0

Thương lượng tập thể tại doanh nghiệp theo pháp luật lao động việt nam

94 7 0
  • Thương lượng tập thể tại doanh nghiệp theo pháp luật lao động việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỒN C NG N THƯ NG Ư NG TẬP TH TẠI DO NH NGHI P THEO PH P UẬT O ĐỘNG VI T N LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC C N ườ : ậ ướng dẫn khoa họ : T TP HỒ CHÍ ố: 38 - INH, NĂ T T 11 Hư ỜI C T V N ĐO N ậ ậ ” o Đ C D NH BLL B L ỤC T VI T TẮT L L ILO L L ch LDN L Qu c h c C ng hoà xã h i t Nam khoá VIII, k h p th thơng qua 60/2005/QH c C ng hồ xã h i ch 2005 L SDL TLTT Ư ƯL c Qu c h i t Nam khoá XI ỤC ỤC PH N Ở Đ U CHƯ NG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ Ý UẬN C BẢN VỀ THƯ NG Ư NG TẬP TH 1.1 ậ 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 V N ư ậ ố ư ắ 1.3.1 14 18 ậ Ng 18 1.3.2 20 1.3.3 21 1.3.4 22 1.3.5 23 1.4 Đ 1.4.1 T 1.4.2 B ỹ ă ậ 23 ộ ộ 24 ộ ó ầ ă , 25 ý ộ ổ ứ 27 1.4.3 CHƯ NG 2: PH P UẬT O ĐỘNG VI T N VỀ THƯ NG Ư NG TẬP TH TẠI DO NH NGHI P VÀ TH C TRẠNG P DỤNG 29 2.1 Q ậ V N ư ậ 29 2.1.1 ầ 2.1.2 2.1.3 2.1.4 ộ 2.2.1 ộ ậ 34 40 T 31 ạ , T 2.1.5 2.2 29 42 ậ V N 45 á 45 2.2.2 ạ 51 CHƯ NG 3: ỘT SỐ GIẢI PH P G P PH N HOÀN THI N H THỐNG PH P UẬT O ĐỘNG VI T N VỀ THƯ NG Ư NG TẬP TH TẠI DO NH NGHI P 65 3.1 3.2 3.3 Q Đ 3.4 3.5 3.6 N T N 3.7 3.8 B B ư ậ 65 ậ 66 ậ ườ ư ậ 69 dung ư ậ 73 , ư ậ 74 ổ ườ ướ ố ướ 79 ư ậ 80 80 T UẬN 82 PH N ý ỞĐ U ọ TLTT”) SDL L L Comment [l1]: L L ỉ TƯ ĐTT”) ƯL ƯL ỉ L ũ L ầ Ở L ặ ầ L ầ ằ L T ộ T L Collective Bargaining and Labor Relations: Cases, Practice, and Law (Michael R Carrell and Christina Heavrin); The Practice of Collective Bargaining (James P Begin and Edwin F Beal); Collective Bargaining in the Public Sector: Labour/Management Relations and Public Policy (Alan Edward Bent and T Zane Reeves); Academic Collective Bargaining (Ernst Benjamin and Michael Mauer), v.v nh ng cơng trình uv TLTT nhi khác Tuy nhiên, nh ng cơng trình nghiên c c ti n hành nhi u ki n kinh t , tr , xã h i, t v i Vi t Nam Chúng ta có th tham kh nghiên c lý lu n xây d ng pháp lu t v TLTT phù h p v u ki n c a Vi t Nam ũ L L ộ L ộ ); ” T ỏ L B ộ ” L T ỏ ); L L ộ ); ầ ” ” ); ” ); ầ ” ) ầ ƯL ầ m L ầ , ố , 31  L L ; L ; L  ặ ỉ ; L L  L Đố L ;  ; L L ỉ L L  L B L 2007 L B Đ”) BLL nh L L CĐ”)  L L ILO”) L L B  L C Ý ọ ầ L ầ L L Bố ậ ă ầ L L ầ L CHƯ NG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ Ý UẬN C Ư NG TẬP TH 1.1 BẢN VỀ THƯ NG ậ 1.1.1 L SDL ; ằ ; ũ ầ ầ L B S TLTT ỷ XVIII1 công - L SDL ầ L ầ Comment [l2]: ỷ gi ầ õ SDL L i ầ ặ ) TƯTT”) ỷ ỉ ầ ) L L Comment [l3]: TLTT ầ ầ – Beatrice Webb John P Windmuller et al (1987), Collective bargaining in industrialised market economies: A reappraisal Geneva: International labour office, tr ) ƯL ” ộ , h L tr 204 G.J Bamber and P Sheldon (2007), Collective bargaining: An international analysis” Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies, tr 591 ? ằ L ầ D L L SDL ặ ằ ỉ ũ ”7 ằ L ỉ ỉ D L L ũ C v xúc ti n TLTT, 1981 Thu t bên m SDL nh nh m i quan h m i quan h nhi u t ch ướ ố 154”) L ng "TLTT" áp d ng cho m i cu SDL SDL ặc m t hay nhi i m t bên m t hay nhi u t ch c c L u ki ng s d ng; (ii) gi gi a nh SDL i nh L ; ) gi a nh SDL ặc t ch c c a h cc L ng gi a m t u t ch c c a : (i) Quy i quy t nh ng i quy t nh ng v i m t ầ nh t " L ng v t th c ti n qu c gia có th ũ bao g m c nh ng cu ” m " i di c [ L ] L L L u kho John P Windm ) ” ”10 SDL u ki n làm vi c c a nhân viên, v quy n trách thích thích thích thích , tr , tr Part I (2) – Act 177 Industrial Relations Act 1967 (Incorporating all amendments up to January 2006) (http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/48066/99440/F1841123767/MYS48066.pdf ) 10 L D BLL L L D L L L SDL L Doanh ; L L SDL SDL SDL 178 ” L L ũ L ầ ầ ầ L L ầ SDL ầ L ; SDL SDL SDL ; L ặ L L 3.7 B ặ D ư ậ L L BLL ặ ặ L L ; ặ ặ L ; ; ũ L 3.8 B SDL 178 ặ http://www.baomoi.com/Khong-khoan-trang-cho-Cong-doan/47/7420572.epi 75 ỉ ỉ ặ ; ặ ầ ầ ; ũ SDL L L ặ ầ L 113/2004/N - SDL ngày 16 tháng n D ũ BLL ầ ầ BLL L D L BLL BLL 76 T UẬN ỷ L L L SDL ũ L ằ BLL BLL L ƯL ũ : ộ õ L SDL công; L ; L ; L ; ă ằ ƯL ; ; TLTT ũ L ỉ L ầ L ,L ầ L D ầ BLL L D T ứ L ặ õ T ứ ƯL ” ũ L ặ , ặ T ứ L L B 77 L ặ ” T ứ L L L ằ ƯL ằ T ứ ă , qu SDL L ầ L T ứ L Ư ặ T ứ L SDL õ SDL ặ L ặ L L T ứ ằ L D BLL T ứ L B L ầ ; 78 h D NH Vă ậ Vă ậ V ỤC TÀI I U TH HẢO N L B L L L L 60/2005/QH 2005 L S 36 L S L 50/2005/QH11 S -SL ầ Ngh nh s B 1990 ầ Ngh ƯL nh s 18/CP ngày 26 ũ nh v 12 1992 ng i di 10 BLL 11 ƯL -CP ngày 11-11- S B L 12 ầ 13 L BLL 14 - 15 L -BL L 16 B - L L ầ ty trách 17 L L ” 18 ỉ - B D ầ Vă ậ ướ 19 L 29/6/2007 20 ) 21 L B 22 N B L 23 Ð L 24 25 26 27 28 Vă 29 D B L 30 D L t L 3/2010 31 ầ 32 ầ L 33 T T V S ) 34 ” ộ , Minh 35 L ầ ) ộ ” , L 36 ầ , –S 37 L ) ộ & á ộ ớ ) ộ ” ) L 38 L – S T ) 39 ” Tạ ứ áp, (115), tr 48-54 ộ 40 Chang - Hee Lee (2006), ộ , L ) 41 ầ ” T , (12), tr 31 – 33 42 L ) L ” Tạ , (22), tr.37 – 42 ứ ) , (4), tr 46-52 43 ứ ” B 44 B L – ă 2011 ổ ) Bá á 15 ă B - TB B 45 B L ộ D – B ) Bá á ứ L ) ) (2011), B ầ ứ L ) Bá ă 2011 L am (2010), B ổ , Geneva W ứ , Geneva ) Bá ă 200 ứ L ổ ) B ầ W L ứ 50 L á I O B ) 49 L T ổ L Bá 51 ổ L Bá 