0

pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại

53 1 0
  • pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI VÕ THỊ ĐÀI PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT Chuyên ngành Luật Thƣơng mại TP.HCM - 2011 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA THƢƠNG MẠI  KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA 2007 – 2011 PHÁP LUẬT VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Sinh viên thực hiện: Võ Thị Đài Khóa: 32 MSSV: 3220003 Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Văn Vân TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2011 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Năm 2006 Việt Nam thức trở thành thành viên tổ chức thƣơng mại quốc tế WTO Đã đánh dấu bƣớc phát triển kinh tế quốc gia nhƣ đánh dấu thử thách kinh tế Việt Nam, phải đối đầu với kinh tế lớn mạnh giới Cũng nhƣ lĩnh vực kinh tế khác lĩnh vực kinh doanh tiền tệ lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm có vai trị quan trọng kinh tế quốc gia Ngân hàng với chất tổ chức đặc thù có chức kinh doanh tiền tệ, ngân hàng thƣơng mại thực hoạt động kinh doanh thơng qua quan hệ tín dụng mối quan hệ ngân hàng với tổ chức, cá nhân đƣợc thiết lập phát triển gắn ngân hàng gần với hoạt động sản xuất kinh doanh xã hội Có thể nói cho vay hình thức kinh doanh đặc trƣng phổ biến Đối tƣợng kinh doanh chủ yếu tiền tệ gắn với đặc trƣng chuyển giao tạm thời giá trị tiền tệ từ chủ thể sang chủ thể khác khoảng thời gian định nên thân hoạt động cho vay hàm chứa nhiều rủi ro Vấn đề đặt làm để phòng ngừa hạn chế đƣợc rủi ro Nếu ta khơng có thiết chế để bảo đảm cho khoản tiền vay cho vay hiệu quả, ngân hàng đặt trƣớc rủi ro khó lƣờng loại hàng hóa chứa đựng nhiều rủi ro, “tiền tệ” Vì nhà lập pháp Việt Nam xây dựng thiết chế để bảo đảm rủi ro cho hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại, biện pháp chấp, cầm cố, bảo lãnh Tuy nhiên, biện pháp chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại vấn đề đƣợc quan tâm cần phải làm rõ khía cạnh pháp lý Nhất điều kiện thị trƣờng tài chƣa đạt đến độ hồn hảo cần thiết, tài sản bảo đảm chế tốt để giảm thiểu lựa chọn bất lợi tâm lý ỷ lại thông tin bất cân xứng gây ra, nhằm bảo đảm an tồn hoạt động tín dụng nhƣ nâng cao lực cạnh tranh tổ chức tín dụng Việt Nam Vì thế, ngân hàng áp dụng hình thức dè dặt vấn đề phức tạp so với hình thức bảo đảm khác Nếu nhƣ hình thức bảo đảm khác tài sản diện sẵn ngân hàng việc định giá cho vay Cịn hình thức bảo đảm đặc biệt này, tài sản mang bảo đảm để vay vốn có liên quan đến ngƣời thứ ba phụ thuộc nhiều vào khả trả nợ ngƣời Và tài sản bảo đảm vật, giấy tờ có giá mà quyền địi nợ - quyền tài sản, trị giá đƣợc tiền chuyển giao đƣợc giao dịch dân Quyền địi nợ quyền địi nợ có quyền địi nợ hình thành tƣơng lai Do đó, vấn đề định giá tài sản, xử lý tài sản…trở nên phức tạp Thiết nghĩ, khai thác hiệu đƣợc hình thức cho vay thông qua nhận bảo đảm quyền địi nợ chắn mang lại nguồn thu nhập đáng kể nâng cao uy tín ngân hàng Đồng thời, đáp ứng kịp nhu cầu vốn nhà đầu tƣ, từ góp phần vào tăng trƣởng chung kinh tế Xuất phát từ lý mà khóa luận chọn tìm hiểu, phân tích nhƣ giải vấn đề pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Tình hình nghiên cứu đề tài: Vấn đề nghiên cứu pháp luật chấp tài sản hoạt dộng tín dụng ngân hàng có số cơng trình nghiên cứu, chẳng hạn nhƣ: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân đề tài: “Lý luận thực tiễn chấp bảo đảm thực hợp đồng tín dụng ngân hàng” Bùi Nghĩa (năm 2000); “Thế chấp tài sản đề vay vốn tổ chức tín dụng – Một số vấn đề lý luận thực tiễn” Kiều Vũ Thụy Uyên (năm 2003); “Pháp luật chấp tài sản tổ chức tín dụng – Thực trạng hƣớng hoàn thiện” Huỳnh Thị Kim Quý (năm 2006); “Pháp luật chấp tài sản hoạt động tín dụng ngân hàng” Lê Hồng Phƣơng Thủy (năm 2008); “Pháp luật chấp tài sản hình thành tƣơng lai hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại” Võ Trần Khƣơng (năm 2010) Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nghiên cứu chấp tài sản với tƣ cách biện pháp bảo đảm tiền vay đƣa giải pháp đề ngân hàng hạn chế rủi ro Nhƣng cơng trình nghiên cứu đƣợc nghiên cứu theo quy định pháp luật đƣợc sửa đổi, khơng cịn phù hợp với thực tiễn phát sinh nhiều vấn đề mà luận văn chƣa đề cập tới Tuy nhiên, liên quan đến vấn đề chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại nói nay, chƣa có cơng trình khoa học nghiên cứu đề tài Mặt khác, vấn đề cụ thể, vấn đề riêng vấn đề chung Do đó, cần đƣợc nghiên cứu cách chi tiết phù hợp với quy định pháp luật hành Mục đích nghiên cứu đề tài: Trong trình nghiên cứu, ngƣời viết tập trung làm rõ sở lý luận thực tiễn áp dụng pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại dƣới khía cạnh Bộ luật dân (BLDS) 2005, Luật tổ chức tín dụng 2011, Nghị định số 163/2006/ NĐ-CP ngày 29/12/2006 CP giao dịch bảo đảm, Nghị định số 83/2010/ NĐ-CP ngày 23/07/2010 CP đăng ký giao dịch bảo đảm… Trên sở phân tích thực tiễn áp dụng biện pháp chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Từ đó, tìm bất cập, vƣớng mắc, để đề xuất số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế bất cập nhằm hoàn thiện pháp luật nói chung, pháp luật chấp quyền địi nợ hoạt động cho vay nói riêng Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp chấp quyền đòi nợ hoạt cho vay ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Các hoạt động chấp khác đối tƣợng nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu: Khóa luận sử dụng phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử kết hợp phƣơng pháp phân tích, đánh giá, tổng hợp quy định pháp luật hành để tìm điểm phù hợp điểm bất cập thực tế Trên sở đƣa giải pháp, kiến nghị để góp phần hồn thiện pháp luật Phạm vi nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài đƣợc giới hạn phạm vi chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại đề tài đƣợc xem xét quy định pháp luật hành nhƣ trƣớc chấp quyền đòi nợ pháp luật dân nói chung pháp luật ngân hàng nói riêng Kết cấu khóa luận: Kết cấu khóa luận gồm chƣơng với nội dung sau: Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ ngân hàng thƣơng mại CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát quyền đòi nợ pháp luật Việt Nam Ngân hàng tổ chức trung gian tín dụng, vừa đóng vai trị chủ nợ vừa đóng vai trị nợ Ngân hàng nợ lớn thực hoạt động huy động vốn từ chủ thể có vốn nhàn rỗi xã hội phải trả lãi suất cho số vốn huy động đƣợc Để sử dụng vốn huy động cách có lợi nhất, ngân hàng thơng qua hoạt động cấp tín dụng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn Trong trƣờng hợp ngân hàng đóng vai trị chủ nợ nhiều nợ Tuy nhiên, ngƣời vay khơng tốn nợ cho ngân hàng hậu khó lƣờng chí dẫn đến tình trạng ổn định cho toàn hệ thống ngân hàng Để hạn chế rủi ro nói trên, biện pháp bảo đảm tiền vay đƣợc áp dụng Thế chấp quyền đòi nợ lựa chọn để đảm bảo khoản vay ngân hàng thƣơng mại Nhận thức rằng, để nghiên cứu pháp luật chấp quyền đòi nợ trƣớc tiên cần nhận diện quyền đòi nợ đặc điểm 1.1.1 Khái niệm quyền địi nợ Luật La Mã cổ đại ghi nhận: hợp đồng vay tài sản, Luật 12 bảng giới hạn mức lãi suất 1%/tháng quy định chế tài trƣờng hợp cho vay với lãi suất cao mức quy định1 Đồng thời pháp luật cho phép nợ có quyền mang thân thể dùng làm vật bảo đảm hợp đồng nợ không trả đƣợc nợ chủ nợ có quyền bắt giữ giết chết nợ2 Đây chế định ghi nhận quyền đòi nợ Thực tế quyền đòi nợ đƣợc hình thành từ lâu, quy định bƣớc khởi đầu, sở để hình thành chế định quyền đòi nợ sau Điều 18a, điều 18b bảng VI Luật 12 bảng (Duedecim Tabulae) nhà nƣớc La mã ban hành năm 449 trƣớc Công nguyên Điều 5, điều bảng III Luật 12 bảng (Duedecim Tabulae) nhà nƣớc La mã ban hành năm 449 trƣớc Công nguyên Từ quy định luật La Mã, quyền đòi nợ hiểu theo nghĩa hẹp nhƣ sau: quyền yêu cầu trả nợ tổ chức, cá nhân bên có nghĩa vụ trả nợ đến hạn thực nghĩa vụ theo thỏa thuận Tuy nhiên xét kinh tế thị trƣờng nay, quyền đòi nợ đƣợc hiểu rộng nhƣ sau: quyền tổ chức, cá nhân yêu cầu bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ trả nợ phát sinh từ hợp đồng, giao dịch khác hợp đồng, chứng thứ có ghi nhận quyền u cầu nợ tốn số tiền định Nhƣ quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng vay, hợp đồng mua bán, hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng dịch vụ …, hay nói cách khác quyền địi nợ phát sinh từ hợp đồng song vụ, hợp đồng có ghi nhận thỏa thuận bên việc toán tiền Quyền địi nợ biểu dƣới nhiều hình thức khác nhau, thơng qua hình thức chủ sở hữu chứng minh đƣợc quyền địi nợ Ví dụ nhƣ: chủ thể mua trái phiếu từ tổ chức phát hành, thông qua trái phiếu mua, chủ thể mua trái phiếu có quyền địi nợ tổ chức phát hành trái phiếu đến hạn Trái phiếu loại chứng khoán đƣợc ghi nhận khoản 3, điều Luật Chứng khốn 2005 Có thể hiểu trái phiếu chứng nhận nghĩa vụ nợ ngƣời phát hành phải trả cho ngƣời sở hữu trái phiếu khoản tiền cụ thể (mệnh giá trái phiếu), thời gian xác định với lợi tức quy định Ngƣời phát hành chứng thƣ nợ doanh nghiệp (trái phiếu doanh nghiệp), Chính Phủ (cơng trái, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc nhà nƣớc), Chính quyền địa phƣơng (trái phiếu quyền địa phƣơng) Ngƣời mua trái phiếu cá nhân doanh nghiệp Tên ngƣời mua trái phiếu đƣợc ghi trái phiếu (trƣờng hợp gọi trái phiếu ghi danh) không đƣợc ghi (trái phiếu vơ danh)3 Ngồi ra, hối phiếu hình thức thể quyền địi nợ Có hai loại hối phiếu: hối phiếu nhận nợ hối phiếu đòi nợ Hối phiếu địi nợ giấy tờ có giá ngƣời ký phát lập, yêu cầu ngƣời bị ký phát tốn khơng điều kiện số tiền xác định có yêu cầu vào thời điểm định tƣơng lai cho ngƣời thụ hƣởng http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_phi%E1%BA%BFu Hối phiếu nhận nợ giấy tờ có giá ngƣời phát hành lập, cam kết tốn khơng điều kiện số tiền xác định có yêu cầu vào thời điểm định tƣơng lai cho ngƣời thụ hƣởng4 Nhƣ vậy, quyền đòi nợ phải đƣợc thể dƣới chứng thƣ rõ ràng hợp pháp nhƣ trái phiếu, hối phiếu, chứng ghi nhận nợ… biểu qua dƣới dạng hợp đồng song vụ có ghi nhận việc toán tiền mà hai bên thỏa thuận Xét khoản điều 322 BLDS 2005 ghi nhận: “các quyền tài sản thuộc sở hữu bên bảo đảm bao gồm quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng, quyền đòi nợ,… đƣợc dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự.” Có thể nói, điều khoản hoi đề cập đến quyền đòi nợ BLDS năm 2005 Từ ta khẳng định: quyền địi nợ loại quyền tài sản dùng để bảo đảm thực nghĩa vụ dân Quyền tài sản đƣợc BLDS năm 2005 quy định điều 181 nhƣ sau: “quyền tài sản quyền trị giá đƣợc tiền chuyển giao đƣợc giao dịch dân sự…” Nhƣ để quyền đòi nợ đƣợc xem quyền tài sản hay để quyền đòi nợ đáp ứng yêu cầu tài sản cần phải đáp ứng hai điều kiện sau: Một là, quyền đòi nợ trị giá đƣợc tiền Giá trị quyền địi nợ đƣợc thể thơng qua giao kết hợp đồng dân bên có quyền địi nợ bên có nghĩa vụ trả nợ Hợp đồng giao kết hai bên chủ thể cần đáp ứng điều kiện có hiệu lực hợp đồng – thể hợp pháp hợp đồng Hai là, quyền địi nợ khơng gắn liền nhân thân mà chuyển giao cho ngƣời khác giao dịch dân Chủ sở hữu chuyển giao quyền đòi nợ cho ngƣời khác nhƣng phải tuân theo quy định pháp luật Vì thuộc nhóm quyền tài sản ngồi hai điều kiện nói quyền địi nợ phải đáp ứng điều kiện nhƣ: - Quyền đòi nợ cần phải nhận dạng đƣợc Việc nhận dạng thơng qua số chứng hữu hình để mơ tả đƣợc quyền địi nợ Chứng hữu hình chứng thƣ hay hợp đồng giao kết bên có quyền địi nợ bên mắc nợ Theo khoản 2, khoản điều Luật công cụ chuyển nhƣợng 2005 - Quyền đòi nợ cần phải đƣợc nhận biết điểm bắt đầu phát sinh quyền đòi nợ điểm chấm dứt quyền đòi nợ Điểm bắt đầu quyền đòi nợ thời điểm đƣợc ghi nhận hợp đồng mà hai bên có thỏa thuận pháp luật có quy định Quyền địi nợ kết thúc ngƣời có nghĩa vụ tốn xong khoản nợ cho ngƣời có quyền đòi nợ - Chủ sở hữu quyền đòi nợ đƣợc pháp luật bảo vệ nhƣng đồng thời chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý thực quyền sở hữu quyền địi nợ Trong q trình thực quyền địi nợ bên có quyền địi nợ có vi phạm thỏa thuận mà hai bên giao kết bên quyền địi nợ phải chịu chế tài mà hai bên thỏa thuận pháp luật quy định Quyền đòi nợ khác với quyền tài sản khác, quyền tài sản khác đƣợc định giá đƣợc tiền nhƣng không đƣợc thực vật mà lại gắn liền với hoạt động nhƣ phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm văn chƣơng, khoa học, nghệ thuật… Còn quyền địi nợ quyền có giá trị tiền tệ, khơng có đối tƣợng vật hữu hình khơng gắn với hoạt động sáng tạo mà đối tƣợng số tiền cụ thể Ngƣời có quyền địi nợ thực quyền cách yêu cầu ngƣời mắc nợ thực nghĩa vụ trả nợ cho tiếp nhận việc thực nghĩa vụ dƣới hình thức nhận số tiền cho mƣợn trƣớc lãi suất có Từ phân tích trên, ta đƣa khái niệm quyền địi nợ Quyền đòi nợ quyền tổ chức, cá nhân yêu cầu bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ trả nợ quy định hợp đồng tiếp nhận việc thực nghĩa vụ cách nhận số tiền 1.1.2 Đặc điểm quyền đòi nợ Quyền đòi nợ quyền tài sản, nhƣng quyền đòi nợ mang đặc điểm riêng biệt so với quyền tài sản khác nhƣ quyền tác giả, quyền sở hữu cơng nghiệp… Quyền địi nợ mang đặc điểm sau đây:  Thứ nhất, quyền đòi nợ thƣờng phát sinh từ hợp đồng song vụ: Một quyền địi nợ đƣợc pháp luật cơng nhận quyền địi nợ đƣợc thể qua chứng thƣ hợp đồng giao kết bên Các hợp đồng hợp đồng vay, hợp đồng mua bán… Thông qua chứng thƣ, hợp đồng giao kết mà ta xác định đƣợc trị giá quyền địi nợ Mặt khác, thơng qua chứng thƣ, hợp đồng giao kết bên mà bên có quyền dễ dàng chứng minh quyền địi nợ Tuy nhiên, hợp đồng giao kết phải tuân theo quy định pháp luật nhƣ chủ thể giao kết hợp đồng, hình thức, nội dung hợp đồng …để hợp đồng có hiệu lực pháp luật Quyền đòi nợ phát sinh đến hạn thỏa thuận mà bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ Do đó, bên cần thỏa thuận rõ ràng thời hạn thực nghĩa vụ quyền phát sinh bên Khi đến hạn thực nghĩa vụ bên có quyền có quyền u cầu bên có nghĩa vụ thực nghĩa vụ trả nợ cho Quyền địi nợ phụ thuộc nhiều vào hợp đồng cho vay nợ quy định nhƣ Nếu quyền không quy định rõ ràng hợp đồng thiết nghĩ bên có quyền địi nợ khó mà thực đƣợc quyền Về phía bên có nghĩa vụ trả nợ dựa vào mập mờ thỏa thuận đƣợc ghi nhận hợp đồng để chây ỳ không thực nghĩa vụ trả nợ Chính lẽ mà quyền địi nợ phải thiết lập thành hợp đồng, cở sở pháp lý mà bên có quyền địi nợ bảo vệ quyền lợi Thứ hai, đối tƣợng quyền địi nợ hƣớng tới khoản tiền Bên có quyền địi nợ bên cho vay khoản tiền bên bán hàng hóa, bên cung cấp dịch vụ Khi cho vay, giao hàng, cung cấp dịch vụ cho đối tác, họ đƣợc quyền yêu cầu đối tác thực nghĩa vụ tốn Ngƣợc lại, bên có nghĩa vụ phải trả cho bên có quyền khoản tiền Trong trƣờng hợp quyền địi nợ phát sinh bên có nghĩa vụ khơng thực nghĩa vụ trả nợ đến hạn trả nợ thỏa thuận quyền địi nợ kết thúc bên có nghĩa vụ thực xong tất nghĩa vụ cho bên có quyền địi nợ Nhƣ vậy, đối tƣợng quyền địi nợ số tiền mà bên có nghĩa vụ cần phải trả cho bên có quyền Nhìn cách tổng qt quyền địi nợ để đƣợc xem quyền tài sản phải đáp ứng điều kiện nhƣ trị giá đƣợc tiền, đƣợc dùng để giao dịch giao lƣu dân Trong kinh tế nay, quyền đòi nợ trở nên phổ biến thông dụng, số tổ chức (chủ yếu pháp nhân) dùng quyền địi nợ tham gia giao dịch dân nhƣ dùng quyền đòi nợ làm tài sản chấp ngân hàng thƣơng mai để vay vốn kinh doanh Điều hợp pháp đƣợc pháp luật ghi nhận khoản điều 322 trƣờng hợp sau bên nhận chấp gặp khó khăn việc xử lý tài sản chấp quyền đòi nợ Cụ thể là: Công ty Cổ phần thƣơng mại xuất-nhập Hồng Hà, trụ sở 192A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội chấp quyền địi nợ Cơng ty Ngân hàng Ngoại thƣơng Việt Nam (Vietcombank) để vay vốn Ngân hàng Quốc tế Việt Nam Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng kinh tế mà Công ty Hồng Hà bán thiết bị an tồn cho hệ thống ATM Vietcombank (camera, chng báo động…) Hợp đồng chấp quyền địi nợ có tham gia ký kết Vietcombank, Vietcombank xác nhận cơng nợ cam kết tốn vào tài khoản Công ty Hồng Hà Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam Tuy nhiên, sau Công ty Hồng Hà vi phạm nghĩa vụ trả nợ, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam liên hệ với Vietcombank để u cầu tốn cơng nợ chấp nhận đƣợc trả lời Vietcombank tốn cho Cơng ty Hồng Hà tồn cơng nợ vào tài khoản tổ chức tín dụng khác Vấn đề đƣợc xử lý nhƣ Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam có khả thu hồi nợ không? Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam thực quyền yêu cầu Vietcombank nhƣng thực tế Vietcombank thực nghĩa vụ Vậy liệu Ngân hàng Quốc Tế Việt nam không địi đƣợc nợ từ phái Cơng ty Hồng Hà ngân hàng khởi kiện để u cầu Cơng ty Hồng Hà tốn nợ hay khơng? Vấn đề trở nên rắc rối cho Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam vấn đề xử lý tài sản bảo đảm khả thu hồi nợ Những trƣờng hợp tƣơng tự nhƣ nguyên nhân làm cho các ngân hàng thƣơng mại chƣa thực mạnh dạn chấp nhận cho vay với tài sản bảo đảm quyền địi nợ Bởi vì, mặt họ gặp rắc rối việc chứng minh chứng từ quyền đòi nợ, mặt khác vấn đề xử lý loại tài sản chấp có nhiều khó khăn Lý pháp luật chƣa có quy định cụ thể, chi tiết để giải thích hƣớng dẫn thực vấn đề mà hầu nhƣ dựa vào quy định chung Thứ tư, thời hạn hợp đồng chấp quyền địi nợ có hiệu lực mà bên chấp cá nhân chết, lực hành vi dân bên chấp tổ chức bị chia tách, hợp nhất… nghĩa vụ bên chấp đƣợc phải đƣợc giải theo quy định dân BLDS năm 2005, Luật Doanh nghiệp năm 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) quy định có liên quan Nhƣng rơi vào trƣờng hợp việc xử lý tài sản chấp quyền địi nợ khó thực hiện, phải chờ xác định đƣợc ngƣời, tổ chức kế thừa quyền nghĩa vụ bên chấp Vấn đề cản trở khả thu hồi nợ ngân hàng làm phát sinh thêm thời gian chịu lãi bên vay Thiết nghĩ, pháp luật cần quy định cụ thể xử lý quyền đòi nợ trƣờng hợp 37 2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ hoat động cho vay ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Yêu cầu đặt việc xây dựng hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại Pháp luật quốc gia dù có tiến hồn thiện tới mức tránh đƣợc thiếu sót, mâu thuẫn khơng thể không chứa đựng bất cập, vƣớng mắc Nhƣng vấn đề ta phát đƣợc nhƣợc điểm đƣợc để đƣa giải pháp tối ƣu nhằm khắc phục chúng nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật thực tế Vậy, việc xây dựng quy định pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại trƣớc hết cần tuân thủ nguyên tắc sau: nguyên tắc kế thừa phát triển, nguyên tắc bảo đảm thống luật liên quan hệ thống pháp luật quốc gia, đồng thời phù với thơng lệ quốc tế… Ngồi ra, việc hồn thiện pháp luật cịn cần tn thủ định hƣớng sau: Thứ nhất, chế định chấp quyền đòi nợ cần đƣợc xây dựng sở quy định chung Bộ Luật dân chấp, bảo đảm thực nghĩa vụ Đồng thời văn quy phạm pháp luật hƣớng dẫn, giải thích vấn đề có liên quan phải thống nhất, phù hợp với quy định chấp, bảo đảm nghĩa vụ quy định Bộ luật dân Thứ hai, hoàn thiện pháp luật chấp quyền địi nợ cần tăng tính tích cực, tự chủ, quyền tự thỏa thuận bên Đồng thời cần phải nâng cao nguyên tắc chịu trách nhiệm bên định quan hệ giao dịch Tạo điều kiện cho bên tham gia chủ động, linh hoạt giải tình phát sinh thực tế, mà pháp luật không dự liệu hết đƣợc Thứ ba, xây dựng pháp luật chấp quyền đòi nợ cần đƣợc xem xét dƣới nhiều gốc độ, đặt nhiều mối quan hệ cần trọng quy định sở hữu, hợp đồng Đảm bảo vấn đề mang tính sách, định hƣớng việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên quan hệ chấp quyền đòi nợ, quyền lợi bên nhận chấp Thứ tƣ, việc hồn thiện pháp luật chấp quyền địi nợ cần đƣợc dựa nguyên vọng đáng ngân hàng thƣơng mại, nhƣ nguyện vọng, quyền lợi khách hàng Đảm bảo thuận tiện dễ dàng việc thiết lập giao dịch chấp quyền đòi nợ mặt hành chính, thủ tục, rõ ràng thứ tự ƣu tiên toán, việc đăng ký giao dịch bảo đảm, quy định rõ ràng chế xử lý quyền đòi nợ để thu hồi nợ Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có nhu cầu tiếp cận nguồn 38 vốn ngân hàng, nhƣ phải bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng thƣơng mại 2.2.2 Một số kiến nghị cụ thể: 2.2.2.1 Hoàn thiện pháp luật quyền đòi nợ Tại BLDS năm 2005 Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 đề cập ghi nhận quyền địi nợ Tuy nhiên, pháp luật chƣa có quy định cụ thể quyền địi nợ Vì thế, ngƣời áp dụng có nhiều cách hiểu khác hiểu khơng xác quyền địi nợ mà nhà làm luật muốn đề cập đến Mặt khác, kinh tế thị trƣờng quyền đòi nợ trở nên phổ biến Chính lẽ quan chức cần có quy định cụ thể vấn đề để thống cách hiểu nhƣ cách áp dụng Đó cách để bảo vệ ngân hàng tránh đƣợc rủi ro tín dụng bảo vệ an tồn hệ thống ngân hàng Từ thực tiễn, tác giả có kiến nghị sau: Thứ nhất, quy định thiếu rõ ràng, cụ thể điều kiện để quyền đòi nợ tham gia vào giao dịch, hình thức thể quyền địi nợ… dẫn đến khó khăn việc khai thơng thị trƣờng vốn, cản trở chủ thể kinh doanh, đặc biệt doanh nghiệp vừa nhỏ để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ hạn chế sức cạnh tranh kinh tế … Do vậy, pháp luật chấp quyền địi nợ cần hồn thiện nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân dùng quyền đòi nợ hợp pháp để bảo đảm thực nghĩa vụ Các nhà làm luật cần có quy định giải thích quyền địi nợ, hình thức biểu quyền đòi nợ vấn đề liên quan quyền đòi nợ Tạo khung pháp lý để bảo vệ quyền lợi ích cho chủ thể