0

Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

183 1 0
  • Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/05/2022, 20:38

Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NHƯ THÚY NGHỆ THUẬT TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN NGHỆ AN - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH PHẠM THỊ NHƯ THÚY NGHỆ THUẬT TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 9220121 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS PHAN HUY DŨNG NGHỆ AN - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tự thực hướng dẫn PGS.TS Phan Huy Dũng Việc giải vấn đề đặt trình bày kết nghiên cứu luận án đảm bảo nguyên tắc trung thực, khoa học Nghệ An, tháng năm 2022 Tác giả luận án Phạm Thị Như Thúy LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phan Huy Dũng, người tận tình hướng dẫn tơi đóng góp ý kiến q báu để cơng trình nghiên cứu hồn thiện Tơi xin trân trọng cảm ơn Khoa Ngữ văn, Trường Sư phạm; Phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh tạo điều kiện tốt cho trình học tập, nghiên cứu trường Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo Ban, đồng nghiệp quan Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ tơi học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ Xin bày tỏ lịng biết ơn tới q thầy cơ, bạn bè gia đình động viên giúp đỡ, cổ vũ tơi hồn thành khóa học luận án Nghệ An, tháng năm 2022 Tác giả luận án Phạm Thị Như Thúy DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt Chính trị Quốc gia CTQG Chính trị Quốc gia - Sự thật Đại học Quốc gia Hà Nội Khoa học xã hội Nhà xuất Nxb Thành phố TP CTQG - ST ĐHQG HN KHXH MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận án Cấu trúc luận án Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI VÀ TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số giới thuyết văn luận 1.1.1 Khái niệm văn luận .6 1.1.2 Tính chức văn luận 1.1.3 Tính thẩm mỹ đặc thù văn luận 10 1.2 Cơ sở lý luận việc nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 13 1.2.1 Trách nhiệm xã hội người cầm bút 13 1.2.2 Mối quan hệ nghệ thuật tuyên truyền 15 1.2.3 Sự thống phẩm chất nhà cách mạng phẩm chất người nghệ sĩ Hồ Chí Minh 17 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 19 1.3.1 Nghiên cứu giá trị bao trùm văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh .19 1.3.2 Nghiên cứu đặc tính tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 23 Tiểu kết chương 26 Chương NHẬN DIỆN VÀ ĐỊNH VỊ DI SẢN VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH 27 2.1 Di sản văn luận văn học Việt Nam thời trung đại 27 2.1.1 Văn luận từ kỷ X đến hết kỷ XVIII 27 2.1.2 Văn luận kỷ XIX .31 2.2 Văn luận thời đại giải phóng dân tộc cách mạng .35 2.2.1 Sự đa dạng tư tưởng trị .35 2.2.2 Những hình thức thể 38 2.3 Di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 41 2.3.1 Văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ góc nhìn định lượng 41 2.3.2 Văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh qua hai giai đoạn hoạt động cách mạng 45 2.3.3 Đánh giá chung tầm vóc tư tưởng, nghệ thuật sức tác động văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 53 Tiểu kết chương 56 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 58 3.1 Sự ý thức sâu sắc đối tượng tiếp nhận - điều kiện đảm bảo tính thuyết phục văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Ý thức đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.2 Hệ thống đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 64 3.1.3 Hiệu tuyên truyền từ việc thấu hiểu đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 