0

Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự việt nam

102 7 0
  • Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH TRẦN MINH LỘC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Luật Hình Tố tụng hình Định hướng nghiên cứu Mã số: 60380103 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Huỳnh Tấn Duy Học viên: Trần Minh Lộc Lớp: CHL Khóa 25 TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn khoa học TS Lê Huỳnh Tấn Duy Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, kết nghiên cứu trung thực Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm kết nghiên cứu tính trung thực luận văn Tác giả Trần Minh Lộc DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLHS : BLHS BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng HĐXX : Hội đồng xét xử KSV : Kiểm sát viên LHQ : Liên hợp quốc NBC : Người bào chữa TGPL : Trợ giúp pháp lý TGVPL : Trợ giúp viên pháp lý THTT : Tiến hành tố tụng TTHS : Tố tụng hình VKS : Viện kiểm sát MỤC LỤC Trang PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VỤ ÁN MÀ BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 1.1 Một số khái niệm liên quan đến hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 1.1.1 Khái niệm bào chữa 1.1.2 Khái niệm trợ giúp pháp lý, Trợ giúp viên pháp lý 1.1.3 Khái niệm bị can, bị cáo người 18 tuổi 15 1.2 Đặc điểm, ý nghĩa hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 16 1.2.1 Đặc điểm hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 16 1.2.2 Ý nghĩa hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 17 1.3 Cơ sở quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 20 1.4 Khái quát quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi trước ban hành Bộ luật tố tụng hình năm 2015 24 1.4.1 Giai đoạn trước ban hành Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 24 1.4.2 Giai đoạn áp dụng Bộ luật tố tụng hình năm 2003 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 26 Kết luận Chương 28 CHƯƠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VỤ ÁN MÀ BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI 29 2.1 Quy định việc định, thay đổi từ chối Trợ giúp viên pháp lý làm người bào chữa đăng ký bào chữa cho bị can, bị cáo người 18 tuổi 30 2.2 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị can người 18 tuổi 33 2.2.1 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị can người 18 tuổi giai đoạn điều tra 33 2.2.2 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị can người 18 tuổi giai đoạn truy tố 39 2.2.3 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị can người 18 tuổi giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 40 2.3 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị cáo người 18 tuổi 42 2.3.1 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị cáo người 18 tuổi phiên tòa sơ thẩm 42 2.3.2 Quy định hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý bị cáo người 18 tuổi giai đoạn xét xử phúc thẩm 46 Kết luận Chương 48 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BÀO CHỮA CỦA TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ ĐỐI VỚI VỤ ÁN MÀ BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN 49 3.1 Thực trạng hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 49 3.2 Đánh giá thực trạng hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 54 3.2.1 Những kết đạt hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 54 3.2.2 Hạn chế hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi nguyên nhân 59 3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 65 3.3.1 Kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 65 3.3.2 Kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 70 3.3.3 Một số kiến nghị khác 72 Kết luận Chương 74 KẾT LUẬN 75 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trợ giúp pháp lý việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người trợ giúp pháp lý, giúp họ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp mình, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng chấp hành pháp luật (Điều Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017) Trợ giúp pháp lý cịn góp phần vào việc phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo vệ công lý, bảo đảm cơng xã hội, phịng ngừa, hạn chế tranh chấp vi phạm pháp luật Trợ giúp pháp lý nước giới phát triển, mang lại hiệu tích cực cho người yếu xã hội Trợ giúp pháp lý loại trợ giúp tư pháp đại đa số nước giới áp dụng (khoảng 150 nước) Ở Việt Nam, ngày 06/9/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 734/TTg việc thành lập hệ thống tổ chức trợ giúp pháp lý cho đối tượng sách, người nghèo, người 18 tuổi Triển khai thực Quyết định số 734/TTg Thủ tướng Chính phủ văn hướng dẫn thi hành, Trung tâm Trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập, củng cố Kết công tác trợ giúp pháp lý khoảng thời gian góp phần quan trọng việc giải khó khăn, vướng mắc pháp luật nâng cao hiểu biết pháp luật người dân Ngày 29/6/2006, Kỳ họp thứ Quốc hội khố XI thơng qua Luật Trợ giúp pháp lý, nâng từ Quyết định Thủ tướng Chính phủ lên thành Luật Trên sở triển khai Luật Trợ giúp pháp lý văn hướng dẫn thi hành, công tác trợ giúp pháp lý đạt kết định góp phần việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đối tượng yếu như: đối tượng sách, người nghèo, người 18 tuổi… nhằm bảo đảm công tiếp cận pháp luật Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 đời chủ trương sách, đắn Đảng nhà nước nhằm trợ giúp pháp lý cho người yếu xã hội như: người nghèo, người già neo đơn, người bị nhiễm HIV… có đối tượng người 18 tuổi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 (Điều 20) Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 (Điều 17) có quy định người thực trợ giúp pháp lý Trợ giúp viên pháp lý, đến Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 (có hiệu lực ngày 01/01/2018) khẳng định vai trò Trợ giúp viên pháp lý việc bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đối tượng theo Luật Trợ giúp pháp lý có người 18 tuổi Tuy nhiên, học viên nhận thấy bên cạnh hiệu tích cực mà hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý đạt cịn tồn khó khăn, vướng mắc đặt cần phải giải thực tiễn Cụ thể Trợ giúp viên pháp lý tham gia bào chữa vụ án có đối tượng bị can, bị cáo người 18 tuổi hoạt động cịn mang tính hình thức, việc phối hợp quan tiến hành tố tụng với Trợ giúp viên pháp lý chưa đảm bảo theo quy định, chế độ sách đội ngũ Trợ giúp viên pháp lý nhiều hạn chế, số quy định pháp luật có liên đến hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý chưa phù hợp… Với lý nêu trên, học viên chọn đề tài: “Hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi theo Luật Tố tụng hình Việt Nam” làm đề tài luận văn Thạc sĩ luật học Qua đề tài nghiên cứu này, học viên mong muốn đưa kiến nghị để giúp cho hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi ngày tốt hơn, mang lại hiệu thiết thực thực tiễn Tình hình nghiên cứu đề tài Dưới hình thức đề tài luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, khóa luận cử nhân luật, viết khoa học có số cơng trình liên quan đến đề tài luận văn mức độ định, điển hình bao gồm: Về luận án tiến sĩ luật: - Tạ Minh Lý (2008), Điều chỉnh pháp luật trợ giúp pháp lý Việt Nam điều kiện đổi mới, Đại học Hà Nội; - Nguyễn Hữu Thế Trạch (2014), Quyền bào chữa bị can, bị cáo người chưa thành niên tố tụng hình Việt Nam, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Về luận văn thạc sĩ luật: - Đào Thanh Tuấn (2016), Quyền bào chữa người bị buộc tội người chưa thành niên Luật Tố tụng hình Việt Nam, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh; - Lê Thị Mỹ Vân (2017), Thủ tục tố tụng bị cáo người 18 tuổi luật tố tụng hình Việt Nam, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Về khóa luận cử nhân luật: - Lê Thị Diệu (2007), Hoạt động trợ giúp pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh ; - Ngơ Thị Ánh Tuyết (2010), Địa vị pháp lý người bào chữa cho bị can, bị cáo người chưa thành niên, Hà Nội Về viết tạp chí khoa học: - Đồn Hữu Văn (2013), “Công tác trợ giúp pháp lý thực trạng giải pháp”, Tạp chí Dân chủ Pháp luật, số chuyên đề 6; - Nguyễn Thái Phúc, (2007), “Sự tham gia bắt buộc người bào chữa tố tụng hình sự”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 4; - Nguyễn Hữu Thế Trạch (2007), “Thủ tục tố tụng thân thiện bị can, bị cáo người chưa thành niên”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số 03; - Lê Huỳnh Tấn Duy (2013), “Đánh giá quy định Luật tố tụng hình Việt Nam quyền bào chữa người chưa thành niên sở tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số - Lê Huỳnh Tấn Duy (2018), “Pháp luật Việt Nam trợ giúp pháp lý tố tụng hình sự”, Tạp chí Luật học, số 11 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu nêu làm rõ số quy định Luật Trợ giúp pháp lý vai trò Trợ giúp viên pháp lý việc tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho người 18 tuổi Tuy nhiên, cơng trình chưa nghiên cứu sâu hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi theo luật tố tụng hình Việt Nam Mặt khác, cơng trình nghiên cứu nêu có số nội dung khơng cịn mang tính thời dựa văn pháp luật hết hiệu lực Như vậy, góc độ luận văn thạc sĩ luật học, chưa có cơng trình sâu nghiên cứu hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý với vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi theo tố tụng hình Việt Nam, đặc biệt theo quy định Bộ luật Tố tụng hình năm 2015 Do đó, đề tài luận văn tác giả khơng trùng lặp hồn tồn với cơng trình nghiên cứu trước đây, đáp ứng tính nghiên cứu khoa học ... đề lý luận hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi Chương Pháp luật Việt Nam hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi. .. khái niệm hoạt động bào chữa Trợ giúp viên bị can, bị cáo người 18 tuổi sau: ? ?Hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi việc Trợ giúp viên pháp lý đưa chứng... hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi 1.2.1 Đặc điểm hoạt động bào chữa Trợ giúp viên pháp lý vụ án mà bị can, bị cáo người 18 tuổi Nghiên cứu cho thấy hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự việt nam ,

Hình ảnh liên quan

CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU  - Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự việt nam
CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU Xem tại trang 1 của tài liệu.
Chuyên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Định hướng nghiên cứu  - Hoạt động bào chữa của trợ giúp viên pháp lý đối với vụ án mà bị can, bị cáo người dưới 18 tuổi theo luật tố tụng hình sự việt nam

huy.

ên ngành: Luật Hình sự và Tố tụng hình sự Định hướng nghiên cứu Xem tại trang 2 của tài liệu.