0

Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo loại hình thương mại dịch vụ quan trọng trong sự hội nhập của việt nam

60 0 0
  • Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo loại hình thương mại dịch vụ quan trọng trong sự hội nhập của việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo loại hình thương mại dịch vụ quan trọng hội nhập Việt Nam Chuyên ngành: Luật quốc tế Người hướng dẫn khoa học: Trịnh Anh Nguyên Học viên: Lý Thị Ngân Châu THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2006 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu MỤC LỤC Lời nói đầu CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ HỘI NHẬP CỦA QUOÁC GIA Khaùi quát hoạt động hội nhập kinh tế quốc gia 1.1 Khaùi niệm hội nhập kinh tế 1.2 Noäi dung hình thức hội nhập 1.2.1 Hình thức hội nhập kinh tế 1.2.2 Nội dung hội nhập kinh teá 1.2.3 Hoạt động hội nhập Việt Nam 11 Vai trò quảng cáo thương mại hội nhập quốc gia 14 2.1 Khái niệm quảng cáo 14 2.2 Quaûng cáo thương mại 14 2.3 Chức quảng caùo 16 2.4 Vai trò kinh tế xã hội quảng cáo hội nhập quốc gia 18 2.5 Vấn đề tự hoá thị trường dịch vụ quảng cáo 21 Hoạt động quảng cáo Việt Nam 23 CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRONG SỰ HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM 28 Cơ sở pháp lý quốc tế liên quan đến hoạt động quảng cáo 28 1.1 Điều ước quốc tế Tổ chức thương mại giới (WTO) 28 1.2 Luật quảng cáo quốc tế Phòng thương mại quốc tế 31 1.3 Quy định quảng cáo Liên minh châu u (EU) 34 1.4 Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 36 Điều chỉnh hoạt động quảng cáo theo pháp luật Việt Nam 41 2.1 Khaùi quaùt 41 2.2 Nội dung 42 Đánh giá pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại Việt Nam 49 3.1 Vấn đề bảo hộ quảng cáo 49 3.2 Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng quảng cáo 50 3.3 Sự thống quy định pháp luật quảng cáo 51 Một số kiến nghị 53 Kết luận Tài liệu tham khảo Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu LỜI NÓI ĐẦU Bước vào kỷ mới, kỷ khoa học công nghệ toàn cầu hóa đời sống kinh tế giới, thương mại quốc tế ngày trở nên quan trọng đóng vai trò định việc tăng trưởng kinh tế quốc gia Các điều ước quốc tế thương mại xuất ngày nhiều từ điều ước quốc tế này, thấy thương mại ngày không nói thương mại hàng hóa mà đề cập đến thương mại dịch vụ Trong xu hướng hội nhập nay, thương mại dịch vụ giữ vai trò quan trọng Chính việc mở cửa tự hóa thị trường dịch vụ tất yếu khách quan Đối với Việt Nam, muốn giao lưu hợp tác quốc tế hội nhập kinh tế phải tuân thủ theo quy luật thách thức lớn Việt Nam Nếu thương mại hàng hóa, thỏa thuận thực nhiều cam kết với quốc gia thương mại dịch vụ điều vô phức tạp Do tính chất kinh tế Việt nam, số ngành dịch vụ mang tính độc quyền nhạy cảm dịch vụ viễn thông, pháp luật quảng cáo… Điều bước cản lớn Việt Nam đường hội nhập quốc tế Để khắc phục khó khăn này, cần phải nhìn nhận lại việc điều chỉnh pháp lý hoạt động dịch vụ tìm biện pháp hợp lý để hoàn thiện chúng Đề tài tập trung chủ yếu vào lónh vực quảng cáo thương mại – loại hình dịch vụ quan trọng hội nhập Việât Nam Quảng cáo hoạt động xúc tiến thương mại có vai trò quan trọng Ngành dịch vụ mang lại lợi nhuận cao thiếu hoạt động kinh Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu doanh doanh nghiệp Tất sản phẩm đời người tiêu dùng biết đến phần lớn thông qua đường quảng cáo Đây loại hình dịch vụ mà hầu hết doanh nghiệp phải sử dụng Nắm quy luật này, nay, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại xuất ngày nhiều Thêm vào đó, xu hội nhập nay, quảng cáo trở thành ngành dịch vụ thu hút nhiều doanh nghiệp nước Vấn đề đặt làm để doanh nghiệp Việt Nam đứng vững thương trường mở cửa tự hóa thị thường dịch vụ – yêu cầu bắt buộc trình hội nhập Chúng ta cần phải có chuẩn bị kỹ việc phải làm xem xét lại sách pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại Hiện nay, trước thực trạng hoạt động quảng cáo, thấy vướng mắc bất cập quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo Vì vậy, nghiên cứu hoàn thiện sách pháp luật lónh vực quảng cáo yêu cầu cấp thiết, đặc biệt giai đoạn Việc điều chỉnh luật bước xóa bỏ hạn chế, thiếu sót công việc mà phải làm để tạo sở cho việc ký kết điều ước quốc tế thương mại tương lai Hơn nữa, hành lang pháp lý an toàn hợp lý giúp doanh nghiệp Việt Nam đứng vững thị trường quảng cáo nước phát triển hướng đến thị trường