76 3.2 Cơng khai mục đích viết xác lập tư tưởng tiến bộ, tảng sức thuyết phục văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 79 3.2.1 Xác định cơng khai mục đích viết địi hỏi tất yếu loại hình văn học cách mạng 79 3.2.2 Tinh thần cách mạng tính nhân văn văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 82 3.2.3 Tính dân tộc nhân dân văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh .86 3.2.4 Khả vẫy gọi lập trường tư tưởng cách mạng, tiến văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 89 3.3 Sự kết tinh văn hóa Đơng - Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 Tinh hoa văn hóa phương Đơng văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 3.3.2 Tinh hoa văn hóa phương Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 96 3.3.3 Sức hấp dẫn việc kết nối văn hóa phương Đơng văn hóa phương Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 99 Tiểu kết chương 102 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT TỪ PHƯƠNG DIỆN NGHỆ THUẬT 103 4.1 Quan điểm Hồ Chí Minh sử dụng ngơn từ nghệ thuật văn luận 103 4.1.1 Hồ Chí Minh với việc trau dồi nghệ thuật viết văn luận 103 4.1.2 Tương hợp ngơn từ nghệ thuật hệ thống chủ đề văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 106 4.2 Vấn đề tích hợp thể loại văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh 109 4.2.1 Diễn ngôn “người quan sát” .110 4.2.2 Diễn ngôn thông tin tư liệu .114 4.2.3 Diễn ngôn luận chiến 116 4.2.4 Diễn ngơn trữ tình 119 4.3 Hệ thống biện pháp tu từ văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh 123 4.3.1 Hệ thống biện pháp trùng điệp 123 4.3.2 Hệ thống biện pháp ghép mảnh 127 4.3.3 Hệ thống biện pháp chơi chữ 130 4.3.4 Hệ thống biện pháp phản vấn 138 Tiểu kết chương 143 KẾT LUẬN 145 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN .149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 150 PHỤ LỤC 3.3.1 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Trong hệ thống trước tác phong phú, đồ sộ Hồ Chí Minh, văn luận có vị trí đặc biệt, đóng vai trị to lớn việc tác động vào thực sống thể tư tưởng trị - nhân văn quan trọng, có liên quan đến vận mệnh tồn dân tộc số phận người Việt Nam thời đại cách mạng vô sản trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc Qua tác phẩm luận Hồ Chí Minh viết suốt đời hoạt động cách mạng (với hai bút danh chủ yếu Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh), độc giả nhận thấy diện phong cách tuyên truyền - thuyết phục đặc sắc, cần phải nghiên cứu cách sâu rộng sở liệu cách tiếp cận 1.2 Nhìn tổng thể, văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh (từ đây, cụm từ dùng quán chúng tơi muốn nói chung văn luận tác giả, trừ trường hợp xét tác phẩm cụ thể với bút danh riêng Người ghi rõ), từ thư, lời kêu gọi đồng bào, chiến sĩ đến báo, tiểu phẩm giàu tính luận chiến, tất thực độc đáo: biểu sinh động nhân cách văn hóa Hồ Chí Minh với bút pháp đa dạng, lập luận chặt chẽ, luận điểm tường minh, lí lẽ sắc sảo, luận thuyết phục, hình ảnh gây ấn tượng, giọng điệu biến hóa, diễn đạt ngắn gọn, súc tích Chính điều làm nên khả lôi đặc biệt của người tiếp nhận Như vậy, di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh giá trị tinh thần quý báu hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tiếp tục đánh giá tinh thần khách quan, khoa học để hệ hơm xác định hướng kế thừa đắn Việc quán tư tưởng, mềm dẻo, linh hoạt văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh hướng tới đối tượng khác rõ ràng nhiệm vụ nghiên cứu cấp thiết 1.3 Di sản văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đến cịn mang đậm