0

Hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

52 1 0
  • Hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:15

TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT QUỐC TẾ  LÊ THỊ KIỀU DUYÊN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TỐ TỤNG TRỌNG TÀI VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ KHÓA LUẬN CỬ NHÂN LUẬT CHUYÊN NGÀNH: LUẬT QUỐC TẾ GVHD: ThS NGUYỄN NGỌC LÂM TP Hồ Chí Minh, năm 2006 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Từ sau Đại Hội Đảng lần thứ VI (1986), Đảng nhà nước ta chủ trương xây dựng phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Do năm qua, kinh tế không ngừng phát triển, chủ thể tham gia hoạt động thương mại đa dạng phong phú, không độc thành phần doanh nghiệp nhà nước Nhiều doanh nghiệp đủ khả tham gia vào hoạt động thương mại quốc tế, trở nên động việc tìm kiếm thị trường ký kết hợp đồng kinh doanh với đối tác nước Ngoài ra, nhiều doanh nhân đến Việt Nam đầu tư kinh doanh Kinh tế ngày phát triển, giao dịch thương mại ngày nhiều hơn, đa dạng hơn, phức tạp đặc biệt điều kiện hội nhập tương lai gần Việt Nam thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) Do đó, tranh chấp phát sinh điều tất yếu Các doanh nghiệp tham gia vào quan hệ “làm ăn”, họ phải lựa chọn giải pháp tốt để bảo vệ quyền lợi cho tranh chấp xảy Điều không phần quan trọng Do tố tụng trọng tài thương mại có nhiều ưu điểm so với Tòa án, trung gian, thương lượng, hòa giải Cho nên, ưa chuộng sử dụng rộng rãi giới Nó thành lập phù hợp với ý chí bên giúp bên giải tranh chấp phát sinh họ giữ mối quan hệ tốt đẹp Và xem phần thiếu hoạt động thương mại quốc tế Do việc nghiên cứu trọng tài tố tụng trọng tài ngày trở nên cấp thiết, giúp doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn tốt quan giải tranh chấp thương mại Quốc tế bảo đảm quyền lợi Tơi chọn đề tài “hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế” làm khóa luận tốt nghiệp cho 2.Mục đích khóa luận Nghiên cứu cách có hệ thống trình tự tố tụng trọng tài trình giải tranh chấp thương mại Quốc tế mặt lý luận thực tiễn Để có kết luận hồn thiện pháp luật tố tụng trọng tài Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, khóa luận nghiên cứu trình tự tố tụng trọng tài Hoa Kỳ Singapore làm sở đối chiếu so sánh với trọng tài Việt Nam Từ việc nghiên cứu vấn đề đặt khóa luận rút số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài Việt Nam điều kiện 3.Phƣơng pháp nghiên cứu Khóa luận nghiên cứu dựa quan điểm vật biện chứng chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh với đường lối sách Đảng nhà nước ta điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, phương pháp luận nêu khóa luận cịn sử dụng phương pháp cụ thể phân tích, so sánh để từ giải nhiệm vụ đặt 4.Bố cục đề tài Ngồi lời nói đầu khóa luận, tài liệu tham khảo khóa luận gồm chương: Chương 1:Khái quát chung tố tụng trọng tài Chương 2:Thực trạng trọng tài Việt Nam hướng hồn thiện Khóa luận cơng trình nghiên cứu đầu tay thân Đây đề tài khó, tài liệu tham khảo khơng có nhiều, thời gian có hạn Hơn trình độ nghiên cứu thân có hạn, chắn khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định Rất mong thầy góp ý giúp đỡ em để em hồn thành tốt cơng tác thực tiễn nghiên cứu sau Xin chân thành cảm ơn Tác giả CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TỐ TỤNG TRỌNG TÀI Trọng tài thƣơng mại tố tụng trọng tài thƣơng mại 1.1 Trọng tài thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm Trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp phổ biến giới hoạt động thương mại quốc tế đời từ lâu đến đầu năm 60, thức trở thành chế giải tranh chấp với tên gọi trọng tài kinh tế Việt Nam Trước 1986: Các hội đồng trọng tài hoạt động với tư cách quan lâm thời theo quy chế tạm thời chức giải tranh chấp kinh tế phát sinh từ hoạt động quan doanh nghiệp nhà nước theo yêu cầu bên tranh chấp, theo nhu cầu quan hệ kinh tế quốc tế Việt Nam nước đặc biệt với nước Xã hộI chủ nghĩa Nói chung giải tranh chấp trọng tài hoạt động ngoại thương phát triển có, bị đơn thường tự nguyện bồi thường toàn yêu cầu nguyên đơn đưa nguyên đơn rút lại đơn kiện Từ 1986 đến nay: Với sách mở cửa, làm cho kinh tế đất nước có phát triển mạnh mẽ Khi hoạt động kinh doanh phát triển tranh chấp phát sinh từ hoạt động điều tất yếu Vì mà số vụ tranh chấp đưa hội đồng trọng tài giải tăng theo Trong Hội đồng trọng tài Ngoại Thương Hội đồng trọng tài Hàng hải giải tranh chấp phát sinh Việt Nam nước XHCN Hai hội đồng trọng tài khơng cịn đủ khả để giải tranh chấp ngày tăng, đòi hỏi phải có thay đổi với nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh Trước yêu cầu này, Thủ tướng phủ (TTCP) ban hành định 204/TTg 28/04/1993 thành lập Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (gọi tắc VIAC) bên cạnh phòng thương mại công nghiệp Việt Nam sở hợp hai hội đồng trọng tài ngày 05/09/1993, Chính phủ ban hành Nghị Định 116/CP qui định tổ chức hoạt động trọng tài kinh tế Tuy nhiên, Nghị Định sớm bộc lộ hạn chế, bất cập gây bất lợi cho trọng tài Việt Nam hạn chế nhiều so với pháp luật trọng tài nước khu vực giới Để tạo môi trường pháp lý đầy đủ cho doanh nghiệp Việt Nam việc đàm phán với đối tác nước ngoài, để chọn trọng tài giải tranh chấp phát sinh phát sinh họ Vì việc ban