0

HỢP ĐỒNG mở tài KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (luận văn thạc sỹ luật học)

100 1 0
  • HỢP ĐỒNG mở tài KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ KIM NGÂN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ KIM NGÂN HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành Luật Kinh tế, mã số: 60380107 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Vân TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2014 LỜI CAM ĐOAN Đây đề tài tác giả tâm đắc lựa chọn cố gắng mình, tác giả hoàn thành nội dung đề tài hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Nguyễn Văn Vân Tác giả cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tác giả Các số liệu thống kê đề tài trung thực Nội dung đề tài chưa cơng bố hình thức Trong luận văn có số kiến thức khoa học từ cơng trình khác đưa vào dạng trích dẫn có thích rõ nguồn trích dẫn Tác giả luận văn Phan Thị Kim Ngân DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC VÀ BẢNG BIỂU ******************** I Phụ lục I – giấy đề nghị mở tài khoản cá nhân ngân hàng Nam Á II Phụ lục II – Phiếu khảo sát phục vụ nghiên cứu đề tài Hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng III Phụ lục III – Báo cáo kết khảo sát Bảng 1: Kết khảo sát số lượng tài khoản chủ thể sở hữu Bảng 2: Kết khảo sát cách thức mở tài khoản – Đối với tài khoản cá nhân Bảng 3: Kết khảo sát quan tâm đến điều kiện mở TK – Đối với tài khoản cá nhân Bảng 4: Kết khảo sát việc đóng tài khoản khơng cịn nhu cầu sử dụng – Đối với tài khoản cá nhân MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU……………………………………………………………… CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG……………………… 1.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng…… 1.1.2 Đặc điểm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 14 1.2 Nội dung hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 26 1.2.1 Những nội dung hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân 26 hàng theo quy định pháp luật dân sự………………………… 1.2.1.1 Đối tượng hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng… 26 1.2.1.2 Quyền nghĩa vụ chung ngân hàng chủ tài khoản ………… 28 1.2.2 Những nội dung đặc thù hợp đồng mở tài khoản toán 29 qua ngân hàng……………………………………………………… 1.2.2.1 Lãi suất mức phí dịch vụ………………………………………………… 30 1.2.2.2 Sử dụng tài khoản ủy quyền sử dụng tài khoản……………………… 31 1.2.2.3 Bảo mật thông tin hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân 33 hàng…………………………………………………………………………… 1.2.2.4 Quản lý rủi ro giới hạn trách nhiệm ………………………………… 34 1.2.2.5 Tạm khóa phong tỏa tài khoản tốn………………………… 36 1.2.2.6 Đóng tài khoản tốn………………………………………………… 37 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………… 39 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN 40 QUA NGÂN HÀNG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 Thực trạng pháp luật áp dụng quy định pháp luật chủ thể ký kết, thực hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân 40 hàng số kiến nghị 2.1.1 Thực trạng pháp luật áp dụng quy định pháp luật chủ thể 40 ký kết hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng số kiến nghị……………………………………………………………… 2.1.1.1 Đối với tài khoản cá nhân………………………………………………… 40 2.1.1.2 Đối với tài khoản tổ chức…………………………………………………… 43 2.1.2 Thực trạng pháp luật áp dụng quy định pháp luật chủ thể 45 thực hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng số kiến nghị…………………………………………………… 2.1.2.1 Đối với tài khoản cá nhân………………………………………………… 45 2.1.2.2 Đối với tài khoản tổ chức………………………………………………… 50 2.2 Thực trạng pháp luật áp dụng quy định pháp luật nội 54 dung hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng số kiến nghị……………………………………………………… 2.2.1 Cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản toán……… 2.2.2 Ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử giao dịch tài khoản 55 toán ngân hàng……………………………………………… 2.2.3 Báo cáo thơng tin, bảo mật thơng tin tài khoản tốn……… 59 2.2.3.1 Các chủ thể quyền yêu cầu cung cấp thông tin………………… 59 2.2.3.2 Các loại thông tin phép cung cấp………………………………… 62 54 2.2.3.3 Các phương thức cung cấp thông tin……………………………………… 62 2.2.3.4 Công tác bảo mật thông tin khách hàng, thông tin tài khoản 65 tổ chức tín dụng……………………………………………………………… 2.2.4 Tạm khố, phong toả, trích tiền từ tài khoản tốn………… 70 2.2.5 Đóng tài khoản tốn………………………………………… 74 2.2.5.1 Các điều kiện đóng tài khoản……………………………………………… 75 2.2.5.2 Xử lý số dư trường hợp đóng tài khoản…………………………… 76 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2…………………………………………………… 79 KẾT LUẬN CHUNG………………………………………………………… 80 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong gần 10 năm trở lại đây, thị trường tài Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực Ngân hàng có bước tiến vượt bậc Những bước tiến không mở rộng quy mô, số lượng, địa bàn mà chiều sâu sản phẩm, dịch vụ công nghệ Hiện nay, xét sản phẩm ngân hàng, cung cấp gần đầy đủ sản phẩm ngân hàng ngân hàng quốc tế Từ hoạt động cho vay, tài trợ xuất khẩu, dịch vụ bao tốn, dịch vụ tốn thẻ tín dụng, dịch vụ nhờ thu dịch vụ ngân hàng điện tử Các Ngân hàng đầu tư đáng kể cho cơng tác bảo mật, phịng ngừa rủi ro ứng dụng công nghệ hàng đầu Bên cạnh hệ thống văn quy phạm pháp luật lĩnh vực Tài – Ngân hàng ngày hồn thiện thơng qua việc sửa đổi bổ sung ban hành nhiều văn để đáp ứng nhu cầu thực tế Tuy nhiên, xét góc độ hẹp, liên quan đến hoạt động toán qua tài khoản diễn ngày nhiều, việc thực giải vấn đề phát sinh từ hoạt động nhiều bất cập Về nguyên tắc, ngân hàng đồng ý khởi tạo tài khoản toán cho khách hàng, tồn hợp đồng ngân hàng chủ tài khoản Việc ký kết, thực hợp đồng ảnh hưởng lớn đến quyền nghĩa vụ bên liên quan Do vậy, tìm hiểu giải vướng mắt giúp cho việc ký kết thực hợp đồng thuận lợi hơn, từ bảo vệ quyền lợi bên cách hài hòa phù hợp Vì thế, việc nghiên cứu hợp đồng mở tài khoản toán giai đoạn cần thiết Bên cạnh đó, văn quy phạm pháp luật quy định điều chỉnh trực tiếp mối quan hệ hợp đồng mở sử dụng tài khoản tiền gửi chủ yếu áp dụng theo Quy chế mở sử dụng tài khoản tiền gửi ngân hàng ban hành kèm theo Quyết định số 1284/2002/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành (QĐ 1284/QĐ-NHNN) Căn vào Quy chế này, ngân hàng biên soạn quy định, điều kiện riêng phù hợp với nhu cầu khả Trong thời điểm ban hành quy chế này, sản phẩm ngân hàng cịn đa dạng, mức độ ứng dụng công nghệ hạn chế quy mô giao dịch khiêm tốn Đến nay, hoạt động ngân hàng giai đoạn phát triển cao hơn, phức tạp hơn, nên xét mặt khoa học thực tiễn, Quy chế quản lý việc mở tài khoản cung cấp dịch vụ tốn ngân hàng có nhiều bất cập Ngày 25 tháng 11 năm 2012, Chính Phủ ban hành Nghị định số 101/2012/NĐ-CP tốn khơng dùng tiền mặt (NĐ 101/NĐCP), có đề cập nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động mở sử dụng tài khoản toán ngân hàng Nghị định đời giải số vấn đề thiếu sót Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN quy định hợp đồng mở tài khoản tốn bắt buộc phải lập thành văn bản, có đề cập đến quyền nghĩa vụ bên Tuy nhiên, xét cách khái quát, Nghị định 101/2012/NĐ-CP chưa thực giải nhiều vấn đề bất cập xung quanh hoạt động mở tài khoản sử dụng dịch vụ tốn Từ đó, dẫn đến sở pháp lý cho việc thực nội dung hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng chưa giải triệt để Ngoài ra, Bộ luật dân (BLDS) có hiệu lực vào năm 2005 có nhiều thay đổi liên quan đến hợp đồng vay tài sản, hợp đồng gửi giữ, hợp đồng dịch vụ, quan hệ quy định riêng biệt rõ ràng Việc nghiên cứu sở pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng yêu cầu cấp thiết để đánh giá tính hiệu quả, phù hợp pháp luật thực tiễn phát sinh nhằm điều chỉnh kịp thời quan hệ phát sinh từ hợp đồng này, đảm bảo an tồn hệ thống tài bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chủ tài khoản Hiện nay, vấn đề nội dung sở pháp lý hợp đồng mở tài khoản tốn qua ngân hàng có nhiều bất cập cần nghiên cứu để thay đổi cho phù hợp Có nhiều vấn đề phát sinh thực tế việc bảo mật thơng tin q trình thực hợp đồng, việc phong tỏa tài khoản khách hàng, việc quản lý sử dụng tài khoản,… Theo nghiên cứu tác giả, chưa có đề tài nghiên cứu chuyên sâu góc độ pháp lý phân tích trực tiếp hợp đồng mở tài khoản tốn qua ngân hàng Chính vậy, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG” Đề tài nghiên cứu sở pháp lý vận dụng để điều chỉnh quan hệ này, tình hình áp dụng văn quy phạm pháp luật mở tài khoản tốn ngân hàng, phân tích bất cập thông qua kiện thực tiễn, qua rút ý kiến giải pháp khắc phục đảm bảo cho hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng thiết lập thực cách phù hợp hiệu Tình hình nghiên cứu đề tài Đề tài nghiên cứu quy định pháp luật lĩnh vực tài nhiều đến mức tác giả khó khăn để tìm đề tài phù hợp Hiện nay, lĩnh vực tài chính, vấn đề liên quan đến việc cung ứng dịch vụ toán ngân hàng quan tâm, đặc biệt việc cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản ngân hàng Các đề tài liên quan đến vấn đề khai thác tương đối nhiều, vấn đề toán qua lệnh chuyển tiền, sử dụng thẻ tốn,… Tuy nhiên sau q trình tìm hiểu, tác giả nhận thấy chưa có đề tài cụ thể vào nghiên cứu trực tiếp hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng góc độ khai thác quy định pháp luật tìm hiểu việc áp dụng quy định mở tài khoản ngân hàng để đề xuất giải pháp Một số đề tài nghiên cứu có liên quan đến đề tài tác giả Mặc dù đề tài chọn nghiên cứu khía cạnh pháp lý đòi hỏi phải vận dụng lồng ghép cách hợp lý kiến thức nghiệp vụ ngân hàng Do vậy, số đề tài chuyên sâu ngân hàng xác định có liên quan đến đề tài tác giả Cụ thể như: (i) “Các giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam” Hoàng Minh Trang, Đại học Ngân hàng (2010) Đề tài nghiên cứu chuyên sâu dịch vụ e- Banking có đề số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống dịch vụ ngân hàng điện tử Tuy nhiên, đề tài đơn nghiên cứu góc độ kinh tế, khơng lồng ghép khía cạnh pháp lý đề tài (ii) “Phát triển dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” Lê Thị Bích Ngọc, lớp 30K07.2, Trường Đại học Kinh tế TPHCM, 2008 Đề tài nghiên cứu dịch vụ ngân hàng nói chung, có đề cập phần đến dịch vụ toán qua tài khoản Đề tài đề xuất số kiến nghị, nhiên kiến nghị mang tính kinh tế, không đề cập đến vấn đề pháp lý Bên cạnh đó, đề tài khơng nghiên cứu chun sâu vấn đề toán qua tài khoản đề tài tác giả lựa chọn Dưới góc độ kinh tế, vấn đề liên quan đến dịch vụ toán qua ngân hàng nghiên cứu tìm hiểu nhiều (iii) “Pháp luật cung ứng sử dụng séc” Nguyễn Thành Nhơn, khoá luận tốt nghiệp cử nhân luật năm 2010 Đề tài phân tích vấn đề liên quan đến Séc nội dung quy định pháp luật cung ứng sử dụng Séc Tuy nhiên, việc dùng Séc tốn thơng qua Ngân hàng cách thức cung ứng dịch vụ toán ngân hàng mà (iv) “Pháp luật điều chỉnh giao dịch thẻ toán ngân hàng chủ thẻ” Phan Huỳnh Diễm Châu, khoá luận tốt nghiệp cử nhân luật năm 2010 Đề tài phân tích sâu sắc đến vấn đề giao dịch thẻ toán, làm rõ vấn đề thẻ toán ATM quy định pháp luật có liên quan Bên cạnh đó, đề tài trình bày số giải pháp cụ thể góc độ pháp lý nhằm tăng cường hiệu hoạt động giao dịch toán thẻ Tuy nhiên, vấn đề sử dụng thẻ ATM nội dung nhỏ liên quan đến dịch vụ toán qua tài khoản ngân hàng Như vậy, góc độ pháp lý, có số đề tài nghiên cứu dịch vụ toán qua ngân hàng nói chung dịch vụ tốn qua tài khoản ngân hàng nói riêng Tuy nhiên, theo nghiên cứu tác giả, chưa có đề tài nghiên cứu xem xét trực tiếp hợp đồng liên quan đến việc mở cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản ngân hàng Theo tác giả tìm hiểu, viết vấn đề hợp đồng mở cung ứng dịch vụ toán qua tài khoản ngân hàng chưa đề cập góc độ khoá luận cử nhân hay luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Một số viết liên quan đến đề tài tác giả TS Lê Hùng (2010), “ thực trạng – giải pháp phát triển thị trường thẻ thị trường dịch vụ ngân hàng”, Tạp chí tin học ngân hàng ThS Đồn Thái Sơn (2005), “Thực trạng định hướng hoàn thiện dịch vụ ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, (số 8) Hai viết có đề cập đến thị trường dịch vụ ngân hàng, có phân tích cụ thể thực trạng đề xuất hướng hoàn thiện Tuy nhiên, khơng phân tích sâu dịch vụ tốn qua tài khoản Hơn nữa, viết chủ yếu phân tích đề xuất giải pháp góc độ kinh tế Ngô Quốc Kỳ (2002), “Quy chế pháp lý hoạt động cung ứng dịch vụ toán qua ngân hàng”, Tạp chí Khoa Học pháp lý, số Đây viết mà tác giả tìm có liên quan trực tiếp đến hoạt động cung ứng dịch vụ toán qua ngân hàng Bài viết nêu lên vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động Tuy nhiên, viết không vào phân tích dịch vụ tốn qua tài khoản ngân hàng góc độ quan hệ hợp đồng Hơn nữa, viết thực từ 2002 nên đến có nhiều vấn đề cần xem xét bổ sung thêm liên quan đến Quy chế pháp lý mở cung ứng dịch vụ tốn qua ngân hàng nói chung hợp đồng liên quan đến vấn đề nói riêng 80 KẾT LUẬN CHUNG Thực tế nay, quy định mở sử dụng tài khoản toán ngân hàng đăng ký mở tài khoản dành cho khách hàng chưa có thống chung góc độ pháp lý Tờ khai quy định kèm theo xem hợp đồng áp dụng điều chỉnh trình sử dụng tài khoản chủ tài khoản Tuy nhiên, quy định mở sử dụng tài khoản tốn cịn tương đối sơ sài, chưa chi tiết chưa bao quát tình phát sinh thực tế, đồng thời dễ dàng nhận thấy quyền ngân hàng quy định nhiều so với quyền chủ tài khoản Chính vậy, quan hệ khách hàng ngân hàng, khách hàng yếu bị động Do vậy, từ thực trạng ngân hàng đồng thời quy định pháp luật sẵn có cho thấy cần có chế quản lý thống chặt chẽ việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng Đề tài phân tích, làm rõ nội dung liên quan đề xuất số kiến nghị trình mở, quản lý đóng tài khoản Dưới góc độ pháp lý cần có phân biệt chủ tài khoản tài khoản tổ chức tài khoản cá nhân Đồng thời cần có quan tâm việc quy định sử dụng tài khoản người chưa thành niên Đối với số vấn đề phát sinh trình thực hợp đồng sử dụng ủy quyền sử dụng tài khoản, tạm khoá, phong toả tài khoản, bảo mật thông tin tài khoản,… pháp luật cần có quy định cụ thể để giải rõ quyền lợi trách nhiệm bên Xét quan hệ hợp đồng, ngân hàng – bên hợp đồng cần lưu tâm quy định chi tiết vấn đề liên quan trực tiếp đến việc mở, sử dụng chấm dứt quan hệ tài khoản, làm điều chỉnh trực tiếp cho hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng Và hết, khách hàng – chủ tài khoản, với tư cách bên hợp đồng, quyền lợi ích gắn liền với việc thực hợp đồng, cần quan tâm hiểu rõ quy định ngân hàng – văn điều chỉnh trực tiếp trở thành phần không tách rời hợp đồng mở tài khoản mà ký kết Như vậy, pháp luật bên có liên quan, quan tâm cách mức đến hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng, giúp hoạt động diễn thuận lợi hiệu Tác giả kỳ vọng rằng, việc thực đề xuất giúp hài hịa lợi ích bên quan hệ tài khoản toán DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ****************** A VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT Bộ Luật Dân Sự 2005 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005 Luật Thi hành án dân số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 Chính phủ tốn khơng dùng tiền mặt Nghị định 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 Chính phủ giao dịch điện tử Ngân hàng Nghị định số 70/2000/NĐ-CP ngày 21/11/2000 Chính phủ việc giữ bí mật, lưu trữ cung cấp thông tin liên quan đến tiền gửi tài sản khách hàng 10 Thông tư liên tịch 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 Bộ tài NHNN hướng dẫn trao đổi, cung cấp thông tin quan quản lý thuế tổ chức tín dụng 11 Thơng tư 23/2010/TT-NHNN ngày 9/11/2010 NHNN quy định việc quản lý, vận hành sử dụng Hệ thống toán điện tử liên ngân hàng 12 Thông tư 04/2011/TT-NHNN ngày 10/3/2011 NHNN quy định áp dụng lãi suất trường hợp tổ chức, cá nhân rút tiền trước hạn tổ chức tín dụng 13 Thông tư 12/2011/TT-NHNN ngày 17/5/2011 NHNN quy định quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số dịch vụ chứng thực chữ ký số NHNN 14 Thông tư 29/2011/TT-NHNN ngày 21/9/2011 NHNN quy định an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng internet 15 Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN ngày 21/11/2002 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế mở sử dụng tài khoản tiền gửi ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng 16 Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN ngày 15/5/2007 Thống đốc NHNN việc ban hành Quy chế phát hành, toán, sử dụng cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng B CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT I SÁCH Lê Vinh Danh (1997), Tiền hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị QG Hồ Diệu (2000), Tín dụng ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Đăng Dờn (2000), Tín dụng Ngân hàng (Tiền tệ ngân hàng II), NXB Thống kê Dương Hữu Hạnh (2012), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Lao động Lê Đình Hợp (2004), “Phương hướng giải pháp tốn khơng dùng tiền mặt khu vực dân cư Việt Nam đến năm 2020”, Kỷ yếu cơng trình khoa học ngành Ngân hàng, NXB Thống kê Nguyễn Ngọc Khánh (2007), Chế định Hợp đồng Bộ Luật dân Việt Nam, NXB Tư pháp Trường Đại học Luật TPHCM (2013), Giáo trình Luật Ngân hàng, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Trường Đại học Luật TPHCM (2012), Giáo trình pháp luật thương mại hàng hóa dịch vụ, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam Frederic S Mishkin (1998), Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, NXB thống kê, (Dịch giả: Nguyễn Văn Ngọc) 10 Nguyễn Văn Tiến (2013), Giáo trình nguyên lý nghiệp vụ ngân hàng thương mại, NXB Thống Kê 11 Lê Tài Triển (chủ biên) (1972), Luật thương mại Việt Nam diễn giãi, Kim Lai Ấn quán, Sài Gòn 12 Nhà Pháp Luật Việt-Pháp (2005), Bộ Nguyên tắc UNIDROIT Hợp đồng thương mại quốc tế 2004, NXB Tư pháp II TẠP CHÍ Đặng Đức Anh (2006) “Dịch vụ tài - ngân hàng Việt Nam trước ngưỡng cửa hội nhập”, Tạp chí Thơng tin Dự báo kinh tế - xã hội, (số 11) Nguyễn Hiền (2013), “Ngân hàng xoay sở trì lợi nhuận”, Báo Hải Quan, Số 123, ngày 13/10/2013 Ngô Quốc Kỳ (2002), “Quy chế pháp lý hoạt động cung ứng dịch vụ toán qua ngân hàng”, Tạp chí Khoa Học pháp lý, (số 7) Nguyễn Lợi (2010), “Để hệ thống ngân hàng thương mại phát triển bền vững”, Tạp chí Thị trường Tài Tiền tệ, (Số 22) Trần Minh Ngọc, Phan Th Nga (2006), “Thanh tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng (số 13) Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy (2012), “Vai trị phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam”, Tạp chí phát triển hội nhập, (Số 6) Đoàn Thái Sơn (2005), “Thực trạng định hướng hoàn thiện dịch vụ ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, (số 8) Nguyễn Tám (2011), “Cạnh tranh phát triển dịch vụ ngân hàng đại thị trường tài chính”, Tạp chí Ngân hàng, (số 12) Vũ Thế Vật (2010), “Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật ngân hàng để nâng cao vai trị NHNN hoạch định sách tiền tệ”, Tạp chí ngân hàng, (số 2) III QUY CHẾ, BIỂU MẪU CÁC NGÂN HÀNG Quy định mở sử dụng tài khoản tiền gửi khách hàng – Ban hành kèm Quyết định số 30/2010/QĐ-SCB-HĐQT ngày 7/5/2010 HĐQT ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Quy định mở sử dụng tài khoản tiền gửi Ngân hàng TMCP Á Châu, ban hành kèm Quyết định số 1172/QĐ-TGĐ ngày 25/10/2008 Quy chế mở sử dụng tiền gửi toán Ngân hàng An Bình, ban hành kèm Quyết định số 155/QĐ-HĐQT ngày 5/9/2011 HĐQT ngân hàng An Bình Giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng TMCP Á Châu Giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng An Bình Giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng Techcombank Giấy đăng ký mở tài khoản ngân hàng Nam Á C CÁC WEBSITE THAM KHẢO www.sbv.gov.vn www.agribank.com.vn www.acb.com.vn www.techcombank.com.vn www.abbank.vn www.eximbank.com.vn www.namabank.com.vn www.sc.com www.kpmg.com 10 http://www.ffiec.gov 11 http://europa.eu 12 http://www.businessdictionary.com 13 http://www.vnba.org.vn 14 http://www.tapchitaichinh.vn PHỤ LỤC II PHIẾU KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN NGÂN HÀNG Phiếu khảo sát dành cho đối tượng sử dụng TK ngân hàng Vui lòng đánh dấu vào ý kiến mà anh/chị đồng tình mong muốn theo quan điểm anh/chị Giới tính Độ tuổi [x] Nam [ ] Nữ [ ] 18-22 tuổi [x] 23-35 tuổi [ ] 36-55 tuổi [ ] Trên 55 Anh/chị thực khảo sát với tư cách chủ tài khoản: [ ] TK tổ chức [x] TK cá nhân Để thực giao dịch qua tài khoản ngân hàng, anh/chị thường: [ ] Đến ngân hàng trực tiếp thực giao dịch [ ] Giao dịch qua hệ thống máy ATM [ ] Giao dịch qua Phone Banking [x] Giao dịch qua Internet Banking Hiện anh/chị sử dụng tài khoản toán qua NH? [ ] tài khoản [ ] tài khoản [x] Trên tài khoản Tại thời điểm mở tài khoản, mục đích mở tài khoản anh/chị là: [x] Thực lệnh toán [ ] Chưa xác định Anh/chị sử dụng loại tài khoản sau đây? [x] Tài khoản cá nhân [ ] Tài khoản tổ chức [ ] TK đồng chủ Khi mở TK tốn, NH có cung cấp cho anh/chị quy định mở TK không? [ ] Có [x] Khơng Các anh/chị đọc quy định mở tài khoản toán ngân hàng sử dụng dịch vụ? [ ] Có [x] Chưa 10 Lý anh/chị chọn mở tài khoản ngân hàng: [ ] Thủ tục đơn giản [ ] Mức lãi suất hưởng [ ] Khơng u cầu trì số dư [ ] Uy tín ngân hàng [ ] Các dịch vụ tiện ích [x] Do có người quen NH [x] Thuận tiện lại mạng lưới rộng [ ] Do nhân viên nhiệt tình [ ] Khác………………………………………………………………………… 11 Mục đích anh/chị mở tài khoản tốn: [ ] Làm nơi cất giữ tiền an toàn để nhà [x] Để sử dụng dịch vụ ngân hàng [ ] Để có người quản lý thu chi [ ] Để hưởng lãi suất [ ] Mục đích khác……………………………………………………………… 12 Theo anh/chị, để đảm bảo cơng chặt chẽ nên quy định việc mở tài khoản toán: [x ] Như (sử dụng tờ khai mở tài khoản) [ ] Phải lập thành hợp đồng chi tiết [ ] Khác………………………………………………………………………… 13 Đối với tài khoản khơng cịn nhu cầu sử dụng, anh/chị đến ngân hàng làm thủ tục đóng tài khoản? [x] Chưa [ ] Đã 14 Khi mở TK, anh/chị sử dụng dịch vụ sau ngân hàng: [x] Thẻ ATM [x] SMS banking [x] Internet banking [ ] Phonebanking [x] Thanh toán chuyển khoản [ ] Ký séc [ ] Dịch vụ khác……………………………………………………………… 15 Khi mở TK toán NH, anh/chị quan tâm đến loại phí nào: [ ] Phí mở tài khoản [ ] Phí làm thẻ ATM [ ] Phí quản lý TK [ ] Phí sử dụng dịch vụ tiện ích [ ] Phí tốn [ ] Phí đóng TK [x] Khơng bận tâm 16 Trong q trình sử dụng tài khoản toán, anh/chị gặp tình sau đây: [ ] Bị tiền lý [ ] NH báo số dư nhầm lẫn [ ] Bị tiền thẻ ATM [ ] Bị tiền lộ password [x] Chưa gặp tình 17 Anh/chị mở tài khoản xong, anh/chị không gửi tiền, không sử dụng dịch vụ khơng đóng tài khoản vì: [x] Khơng muốn thời gian [x] Vì nghĩ có lúc sử dụng [ ] Vì thủ tục phiền phức [ ] Khơng biết đến việc phải đóng TK [ ] Lý khác:……………………………………………………………………… 18 Anh/chị có biết phong toả tài khoản không, anh/chị bị phong toả tài khoản chưa ? [ ] Không biết chưa bị [x] Biết chưa bị [ ] Biết bị phong toả tài khoản 19 Khi bị người khác làm giả thẻ ATM, đánh cắp password rút tiền tài khoản anh/chị, anh/chị cho rằng: [ ] Ngân hàng phải chịu trách nhiệm bạn khơng làm thẻ khơng rút tiền [x] Ngân hàng chịu trách nhiệm cho password có chủ tài khoản biết, lộ password Ngân hàng khơng có lỗi [ ] Ngân hàng khơng phải chịu trách nhiệm rủi ro không muốn [ ] Khác:…………………………………………………………………………… 20 Anh/chị cho ngân hàng phải thực nghĩa vụ sau đây: [x] Giữ bí mật nhân thân chủ tài khoản với bên thứ [ ] Giữ bí mật số dư tài khoản với bên thứ [ ] Giữ bí mật giao dịch đối tác chủ tài khoản 21 Theo anh/chị NH tiết lộ thơng tin tài khoản làm cho anh/chị: [ ] Gặp nguy hiểm bị lộ thơng tin [ ] Mất uy tín với đối tác [ ] Khó khăn đàm phán kinh doanh [x] Khác 22 Theo anh/chị để tránh tình trạng mở tài khoản ạt mà khơng có nhu cầu sử dụng nay, nên quy định: [ ] Mỗi người mở tối đa 2-3 tài khoản [x] Không cần phải hạn chế [ ] Ý kiến khác……………………………………………………………………… 23 Anh/chị có cịn giữ thỏa thuận mở TK tốn khơng, sao? [ ] Có, cẩn thận [ ] Có, quan trọng [x] Khơng, khơng quan tâm [ ] Khơng, khơng quan trọng 24 Theo anh/chị, quy định mở sử dụng TK NH ban hành là: [x] Văn nội NH [ ] Một phần hợp đồng mở TK [ ] Cả hai trường hợp 25 Khi mở TK, anh/chị có bắt buộc phải đến NH làm thủ tục mở TK không? [ ] Có [x] Khơng Tên chủ tài khoản (khơng bắt buộc):……………………………… ~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~ Chân thành cảm ơn Anh/Chị giúp tơi thực chương trình khảo sát PHỤ LỤC III BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI “HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TỐN QUA NGÂN HÀNG” Để phục vụ cơng tác nghiên cứu đề tài “Hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng”, tác giả tiến hành lập phiếu khảo sát để tìm hiểu thơng tin chi tiết vấn đề liên quan đến mở sử dụng tài khoản toán qua ngân hàng Cụ thể sau: - Thời gian thực khảo sát: Tháng đến tháng năm 2013 - Địa điểm thực khảo sát: Địa bàn TPHCM - Đối tượng trả lời phiếu khảo sát: Người sử dụng tài khoản toán ngân hàng - Phương thức thực khảo sát: Trực tiếp giấy qua email - Tổng số phiếu khảo sát nhận được: 200, 48 phiếu tài khoản tổ chức 152 phiếu tài khoản cá nhân Sau phân tích, tổng hợp số liệu từ phiếu khảo sát, tác giả có số nhận xét, đánh sau: Những vấn đề chung hoạt động mở tài khoản toán qua ngân hàng Thứ nhất, xu hướng mở tài khoản Theo kết khảo sát, nhận thấy nhu cầu mở tài khoản chủ thể ngày tăng Số lượng tài khoản mở cho cá nhân tổ chức tăng theo tương ứng Khách hàng có xu hướng mở nhiều tài khoản toán nhiều ngân hàng khác để thuận tiện cho việc giao dịch Cả cá nhân tổ chức, số lượng có từ hai tài khoản trở lên chiếm đa số Theo kết khảo sát, tỉ lệ cá nhân có tài khoản chiếm 18.4% (28/152 phiếu), có tài khoản chiếm 54.6% (83/152 phiếu), có tài khoản chiếm 25.2% Tỉ lệ tổ chức có hai tài khoản chiếm 33.3% (16/48 phiếu), có tài khoản chiếm 56.3% (27/48 phiếu) 60 50 40 Có 1TK 30 Có TK Có TK 20 10 Đối với TK tổ chức Đối với TK cá nhân Bảng 1: Kết khảo sát số lượng tài khoản chủ thể sở hữu Thứ hai, mục đích mở tài khoản Thơng thường chủ tài khoản xác định mục đích mở tài khoản để thực giao dịch qua tài khoản Tuy nhiên, theo khảo sát, điều thường với tài khoản tổ chức Đối với cá nhân mở tài khoản, kết khảo sát cho thấy lượng không nhỏ (29.6%) (45/152 phiếu) khách hàng mở tài khoản chưa xác định rõ mục tiêu toán, mở theo “mời chào”, “quảng cáo” nhân viên ngân hàng Như vậy, việc mở tài khoản mà chưa xác định mục đích sử dụng dẫn đến tình trạng số lượng tài khoản mở số “ảo”, không với thực tế sử dụng Khách hàng thường có tâm lý, có người phục vụ sẵn, họ làm tài khoản khơng gì, để cấn dùng, khơng dùng khơng bị ảnh hưởng Do vậy, số liệu báo cáo tài khoản mở khơng phải số tài khoản sử dụng thật Thứ ba, dịch vụ tiện ích liên quan đến tài khoản Các dịch vụ tiện ích kèm với tài khoản ngày khách hàng quan tâm Kết khảo sát cho thấy, đa phần chủ tài khoản có đăng ký sử dụng dịch vụ tiện ích thông báo số dư qua tài khoản, sử dụng dịch vụ thẻ,… Về trình tự, thủ tục để mở tài khoản toán qua ngân hàng Nếu khảo sát thực tế trình tự thủ tục mở tài khoản ngân hàng, khơng khó để nhận rằng, thời gian thực giao dịch mở tài khoản diễn nhanh chóng với đầy đủ bước tạo lập hợp đồng thông thường Tuy nhiên, theo khảo sát qua phiếu, kết cho thấy, tài khoản tổ chức thường tuân thủ trình tự thủ tục tài khoản cá nhân khơng đảm bảo Nhân viên ngân hàng phụ trách phát triển mạng lưới khách hàng sử dụng tài khoản thường bị áp đặt tiêu số lượng tài khoản khách hàng mở thời gian định Do vậy, nhân viên thường tìm cách để đơn giản thủ tục nhanh thời gian cho khách hàng Có 16.4% (25/152 phiếu khảo sát) cho thấy khách hàng cá nhân đến ngân hàng, cần ký vào tờ đăng ký mở tài khoản có tài khoản đơn giản nhanh chóng Việc rút ngắn giai đoạn không thực trình tự thủ tục dẫn đến tranh chấp phức tạp mà vụ việc Huỳnh Thị Huyền Như – nhân viên Viettinbank chiếm đoạt tiền khách hàng điển hình rõ nét Trực tiếp đến NH mở TK Không trực tiếp đến NH mở TK Bảng 2: Kết khảo sát cách thức mở tài khoản – Đối với TK cá nhân Sự quan tâm chủ tài khoản hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng Thứ nhất, điều kiện mở tài khoản ngân hàng ban hành Kết khảo sát cho thấy chủ tài khoản cá nhân thường không quan tâm đến điều kiện mở tài khoản, chí khơng biết có tồn văn Có khoảng 82.2% (125/152 phiếu khảo sát) cho thấy rằng, chủ tài khoản cá nhân chưa đọc quy định mở sử dụng tài khoản ngân hàng mở tài khoản ban hành Điều thể quan tâm đến quy định mở tài khoản ngân hàng mở tài khoản ban hành – phần không tách rời hợp đồng mở tài khoản ngân hàng Chủ tài khoản khơng biết không quan tâm đến hợp đồng mở tài khoản tốn cho khơng quan trọng, khơng tác động đến quyền lợi Chưa đọc điều kiện mở TK Đã đọc điều kiện mở TK Bảng 3: Kết khảo sát quan tâm đến điều kiện mở TK – Đối với tài khoản cá nhân Thứ hai, thỏa thuận với ngân hàng mở tài khoản toán Đối với tài khoản tổ chức, đa số tổ chức quan tâm lưu giữ giấy tờ mở tài khoản toán Tuy nhiên, tài khoản cá nhân ngược lại, 90,1% (138/152 phiếu) thể họ khơng cịn giữ giấy tờ liên quan đến việc mở tài khoản Chủ tài khoản nhớ thông tin tài khoản, chữ ký mật (nếu có) tài khoản Nhận thức người sử dụng tài khoản việc sử dụng tài khoản để giao dịch đóng tài khoản Về việc sử dụng tài khoản: Đối với tài khoản tổ chức, nhận thức việc sử dụng đóng tài khoản tương đối đầy đủ Họ quan tâm sử dụng nhiều giao dịch qua tài khoản Đa số tổ chức nắm rõ phong tỏa tài khoản, ủy quyền sử dụng tài khoản,…Tổng số phiếu khảo sát tài khoản tổ chức cho kết 100% chủ tài khoản đại diện cho tổ chức quan tâm phong tỏa tài khoản, bảo mật thông tin tài khoản Trong đó, ngược lại, tài khoản cá nhân, vấn đề pháp lý phát sinh trình sử dụng tài khoản mơ hồ chủ tài khoản Đa phần chủ tài khoản cá nhân không quan tâm nhiều đến phong tỏa bị phong tỏa tài khoản so với tài khoản tổ chức Trong số 152 phiếu khảo sát cho tài khoản cá nhân, có 22 phiếu trả lời khơng rõ phong tỏa tài khoản, cịn lại có biết phong tỏa chưa bị phong tỏa thực tế Chủ tài khoản cá nhân nắm thơng tin sử dụng tài khoản việc lường trước rủi ro xảy trình sử dụng tài khoản Về việc đóng tài khoản: Kết khảo sát cho thấy, chủ tài khoản thường không quan tâm đến việc đóng tài khoản Thơng thường, khơng dùng họ rút hết tiền tài khoản Các ngân hàng xem xét khoảng thời gian định mà tài khoản khơng có giao dịch khơng cịn khơng cịn đủ số dư tài khoản cho đóng tài khoản chuyển tài khoản sang trạng thái khác Có đến 149/152 số phiếu khảo sát cho thấy, chủ tài khoản cá nhân khơng thực đóng tài khoản, khơng cịn nhu cầu sử dụng Việc thực xong thủ tục đóng tài khoản giải vấn đề kèm theo chấm dứt quan hệ hợp đồng chủ tài khoản ngân hàng Tuy nhiên, chủ tài khoản cá nhân chưa thật quan tâm đến vấn đề Chưa đóng tài khoản Đã đóng tài khoản Bảng 4: Kết khảo sát việc đóng tài khoản khơng cịn nhu cầu sử dụng – Đối với tài khoản cá nhân Như vậy, kết khảo sát cho thấy, việc thực hợp đồng mở tài khoản tốn ngân hàng cịn nhiều bất cập Những kết khảo sát trên, cách trực tiếp gián tiếp, tác giả lồng ghép đưa vào đề tài “hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng” TP.HCM, ngày 19 tháng năm 2013 Người thực báo cáo Phan Thị Kim Ngân ... đồng mở tài khoản gì, vào khái niệm phân biệt hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng với hợp đồng khác Hợp đồng có nội hàm phải hợp đồng mở tài khoản toán ngân hàng i Đặc điểm hợp đồng mở tài khoản. .. điểm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 14 1.2 Nội dung hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 26 1.2.1 Những nội dung hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân 26 hàng theo quy định pháp luật. .. CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG MỞ TÀI KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG……………………… 1.1 Khái niệm đặc điểm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng 1.1.1 Khái niệm hợp đồng mở tài khoản toán qua ngân hàng? ??… 1.1.2
- Xem thêm -

Xem thêm: HỢP ĐỒNG mở tài KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (luận văn thạc sỹ luật học) , HỢP ĐỒNG mở tài KHOẢN THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG (luận văn thạc sỹ luật học)