0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (40 trang)

GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN Điều 27 Giáo viên và nhân viên

Một phần của tài liệu 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234A98FC4A (Trang 32 -38 )

Điều 27. Giáo viên và nhân viên

Giáo viên là người làm nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 28. Nhiệm vụ của giáo viên

1. Giáo viên có những nhiệm vụ sau đây:

a. Bảo vệ an toàn về thể chất, tinh thần và tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, cơ sở giáo dục khác;

b. Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá và quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, cơ sở giáo dục khác;

c. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp; Thực hiện quy tắc ứng xử của giáo viên, các quy định về đạo đức nhà giáo theo quy định;

d. Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em;

e. Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

g. Thực hiện quy định của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, quyết định của Hiệu trưởng.

2. Giáo viên cốt cán là người có chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, có uy tín trong nhà trường, được hiệu trưởng hoặc cơ quan quản lí giáo dục đề cử. Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 của Điều này, giáo viên cốt cán còn làm nòng cốt trong sinh hoạt chuyên môn; hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp

trong giảng dạy, giáo dục và phát triển nghề nghiệp.

Điều 29. Nhiệm vụ của nhân viên

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường, cơ sở giáo dục khác.

3. Bảo đảm an toàn cho trẻ trong ăn uống và sinh hoạt tại nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến ăn uống cho trẻ, đảm bảo không để xảy ra ngộ độc đối với trẻ em.

4. Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường, cơ sở giáo dục khác; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp; thực hiện quy tắc ứng xử của nhân viên theo quy định.

5. Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

6. Thực hiện các quy định của nhà trường, cơ sở giáo dục khác, quyết định của Hiệu trưởng.

Điều 30. Quyền của giáo viên và nhân viên

1. Giáo viên, nhân viên có những quyền sau đây:

a. Được hưởng tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

b. Được bảo vệ thân thể, nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, h�ưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

c. Đ�ược tự chủ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Đ�ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

d. Được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng nguyên lương, phụ

cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền cử đi học tập, bồi dưỡng.

e. Được khen thư�ởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

g. Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Giáo viên cốt cán, ngoài những quyền nêu tại khoản 1 của Điều này, còn được tạo điều kiện để tham gia các đợt tập huấn, hội thảo dành cho giáo viên cốt cán; tham gia các hoạt động của mạng lưới giáo viên cốt cán cấp huyện, cấp tỉnh và toàn quốc.

Điều 31. Trình độ chuẩn được đào tạo và chuẩn nghề nghiệp của giáo viên và nhân viên

1. Giáo viên mầm non có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Giáo viên mầm non chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên được nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định. Hằng năm, giáo viên tự đánh giá và được nhà trường đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non làm căn cứ xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp.

2. Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên kế toán, văn thư, y tế và thủ quỹ được quy định tại các văn bản quy định tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đối với nhân viên nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng nghiệp vụ để thực hiện được nhiệm vụ được giao.

Điều 32. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, trang phục của giáo viên và nhân viên

1. Hành vi, ngôn ngữ, ứng xử, của giáo viên và nhân viên thân thiện, yêu thương, tôn trọng đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Trang phục của giáo viên và nhân viên phù hợp, đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Điều 33. Các hành vi giáo viên và nhân viên không được làm

1. Các hành vi giáo viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em;

b) Xuyên tạc nội dung giáo dục;

c) Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;

d) Đối xử không công bằng đối với trẻ em; e) Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền;

g) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; Làm việc riêng khi đang tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

2. Các hành vi nhân viên không được làm:

a) Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em;

b) Đối xử không công bằng đối với trẻ em; c) Bớt xén khẩu phần ăn của trẻ em; d) Làm việc riêng khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Điều 34. Khen th�ưởng và xử lý vi phạm

1. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có thành tích được khen thưởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

2. Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên có hành vi vi phạm các quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

Ch�ương VI TRẺ EM

Điều 35. Tuổi của và sức khoẻ của trẻ em mầm non

1. Trẻ em từ ba tháng tuổi đến sáu tuổi được nhận vào cơ sở giáo dục mầm non.

2. Trẻ khuyết tật được nhập học ở độ tuổi cao hơn so với quy định chung là 3 tuổi.

Điều 36. Quyền của trẻ em

1. Đư��ợc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tại cơ sở giáo dục mầm non thuận tiện với điều kiện đi lại của trẻ và phù hợp với khả năng tiếp nhận của cơ sở giáo dục mầm non.

2. Đư��ợc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non phù hợp với khả năng và nhu cầu của trẻ.

3. Trẻ em khuyết tật được giáo dục hòa nhập tại cơ sở giáo dục mầm non theo quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và được hưởng chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật theo quy định.

4. Đ�ược đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần; được chăm sóc, tôn trọng và đối xử bình đẳng; được đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng; được đảm bảo những điều kiện cơ sở vật chất, vệ sinh, an toàn tại cơ sở giáo dục mầm non.

5. Được tham gia các hoạt động phát huy khả năng của cá nhân.

6. Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 7. Đ�ược hư��ởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 37. Nhiệm vụ của trẻ em

1. Lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo và người lớn; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè, em nhỏ.

2. Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục dành cho trẻ em phù hợp với khả năng, lứa tuổi.

3. Trang phục gọn gàng, phù hợp lứa tuổi, thuận tiện cho các hoạt động tại cơ sở giáo dục mầm non.

4. Giữ gìn vệ sinh cá nhân; tham gia giữ gìn vệ sinh trường, lớp tùy theo khả năng, góp phần bảo vệ môi trường.

5. Thực hiện các quy định của cơ sở giáo dục mầm non.

Ch�ương VII

Một phần của tài liệu 1970-CV-GDMNTH-14-8-2020_234A98FC4A (Trang 32 -38 )

×