nước Điều giúp cho vị Việt Nam ngày nâng cao trường quốc tế Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu Tình hình nghiên cứu Lónh vực quảng cáo đề cập nhiều số luận văn tốt nghiệp trước Chủ yếu tác giả tập trung vào vấn đề cạnh tranh lónh vực quảng cáo bảo hộ doanh nghiệp quảng cáo nước Đề tài “Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo – loại hình thương mại dịch vụ quan trọng hội nhập Việât Nam” tập trung vào hoạt động quảng cáo thương mại giai đoạn hội nhập sách pháp luật điều chỉnh lónh vực dịch vụ Việt Nam tham gia hội nhập kinh tế giới, mở đầu việc gia nhập WTO Mở cửa thị trường dịch vụ vấn đề phải thực tương lai gần quảng cáo thương mại giai đoạn trở thành ngành dịch vụ doanh nghiệp nước ý đến trước tiên Vì vậy, đề tài không đề cập đến tính cạnh tranh quảng cáo hay vấn đề bảo hộ doanh nghiệp quảng cáo, mà nghiên cứu sách pháp lý điều chỉnh hoạt động quảng cáo giai đoạn Việt Nam mở cửa thị trường dịch vụ, tham gia hội nhập kinh tế quốc tế Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu CHƯƠNG I: VAI TRÒ CỦA QUẢNG CÁO THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI SỰ HỘI NHẬP CỦA QUỐC GIA Quảng cáo thương mại hoạt động xúc tiến thương mại hiệu doanh nghiệp Đặc biệt, giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, doanh nghiệp muốn mở rộng sản xuất kinh doanh, muốn tên tuổi nhiều người biết đến toàn cầu quảng cáo công cụ lựa chọn ưu tiên hiệu họ Chúng ta nhìn nhận tầm quan trọng hoạt động quảng cáo giai đoạn hội nhập kinh tế từ thấy cần thiết việc điều chỉnh pháp lý hoạt động Khái quát hoạt động hội nhập kinh tế quốc gia 1.1 Khái niệm hội nhập kinh tế Ngày nay, xu hòa bình, hợp tác phát triển ngày nâng cao dẫn đến kinh tế toàn cầu với sách hợp tác, hội nhập quốc tế sâu rộng, trọng đến hiệu tăng sức cạnh tranh, tất yếu khách quan Khi đó, yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế trở nên cấp bách Quốc gia không thực hội nhập tức tự loại lề phát triển Hội nhập kinh tế quốc tế động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước Trong điều kiện toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển quốc gia gắn liền với quốc gia khu vực Trong thời điểm tương lai tới, việc giải vấn đề quốc gia gắn liền với yếu tố quốc tế Điều phản ánh liên hệ phụ thuộc trình phát triển Trong bối cảnh điều kiện này, cần có nhìn đắn vế quan hệ yếu tố bên yếu tố bên ngoài, nội lực ngoại lực Xu toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế tạo hội cho phát triển kinh tế gia tăng luồng chuyển giao vốn, công nghệ, kinh nghiệm Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu quản lý thúc đẩy giao lưu văn hóa Các hiệp định thương mại song phương đa phương nhằm thúc đẩy thương mại chủ yếu thông qua sách cắt giảm thuế đóng vai trò quan trọng trình tiến tới hội nhập kinh tế toàn cầu Quá trình toàn cầu hóa, khu vực hóa dẫn đến xu hướng liên kết kinh tế thông qua đời hợp nhiều tổ chức quốc tế Thông qua tổ chức này, quy mô lưu thông vốn quốc tế tăng lên cách đáng kể, tốc độ tăng trưởng mậu dịch giới vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, lónh vực khoa học kỹ thuật, pháp luật, nghiên cứu phát triển, văn hóa hợp tác chặt chẽ nhiều quốc gia để phát huy tối đa tiềm lực dân tộc nhằm đạt đến nhiều thành tựu1 Như vậy, hội nhập kinh tế gắn kết kinh tế nước vào tổ chức quốc tế khu vực toàn cầu, thành viên quan hệ với theo quy định chung2 Điều hiểu việc quốc gia thực sách kinh tế mở, tham gia định chế kinh tế tài quốc tế, thực tự hóa thuận lợi hóa thương mại, đầu tư Hội nhập kinh tế không hiểu đơn hoạt động giảm thuế, mở cửa thị trường trước Một quốc gia muốn đứng vững trình hội nhập phải đảm bảo lợi ích phát triển quốc gia mức cao nhất, nhành kinh tế phải bao gồm ngành có sức cạnh tranh cao có khả tự điều chỉnh, phát triển sử dụng hiệu nguồn nhân lực có chất lượng cao, ứng phó kịp thời với biến động trị kinh tế Website: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/ Luật gia Vũ Vân Đình, Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hội nhập , trang Luận văn tốt nghiệp 1.2 Lý Thị Ngân Châu Nội dung hình thức hội nhập 1.2.1 Hình thức hội nhập kinh tế Để thực hội nhập kinh tế quốc tế, quốc gia phải thông qua nhiều hình thức khác Ngày nay, hình thức hội nhập kinh tế quốc tế phát triển phong phú quốc gia lựa chọn tham gia hình thức phù hợp với điều kiện định hướng phát triển Một số hình thức hội nhập chủ yếu như: - Các điều ước quốc tế thương mại song phương nước: Đây hình thức phổ biến quan trọng tất quốc gia Các điều ước quốc tế thương mại song phương chiếm số lượng lớn chủ yếu điều chỉnh quan hệ thương mại mà hai nước ký kết quan tâm, bao gồm quan hệ đặc thù - Các điều ước quốc tế đa phương khu vực kinh tế thương mại: Hiện nay, giới có nhiều khối kinh tế khu vực khác số lượng thành viên mức độ cam kết hợp tác nội Chẳng hạn Khu vực mậu dịch tự Bắc Mỹ (NAFTA) đẩy mạnh thương mại từ Alaska đến Nam Cực, Liên minh Châu u (EU) mở rộng tới Trung Đông u, Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), Cộng đồng phát triển kinh tế Nam Phi (SADC) Cộng đồng nước châu Phi, Khu vực tự thương mại Nam Á (ASPTA) thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực… Hinh thức hội nhập áp dụng toàn thế giới Mỗi khu vực, châu lục có điều ước quốc tế đa phương riêng phù hợp với điều kiện phát triển vùng Ngoài ra, tương lai, Diễn đàn kinh tế kinh doanh cấp cao Á – Mỹ Latinh (ASLAF) thành lập với khoảng bốn mươi quốc gia, có khoảng ba mươi quốc gia thành viên khu vực mậu dịch tự châu Mỹ, nước ASEAN, Nhật Bản, Trung Quốc Hàn Quốc Nếu thành lập, ASLAF khuôn khổ đối thoại kinh tế liên châu lục Á – Mỹ Latinh Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu - Các điều ước quốc tế vế thương mại đa biên toàn cầu Tổ chức thương mại giới (WTO): Đó thỏa thuận đa phương nước kinh tế quy định nguyên tắc quy phạm pháp luật quốc tế thương mại Tổ chức thương mại giới bao gồm khoảng trăm năm mươi quốc gia lãnh thổ hải quan độc lập, đóng vai trò tổ chức bao trùm Các sách thương mại tổ chức kinh tế thương mại khu vực điều ước quốc tế song phương nước quy chiếu theo hướng phù hợp với chuẩn mực WTO 1.2.2 Nội dung hội nhập kinh tế Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế đa dạng sâu rộng Những thỏa thuận vòng đàm phán Uruguay (1986-1994) xem thể rõ nét đầy đủ nội dung hội nhập kinh tế quốc tế Vòng đàm phán Uraguay vòng đàm phán thành công lịch sử hoạt động WTO Nó bắt đầu khởi động năm 1986 Punta Del Este, Uraguay kéo dài đến năm 1994 Kết vòng đàm phán thành lập WTO (tổ chức tiền thân GATT) vào ngày 15 tháng năm 1994 Marrakech Đến ngày tháng năm 1995, WTO bắt đầu có hiệu lực Cũng vòng đàm phán này, nhiều lónh vực đưa bàn bạc mở rộng thuế quan, phi thuế quan, nguyên tắc dịch vụ đầu tư liên quan đến thương mại, quyền sở hữu trí tuệ giải tranh chấp, hàng dệt may hàng nông nghiệp Hiệp định chung thương mại dịch vụ (GATS) hiệp định đa phương thương mại dịch vụ đưa thương thảo vòng đàm phán đến năm 1995 bắt đầu có hiệu lực Tại vòng đàm phán Uraguay, quốc gia thành viên đưa nhiều lónh vực để thương thảo, cuối cam kết thực nội dung theo lộ trình thỏa thuận Có thể tóm tắt sau: Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu Về thương mại hàng hóa:  Cắt giảm thuế nhập  Giảm thiểu, tiến tới loại bỏ hàng rào phi thuế quan  Công nhận quyền kinh doanh xuất nhập cho loại hình công ty không phân biệt nước hay nước Về đầu tư: giảm thiểu hạn chế đầu tư để mở đường cho tự hóa thương mại như: tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư lãnh thổ mình, họ phải đối xử công thỏa đáng hưởng bảo hộ, an toàn lãnh thổ quốc gia tiếp nhận đầu tư, hệ thống pháp luật đầu tư quốc gia phải quy định cụ thể bảo hộ khuyến khích đầu tư… Về việc tạo môi trường kinh doanh bình đẳng thống nhất: Các nước thành viên phải tiến hành điều chỉnh sách kinh tế, thương mại theo nguyên tắc cạn h tranh công bằng, không phân biệt đối xử, công khai, minh bạch… dành chế độ ưu đãi hợp lý theo thỏa thuận chung Về thương mại dịch vụ: Giảm thiểu hạn chế thương mại dịch vụ, tiến dần tới mở cửa thị trường dịch vụ theo phương thức như: Cung cấp dịch vụ qua biên giới từ lãnh thổ nước thành viên sang lãnh thổ nước thành viên khác, tiêu dùng dịch vụ lãnh thổ, xóa bỏ hoàn toàn hạn chế sản phẩm dịch vụ nhập nhà cung cấp dịch vụ nước tiến hành cung cấp dịch vụ theo phương thức khác dành cho nhà cung cấp dịch vụ quốc gia thành viên khác đối xử không ưu đãi đối xử mà nước dành cho nước thứ ba3 … Luật gia Vũ Vân Đình, Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hõi nhập , trang 9 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu tin, loại xuất phẩm, loại biển, bảng, pa nô, áp phích…(điều 106) Điều thể khác hai văn quy định phương tiện quảng cáo Về việc bảo vệ trẻ em hoạt động quảng cáo, quốc gia khác điều ước quốc tế quảng cáo, có quy định vấn đề Tuy pháp lệnh không đề cập cụ thể, hành vi quảng cáo bị nghiêm cấm pháp lệnh thể nội dung dự thảo nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại , điều 36 quy định cụ thể sản phẩm quảng cáo chứa đựng thông tin gây ảnh hưởng xấu đến tinh thần, thể xác phát triển trẻ c Quảng cáo loại hàng hóa đặc biệt Đối với quảng cáo loại hàng hóa đặc biệt rượu, thuốc lá, dịch vụ hàng hóa liên quan đến y tế, pháp lệnh quy định chung khái quát Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng năm 2003 hướng dẫn thực Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo quy định cụ thể loại hàng hóa nói Loại rượu phép quảng cáo, quảng cáo phương tiện nào; hàng hóa dịch vụ liên quan đến y tế muốn quảng cáo phải thỏa mãn điều kiện pháp luật quy định Đây loại hàng hóa có ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt gây tác hại xấu trẻ em nên việc hạn chế chúng cần thiết hầu hết quốc gia soạn thảo ban hành luật quảng cáo quan tâm đến vấn đề d Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại Theo luật thương mại, điều 110 quy định hợp đồng quảng cáo thương mại phải thành lập văn hình thức khác có giá trị tương đương Hợp đồng 45 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu ký kết lời nói bên phải có đầy đủ nội dung hợp đồng hình thức quảng cáo, nội dung quảng cáo, phương tiện quảng cáo giá cả… Ngoài ra, hợp đồng thể thỏa thuận quyền nghóa vụ bên theo quy định pháp luật Các quyền nghóa vụ bên không trái với quy định pháp luật e Thủ tục xin phép quảng cáo Hiện nay, luật quy định doanh nghiệp kinh doanh hoạt động quảng cáo hoạt động địa phương địa phương quản lý Chẳng hạn, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo quận (thuộc thành phố Hồ Chí Minh) muốn quảng cáo hình thức treo biển quảng cáo phải nộp hồ sơ xin phép quảng cáo đến Phòng Văn hóa thông tin y ban nhân dân quận trước Sau đồng ý Phòng văn hóa thông tin thuộc y ban nhân dân quận doanh nghiệp gởi tiếp hồ sơ đến Sở Văn hóa thông tin thành phố Hồ Chí Minh Thời gian cho bước khoảng bảy ngày bước mười ngày làm việc Nếu doanh nghiệp muốn quảng cáo địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải xin phép Bộ Văn hóa thông tin Đối với sản phẩm quảng cáo đặc biệt doanh nghiệp phải gởi đơn xin quảng cáo đến quan quản lý có liên quan Chẳng hạn doanh nghiệp muốn quảng cáo loại thuốc chữa bệnh doanh nghiệp phải cho phép quảng cáo quan y tế chuyên ngành bên cạnh quan quản lý văn hóa thông tin Hồ sơ gởi đến Phòng văn hóa thông tin (y ban nhân dân quận) gồm: - Đơn xin phép quảng cáo - Mẫu (market) quảng cáo, sơ đồ vị trí quảng cáo - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh doanh nghiệp 46 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu - Hợp đồng quảng cáo thương mại bên - Hợp đồng thuê địa điểm quảng cáo (nếu doanh nghiệp quyền sở hữu) - Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng, kiểu dáng sản phẩm quảng cáo - Giấy phép xây dựng công trình quảng cáo (đối với công trình 12m2) f Chế tài vi phạm pháp luật quảng cáo thương mại Như quốc gia khác, pháp luật Việt Nam quảng cáo có quy định chế tài hành vi vi phạm pháp luật quảng cáo Nghị định số 31/2001/NĐ-CP Chính phủ việc xử phạt vi phạm hành lónh vực văn hóa – thông tin dành phần nhỏ cho lónh vực quảng cáo Mục chương II Nghị định liệt kê hành vi vi phạm lónh vực quảng cáo mức xử phạt tương ứng với hình hành vi Theo đó, tùy mức độ vi phạm, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo có hành vi vi phạm bị xử phạt vi phạm hành bị truy cứu trách nhiệm hình sự, phải bồi thường gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân g Hoạt động quảng cáo có yếu tố nước Về hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài, nhà nước ta chưa cho phép doanh nghiệp nứơc trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam Họ lập chi nhánh văn phòng đại diện Việt Nam Theo luật thương mại, văn phòng đại diện thương nhân nước không trực tiếp thực hoạt động quảng cáo thương mại, trừ trường hợp thương nhân ủy quyền Tuy nhiên, họ phải thuê thương nhân Việt Nam để thực quảng cáo cho thương nhân mà họ đại diện mà không trực tiếp thực Pháp luật Việt Nam quy định văn phòng đại diện có chức theo dõi, đôn đốc việc thực hợp đồng ký kết thương nhân mà làm đại diện, tìm kiếm thúc đaẩy hội mua bán, cung ứng dịch vụ Việt Nam Đối với chi nhánh thương nhân nước ngoài, theo pháp lệnh 47 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu quảng cáo, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước đặt chi nhánh Việt Nam để thực kinh doanh dịch vụ quảng cáo Bên cạnh đó, Việt Nam cho phép tổ chức, cá nhân nước hợp tác, đầu tư hoạt động quảng cáo thương mại với tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh dịch vụ quảng cáo Các tổ chức, cá nhân nước liên kết với bên Việt Nam nhiều hình thức khác thành lập công ty liên doanh kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại ký hợp đồng hợp tác kinh doanh dịch vụ quảng cáo Các hình thức phải tuân theo quy định luật đầu tư nước Việt Nam Đối với việc quảng cáo nước ngoài, tổ chức cá nhân Việt Nam quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa dịch vụ nước Luật không giới hạn việc quảng cáo tổ chức, cá nhân Việt Nam nứơc quy định cụ thể việc kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại nước doanh nghiệp Việt Nam Đây thiếu sót sách pháp luật quảng cáo nước ta trình hội nhập Khi lónh vực quảng cáo tham gia vào trình hội nhập kinh tế, nghóa phải mở cửa thị trường dịch vụ pháp luật quảng cáo đóng vai trò quan trọng Chúng ta cần sách pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo rõ ràng, minh bạch thống để điều chỉnh hoạt động quảng cáo nước đặc biệt hoạt động quảng cáo có yếu tố nước ngoài, xu hướng hội nhập ngày gia tăng, xâm nhập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước việc gia nhập vào thị trường quảng cáo nước doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam 48 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu Đánh giá pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo thương mại Việt Nam Chính sách pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo Việt Nam nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu nội dung điều ước quốc tế Để tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cần phải có sách pháp luật minh bạch ổn định, đặc biệt phải phù hợp với quy định tổ chức quốc tế, hiệp định thương mại mà tham gia, ký kết 3.1 Vấn đề bảo hộ quảng cáo Pháp luật chưa đáp ứng nguyên tắc GATS Những doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước không trực tiếp ký kết hợp đồng quảng cáo Việt Nam Họ không đối xử doanh nghiệp Việt Nam Mọi hợp đồng quảng cáo với khách hàng phải qua trung gian doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam công ty liên doanh có chức hoạt động quảng cáo Chính phủ tiếp tục bảo hộ lónh vực quảng cáo nhiều biện pháp khác Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam hưởng nhiều quyền lợi so với doanh nghiệp kinh doanh quảng cáo nước hoạt động Việt Nam Ngay Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ, lộ trình cam kết lónh vực quảng cáo hạn chế nhiều hình thức kinh doanh vốn đầu tư danh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Hoa Kỳ Tuy nhiên, thời gian tới, phải xóa bỏ hạn chế theo cam kết đó, sách pháp luật quảng cáo điều chỉnh chung cho tất hoạt động doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo mà không phân biệt doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp nước Như vậy, sách pháp luật quảng cáo chưa phù hợp với quy định điều ước quốc tế đãi ngộ quốc gia, đãi ngộ tối huệ quốc hay tính thừa nhận 49 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu lẫn Nếu tham gia vào GATS, Việt Nam phải điều chỉnh lại sách pháp luật quảng cáo vấn đề để đáp ứng nguyên tắc mang tính bắt buộc 3.2 Vấn đề bảo vệ người tiêu dùng quảng cáo So với quy định quảng cáo Phòng thương mại quốc tế Luật quảng cáo Liên minh châu u, pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo Việt Nam chưa có quy định thống hạn chế quảng cáo để bảo vệ người tiêu dùng bảo vệ trẻ em Chính sách pháp luật quảng cáo không phù hợp Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường dịch vụ quảng cáo tương lai Những quy định điều chỉnh hoạt động quảng cáo Phòng Thương mại quốc tế Liên minh châu u tạo khuôn khổ cho quốc gia thành viên điều chỉnh pháp luật quảng cáo vừa phù hợp nguyên tắc, quy định chung điều ước quốc tế vừa phù hợp với xu hướng hội nhập kinh tế giới, tư hóa thị trường dịch vụ quảng cáo thương mại Chính sách pháp luật quốc gia thành viên điều chỉnh phù hợp giúp cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo họ hoạt động phát triển mạnh nước khu vực Đối với Việt Nam, thị trường quảng cáo mở cửa cho doanh nghiệp nước vào đầu tư kinh doanh, vấn đề bảo vệ người tiêu dùng trẻ em trở nên cần thiết quan trọng Pháp luật phải có quy định điều chỉnh vấn đề cách cụ thể chặt chẽ Những quy định tác động vào sản phẩm quảng cáo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước mà tác động đến doanh nghiệp nước 50 Luận văn tốt nghiệp 3.3 Lý Thị Ngân Châu Sự thống quy định pháp luật quảng cáo So với pháp luật quảng cáo số quốc gia Nga, Belarus, thấy pháp luật quảng cáo Việt Nam quy định nhiều văn không thống với Hiện nay, ngành có chồng chéo “cạnh tranh” luật lónh vực quảng cáo Pháp lệnh quảng cáo nghị định hướng dẫn thi hành giao cho Bộ Văn hóa thông tin quản lý, thực Thế nhưng, luật thương mại ban hành có quy định quảng cáo Sự không thống luật gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Pháp luật quảng cáo quốc gia khác thường quy định văn áp dụng thống nước Luật quảng cáo Nga chẳng hạn Nó điều chỉnh tất vấn đề liên quan đến quảng cáo, từ hình thức, nội dung, phương tiện quảng cáo, điều khoản hạn chế quảng cáo, điều khoản bảo vệ trẻ em hoạt động quảng cáo, điều khoản quảng cáo sản phẩm, hàng hóa dịch vụ đặc biệt, … quy định trách nhiệm pháp lý chủ thể có hành vi vi phạm quy định văn quy phạm pháp luật Luật quảng cáo nước Belarus tương tự Đối với Việt Nam, pháp lệnh quảng cáo quy định vấn đề chung quảng cáo nên cần phải có nghị định hướng dẫn thi hành pháp lệnh, thông tư hướng dẫn thi hành nghi định luật thương mại lại có số điều khoản điều chỉnh lónh vực quảng cáo nghị định hướng dẫn thi hành quy định Luật thương mại hoạt động quảng cáo thương mại Hơn nữa, địa phương, thấy văn điều chỉnh hoạt động quảng cáo địa phương Quyết định 1080 y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hạn chế ng cáo trời Sự rườm rà dẫn đến tình trạng không thống không đầy đủ Có vấn đề 51 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu mà pháp lệnh Luật thương mại quy định có vần đề mà pháp lệnh có quy định luật thương mại không quy định hai không đề cập đến mà vấn đề lại quy định nghị định hướng dẫn thi hành chúng Cuối cùng, không luật quảng cáo quốc gia khác, pháp lệnh quảng cáo chia hoạt động quảng cáo thành quảng cáo thương mại quảng cáo phi thương mại Có thể nói phân chia chưa hợp lý Thực chất tất quảng cáo nhằm mục đích thương mại Luật quảng cáo Nga từ điều đâu tiên xác định hoạt động quảng cáo mà luật điều chỉnh quảng cáo thương mại, chủ thể kinh doanh dịch vụ quảng cáo nhằm mục đích lợi nhuận Sự khẳng định từ đầu giúp cho việc áp dụng pháp luật dễ dàng tránh trường hợp kinh doanh quảng cáo thương mại lại ngụy tạo quảng cáo phi thương mại, gây tượng “lách luật” mục đích tiêu cực Việc phân chia không phù hợp với hoạt động quảng cáo tương lai, bắt đầu thực tự hóa thị trường dịch vụ Nhìn chung, sách pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo Việt Nam đáp ứng phần nhu cầu hoạt động nước Ngành quảng cáo Việt Nam so với nước khu vực giới văn pháp luật quảng cáo xem đầy đủ Tuy không thống chúng khái quát điều chỉnh nhiều mặt hoạt động quảng cáo Việc cần làm xếp lại văn cách thống rõ ràng, không chồng chéo để tạo sở pháp lý an toàn cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam hoạt động ổn định phát triển giai đoạn mở cửa thị trường dịch vụ quảng cáo 52 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu Một số kiến nghị Từ tình hình hoạt động quảng cáo doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam, sách pháp luật điều chỉnh lónh vực trước xu hướng hội nhập mở cửa thị trường, nhận thấy doanh nghiệp dễ dàng bị doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước chiếm lónh thị trường Sự cạnh tranh ngày khốc liệt Việt Nam gia nhập WTO GATS Hội nhập kinh tế giới mang lại cho nhiều thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên, gặp nhiều khó khăn tham gia hội nhập, hợp tác kinh tế với quốc gia khác Đặc biệt lónh vực dịch vụ, thiếu tình chuyên môn lónh vực Vì vậy, doanh nghiệp nước với vốn đầu tư lớn, chuyên nghiệp bắt đầu xâm nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam nhiều hội trước đối mặt với cạnh tranh liệt trước Do đó, cần sách pháp luật điều chỉnh hoạt động quảng cáo cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam hoạt động theo quy định pháp luật cách dễ dàng không gặp khó khăn, vướng mắc vấn đề xin giấy phép quảng cáo Một phát triển mạnh nước doanh nghiệp có đủ sức đứng vững thị trường nội địa Việt Nam bắt đầu mở cửa thị trường quảng cáo cho nhà kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài, doanh nghiệp tham gia đầu tư, kinh doanh nước doanh nghiệp nước làm Việt Nam Sau số kiến nghị việc điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo giai đoạn hội nhập Việt Nam:  Thứ nhất, điều kiện để đạt phát triển trên, cần phải xóa bỏ tình trạng chồng chéo văn quy phạm pháp luật Pháp lệnh quảng cáo đóng vai trò trọng tâm lónh vực quảng cáo Tất quy định điều chỉnh lónh vực quảng cáo tập trung pháp lệnh Những 53 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu vấn đề liên quan đến nhiều bộ, ngành quan nhà nước cần chủ động hợp tác đề thông tư liên tịch để tập trung quản lý giảm bớt thủ tục giấy tờ không cần thiết Như vậy, nước có hai văn quy định vấn đề quảng cáo Pháp lệnh quảng cáo thông tư liên tịch bộ, ngành có liên quan đến quảng cáo Sự thống giúp doanh nghiệp tránh tình trạng chờ đợi cấp giấy phép cho biển quảng cáo thời gian từ ba đến bốn tháng  Thứ hai, để khuyến khích ngành quảng cáo nước phát triển giai đoạn hội nhập, cần phải xóa bỏ quy định chi phí chi cho quảng cáo không vượt 10% doanh thu doanh nghiệp Đây quy định bất hợp lý Chính thân doanh nghiệp không chi cho quảng cáo nhiều không hiệu Và chưa có pháp luật nước quy định hạn chế Đây rào cản đáng kể để doanh nghiệp định chiến lược quảng cáo Tỷ lệ chi cho quảng cáo hạn hẹp khiến nhiều doanh nghiệp phải tự quảng cáo để thay thuê công ty quảng cáo chuyên nghiệp Điều khiến cho công ty quảng cáo Việt Nam hội kinh doanh phát triển theo hướng chuyên nghiệp Và điểm yếu doanh nghiệp quảng cáo Việt Nam so với doanh nghiệp nước  Thứ ba, không nên tiếp tục thực sách bảo hộ doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn hội nhập Các công ty quảng cáo Việt Nam có nhiều đặc quyền, hưởng nhiều ưu đãi so với công ty quảng cáo nước mà mở cửa lợi ích không giảm mạnh Vấn đề làm cho doanh nghiệp Việt Nam chưa đủ sức đối mặt với cạnh tranh để chiếm lónh thị trường công ty quảng cáo nước tiến vào thị trường quảng cáo chúng ta, doanh nghiệp Việt Nam không đủ sức cạnh tranh thị phần quảng cáo rơi vào tay công ty quảng cáo nước Chúng ta chuẩn bị thời gian dài để gia nhập WTO doanh nghiệp Việt Nam có nhiều thời gian để 54 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu chuẩn bị cho việc hội nhập kinh tế Vì vậy, việc xóa bỏ sách ưu đãi doanh nghiệp nước điều cần thiết hội nhập quốc gia Các quy định không cho phép trực tiếp ký kết hợp đồng quảng cáo công ty quảng cáo nước giới hạn hình thức kinh doanh công ty quảng cáo nước ví dụ điển hình cho biện pháp bảo hộ Việt Nam dành cho doanh nghiệp quảng cáo nước Và quy định khiến cho công ty quảng cáo Việt Nam trở thành công ty làm thuê cho công ty quảng cáo nước Vì vậy, quy định cần phải hủy bỏ sửa đổi cho phù hợp với tình hình tới  Thêm vào đó, cần có quy định rõ ràng cụ thể vấn đề kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước doanh nghiệp Việt Nam, tạo sở điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam hoạt động thuận lợi có hiệu thị trường quảng cáo khu vực giới Ngoài việc xem xét điều chỉnh số quy định pháp luật quảng cáo, khía cạnh thân doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại Việt Nam, nhận thấy công ty quảng cáo nước tạo thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam Vì vậy, công ty quảng cáo Việt Nam, trước xem họ đối thủ, xem họ đối tác để học tập kinh nghiệm Hiện nay, công ty quảng cáo quy mô lớn Việt Nam Đất Việt, Sao Mai… nhỏ so với công ty quảng cáo lớn nước Leo Burnett hay JW.Thompson Sự chênh lệch khiến cho việc liên doanh, liên kết bên không khả thi không mang lại nhiều lợi ích cho phía Việt Nam Khi Việt Nam gia nhập WTO, hội nhập kinh tế giới, hàng rào bảo hộ dỡ bỏ, nhiều công ty quảng cáo nước quy mô nhỏ tham gia vào thị trường quảng cáo Việt Nam 55 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu Đây điều kiện để công ty quảng cáo Việt Nam liên doanh, liên kết với họ để học cách kinh doanh chuyên nghiệp hiệu Cuối cùng, cần xây dựng hệ thống đào tạo ngành quảng cáo theo hướng chuyên nghiệp Hiện nay, chương trình đào tạo lónh vực nước ta hạn chế không hiệu Chỉ có sinh viên chuyên ngành tiếp thị (marketing) truyền đạt kiến thức quảng cáo sơ sài áo dụng thực tế Quảng cáo không ngành độc lập quan trọng trường đại học Vì vậy, giai đoạn chuẩn bị cho trình hội nhập, nên đưa quảng cáo trở thành ngành học độc lập, quan trọng lónh vực khác ban hành quy chế hành nghề phù hợp KẾT LUẬN Trước phát triển khoa học kỹ thuật, quảng cáo thương mại trở thành công cụ xúc tiến thương mại đại mang lại hiệu cao tất doanh nghiệp Như nói phần trên, quảng cáo thương mại loại hình dịch vụ thiếu trình phát triển kinh tế thị trường Trong đó, vòng đàm phán Việt Nam với nước để tiến tới gia nhập WTO Việt Nam, gặp nhiều khó khăn vấn đề phát triển kinh tế thị trường Vì vậy, vai trò quảng cáo thương mại ngày quan trọng gia nhập WTO Việt Nam Hơn nữa, quảng cáo thương mại công cụ để mở rộng thị trường Việc tự hóa thị trường thương mại hàng hóa dịch vụ khiến tất doanh nghiệp nước nước mong muốn việc sản xuất kinh doanh mở rộng phát triển mạnh nước nước Muốn làm điều đó, doanh nghiệp phải tìm cách giới thiệu hàng hóa, dịch vụ 56 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu đến người tiêu dùng nước lẫn nước Và vậy, phần lớn, doanh nghiệp chọn giải pháp quảng cáo Các hiệp định thương mại đa phương hiệp định song phương Việt Nam với nước thể tự hóa thị trường hàng hóa dịch vụ Trong đó, quốc gia cam kết mở cửa thị trường dịch vụ cho Việt Nam, tham gia hiệp định, không thực cam kết Trong thương mại dịch vụ, quảng cáo thương mại, với vai trò quan trọng việc mở cửa thị trường hàng hóa dịch vụ khác, trở thành thị trường quan tâm nhiều Muốn mở cửa thị trường dịch vụ quảng cáo thương mại, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam phải đứng nước sau tham gia vào thị trường quảng cáo nước Nếu không thế, doanh nghiệp Việt Nam dễ dàng đánh thị phần nước có tham gia doanh nghiệp nước vào thị trường Việt Nam Tuy nhiên, thực tế xảy tình trạng Vì vậy, việc cần làm trước mở cửa thị trường dịch vụ phải thay đổi tình hình quảng cáo điều chỉnh lại sách pháp luật quảng cáo phù hợp để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp giành lại thị phần quảng cáo nước để từ hướng thị trường quảng cáo nước Đây vấn đề quan trọng nên thực giai đoạn hội nhập kinh tế Việt Nam 57 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Thương mại Việt Nam ngày 20 tháng năm 2005 Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10 ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2001 có hiệu lực ngày 01 tháng năm 2002 Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo Nghị định số 31/2001/NĐ-CP Chính phủ việc xử phạt vi phạm hành lónh vực văn hóa – thông tin Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động xúc tiến thương mại Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16 tháng năm 2003 hướng dẫn thực Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng năm 2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo TS Nguyễn Minh Chí, TS Phạm Thế Hưng, CN Triệu Thị Thanh Hương (đồng chủ biên) – Các điều ước quốc tế thương mại – NXB Chính trị quốc gia Luật gia Vũ Vân Đình – Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hội nhập – NXB Lao động xã hội – 2003 PGS-TS Nguyễn Xuân Quang chủ biên – Giáo trình Marketing thương mại – Trường ĐH Quốc dân – NXB Lao động xã hội – 2005 10 TS Huỳnh Văn Tòng – Kỹ thuật quảng cáo – NXB TP.HCM 58 Luận văn tốt nghiệp Lý Thị Ngân Châu 11 Khoa Luật Quốc tế - ĐH Luật TP.HCM – Hội thảo Thương mại dịch vụ với việc thực Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ ngày 25 tháng 11 năm 2003 12 Nhóm Luật sư quốc tế thuộc văn phòng luật Sidley Austin Brown&Wood LLP – Tóm tắt Hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ 13 Tạp chí Marleting – số 19-2005 14 Website: http://www.thanhnien.com.vn 15 Website: http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn/ 16 Website: http://www.trade.hochiminhcity.gov.vn 59 ... vực quảng cáo bảo hộ doanh nghiệp quảng cáo nước Đề tài ? ?Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo – loại hình thương mại dịch vụ quan trọng hội nhập Việât Nam? ?? tập trung vào hoạt động quảng cáo thương. .. việc điều chỉnh pháp lý hoạt động dịch vụ tìm biện pháp hợp lý để hoàn thiện chúng Đề tài tập trung chủ yếu vào lónh vực quảng cáo thương mại – loại hình dịch vụ quan trọng hội nhập Việât Nam Quảng. .. hội nhập quốc gia 18 2.5 Vấn đề tự hoá thị trường dịch vụ quảng cáo 21 Hoạt động quảng cáo Việt Nam 23 CHƯƠNG II: PHÁP LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRONG SỰ HỘI NHẬP CỦA
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo loại hình thương mại dịch vụ quan trọng trong sự hội nhập của việt nam , Điều chỉnh pháp lý hoạt động quảng cáo loại hình thương mại dịch vụ quan trọng trong sự hội nhập của việt nam