0

Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự việt nam

117 2 0
  • Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGƠ TRANG T O PHẠM TỘI CĨ TÍNH CHẤT CHUN NGHIỆP TRONG CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU THEO UẬT SỰ V ỆT NAM LUẬN VĂ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊ ƢỚNG ỨNG DỤNG TP HỒ CHÍ MINH, ĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜ G ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHẠM TỘI CĨ TÍNH CHẤT CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU T EO UẬT SỰ V ỆT M Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Định hƣớng ứng dụng Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Tƣờng Vy Học viên: Ngô Trang Th o Lớp: Cao họ uật Liêu h TP HỒ CHÍ MINH, ĂM 2020 LỜI CAM ĐO Tôi xin cam đoan luận văn “Phạm tội có tính chất chun nghiệp tội xâm phạm sở hữu theo h h iệ Nam” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn khoa học TS Lê Tƣờng Vy Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn trung thực Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Tác gi Ngơ Trang Th o năm 2020 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS năm 1999 Bộ Luật Hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) BLHS năm 2015 Bộ Luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) CQĐT Cơ quan điều tra CQTHTT Cơ quan tiến hành tố tụng HĐTP Hội đồng thẩm phán HSPT Hình phúc thẩm HSST Hình sơ thẩm QĐGĐT Quyết định giám đốc thẩm QHXH Quan hệ xã hội TAND Tòa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TNHS Trách nhiệm hình TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU C ƢƠ G DẤU HIỆU “CỐ Ý PHẠM TỘI TỪ 05 LẦN TRỞ LÊN VỀ CÙNG MỘT TỘI PHẠM” XÁC ĐỊNH TÌNH TIẾT PHẠM TỘI CĨ TÍNH CHẤT CHUN NGHIỆP TRONG CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 1.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu “Cố ý ph m tội từ 05 lần trở lên tội ph m” tình tiết ph m tội có tính chất chuyên nghiệp 1.2 Thực tr ng áp dụng dấu hiệu “ ố ý ph m tội từ 05 lần trở lên tội ph m” tình tiết ph m tội có tính chất chun nghiệp tội xâm ph m sở hữu 1.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu “ ố ý ph m tội từ 05 lần trở lên tội ph m” tình tiết ph m tội có tính chất chun nghiệp tội xâm ph m sở hữu 21 KẾT LUẬ C ƢƠ G 23 C ƢƠ G DẤU HIỆU “ GƢỜI PHẠM TỘ ĐỀU LẤY CÁC LẦN PHẠM TỘI LÀM NGHỀ SINH SỐNG VÀ LẤY KẾT QU PHẠM TỘI LÀM NGUỒN SỐ G C Í ” TRO G T T ẾT PHẠM TỘI CĨ TÍNH CHẤT CHUN NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 24 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu “ngƣời ph m tội lấy lần ph m tội làm nghề sinh sống lấy kết qu ph m tội làm nguồn sống hính” tình tiết ph m tội có tính chất chuyên nghiệp 24 2.2 Thực tr ng áp dụng dấu hiệu “ngƣời ph m tội lần ph m tội làm nghề sinh sống lấy kết qu ph m tội làm nguồn sống hính” tình tiết ph m tội có tính chất chun nghiệp tội xâm ph m sở hữu 26 2.3 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu “ngƣời ph m tội lần ph m tội làm nghề sinh sống lấy kết qu ph m tội làm nguồn sống hính” tình tiết ph m tội có tính chất chun nghiệp tội xâm ph m sở hữu 36 KẾT LUẬ C ƢƠ G 38 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KH O PHỤ LỤC P Ầ MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm trở lại đây, thực tiễn xét xử vụ án hình cho thấy tội xâm phạm sở hữu có nhiều diễn biến phức tạp, gây hậu thiệt hại to lớn cho xã hội Người phạm tội thực nhiều hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản pháp luật hình bảo vệ định hình phạt người phạm tội thực tiễn xét xứ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt việc áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chun nghiệp tội xâm phạm sở hữu Tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” quy định BLHS với hai vai trị tình tiết định khung tăng nặng hình phạt tình tiết tăng nặng TNHS Tuy nhiên, việc hướng dẫn cách hiểu, áp dụng tình tiết vào thực tiễn điểm chưa thống Vấn đề đề cập đến mục Nghị 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/20006 Toà án nhân dân tối cao Tuy nhiên, Nghị 01/2006/NQ-HĐTP dừng lại mức độ chung nhất, chưa hướng dẫn cụ thể trường hợp Dẫn đến hệ thực tiễn xét xử áp dụng không thống tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” trình định hình phạt người phạm tội Do đó, việc tiếp tục nghiên cứu, phân tích vấn đề liên quan đến “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp”, quy định pháp luật hình tình tiết nào, thực tiễn vướng mắc áp dụng tình tiết, từ đưa kiến nghị hướng dẫn áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” cần thiết Chính lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Phạm tội có tính chất chun nghiệp tội xâm phạm sở hữu theo u t s ệt Nam” làm đề tài nghiên cứu Tình hình nghiên cứu đề tài Dưới góc độ khoa học pháp lý, việc nghiên cứu tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp”đã đề cập đến số cơng trình nghiên cứu khoa học sở đào tạo luật nhiều hình thức khác giáo trình, sách chun khảo, khóa luận cử nhân, luận văn thạc sĩ, đề tài nghiên cứu khoa học, báo khoa học… Có thể kể tên số cơng trình bật sau: Ở cấp độ giáo trình, kể tên số cơng trình sau: “Giáo trình Lu t Hình s Việt Nam: Phần tội phạm (quyển 1, 2)” Trường Đại học Luật TP.HCM, Nxb Hồng Đức năm 2013; “Giáo trình Lu t Hình s : T p – Phần tội phạm” tác giả Phạm Mạnh Hùng, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội năm 2016; “Giáo trình Lu t Hình s : Phần tội phạm” Trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an nhân dân năm 2018, “G áo trình Lu t Hình s : Phần c u g” Trường Đại học Luật TP HCM, Nxb Hồng Đức – Hội luật gia Việt Nam năm 2014 Ở cấp độ sách chuyên khảo, có sách “C ươ g XX - Các tội xâm phạm sở hữu Giáo trình lu t hình s Việt Nam (Phần tội phạm)” GS.TS Nguyễn Ngọc Hòa (chủ biên), Nxb Công an nhân dân năm 2010; sách “Định tội danh tội xâm phạm sở hữu (Bộ lu t hình s ăm 1999 sửa đổi, bổ sung ăm 2009)” tác giả Lê Đăng Doanh, Nxb Tư pháp năm 2011 Ở cấp độ luận văn thạc sĩ, có đề tài “Vấn đề phạm tội có tính chất chun nghiệp Lu t Hình s Việt Nam” tác giả Nguyễn Hữu Minh năm 2010… Ở góc độ báo khoa học, có viết “Vấn đề định tội danh tội xâm phạm sở hữu” tác giả Nguyễn Ngọc Chí đăng Tạp chí Nhà nước pháp luật số 112 năm 1997, viết “Cần thống nh n thức áp dụng tình tiết:“Đã bị xử phạt hành hành vi chiếm đoạt” c ươ g XIV “Các tội xâm phạm sở hữu” Bộ lu t Hình s 1999” tác giả Phan Hồng Thủy đăng Tạp chí Kiểm sát số năm 2004, viết “Bàn định tội danh số tội xâm phạm sở hữu” tác giả Lê Văn Luật đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số 01 năm 2006, viết “Về áp dụng tình tiết “đã bị kết án tội chiếm đọat tài sản, c ưa xóa án tích mà cịn vi phạm số đ ều lu t tội xâm phạm sở hữu” tác giả Quách Thành Vinh đăng Tạp chí Tịa án nhân dân số năm 2007, viết “Xác định hành vi chiếm đoạt tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt” tác giả Đỗ Ngọc Lợi đăng Tạp chí Kiểm sát số năm 2013, viết “Cần sửa đổi, bổ sung số vấn đề nhóm tội xâm phạm sở hữu BLHS ăm 1999” tác giả Lê Đăng Doanh, Phạm Tài Tuệ đăng Tạp chí Tịa án nhân dân số 14 năm 2014, viết “Về áp dụng “t tiết định k u g”, “t tiết phạm tội nhiều lầ ” tội xâm phạm sở hữu” tác giả Nguyễn Thanh Hải đăng Tạp chí Tịa án nhân dân số 19 năm 2014, viết “Những đ ểm tội xâm phạm sở hữu Bộ lu t hình s ăm 2015” tác giả Mai Thị Thanh Nhung đăng Tạp chí Luật học số đặc biệt năm 2016, viết “Một số đề xuất hoàn thiện quy định tội xâm phạm sở hữu Bộ lu t Hình s ăm 2015” tác giả Phan Anh Tuấn đăng Tạp chí Khoa học pháp lý số năm 2016; viết “Một số đ ểm Bộ lu t Hình s (sửa đổi) 2015 tội xâm phạm sở hữu” tác giả Nguyễn Trường Giang đăng Tạp chí Luật sư Việt Nam số năm 2017, viết “Dấu hiệu pháp lý cách phân loại tội xâm phạm sở hữu” tác giả Nguyễn Trường Giang đăng Tạp chí Luật sư Việt Nam số 11 năm 2017… Các cơng trình nghiên cứu nói làm rõ nội dung định liên quan đến tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” từ quy định pháp luật đến thực tiễn áp dụng pháp luật Tuy nhiên, cơng trình thực trước thời điểm Bộ luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có hiệu lực thi hành quan trọng cơng trình nghiên cứu nêu chưa phân tích làm rõ tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu gặp hạn chế trình áp dụng pháp luật Hiện nay, cơng trình nghiên cứu tình tiết phạm tội có tính chất chun nghiệp số ít, đặc biệt cơng trình nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu từ thực tiễn góc độ luận văn ứng dụng chưa có cơng trình Do đó, cơng trình nghiên cứu đề tài “Phạm tội có tính chất chun nghiệp tội xâm phạm sở hữu”của tác giả, phần kế thừa nội dung nghiên cứu từ cơng trình cơng bố bên cạnh đề tài tiếp tục phân tích, làm rõ vấn đề liên quan đến việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu thực tiễn xét xử, từ đưa số kiến nghị hồn thiện tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội phạm xâm phạm sở hữu Mục đí h nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đí h nghiên cứu: Trên sở phân tích, đánh giá bất cập, vướng mắc áp dụng thực tiễn việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” tội xâm phạm sở hữu Trên sở phát thiếu sót, vướng mắc đề tài đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hình văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình vấn đề pháp lý - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục đích nêu trên, đề tài đặt giải nhiệm vụ chủ yếu sau đây: + Đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” tội xâm phạm sở hữu + Chỉ vướng mắc, hạn chế việc quy định áp dụng quy định luật hình việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu + Đưa kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật hình hướng dẫn áp dụng pháp luật hình việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu Đối tƣợng ph m vi nghiên cứu - Đối tƣợng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu Luận văn thực tiễn áp dụng pháp luật hình việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu quy định Chương XVI Bộ luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) - Ph m vi nghiên cứu: Trong phạm vi luận văn thạc sĩ, đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu theo quy định pháp luật hình Việt Nam, đặc biệt quy định Bộ luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thực tiễn xét xử vụ án vấn đề địa phương lãnh thổ Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: tác giả sử dụng phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng vật lịch sử để làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu luận văn - Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: tác giả sử dụng phương pháp sau: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh, phương pháp thống kê Thứ nhất, phương pháp phân tích phương pháp tổng hợp hai phương pháp chủ đạo, sử dụng để phân tích vấn đề lý luận quy định pháp luật liên quan đến vấn đề áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” tội xâm phạm sở hữu; tổng hợp, phân tích vấn đề pháp lý có liên quan từ thực tiễn áp dụng pháp luật Ngoài ra, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp để tóm tắt nội dung chương đưa kết luận chung cho toàn luận văn Thứ hai, phương pháp so sánh: sử dụng để đánh giá quy định pháp luật việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở hữu: so sánh quy định văn pháp luật có liên quan việc áp dụng tình tiết “phạm tội có tính chất chun nghiệp” tội xâm phạm sở ... ý phạm tội từ 05 lần trở lên tội phạm? ?? tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp tội xâm phạm sở hữu sau: “Cố ý phạm tội từ 05 lần trở lên tội phạm? ?? tình tiết phạm tội có tính chất chun nghiệp. .. luật việc áp dụng tình tiết ? ?phạm tội có tính chất chuyên nghiệp? ?? tội xâm phạm sở hữu: so sánh quy định văn pháp luật có liên quan việc áp dụng tình tiết ? ?phạm tội có tính chất chun nghiệp? ?? tội. .. nhiều tội phạm có ba (3) hình thức biểu là: phạm nhiều tội, phạm tội nhiều lần tái phạm, tái phạm nguy hiểm5 Theo TS Nguyễn Thị Thanh Thúy phạm tội có tính chất chun nghiệp phạm tội có tính chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự việt nam , Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp trong các tội xâm phạm sở hữu theo luật hình sự việt nam