tính thời Các tác phẩm Người khơng có giá trị lịch sử mà cịn chứa đựng tư tưởng lớn tồn mẫu mực nghệ thuật viết văn luận Bởi vậy, cần phân tích, đặc sắc nghệ thuật tuyên truyền phận di sản này, nhằm rút học công tác tuyên truyền cách mạng hình thức ngơn từ - văn học Hiện nay, chương trình mơn Ngữ văn cấp học phổ thơng, văn luận coi trọng, đó, việc tìm hiểu sâu văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh cịn có ý nghĩa cung cấp, củng cố tri thức chung thể văn cho giáo viên học sinh Đó lý thúc đẩy chọn nghiên cứu đề tài Nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh Đới tượng và phạm vi nghiên cứu 2.1 Đối tượng nghiên cứu Như tên đề tài luận án xác định, đối tượng nghiên cứu chúng tơi cơng trình nghệ thuật tuyên truyền văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 2.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án sâu tìm hiểu hệ thống phương thức thuyết phục đối tượng tiếp nhận thể toàn văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh (được tập hợp in Hồ Chí Minh tồn tập gồm 15 tập, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011), đồng thời ý phân tích số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ tác giả - tác phẩm độc giả đặt từ Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận án hướng tới việc làm rõ khẳng định đóng góp mang tính đặc thù văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, từ đó, rút 145 Nhiều tác giả (1979), Nghiên cứu, học tập thơ văn Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 146 Nhiều tác giả (2000), Nửa kỷ nghiên cứu, học tập thơ văn Hồ Chí Minh, Nxb Nghệ An, Nghệ An 147 Nhiều tác giả (1971), Thế giới ca ngợi thương tiếc Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật, Hà Nội 148 Nhiều tác giả (2016), Tư tưởng Hồ Chí Minh văn hóa nghệ thuật, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 149 Nhiều tác giả (1973), Văn Hồ Chủ tịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội 150 Nguyễn Dy Niên (2009), Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 151 Nguyễn Khánh Nồng (2005), “Một số đặc điểm phép lặp văn luận Hồ Chủ tịch”, Tạp chí Ngơn ngữ, (số 5) 152 Bùi Đình Phong (2016), Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 153 Trần Quang Phúc (2014), Khí phách người chiến sĩ cách mạng vĩ đại lời văn, ý thơ Hồ Chí Minh, Nxb Đồng Nai, Đồng Nai 154 Nguyễn Trọng Phúc (Chủ biên, 2005), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 155 Việt Phương (1990), “Chủ nghĩa nhân văn tư tưởng Hồ Chí Minh”, Kỷ yếu Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 156 Nguyễn Ái Quốc (1952), Đây “công lý” thực dân Pháp Đông Dương, Nxb Sự thật, Hà Nội 157 Nguyễn Ái Quốc (1974), Truyện Ký (Phạm Huy Thông dịch), Nxb Văn học, Hà Nội 158 Starơbin (2003), “Gương nghĩa đạo đức”, Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh: Về tác gia tác phẩm (Nguyễn Như Ý tuyển chọn, giới thiệu) Nxb Giáo dục, Hà Nội 159 J Stern (1985), Bác Hồ biết (Trần Đương ghi), Nxb Thanh niên, Hà Nội 160 Đào Anh San (1996), “Cách tuyên truyền sinh động Hồ Chí Minh”, Tạp chí Nghiên cứu lý luận, (số 11) 161 Lê Đình Sơn (2018),“Hiện tượng phá cách thơ Đường luật Hồ Chí Minh”, Những trang văn lại, Tập hai Nxb Đại học Vinh, Nghệ An 162 Nguyễn Hữu Sơn (2012), “Chẳng dùng quyền dùng ân”, Luận bình văn chương, Nxb Văn học, Hà Nội 163 Nguyễn Hữu Sơn (2019),“Hồ Chí Minh với Ấn Độ tinh thần liên lập”, Hồ Chí Minh với Ấn Độ Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 164 Nguyễn Hữu Sơn (2013), “Một bảo vật quốc gia với giá trị vượt thời gian”, Nhân dân, ngày 11/9 165 Nguyễn Hữu Sơn (2006), “Ngục trung nhật ký (1942-1943), nhà thơ, danh nhân văn hoá giới Hồ Chí Minh”, 101 vẻ đẹp văn chương Việt Nam giới - Tác giả tác phẩm (Vũ Tuấn Anh chủ biên), Nxb Văn hố Thơng tin, Hà Nội 166 Lê Khánh Sơn (Sưu tầm, biên soạn, 2001), Một với đồng chí Hồ Chí Minh Nxb Thanh niên, Hà Nội 167 Trần Đình Sử (2003), Lý luận phê bình văn học, Nxb Giáo dục, Hà Nội 168 Vũ Minh Tâm, Lương Duy Thứ (1976), Thơ Người tỏa sáng, Nxb Việt Bắc, Thái Nguyên 169 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị, Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao du lịch (2014), Chủ tịch Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 170 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Hội thảo Khoa học Thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Văn hóa - Văn nghệ, Thành phố Hồ Chí Minh 171 Nguyễn Thành (2018), Góp phần tìm hiểu Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 172 Song Thành (2005), Hồ Chí Minh - Nhà tư tưởng lỗi lạc, Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội 173 Song Thành (2015), Hồ Chí Minh - Nhà văn hóa kiệt xuất, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 174 Mạch Quang Thắng (2017), Hồ Chí Minh đồng hành dân tộc Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh 175 Lã Nhâm Thìn (2009), Phân tích tác phẩm văn học trung đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 176 Phạm Huy Thông (1980), “Để hiểu nhà văn lớn Hồ Chí Minh”, Tạp chí Văn học, (số 3) 177 Phạm Huy Thơng (1974), “Mấy lời nói đầu”, Truyện ký Nguyễn Ái Quốc, Nxb Văn học, Hà Nội 178 Phạm Huy Thông (1974), “Nghệ thuật viết văn Hồ Chủ tịch qua Truyện ký”, Tạp chí Văn học, (số 3) 179 Huy Thơng (Sưu tầm, tuyển chọn, 2004), Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào Cơng giáo, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 180 Nguyễn Xn Thơng (Giới thiệu, 1991), “Hồ Chí Minh - nhà văn bật”, Văn nghệ, ngày 29-6 181 Trần Dân Tiên (1976), Những mẩu chuyện đời hoạt động Hồ Chủ tịch, Tái bản, Nxb Sự thật, Hà Nội 182 Nguyễn Trường Tộ (2012), “Xin lập khoa luật”, Ngữ văn 11, Tập Một Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 183 Nguyễn Lộ Trạch (2000), “Thời vụ sách thượng, hạ” (Nguyễn Văn Huyền dịch), Tổng tập văn học Việt Nam, Tập 17 (Lê Trí Viễn chủ biên), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 184 Nguyễn Đài Trang (2013), Hồ Chí Minh nhân văn phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 185 Hoàng Trang, Phạm Ngọc Anh (2008), Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh với việc giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 186 Nguyễn Văn Truy (2008), Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 187 Dương Thành Truyền (2017), Di chúc Bác Hồ - giáo trình Tiếng Việt độc đáo, Nxb Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 188 Cù Đình Tú (1983), Phong học đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 189 Hoàng Tuệ (1976), “Học tập văn phong Hồ Chủ tịch”, Nhân dân, ngày 29-8 190 Trần Bình Tun (2017), Văn luận Nguyễn Ái Quốc Hồ Chí Minh từ góc nhìn lý thuyết phân tích diễn ngơn Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ, Trường Đại học Huế 191 Nguyễn Thị Mộng Tuyền (2013), Từ nguồn gốc văn hóa phương Đơng đến chủ nghĩa nhân văn tư tưởng Hồ Chí Minh Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 192 Nguyễn Huy Tưởng (2010), “Hồ Chủ tịch nói chuyện cách viết”, Hồ Chí Minh với văn nghệ sĩ, văn nghệ sĩ với Hồ Chí Minh, Nxb Hội Nhà văn, Hà Nội 193 Viện Ngôn ngữ học (2010), Di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh ngơn ngữ, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 194 Viện Ngôn ngữ học (2010), Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói cách viết, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 195 Viện Ngôn ngữ học (1980), Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 196 Viện Văn học (1997), Suy nghĩ Nhật Ký tù (Bản dịch trọn vẹn), Nxb Giáo dục, Hà Nội 197 Lê Trí Viễn (1996), Tìm hương văn Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 198 Bùi Khắc Việt (1980), Về tên báo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 199 Hoàng Ngọc Vĩnh, Trần Văn Thành (2011), “Nghệ thuật vận động trí thức Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, (số 68) 200 Phạm Tuấn Vũ (2010), Văn luận Việt Nam trung đại, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 201 Trần Ngọc Vương (1998), “Mấy đặc điểm loại hình nhân cách nhà cách mạng Phan Bội Châu”, Tạp chí Văn học, (số 1) 202 Trần Ngọc Vương - Phạm Xuân Thạch (1999), “Văn học dịch tiến trình cận - đại hóa văn học Việt Nam giai đoạn giao thời”, Tạp chí Văn học, (số 2) 203 Đức Vượng (2010), Hồ Chí Minh đào tạo cán trọng dụng nhân tài, Nxb CTQG, Hà Nội 204 Trần Quốc Vượng (Chủ biên) (2004), Cơ sở văn hóa Việt Nam, In lần thứ tư, Nxb Giáo dục, Hà Nội 205 Nghiêm Đình Vỳ (Chủ biên, 2008), Hồ Chí Minh giáo dục tồn thư, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội 206 Nguyễn Như Ý (Chủ biên, 1997), Hồ Chí Minh, tác gia, tác phẩm, nghệ thuật ngôn từ, Nxb Giáo dục, Hà Nội B TIẾNG PHÁP - TIẾNG ANH 207 208 Duiker William J (2002), Ho Chi Minh - A life Ed Hyperion Figuères Léo & Fourniau Charles (1970), Ho Chi Minh notre camarade Ed Sociales 209 Alain Ruscio (2019), Ho Chi Minh, Escrits et combats, Ed Le Temps des Cerises 210 Le Monde (2015), Ho Chi Minh: La figure de l’indépendance retrouvée du Vietnam Ed Glénat PHỤ LỤC Danh mục tác phẩm chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh chưa cơng bớ trước Hồ Chí Minh tồn tập (2011) TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Thư gửi ông Nguyễn Sinh Thốn - Ơng Nguyễn Sinh Thốn cụ Nguyễn Sinh Xơơng Ngày Bảo tàng 13/1/1958 Hồ Chí Minh Cụ Xơơng Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.235 Chủ tịch Hồ Chí Minh (BT) Thư gửi công nhân Tháng cán Mỏ Apatit lào 1/1959 Cai Bút tích Nói chuyện với đại biểu Việt kiều Tân giới nước Bảo tàng Hồ Chí Minh Nói ngày Bảo tàng 14/1/1961 Hồ Chí Minh Ngày Thư gửi đồng chí Ăngve Hơtgia Bảo tàng Bút tích Hồ Chí Minh tiếng Pháp Thư gửi nhân dân Mỹ tháng 12/1961 Điện gửi Uỷ ban Quốc tế Đại hội liên hoan - ST, H., 2011, tr.33 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011; tr.4-7 Tập 13 Nxb Chính 14/8/1961 Viết cuối Tập 12 Nxb CTQG trị Quốc gia - Sự thật, H., 2011, tr.185 Bảo tàng Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 28/2/1962 Hồ Chí Minh Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.307-308 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Thanh niên Thế giới tr.344 lần thứ VIII Trả lời báo Canađian tơribun Thư gửi bạn học sinh Mỹ Trả lời vấn ông Uyliam Uabi Trả lời vấn 10 11 Tạp chí Thanh niên 14 15 21/12/1962 Viết khoảng tháng 81964 Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 11/1/1965 Hồ Chí Minh Khoảng tháng 12- Bảo tàng Hồ Chí Minh 1965 Trả lời vấn Tháng Bảo tàng ông Xabri Abu Enmat 3/1966 Hồ Chí Minh Tháng Bảo tàng 2/1967 Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 3/2/1968 Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 30/10/1968 Hồ Chí Minh Tháng Bảo tàng hành Trung ương Đảng Cộng sản Pháp 13 ngày Bảo tàng (Canađa) Thư gửi Ban Chấp 12 Trả lời trước Không đề (Thơ) Thư gửi chiến sĩ dân quân, du kích Thư gửi Thượng Nghị Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.516-517 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.375-376 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.451-454 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.700-702 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.81-85 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.307-308 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.422 Tập 15Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.510 Tập 15 Nxb CTQG TT Tên tài liệu Thời gian sĩ U Phunbrai 6/1969 Bút Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Hồ Chí Minh tích tr.581-582 Bài nói chuyện Hội 16 nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung Nói tháng Viện Hồ 1/1959 Chí Minh ương Đảng khóa III Nói chuyện Đại hội 17 đại biểu Đảng tỉnh Tuyên Quang Nói ngày 20/3/1961 Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng Phát biểu Hội nghị 18 lầm thứ tám Ban Ngày Bảo tàng 8/4/1963 Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 27/3/1965 Hồ Chí Minh Ngày Bảo tàng 30/2/1968 Hồ Chí Minh Bài nói Trường Nói ngày Viện Lịch sử Cơng an Trung ương 28/1/1958 Đảng Nói ngày Phịng Lưu trữ Bộ 16/3/1966 Ngoại giao Ngày Bảo tàng 20/12/1966 Hồ Chí Minh Chấp hành Trung ương Đảng Khóa III Thư gửi cán bộ, cơng 19 nhân mỏ Thống Nhất, Quảng Ninh Nói chuyện với đồn 20 cán Tỉnh ủy Thanh Hóa 21 Nói chuyện Hội 22 nghị cán ngoại giao lần thứ Năm 23 Trả lời vấn báo Acahata (Nhật - ST, H., 2011 Tập 12 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.34-36 Tập 13 Nxb CTQG - ST, H., 2011; tr.747-7 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.65-67 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.518 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.525-528 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, tr.247-251 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.57-65 Tập 15 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., TT Tên tài liệu Thời gian Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Bản) Bài nói chuyện với 24 Hội nghị tổng kết cơng 2011, tr.215-217 Nói tháng 2/1962 tác cảnh vệ Nói chuyện với 25 đồng chí lãnh đạo Nói ngày Tổng Cơng đồn Việt 18-7-1969 Nam Viện Nghiên cứu Tập 13 Nxb CTQG Khoa học Công - ST, H., 2011, H., an 2011, tr.345-347 Tổng Liên đoàn Tập 15 Nxb CTQG Lao động - ST, H., 2011, H., Việt Nam 2011, tr.678-684 Nói ngày 26 Bài nói kỳ họp thứ 12 Quốc hội khóa I 15-4-1960 Bản đánh máy có bút Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I Tập 12 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.549-551 tích Bài nói phiên họp 27 Nói ngày Bảo tàng 26-12-1963 Hồ Chí Minh Ngày 21-10- Bảo tàng 1964 Hồ Chí Minh Lời chúc mừng năm Nói ngày Trung tâm Lưu nhân dân Hà Nội 15/1/1958 trữ quốc gia III cuối năm Hội đồng Chính phủ Bài nói chuyện 28 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 29 Bài nói Hội nghị 30 chống hạn tỉnh Hà Đơng 31 Nói ngày 12-1-1958 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.222-223 Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.400-404 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.236-237 Văn phòng Thành Tập 11 Nxb CTQG ủy - ST, H., 2011, H., Hà Nội 2011, tr.231-234 Bài nói chuyện với Nói ngày Ban Tuyên giáo cán đồng bào 30-1-1963 Thành phố Tập 14 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., TT Tên tài liệu Thời gian tỉnh Hà Đông Cơ quan Hồ Chí Minh lưu trữ toàn tập Hà Nội 2011, tr.22-24 Nói chuyện với cán 32 bộ, đảng viên niên lao động Ngày Bảo tàng 30/5/1957 Hải Phòng Hải Phòng Bài nói chuyện với 33 cán cơng nhân Nói ngày Cơng trường Đèo 30/3/1959 Nai, Cẩm Phả Bài nói chuyện với 34 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Nghệ An Nói ngày 8/12/1961 Nói chuyện Hội nghị tổng kết cải cách 35 ruộng đất đợt II đoàn “Thái Nguyên - Ban Nghiên cứu - ST, H., 2011, H., 2011, tr.577-586 Tập 12 Nxb CTQG Lịch sử Đảng tỉnh - ST, H., 2011, H., Quảng Ninh Ban Nghiên cứu 2011, tr.141-145 Tập 13 Nxb CTQG Lịch sử Đảng - ST, H., 2011, H., Nghệ Tĩnh 2011, tr.250-256 Những lời kêu gọi Nói ngày 8/2/1955 Bắc Giang” Hồ Chủ tịch, Tập Nxb CTQG Tập III Nxb Sự - ST, H., 2011, H., thật, H., 1956, 2011, tr.306-313 tr.84-92 Những lời kêu gọi 36 Tập 10 Nxb CTQG Thư gửi Hội nghị Tháng Hồ Chủ tịch, Giáo dục toàn quốc 3/1955 Tập III Sđd, tr.128-129 Tập Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.388-389 Những lời kêu Lời phát biểu lễ 37 đón sân bay Praha (Tiệp Khắc) gọi Hồ Chủ Đọc ngày tịch, Tập IV Nxb 17/7/1957 Sự thật, H., 1958, tr.103-104 Tập 11 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.16-17 TT Tên tài liệu Thời gian Nói chuyện với anh 38 Trường Đại học Nhân Ngày 18/1/1958 dân Việt Nam (Khố 39 Cán Đồn niên Lao động Việt Nam lưu trữ toàn tập Hồ Chủ tịch, Tập 11 Nxb CTQG Tập V Nxb Sự - ST, H., 2011, H., thật, H., 1960, 2011, tr.238-241 tr.17- 22 III) Bài nói Hội nghị Hồ Chí Minh Những lời kêu gọi chị em học viên, cán bộ, công nhân viên Cơ quan Hồ Chủ tịch bàn Ngày giáo dục, Tập 19/1/1959 V Nxb Giáo dục, H., tr.213-215 Tập 12 Nxb CTQG - ST, H., 2011, H., 2011, tr.18-20 PHỤ LỤC Nghệ thuật chơi chữ cách đặt nhan đề văn chính luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG ST, H, 2011 Dưới “khai hóa cao cả” 1922 Tập 1, tr.83-84 “Ơơng - Trơi - Co - Mat” 1940 Tập 3, tr.205-206 Việt Nam “Phục quốc quân” 1940 Tập 3, tr.223-226 “Mại quốc quân” “Trông người mà ngẫm đến ta” 1940 Tập 3, tr Quỷ sứ Mỹ 1951 Tập 7, tr.56 “Thực dân” ăn cướp dân 1951 Tập 7, tr Có tiền mua tiên được? 1952 Tập 7, tr.376-377 Một anh “mẹ thương binh” 1952 Tập 7, tr.439 Máy bay “phản lực” phản Mỹ 1952 Tập 7, tr.460 10 Đông Thi Tây Thi 1953 Tập 8, tr.15 11 Người kiểm duyệt bị kiểm duyệt 1953 Tập 8, tr.84 12 “Mèo đẻ trứng” 1953 Tập 8, tr.88-89 13 “Anh hùng” giả anh hùng thật 1953 Tập 8, tr.338-339 14 “Hội nghị đại biểu tồn quốc” bù nhìn 1953 Tập 8, tr.362-363 15 Ý Đại Lợi thực bất đại lợi 1940 Tập 3, tr.221-222 16 “Hà Nội, thành phố bị bao vây” 1954 Tập 8, tr.504-505 17 Ăn cơm mới, nói chuyện cũ 1954 Tập 8, tr.418-419 18 “Xem chuyện Tấm, Cám” 1954 Tập 8, tr 19 Bù nhìn “vừa ăn trộm, vừa la làng” 1954 Tập 8, tr.529-530 20 “Không biết” 1954 Tập 8, tr.531-532 21 Ngư mục hỗn châu 1954 Tập 8, tr.535 22 “Linh hồn bom nguyên tử” 1954 Tập 9, tr.123-124 23 Thiên đường Diệm đâu? Những 1954 Tập 9, tr.142-143 TT Tên tài liệu Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG ST, H, 2011 điều trông thấy mà đau đớn lịng 24 25 “Chính phủ ung thư” Ngơ Đình Diệm 1954 Tập 9, tr.161 Quốc hội lâm thời “Quốc hội” 1954 Tập 9, tr.174-175 1955 Tập 9, tr.229-230 làm thối? 26 Về “Ý kiến bạn đọc” 27 Thơi đừng “Ích kỷ hại nhân” 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Trách mình, thơi trách “Có tài mà cậy chi tài” Miền Nam “tự do” Đả đảo đế quốc Mỹ! Đả đảo Đalét! “Nhân sinh thất thập, hy” Quốc hội ta “Quốc hội” chúng “Bình đẳng” “Đạo đức” “Tình cờ khéo hẹn mà nên” “Tự dân chủ” Ngơ Đình Diệm Nhiễu điều phủ lấy giá gương “Quốc trị, thiên hạ bình” Bọn Diệm láo tt Trị “Trưng cầu dân ý” Mỹ Diệm “Giúp đỡ” giúp đỡ Ai mạnh hơn? Nhất nước, nhì phân Thư gửi cụ “phụ lão diệt dốt” xã Nam Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Mỹ mà phong không thuần, tục không mỹ “Tết trồng cây” 45 46 47 Tập 9, tr.263 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1955 1956 1958 1958 1958 Tập 9, tr.296 Tập 9, tr.302 Tập 9, tr.332-333 Tập 9, tr.345-346 Tập 9, tr.364 Tập 9, tr.378-379 Tập 9, tr.460-461 Tập 9, tr.480 Tập 9, tr.516-517 Tập 10, tr.18-19 Tập 10, tr.70 Tập 10, tr.71-72 Tập 10, tr.132-133 Tập 10, tr.173-174 Tập 10, tr.271-272 Tập 11, tr.203-205 Tập 11, tr.561 Tập 11, tr.582-583 1959 1959 Tập 12, tr.311 Tập 12, tr.337-338 TT 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Tên tài liệu “Tết trồng cây” thắng lợi bước đầu Có bột gột nên hồ Thư không dán gửi Tổng thống Mỹ “Sức mạnh vô địch” Nhân dân châu Phi đuổi cổ thực dân, Tổng thống Đờ Gôn “trưng cầu dân ý” Trong trần ai, ghét Ai Vài ý kiến “phong trào Duyên Hải” Thư không dán, gửi Lord Heath Chính phủ Anh Nói thật khơng lịng Đốp! Đốp! Những điều trơng thấy mà khoan khối lịng Làm cho lạc thêm vui? Vì sao? Chủ nghĩa Lênin vĩ đại muôn năm! Ai dã man? Ai văn minh? Chớ để “nước đến chân nhảy” Thắng lợi - khó khăn - thắng lợi Hịa bình kiểu Mỹ tức binh họa “Sư hinh” Mỹ - Diệm thua, nhân dân thắng! Liên hợp quốc phải điều tra nữa? Ngày xuân vui Tết trồng cây, Nơi nơi phấn khởi, người người thi đua Mỹ mà không đẹp Taylo chân lo! Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG ST, H, 2011 1960 1960 1960 1960 1960 Tập 12, tr.443-444 Tập 12, tr.451-452 Tập 12, tr.541-556 Tập 12, tr.557-560 Tập 12, tr.741-742 1961 1961 1961 Tập 13, tr.13 Tập 13, tr.133-134 Tập 13, tr.246-247 1962 1962 1962 Tập 13, tr.317-318 Tập 13, tr.330-331 Tập 13, tr.343 1962 1962 1962 1962 1962 1963 1963 1963 1963 1963 1964 Tập 13, tr.356-357 Tập 13, tr.372-373 Tập 13, tr.383-384 Tập 13, tr.396-397 Tập 13, tr.411-412 Tập 14, tr.116 Tập 14, tr.131-133 Tập 14, tr.134-135 Tập 14, tr.173 Tập 14, tr.175-177 Tập 14, tr.248-250 1964 1964 Tập 14, tr.334-335 Tập 14, tr.348-351 TT 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Tên tài liệu Láo toét “Điện Biên nhỏ” “nhịp cầu vàng” “Sách trắng” Mỹ Đế quốc Mỹ cút Đại bợm Giônxơn miệng nói “hịa bình” tay vung “binh hỏa” Thật vẻ vang! Kẻ cướp nói chuyện “hịa bình” Qn Mỹ chết nhăn răng, tướng Mỹ nhăn cười Lại chuyện chó Mỹ Rõ ban ngày Tin “mừng” cho lính Mỹ Khơng có q độc lập, tự Tổng Giôn phạm tội ác tày trời Tội ác Mỹ tàn bạo Hitle! Cái “Chìa khóa vạn năng” (Đại) bại tướng Vét mỡ lợn cút nước mẹ Hoa Kỳ Tổng Giôn việc giết chết Nghị sĩ R Kennơđi Thời gian Hồ Chí Minh toàn tập Nxb CTQG ST, H, 2011 1964 1965 1965 1965 Tập 14, tr.431-433 Tập 14, tr.447-450 Tập 14, tr.500-502 Tập 14, tr.506-508 1965 1965 1965 Tập 14, tr.536-538 Tập 14, tr.621-623 Tập 14, tr.690-691 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1966 1967 1968 Tập 15, tr.7-8 Tập 15, tr.26-28 Tập 15, tr.44-46 Tập 15, tr.54-56 Tập 15, tr.130-133 Tập 15, tr.144-146 Tập 15, tr.231-254 Tập 15, tr.324-326 Tập 15, tr.461-463 1968 Tập 15, tr.464-465 ... vóc tư tưởng, nghệ thuật sức tác động văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 53 Tiểu kết chương 56 Chương ĐẶC TÍNH TUYÊN TRUYỀN TRONG VĂN CHÍNH LUẬN NGUYỄN ÁI QUỐC - HỒ CHÍ MINH XÉT... văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.1 Ý thức đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 58 3.1.2 Hệ thống đối tượng tiếp nhận văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí. .. luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 Tinh hoa văn hóa phương Đơng văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh 92 3.3.2 Tinh hoa văn hóa phương Tây văn luận Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tuyên truyền trong văn chính luận của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh.,

Từ khóa liên quan