hành văn pháp luật khác trọng tài thương mại để thay NĐ 116 cần thiết phù hợp với nhu cầu phát triển đất nước lúc Ngày 25/02/2003UBTVQH thông qua pháp lệnh trọng tài thương mại (gọi tắt pháp lệnh) có hiệu lực vào ngày 01/07/2003 Tiếp theo ngày 31/07/2003 TANDTC ban hành Nghị Quyết 05/2004/NQ-TANDTC hướng dẫn thi hành số qui định pháp lệnh ngày 15/01/2004 Chính Phủ ban hành Nghị Định 25/2004/ND-CP qui định chi tiết số điều pháp lệnh Theo khoản Điều pháp lệnh qui định: Trọng tài phương thức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại bên thỏa thuận tiến hành theo trình tự, thủ tục tố tụng pháp lệnh qui định Trọng tài với chức giải tranh chấp phát sinh hoạt động thương mại bên tranh chấp cá nhân kinh doanh tổ chức kinh doanh Trọng tài cá nhân tổ chức xã hội nghề nghiệp bên lựa chọn ủy quyền cho họ để giải tranh chấp bên theo trình tự thủ tục không trái với qui định pháp luật Trọng tài tòa án tư bên, giải tranh chấp họ bên có thỏa thuận trọng tài, bên tự lựa chọn trọng tài viên, địa điểm giải tranh chấp….và tổ chức phi phủ hoạt động theo pháp luật qui chế trọng tài, trọng tài viên cán công chức nhà nước, khơng hưởng lương từ ngân sách nhà nước, tồn độc lập không bị ràng buộc tổ chức hay tổ chức trọng tài khác 1.1.2 Các loại trọng tài Trong thực tế trọng tài thương mại tồn hai hình thức: Trọng tài ad-hoc Trọng tài quy chế Trọng tài ad-hoc hay gọi trọng tài vụ việc thành lập ý chí bên, cho vụ tranh chấp cụ thể Đây loại trọng tài khơng có quan thường trực, khơng có trụ sở, khơng lệ thuộc quy tắc tố tụng Quyền tự định đoạt bên mở rộng tối đa: Các bên có quyền chọn quy tắc tố tụng quan trọng tài nào, chọn địa điểm tự chịu trách nhiệm thành lập hội đồng trọng tài để tiến hành giải tranh chấp, có quyền chọn người có đủ điều kiện qui định Điều 12 pháp lệnh làm trọng tài viên mà khơng bị hạn chế vào danh sách có sẵn Trọng tài ad-hoc xuất tồn giải vụ việc cụ thể đó, giải xong tự chấm dứt Đây loại hình trọng tài phù hợp cho tranh chấp nhỏ, đơn giản, bên am hiểu pháp luật có kinh nghiệm thương trường việc tranh tụng Pháp lệnh trọng tài thương mại thừa nhận hình thức Điều Pháp lệnh Trọng tài quy chế hay gọi trọng tài thường xuyên loại hình trọng tài thành lập Ủy ban thương mại công nghiệp quốc gia, hiệp hội, liên minh tổ chức khác Trọng tài quy chế có tên gọi riêng, có trụ sở, có tài khoản, có điều lệ quy tắc tố tụng riêng, có danh sách trọng tài viên cho bên lựa chọn Khác với trọng tài ad-hoc, trọng tài quy chế có quan hoạt động thường xuyên, quan không tham gia vào việc giải tranh chấp mà có chức kiểm tra giám sát, trợ giúp cho Ủy ban trọng tài trình giải tranh chấp Những vụ tranh chấp lớn, phức tạp thích hợp với loại hình trọng tài Các bên tranh chấp trung tâm trọng tài mà lựa chọn trợ giúp Các hoạt động hành hoạt động dịch vụ khác phiên dịch, thông tin liên lạc…khá tốt giúp bên tiết kiệm thời gian Trên giới có số trung tâm trọng tài có uy tín như: Tịa án trọng tài thương mại quốc tế Paris, trung tâm trọng tài thương mại quốc tế London, trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Stockhom, trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Hoa Kỳ….Ở Việt Nam có trung tâm trọng tài Quốc tế hoạt động theo Pháp lệnh trọng tài 1.2 Tố tụng trọng tài thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tố tụng trọng tài Tố tụng trọng tài khơng thuộc tố tụng tịa án, trọng tài tòa án tư bên Tố tụng trọng tài phát sinh dựa thỏa thuận đồng ý bên đưa tranh chấp họ trọng tài Mỗi trung tâm trọng tài có qui chế riêng khơng theo trình tự định hay theo trình tự luật định Do đó, tố tụng trọng tài trình tự, thủ tục giải tranh chấp thương mại trọng tài thương mại theo quy chế trọng tài không trái với pháp luật trọng tài quốc gia Tố tụng trọng tài phát sinh có thỏa thuận bên đồng ý đưa tranh chấp phát sinh họ trọng tài giải Đây nguyên tắc thừa nhận pháp luật trọng tài giới Việt Nam Tại khoản Điều pháp lệnh qui định: Tranh chấp giải trọng tài, trước sau xảy tranh chấp bên có thỏa thuận trọng tài Khi tranh chấp phát sinh, nguyên đơn nộp đơn kiện đến trung tâm trọng tài tới bị đơn đồng thời nguyên đơn phải nộp thỏa thuận trọng tài không đơn kiện nguyên đơn không chấp nhận Thủ tục tố tụng trọng tài mềm dẻo, linh hoạt, nhanh chóng, hoạt động khơng bắt buộc cơng khai Khác với án phải qua nhiều cấp xét xử, thủ tục cứng nhắc phải tuân theo trình tự luật định, phiên xét xử phải công khai trường hợp có lý đáng xét xử kín sau phải tun án cơng khai Thủ tục Tố tụng trọng tài vậy, theo qui định Điều 38 khoản Pháp lệnh: phiên họp giải vụ tranh chấp khơng cơng khai Trình tự tố tụng trọng tài bên lựa chọn trường hợp hội đồng trọng tài bên thành lập trung tâm trọng tài qui định trường hợp bên lựa chọn trung tâm trọng tài Thủ tục trọng tài diễn theo cấp xét xử, khơng có quyền kháng cáo định trọng tài chung thẩm Cho nên bên tiết kiệm thời gian, cơng sức giữ bí mật kinh doanh giữ quan hệ làm ăn bên Tố tụng trọng tài thương mại không đặt vấn đề thẩm quyền theo lãnh thổ Khác với tòa án tranh chấp phát sinh điều cần phải xác định tòa án có thẩm quyền giải quyết, trọng tài khơng bên có quyền lựa chọn trung tâm trọng tài mà bên thích, địa điểm giải tranh chấp miễn trước sau xảy tranh chấp bên có thỏa thuận trọng tài 1.2.2 Tố tụng trọng tài số nước 1.2.2.1 Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) trình tự thủ tục tố tụng trọng tài thương mại AAA Ở Mỹ khơng có phân biệt hoạt động trọng tài nước trọng tài quốc tế theo luật liên bang Hoạt động trọng tài việc giải trang chấp thương mại quốc tế điều chỉnh đạo luật số gọi tắc FAA-Federal Arbitration Act Đây luật trọng tài liên bang ban hành vào năm 1925 sửa đổi vào năm 1970 Các bang vào luật trọng tài liên bang để ban hành luật trọng tài bang sở sửa đổi bổ sung cho phù hợp Trong phạm vi khóa luận này, tác giả xin đề cập đến qui tắc tố tụng giải tranh chấp thương mại trọng tài Hiệp hội trọng tài Mỹ gọi tắc AAA AAA tổ chức trọng tài tiếng họ có đội ngũ trọng tài viên giỏi chun mơn mà cịn giỏi nghiệp vụ, trọng tài viên có phẩm chất đạo đức cao điều mà AAA trọng AAA có loạt qui tắc trọng tài phù hợp với ngành, lĩnh vực chuyên biệt Và đặc biệt quy tắc trọng tài thương mại sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/09/2000 Ngồi ra, AAA đặt chi nhánh nhiều nơi đất nước Hoa Kỳ rộng lớn, liên kết chặt chẽ với nhiều tổ chức trọng tài giới Khi tranh chấp phát sinh bên có quyền nộp đơn yêu cầu chi nhánh AAA Điều thuận lợi cho bên tranh chấp nộp đơn yêu cầu thuận lợi cho việc xét xử Trình tự thủ tục tố tụng trọng tài thương mại AAA a) Nộp đơn: Tố trụng trọng tài coi bắt đầu kể từ AAA nhận đơn khởi kiện Nguyên đơn Nội dung đơn kiện: tóm tắt nội dung tranh chấp, tên địa tất bên, trị giá tranh chấp liên quan, cách thức giải mong muốn (nếu có) nơi xét xử mong muốn Kèm theo đơn kiện, Ngun Đơn cịn xuất trình chứng chứng minh có thỏa thuận trọng tài Trước nộp đơn kiện cho AAA, Nguyên Đơn phải gởi thông báo ý định đưa trọng tài giải tranh chấp họ cho Bị Đơn Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Bị Đơn nhận hồ sơ khởi kiện, Bị Đơn phải nộp giải trình Trong trường hợp Bị đơn có đơn kiện lại Bị đơn Nguyên đơn phải nộp khoản tiền để đảm bảo phí hành cho việc tố tụng phù hợp yêu cầu theo biểu phí mà AAA qui định (R-4) Trước xác lập Ủy ban trọng tài, AAA tiến hành buổi gặp gỡ trực tiếp qua điện thoại với bên với đại diện họ với đại diện họ để bàn bạc vấn đề lựa chọn trọng tài viên, khả giải tranh chấp trung gian, khả trao đổi thơng tin, thời gian biểu cho q trình xét xử…theo đề nghị bên theo sáng kiến AAA (R-10) b) Xác lập Uỷ Ban trọng tài: Nếu bên không thỏa thuận số lượng trọng tài viên, vụ tranh chấp trọng tài viên xét xử định trừ bên có yêu cầu khác AAA thấy cần phải có trọng tài viên giải (R-17) Trường hợp Uỷ Ban trọng tài có trọng tài viên: Nếu bên thỏa thuận trọng tài viên cụ thể đưa cách thức định trọng tài viên theo cách Thông báo định trọng tài viên với tên địa trọng tài viên gởi cho AAA (R-14) Nếu không, AAA gởi lúc cho bên tranh chấp danh sách xác định tên số người lựa chọn từ danh sách trọng tài viên, Nếu bên thỏa thuận chọn trọng tài viên thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận danh sách mà AAA gởi cho bên, bên phải loại bỏ tên mà khơng đồng ý đánh tên lại theo thứ tự ưu tiên gởi lại cho AAA Nếu bên không gởi lại danh sách không đồng ý với người giới thiệu trọng tài viên mời tham gia lý khác AAA định tài viên cho bên (R3) trường hợp bên có thỏa thuận việc định trọng tài viên cụ thể xác định cách thức định có xác định thời hạn, hết thời hạn mà không bên thực khơng có xác định thời hạn để thực thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo gởi mà trọng tài viên chưa xác định AAA định trọng tài viên (R-14) Đối với tranh chấp có nhiều bên việc định trọng tài viên AAA định trừ bên có thỏa thuận khác vòng 15 ngày kể từ thủ tục trọng tài bắt đầu (R-13) Trường hợp Uỷ Ban trọng tài gồm trọng tài viên: Mỗi bên tranh chấp định cho trọng tài viên theo trình tự thủ tục nêu Hai trọng tài viên bên định AAA định bên ủy quyền cho họ lựa chọn trọng tài viên trung lập làm chủ tịch Uỷ Ban trọng tài Trong thời hạn định gia hạn theo thỏa thuận bên trường hợp thỏa thuận thời hạn, thời hạn 15 ngày kể từ trọng tài viên đương định sau định mà bên không định trọng tài viên trung lập làm chủ tịch Uỷ Ban trọng tài AAA định thay cho bên (R-15) Theo yêu cầu bên tự mình, AAA định trọng tài viên trung lập khác quốc tịch với bên (R-16) Sau định trọng tài viên trung lập, AAA gởi đến trọng tài viên thơng báo với qui tắc trọng tài viên chọn phải gởi đến cho AAA trước tiến hành xét xử phiên văn chấp thuận có chữ ký trọng tài viên (R-18) Và khơng bên liên lạc với trọng tài viên trọng tài viên bên định (R-20) trừ bên có thỏa thuận khác trọng tài viên trực tiếp liên hệ Từ chọn, Trọng tài viên trung lập phải thông báo cho AAA tất hồn cảnh gây nghi ngờ độc lập tính vơ tư bao gồm trường hợp sau: Có lợi ích tài lợi ích cá nhân liên quan đến vụ tranh chấp, thiên vị, khứ có quan hệ với bên với đại diện họ Và AAA thông báo thông tin cho bên định trọng tài viên có đủ yêu cầu để tiếp tục thực nhiệm vụ hay khơng có phản đối bên Quyết định AAA định cuối (R-19) c) Chuẩn bị phiên xét xử,các biện pháp khẩn cấp tạm thời Chuẩn bị xét xử: Trước phiên xét xử thức diễn ra, theo yêu cầu bên nào, theo định trọng tài viên, AAA, trọng tài viên tiến hành phiên xét xử sơ với bên đại diện họ với đại diện họ để bàn bước vụ việc (R-22) Các bên có nghĩa vụ cung cấp chứng cho yêu cầu mình, lời khai khai có tuyên thệ (R-34) Trọng tài viên nghiên cứu hồ sơ vụ kiên 10 Tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng trọng tài giải chanh chấp cách nhanh chóng Hoạt động thương mại hoạt động đa dạng phức tạp phát sinh tranh chấp đa dạng phức tạp trình giải tranh chấp dễ phát sinh tình nằm ngồi dự đốn bên, Hội đồng trọng tài, cần xử lý Thời gian mở phiên họp giải vụ tranh chấp chủ tich Hội đồng trọng tài định, trừ bên có thỏa thuận khác (khoản Điều 20 Quy chế VIAC) Hội đồng trọng tài phải gửi cho bên giấy triệu tập phiên họp tài chậm 30 ngày trước ngày mở phiên hợp, trừ bên có thỏa thuận khác (khoản Điều 20 Quy chế VIAC) trường hợp triệu tập nhưng: Ngun đơn vắng mặt phiên tịa mà khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà khơng có đồng ý Hội đồng trọng tài coi rút đơn kiện Hội đồng trọng tài định kết thúc vụ giải chanh chấp trừ bị đơn có yêu cầu có đơn kiện lại (khoản Điều 23 Quy chế VIAC) Bị đơn vắng mặt phiên họp lý đáng bỏ phiên họp mà khơng Hội đồng trọng tài đồng ý vụ tranh chấp tiến hành theo thủ tục mà khơng cần có mặt bị đơn, lúc Hội đồng trọng tài vào tài liệu chứng có để giải (khoản Điều 23 Quy chế VIAC) Nếu bị đơn có đơn kiện lại nguyên đơn mà vắng mặt trường hợp nêu coi bị đơn rút đơn kiện lại, Hội đồng trọng tài không giải yêu cầu bị đơn trừ nguyên đơn có yêu cầu (khoản Điều 23 Quy chế VIAC) Về nguyên tắc phiên họp trọng tài không công khai, thành phần trọng tài viên, bên, luật sư nhân chứng bên, người khác muốn tham gia phải có đồng ý bên Các bên trực tiếp tham gia uỷ quyền cho người khác đại diện tham gia tố tụng trọng tài ( Điều Quy chế VIAC) Ngôn ngữ sử dụng trình giải vụ tranh chấp tiếng Việt (bắt buộc tranh chấp khơng có yếu tố nước ngồi) Trường hợp vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi: bên khơng có thoả thuận ngơn ngữ sử 38 dụng tiếng việt, bên thoả thuận ngôn ngữ sử dụng ngồi tiếng Việt vụ tranh chấp sử dụng ngơn ngữ ( Điều 18 Quy chế VIAC) Luật áp dụng để giải nội dung vụ tranh chấp: Nếu vụ tranh chấp khơng có yếu tố nước ngồi luật áp dụng luật Việt Nam ( khoản Điều 19 VIAC) Nếu vụ tranh chấp có yếu tố nước ngồi, luật áp dụng luật bên thỏa thuận, điều ước quốc tế có liên quan, tập quán thương mại quốc tế vào điều khoản hợp đồng để xác định Trong trường hợp bên không chọn không thống việc chọn luật áp dụng luật áp dụng Hội đồng trọng tài định (khoản Điều 19 Quy chế VIAC), (khoản 1,2 Điều 17 Quy chế ICC) Điều 21 Quy chế Uncitral có quy định: bên bãi miễn trọng tài không thẩm quyền xuất phát từ việc thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vô hiệu phải đưa chậm tự bảo vệ văn thư trả lời đơn kiện lại trường hợp có đơn kiện lại Hội đồng trọng tài giải phản đối giải trước giải nội dung vụ tranh chấp Nếu bên có khiếu nại việc Hội đồng trọng tài khơng có thẩm quyền giải vụ tranh chấp, vụ tranh chấp khơng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vơ hiệu, Hội đồng trọng tài có quyền xem xét giải khiếu nại coi nguyên tắc “ quyền hạn thẩm quyền” có nghĩa có khiếu nại thẩm quyền Hội đồng trọng tài nêu trên, Hội đồng trọng tài có quyền xem xét xem yêu cầu khiếu nại có sở hay khơng Nếu khiếu nại có sở Hội đồng trọng tài định đình giải vụ tranh chấp, khiếu nại sở, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải Trong trường hợp bên không đồng ý với định hội đồng trọng tài nêu có quyền làm đơn u cầu tào án cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét lại định trọng tài thời hạn ngày làm việc kể từ ngày bên nhận định hội đồng trọng tài Trong thời gian án xem xét yêu cầu bên yêu cầu, Hội đồng trọng tài tiếp tục giải vụ tranh chấp Nếu tòa án định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài, vụ tranh chấp thỏa thuận trọng tài thỏaả thuận trọng 39 tài vơ hiệu Hội đồng trọng tài phải định đình giải vụ tranh chấp sau nhận định tòa án Nếu tòa án định vụ tranh chấp thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài hay yêu cầu bên u cầu khơng có sở, bên phải tn theo Quy chế trọng tài mà bên chon trước Hội đồng trọng tài giải khiếu nại trước xem xét vụ tranh chấp ( Điều 21 Quy chế VIAC) Như vậy, Quy chế Uncitral, Quy chế VIAC quy định giống việc xác định thẩm quyền Hội đồng trọng tài trường hợp bên có ý kiến khác thẩm quyền Hội đồng trọng tài vụ tranh chấp Những trường hợp hoãn phiên họp đình giải vụ tranh chấp: Trong trường hợp có lý đáng, sở yêu cầu bên, Hội đồng trọng tài định hoãn phiên họp giải vụ tranh chấp Hội đồng trọng tài xét thấy chưa đủ sở để giải vụ tranh chấp, Hội đồng trọng tài có nghĩa vụ hỗn phiên họp kịp thời thông báo cho bên Nếu bên có u cầu phải làm đơn nêu rõ lý kèm theo chứng chứng minh cho yêu cầu gửi cho Hội đồng trọng tài thời hạn chậm ngày làm việc trước ngày mở phiên họp Bên yêu cầu yêu cầu chậm phải chịu chi phí phát sinh ( Điều 22 Quy chế VIAC) Ngoài ra, Hội đồng trọng tài phải định đình giải vụ tranh chấp trường hợp sau: - Nguyên đơn rút đơn kiện, nguyên đơn vắng mặt phiên họp khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà khơng đồng ý Hội đồng trọng tài, trừ trường hợp bị đơn có yêu cầu tiếp tục giải vụ tranh chấp - Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải vụ tranh chấp - Toà án định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài, vụ tranh chấp khơng có thỏa thuận trọng tài thỏa thuận trọng tài vô hiệu ( Điều 25 Quy chế VIAC) 40 3.2.6 Quyết định trọng tài, hủy định trọng tài, thi hành định trọng tài a) Quyết định trọng tài Sau nghe bên trình bày, xem xét chứng, nhân chứng, tự bảo vệ bên cung cấp, Hội đồng trọng tài hỏi có bên muốn đưa chứng, nhân chứng không Nếu không, Hội đồng trọng tài tuyên bố kết thúc phiên họp định trọng tài thời hạn tuyên bố định trọng tài chậm 60 ngày kể từ ngày kết thúc phiên họp Hình thức định trọng tài văn trường hợp Nội dung chủ yếu định trọng tài qui định Điều 28 khoản Quy chế VIAC Trọng tài viên có quyền không ký vào định trọng tài phải nêu rõ lý việc nay, Chủ tịch hội đồng trọng tài ghi vào định trọng tài Các bên có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài không đưa vấn đề tranh chấp, sở định vụ tranh chấp vào định trọng tài ( khoản 2,3 Điều 28 Quy chế VIAC) Nguyên tắc định trọng tài: Đối với Hội đồng trọng tài trọng tài viên giải định trọng tài viên Đối với Hội đồng trọng tài trọng tài viên giải , định lập theo nguyên tắc đa số, trường hợp không đạt đa số theo định chủ tịch Hội đồng trọng tài.( Điều 27 Quy chế VIAC) ( khoản Điều 25 Quy chế ICC), ( Điều 31 Quy chế Uncitral) Ý kiến thiểu số ghi vào biên phiên họp Nội dung biên phiên họp ( khoản Điều 25 Quy chế VIAC): Tên vụ tranh chấp, Địa điểm ngày mở phiên họp giải vụ tranh chấp, Tên nguyên đơn, bị đơn người đại diện tham gia phiên họp giải vụ tranh chấp, tên trọng tài viên, giám định viên nhân chứng ( có) người khác tham gia phiên họp giải vụ tranh chấp, tóm tắt diễn biến phiên họp giải vụ tranh chấp 41 Ngoài ra, biên phiên họp phải có chữ ký Chủ tịch hội đồng trọng tài thư ký phiên họp giải vụ tranh chấp Các bên có quyền yêu cầu, sửa chữa, bổ sung, tìm hiểu nội dung biên Tuy nhiên, Hội đồng trọng tài có quyền từ chối yêu cầu ( khoản 2,3 Điều 35 Quy chế VIAC) Hiệu lực định trọng tài: khoản Điều 32 Quy chế Uncitral , Điều 31 Quy chế VIAC quy định: Quyết định trọng tài chung thẩm, có giá trị ràng buộc bên, bên phải có nghĩa vụ thi hành khơng chậm trễ, khơng bị kháng cáo tồ án Các bên có quyền yêu cầu hội đồng trọng tài định sửa chữa, bổ sung định trọng tài Điều 36,37 Quy chế Uncitral quy định thời hạn mà bên yêu cầu Hội đồng trọng tài định sửa chữa, bổ sung định trọng tài 30 ngày kể từ ngày nhận định trọng tài Quy chế cuả VIAC quy định thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận định Và thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, Hội đồng trọng tài phải tiến hành sửa lỗi tính tốn, lỗi đánh máy, lỗi in ấn lỗi kỹ thuật tương tự khác Và thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu, Hội đồng trọng tài phải định bổ sung khiếu kiện trình bày trình vụ giải tranh chấp không đưa vào định trọng tài Quyết định sửa chữa bổ sung phần định trọng tài,có giá trị ràng buộc bên b)Hủy định trọng tài Sau Hội đồng trọng tài định trọng tài gửi cho bên, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận định trọng tài (khơng tính thời gian có kiện bất khả kháng ), bên không đồng ý với định trọng tài làm đơn u cầu tịa án cấp tỉnh nơi Hội đồng trọng tài định trọng tài để yêu cầu huỷ định trọng tài (Điều 50 Pháp lệnh) Đơn yêu cầu gồm nội dung : Ngày, tháng , năm viết đơn Tên địa bên có yêu cầu hủy định trọng tài Lý yêu cầu hủy định trọng tài 42 Ngồi phải có định trọng tài chứng thực hợp lệ; thoả thuận trọng tài chứng thực hợp lệ Nếu giấy tờ kèm theo đơn tiếng nước ngồi phải dịch tiếng việt chứng thực hợp lệ (Điều 51 Pháp lệnh) Tịa án thụ lý thơng báo cho bên yêu cầu nộp lệ phí sau bên yêu cầu nộp đủ giấy tờ nêu (khoản Điều 52 Pháp lệnh), đồng thời tịa án phải thơng báo cho trung tâm trọng tài, bên tranh chấp Viện kiểm sát cấp Trong thời hạn ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo tòa án, trung tâm trọng tài phải chuyển hồ sơ cho tòa án Chánh án tòa án định Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán –có nhiệm vụ xét đơn yêu cầu, thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý tòa án thời hạn ngày làm việc, trước ngày mở phiên phải chuyển hồ sơ cho viện kiểm sát cấp Thành phần tham dự gồm bên tranh chấp, luật sư bên có, kiểm sát viên viện kiển sát cấp Phiên tịa tiến hành với có mặt vắng mặt bên Trường hợp bên triệu tập hợp lệ mà vắng mặt khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà khơng đồng ý Hội đồng xét xử đơn yêu cầu tiến hành xét Hội đồng trọng tài không xét lại nội dung vụ tranh chấp mà kiểm tra giấy tờ, đơn kiện có phù hợp khơng, xem xét xem Hội đồng có thẩm quyền vụ tranh chấp cụ thể hay khơng, Hội đồng trọng tài có thực chức hay khơng, có vi phạm quy tắc đaọ đức nghề nghiệp hay khơng, định trọng tài có vi phạm trật tự công cộng nước CHXHCN Việt Nam hay không Sau nghe bên, người triệu tập trình bày, nghe ý kiến kiểm sát viên, Hội đồng trọng tài thảo luận định theo nguyên tắc đa số Hội đồng trọng tài định sau: - Không hủy định trọng tài trường hợp khơng có sở cho việc hủy định trọng tài - Đình việc xét đơn yêu cầu người nộp đơn yêu cầu hủy định trọng tài rút đơn yêu cầu triệu tập hợp lệ vắng mặt khơng có lý đáng bỏ phiên họp mà không hội đồng xét xử đồng ý 43 - Ra định hủy định trọng tài bên yêu cầu chứng minh Hội đồng trọng tài định trọng tài thuộc trường hợp sau: Khơng có thỏa thuận trọng tài Thỏa thuận trọng tài vô hiệu Thành phần Hội đồng trọng tài, tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận bên theo quy định pháp lệnh Vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài; Trường hợp định trọng tài có phần khơng thuộc thẩm quyền Hội đồng trọng tài phần định bị hủy Bên yêu cầu chứng minh trình giải vụ tranh chấp có trọng tài viên vi phạm nghĩa vụ trọng tài viên theo quy định Pháp lệnh Quyết định trọng tài trái với lợi ích cơng cộng nước CHXHCN Việt Nam (Điều 54 Pháp lệnh) Tòa án thời hạn 15 ngày kể từ ngày định phải gửi định cho bên, trung tâm trọng tài, Viện kiểm sát cấp Các bên có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát có quyền kháng nghị định tòa án Thời hạn kháng cáo ,kháng nghị: - Các bên có tham dự phiên tịa, thời hạn kháng cáo 15 ngày kề từ ngày định Đối với bên vắng mặt phiên tịa thời hạn kháng cáo từ ngày bên vắng mặt nhận định tòa án - Viện kiển sát cấp có quyền kháng nghị 15 ngày, Viện kiểm sát tối cao kháng nghị thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tòa án định Khi chủ thể nêu muốn kháng cáo, kháng nghị phải làm đơn nêu rõ lý yêu cầu kháng cáo, kháng nghị nộp cho tòa án định Tòa án chuyển hồ sơ lên tòa án tối cao sau bên yêu cầu nộp lệ phí kháng cáo (Điều 55 Pháp lệnh) 44 Tòa án nhân dân tối cao, thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ kháng cáo định kháng nghị mở phiên tòa xem xét, định trước mở phiên tịa ngày tồ án chuyển hồ sơ cho Viện kiểm sát cấp Cũng giống tòa án cấp sơ thẩm, thành phần Hội đồng xét xử gồm Thẩm phán Tham dự phiên tòa bao gồm bên tranh chấp, luật sư bên có, kiểm sát viên Viện kiểm sát cấp Phiên tịa tiến hành vắng mặt bên Sau xem xét hồ sơ, chứng cứ, nghe bên trình bày, nghe ý kiến cuả kiểm sát viên, Hội đồng thảo luận định theo nguyên tắc đa số Hội đồng xét xử định sau: - Giữ nguyên định, sửa phần toàn định tịa án cấp sơ thẩm - Đình việc xét đơn kháng cáo Cũng giống án cấp sơ thẩm, Hội đồng xét xử tòa án tối cao không xét xử laị nội dung vụ tranh chấp mà xem xét định tịa án cấp sơ thẩm hủy khơng hủy định trọng tài có quy định hay khơng Và định tòa án tối cao định cuối có giá trị chung thẩm, có hiệu lực thi hành (Điều 56 Pháp lệnh, Nghị 05/2003/NQ-HĐTP) c)Thi hành định trọng tài Trường hợp định trọng tài không bị bên yêu cầu hủy sau thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thi hành định trọng tài, bên không tự nguyện thi hành, bên có quyền làm đơn yêu cầu quan thi hành án cấp tỉnh nơi có trụ sở, nơi cư trú nơi có tài sản bên phải thi hành, thi hành định trọng tài Trường hợp có yêu cầu tòa án hủy định trọng tài, định trọng tài phải thi hành kể từ ngày định tịa án khơng hủy định trọng tài có hiệu lực (Điều 57 Pháp lệnh) 45 Một số bât cập tố tụng trọng tài Việc ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003 đánh dấu hoàn thiện pháp luật trọng tài Việt Nam Tuy nhiên, qua hai năm triển khai thực hiện, bộc lộ nhiều bất cập Chính bất cập làm cho hoạt động trọng tài gặp nhiều khó khăn 4.1 Kiến thức doanh nghiệp trọng tài hạn chế Do hoạt động trọng tài trước có nhiều bất cập, đặc biệt khơng có quan cưỡng chế thi hành định trọng tài khiến cho doanh nghiệp không tin tưởng vào phương thức giải tranh chấp này, pháp lệnh ban hành với thay đổi tiến bộ, phù hợp với thay đổi tình hình khơng làm thay đổi nhiều cách nhìn doanh nghiệp trọng tài Bên cạnh việc doanh nghiệp ngần ngại, chưa tin tưởng vào trọng tài , phải kể đến nhiều doanh nghiệp chưa hiểu hết ưu điểm trọng tài đặc biệt doanh nghiệp có kiến thức trọng tài cịn hạn chế, thiếu đầy đủ Điển hình năm 2005, VIAC từ chối thụ lý số vụ kiện khơng rõ, đích danh VIAC quan giải tranh chấp điều khoản trọng tài không rõ ràng Và năm 2005, VIAC thụ lý 18 vụ kiện, phản ánh phương thức giải tranh chấp trọng tài chưa tương xứng với giao dịch thương mại nước quốc tế Trong đó, trọng tài thương mại phương thức giải tranh chấp phổ biến sử dụng rộng rãi giới 4.2 Một số vƣớng mắc việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tại Điều 33 pháp lệnh trọng tài thương mại năm 2003, Điều 26 quy tắc tố tụng trọng tài VIAC quy định: cho phép bên, Hội đồng trọng tài giải vụ tranh chấp, yêu cầu tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thấy quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại có nguy bị xâm hại Điều 34 Pháp lệnh quy định tồn q trình u cầu, định, kiến nghị hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời, theo định gửi cho Hội đồng trọng tài Pháp lệnh không quy định cho phép Hội đồng trọng tài 46 có quyền xem xét kiến nghị định này, việc việc áp dụng biện pháp điều khoản tố tụng trọng tài Khi giải vụ án tòa án, Hội đồng xét xử nhận định việc hủy bỏ tiếp tục trì biện pháp khẩn cấp tạm thời định án Hội đồng trọng tài khơng có quyền nhận định định này, định khẩn cấp tạm thời bên yêu cầu tòa án, quan hệ bên đương tố tụng trọng tài với tịa án, trọng tài khơng có quyền nhận định định này, cho dù theo khoản điểm e Điều 44 Pháp lệnh, Hội đồng trọng tài phải định vụ tranh chấp Như vậy, với quy định nay, Hội đồng trọng tài quan trực tiếp xét xử vụ việc lại khơng có quyền việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhận thấy việc áp dụng khơng đúng, đó, tịa án khơng trực tiếp xét xử lại có quyền Do đó, bên đưa yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời dù phải đặt tiền cho yêu cầu dẫn đến việc lạm dụng quyền để gây khó khăn cho bên kia, lẽ nhiều quan hệ, yếu tố tiền bạc chưa quan trọng họ chấp nhận tiền để đánh vào thiệt hại uy tín lâu dài bên Các biện pháp khẩn cấp tạm thời yêu cầu tài sản chứng thuộc sở hữu, quản lý bên tố tụng trọng tài tài sản bên thứ ba, trọng bên tố tụng trọng tài Theo quy định khoản Điều 34 Pháp lệnh có Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân có quyền kiến nghị bị đơn có quyền yêu cầu Trong tường hợp này, người thứ ba người có quyền lợi trực tiếp bị xâm hại bị đơn tố tụng trọng tài lại không quyền yêu cầu Cũng có ý kiến cho định khẩn cấp tạm thời việc dân thuộc phần thứ năm-thủ tục giải việc dân luật tố tụng dân sự, người thứ ba có quyền yêu cầu Tuy nhiên, Điều 341 luật tố tụng dân quy định thủ tục giải việc dân liên quan đến hoạt động trọng tài thương mại thực theo quy định pháp luật trọng tài thương mại Việt Nam, thủ tục phần quy định Điều 33, 34 , 35, 36 Pháp lệnh theo quyền lợi 47 người thứ ba bảo vệ sau xác định bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời không gây thiệt hại cho người thứ ba Việc hủy định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: Trong q trình tố tụng tịa án, thấy khơng cịn cần thiết Hội đồng xét xử Thẩm phán hủy bỏ áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Tòa án quan định việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thực tế lại xét xử nên khơng thể có điều kiện theo dõi diễn biến vụ việc nhiên cứu đầy đủ chi tiết tài liệu, chứng có hồ sơ vụ kiện khơng thể dễ dàng việc định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời áp dụng Bên cạnh đó, với quy định Điều 35 Pháp lệnh bên yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có quyền yêu cầu hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời nên hủy bỏ định bên u cầu khơng có u cầu hủy bỏ Như vậy, vấn đề đặc Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, khơng có u cầu bên yêu cầu hủy bỏ hủy bỏ nào? Bởi lẽ, với quy định nay, vụ việc Hội đồng trọng tài xét xử xong với kết bác đơn yêu cầu bên đưa yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời lại khơng có quyền hủy kiến nghị tòa án hủy Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Như vậy, dẫn đến tình trạng yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời bên yêu cầu vụ kiện không Hội đồng trọng tài chấp nhận Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “treo” tài sản bên kia, đặc biệt bên thứ ba nên dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi người có tài sản mà số tiền đặt trước người yêu cầu không đủ để bồi thường 4.3 Một số khó khăn mà VIAC gặp phải thực pháp lệnh Theo báo cáo hoạt động VIAC, năm 2005 có tượng đáng lo ngại có nguy ảnh hưởng xấu đến hoạt động trọng tài Việt Nam, số lượng định Hội đồng trọng tài thuộc VIAC bị đề nghị hủy ngày nhiều (8 vụ) trích dẫn từ Tạp chí Dân chủ Pháp luật tháng 04/2005 48 Theo khoản Điều 49 Pháp lệnh quy định “Hội đồng trọng tài trung tâm trọng tài tổ chức Hội đồng trọng tài bên thành lập áp dụng quy tắc tố tụng khác, bên có thỏa thuận” Điều có nghĩa bên lựa chọn VIAC nơi giải tranh chấp bắt buộc giai đoạn thành lập Hội đồng trọng tài phải tuân theo quy tắc VIAC Một điểm nói tiến bộ, pháp luật Việt Nam cho phép bên lựa chọn quy tắc tố tụng trọng tài khác giải tranh chấp họ VIAC Tuy nhiên , với quy định gây mâu thuẫn, gây cho VIAC gặp nhiều khó khăn giải tranh chấp Theo khoản Điều 54 Pháp lệnh lại quy định :”…,tố tụng trọng tài không phù hợp với thỏa thuận bên theo quy định pháp lệnh này”, để bên yêu cầu tòa án hủy định trọng tài Các bên chọn quy tắc tố tụng trọng tài tổ chức trọng tài khác để giải tranh chấp cho VIAC có nghĩa trọng tài viên VIAC đứng giải dựa quy tắc tố tụng khác, từ bắt đầu đến kết thúc trình tố tụng tuân theo quy tắc tố tụng mà bên lựa chọn pháp lệnh lại bắt buộc phải tuân theo quy tắc VIAC việc thành lập Hội đồng trọng tài Điều có nguy làm cho trình giải vụ tranh chấp bị vi phạm nghiêm trọng, để tòa án định hủy Quyết định trọng tài thân quy tắc tố tụng trọng tài tổ chức có quy định khác việc định trọng tài viên, thành lập Hội đồng trọng tài , lệ phí trọng tài… Một nguyên tắc mà VIAC phải tuân theo giữ bí mật nội dung vụ kiện, không cung cấp nội dung vụ kiện cho chủ thể không liên quan trừ trường hợp bên đồng ý Tuy nhiên, bên kháng cáo định trọng tài, VIAC theo u cầu tịa án chuyển giao tồn hồ sơ vụ kiện cho tòa án Điều gây khó khăn cho VIAC vấn đề “giữ bí mật” không đảm bảo , chịu trách nhiệm nội dung vụ kiện bị thơng tin ngồi việc gởi hồ sơ vụ kiện phức tạp, nhiều vụ kiện có khối lượng hồ sơ lớn, việc bảo đảm hồ sơ khơng an tồn, dễ thất lạc chuyển cho tòa án Trong đó, theo quy định Pháp lệnh, trách nhiệm lại thuộc trung tâm Ngoài ra, khoản Điều 54 Pháp lệnh mục Nghi Quyết Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối Trích dẫn từ báo cáo VIAC năm 2005 trích dẫn từ báo cáo hoạt động VIAC năm 2005 49 cao hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Hội đồng xét xử không xét xử lại nội dung vụ kiện xét đơn yêu cầu mà đối chiếu, kiểm tra xem định trọng tài có thuộc trường hợp quy định Điều 54 Pháp lệnh hay khơng Hƣớng hồn thiện Để làm thay đổi cách nhìn doanh nghiệp trọng tài không thực hai trước trọng tài có q nhiều bất cập, trình tự thủ tục trọng tài rắc rối gây khó khăn cho doanh nghiệp trung tâm Tuy nhiên, thay đổi Để tạo lịng tin, tăng thêm hấp dẫn đáp ứng tốt lựa chọn bên tranh chấp, thay đổi, hồn thiện pháp luật cịn cần có nổ lực trung tâm đặc biệt VIAC Thường xuyên tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng nâng cao kiến thức trọng tài cho doanh nghiệp nhiều hình thức khác đào tạo, hội nghị, hội thảo, phát hành ấn phẩm, tin….Cần phối hợp với quan tổ chức có liên quan khảo sát tìm hiểu thực trạng nhu cầu việc sử dụng trọng tài khối doanh nghiệp, cung cấp miễn phí Quy tắc tố tụng trọng tài, điều khoản mẫu cho doanh nghiệp Ngoài ra, phải thường xuyên giới thiệu điểm phương thức giải tranh chấp trọng tài Bên cạnh, trung tâm nên mời chun gia có uy tín ngồi nước tham gia vào trung tâm để giải tranh chấp, trọng đào tạo trình độ cho trọng tài viên phù hợp với thay đổi tình hình Như trình bày phần trước, Pháp lệnh cho phép bên lựa chọn Quy tắc tố tụng khác giải tranh chấp VIAC trình thành lập Hội đồng trọng tài phải tuân theo quy tắc VIAC Điều gây mâu thuẫn dễ có vi phạm nghiêm trọng trình giải tranh chấp Việc cho phép bên lựa chọn quy tắc tố tụng trung tâm khác điểm tiến Khi bên lựa chọn quy tắc tố tụng khác có nghĩa bên muốn trọng tài viên VIAC đứng giải quyết, bên chọn quy tắc tố tụng VIAC Thành lập Hội đồng trọng tài giai đoạn trình tố tụng, nên giai đoạn nên tuân theo quy tắc mà bên lựa chọn không trái với trật tự công cộng nước CHXHCN Việt Nam 50 Khi bên lựa chọn trọng tài giải tranh chấp cho họ đồng nghĩa với việc loại trừ thẩm quyền Tịa án Pháp luật khơng cho phép Tịa án can thiệp vào trình giải tranh chấp Trung tâm chí bên kháng cáo Quyết định trọng tài, tịa án khơng có quyền xét xử lại nội dung vụ tranh chấp mà tòa án có quyền xem xét xem Quyết định trọng tài có thuộc trường hợp hủy Quyết định trọng tài hay khơng Cho nên, việc tịa án u cầu chuyển tồn hồ sơ vụ kiện có kháng cáo không cần thiết Bởi trách nhiệm quản lý hồ sơ, giữ bí mật nội dung vụ kiện thuộc trung tâm Trừ Quyết định trọng tài bị tòa án hủy bên đồng ý giao vụ kiện cho tịa án xét xử trung tâm chuyển tồn hồ sơ vụ kiện cho tịa án Để bảo vệ quyền lợi cho người thứ ba- bên tố tụng trọng tài, người sở hữu, quản lý tài sản chứng liên quan đến vụ kiện, pháp luật cần có biện pháp bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp cho họ từ đầu đợi đến xác định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời sai gây thiệt hại, lúc quyền lợi người thứ ba bảo vệ cách bồi thường thiệt hại Tương tự, Pháp lệnh cho phép bên yêu cầu người có quyền yêu cầu tòa án hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời Đặt trường hợp bên u cầu khơng u cầu tịa án hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, gây thiệt hại cho bên áp dụng theo quy định pháp lệnh thiệt hại đến đâu bồi thường đến Tuy nhiên, kinh doanh khơng phải khơng phải trường hợp lợi nhuận đặc lên hàng đầu Có trường hợp người ta chấp nhận thua lỗ để giữ uy tín với đối tác Cần nên thừa nhận pháp lệnh cho phép người thứ ba đươc quyền yêu cầu tòa án xem xét việc định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời xem xét cho phép bị đơn, người thứ ba quyền yêu cầu tòa án xem xét hủy bỏ việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời có cứ, sở để bảo vệ quyền lợi cho họ cách kịp thời 51 KẾT LUẬN Tố tụng trọng tài thương mại với ưu điểm vượt trội so với tố tụng Tòa án, có vai trị quan trọng, cần thiết, thiếu việc giải tranh chấp thương mại kinh tế hàng hóa nhiều thành phần Việc ban hành Pháp lệnh tài thương mại năm 2003, với thay đổi tiến bộ, ngày tiến gần chế định trọng tài giới khẳng định tầm quan trọng phương thức giải tranh chấp Đồng thời qua đó, cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh doanh nước bắt đầu ý hơn, tin tưởng Điển hình năm qua, đặc biệt sau Pháp lệnh ban hành quy tắc tố tụng trọng tài VIAC sửa đổi, VIAC thụ lý số vụ kiện mà bên đương người nước thụ lý ngày nhiều vụ kiện cá nhân kinh doanh, tổ chức kinh doanh nước Mặc dù, trình tự tố tụng trọng tài Việt Nam có nhiều thay đổi, ưu chuộng hơn, phổ biến so với trước Năng lực, trình độ, uy tín đội ngũ trọng tài viên nâng lên Trọng tài phối hợp, trợ giúp kịp thời Tịa án q trình giải tranh chấp Song, cịn số khó khăn, trở ngại làm cho phương thức Việt Nam phát triển chưa tương xứng với giao dịch thương mại nước quốc tế nay, có nhiều quy định quan trọng thiếu cụ thể chi tiết, địi hỏi phải có hướng dẫn bổ sung, sửa đổi có nhiều quy định chi tiết khiến cho trung tâm khơng có hội xây dựng quy tắc tố tụng mang tính hấp dẫn, cạnh tranh 52 ... trình tự tố tụng trọng tài trình giải tranh chấp thương mại Quốc tế mặt lý luận thực tiễn Để có kết luận hồn thiện pháp luật tố tụng trọng tài Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế, khóa... mại quốc tế Hoa Kỳ….Ở Việt Nam có trung tâm trọng tài Quốc tế hoạt động theo Pháp lệnh trọng tài 1.2 Tố tụng trọng tài thƣơng mại 1.2.1 Khái niệm đặc điểm tố tụng trọng tài Tố tụng trọng tài. .. dẫn tố tụng trọng tài Ủy Ban Liên Hợp Quốc pháp luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), ban hành số hướng dẫn trọng tài viên VIAC trình tố tụng4 3.2 Tố tụng trọng tài trung tâm trọng tài Quốc tế Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , Hoàn thiện pháp luật tố tụng trọng tài việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế