0

Hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch bất động sản

114 4 0
  • Hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch bất động sản

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HỮU ĐỊNH HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN Chuyên ngành: Luật Dân tố tụng dân Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Xuân Quang Học viên: Đinh Hữu Định Lớp: Cao học luật, Khóa23 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu tôi, thực hướng dẫn TS Nguyễn Xuân Quang Những tài liệu tham khảo sử dụng luận văn trích dẫn theo quy định Tôi xin chịu trách nhiệm trước Nhà trường Hội đồng bảo vệ luận văn nội dung trình bày luận văn Tác giả luận văn Đinh Hữu Định DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung BLDS Bộ luật Dân BĐS Bất động sản HĐUQ Hợp đồng ủy quyền MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN .6 1.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm 11 1.2 Chủ thể hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 15 1.2.1 Bên ủy quyền 16 1.2.2 Bên ủy quyền 19 1.3 Hình thức hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 22 1.4 Nội dung hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 27 1.4.1 Quyền nghĩa vụ bên 27 1.4.2 Phạm vi, thời hạn ủy quyền ủy quyền lại 32 1.4.3 Các thỏa thuận khác 36 1.5 Chấm dứt hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 37 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 41 2.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 41 2.1.1 Những bất cập, hạn chế pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản .41 2.1.2 Những bất cập từ thực trạng áp dụng pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 51 2.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 58 2.2.1 Sửa đổi, bổ sung số quy định pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 58 2.2.2 Những kiến nghị khác .64 KẾT LUẬN 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LỜI NÓI ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Chế định hợp đồng ủy quyền (HĐUQ) chế định hình thành phát triển sớm với đời pháp luật dân Đây phương tiện pháp lý quan trọng giúp chủ thể thông qua hành vi người khác để xác lập thực giao dịch dân nhằm đáp ứng quyền lợi ích hợp pháp Một số việc ủy quyền cho người khác xác lập thực giao dịch bất động sản (BĐS) Thơng qua HĐUQ, bên ủy quyền ủy quyền cho bên ủy quyền nhân danh thực hành vi định liên quan đến việc xác lập thực giao dịch BĐS Tuy nhiên, quy định Bộ luật Dân (BLDS) 2015 hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch BĐS chung chung, dẫn đến có nhiều cách hiểu khách quy định Bên cạnh đó, quy định HĐUQ BLDS 2015 nhiều điểm chưa thật phù hợp cho giao dịch liên quan đến BĐS Những bất cập vốn tồn từ BLDS 2005, chưa khắc phục hết qua lần sửa đổi gần BLDS 2015 Bên cạnh đó, thực tiễn thực chế định HĐUQ cịn ghi nhận trường hợp mà chủ thể lạm dụng HĐUQ để che giấu hợp đồng mua bán có thực khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước Một hành vi bị lạm dụng nhiều sử dụng HĐUQ giả tạo để che giấu hợp đồng chuyển nhượng BĐS Tình trạng khiến chủ thể tham gia giao dịch gặp rủi ro, dễ gây phát sinh tranh chấp Hiện tượng cịn gây tình trạng công xã hội, thực tế cho thấy đối tượng biết cách “lách luật” trốn thuế chủ yếu nhóm người làm dịch vụ nhà đất, cịn người dân lao động lương thiện khơng trốn thuế họ người có nhu cầu sử dụng tài sản thực họ muốn tài sản phải đăng ký tên họ Bản chất HĐUQ tiến bộ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng giao dịch dân đáng bên Tuy nhiên, HĐUQ bị lạm dụng nhằm mục đích tư lợi cá nhân gây hậu không tốt cho xã hội Đất nước ta tiến trình đổi mới, hội nhập giới, với kinh tế thị trường động, đời sống nhân dân ngày cải thiện nâng cao, thị trường bất động sản phát triển, giao dịch bất động sản xảy thường xuyên, phổ biến sơi động Do đó, Nhà nước cần ban hành, sửa đổi quy định pháp luật để kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội nhằm điều chỉnh, giải vấn đề phát sinh lĩnh vực này, hướng cho giao dịch vào khuôn khổ, đảm bảo chặt chẽ, an tồn, luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp tất bên Xuất phát từ lý trên, tác giả sâu nghiên cứu nhằm tìm điểm chưa phù hợp, chưa chặt chẽ quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản, từ kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật, góp phần xây dựng hành lang pháp lý an toàn, thống chặt chẽ Vì vậy, tác giả lựa chọn đề tài “Hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản” để làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu HĐUQ nói chung nhiều tác giả tập trung nghiên cứu từ sớm Các cơng trình tìm hiểu HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS tiêu biểu đây: Các viết đăng tạp chí chuyên ngành luật học: - Phan Vũ Linh (2015), “Bàn chế định hợp đồng ủy quyền Bộ luật Dân sự”, Tạp chí Nghề luật, số tháng 11/2015 Bài viết trình bày số vấn đề liên quan đến HĐUQ Dự thảo BLDS sửa đổi năm 2005 để đề xuất kiến nghị liên quan đến hình thức, thời hạn ủy quyền Trong viết này, tác giả Phan Vũ Linh đề xuất giao dịch mà pháp luật u cầu phải có cơng chứng, chứng thực việc ủy quyền để thực cơng việc phải xác lập theo hình thức tương ướng, đồng thời đề xuất ấn định thời hạn ủy quyền tối đa để tránh trường hợp ủy quyền q chung chung vơ thời hạn Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu chế định HĐUQ ủy quyền nói chung, chưa sâu vào nghiên cứu nội dung ủy quyền để xác lập, thực giao dịch BĐS Kết nghiên cứu cơng trình gợi mở thiết thực để tác giả triển khai thực luận văn Tác giả luận văn kế thừa phát triển nội dung hình thức HĐUQ thời hạn tối đa HĐUQ nêu viết - Tuấn Đạo Thành (2011), “Vai trò hợp đồng ủy quyền giao dịch có liên quan tới bất động sản”, Tạp chí Nghề luật, số 03 Trong viết này, tác giả nêu số điểm vai trò HĐUQ giao dịch BĐS, từ hạn chế cịn tồn theo pháp luật hành liên quan đến phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền việc dùng HĐUQ để che giấu giao dịch chuyển nhượng BĐS Tác giả Tuấn Đạo Thành cho pháp luật cần sửa đổi theo hướng yêu cầu nội dung HĐUQ phải xác định rõ phạm vi ủy quyền cụ thể, khơng cho phép ủy quyền tồn quyền chủ sở hữu BĐS Kết nghiên cứu viết nguồn tham khảo quan trọng giúp tác giả luận văn hiểu rõ vai trò HĐUQ nói chung HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS nói riêng Đồng thời, thơng tin viết cịn góp phần giúp tác giả nắm bắt tình hình sử dụng HĐUQ để che đậy giao dịch mua bán BĐS diễn nước ta Các cơng trình nghiên cứu khác: - Nguyễn Thị Lan Hương (2008), Hợp đồng ủy quyền theo pháp luật Việt Nam, Luận văn thạc sĩ – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn tác giả Nguyễn Thị Lan Hương trình bày vấn đề lý luận HĐUQ để từ phân tích quy định BLDS 2005 có liên quan đến chế định ủy quyền Trên sở đánh giá trình áp dụng pháp luật ủy quyền, tác giả nêu hạn chế tồn BLDS 2005 HĐUQ, qua đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện pháp luật HĐUQ Với đề tài này, tác giả luận văn tiếp thu vấn đề liên quan đến nguồn gốc đời chế định HĐUQ, lý giải số quy định pháp luật liên quan đến việc ủy quyền, từ kế thừa phát triển việc ủy quyền để xác lập, thực giao dịch BĐS - Ma Thị Thanh Hiếu (2011), Hợp đồng ủy quyền giao dịch nhà chung cư, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận HĐUQ, phát triển nhà chung cư tổng hợp, phân tích để thấy mối liên hệ thực tiễn hai vấn đề nhằm làm bật đặc điểm pháp lý, nguyên nhân việc giao kết hợp đồng ủy quyền liên quan đến nhà chung cư thời gian qua Từ đó, rút bất cập tồn đề xuất phương hướng, số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật Kết nghiên tác giả Ma Thị Thanh Hiếu giúp tác giả luận văn hiểu rõ tình hình ủy quyền giao dịch mua bán nhà chung cư Trên sở đó, tác giả luận văn kế thừa mở rộng sang việc tìm hiểu HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS khác - Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), Luật Dân Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia TP HCM Đây sách tham khảo pháp luật dân sự, sách cung cấp nhiều kiến thức chuyên sâu giúp người đọc hiểu rõ quy định BLDS 2005 Các vấn đề hợp đồng, đại diện theo ủy quyền sách nguồn tài liệu cần thiết để tác giả triển khai thực luận văn - Đỗ Văn Đại (2017), Luật hợp đồng Việt Nam – Bản án bình luận án, Nxb Hồng Đức Trong sách này, tác giả Đỗ Văn Đại trình bày nhiều vấn đề lý luận chuyên sâu lĩnh vực hợp đồng thông qua việc bình luận án tiêu biểu, có phân tích pháp luật Việt Nam so sánh với pháp luật số nước tiến giới, để từ mặt hạn chế tồn đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Mặc dù sách khơng có án trực tiếp liên quan đến vấn đề ủy quyền để xác lập, thực giao dịch BĐS, vấn đề lý luận công trình nguồn tài liệu quan trọng để tác giả thực luận văn Mục đích đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Tác giả thực đề tài nhằm tìm hiểu vấn đề lý luận HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS, từ phân tích thực trạng pháp luật hành nhằm hạn chế tồn đề xuất kiến nghị hoàn thiện pháp luật 3.2 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn tập trung chủ yếu quy định pháp luật liên quan đến việc ủy quyền để xác lập, thực giao dịch BĐS Đặc biệt chế định HĐUQ BLDS 2015 đạo luật chuyên ngành liên quan đến giao dịch BĐS như: Luật Nhà 2014, Luật Kinh doanh BĐS 2014, Luật Đất đai 2013 Phạm vi phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phạm vi nghiên cứu Giao dịch BĐS vốn đa dạng phong phú, lại điều chỉnh nhiều văn pháp luật khác Do đó, pháp luật HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS vấn đề rộng phức tạp, phạm vi luận văn này, tác giả tập trung chủ yếu vào khía cạnh pháp lý liên quan đến: chủ thể, hình thức, nội dung vấn đề chấm dứt HĐUQ để xác lập, thực giao dịch BĐS 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn này, tác giả sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu đây: quyền tài sản đất không thông báo cho bà biết, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp bà Bà H yêu cầu ông N chấm dứt hợp đồng ủy quyền số 001370 ngày 03/4/2015 ông N không đồng ý Bị đơn ông Nguyễn Văn N cho bà H khơng u cầu ơng đến Văn phịng cơng chứng làm thủ tục chấm dứt hợp đồng ủy quyền số 001370 ngày 03/4/2015 Từ Tịa án thụ lý vụ án, ơng Nguyễn Văn N nhận Thông báo thụ lý vụ án, ơng có văn nêu ý kiến yêu cầu khởi kiện nguyên đơn ông không đồng ý chấm dứt hợp đồng ủy quyền số 001370 ngày 03/4/2015 Hội đồng xét xử xét thấy: Giao dịch hợp đồng ủy quyền số 001370 ngày 03/4/2015 bà Lương Thị Hồng H ông Nguyễn Văn N có thật hợp pháp, thuộc trường hợp ủy quyền khơng có thù lao, khoản Điều 569 Bộ luật dân năm 2015 Bà Lương Thị Hồng H yêu cầu chấm dứt hợp đồng ủy quyền số 001370, số 04/2015/HĐGD-CCAL Văn phịng Cơng chứng A chứng nhận ngày 03/4/2015 có sở chấp nhận Ngày 17/01/2017, bà Lương Thị Hồng H có gửi 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) vào Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh HV theo tài khoản số 6421205230800 để bảo đảm cho việc yêu cầu Tòa án nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2017/QĐ-BPKCTT ngày 18 tháng 01 năm 2017: “Cấm ông Nguyễn Văn N chuyển dịch phần quyền tài sản (quản lý, sử dụng, cho thuê, lý hợp đồng cho thuê tiếp tục cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, tặng cho (hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho), chấp, chấp để bảo lãnh cho bên thứ ba (kể việc đăng ký, xóa đăng ký chấp tiếp tục chấp) thuộc quyền sở hữu quyền sử dụng đất bà Lương Thị Hồng H đất số 307, tờ đồ số 73, địa chỉ: Xã X, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh” Do yêu cầu chấm dứt hợp đồng ủy quyền số 001370, số 04/2015/HĐGD-CCAL ngày 03/4/2015 nguyên đơn chấp nhận nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần tiếp tục trì Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2017/QĐBPKCTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 Tòa án nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; cần giải tỏa số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) bà Lương Thị Hồng H gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh HV theo Quyết định buộc thực biện pháp bảo đảm số 01/2017/QĐ-BPBĐ ngày 17 tháng 01 năm 2017 Tòa án nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh [3] Về án phí dân sơ thẩm: Ơng Nguyễn Văn N phải chịu án phí dân sơ thẩm theo quy định khoản Điều 147 Bộ luật tố tụng dân phần yêu cầu khởi kiện nguyên đơn chấp nhận Bà Lương Thị Hồng H khơng phải chịu án phí dân sơ thẩm nên hoàn lại tiền tạm ứng án phí nộp [4] Về quyền kháng cáo: Các đương quyền kháng cáo án theo quy định pháp luật Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Căn vào khoản Điều 26, điểm a khoản Điều 35, điểm a khoản Điều 39, điểm g khoản Điều 138, khoản Điều 147, Điều 227, Điều 266 khoản Điều 273 Bộ luật tố tụng dân năm 2015; Các Điều 429, 562, 565, 566, 568, 569, 688 Bộ luật dân năm 2015; Điều 26 Luật Thi hành án dân năm 2008; Nghị 326/2016/ UBTVQH14 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án; Tun xử: Chấp nhận tồn yêu cầu nguyên đơn bà Lương Thị Hồng H 1/ Chấm dứt thực hợp đồng ủy quyền số 001370, số 04/2015/HĐGDCCAL Văn phịng Cơng chứng A chứng nhận ngày 03/4/2015 bà Lương Thị Hồng H ông Nguyễn Văn N 2/ Hủy bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 01/2017/QĐBPKCTT ngày 18 tháng 01 năm 2017 Tòa án nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 3/ Giải tỏa số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) bà Lương Thị Hồng H gửi Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh HV theo Quyết định buộc thực biện pháp bảo đảm số 01/2017/QĐBPBĐ ngày 17 tháng 01 năm 2017 Tòa án nhân dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 4/ Về án phí dân sơ thẩm: Bị đơn ông Nguyễn Văn N phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) án phí dân sơ thẩm Nguyên đơn bà Lương Thị Hồng H chịu án phí dân sơ thẩm nhận lại tồn số tiền tạm ứng án phí nộp 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí số 0004179 ngày 06/01/2017 0027568 ngày 20/4/2017 Chi cục Thi hành án dân quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh 5/ Quyền kháng cáo: Bà Lương Thị Hồng H quyền kháng cáo án hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án Ông Nguyễn Văn N, Văn phịng Cơng chứng A có quyền kháng cáo án thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án kể từ ngày án niêm yết 6/ Trường hợp án thi hành theo quy định Điều Luật Thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo quy định Điều 6, Điều Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật Thi hành án dân Nơi nhận: - Các đương sự; - TAND TP.HCM; - VKSND TP.HCM; - VKSND quận 6; - CCTHADS quận 6; - Lưu: VT, hồ sơ vụ án TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA Phạm Thị Thanh Trúc PHỤ LỤC SỐ 03 TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN CẦN GIUỘC TỈNH LONG AN Bản án số: 01/2018/DS–ST Ngày 19-01-2018 Độc lập – Tự – Hạnh phúc V/v: tranh chấp hợp đồng đặt cọc, hợp đồng vay tài sản hợp đồng chấp QSDĐ NHÂN DANH NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIUỘC, TỈNH LONG AN - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tịa: Ơng Đồn Thanh Lâm Các Hội thẩm nhân dân: Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng; Ơng Nguyễn Minh Chí - Thư ký phiên tịa: Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc tham gia phiên tịa: Ơng Trần Mạnh Sỹ - Kiểm sát viên Ngày 19 tháng 01 năm 2018, trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 343/2017/TLST-DS ngày 20 tháng 11 năm 2017 việc: “Tranh chấp hợp đồng đặt cọc”, 346/2017/TLSTDS ngày 23 tháng 11 năm 2017 việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản hợp đồng chấp quyền sử dụng đất” theo Quyết định nhập vụ án số: 01/QĐ-TA ngày 03/01/2018 Quyết định đưa vụ án xét xử số: 03/2018/QĐXX-ST ngày 08 tháng 01 năm 2018 đương sự: Nguyên đơn: 1.1 Bà Trương Thúy A, sinh năm: 1968 Địa chỉ: đường B, phường T, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) 1.2 Ơng Nguyễn Văn T, sinh năm: 1963 Địa chỉ: xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) Bị đơn: Ơng Võ Thanh T1, sinh năm: 1980 Địa chỉ: xã L, huyện C, tỉnh Long An (có mặt) Ơng Nguyễn Văn U, sinh năm: 1956 (có mặt) Bà Trần Thị T2, sinh năm: 1964 (có mặt) Cùng địa chỉ: đường C, phường T, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Dương Thị A1, sinh năm: 1965 Địa chỉ: xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt) Ơng Nguyễn Văn T3, sinh năm: 1971 Nơi ĐKHKTT: Đường A, phường T, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh Chỗ ở: xã P, huyện C, tỉnh Long An (vắng mặt) Văn phịng cơng chứng C, tỉnh L Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Kim H – Trưởng Văn phòng Địa chỉ: Đường N, thị trấn C, huyện C, tỉnh Long An (vắng mặt) NỘI DUNG VỤ ÁN: Nguyên đơn bà Trương Thúy A trình bày: Ngày 13/5/2017, bà Trương Thúy A ơng Võ Thanh T1 có xác lập giao dịch đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Theo đó, ơng T1 chuyển nhượng cho bà A phần đất có diện tích 130m2, thuộc đất số 1783, tờ đồ số 03 tọa lạc ấp P xã P, huyện C, tỉnh L với giá chuyển nhượng 559.000.000 đồng Các bên có lập văn viết tay có tiêu đề “Hợp đồng đặt cọc mua bán đất” đề ngày 13/5/2017 chưa quan có thẩm quyền chứng nhận có người làm chứng ơng Nguyễn Văn T3 Ông T3 người môi giới cho bà A nhận chuyển nhượng đất ông T1 Hai bên thỏa thuận sau thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận cọc ơng T1 ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sang cho bà A đứng tên phần đất nêu trên, bà A tốn số tiền cịn lại Tuy nhiên, ông T1 không thực theo thỏa thuận Tại đơn khởi kiện, bà Á khởi kiện yêu cầu ông T1 trả số tiền đặt cọc nhận 100.000.000 đồng Tại phiên tòa, bà A yêu cầu ông T1 trả số tiền 92.000.000 đồng, bà A rút phần u cầu khởi kiện địi ơng T1 trả số tiền 8.000.000 đồng Bởi vì, thời điểm ký hợp đồng đặt cọc bà A đưa cho ông T1 số tiền đặt cọc 100.000.000 đồng Ơng Nguyễn Ngọc T3 có nhận từ ơng T1 số tiền môi giới 16.770.000 đồng (3% số tiền 559.000.000 đồng) Sau đó, ơng T3 có đưa cho bà A số tiền môi giới 8.000.000 đồng Cho nên, bà A yêu cầu ông T1 trả số tiền 92.000.000 đồng Ngun đơn ơng Nguyễn Văn T trình bày: Ngày 05/4/2014, ơng T có cho ơng T1 vay số tiền 200.000.000 đồng, lãi suất vay 1,1%/tháng, thời hạn vay 02 năm, từ ngày 05/4/2014 đến ngày 05/4/2016 Ông T1 vay với Tư cách người đại diện theo ủy quyền ông U bà T2 Tại thời điểm vay, ơng T1 có trả cho ơng T 01 tháng tiền lãi với số tiền 2.200.000 đồng Khi cho vay hai bên không lập hợp đồng vay tài sản mà lập hợp đồng chấp quyền sử dụng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất Văn phịng cơng chứng C, tỉnh L công chứng ngày 05/4/2014 Thửa đất nêu thuộc quyền sử dụng bà T2 ông U Ngày 02/4/2014, ông U bà T2 ủy quyền cho ông T1 ký hợp đồng chấp Kể từ thời điểm vay đến nay, ông T1 không toán tiền lãi tiền vốn thỏa thuận Nên ông T khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông T1, ông U bà T2 liên đới trả số tiền nợ gốc 200.000.000 đồng tiền lãi phát sinh tính từ ngày 05/5/2014 đến tịa án xét xử sơ thẩm (03 năm 08 tháng 14 ngày) theo mức lãi suất 1,1%/tháng với số tiền lãi 97.826.666,62 đồng Đồng thời, ông T yêu cầu hủy Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng Cơng chứng C cơng chứng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C, tỉnh Long An Bị đơn ơng Võ Thanh T1 trình bày: Đối với yêu cầu khởi kiện bà Trương Thúy A: Ông T1 xác định lời trình bày bà A ông T1 đồng ý trả lại cho bà A số tiền 92.000.000 đồng Tại thời điểm nhận tiền cọc 100.000.000 đồng ơng T1 có đưa cho ơng T3 16.770.000 đồng (3% số tiền 559.000.000 đồng) tiền môi giới Số tiền 16.770.00 đồng bà A lấy 8.000.000 đồng, nên thực tế ông T3 nhận tiền môi giới 8.770.000 đồng Đối với yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn T: Vào ngày 02/4/2014, ông U bà T2 có chuyển nhượng cho ơng Võ Thanh T1 phần đất có diện tích 2.071m2, đất số 819(pcl), tờ đồ số 06, đất tọa lạc xã L, huyện C Tuy nhiên, phần đất khơng làm thủ tục chuyển quyền phần đất thuộc diện quy hoạch Do đó, hai bên khơng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà lập hợp đồng ủy quyền đề ngày 02/4/2014 Phòng Công chứng S, tỉnh Long An công chứng Đến ngày 05/4/2014, ơng T1 có vay ơng T số tiền 200.000.000 đồng, lãi suất vay 5%/tháng ghi hợp đồng chấp 1,1%/tháng, thời hạn vay 02 năm, từ ngày 05/4/2014 đến ngày 05/4/2016 Khi cho vay hai bên không lập hợp đồng vay mà lập hợp đồng chấp quyền sử dụng đất đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m 2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất Văn phịng Cơng chứng C công chứng ngày 05/4/2014 Số tiền vay 200.000.000 đồng ông T khoản vay riêng ông T1 khơng có liên quan đến ơng U bà T2 Tại thời điểm vay, ơng T1 có trả cho ông T 01 tháng tiền lãi với số tiền 10.000.000 đồng Qua yêu cầu khởi kiện ông T ơng T1 đồng ý trả cho ơng T số tiền 200.000.000 đồng tiền lãi với mức lãi suất 1,1%/tháng ngày xét xử sơ thẩm với số tiền 97.826.666,62 đồng đồng ý hủy hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng Cơng chứng C cơng chứng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C, tỉnh Long An Bị đơn ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 trình bày: Ơng Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 vợ chồng Vào ngày 02/4/2014, ông U bà T2 có chuyển nhượng cho ơng T1 phần đất có diện tích 2.071m2, đất số 819(pcl), tờ đồ số 06, đất tọa lạc xã L, huyện C với giá trị chuyển nhượng đất khoảng 200.000.000 đồng Tuy nhiên, phần đất không làm thủ tục chuyển quyền phần đất thuộc diện quy hoạch Do đó, hai bên khơng lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà lập hợp đồng ủy quyền đề ngày 02/4/2014 Phịng Cơng chứng số S, tỉnh Long An công chứng Vợ chồng ông U, bà T2 nhận tiền chuyển nhượng đầy đủ ông T1 giao đất cho T1 Qua u cầu khởi kiện ơng T ơng U bà T2 khơng đồng ý Bởi vì, ơng U bà T2 không vay tiền ông T việc ông T1 vay tiền ông T Bà Dương Thị A1 trình bày: Bà A1 vợ ông T Số tiền mà ông T cho ông T1 vay tài sản chung của bà A1 ơng T Bà A1 hồn tồn thống với lời trình bày ơng T khơng có ý kiến thêm Ơng Nguyễn Văn T3 trình bày: Trước đây, ơng T3 có giới thiệu bà A nhận chuyển nhượng ông Võ Thanh T1 phần đất có diện tích 130m2, thuộc đất số 1783, tờ đồ số 03 ấp P, xã P, huyện C, tỉnh Long An với giá chuyển nhượng 559.000.000 đồng Bà A có đặt cọc cho ơng T1 100.000.000 đồng, bên có làm hợp đồng đặt cọc giấy tay lập ngày 13/5/2017 ơng T3 có chứng kiến ký tên vào giấy đặt cọc với T2 cách người làm chứng Khi đó, ơng T1 trực tiếp đưa cho ông T3 tiền môi giới 16.770.000 đồng (3% số tiền 559.000.000 đồng) Bà A lấy tiền môi giới 8.000.000 đồng, thực tế ông T3 nhận tiền môi giới 8.770.000 đồng Hiện tại, ông T3 đồng ý trả lại cho ông T1 số tiền 8.770.000 đồng Ơng T3 u cầu Tịa án giải vắng mặt ông T3 vụ án giải xong Văn phịng Cơng chứng C trình bày: Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 ông Võ Thanh T1 làm đại diện ký kết với ông Nguyễn Văn T Văn phòng Công chứng C cơng chứng ngày 05/4/2014, việc cơng chứng trình tự, thủ tục pháp luật quy định Văn phịng Cơng chứng C đề nghị xét xử vắng mặt Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cần Giuộc phát biểu ý kiến: Trong trình thụ lý vụ án giải vụ án, Chủ tọa phiên tòa Hội đồng xét xử thực đầy đủ trình tự tố tụng pháp luật quy định Bộ luật Tố tụng dân văn pháp luật hướng dẫn có liên quan Việc chấp hành pháp luật người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật Về nội dung vụ án: Đối với yêu cầu khởi kiện bà Trương Thúy A: Tại phiên tòa, bà A rút phần u cầu khởi kiện địi ơng T1 trả 8.000.000 đồng Đề nghị Hội đồng xét xử đình xét xử yêu cầu khởi kiện bà A việc địi ơng T1 trả số tiền 8.000.000 đồng Bà A ơng T1 thừa nhận có việc ông T1 nhận số tiền cọc 100.000.000 đồng để hứa chuyển nhượng cho bà A phần đất có diện tích 130m2, thuộc đất số 1783, tờ đồ số 03 tọa lạc xã , huyện C, tỉnh Long An Do ông T1 không thực theo thỏa thuận dẫn đến xác lập hợp đồng chuyển nhượng Bà A yêu cầu ông T1 trả lại tiền cọc 92.000.000 đồng ông T1 đồng ý trả 92.000.000 đồng Cho nên, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện thỏa thuận bà A ông T1 buộc ông T3 trả 8.770.000 đồng cho ông T1 đảm bảo quyền lợi bên Đối với yêu cầu khởi kiện ơng Nguyễn Văn T u cầu Tịa án buộc ông T1, ông U bà T2 liên đới trả số tiền nợ gốc 200.000.000 đồng tiền lãi phát sinh từ ngày 05/5/2014 đến tòa án xét xử sơ thẩm với mức lãi suất 1,1%/tháng với số tiền lãi 97.826.666,62 đồng Ông T yêu cầu ông U bà T2 có trách nhiệm trả nợ cho ơng T có Bởi vì, ngày 02/4/2014 ông U bà T2 ký hợp đồng ủy quyền Phịng Cơng chứng số S, tỉnh Long An ủy quyền cho ông T1 thay mặt ông U bà T2 thực chấp đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Đến ngày 05/4/2017, ông T1 thay mặt ông U bà T2 ký hợp đồng chấp đất số 819 (pcl) cho ông T để vay số tiền 200.000.000 đồng thuộc phạm vi ủy quyền thể Điều Hợp đồng ủy quyền lập ngày 02/4/2014 Mặc khác, khoản Điều hợp đồng ủy quyền có nội dung thể bên A (ơng U bà T2) chịu trách nhiệm cam kết bên B (ông T1) thực phạm vi ủy quyền Nội dung thỏa thuận cam kết phù hợp theo quy định khoản Điều 586 Bộ luật Dân năm 2005 Cho nên, ông U bà T2 phải có trách nhiệm giao dịch ông T1 xác lập phạm vi ủy quyền Xét khoản tiền lãi mà ơng T u cầu mức lãi suất hạn phù hợp pháp luật, cần phải điều chỉnh lại mức lãi suất hạn theo quy định Điều 474 Bộ luật Dân năm 2005 Hợp đồng vay tài sản giải xong nên đề nghị hủy Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng cơng chứng Cần Đước cơng chứng đất số 819(pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Buộc ông Nguyễn Văn T trả cho ông Võ Thanh T1, ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W017334, đất số 819, tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc cấp ngày 19/7/2001 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: Sau nghiên cứu tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án xem xét phiên tòa vào kết tranh luận phiên tòa, Tòa án nhận định: - Về tố tụng: [1] Ông Nguyễn Văn T3, Văn phịng Cơng chứng C vắng mặt, đương có yêu cầu giải vắng mặt Căn vào khoản Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương [2] Tại phiên tòa, bà A rút phần u cầu khởi kiện địi ơng T1 trả số tiền 8.000.000 đồng Xét thấy, bà A rút phần yêu cầu khởi kiện tự nguyện Căn vào khoản Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự, Hội đồng xét xử đình phần yêu cầu khởi kiện mà bà A rút - Về nội dung: [3] Đối với yêu cầu khởi kiện bà Trương Thúy A yêu cầu ông Võ Thanh T1 trả lại số tiền 92.000.000 đồng Bà A ơng T1 thừa nhận có việc ông T1 nhận số tiền cọc 100.000.000 đồng để hứa chuyển nhượng cho bà A phần đất có diện tích 130m2, thuộc đất số 1783, tờ đồ số 03 ấp P, xã P, huyện C, tỉnh L với giá chuyển nhượng 559.000.000 đồng Do ông T1 không thực theo thỏa thuận dẫn đến xác lập hợp đồng chuyển nhượng Bà A yêu cầu ông T1 trả lại tiền cọc 92.000.000 đồng ông T1 đồng ý trả 92.000.000 đồng Cho nên, Hội đồng xét xử ghi nhận tự nguyện thỏa thuận bà A ông T1 Đối với khoản tiền 8.770.000 đồng mà ông T3 nhận từ ông T1 việc môi giới chuyển nhượng đất Xét thấy, hợp đồng chuyển nhượng đất xác lập, ông T1 phải trả lại tiền cọc cho bà A tiền mơi giới phải trả lại cho ông T1 để ông T1 trả cho bà A Bà A nhận 8.000.000 đồng bà A u cầu ơng T1 trả 92.000.000 đồng Ơng T3 đồng ý trả 8.770.000 đồng cho ông T1 đảm bảo quyền lợi bên [4] Đối với yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn T yêu cầu Tịa án buộc ơng T1, ơng U, bà T2 liên đới trả số tiền nợ gốc 200.000.000 đồng tiền lãi tính từ thời điểm vay đến tòa án xét xử sơ thẩm (03 năm 08 tháng 14 ngày) với mức lãi suất 1,1%/tháng với số tiền lãi là 97.826.666,62 đồng Hội đồng xét xử xét thấy, ông T yêu cầu ông U bà T2 có trách nhiệm trả nợ cho ơng T có Bởi vì, ngày 02/4/2014 ơng U bà T2 ký hợp đồng ủy quyền Phịng Cơng chứng số S, tỉnh Long An ủy quyền cho ông T1 thay mặt ông U bà T2 thực số quyền dân có quyền chấp đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Đến ngày 05/4/2017, ông T1 thay mặt ông U bà T2 ký hợp đồng chấp đất số 819 (pcl) cho ông T để vay số tiền 200.000.000 đồng thuộc phạm vi ủy quyền thể Điều Hợp đồng ủy quyền lập ngày 02/4/2014 Mặc khác, khoản Điều hợp đồng ủy quyền có nội dung thể bên A (ông U bà T2) chịu trách nhiệm cam kết bên B (ông T1) thực phạm vi ủy quyền Nội dung thỏa thuận cam kết phù hợp theo quy định khoản Điều 586 Bộ luật Dân năm 2005 Tại khoản Điều 586 Bộ luật Dân năm 2005 quy định: “Điều 586 Nghĩa vụ bên ủy quyền Chịu trách nhiệm cam kết bên ủy quyền thực phạm vi ủy quyền” [5] Ơng T1, ơng U bà T2 cho đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C chuyển nhượng cho ông T1 ông T1, ông U bà T2 không đưa chứng để chứng minh Trong theo Điều 581 Bộ luật Dân năm 2005 có quy định: “Hợp đồng ủy quyền thỏa thuận bên, theo bên ủy quyền có nghĩa vụ thực cơng việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền phải trả thù lao, có thỏa thuận pháp luật có quy định” Ông T1 thực việc chấp đất số 819 (pcl) nhân danh ông U bà T2 tức mặt pháp lý ơng U bà T2 chủ sử dụng đất số 819 (pcl) ông T1 thực không vượt phạm vi ủy quyền Cho nên, ông U bà T2 phải có trách nhiệm giao dịch ông T1 xác lập phạm vi ủy quyền [6] Ông Võ Thanh T1 cho mức lãi suất vay 5%/tháng ơng T1 có trả trước 01 tháng tiền lãi với số tiền 10.000.000 đồng, ông T không thừa nhận vấn đề này, ông T1 không đưa chứng chứng minh Cho nên, lời trình bày ơng T1 khơng có [7] Xét mức lãi suất số tiền vốn vay 200.000.000 đồng mà ông T yêu cầu ông T1, ông U bà T2 trả thấy rằng: Ơng T u cầu tính lãi số tiền nợ gốc 200.000.000 đồng tiền lãi tính từ ngày 05/5/2014 đến tòa án xét xử sơ thẩm (03 năm 08 tháng 14 ngày) với mức lãi suất 1,1%/tháng với số tiền lãi là 97.826.666,62 đồng [8] Mức lãi suất hạn bên thỏa thuận 1,1% tháng phù hợp với pháp luật, số tiền lãi hạn tính sau: 200.000.000 đồng x 1,1%/tháng x 23 tháng với số tiền 50.600.000 đồng Tuy nhiên, mức lãi suất hạn ông T yêu cầu trả 1,1%/tháng không phù hợp với khoản Điều 474 Bộ luật Dân năm 2005 Tại khoản Điều 474 Bộ luật Dân năm 2005 quy định lãi suất nợ hạn theo lãi suất Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay thời điểm trả nợ Lãi suất theo quy định giai đoạn 0,75%/tháng (theo Quyết định số 2868/QĐ-NHNN, ngày 29/11/2010 Ngân hàng Nhà nước quy định) Do mức lãi suất nợ q hạn tính sau: 200.000.000 đồng x 0,75%/tháng x 21 tháng 13 ngày (từ ngày 06/4/2016 đến ngày 19/01/2018) = 32.150.000 đồng Tổng cộng, lãi hạn lãi hạn 50.600.000 đồng + 32.150.000 đồng = 82.750.000 đồng Số tiền lãi ông T yêu cầu không phù hợp là: 97.826.666,62 đồng - 82.750.000 đồng = 15.076.666,62 đồng [9] Hợp đồng vay tài sản giải xong nên cần phải hủy Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng cơng chứng C cơng chứng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Buộc ông Nguyễn Văn T trả cho ông Võ Thanh T1, ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W017334, đất số 819, tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc cấp ngày 19/7/2001 ông Nguyễn Văn U đứng tên quyền sử dụng đất Về án phí: Căn Điều 26 Nghị số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy [10] định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án án phí tính sau: Ơng Võ Thanh T1 có trách nhiệm chịu án phí số tiền phải trả cho bà Trương Thúy A 92.000.000 đồng với số tiền án phí 92.000.000 đồng x 5% = 4.600.000 đồng Ơng Nguyễn Văn T3 chịu án phí số tiền phải trả cho ông Võ Thanh T1 với số tiền án phí 8.770.000 đồng x 5% = 438.500 đồng Ơng Võ Thanh T1, ơng Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 phải chịu án phí số tiền 282.750.000 đồng phải trả cho ông Nguyễn Văn T với số tiền án phí 282.750.000 đồng x 5% = 14.137.500 đồng 300.000 đồng án phí hủy hợp đồng chấp Do đó, người phải chịu án phí 4.812.500 đồng Theo quy định điểm đ khoản Điều 12 Nghị số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tịa án bà ơng U miễn nộp án phí với lý người cao tuổi Bà T2 ơng T1 người phải chịu án phí 4.812.500 đồng sung quỹ Nhà nước Ông Nguyễn Văn T bà Dương Thị A1 chịu án phí số tiền yêu cầu ông Võ Thanh T1, ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 phải trả 15.076.666,62 đồng không chấp nhận với số tiền án phí 15.076.666,62 đồng x 5% = 753.833,33 đồng Vì lẽ trên, QUYẾT ĐỊNH: Áp dụng Điều 227, 244 Bộ luật Tố tụng dân sự; Áp dụng Điều 474, 476, 478; 581, 586, 715 719 Bộ luật Dân năm 2005 Điều 26 Nghị số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý sử dụng án phí lệ phí Tun xử: Đình xét xử u cầu khởi kiện bà Trương Thúy A việc địi ơng Võ Thanh T1 trả số tiền 8.000.000 đồng Ghi nhận tự nguyện thỏa thuận bà Trương Thúy A ơng Võ Thanh T1 Ơng Võ Thanh T1 có trách nhiệm trả bà Trương Thúy A số tiền 92.000.000 đồng Buộc ông Nguyễn Văn T3 trả ông Võ Thanh T1 số tiền 8.770.000 đồng Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án thi hành án xong, khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án theo mức lãi suất quy định Khoản Điều 357 Bộ luật dân năm 2015 T2ơng ứng với thời gian chưa thi hành án Hủy giao dịch đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất bà Trương Thúy A ông Võ Thanh T1 theo văn viết tay có tiêu đề “Hợp đồng đặt cọc mua bán đất” lập ngày 13/5/2017 Chấp nhận phần yêu cầu khởi kiện ông Nguyễn Văn T địi ơng Võ Thanh T1, ơng Nguyễn Văn U bà Trương Thị T2 trả số tiền 297.826.666,62 đồng Buộc ông Võ Thanh T1, ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 có trách nhiệm liên đới trả cho ông Nguyễn Văn T bà Dương Thị A1 số tiền 282.750.000 đồng, bao gồm: tiền vốn 200.000.000 đồng, tiền lãi 82.750.000 đồng Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án người thi hành án thi hành án xong, khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án phải chịu khoản tiền lãi số tiền phải thi hành án tương ứng với thời gian chưa thi hành án Bác yêu cầu ông Nguyễn Văn T địi ơng Võ Thanh T1, ơng Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 có trách nhiệm liên đới trả cho ông Nguyễn Văn T số tiền 15.076.666,62 đồng tiền lãi Chấp nhận yêu cầu ông Nguyễn Văn T việc yêu cầu hủy Hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng Cơng chứng C cơng chứng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Hủy hợp đồng chấp quyền sử dụng đất lập ngày 05/4/2014 Văn phịng Cơng chứng C cơng chứng đất số 819 (pcl), tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Buộc ông Nguyễn Văn T trả cho ông Võ Thanh T1, ông Nguyễn Văn U bà Trần Thị T2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số W017334, đất số 819, tờ đồ số 06, diện tích 2.071m2, mục đích trồng lúa, đất tọa lạc xã L, huyện C Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc cấp ngày 19/7/2001 ông Nguyễn Văn U đứng tên quyền sử dụng đất Về án phí: Buộc ơng Võ Thanh T1 có trách nhiệm chịu án phí số tiền phải trả cho bà Trương Thúy A 92.000.000 đồng với số tiền án phí 4.600.000 đồng sung quỹ Nhà nước Buộc ơng Nguyễn Văn T3 chịu án phí dân sơ thẩm 438.500 đồng sung quỹ Nhà nước Trả số tiền tạm ứng án phí mà bà Trương Thúy A nộp 2.500.000 đồng theo biên lai thu tiền số 0005751, ngày 16/11/2017 Chi cục thi hành án dân huyện Cần Giuộc Buộc ông Võ Thanh T1 bà Trần Thị T2 người phải chịu án phí dân sơ thẩm 4.812.500 đồng sung quỹ Nhà nước, miễn án phí dân sơ thẩm cho ơng Nguyễn Văn U Ơng Nguyễn Văn T bà Dương Thị A1 có trách nhiệm liên đới chịu án phí dân sơ thẩm với số tiền 753.833,33 đồng sung quỹ Nhà nước Tạm ứng án phí ơng T có nộp số tiền 5.300.000 đồng theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí số 0005757 ngày 20/11/2017; 0005912 ngày 05/01/2018 trừ án phí 753.833,33 đồng, trả ông Nguyễn Văn T số tiền 4.546.166,67 đồng Án sơ thẩm, đương có mặt có quyền kháng cáo hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, đương vắng mặt có quyền kháng cáo thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận án kể từ ngày án niêm yết công khai hợp lệ Trường hợp án thi hành theo quy định Điều Luật thi hành án dân người thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án bị cưỡng chế thi hành án theo qui định Điều 6, Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án thực theo quy định Điều 30 Luật thi hành án dân Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM - TAND tỉnh Long An; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA - VKSND huyện Cần Giuộc; - Chi cục THADS huyện Cần Giuộc; - Đương sự; - Lưu./ Đoàn Thái Lâm ... thiện quy định hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 6 CHƢƠNG KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN ĐỂ XÁC LẬP, THỰC HIỆN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 1.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng ủy. .. GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN 2.1 Thực trạng pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động sản 2.1.1 Những bất cập, hạn chế pháp luật hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất. .. thực giao dịch BĐS, từ định nghĩa hợp đồng ủy quyền Điều 562 BLDS 2015 từ đối tượng hợp đồng ủy quyền dạng xác lập, thực giao dịch BĐS, hiểu hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực giao dịch bất động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch bất động sản , Hợp đồng ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch bất động sản

Từ khóa liên quan