gọi Nói ngày Tập 12 Nxb CTQG Lịch sử Đảng Nghệ Nói chuyện Hội ruộng đất đợt II - ST, H., 2011, H., Nói ngày Cẩm Phả 34 Tập 10 Nxb CTQG 2011, tr.577-586 Phịng cơng nhân Cơng 2011, tr.22-24 Hồ Chủ tịch, Tập III Sđd, tr.128-129 Tập Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.306-313 Tập Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.388-389 Những lời kêu gọi Hồ Chủ tịch, Lời phát biểu lễ 37 đón sân bay Praha (Tiệp Khắc) Đọc ngày Tập IV Nxb Sự thật, 17/7/1957 H., 1958, tr.103104 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.16-17 TT Tên tài liệu Thời gian Nói chuyện với anh chị Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Những lời kêu gọi em học viên, cán bộ, 38 Cơ quan công nhân viên Trường Ngày Đại học Nhân dân Việt 18/1/1958 Nam (Khoá Hồ Chủ tịch, Tập 11 Nxb CTQG Tập V Nxb Sự thật, - ST, H., 2011, H., H., 1960, tr.17- 22 2011, tr.238-241 III) 39 Hồ Chủ tịch bàn Bài nói Hội nghị Cán Ngày Đoàn niên Lao 19/1/1959 động Việt Nam giáo dục, Tập V Nxb Giáo dục, H., tr.213-215 Tập 12 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.18-20 PHỤ LỤC Nghệ thuật chơi chữ cách đặt nhan đề văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG - ST, H, 2011 Dưới “khai hóa cao cả” 1922 Tập 1, tr.83-84 “Ơơng - Trơi - Co - Mat” 1940 Tập 3, tr.205-206 Việt Nam “Phục quốc quân” 1940 Tập 3, tr.223-226 “Mại quốc quân” “Trông người mà ngẫm đến ta” 1940 Tập 3, tr Quỷ sứ Mỹ 1951 Tập 7, tr.56 “Thực dân” ăn cướp dân 1951 Tập 7, tr Có tiền mua tiên được? 1952 Tập 7, tr.376-377 Một anh “mẹ thương binh” 1952 Tập 7, tr.439 Máy bay “phản lực” phản Mỹ 1952 Tập 7, tr.460 10 Đông Thi Tây Thi 1953 Tập 8, tr.15 11 Người kiểm duyệt bị kiểm duyệt 1953 Tập 8, tr.84 12 “Mèo đẻ trứng” 1953 Tập 8, tr.88-89 13 “Anh hùng” giả anh hùng thật 1953 Tập 8, tr.338-339 14 “Hội nghị đại biểu tồn quốc” bù nhìn 1953 Tập 8, tr.362-363 15 Ý Đại Lợi thực bất đại lợi 1940 Tập 3, tr.221-222 16 “Hà Nội, thành phố bị bao vây” 1954 Tập 8, tr.504-505 17 Ăn cơm mới, nói chuyện cũ 1954 Tập 8, tr.418-419 18 “Xem chuyện Tấm, Cám” 1954 Tập 8, tr 19 Bù nhìn “vừa ăn trộm, vừa la làng” 1954 Tập 8, tr.529-530 20 “Không biết” 1954 Tập 8, tr.531-532 21 Ngư mục hỗn châu 1954 Tập 8, tr.535 22 “Linh hồn bom nguyên tử” 1954 Tập 9, tr.123-124 23 Thiên đường Diệm đâu? Những 1954 Tập 9, tr.142-143 TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG - ST, H, 2011 điều trông thấy mà đau đớn lịng 24 25 “Chính phủ ung thư” Ngơ Đình Diệm 1954 Tập 9, tr.161 Quốc hội lâm thời “Quốc hội” 1954 Tập 9, tr.174-175 1955 Tập 9, tr.229-230 làm thối? 26 Về “Ý kiến bạn đọc” 27 Thơi đừng “Ích kỷ hại nhân” 28 Trách mình, thơi trách 1955 Tập 9, tr.296 29 “Có tài mà cậy chi tài” 1955 Tập 9, tr.302 30 Miền Nam “tự do” 1955 Tập 9, tr.332-333 31 Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo Đalét! 1955 Tập 9, tr.345-346 32 “Nhân sinh thất thập, hy” 1955 Tập 9, tr.364 33 Quốc hội ta “Quốc hội” chúng 1955 Tập 9, tr.378-379 34 “Bình đẳng” 1955 Tập 9, tr.460-461 35 “Đạo đức” 1955 Tập 9, tr.480 36 “Tình cờ khéo hẹn mà nên” 1955 Tập 9, tr.516-517 37 “Tự dân chủ” Ngơ Đình Diệm 1955 Tập 10, tr.18-19 38 Nhiễu điều phủ lấy giá gương 1955 Tập 10, tr.70 39 “Quốc trị, thiên hạ bình” 1955 Tập 10, tr.71-72 40 Bọn Diệm láo toét 1955 Tập 10, tr.132-133 41 Trò “Trưng cầu dân ý” Mỹ Diệm 1955 Tập 10, tr.173-174 42 “Giúp đỡ” giúp đỡ 1956 Tập 10, tr.271-272 43 Ai mạnh hơn? 1958 Tập 11, tr.203-205 44 Nhất nước, nhì phân 1958 Tập 11, tr.561 Thư gửi cụ “phụ lão diệt dốt” xã 1958 Tập 11, tr.582-583 45 Tập 9, tr.263 Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 46 Mỹ mà phong không thuần, tục không mỹ 1959 Tập 12, tr.311 47 “Tết trồng cây” 1959 Tập 12, tr.337-338 TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG - ST, H, 2011 48 “Tết trồng cây” thắng lợi bước đầu 1960 Tập 12, tr.443-444 49 Có bột gột nên hồ 1960 Tập 12, tr.451-452 50 Thư không dán gửi Tổng thống Mỹ 1960 Tập 12, tr.541-556 51 “Sức mạnh vô địch” 1960 Tập 12, tr.557-560 Nhân dân châu Phi đuổi cổ thực dân, 1960 Tập 12, tr.741-742 52 Tổng thống Đờ Gôn “trưng cầu dân ý” 53 Trong trần ai, ghét Ai 1961 Tập 13, tr.13 54 Vài ý kiến “phong trào Duyên Hải” 1961 Tập 13, tr.133-134 Thư không dán, gửi Lord Heath 1961 Tập 13, tr.246-247 55 Chính phủ Anh 56 Nói thật khơng lòng 1962 Tập 13, tr.317-318 57 Đốp! Đốp! 1962 Tập 13, tr.330-331 Những điều trơng thấy mà khoan khối 1962 Tập 13, tr.343 58 lòng 59 Làm cho lạc thêm vui? 1962 Tập 13, tr.356-357 60 Vì sao? 1962 Tập 13, tr.372-373 61 Chủ nghĩa Lênin vĩ đại muôn năm! 1962 Tập 13, tr.383-384 62 Ai dã man? Ai văn minh? 1962 Tập 13, tr.396-397 63 Chớ để “nước đến chân nhảy” 1962 Tập 13, tr.411-412 64 Thắng lợi - khó khăn - thắng lợi 1963 Tập 14, tr.116 65 Hịa bình kiểu Mỹ tức binh họa 1963 Tập 14, tr.131-133 66 “Sư hinh” 1963 Tập 14, tr.134-135 67 Mỹ - Diệm thua, nhân dân thắng! 1963 Tập 14, tr.173 68 Liên hợp quốc cịn phải điều tra nữa? 1963 Tập 14, tr.175-177 Ngày xuân vui Tết trồng cây, Nơi nơi 1964 Tập 14, tr.248-250 69 phấn khởi, người người thi đua 70 Mỹ mà không đẹp 1964 Tập 14, tr.334-335 71 Taylo chân lo! 1964 Tập 14, tr.348-351 TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG - ST, H, 2011 72 Láo toét 1964 Tập 14, tr.431-433 73 “Điện Biên nhỏ” “nhịp cầu vàng” 1965 Tập 14, tr.447-450 74 “Sách trắng” Mỹ 1965 Tập 14, tr.500-502 75 Đế quốc Mỹ cút 1965 Tập 14, tr.506-508 tay vung “binh hỏa” 1965 Tập 14, tr.536-538 77 Thật vẻ vang! 1965 Tập 14, tr.621-623 78 Kẻ cướp nói chuyện “hịa bình” 1965 Tập 14, tr.690-691 cười 1966 Tập 15, tr.7-8 80 Lại chuyện chó Mỹ 1966 Tập 15, tr.26-28 81 Rõ ban ngày 1966 Tập 15, tr.44-46 82 Tin “mừng” cho lính Mỹ 1966 Tập 15, tr.54-56 83 Khơng có quý độc lập, tự 1966 Tập 15, tr.130-133 84 Tổng Giôn phạm tội ác tày trời 1966 Tập 15, tr.144-146 85 Tội ác Mỹ tàn bạo Hitle! 1966 Tập 15, tr.231-254 86 Cái “Chìa khóa vạn năng” 1967 Tập 15, tr.324-326 (Đại) bại tướng Vét mỡ lợn cút 1968 Tập 15, tr.461-463 1968 Tập 15, tr.464-465 76 79 87 88 Đại bợm Giônxơn miệng nói “hịa bình” Qn Mỹ chết nhăn răng, tướng Mỹ nhăn nước mẹ Hoa Kỳ Tổng Giôn việc giết chết Nghị sĩ R Kennơđi ... vóc tư tưởng, nghệ thuật sức tác động văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 53 Tiểu kết chương 56 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT... nghệ thuật tuyên truyền văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 1.3.1 Nghiên cứu giá trị bao trùm văn chính luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh Trong nghiệp văn chương Hồ Chí Minh, văn luận. .. văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Ý thức đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.2 Hệ thống đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm