0

Khiếu kiện không vi phạm một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp tại WTO (luận văn thạc sỹ luật học)

81 0 0
  • Khiếu kiện không vi phạm một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp tại WTO (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DƢƠNG ĐÀO HỒNG DUNG KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM: MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI WTO LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60380108 Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Thị Thùy Dƣơng TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Khiếu kiện không vi phạm: Một số vấn đề pháp lý thực tiễn áp dụng giải tranh chấp WTO” cơng trình nghiên cứu thực cá nhân Các nội dung kết luận nêu luận văn trung thực Luận văn hoàn thành với giúp đỡ TS Trần Thị Thùy Dương người hướng dẫn khoa học trực tiếp cho Tôi xin chân thành cảm ơn Tác giả Dƣơng Đào Hoàng Dung DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT AOA ASEAN DSB DSU EC EEC GATS GATT GPA IMF ITO NAFTA RTA SA SCM TBT TRIMPs TRIPs WB WTO Agreement on Agriculture Association of Southeast Asian Nations Dispute Settlement Body Dispute Settlement Understandings European Community European Economic Community General Agreement on Trade in Services General Agreement on Tariffs and Trade Agreement on Government Procurement International Montenary Fund International Trade Organization North American Free Trade Agreement Regional Trade Agreement Agreement on Safeguard Agreement on Subsidies and Countervailing Measures Agreement on Technical Barriers to Trade Agreement on Trade-Related Investment Measures Agreement on Trade – Related Aspects of Intellectual Property Rights World Bank World Trade Organization Hiệp định nông nghiệp Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á Cơ quan giải tranh chấp Thỏa ước quy tắc thủ tục giải tranh chấp Cộng đồng chung châu Âu Cộng đồng kinh tế châu Âu Hiệp định chung thương mại dịch vụ Hiệp định chung thuế quan thương mại Hiệp định mua sắm phủ Quỹ tiền tệ quốc tế Tổ chức thương mại quốc tế Khu vự tự thương mại Bắc Mỹ Hiệp định thương mại khu vực Hiệp định tự vệ Hiệp định trợ cấp biện pháp đối kháng Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương mại Hiệp định biện pháp đầu từ liên quan đến thương mại Hiệp định khía cạnh thương mại sở hữu trí tuệ Ngân hàng giới Tổ chức thương mại giới MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG TỔNG QUAN QUY ĐỊNH VỀ KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 1.1 Cơ sở hình thành quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật Tổ chức thƣơng mại giới 1.1.1 Cơ sở lý luận 1.1.2 Quá trình hình thành phát triển quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống GATT/WTO 1.2 Quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật Tổ chức thƣơng mại giới 17 1.2.1 Quy định nội dung 17 1.2.2 Quy định hình thức 25 1.3 So sánh sơ quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật WTO số hiệp thƣơng mại khu vực 27 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 32 2.1 Khái quát tranh chấp liên quan đến khiếu kiện không vi phạm từ Tổ chức thƣơng mại đƣợc thành lập 33 2.2 Các nội dung liên quan đến quy định khiếu kiện không vi phạm đƣợc Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm xem xét 35 2.2.1 Các điều kiện cấu thành khiếu kiện không vi phạm 35 2.2.2 Nghĩa vụ chứng minh 51 CHƢƠNG VAI TRÒ CỦA QUY ĐỊNH KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT TỔ CHỨC THƢƠNG MẠI THẾ GIỚI 54 3.1 Tác động việc áp dụng khiếu kiện không vi phạm đến hệ thống pháp luật Tổ chức thƣơng mại giới 54 3.1.1 Tác động tích cực 54 3.1.2 Tác động tiêu cực 56 3.2 Cơ sở cho việc tiếp tục áp dụng quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật Tổ chức thƣơng mại 59 3.3 Một số học kinh nghiệm liên quan đến khiếu kiện không vi phạm dành cho Việt Nam trình tham gia giải tranh chấp WTO 62 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Với mục tiêu loại bỏ rào cản thương mại tiến tới tự hóa thương mại, Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization – WTO), mà tiền thân Hiệp định chung thuế quan thương mại (General Agreement Trade and Tariffs - GATT 1947), thành lập vào 1/1/1995 Sự đời WTO bước ngoặt lớn kinh tế giới đầu kỷ XX WTO tổ chức thương mại đa phương lớn gồm nhiều hiệp định đa phương đa biên Với hệ thống quy định này, WTO tạo nên hành lang pháp lý vững cho hoạt động thương mại 160 quốc gia thành viên1 Trong đó, chế định giải tranh chấp WTO trụ cột quan trọng diễn đàn thương mại đa phương Cơ chế ghi nhận “Thỏa ước quy tắc thủ tục giải tranh chấp (Dispute Settlement Understandings - DSU)” Với ngun tắc “cơng bằng, nhanh chóng, hiệu bên chấp nhận, chế giải tranh chấp WTO đóng góp quan trọng bền vững kinh tế giới2 Bởi vì, chế giải tranh chấp WTO đưa cách thức để thành viên trì hiệu lực thỏa thuận cam kết Điều thể việc phán Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm có giá trị bắt buộc bên tranh chấp Nói cách khác, quy định giải tranh chấp khơng tồn tại, tính bắt buộc quy định WTO trở nên hiệu lực hành động thành viên Cơ chế giải tranh chấp WTO quy định ba loại khiếu kiện: khiếu kiện vi phạm (violation complaints), khiếu kiện không vi phạm (non – violation complaints) khiếu kiện theo tình (situation complaints)3 Cập nhật đến ngày 26/6/2014, http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm cập nhật ngày 1/7/2014 Trích viết Understanding the WTO: Settling Dispute: A Unique Contribute đăng website WTO http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/disp1_e.htm, cập nhật ngày 1/7/2014 Xem Điều XXIII GATT 1994 Đây sở quan trọng để quốc gia thành viên bảo vệ quyền lợi ích họ tiến trình tự hóa thương mại Trong đó, khiếu kiện khơng vi phạm cho phép thành viên khởi kiện nhận thấy biện pháp thành viên khác “làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích có từ hiệp định liên có quan gây trở ngại cho việc đạt mục tiêu hiệp định có liên quan biện pháp có mâu thuẫn với hiệp định có liên quan hay không”4 So với khiếu kiện vi phạm, khởi kiện trường hợp không vi phạm thách thức “thẩm phán WTO” Như biết, điều khoản khiếu kiện không vi phạm pháp luật WTO kế thừa từ GATT 1947 Tuy nhiên, kế thừa từ đầu đề tài gây tranh cãi nhà làm luật WTO nhà nghiên cứu Theo đó, có hai quan điểm trái chiều tồn quy định Quan điểm phản đối cho tồn điều khoản khơng vi phạm gây tình trạng lạm dụng thành viên để tạo rào cản thương mại ngầm Trong đó, quan điểm ủng hộ lại tồn điều khoản khiếu kiện không vi phạm sở đảm bảo lợi ích quốc gia thành viên thực mục tiêu tự hóa thương mại WTO Hơn nữa, vấn đề hiệu lực pháp lý quy định lĩnh vực thương mại sở hữu trí tuệ5 xem xét vòng Đàm phán Doha Do đó, nhận thức rõ khung pháp lý quy định khiếu kiện không vi phạm pháp luật WTO điều cần thiết Bên cạnh đó, việc trở thành thành viên thứ 150 WTO có ý nghĩa quan trọng kinh tế Việt Nam Song, trình tham gia sân chơi chung này, Việt Nam gặp phải khó khăn hoạt động thương mại xuất nhập khẩu, doanh nghiệp Việt Nam yếu cạnh tranh với nước bạn Vì thế, Việt Nam cần nắm bắt thuận lợi thách thức quy định WTO để khai thác tất lợi ích từ việc gia nhập diễn đàn kinh tế đa phương lớn Điều XXIII.1(b) GATT 1994 26.1 DSU Điều 64 TRIPs Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Khiếu kiện không vi phạm: Một số vấn đề pháp lý thực tiễn áp dụng giải tranh chấp WTO” để thực luận văn thạc sỹ Luận văn nhằm mục đích tìm hiểu số vấn đề pháp lý điều khoản khiếu kiện không vi phạm khuôn khổ pháp luật WTO Đồng thời, luận văn tìm hiểu thực tiễn giải tranh chấp liên quan đến điều khoản không vi phạm Trên sở đó, luận văn đưa số đánh giá quy định khuôn khổ WTO nêu số học kinh nghiệm cho Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài  Trong nước Hiện Việt Nam, cơng trình nghiên cứu khoa học riêng biệt, cụ thể tồn diện quy định khiếu kiện khơng vi phạm hệ thống WTO chưa thực Quy định khiếu kiện không vi phạm đề cập phần hạn chế cơng trình nghiên cứu chế giải tranh chấp WTO Ở đó, tác giả đề cập quy định cách sơ lược phần phân loại sở để quốc gia thành viên tiến hành khởi kiện  Nước Nghiên cứu quy định khiếu kiện không vi phạm WTO thực cách độc lập số tác giả nước từ năm đầu thành lập WTO Đến nay, đề tài nhà nghiên cứu pháp luật WTO quan tâm Mặc dù cách tiếp cận tác giả nghiên cứu quy định khiếu kiện không vi phạm khác nhau, nội dung chủ yếu tác phẩm nghiên cứu quy định đếu đề cập đến lịch sử đàm phán điều khoản không vi phạm từ GATT 1947 đến thành lập WTO mức độ khác từ khái quát đến chi tiết Ngoài ra, số tác phẩm phân tích cụ thể nội dung quy định khiếu kiện không vi phạm WTO sở phân tích so sánh với quy định GATT 1947 Một số tác phẩm đưa lập luận ủng hộ phản đối quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống WTO hiệp định cụ thể GATT 1994, GATS TRIPs… Tuy nhiên, thật chưa có viết nêu phản ánh cách cụ thể, rõ ràng tất cách hiểu cách giải thích Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm WTO áp dụng điều khoản vụ tranh chấp cụ thể thành viên Nói cách khác, khía cạnh pháp lý điều khoản chưa xem xét cách cụ thể sở tổng thể tranh chấp giải có liên quan đến quy định Do đó, luận văn đưa nhìn tổng thể cách lập luận “thẩm phán WTO” vận dụng quy định thực tiễn giải tranh chấp Bên cạnh đó, luận văn tìm hiểu số nội dung khác có liên quan đến quy định sở tiếp thu nội dung viết “đi trước” Mục đích nghiên cứu đề tài Luận văn đặt mục đích nghiên cứu cụ thể sau: - Luận văn tổng hợp, hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm số vấn đề pháp lý liên quan đến điều khoản không vi phạm quy định pháp luật WTO gốc độ lý luận - Bên cạnh đó, luận văn tìm hiểu phân tích thực tiễn áp dụng quy định Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm Việc phân tích thực thông qua xem xét tổng thể vụ kiện có tham chiếu điều khoản khơng vi phạm Qua đó, luận văn làm sáng tỏ khía cạnh pháp lý quy định - Sau cùng, luận văn thực việc đánh giá khả áp dụng điều khoản không vi phạm hệ thống WTO Đồng thời, luận văn đưa số kiến nghị để Việt Nam có sở chủ động việc đối mặt với tranh chấp có viện dẫn quy định Đối tƣợng nghiên cứu giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Luận văn sử dụng đối tượng nghiên cứu quy định liên quan đến khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật WTO, đồng thời phân tích nội dung pháp lý điều khoản khiếu kiện không vi phạm WTO viện dẫn trình giải tranh chấp quốc gia thành viên WTO (các báo cáo quan giải tranh chấp WTO) 5 Phƣơng pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, trước hết luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình (case study) để nghiên cứu vụ kiện cụ thể liên quan đến điều khoản khiếu kiện không vi phạm Bên cạnh đó, luận văn cịn sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp phân tích - tổng hợp để làm sáng tỏ nội dung pháp lý điều khoản không vi phạm đưa đánh kiến nghị phù hợp Ngồi ra, luận văn cịn sử dụng thêm phương pháp liệt kê phương pháp tổng hợp phần tìm hiểu sở lý luận lịch sử điều khoản không vi phạm khuôn khổ GATT/WTO Ý nghĩa đề tài Luận văn có ý nghĩa mặt lý luận hệ thống số khía cạnh pháp lý quy định khiếu kiện không vi phạm khuôn khổ WTO Đồng thời, luận văn đúc kết lại thực tiễn áp dụng quy định WTO giải tranh chấp Luận văn đưa nhìn cá nhân quy định hệ thống WTO vài học cho Việt Nam tư cách thành viên WTO Bố cục đề tài Luận văn có bố cục gồm chương, cụ thể sau: Chương 1: Tổng quan quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật Tổ chức thương mại giới Luận văn tìm hiểu chương nội dung chủ yếu khía cạnh lý luận quy định khiếu kiện khơng vi phạm Đó là, “Cơ sở hình thành quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật WTO”, mục này, luận văn tiếp cận khía cạnh chủ yếu lịch sử hình thành quy định khiếu kiện khơng vi phạm từ trước GATT 1947 đến WTO sở lý luận cho việc quy định loại khiếu kiện khuôn khổ WTO Tiếp theo, luận văn đề cập đến nội dung hình thức quy định khiếu kiện khơng vi phạm số hiệp định WTO, với mục “Quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật WTO” Nội dung cuối chương này, luận văn tìm hiểu xu hướng số hiệp định thương mại khu vực đưa quy 62 Một nguyên tắc hạn chế phân biệt đối xử biện pháp phi thuế quan nghĩa vụ đối xử với sản phẩm nước ngồi thuận lợi sản phẩm tương tự nước (Nguyên tắc đối xử quốc gia) Khi biện pháp không vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia cách rõ ràng, quốc gia đưa khiếu kiện gọi “không vi phạm”157…Việc tiếp cận khiếu kiện không vi phạm cho phép thành viên WTO trả đũa lại thành viên khác sử dụng biện pháp phi thương mại…158 Nói cách khác, quốc gia có xu hướng áp dụng biện pháp phi thương mại gây ảnh hưởng đến nhượng cam kết trước Tuy vậy, khơng phải lúc viện dẫn khiếu kiện vi phạm cụ thể biện pháp phi thương mại Thậm chí khó chứng minh biện pháp vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia Lúc này, việc viện dẫn quy định khiếu kiện không vi phạm giải pháp Tóm lại, lập luận trên, bối cảnh kinh tế giới ngày đa dạng phát triển, WTO ban hành nhiều quy định để điều chỉnh sâu rộng vấn đề thương mại thành viên Nhưng điều chắn quy định ngăn cản hết hành vi làm méo mó thương mại thành viên cách triệt để Việc trì khiếu kiện khơng vi phạm WTO nhằm giải phần vấn đề thời gian tới Tuy nhiên, thiết nghĩ quy định khiếu kiện không vi phạm cần tiếp cận cách thận trọng có hạn chế định đề cập 3.3 Một số học kinh nghiệm liên quan đến khiếu kiện không vi phạm dành cho Việt Nam trình tham gia giải tranh chấp WTO Từ thành viên WTO, Việt Nam bước thực hồn thiện cam kết q trình gia nhập khn khổ pháp 157 World Trade Organization (2012), World Trade Report 2012: Trade and Public Policies: A Closer look at non – tariff measures in the 21st Century, Published by the WTO, Switzerland, tr.12 158 World Trade Organization, tlđd 157, tr.14 63 luật WTO Việt Nam tham gia hai vụ kiện với tư cách nguyên đơn159 Tuy nhiên, hai vụ kiện thuộc trường hợp khiếu kiện vi phạm Khi tham gia vào hai vụ kiện này, Việt Nam chắn học số học định Như đề cập trên, quy định khiếu kiện không vi phạm quy định cần phải đối xử “biện pháp ngoại lệ cẩn trọng” Vì vậy, với tư cách thành viên quốc gia phát triển, tham gia vào vụ kiện liên quan đến khiếu kiện không vi phạm, Việt Nam cần lưu ý: Thứ nhất, trường hợp Việt Nam tham gia với tư cách bên khởi kiện, Việt Nam cần lưu ý quy định nghĩa vụ chứng minh Điều 26.1 DSU Bởi vì, nhận thấy ngun đơn phần lớn vụ kiện loại thất bại không chứng minh lập luận đưa Nói cách khác, Việt Nam cần đảm bảo thỏa mãn ba điều kiện quy định khiếu kiện không vi phạm Tuy nhiên, việc thỏa mãn điều kiện vấn đề đơn giản Bởi thực tiễn giải tranh chấp cho thấy nội dung điều kiện chưa xác định rõ ràng Đây thách thức lớn đội ngũ chuyên gia Việt Nam viện dẫn quy định trình giải tranh chấp WTO Thứ hai, Việt Nam tham gia tranh tụng với tư cách bên bị khởi kiện So với khả trở thành nguyên đơn việc trở thành bị đơn vụ kiện liên quan đến quy định khiếu kiện khơng vi phạm cao Như trình bày, tranh chấp liên quan đến khiếu kiện không vi phạm chủ yếu khởi xướng Hoa Kỳ Cộng đồng chung châu Âu Bởi, việc áp dụng quy định địi hỏi có tiềm lực tài nhân lực pháp lý cao Khi Việt Nam tham gia vào vụ kiện đầu tiên: Hoa Kỳ - Các biện pháp chống bán phá giá số sản phẩm tôm Việt Nam (DS 404) Trong vụ kiện này, Ban hội thẩm phán Hoa Kỳ vi phạm quy định Hiệp định chống bán phá giá GATT 1994 Vụ kiện thứ Việt Nam tham gia Hoa Kỳ - Một số biện pháp chống bán phá giá số sản phẩm tôm đông lạnh nước ấm từ Việt Nam (DS 429) Vụ kiện diễn dự kiến kết thúc vào 30.9.2014 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds404_e.htm, cập nhật ngày 15.6.2014 http://wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds429_e.htm, cập nhật ngày 15.6.2014 159 64 bị khởi kiện trường hợp khiếu kiện không vi phạm, Việt Nam cần lưu ý phản biện lập luận bên nguyên đưa Quan trọng hết Việt Nam cần nắm rõ nội dung điều kiện ghi nhận quy định khiếu kiện không vi phạm Theo đó, Việt Nam đưa quan điểm phản đối cho nội dung mà bên nguyên khẳng định Thứ ba, dù tham gia giải tranh chấp liên quan đến khiếu kiện không vi phạm với tư cách nữa, Việt Nam cần lưu ý viện dẫn quy định dành cho quốc gia phát triển WTO160 Hơn nữa, Việt Nam cần bước hoàn thiện nâng cao nguồn nhân lực pháp lý hồn thiện thể chế Như vậy, khả tham gia vào tranh chấp có liên quan đến quy định khiếu kiện không vi phạm Việt Nam tương lai xảy Nhất bối cảnh, Việt Nam ngày “mở cửa thị trường” nên sách thương mại Việt Nam cụ thể hóa quy định pháp luật mục tiêu cho khiếu kiện không vi phạm Do đó, Việt Nam cần có chuẩn bị từ hiểu biết quy định khiếu kiện không vi phạm học hỏi từ vụ kiện trước điều cần thiết Điều giúp cho Việt Nam “mạnh dạn” nâng tầm sách phát triển thương mại quốc tế diễn đàn thương mại đa phương lớn Quy chế đối xử đặc biệt khác biệt dành cho quốc gia phát triển giải tranh chấp WTO như: trợ giúp pháp ý, “ưu đãi” thủ tục giải tranh chấp… 160 65 KẾT LUẬN Các quy định hệ thống WTO có giá trị quan trọng việc hình thành khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thương mại thành viên Tuy nhiên, khơng quy định WTO có khái niệm pháp lý chưa hiểu cách rõ ràng khó áp dụng thực tiễn Quy định khiếu kiện không vi phạm quy định Do đó, “thẩm phán WTO” thận trọng áp dụng quy định trình giải tranh chấp Thật vậy, quy định khiếu kiện không vi phạm tồn gần 50 năm khuôn khổ GATT 1947 20 năm hệ thống WTO, số vụ kiện áp dụng quy định Hơn nữa, thực tiễn GATT/WTO cho thấy hầu hết vụ kiện có viện dẫn đến quy định không thành công Trong khuôn khổ WTO, vụ kiện Nhật Bản – Phim Hoa Kỳ Nhật Bản vụ kiện điển hình cho kiểu khiếu kiện không vi phạm Ban hội thẩm vụ kiện Nhật Bản – Phim khẳng định cần phải tiếp cận quy định khiếu kiện không vi phạm “một cách cẩn trọng biện pháp ngoại lệ” Thực tế việc áp dụng quy định khiếu kiện khơng vi phạm khn khổ WTO cịn hạn chế chưa có cách hiểu thống cho khái niệm pháp lý nội dung quy định Tuy nhiên, xuất phát từ khả tồn vấn đề mà hệ thống hồn chỉnh WTO khơng thể tác động đến điều khơng thể tránh khỏi Nên địi hỏi tất yếu hệ thống pháp luật WTO cần có quy định đảm nhận vai trò lấp đầy khoảng trống pháp lý nhằm trì cân lợi ích thành viên Theo đó, quy định khiếu kiện không vi phạm chế giải tranh chấp WTO giải pháp phù hợp cho vấn đề Vì quy định cho phép bên tìm kiếm “tái cân bằng” nhượng trường hợp không tồn vi phạm Theo quan điểm tác giả, “sứ mệnh” quy định khiếu kiện hệ thống WTO đến nguyên giá trị Nhất mà quốc 66 gia thành viên WTO có xu hướng bảo hộ sản xuất nước đa dạng hàng rào phi thuế quan phát triển vượt bật khoa học kỹ thuật ngày Trong đó, quy định WTO xây dựng 20 năm nên khả tác động đến số vấn phát sinh sau điều hiển nhiên Vậy, vấn đề đặt WTO cần làm rõ phạm vi áp dụng quy định khiếu kiện không vi phạm thông qua việc làm rõ khái niệm pháp lý quy định Đặc biệt trường hợp quy định khiếu kiện không vi phạm TRIPs đưa xem xét vòng Đàm phán Doha DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Danh mục văn pháp luật Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại Thế giới Hiệp định chung thuế quan thương mại 1994 (GATT 1994) Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS 1994) Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS 1994) 5.Thỏa thuận thủ tục giải tranh chấp (DSU) Hiệp định tự vệ (SA) Hiệp định chống trợ cấp biện pháp đối kháng (SCM) Hiệp định quy tắc xuất xứ Hiệp định nông nghiệp (AOA) 10 Hiệp định thủ tục cấp phép nhập 11 Hiệp định biện pháp kiểm dịch động vật 12 Hiệp định hàng rào kỹ thuật thương (TBT) 13 Hiệp định biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMPs) 15 Hiệp định mua sắm phủ 16 Hiệp định tự thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) 17 Hiệp định tự thương mại Hoa Kỳ - Singapore 18 Hiệp định tự thương mại Hoa Kỳ - Jordan 19 Hiệp định tự thương mại Hàn Quốc – Chile B Danh mục án GATT/WTO 20 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Trợ cấp Úc Amonium Sulphate, BISD II/188, ngày 3/4/1950 21 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Đức – Chế độ đãi ngộ cá sardines nhập khẩu, BISD IS/53, ngày 31/10/1952 22 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Hoa Kỳ - Các biện pháp hạn chế nhập đường sản phẩm từ đường theo quyền từ bỏ 1955 theo tiêu đề Biểu nhân nhượng thuế quan, BISD 37S/228, ngày 7/11/1990 23 Cộng đồng chung châu Âu – Đối xử thuế quan nhập sản phẩm họ cam quýt từ quốc gia khu vực Địa Trung Hải, L 5776, ngày 7/2/1976 24 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Cộng đồng kinh tế châu Âu – Việc chi trả trợ cấp cho quy trình xử lý sản xuất hạt có dầu sản phẩm protein động vật ni có liên quan, BISD 37S/86, ngày 25/1/1990 25 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Nhật Bản – Các biện pháp ảnh hưởng đến phim giấy tráng ảnh tiêu dùng, WT/DS44/R, ngày 31/3/1998 26 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Cộng đồng chung châu Âu – Các biện pháp ảnh hưởng đến amiăng sản phẩm chứa amiăng, WT/DS135/R, ngày 18/9/2000 27 Báo cáo Cơ quan phúc thẩm vụ kiện Cộng đồng chung châu Âu – Các biện pháp ảnh hưởng đến amiăng sản phẩm chứa amiăng, WT/DS135/AB/R, ngày 12/3/2001 28 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Hàn Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến mua sắm phủ, WT/DS163/R, ngày 1/5/2000 29 Báo cáo Ban hội thẩm vụ kiện Hoa Kỳ - Đạo luật chống tiếp tục trợ cấp bán phá giá năm 2000,WT/DS217/R WT/DS234/R, ngày 16/9/2002 C Danh mục tài liệu tham khảo * Tiếng Việt 30 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo trình Luật thương mại quốc tế - Phần 1, NXB Hồng Đức, 2012 * Tiếng Anh 31 Adrian T.L Chua (1998), “Reasonable Expections and Non-Violation Complaints in GATT/WTO Jurisprudence”, Journal of World Trade, 32 (2), 27-50 32 Andrew D Mitchell (2006), “Good Faith in WTO Dispute Settlement”, Melbourne Journal of International Law, 7, 339-373 33 Claude Chase, Alan Yanovich, Jo-Ann Crawford Pamela Ugaz (2013), Mapping of Dispute Settlement Mechanisms in Regional Trade Agreements – Innovative or Varians on a Theme?, Staff Working Paper ERSD – 2013 – 07, Ủy ban phân tích nghiên cứu kinh tế - WTO 34 Christophe Laroure (2006), “WTO Non-Violation Complaints: A Misunderstood Remedy In The WTO Dispute Settlement System”, Netherlands International Law Review, LIII(1), 97-126 35 Ernst-Ulrich Petersmann (1997), The GATT/WTO Dispute Settlement System – International Law, International Organizations and Dispute Settlement, published by Kluwer Law International Ltd 36 Ernst-Ulrich Petermann (1988), “Strengthening GATT Procedures for Settling Trade Dispute”, The World Economy , (11), 55 – 89 37 F.Abbott (2003), Dispute Settlement WTO Module: 3.14 TRIPs,UNTAD, UNTAD/EDM/Misc.232/Add18 38 Frieder Roessler (1999), “Should Principles of Competition Policy Be Incorporated into WTO Law Through Non-Violation Complaints?”, Journal of International Economic Law (2), 3, 413-421 39 Gail E.Evans (2000), “A Preliminary Excursion into TRIPs and Non – violation Complaints”, The Journal of World Intellectuall Property, 2, 867 – 888 40 James P.Durling Simon N.Lester (1999), “Original Meanings And The Film Dispute: The Drafting History, Texual Evolution, And Application Of The Non-Violation Nullification Or Impairment Remedy”, The George Washington Journal of International Law and Economics, 32, 211-269 41 Locknie Hsu (2005), “Non-Violation Complaints – World Trade Organization Issues and Recent Free Trade Agreements”, Journal of World Trade, 39(2), 205-237 42 Peter N.Fowler Alice T.Zalik (2003), “A U.S Government Perspective Concerning the Agreement on the Trade-Related Aspects of Intellectual Property: Past, Present and Near Future”, Journal od Civil Rights and Economic Development, 17(3(2)), 401 – 415 43 Pierre Pescatore, “The GATT Dispute Settlement Mechanism – Its Present Situation and Its Prospects”, Journal of World Trade, 27(1), 5-20 44 Phillip Marsden (2005), Exlusionary Anti-Competitive Practices, Their Effects on Competition and Development and Analytical and Remedial Mechanisms, UNCTAD/DITC/CLP/2005/4, United Nation 45 Robert W.Staiger Alan O.Sykes (6/2013), Non-violation, Wisconsin and NBER, New York University Law School 46 Simon A.B Schropp (2007), Revisting the “Compliance – vs – Rebalancing” Debate in WTO Scholarship: Towards a Unified Research Agenda, HEI Working Paper No:29/2007 47 Sungjoon Cho(1998), “GATT Non-Violation Issues in the WTO Framework: Are They the Achilles, Heel of the Dispute Settlement Process?”, Harvard Internationall Law Journal, 39(2), 311 – 355 48 The Legal Affairs Division and the Appellate Body (2004), A Handbook on the WTO Dispute Settlement System, published by The Press Syndicate of the University of Cambrigde, United Kingdom 49 Werner Zdouc (1999), WTO Dispute Settlement Practice Relating to The GATS, Journal of International Economic Law, 2(2), 295-346 50 World Trade Organization (2001), Understanding The WTO, published by the WTO, Switzerland 51 World Trade Organization (2012), World Trade Report 2012: Trade and Public Policies: A Closer look at non – tariff measures in the 21st Century, published by the WTO, Switzerland D Các website 52 www.wto.org 53 http://www.cid.harvard.edu 54 http://www.customs.go.kr/ 55 http://unctad.org/en/Pages/Home.aspx 56 http://www.ustr.gov/ 57 http://www.4uth.gov.ua PHỤ LỤC Bảng tổng hợp vụ tranh chấp có liên quan đến khiếu kiện không vi phạm từ WTO thành lập STT Vụ kiện Điều khoản liên quan đến khiếu kiện không vi phạm Kết luận Ban hội thẩm hay Cơ quan phúc thẩm DS 02: Hoa Kỳ - Các tiêu chuẩn Venezula yêu cầu xem xét Quy định xăng cho xăng thông thường cải dầu làm vô hiệu suy giảm lợi ích mà tiến Venezuela có từ Hiệp định chung ý nghĩa Điều XXIII.1(b) Quan điểm Ban hội thẩm, Quy định xăng dầu Hoa Kỳ vi phạm điều khoản Hiệp định chung nên rơi vào trường hợp vi phạm không cần xem xét đến trường hợp không vi phạm quy định Điều XXIII.1(b) DS 38: Hoa Kỳ - Quyền tự Cuba Luật Đoàn kết dân chủ (Hoa Kỳ - Đạo luật Helms Burton) Cộng đồng châu Âu cáo buộc biện pháp áp dụng Hoa Kỳ không vi phạm quy định cụ thể GATT GATS, chúng làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích Cộng đồng châu Âu kỳ vọng hợp theo GATT GATS, cản trở mục đích GATT 1994 DS 44: Nhật Bản - Các biện Hoa Kỳ cáo buộc Nhật Bản áp dụng pháp ảnh hưởng đến phim số biện pháp làm suy giảm vơ hiệu lợi ích giấy tráng ảnh tiêu dùng Hoa Kỳ theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 Khơng có kết luận Ban hội thẩm yêu cầu Cộng đồng châu Âu Vì Ban hội thẩm yêu cầu tạm ngừng theo Điều 12.12 DSU Ban hội thẩm bác bỏ khiếu nại Hoa Kỳ liên quan Điều XXIII.1(b) GATT 1994 Hoa Kỳ thất bại việc đáp ứng nghĩa vụ chứng minh liên quan đến quy định khiếu kiện không vi phạm DS 45: Nhật Bản - Các biện Hoa Kỳ cáo buộc Luật cửa hàng pháp ảnh hưởng đến phân phối bán lẻ quy mô lớn liên quan đến biện lĩnh vực dịch vụ pháp không vi vi phạm nghĩa vụ Nhật Bản theo Điều III GATS “giấy bóng kính”, Điều VI GATS “quy định nội địa” cam kết cụ thể theo Điều XVI-XVII GATS “mở cửa thị trường” “đối xử quốc gia”, cịn cáo buộc biện pháp Nhật Bản làm vô hiệu hay suy giảm, phạm vi Điều XXIII.3 GATS, lợi ích mà Hoa Kỳ kỳ vọng cách hợp lý có từ cam kết cụ thể Nhật Bản mở cữa thị trường đối xử quốc gia, điều khác, phân phối dịch vụ DS 48: Cộng đồng châu Âu - Chính phủ Canada khiếu kiện biện Các biện pháp liên quan đến pháp không phù hợp với nghĩa vụ thịt sản phẩm từ thịt Cộng đồng châu Âu Điều 2, Hiệp (Hormones) định biện pháp kiểm dịch động thực vật; Điều III XI GATT 1994; Điều Hiệp định hàng rào kỷ thuật thương mại; Điều Hiệp định nông nghiệp Và Canada cáo buộc thêm biện pháp làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích cách trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ hiệp định viện dẫn Vụ kiện dừng lại giai đoạn tham vấn Ban hội thẩm cho biện pháp Cộng đồng châu Âu vụ kiện không phù hợp với quy định cụ thể Hiệp định SPS, nên Ban hội thẩm cho không cần phải xem xét thêm biện pháp tring tranh chấp cấu thành trường hợp vô hiệu hay suy giảm theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 DS 51: Brazil – Một số biện Trong yêu cầu tham vấn mình, phủ Vụ kiện dừng lại giai đoạn tham vấn pháp đầu tư lĩnh vực ô tô Nhật Bản cho biện pháp Brazil làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích Nhật Bản có theo Điều II GATT 1994 phạm vi Điều XXIII.1(b) GATT 1994 DS 52: Brazil – Một số biện Hoa Kỳ đệ trình tham vấn với Brazil liên pháp ảnh hưởng đến đầu tư quan đến biện pháp tương tự đệ trình thương mại lĩnh vực tơ Nhật Bản vụ DS 51 Trong yêu cầu tham vấn, Hoa Kỳ bên cạnh việc cáo buộc Brazil vi phạm Điều Hiệp định TRIMs, Điều I.1, III.4 GATT 1994 Điều 3, Điều 27.4 SA Hoa Kỳ đệ trình khiếu kiện khơng vi phạm theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 DS 74: Philipines – Các biện Hoa Kỳ cáo buộc biện pháp pháp ảnh hưởng đến thịt heo liên quan đến việc áp đặt hạn ngạch thuế quan gia cầm thịt heo gia cầm Philipines vi phạm nghĩa vụ Philipines theo Điều III, X, XI GATT 1994, Điều AOA, Điều 1, Hiệp định thủ tục cấp phép nhập Điều 2, TRIMs Bên cạnh đó, Hoa Kỳ cịn cáo buộc thêm biện pháp dường làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích Hoa Kỳ có cách trực tiếp hay gián hiệp định viện dẫn Vụ kiện dừng lại giai đoạn tham vấn Các bên tự thỏa thuận giải pháp phù hợp đa phương tranh chấp 10 11 DS 78: Hoa Kỳ - Biện pháp tự Colombia đệ trình tham vấn với Hoa Kỳ vệ đậu chổi hạt việc áp dụng biện pháp tự vệ cao tương nhập đậu chổi hạt cao tương việc áp dụng tự vệ vi phạm Điều 2, 4, 5, 12 SA, Điều II, XIII, XIX GATT 1994 Colombia khiếu nại thêm việc vô hiệu suy giảm lợi ích theo GATT 1994 DS 80: Bỉ - Các biện pháp ảnh Hoa Kỳ yêu cầu tham vấn Bỉ liên quan hưởng đến dịch vụ danh bạ đến việc Bỉ áp dụng biện pháp dịch điện thoại thương mại vụ danh bạ điện thoại thương mại vi phạm Điều II, VI, VIII XVII GATS, việc biện pháp làm vơ hiệu suy giảm lợi ích có theo cam kết cụ thể GATS cấp Cộng đồng châu Âu (đại diện cho Bỉ) DS 88: Hoa Kỳ - Biện pháp ảnh Cộng đồng châu Âu yêu tham vấn đối hưởng đến mua sắm phủ với Đạo luật ban hành Khối thịnh vượng Massachusetts (được điều chỉnh biểu cam kết Hoa Kỳ theo GPA) vi phạm Điều VIII(B), X XIII GPA, Cộng đồng cáo buộc thêm biện pháp làm suy giảm lợi ích có theo GPA, cụng cản trở mục tiêu GPA, bao gồm việc trì cân quyền nghĩa vụ Vụ kiện dừng lại giai đoạn tham vấn Vụ kiện dừng lại giai đoạn tham vấn Ban hội thẩm định giải kết hợp vụ kiện với DS 95 (Hoa Kỳ - Biện pháp ảnh hưởng đến mua sắm phủ Nhật Bản yêu cầu tham vấn vào 18/71997) theo quy định Điều 9.1 DSU Tuy nhiên Ban hội thẩm không yêu cầu tiếp tục giải vụ việc nên thẩm quyền thành lập Ban hội thẩm hết thời hiệu theo Điều 12.12 DSU vào tháng 11/2000 12 DS 93: Ấn Độ - Các hạn chế số lượng nhập sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp dệt may 13 DS 135: Cộng đồng châu Âu Các biện pháp ảnh hưởng amiăng sản phẩm chứa amiăng 14 DS 163: Hàn Quốc - Các biện pháp ảnh hưởng đến mua sắm phủ Yêu cầu tham vấn thực New Zealand tương tư với yêu cầu tham vấn Hoa Kỳ (WT/DS90), Úc (WT/DS91) Canada (WT/DS92), Canada cáo buộc thêm hạn chế làm vô hiệu hay suy giảm lợi ích có theo GATT 1994 Canada cáo buộc biện pháp áp dụng cấm nhập amiang sản phẩm amiang Cộng đồng châu Âu làm suy giảm hay vô hiệu lợi íchc Canada theo Điều XXIII.1(b) GATT Cụ thể, Canada tham khảo từ vụ kiện không vi phạm GATT cũ vụ DS 44 mà đưa điểu kiện để chứng minh cáo buộc không vi phạm việc cấm hoàn toàn amiang tinh thể sản phẩm có chưa Pháp EC theo Điều XXIII.1(b): yếu tố là: tồn đàm phán nhượng thuế quan, áp dụng biện pháp phủ làm cản trở điều kiện cạnh tranh sản phẩm nước nhập khẩu, việc áp dụng biện pháp dự đoán cách hợp lý Hoa Kỳ khẳng định lợi ích Hoa Kỳ bị vô hiệu hay suy giảm theo Điều XXII.2 GPA Hai bên tự tìm kiếm giải pháp đồng thuận đa phương vụ việc gởi đến Ban thư ký WTO ngày 1/12/998 Cơ quan giải tranh chấp WTO (Ban hội thẩm Cơ quan phúc thẩm) vụ kiện bác yêu cầu Canada Bởi nhận thấy Canada khơng đảm bảo nghĩa vụ chứng minh Canada khơng thể dự đốn việc Cộng đồng châu Âu áp dụng biện pháp cấm amiăng làm suy giảm hay vô hiệu lợi ích Canada có theo GATT 1994 Ban hội thẩm đưa cách xem xét vụ kiện theo nguyên tắc pháp luật quốc tế bác bỏ khiếu kiện Hoa Kỳ 15 16 DS 217 DS 234: Hoa Kỳ Đạo luật chống tiếp tục trợ cấp bán phá giá năm 2000 (Hoa Kỳ - Tu chánh án Byrd Mexico bên cạnh cáo buộc CDSOA Hoa Kỳ vi phạm Điều II, VI GATT 1994 Điều 5.b SCM, Mexico cho CDSOA làm vơ hiệu hay suy giảm lợi ích theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 DS 339, DS 340, DS 342: Trung Quốc – Các biện pháp ảnh hưởng đến việc nhập phụ tùng ơtơ Trong đệ trình lên Ban hội thẩm, Canada có lưu ý rằng: trái với cáo buộc vi phạm nghĩa vụ Trung Quốc đoạn 93 Báo cáo Ban công tác cho phép Trung Quốc phân loại hai phụ tùng CDK SKD toàn phương tiện tính cho phí nghĩa vụ 25%, điều phải cấu thành khơng vi phạm vô hiệu suy giảm kỳ vọng hợp pháp Canada mức thuế 10% cho phụ tùng CKD SKD theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 cho Hoa Kỳ không chứng minh suy giảm hay vơ hiệu lợi ích theo Điều XXII.2 GPA Ban hội thẩm bác yêu cầu khiếu kiện không vi phạm Mexico CDSOA Hoa Kỳ theo Điều XXIII.1(b) GATT 1994 Ban hội thẩm cho Mexico không đưa điều kiện cấu thành khiếu kiện không vi phạm Ban hội thẩm cho biện pháp Trung Quốc áp dụng bị cáo buộc Canada không phù hợp với Điều III.2, III.4 GATT 1994 Theo đó, Ban hội thẩm khơng xem xét tiếp khiếu kiện không vi phạm theo Điều XXIII.1(b) khiếu kiện Canada BAN HỘI THẨM xem khiếu kiện điều kiện Canada ... chọn đề tài ? ?Khiếu kiện không vi phạm: Một số vấn đề pháp lý thực tiễn áp dụng giải tranh chấp WTO? ?? để thực luận văn thạc sỹ Luận văn nhằm mục đích tìm hiểu số vấn đề pháp lý điều khoản khiếu kiện. .. quy định khiếu kiện không vi phạm hệ thống pháp luật WTO số hiệp thƣơng mại khu vực 27 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH KHIẾU KIỆN KHÔNG VI PHẠM TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TỔ CHỨC... đoan luận văn ? ?Khiếu kiện không vi phạm: Một số vấn đề pháp lý thực tiễn áp dụng giải tranh chấp WTO? ?? cơng trình nghiên cứu thực cá nhân Các nội dung kết luận nêu luận văn trung thực Luận văn hoàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Khiếu kiện không vi phạm một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp tại WTO (luận văn thạc sỹ luật học) , Khiếu kiện không vi phạm một số vấn đề pháp lý và thực tiễn áp dụng trong giải quyết tranh chấp tại WTO (luận văn thạc sỹ luật học)