0

1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234a98fc4a

40 4 0
  • 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234a98fc4a

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:23

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số:1970 /SGDĐT-GDMNTH Khánh Hòa, ngày 14 tháng năm 2020 V/v góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non Kính gửi: Các phịng Giáo dục Đào tạo Thực Công văn số 2997/BGDĐT-GDMN ngày 12 tháng năm 2020 Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) việc góp ý dự thảo Thơng tư ban hành Điều lệ trường mầm non; nhằm tiếp tục nhận nhiều ý kiến từ thực tiễn, làm hồn thiện dự thảo Thơng tư trước ban hành, Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT thực nội dung sau: Triển khai lấy ý kiến góp ý, đề xuất, kiến nghị nội dung Dự thảo Thông tư gửi kèm theo Công văn này; góp ý tập trung vào cấu trúc, nội dung Dự thảo, đặc biệt nội dung Hội đồng trường quy định theo Điều 55 Luật Giáo dục 2019: - Góp ý cấu trúc dự thảo Điều lệ trường mầm non so với cấu trúc hành; - Góp ý trực tiếp nội dung dự thảo Điều lệ trường mầm non vào cột “Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung” nêu rõ lý đề xuất chỉnh sửa, bổ sung Tổng hợp báo cáo Sở GDĐT (Phòng GD Mầm non - GD Tiểu học) qua địa email: ntxchinh@khanhhoa.edu.vn trước ngày 25/8/2020 Sở GDĐT yêu cầu Phòng GDĐT nghiêm túc đạo, tổ chức thực báo cáo hạn./ Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Sở; - Website Sở GDĐT; - Lưu: VT, GDMNTH KT GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Đỗ Hữu Quỳnh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẤU TRÚC DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON STT KHUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH Ch�ương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng KHUNG DỰ THẢO 2020 Ch�ương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng LÝ DO Điều Vị trí pháp lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ Điều TT hành Khẳng định vị trí sở GDMN hệ thống GD quốc dân (Đ.23 Luật GD 2019) Điều Nhiệm vụ quyền hạn trường Điều Nhiệm vụ quyền hạn trường mầm mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập Điều Cơ cấu tổ chức nhà trường Điều Các loại hình trường mầm non, Điều Các loại hình trường mầm non, trường trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo giáo độc lập độc lập, lớp mầm non độc lập Điều Tên trường, biển tên trường Điều Phân cấp quản lý nhà nước nhà Điều Phân cấp quản lý nhà nước nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trường, sở giáo dục khác Điều Tổ chức hoạt động nhà trường, Điều Tổ chức hoạt động sở giáo dục nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo dân lập; nhà khác trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục; giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật Ch�ương II Ch�ương II Bổ sung làm rõ đầy đủ tổ chức nhà trường Điều TT hành VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ Điều Vị trí, nhiệm vụ nhà trường, nhà trẻ Điều Tên nhà trường, nhà trẻ; biển tên nhà trường, nhà trẻ Điều Điều kiện thành lập nhà trường, nhà trẻ điều kiện cho phép hoạt động giáo dục Điều Thẩm quyền thành lập cho phép thành lập, thu hôi quyêt đinh lâp cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục, đinh chi hoat đông giao duc sáp nhập, chia, tách, giải thể nhà trường, nhà trẻ Điều 10 Hồ sơ trình tự, thủ tục thành lập cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Điều 11 Sáp nhập, chia, tách, đình hoạt động giáo dục, giải thể nhà trường, nhà trẻ Điều 12 Điều kiện thủ tục đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập; sáp nhập, chia, tách, đình chỉ, giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Điều 13 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Điều 14 Tổ chuyên mơn TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG Chuyển Chương I, Điều Chuyển Chương I, Điều Điều Điều kiện, thủ tục thành lập; điều kiện hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia tách, đình hoạt động, giải thể nhà trường sở giáo dục khác Điều 10 Hội đồng trường Điều 11 Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Điều 12 Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Hội đồng tư vấn Điều 13 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường Điều 14 Tổ chuyên môn Gộp Điều đến Điều 12 TT hành thành Điều Dự thảo có NĐ 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định Điều kiện đầu tư hoạt động lĩnh vực giáo dục Chuyển Điều 16 Dự thảo Điều 18 TT hành Gộp Điều 16 Điều 17 TT hành Điều 19 TT hành Điều 22 TT hành Điều 15 Tổ văn phòng Điều 15 Tổ văn phòng Điều 16 Hiệu trưởng Điều 17 Phó Hiệu trưởng Điều 18 Hội đồng trường Điều 19 Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng tư vấn Điều 16 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Điều 20 Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam đoàn thể nhà trường, nhà trẻ Điều 21 Quản lý tài sản, tài Chương III Chương III CHƯƠNG TRÌNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NUÔI DƯỠNG, NUÔI DƯỠNG, CHĂM SÓC, GIÁO DỤC CHĂM SÓC, GIÁO DỤC TRẺ EM Điều 22 Chương trình giáo dục, kế hoạch thực Điều 17 Thực chương trình giáo dục kế chương trình giáo dục hoạch giáo dục Điều 23 Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tài liệu Điều 18 Đồ dùng, đồ chơi, học liệu xuất phục vụ chương trình giáo dục mầm non phẩm tham khảo Điều 24 Hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, Điều 19 Hoạt động ni dưỡng chăm sóc sức giáo dục trẻ em khỏe Điều 20 Hoạt động giáo dục Điều 25 Hệ thống hồ sơ, sổ sách phục vụ hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Điều 21 Đánh giá kết ni dưỡng chăm sóc sức khỏe, giáo dục Điều 22 Hồ sơ phục vụ hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Điều 26 Đánh giá kết ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Điều 13 Dự thảo Điều 13 Dự thảo Điều 10 Dự thảo Điều 12 Dự thảo Điều 13 TT hành Chuyển Chương IV, Điều 26 Dự thảo Diễn đạt gọn lại Diễn đạt gọn lại ghép nội hàm Đ.30 TT hành, bổ sung thêm nội dung học liệu Tách điều cho phù hợp cấu trúc nội dung CT GDMN Điều 22 TT hành Điều 26 TT hành Điều 25 TT hành Diễn đạt gọn lại Điều 21 Dự thảo Ch��ương IV TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Mục TÀI SẢN CỦA TRƯỜNG MẦM NON, TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ Điều 27 Nhà trư��ờng, nhà trẻ Ch��ương IV TÀI CHÍNH, TÀI SẢN Sửa tên phù hợp với nội hàm Điều 23 Địa điểm, quy mơ, diện tích Sửa tên điều phù hợp nội hàm Điều 28 Phịng ni dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em Điều 29 Nhà bếp Điều 24 Cơ sở vật chất trường mầm non Điều 30 Yêu cầu thiết bị, đồ dùng đồ chơi, tài liệu Điều 25 Thiết bị giáo dục Gộp quy định điều 28.29, dẫn chiếu theo quy định Thông tư 13/TTBGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy định tiêu chuẩn CSVC trường MN, TH, THCS… Diễn đạt gọn lại Điều 26 Quản lý tài chính, tài sản Mục TÀI SẢN CỦA NHÓM TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP Điều 31 Yêu cầu nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Điều 32 Trang thiết bị nhóm trẻ độc lập Điều 33 Trang thiết bị lớp mẫu giáo độc lập Ch�ương V GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN Không quy định không phạm vi điều chỉnh Ch�ương V GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN Điều 34 Giáo viên nhân viên Điều 35 Nhiệm vụ giáo viên Điều 36 Nhiệm vụ nhân viên Điều 37 Quyền giáo viên nhân viên Điều 38 Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên nhân viên Điều 39 Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục giáo viên nhân viên Điều 40 Các hành vi giáo viên nhân viên không làm Điều 41 Khen th�ưởng xử lý vi phạm Chư��ơng VI TRẺ EM Điều 42 Tuổi sức khoẻ trẻ em mầm non Điều 43 Quyền trẻ em sách trẻ em Điều 44 Nhiệm vụ trẻ em Điều 45 Khen thư��ởng, nhắc nhở Điều 27 Giáo viên nhân viên Điều 28 Nhiệm vụ giáo viên Điều 29 Nhiệm vụ nhân viên Điều 30 Quyền giáo viên nhân viên Điều 31 Trình độ chuẩn đào tạo chuẩn nghề nghiệp giáo viên nhân viên Điều 32 Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, trang phục giáo viên nhân viên Điều 33 Các hành vi giáo viên nhân viên không làm Điều 34 Khen th�ưởng xử lý vi phạm Chư��ơng VI TRẺ EM Điều 35 Tuổi sức khoẻ trẻ em mầm non Điều 36 Quyền trẻ em Bổ sung theo Điều 67 Luật GD 2019 Điều 37 Nhiệm vụ trẻ em Chương VII Chương VII QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG MẦM NON, PHỐI HỢP GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG, GIA TRƯỜNG MẪU GIÁO, NHÀ TRẺ, NHÓM ĐÌNH VÀ Xà HỘI TRẺ, LỚP MẪU GIÁO ĐỘC LẬP VỚI GIA ĐÌNH VÀ Xà HỘI Điều 46 Trách nhiệm nhà trường, nhà trẻ, Điều 38 Phối hợp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập gia đình nhà trường Điều 47 Trách nhiệm gia đình Điều 39 Phối hợp ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục nhà trường xã hội Điều 48 Ban đại diện cha mẹ trẻ em nhà Điều 40 Ban đại diện cha mẹ trẻ em trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nội dung nằm phương pháp giáo dục Chương trình GDMN Diễn đạt lại để tăng tính phối hợp GĐ-NT phù hợp tên chương Diễn đạt gọn lại BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHUNG NỘI DUNG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TRƯỜNG MẦM NON (Dự thảo đăng cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT ngày 31/7/2020) NỘI DUNG ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG LÝ DO GHI CHÚ Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều lệ Trường mầm non quy định về: vị trí, nhiệm vụ, tổ chức quản lý trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; chương trình hoạt động ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tài sản trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; giáo viên nhân viên; trẻ em; phối hợp giáo dục nhà trường, gia đình xã hội Điều lệ áp dụng trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ; tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục mầm non,nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập Điều Vị trí pháp lý trư�ờng mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ sở giáo dục mầm non hệ thống giáo dục quốc dân, có tư cách pháp nhân, có tài khoản dấu riêng Đối với nơi không đủ điều kiện cấu tổ chức sở vật chất để thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ thành lập nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập Điều Nhiệm vụ quyền hạn trư�ờng mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập 1 Tổ chức thực việc ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi theo chương trình giáo dục mầm non Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hồ nhập cho trẻ em có hồn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực nhiệm vụ ni dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Huy động, quản lí sử dụng nguồn lực theo quy định pháp luật Xây dựng phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo, bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội địa phương, tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi nhà trường Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức cá nhân để thực hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em Tham mưu với quyền, phối hợp với gia đình, tổ chức cá nhân cộng đồng thực hoạt động giáo dục Tổ chức cho cán quản lý, giáo viên, nhân viên trẻ em tham gia hoạt động xã hội cộng đồng Thực tự kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định bảo đảm chất lượng giáo dục Thực nhiệm vụ quyền hạn khác theo quy định pháp luật Điều Cơ cấu tổ chức nhà trường Cơ cấu tổ chức nhà trường gồm: Hội đồng trường, Hiệu trưởng Phó Hiệu trưởng; Hội đồng tư vấn; tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Cơng đồn, tổ chức Đồn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tổ chun mơn, tổ văn phịng; nhóm trẻ, lớp mẫu giáo Trường mầm non có điểm trường địa bàn khác để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường Mỗi điểm trường Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách phân cơng Phó Hiệu trưởng phụ trách Điều Các loại hình trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập Trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ (sau gọi chung nhà trường), nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập (sau gọi chung sở giáo dục khác) đư�ợc tổ chức theo loại hình: cơng lập, dân lập tư thục Nhà trường, sở giáo dục khác loại hình cơng lập Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất, bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ chi thường xuyên Nhà trường, sở giáo dục khác loại hình dân lập cộng đồng dân cư sở thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất, bảo đảm kinh phí hoạt động quyền địa phương hỗ trợ Nhà trường, sở giáo dục khác loại hình tư thục tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế cá nhân thành lập, đầu tư xây dựng sở vật chất bảo đảm kinh phí hoạt động nguồn vốn ngân sách nhà nước Điều Tên trường, biển tên trường Tên trư�ờng gồm: Trường mầm non (hoặc trường mẫu giáo nhà trẻ) tên riêng trường Tên trư�ờng đ�ược ghi định thành lập, dấu, biển tên giấy tờ giao dịch Biển tên trường a) Góc bên trái: - Dòng thứ nhất: Ủy ban nhân dân cấp huyện tên đơn vị cấp huyện; - Dong thư hai: Phong giao duc va đao tao b) Ở giữa: Tên nhà trường theo quy định khoản
- Xem thêm -

Xem thêm: 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234a98fc4a,