48 ổ 46 ILO (1992), D 47 D S 52 G.J Bamber and P Sheldon (2007), Collective bargaining: An international analysis” Comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies 53 Bernard Gernigon, Alberto Odero & Horacio Guido (2000), Collective bargaining: ILO standards and the principles of the supervisory bodies, ILO – Geneva 54 International Labour Office (1994), Freedom association and collective bargaining, Geneva 55 Sriyan de Silva (1996), Collective bargaining negotiations, ILO 56 John P Windmuller et al (1987), Collective bargaining in industrialised market economies: A reappraisal, International labour office - Geneva T 57 Guy Davidov (2004), Purpose and scope”, International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Vol 20, tr 81-106 58 Y Y ) collective bargaining in East Asi ” L Office, Industrial and Employment Relations Department - Geneva: ILO, v (Working paper ; no.8) T I 59 http://baoninhbinh.org.vn 60 http://www.baothuathienhue.vn 61 http://congdoan.most.gov.vn 62 http://www.congdoandanang.org.vn 63 http://www.congdoankh.org.vn 64 http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn 65 http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn 66 http://www.eurofound.europa.eu 67 http://www.ilo.org 68 http://www.itcilo.org/en 69 http://www.izabacninh.gov.vn 70 http://laodong.com.vn 71 http://laodongxahoionline.vn 72 http://www.molisa.gov.vn 73 http://www.nclp.org.vn 74 www.nld.com.vn 75 http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn 76 http://www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn 77 http://www.tamnhin.net 78 http://www.thesaigontimes.vn 79 http://tratu.soha.vn 80 http://www.tuvanluat.com.vn 81 http://vieclamtiengiang.vn 82 http://vietnamnet.vn PHỤ ỤC PHỤ ỤC SỐ SỐ Ư NG THỎ Ư C O ĐỘNG ĐƯ C B ố ố T ỏ ướ Hồ C Nă ậ Số 2007 2008 2009 2010 6/2011 ộ Ý T ý T A 464 22,08 B 931 43,46 C 706 33,32 A 464 22,38 B 998 47,61 C 629 30,01 A 890 25,82 B 1.449 42,04 C 1.107 32,0 A 1.220 32,93 B 1.226 33,09 C 1.259 33,98 A 1.411 37,18 B 1.932 50,91 C 452 11,56 T PHỤ ỤC SỐ T QUẢ HẢO S T C I O VÀ TỔ CH C TÀI CHÍNH QUỐC T IFC VỀ THƯ NG Ư NG TẬP TH VÀ HOẠT ĐỘNG C NG ĐOÀN TRONG NGÀNH C VI T NAM B 1: V N , ậ ố 64 28 2 11 Câu hỏi Số nhà máy khơng tn th ng có l y ý ki n công ng v pháp lu t yêu cầu ph i l y ý ki n không? i s d ng có t ch ng t p th t ch ng m t cách thi n chí v công ầm th i không? i s d ng có t ch ng t p th v vi c thành l s v p không? is d ng có h n ch v cầ ng mà khơng có lý khơng? is d ng có th u kho nh t ng t p th không? Ng i s d ng có ph bi i ng bi t v Th ng T p th ? 32 i s d 1 13 ILO T ch c Tài Qu c t (IFC) (2011), Better Work Vi t Nam: Ngành may m c: Báo cáo tổng h p v tuân th lần thứ hai, Geneva B 2: 64 can thi p phân bi V N , Câu hỏi ối x ố ố 28 2 11 Số nhà máy không tuân th c t h i h p 58 khơng có mặt c a ban qu n lý khơng? is d ng có xem xét h vi c c a ặc xem n ho ah quy nh n d ng không? is d ng có sách ph c p i ặn không cho h ặc ho ng c ? is d a qu y nhi ng h tham ặc ho ng c a ? is d ng có s d ng danh sách trù d p không cho thành viên ặ c n d ng khơng? is d ng có t ch i gia h n h p ng c a nh i tham gia vào ho ng? is d ng có sa th i thành viên ban ch y ý ki n ban ch ặ p ? is d ng có sa th i nh ng cơng ặc ho t ng công ? i s d ng có can thi p, thao 60 túng, ki ? i s d ng có khuy n khích thành l p m ch ng l i ? ILO T ch c Tài Qu c t (IFC) (2011), Better Work Vi t Nam: Ngành may m c: Báo cáo tổng h p v tuân th lần thứ hai, Geneva B 3: V N , ậ ố 78 16 11 Câu hỏi Số nhà máy khơng tn th ng có l y ý ki n công ng v pháp lu t yêu cầu ph i l y ý ki n không? i s d ng có t ch ng t p th t ch ng m t cách thi n chí v công ầm th i không? i s d ng có t ch ng t p th v vi c thành l s v p không? is d ng có h n ch v cầ ng mà khơng có lý khơng? is d ng có th u kho nh t ng t p th không? is d ng có ph bi i ng bi t v Th ng T p th ? 21 i s d 0 17 ILO T ch c Tài Qu c t (IFC) (2011), Better Work Vi t Nam: Ngành may m c: Báo cáo tổng h p v tuân th lần thứ ba, Geneva B 4: V N , Câu hỏi nh nh i di t c t thành l p gia a khơng? c t thành l p gia a h không? ti p c n công nhân c không? is d ng h p doanh nghi p c) hoặ ng h ầ c ngoài) vào qu ? is d ng có cung c p cho công v t ch t th i gian cần thi ho ng khơng? is d ng có u cầu công nhân ? ố 78 16 11 Số nhà máy không tuân th 78 78 1 ILO T ch c Tài Qu c t (IFC) (2011), Better Work Vi t Nam: Ngành may m c: Báo cáo tổng h p v tuân th lần thứ ba, Geneva ... n c a doanh nghi ” c m t doanh nghi p L L Theo ILO, thu t ng " i di L " ỉ nh c pháp lu t t p quán qu c gia công nh ) i di th i di ặ ỉ nh bầu ra; (b) hoặ i di c bầu ra, c th i di c nh L doanh. .. L L ; L ; SDL L L pháp lý cho t ầ L L ặ ầ L L SDL ậ C L ằ Ư SDL ặ ặ L ặ L L ) ; ) L ; ầ L ặ L 58 26 ) L L SDL ầ ầ ặ ặ CHƯ NG 2: PH P UẬT O ĐỘNG VI T N VỀ THƯ NG Ư NG TẬP TH TẠI DO NH NGHI P VÀ... khác có liên quan ) các quan NL ặ ), c quan nhà n ích NL lao ỉ quan lao 20 quan lao ” L – 21 SDL ặ L C nào, nhóm ba bên có ngh a quan lao Nhà n , NSDL NL nhóm , n ng riêng ỉ n ầ thành quan xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Thương lượng tập thể tại doanh nghiệp theo pháp luật lao động việt nam ,