tham gia quan hệ quyền địi nợ góp phần thúc đẩy chủ thể chủ động tham gia vào giao dịch liên quan đến quyền đòi nợ Thứ hai, xu hƣớng hội nhập quốc tế, kinh tế ngày phát triển đối mặt với nhiều thử thách lớn quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng ngày tham gia nhiều vào giao dịch bảo đảm quyền đòi nợ Tuy nhiên, nội hàm quyền tài sản quy định BLDS 2005 không chứa đựng hết quyền từ hợp đồng Trong thực tế, có trƣờng hợp dùng quyền yêu cầu toán hợp đồng, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng tín dụng, quyền tài sản phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ, …để bảo đảm thực nghĩa vụ dân Đến thời điểm nay, pháp luật Việt Nam chƣa quy định cụ thể khái niệm quyền đòi nợ nhƣ “quyền từ hợp đồng”, “quyền địi nợ hình thành tƣơng lai”, “quyền tài sản hình thành tƣơng lai” Thiết nghĩ, quyền đòi nợ, quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng giữ vị trí đặc biệt quan trọng giao lƣu dân nói chung hoạt động tín dụng nói riêng Vì 39 vậy, pháp luật giao dịch bảo đảm cần có quy định rõ ràng, cụ thể loại tài sản bảo đảm đặc thù 2.2.2.2 Về vấn đề công chứng Theo Luật cơng chứng năm 2006 khơng có quy định quy định việc ghi giá trị quyền đòi nợ vào hợp đồng chấp điều kiện để công chứng hợp đồng Cách hiểu công chứng viên làm cản trở giao dịch dân nói chung giao dịch chấp quyền địi nợ nói chung Từ vấn đề mà ngƣời viết có kiến nghị sau: Một là, đề nghị Bộ Tƣ pháp cần có văn hƣớng dẫn cụ thể đạo quan công chứng thống thực công chứng giao dịch bảo đảm Đồng thời cần tăng cƣờng kiểm tra văn phịng cơng chứng việc thực quy định BLDS năm 2005, Luật công chứng 2006, Nghị định số 163/2006/NĐCP ngày 29/12/2006 văn có liên quan Kiên xử lý vi phạm gây phiên hà cho tổ chức cá nhân thực công chứng Hai là, nâng cao trình độ chun mơn cho cán tƣ pháp để bảo đảm hiệu cơng việc hạn chế tình trạng bên tham gia giao dịch lợi dụng cơng chứng hợp đồng có nội dung trái với quy định pháp luật Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền , phổ biến pháp luật để tổ chức, cá nhân hiểu thực quy định pháp luật công chứng 2.2.2.3 Về vấn đề định giá quyền đòi nợ Định giá quyền đòi nợ sở để xác định tỷ lệ ngân hàng cho vay Chính thế, định giá quyền đòi nợ dễ bị lạm dụng để trục lợi cho cá nhân Do đó, cần kiện toàn quy định pháp luật vấn đề định giá thật cần thiết Thứ nhất, pháp luật cần có quy định khung định giá tài sản nói chung định giá quyền địi nợ nói riêng Các quy định phải thể đƣợc tính hợp lý mặt kinh tế áp dụng thực tế Ngồi ra, cịn phải tính đến quyền lợi bên quan hệ bảo đảm nói chung quan hệ chấp quyền địi nợ nói riêng Thứ hai, ngân hàng cần ban hành phƣơng pháp định giá quyền đòi nợ cụ thể nhƣng phải đảm bảo công bằng, minh bạch, khoa học với quy định khung mà pháp luật ban hành Phƣơng pháp định giá đƣợc ban hành thống thực cịn cần có chế kiểm tra tính phƣơng pháp, đồng thời phải kiểm tra việc tuân thủ cán tín dụng việc định giá tài sản chấp quyền đòi nợ 2.2.2.4 Về vấn đề xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ Xử lý tài sản chấp quyền đòi nợ đƣợc quy định điều 66, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ban hành ngày 29/12/2006 Thực tế quan hệ chấp quyền địi nợ phức tạp ln biến đổi nên cần quy định cụ thể, rõ ràng trƣờng hợp 40 cụ thể Có nhƣ tạo thuận lợi cho ngân hàng dễ dàng thực quyền để bảo vệ an tồn cho hoạt động tín dụng Chính lẽ đó, tác giả có kiến nghị sau vấn đề xử lý tài sản chấp quyền đòi nợ: Thứ nhất, cần quy định bên nhận chấp có quyền yêu cầu bên vay thực nghĩa vụ trả nợ trƣớc thời hạn trƣờng hợp tài sản chấp quyền đòi nợ đến hạn thực quyền đòi nợ trƣờng hợp bên chấp khách hàng vay vi phạm nghĩa vụ hợp đồng chấp nhƣ tự ý chuyển giao quyền đòi nợ cho chủ thể khác mà khơng có đồng ý bên nhận chấp Thứ hai, quy định chế, trình tự thủ tục vấn đề xử lý tài sản bảo đảm quyền đòi nợ để bên nhận bảo đảm dễ dàng thực Đồng thời quy định biện pháp cƣỡng chế ngƣời có nghĩa vụ trả nợ theo quyền đòi nợ chây ỳ không thực nghĩa vụ chuyển giao khoản tiền tài sản khác theo thỏa thuận cho bên nhận chấp Quy định nhƣ góp phần tạo cho ngân hàng thƣơng mại yên tâm cho vay tài sản bảo đảm quyền đòi nợ quyền tài sản chấp Về phía doanh nghiệp, pháp luật giúp khai thơng đƣờng tiếp cận vốn nhanh chóng, chế thị trƣờng Thứ ba, trƣờng hợp cần có can thiệp từ phía quan tƣ pháp để giúp ngân hàng thu hồi khoản nợ, tránh rủi ro tín dụng Pháp luật cần quy định chế khởi kiện tòa án để có can thiệp, giúp ngân hàng tháo gở vƣớng mắc Tuy nhiên, cần quy định hạn chế thủ tục hành rƣờm rà rút bớt thời gian giải cách tối thiểu để ngân hàng dễ dàng tiếp cận thu hồi vốn nhanh Kết luận chƣơng Tại chƣơng khóa luận, rút số kết luận nhƣ sau: Quy định pháp luật nhiều bất cập nên áp dụng vào thực tiễn không phát huy đƣợc vai trị nó, quy định chƣa đƣa định nghĩa quyền đòi nợ nhƣ chấp quyền đòi nợ mà dừng lại quy định chung chung, mang tính khái quát, áp dụng vào thực tế không hiệu Ngồi ra, vấn đề xung quanh quyền địi nợ cần sớm hoàn thiện nhƣ khung pháp lý định giá, công chứng nhƣ xử lý quyền đòi nợ tài sản chấp Trên sở phân tích quy định pháp luật nhƣ thực tiễn áp dụng quy định tác giả đƣa kiến nghị cụ thể trƣờng hợp góp phần hồn thiện pháp luật chấp quyền địi nợ Những kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam đƣợc xây dựng sở có tiếp thu cơng trình nghiên cứu khác có liên quan thực muốn 41 tƣơng lai có nhiều nghiên cứu chuyên sâu vấn đề đồng thời bƣớc đầu nêu lên vấn đề cần hoàn thiện 42 KẾT LUẬN Lý luận lịch sử nhà nƣớc pháp luật khẳng định, công xây dựng nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải đƣợc gắn liền với q trình xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa Để đạt đƣợc mục tiêu xây dựng thành công nhà nƣớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gấp rút hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hƣớng tồn diện, hồn chỉnh đại Chính vậy, việc hoàn thiện pháp luật chấp quyền đòi nợ vấn đề cần thiết Hiện nay, pháp luật chấp quyền đòi nợ bộc lộ khiếm khuyết, chƣa đƣợc quy định rõ ràng Trong khuôn khổ khóa luận với đề tài “pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại”, tác giả thật cơng việc sau: Một là, phân tích nội dung quy định luật La Mã cổ đại, BLDS năm 2005, Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 quy định liên quan Tác giả nghiên cứu đƣa ra: khái niệm đặc điểm quyền đòi nợ, khái niệm đặc điểm chấp quyền đòi nợ Với yêu cầu khóa luận tốt nghiệp, tác giả tập trung phân tích, tìm hiểu chế định chấp quyền đòi nợ pháp luật Hai là, cách phân tích, tìm hiểu quy định điều luật cụ thể chấp quyền đòi nợ, tác giả làm rỏ vấn đề liên quan đến chấp quyền đòi nợ nhƣ chủ thể tham gia hợp đồng chấp, đối tƣợng chấp, định giá quyền đòi nợ, phạm vi bảo đảm thực nghĩa vụ chấp quyền địi nợ, trình tự thủ tục chấp quyền địi nợ Qua tác giả nêu ý nghĩa chấp quyền đòi nợ đời sống xã hội nói chung đời sống pháp luật nói riêng Ba là, việc phân tích quy định pháp luật hành việc áp dụng quy định vào thực tế, từ đƣa vƣớng mắc, bất cập thực tế chấp quyền địi nợ Phân tích vƣớng mắc, bất cập để vấn đề cần đƣợc sửa đổi pháp luật chấp quyền đòi nợ Đồng thời, đƣa kiến nghị để hồn thiện pháp luật chấp quyền địi nợ 43 Mẫu: 30/2009/BĐTV-MSB MSB ……….: ………………………………… ĐT: ………… - Fax: ………………… Website: www.msb.com.vn HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ 15 Số: ……./ …… BĐ Hôm nay, ngày ……… tháng …… năm 200……., Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh …… gồm: Bên chấp16: - Địa : Điện thoại : Fax : ĐKKD số : Nơi cấp : ngày: Ngƣời đại diện: Chức vụ: CMND số : Nơi cấp : ngày: Số tài khoản tiền gửi đồng VN: Tại Ngân hàng Số tài khoản tiền gửi ngoại tệ: Tại Ngân hàng Giấy uỷ quyền số: ngày : : Bên nhận chấp: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh - Địa : Điện thoại : Fax : ĐKKD số : Nơi cấp : ngày: Đại diện : Chức vụ: Giấy uỷ quyền số: ngày : : (Dưới đây, Bên nhận chấp gọi tắt “MSB”) Bên có nghĩa vụ tốn: - Địa : Điện thoại : Fax : ĐKKD số : Nơi cấp : ngày: Đại diện : Chức vụ: CMND số : Nơi cấp : ngày : Giấy uỷ quyền số: ngày : : 15 Áp dụng trƣờng hợp 03 bên: Bên chấp, Bên có nghĩa vụ MSB ký Hợp đồng Nếu Bên chấp nhiều cá nhân đồng sở hữu cần sửa đổi, bổ sung thêm thông tin cho phù hợp nhƣ : Hộ thƣờng trú, Số CMTND/Hộ chiếu Trƣờng hợp Bên chấp hộ gia đình ghi thơng tin hộ gia đình bổ sung thêm thông tin ngƣời đại diện 16 44 Cùng thỏa thuận ký Hợp đồng chấp quyền đòi nợ theo nội dung đây: Điều Nghĩa vụ đƣợc bảo đảm Bên chấp đồng ý chấp quyền đòi nợ thuộc quyền sở hữu để bảo đảm thực tồn nghĩa vụ dân Bên chấp MSB, bao gồm nhƣng không giới hạn là: Tiền vay (nợ gốc), lãi vay, lãi hạn, chi phí xử lý Tài sản, khoản chi phí khác tiền bồi thƣờng thiệt hại theo (các) Hợp đồng tín dụng ký với MSB kể từ ngày bên ký Hợp đồng Nghĩa vụ đƣợc bảo đảm Hợp đồng tín dụng theo thoả thuận khoản Điều bao gồm nghĩa vụ quy định Phụ lục trƣờng hợp Hợp đồng tín dụng đƣợc gia hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ có sửa đổi, bổ sung làm thay đổi nghĩa vụ đƣợc bảo đảm Tổng giá trị nghĩa vụ đƣợc bảo đảm giảm theo mức độ giảm giá trị tài sản chấp đƣợc xác định lại Biên định giá lại phụ lục hợp đồng đƣợc ký bên đƣợc sử dụng theo nguyên tắc Tổng mức cho vay trƣờng hợp giảm tƣơng ứng mà khơng cần có đồng ý Bên chấp Điều Tài sản chấp Tài sản chấp quyền đòi nợ Bên chấp (dƣới gọi tắt “Tài sản”), chi tiết Tài sản đƣợc mô tả đầy đủ dƣới đây: Quyền đòi nợ Bên chấp quyền yêu cầu Bên có nghĩa vụ tốn phải tốn khoản tiền ( .) phát sinh từ Hợp đồng đƣợc ký Bên chấp Bên có nghĩa vụ tốn, chi tiết quyền địi nợ đƣợc mô tả đầy đủ theo văn xác lập quyền đòi nợ (Hợp đồng, giấy tờ, tài liệu) dƣới đây: a) Hợp đồng số ngày việc …………;17 b) Hợp đồng số ngày việc …………; c) Các Hợp đồng khác đƣợc ký hai Bên việc thời gian từ đến ngày …………… Các giấy tờ chứng minh việc thực Hợp đồng: Hoá đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ; Biên giao nhận hàng,…: ………… Các khoản tiền bảo đảm toán (nếu có) tồn quyền lợi liên quan đến Tài sản thuộc Tài sản theo Hợp đồng trừ trƣờng hợp bên có thoả thuận khác 17 Nếu có hố đơn bán hàng, dịch vụ giấy tờ giao nhận, xác nhận ghi cụ thể 45 Điều Giá trị Tài sản chấp Tổng giá trị Tài sản nêu Điều Hợp đồng Bên chấp MSB thoả thuận xác định tạm thời sở Hợp đồng, giấy tờ, tài liệu nhận nợ … đồng Mức giá định giá đƣợc làm mức giá trị tham chiếu để xác định mức cho vay thời điểm ký hợp đồng tín dụng, khơng sử dụng để áp dụng trƣờng hợp xử lý tài sản Với giá trị tài sản này, MSB đồng ý cho Bên chấp vay tổng số tiền (nợ gốc) cao …… đồng Điều Quyền nghĩa vụ Bên chấp, Bên có nghĩa vụ tốn Phải giao tồn giấy tờ có để chứng minh quyền địi nợ ghi Điều Hợp đồng cho MSB trƣớc ký Hợp đồng Phải thực công chứng, chứng thực Hợp đồng chấp, đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật theo yêu cầu MSB, chịu trách nhiệm tốn chi phí liên quan đến việc đăng ký chấp theo quy định Pháp luật, kể trƣờng hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung Hợp đồng chấp Phải thông báo văn cho MSB quyền Bên thứ ba Tài sản (nếu có) Trong trƣờng hợp khơng thơng báo MSB có quyền huỷ Hợp đồng yêu cầu bồi thƣờng thiệt hại trì Hợp đồng chấp nhận quyền Bên thứ ba Tài sản bên/các bên thứ ba ký xác nhận đồng ý việc chấp Tài sản theo Hợp đồng Không đƣợc sử dụng Tài sản để chấp bảo đảm cho nghĩa vụ khác; không đƣợc chuyển nhƣợng, trao đổi, tặng cho, góp vốn có hình thức chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng Tài sản; không đƣợc làm giảm giá trị, thay đổi mục đích sử dụng Tài sản, trừ trƣờng hợp có chấp thuận văn MSB Bên có nghĩa vụ tốn có nghĩa vụ thực nội dung thỏa thuận theo Hợp đồng có văn MSB xác nhận việc Bên chấp hoàn thành nghĩa vụ trả nợ Phải dùng tài sản khác để thay cho quyền đòi nợ, Bên chấp MSB không thực đƣợc quyền đòi nợ theo Hợp đồng Bên chấp đƣợc yêu cầu Bên có nghĩa vụ toán đƣợc toán nợ Hợp đồng ký hai bên theo định sau theo định khác MSB: a) Ngƣời thụ hƣởng: … 18 b) Số tài khoản: …….19 MSB 18 19 Ghi tên Bên chấp Ghi số tài khoản Bên chấp 46 Bên chấp Bên có nghĩa vụ tốn đối chiếu cơng nợ hàng tháng gửi cho MSB Biên đối chiếu công nợ, chậm vào ngày 05 tháng sau20 Việc ký Hợp đồng đƣợc hiểu Bên chấp uỷ quyền không huỷ ngang, uỷ quyền vô điều kiện khơng hạn chế thời gian cho MSB tồn quyền đòi nợ theo văn xác lập quyền đòi nợ (Hợp đồng, giấy tờ, tài liệu) đƣợc ghi Điều Hợp đồng Trong trƣờng hợp này, Bên chấp có trách nhiệm phối hợp trực tiếp MSB thu hồi nợ Bên có nghĩa vụ tốn thừa nhận quyền địi nợ trực tiếp MSB Điều Quyền nghĩa vụ MSB Lƣu giữ bảo quản an toàn gốc giấy tờ chứng minh quyền đòi nợ Bên chấp Đƣợc quyền trực tiếp yêu cầu nhận số tiền Bên có nghĩa vụ tốn phải toán cho Bên chấp sau thời điểm q hạn tốn theo Hợp đồng tín dụng ký với MSB Đƣợc quyền chuyển nhƣợng, giao, bán quyền thu hồi nợ, uỷ quyền cho bên thứ ba thu hồi nợ theo quy định Hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Quyền MSB Hợp đồng đồng thời nghĩa vụ Bên chấp Bên có liên quan khác theo Hợp đồng Số tiền thu đƣợc từ việc trả nợ Bên có nghĩa vụ tốn, đƣợc MSB tự động trích để tốn khoản nợ mà Bên chấp phải trả cho MSB bao gồm nhƣng không giới hạn theo thứ tự ƣu tiên nhƣ sau: a) Chi phí bảo quản, bán tài sản chi phí phát sinh khác có liên quan; b) Nợ lãi hạn; c) Nợ lãi hạn; d) Nợ gốc; e) Số tiền dƣ trả lại cho Bên chấp, số tiền thu đƣợc từ việc trả nợ Bên có nghĩa vụ tốn khơng đủ để trả nợ Bên chấp phải tiếp tục thực nghĩa vụ trả nợ cho MSB Điều Tranh chấp giải tranh chấp Trong trƣờng hợp phát sinh tranh chấp từ liên quan đến Hợp đồng này, trƣớc hết đƣợc bên trực tiếp thƣơng lƣợng để giải tinh thần thiện chí, tơn trọng quyền lợi ích hợp pháp Trƣờng hợp thƣơng lƣợng khơng thành bên có quyền u cầu Tồ án nhân dân có thẩm quyền nơi có trụ sở MSB để giải Quyết định Tồ án có hiệu lực bắt buộc bên theo quy định pháp luật 20 Hoặc theo kỳ hạn khác ngắn thay đổi thời hạn gửi Biên đối chiếu công nợ 47 Hợp đồng đƣợc xác lập, điều chỉnh giải thích theo pháp luật Việt Nam Điều Cam kết bên Bên chấp cam đoan thông tin nhân thân quyền đòi nợ ghi Hợp đồng thật thời điểm ký Hợp đồng này, quyền địi nợ nói trên: a) Đƣợc phép chấp theo quy định Pháp luật; b) Hoàn toàn thuộc quyền sở hữu Bên chấp, khơng có tranh chấp nào; c) Chƣa đƣợc chuyển quyền sở hữu dƣới hình thức dùng để bảo đảm cho nghĩa vụ dân nào; d) Không bị kê biên để bảo đảm thi hành án có định quan nhà nƣớc có thẩm quyền hạn chế quyền định đoạt chủ sở hữu; e) Khơng có giấy tờ sở hữu khác ngồi giấy tờ nêu Hợp đồng Các bên cam kết: a) Việc giao kết Hợp đồng hồn tồn tự nguyện, khơng bị ép buộc, khơng bị lừa dối cam kết thực đúng, đầy đủ thoả thuận Hợp đồng này; b) Đã tự đọc đƣợc nghe đọc đúng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp hậu pháp lý việc giao kết Hợp đồng Điều Hiệu lực Hợp đồng Trƣờng hợp (các) Hợp đồng tín dụng ký Bên vay vốn với MSB đƣợc chuyển giao từ đơn vị kinh doanh (Bên nhận chấp) cho đơn vị kinh doanh khác hệ thống MSB đơn vị kinh doanh có thay đổi tên gọi, mơ hình tổ chức, hoạt động bên khơng phải ký lại Hợp đồng chấp, cần lập văn ghi nhận việc thay đổi Bên nhận chấp phải đăng ký lại giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có) Trƣờng hợp Bên chấp tổ chức lại pháp nhân (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) Hợp đồng cịn thời hạn thực bên ký kết lại Hợp đồng, cần lập văn ghi nhận việc thay đổi Bên chấp phải đăng ký lại giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có)21 Hợp đồng có hiệu lực kể từ tất bên ký vào Hợp đồng đƣợc công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật (nếu có) Các Hợp đồng, phụ lục hợp đồng văn bản, tài liệu, giấy tờ đƣợc bên thống sửa đổi, bổ sung, thay phần toàn Hợp đồng 21 Trƣờng hợp Bên chấp cá nhân, vợ chồng hộ gia đình bỏ nội dung 48 liên quan đến Hợp đồng phận kèm theo có giá trị pháp lý theo Hợp đồng Các Hợp đồng đƣợc bảo đảm Tài sản theo Hợp đồng chấp vô hiệu không làm Hợp đồng vơ hiệu Trong trƣờng hợp có thay đổi luật pháp, quy định hành làm cho việc chấp quyền đòi nợ cụ thể theo Hợp đồng, văn bản, tài liệu nêu Điều Hợp đồng điều khoản Hợp đồng vơ hiệu, Hợp đồng có hiệu lực với quyền đòi nợ, điều khoản lại Trƣờng hợp Bản án, định tổ chức, quan có Nhà nƣớc có thẩm quyền khẳng định Hợp đồng bị vơ hiệu hình thức, thủ tục thực nội dung đƣợc thoả thuận thống theo Hợp đồng có hiệu lực bên Bên có nghĩa vụ tốn phải toán nợ với MSB Hợp đồng chấm dứt hiệu lực trƣờng hợp sau: a) Bên chấp, Bên có nghĩa vụ tốn hồn thành đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đƣợc bảo đảm Hợp đồng chấp này; b) Các bên thoả thuận nghĩa vụ đƣợc bảo đảm theo Hợp đồng đƣợc bảo đảm biện pháp khác; c) Quyền đòi nợ đƣợc xử lý hết để thu hồi nợ theo quy định Hợp đồng theo quy định pháp luật d) Các trƣờng hợp khác bên thoả thuận theo quy định pháp luật Điều Điều khoản thi hành Những vấn đề chƣa đƣợc thoả thuận Hợp đồng đƣợc thực theo quy định Pháp luật Hợp đồng gồm đƣợc lập thành bản, MSB giữ bản, bên lại giữ bản; có hiệu lực từ ngày ký MSB thu đƣợc hết nợ Bên chấp Bên có nghĩa vụ tốn BÊN THẾ CHẤP BÊN CĨ NGHĨA VỤ THANH TỐN BÊN NHẬN THẾ CHẤP (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu) 49 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT - Luật công chứng 2006 - Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 - Bộ luật dân 2005 - Luật công cụ chuyển nhƣợng số 49/2005/QH11 - Luật chứng khoáng số 70/2006/QH11 - Nghị định 163/2006/NĐ- CP ngày 29/12/2006 Chính Phủ giao dịch bảo đảm - Nghị định 83/ 2010/ NĐ- CP ngày 23/7/2010 Chính Phủ đăng ký giao dịch bảo đảm - Công văn Tƣ Pháp số 2057/ BTP- HCTP ngày 09 tháng năm 2007 việc công chứng hợp đồng chấp tài sản hình thành tƣơng lai - Cơng văn Bộ Tƣ Pháp số 3744/BTP-HCTP ngày 04 tháng 09 năm 2007 việc công chứng giao dịch bảo đảm - Chỉ thị số 01/ CT- NHNN ngày 22 tháng 05 năm 2009 số biện pháp bảo đảm an toàn, hiệu kinh doanh tổ chức tín dụng TÀI LIỆU SÁCH, BÁO - PGS,TS Nguyễn Ngọc Điện (2010), “Sự cần thiết việc xây dựng chế định vật quyền trái quyền luật dân sự”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp điện tử, (số 18) - Th.s Lê Minh Hùng(2009), “Ảnh hƣởng yếu tố hình thức hợp đồng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 1) - Phạm Hoàng Giang (2007), Quyền tự hợp đồng hoạt động thương mại Việt Nam- Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội - Lê Duy Khánh (2011), “Một số điểm luật tổ chức tín dụng năm 2010”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (số 2) - Nguyễn Văn Mạnh (2007), “Một số vấn đề giao dịch bảo đảm theo quy định pháp luật hành”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 6) - Nguyễn Xuân Quang- Lê Nết- Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), Luật dân Việt Nam, Nhà xuất Đại học quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh 50 - Ts Dƣơng Anh Sơn, Th.s Lê Minh Hùng (2010), “ Hình thức văn bản, văn có chứng thực điều kiện có hiệu lực hợp đồng”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, (số 18) - Luật sƣ Đỗ Hồng Thái (2006), “Tài sản hình thành tƣơng lai đối tƣợng đƣợc dùng để bảo đảm nghĩa vụ dân sự”, Tạp chí ngân hàng, (số 7) - Trần Anh Thiết (2011), “ Quản lý rủi ro thị trƣờng – vấn đề lý luận thực tiễn đặt ngân hàng thƣơng mại Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (số 2) - Ts Nguyễn Văn Tuyến (2010), Đặc điểm pháp lý mối quan hệ hiệu lực hợp đồng chấp tài sản với hợp đồng tín dụng cho vay tổ chức tín dụng, Tạp chí ngân hàng, (số 17) - Ts Nguyễn Văn Vân (2005), “ Về biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân sự”, Tạp chí khoa học pháp lý, (số 2) - Th.s Vũ Thị Hồng Yến(2007) “đăng ký chấp hiệu lực đăng ký chấp dối với ngƣời thứ ba”, tạp chí luật học số 10 - Th.s Vũ Thị Hồng Yến (2010)“ thời diểm phát sinh hiệu lực pháp luật hợp đồng vay tài sản hợp đồng tặng cho tài sản theo quy định BLDS 2005”, tạp chí nghiên cứu lập pháp số CÁC TRANG WEB THAM KHẢO http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2011/02/12/d%e1%ba%b7cdi%e1%bb%83m-php-l-v-m%e1%bb%91i-quan-h%e1%bb%87-hi%e1%bb%87ul%e1%bb%b1c-gi%e1%bb%afa-h%e1%bb%a3p-d%e1%bb%93ngth%e1%ba%bf-ch%e1%ba%a5p-ti-s%e1%ba%a3n-v/ http://thitruongvietnam.com.vn/gpmaster.gp-media.thi-truong-vietnam.gpprint.17499.gpside.1.asmx http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_phi%E1%BA%BFu http://www.diendanphapluat.vn/4rum/link.php?url=http%3A%2F%2Ftuanh sl.blogspot.com%2F2010%2F11%2Fluat-12-bang-bo-luat-thanh-van-conhat.html 51 ... hệ chấp 13 1.3 Pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại 1.3.1 Các chủ thể tham gia quan hệ Trong mối quan hệ chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay ngân hàng thƣơng mại, ... chung, pháp luật chấp quyền đòi nợ hoạt động cho vay nói riêng Đối tƣợng nghiên cứu đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp chấp quyền đòi nợ hoạt cho vay ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Các hoạt. .. VỀ THẾ CHẤP QUYỀN ĐÒI NỢ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái quát quyền đòi nợ pháp luật Việt Nam Ngân hàng tổ chức trung gian tín dụng, vừa đóng vai trị chủ nợ vừa
- Xem thêm -

Xem thêm: pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại , pháp luật về thế chấp quyền đòi nợ trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại