0

(LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

90 7 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 22:06

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ =====o0o===== LÊ THỊ KHÁNH LINH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VẬT CHẤT CHỨC NĂNG CỦA MẮT TRONG DẠY HỌC BÀI 31: MẮT – VẬT LÝ 11 THPT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn Vật lý HÀ NỘI – 2019 download by : skknchat@gmail.com TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ =====o0o===== LÊ THỊ KHÁNH LINH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VẬT CHẤT CHỨC NĂNG CỦA MẮT TRONG DẠY HỌC BÀI 31: MẮT – VẬT LÝ 11 THPT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Lý luận phƣơng pháp dạy học môn Vật lý Ngƣời hƣớng dẫn khoa học ThS LÊ THỊ XUYẾN HÀ NỘI – 2019 download by : skknchat@gmail.com LỜI CẢM ƠN Để hồn thành khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội 2, thầy cô giáo khoa Vật lý giúp đỡ em trình học tập trƣờng tạo điều kiện cho em thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Lê Thị Xuyến ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, động viên em suốt trình nghiên cứu thực khóa luận Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu thầy cô giáo thuộc tổ Lý - Tin trƣờng Trung học phổ thông Đông Anh (Hà Nội) giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi trình em tiến hành khảo sát thực tế đề tài Trong khn khổ khóa luận, điều kiện thời gian, trình độ có hạn lần nghiên cứu khoa học khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót định Vì vậy, em kính mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo tồn thể bạn đọc để khóa luận đƣợc hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Lê Thị Khánh Linh download by : skknchat@gmail.com LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan đề tài em nghiên cứu, không chép đề tài chƣa đƣợc công bố sách, báo hay tạp chí Trong q trình nghiên cứu thực khóa luận này, em vận dụng thành tựu nghiên cứu nhà khoa học, thầy lĩnh vực Vật lý với lịng biết ơn trân trọng Hà Nội, tháng năm 2019 Sinh viên thực Lê Thị Khánh Linh download by : skknchat@gmail.com MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Mục đích nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết dự kiến Nội dung nghiên cứu Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM Lí luận lực thực nghiệm dạy học Vật lý 1.1 Khái niệm lực 1.2 Khái niệm lực thực nghiệm 1.3 Cấu trúc lực thực nghiệm 1.4 Các biện pháp phát triển lực thực nghiệm 11 1.5 Đánh giá lực thực nghiệm học sinh học tập môn Vật lý 15 Lý luận sử dụng mơ hình dạy học Vật lý 20 2.1 Khái niệm mơ hình 20 2.2 Phân loại mơ hình vật lý học 20 2.3 Chức mơ hình vật lý học 21 Điều tra thực tiễn việc phát triển lực thực nghiệm cho HS THPT 22 3.1 Mục đích điều tra 22 3.2 Phƣơng pháp điều tra 22 3.3 Kết điều tra 22 KẾT LUẬN CHƢƠNG 27 Chƣơng TỔ CHỨC DẠY HỌC BÀI „MẮT‟ THÔNG QUA MÔ HÌNH MẮT 28 Vị trí, tầm quan trọng „Mắt‟ chƣơng trình Vật lý THPT 28 Mục tiêu, nội dung kiến thức „Mắt‟ 28 2.1 Mục tiêu học theo hƣớng tiếp cận phát triển lực thực nghiệm 28 download by : skknchat@gmail.com 2.1.1 Kiến thức 28 2.1.2 Kỹ 29 2.1.3 Thái độ 29 2.2 Phân tích nội dung kiến thức học 29 2.2.1 Sơ đồ cấu trúc đơn vị kiến thức „Mắt‟ 29 2.2.2 Cấu tạo mắt 30 2.2.3 Cơ chế hoạt động mắt 33 2.2.4 Sự điều tiết mắt 33 2.2.5 Một số tật khúc xạ mắt 35 Xây dựng mơ hình vật chất chức mắt 37 Thiết kế tiến trình dạy học 31: Mắt – Vật lý 11 THPT 41 4.1 Chuẩn bị 41 4.2 Các hoạt động dạy học 41 4.2.1 Tiết 41 4.2.2 Tiết 46 4.3 Cơ hội hình thành phát triển thành tố NLTN việc sử dụng mơ hình tiến trình xây dựng 50 KẾT LUẬN CHƢƠNG 52 Chƣơng DỰ KIẾN THỰC NGHIỆM SƢ PHẠM 53 Mục đích thực nghiệm sƣ phạm 53 Nhiệm vụ thực nghiệm sƣ phạm 53 Đối tƣợng thực nghiệm sƣ phạm 54 Phƣơng pháp thực nghiệm sƣ phạm 54 Dự kiến thực nghiệm sƣ phạm 54 KẾT LUẬN CHƢƠNG 55 KẾT LUẬN CHUNG 56 PHỤ LỤC 57 PHỤ LỤC 57 PHỤ LỤC 68 PHỤ LỤC 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC VIẾT TẮT STT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt GV Giáo viên HS Học sinh NL Năng lực NLTN Năng lực thực nghiệm THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa download by : skknchat@gmail.com DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cấu tạo mắt 30 Hình 2.2 Thấu kính nƣớc – Mơ hình mắt 38 Hình 2.3 Kết thí nghiệm nguồn sáng đặt xa thấu kính nƣớc trạng thái chƣa điều tiết, điều tiết 38 Hình 2.4 Kết thí nghiệm nguồn sáng đặt gần thấu kính nƣớc trạng thái điều tiết, không điều tiết 39 Sơ đồ Phân loại mơ hình vật lý học 21 Sơ đồ Cấu trúc đơn vị kiến thức 31: Mắt – Vật lý 11 THPT 30 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Cấu trúc NLTN 10 Bảng 1.2 Tiêu chí đánh giá cấp độ đánh giá thành tố NLTN 15 download by : skknchat@gmail.com MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp Hành Trung ƣơng Đảng khóa XI khẳng định phải “Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trƣờng, định hƣớng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế” Trong nghị rõ: “Đổi chƣơng trình nhằm phát triển lực phẩm chất ngƣời học, hồi hịa đức, trí, thể, mỹ; dạy ngƣời, dạy chữ dạy nghề Đổi nội dung giáo dục theo hƣớng tinh giản, đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ ngành nghề; tăng thực hành, vân dụng kiến thức vào thực tiễn.”[3] Theo đó, xu hƣớng giáo dục nƣớc ta chuyển sang hƣớng quan tâm xem học sinh biết làm, biết thực hành biết áp dụng vào thực tế dựa vào kiến thức đƣợc học nhƣ Hay nói cách khác giáo dục quan tâm khả ngƣời học làm đƣợc vận dụng đƣợc Điều đồng nghĩa với, thay trọng đến việc tiếp thu kiến thức cách đơn thuần, thụ động, giáo viên cần phải giúp cho học sinh chiếm lĩnh đƣợc kiến thức sử dụng kiến thức áp dụng vào thực tiễn, đời sống, ngành nghề Giáo dục quan tâm đến lực ngƣời học mục tiêu đổi giáo dục sau năm 2015 Vấn đề đổi giáo dục đặt câu hỏi cho nhà giáo dục nhƣ giáo viên: Bằng cách để xây dựng phát triển lực cho học sinh qua mơn học phổ thơng? Trong chƣơng trình THPT, Vật lý môn khoa học gắn liền với thực nghiệm Năng lực thực nghiệm lực đặc thù nhà Vật lý, lực thiếu nghiên cứu Vật lý nhƣ ngành nghề liên quan Gần nhƣ tất khái niệm, công thức, định luật … Vật lý đƣợc tìm kiểm chứng nhờ vào đƣờng thực nghiệm Do đó, Vật lý mơn tiềm để tạo hội phát triển lực thực nghiệm cho học sinh Và thế, việc phát triển lực thực nghiệm vật lý cho học sinh vô cần thiết Nội dung môn Vật lý THPT đa dạng để thầy cô xây dựng cho học sinh nhiệm vụ phát triển lực thực nghiệm cho học sinh Trong download by : skknchat@gmail.com đó, có nội dung phần Quang học – Vật lý 11 gần gũi với đời sống Về phần nội dung này, trƣớc đây, giáo viên thƣờng định hƣớng học sinh giải tập dựa vào việc học thuộc công thức giải thích tƣợng dựa lý thuyết lý tƣởng Cho đến tại, sau giáo dục theo đƣờng phát triển lực cho học sinh, giáo viên dừng lại việc nỗ lực đƣa vào tƣợng, kết thí nghiệm thực tế để học sinh giải thích Chúng ta đƣa nhiệm vụ cụ thể vào tiết học để tạo hứng thú học tập nhằm phát triển đƣợc lực thực nghiệm cho học sinh nhƣng học sinh chƣa thực có nhiều hội thao tác với thí nhgiệm thiết kế chế tạo tài liệu học tập hay ứng dụng kĩ thuật Ví dụ dạy kiến thức mắt, giáo viên sử dụng mô sách giáo khoa để tƣơng tác với học sinh; chƣa có nghiên cứu đề cập đến ý tƣởng sử dụng mơ hình vật chất chức để giúp học sinh học kiến thức Với kỳ vọng giúp học sinh tiếp thu nhanh chóng kiến thức phát triển lực thực nghiệm, em chọn đề tài nghiên cứu: Xây dựng sử dụng mơ hình vật chất chức mắt dạy học 31: Mắt – Vật lý 11 THPT theo hướng phát triển lực thực nghiệm Lịch sử nghiên cứu vấn đề Nhằm mục đích phát triển lực thực nghiệm Vật lý phần Quang hình cho học sinh bậc phổ thơng, trƣớc có nhiều nghiên cứu đƣợc đƣa Chẳng hạn nhƣ có nghiên cứu việc dùng hệ thống thí nghiệm mở đƣa vào giảng dạy [4] hay sử dụng hệ thống tập thực nghiệm mở số đơn vị kiến thức thuộc chƣơng „Mắt dụng cụ quang‟ [12] giúp học sinh hình thành bƣớc đầu phát triển đƣợc lực thực nghiệm Hoặc có nghiên cứu việc hƣớng dẫn học sinh giải tập phƣơng pháp thực thí nghiệm để phát triển lực thực nghiệm phần Quang hình học [13] … Tuy nhiên, để làm rõ phần nội dung kiến thức học mà phát triển đƣợc lực thực nghiệm cho học sinh nội dung chƣơng “Mắt dụng cụ quang” có đề tài Đặc biệt với nội dung “Mắt” chƣa có nghiên cứu tìm hiểu chi tiết việc phát triển lực thực nghiệm cho học sinh Việc xây dựng mơ hình vật chất chức mắt sử dụng mơ hình dạy học phần kiến download by : skknchat@gmail.com ... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ =====o0o===== LÊ THỊ KHÁNH LINH XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG MƠ HÌNH VẬT CHẤT CHỨC NĂNG CỦA MẮT TRONG DẠY HỌC BÀI 31: MẮT – VẬT LÝ 11 THPT THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC... Xây dựng đƣợc mơ hình cấu tạo vật chất chức mắt xây dựng tiến trình dạy học sử dụng mơ hình dạy ? ?Mắt tật mắt? ?? - Làm rõ sở lý luận cho việc xây dựng phát triển lực thực nghiệm học sinh dạy học Vật. .. tiết học lý thuyết Vì vậy, nghiên cứu xây dựng sử dụng mơ hình vật chất chức mắt vào dạy học ? ?Mắt? ?? hƣớng tốt cho việc phát triển lực thực nghiệm học sinh mơn Vật lý Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​ ,

Hình ảnh liên quan

MÔ HÌNH VẬT CHẤT CHỨC NĂNG CỦA MẮT TRONG DẠY HỌC BÀI 31: MẮT – VẬT LÝ 11  - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

31.

MẮT – VẬT LÝ 11 Xem tại trang 1 của tài liệu.
MÔ HÌNH VẬT CHẤT CHỨC NĂNG CỦA MẮT TRONG DẠY HỌC BÀI 31: MẮT – VẬT LÝ 11  - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

31.

MẮT – VẬT LÝ 11 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng 1.1. Cấu trúc của NLTN - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 1.1..

Cấu trúc của NLTN Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 1.2. Tiêu chí đánh giá và cấp độ đánh giá của các thành tố của NLTN - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 1.2..

Tiêu chí đánh giá và cấp độ đánh giá của các thành tố của NLTN Xem tại trang 23 của tài liệu.
2. Lý luận về sử dụng mô hình trong dạy học Vật lý - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

2..

Lý luận về sử dụng mô hình trong dạy học Vật lý Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 2.1. Cấu tạo của mắt [15] - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Hình 2.1..

Cấu tạo của mắt [15] Xem tại trang 38 của tài liệu.
Sơ đồ 2. Cấu trúc đơn vị kiến thức bài 31: Mắt – Vật lý 11 THPT. - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Sơ đồ 2..

Cấu trúc đơn vị kiến thức bài 31: Mắt – Vật lý 11 THPT Xem tại trang 38 của tài liệu.
Hình 2.2. Thấu kính nước – Mô hình mắt - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Hình 2.2..

Thấu kính nước – Mô hình mắt Xem tại trang 46 của tài liệu.
Kết quả thí nghiệm vận hành mô hình nƣớc để mô tả điều tiết của mắt - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

t.

quả thí nghiệm vận hành mô hình nƣớc để mô tả điều tiết của mắt Xem tại trang 46 của tài liệu.
Hình 2.4. Khi nguồn sáng ở gần và thấu kính nước ở trạng thái đã điều tiết, không điều tiết - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Hình 2.4..

Khi nguồn sáng ở gần và thấu kính nước ở trạng thái đã điều tiết, không điều tiết Xem tại trang 47 của tài liệu.
 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới cho học sinh (35 phút) - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

o.

ạt động 2: Hình thành kiến thức mới cho học sinh (35 phút) Xem tại trang 50 của tài liệu.
GV vẽ hình (hình 31.4 – sgk), yêu cầu HS trả lời: - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

v.

ẽ hình (hình 31.4 – sgk), yêu cầu HS trả lời: Xem tại trang 53 của tài liệu.
 Hoạt động 2: Hình thành kiến thức cho học sinh (35 phút) - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

o.

ạt động 2: Hình thành kiến thức cho học sinh (35 phút) Xem tại trang 55 của tài liệu.
Câu 1: Thầy/cô đã tìm hiểu các phƣơng pháp và hình thức để giảng dạy theo định - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

u.

1: Thầy/cô đã tìm hiểu các phƣơng pháp và hình thức để giảng dạy theo định Xem tại trang 65 của tài liệu.
Câu 3: Thầy/cô đánh giá nhƣ thế nào về sự cần thiết của việc hình thành năng lực - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

u.

3: Thầy/cô đánh giá nhƣ thế nào về sự cần thiết của việc hình thành năng lực Xem tại trang 67 của tài liệu.
 Phần mềm mô hình thí nghiệm. Tranh ảnh. - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

h.

ần mềm mô hình thí nghiệm. Tranh ảnh. Xem tại trang 72 của tài liệu.
PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​
PHIẾU PHỎNG VẤN HỌC SINH Xem tại trang 72 của tài liệu.
Bảng 2.1. Mức độ đồng tình của GV về các quan điểm được đưa ra - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.1..

Mức độ đồng tình của GV về các quan điểm được đưa ra Xem tại trang 76 của tài liệu.
Cho HS quan sát, tìm hiểu hình - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

ho.

HS quan sát, tìm hiểu hình Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng2.2. Các cách tổ chức hoạt động học tập để hình thành và phát triển NLTN cho HS - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.2..

Các cách tổ chức hoạt động học tập để hình thành và phát triển NLTN cho HS Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng 2.5. Mức độ học tập của học sinh đối với các phương tiện học tập và các nhiệm vụ học tập của học sinh - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.5..

Mức độ học tập của học sinh đối với các phương tiện học tập và các nhiệm vụ học tập của học sinh Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 2.6. Các phương tiện học tập và nhiệm vụ học tập học sinh mong muốn - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.6..

Các phương tiện học tập và nhiệm vụ học tập học sinh mong muốn Xem tại trang 80 của tài liệu.
Mô hình (vật chất). 71 59.16% - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

h.

ình (vật chất). 71 59.16% Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 2.7. Mức độ tiếp cận với mô hình trong quá trình học tập Vật lý - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.7..

Mức độ tiếp cận với mô hình trong quá trình học tập Vật lý Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 2.8. Những khó khăn khi học sinh giải quyết nhiệm vụ liên quan đến thực tế và khó khăn khi học bài 31: Mắt – Vật lý 11 THPT - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 2.8..

Những khó khăn khi học sinh giải quyết nhiệm vụ liên quan đến thực tế và khó khăn khi học bài 31: Mắt – Vật lý 11 THPT Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 3.1. Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 1 - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 3.1..

Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 1 Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 3.2. Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 2 - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 3.2..

Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 2 Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 3.3. Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 3 - (LUẬN văn THẠC sĩ) xây dựng và sử dụng mô hình vật chất chức năng của mắt trong dạy học bài 31 mắt  vật lý 11 THPT theo hướng phát triển năng lực thực nghiệm​

Bảng 3.3..

Tiêu chí đánh giá các thành tố NLTN của học sinh đối với nhiệm vụ 3 Xem tại trang 88 của tài liệu.

Từ khóa liên quan