0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

PHỐI HỢP GIÁO DỤC NHÀ TR�ƯỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘ

Một phần của tài liệu 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234A98FC4A (Trang 38 -40 )

VÀ XÃ HỘI

Điều 38. Phối hợp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục giữa gia đình và nhà trường

1. Phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường nhằm đảm bảo sự đồng thuận trong nhận thức cũng như trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục; đa dạng nguồn lực xây dựng cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm môi trường giáo dục tốt nhất cho từng trẻ em.

2. Phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường đảm bảo nguyên tắc chủ động, cộng đồng trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, hợp tác, chia sẻ.

3. Gia đình chủ động liên hệ, trao đổi, phối hợp với nhà trường về tình hình của trẻ em nhằm phối hợp trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhà, tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường.

4. Tự nguyện đóng góp trí tuệ, công sức, kinh phí, vật chất phục vụ việc tăng cường cơ sở vật chất và các hoạt động của nhà trường, thực hiện quyền giám sát để sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

5. Tham gia và tạo điều kiện cho con em được tham gia các hoạt động của cộng đồng với nội dung và hình thức phù hợp góp phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 39. Phối hợp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục giữa nhà trường và xã hội

1. Tham mưu, đề xuất với chính quyền để tạo điều kiện cho nhà trường phát triển về quy mô, xây dựng cơ sở vật chất; tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà

trường.

2. Công khai kế hoạch giáo dục của nhà trường và các hoạt động phối hợp với cha mẹ trẻ. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ cho cha mẹ trẻ và cộng đồng; thực hiện phòng bệnh, kiểm tra sức khoẻ cho trẻ em trong nhà trường.

3. Huy động các nguồn lực của cộng đồng, cha mẹ trẻ chăm lo sự nghiệp giáo dục mầm non, xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị và tổ chức các hoạt động của nhà trường theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính tự nguyện của người tham gia; xây dựng môi tr�ường giáo dục an toàn, thân thiện; tạo điều kiện nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

4. Sử dụng có hiệu quả các nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh cho nhà trường, đảm bảo nguyên tắc công khai và quyền giám sát của người đã đóng góp. Quan tâm, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, vận động và tạo điều kiện để trẻ em đến trường.

5. Tổ chức cho trẻ bước đầu làm quen, tham gia tìm hiểu các hoạt động tại địa phương với hình thức và mức độ phù hợp như: di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề địa phương; giáo dục giá trị, đạo đức, lối sống, tăng cường các hoạt động trải nghiệm cho trẻ.

6. Tiếp thu ý kiến phản hồi tích cực của cha mẹ trẻ, cộng đồng về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường.

7. Chủ động đề xuất sự hỗ trợ từ cộng đồng trong việc giáo dục trẻ em.

8. Hỗ trợ, giám sát nhà trường thực hiện các hoạt động. Phản hồi với nhà trường về các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 40. Ban đại diện cha mẹ trẻ em

1. Nhà trường có Ban đại diện cha mẹ trẻ em của nhà trường. Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có Ban đại diện cha mẹ trẻ em của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

2. Ban đại diện cha mẹ trẻ em được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Một phần của tài liệu 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234A98FC4A (Trang 38 -40 )

×