0

Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình sự việt nam

80 2 0
  • Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình sự việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐINH HẢI CƢỜNG BIỆN PHÁP TẠM GIỮ THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH BIỆN PHÁP TẠM GIỮ THEO LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Định hƣớng ứng dụng Mã số: 8380104 Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Nguyên Thanh Học viên: Đinh Hải Cƣờng Lớp: Cao học Luật, khóa I – Bình Thuận TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2020 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ “Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học thân tơi thực hướng dẫn TS Lê Nguyên Thanh Những thông tin, tài liệu luận văn thu thập cách khách quan, trung thực, số liệu minh chứng có nguồn gốc rõ ràng Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khoa học khác TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Tác giả Đinh Hải Cƣờng DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BPNC BLTTHS CQĐT KSND NXB TP TTHS THAHS VKS VKSND VKSNDTC : : : : : : : : : : : Biện pháp ngăn chặn Bộ luật tố tụng hình Cơ quan điều tra Kiểm sát nhân dân Nhà xuất Thành phố Tố tụng hình Thi hành án hình Viện kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân Viện kiểm sát nhân dân tối cao MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG THẨM QUYỀN ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TẠM GIỮ VÀ TRẢ TỰ DO CHO NGƢỜI BỊ TẠM GIỮ 1.1 Quy định pháp luật tố tụng hình thẩm quyền áp dụng trả tự cho ngƣời bị tạm giữ 1.1.1 Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ 1.1.2 Thẩm quyền trả tự cho người bị tạm giữ .7 1.2 Thực tiễn thẩm quyền áp dụng trả tự cho ngƣời bị tạm giữ 1.2.1 Tình hình áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ 1.2.2 Những hạn chế, vướng mắc thực tiễn thẩm quyền áp dụng trả tự cho người bị tạm giữ nguyên nhân .12 1.3 Những biện pháp bảo đảm xác định thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho ngƣời bị tạm giữ 18 1.3.1 Biện pháp hoàn thiện pháp luật hướng dẫn áp dụng pháp luật thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ 18 1.3.2 Biện pháp khác bảo đảm áp dụng thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ 19 Kết luận Chƣơng 22 CHƢƠNG THỜI HẠN TẠM GIỮ VÀ GIA HẠN TẠM GIỮ .23 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ 23 2.1.1 Quy định pháp luật tố tụng hình thời hạn tạm giữ 23 2.1.2 Gia hạn tạm giữ 28 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật TTHS thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ 30 2.2.1 Tình hình tạm giữ gia hạn tạm giữ 30 2.2.2 Những hạn chế, vướng mắc thực tiễn áp dụng thời hạn tạm giữ, gia hạn tạm giữ nguyên nhân 33 2.3 Những biện pháp bảo đảm áp dụng quy định pháp luật TTHS thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ 38 2.3.1 Biện pháp hoàn thiện pháp luật hướng dẫn áp dụng pháp luật thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ 38 2.3.2 Biện pháp khác bảo đảm áp dụng thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ .41 Kết luận Chƣơng 44 KẾT LUẬN CHUNG 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài BLTTHS năm 2015 quy định nhiều biện pháp ngăn chặn như: Giữ người trường hợp khẩn cấp, bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm, cấm khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh Các biện pháp nhằm đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời giúp Cơ quan điều tra, Cơ quan giao nhiệm vụ tiến hành số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhanh chóng thực chức năng, nhiệm vụ việc đấu tranh với tội phạm Trong số biện pháp đó, biện pháp tạm giữ đóng vai trị quan trọng thời hạn tạm giữ khoảng thời gian Cơ quan điều tra bắt đầu tiến hành xác minh làm rõ tình tiết phạm tội, xác định người phạm tội để từ tìm thật khách quan vụ án, đảm bảo người, tội, pháp luật Đảng Nhà nước ta coi trọng vấn đề cải cách tư pháp nhằm xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, rõ ràng, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tơn trọng bảo vệ quyền người Điều thể rõ qua Nghị số 49 - NQ/TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị định hướng cải cách tư pháp đến năm 2020 Quyền người ngày pháp luật bảo vệ xu chung quốc tế Do đó, việc tạm giữ người cần phải thận trọng, tránh làm ảnh hưởng đến quyền tự cá nhân, gây tâm lý hoang mang, xúc dư luận Thực tế nay, cịn tình trạng tạm giữ người thiếu cứ, tạm giữ người tùy tiện không cần thiết, tạm giữ thời hạn pháp luật quy định Việc tồn tình trạng không thân người thực thi cơng vụ mà cịn quy định tạm giữ nhiều điểm chưa rõ như: Đối tượng tạm giữ, thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ, để xác định tính cần thiết việc áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, thời hạn tạm giữ… Trong bối cảnh BLTTHS năm 2003 hết hiệu lực thay BLTTHS năm 2015 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), quy định biện pháp ngăn chặn có thay đổi cách đáng kể, có đổi theo hướng hiệu quả, chặt chẽ, chi tiết việc áp dụng, tránh tùy tiện, chung chung gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân Đối với biện pháp ngăn chặn tạm giữ có thay đổi định Tuy kế thừa quy định Điều 86, BLTTHS năm 2003 quy định biện pháp ngăn chặn tạm giữ BLTTHS năm 2015 chi tiết hơn, phù hợp Quy định biện pháp ngăn chặn tạm giữ BLTTHS năm 2015 điều chỉnh theo năm yếu tố thẩm quyền áp dụng, áp dụng, trình tự, thủ tục thời hạn áp dụng1 Đây điểm khác biệt lớn so với BLTTHS năm 2003 việc áp dụng thực tế gây nhiều lúng túng cho quan có thẩm quyền Cách hiểu, áp dụng Cơ quan điều tra, quan giao tiến hành số hoạt động điều tra, VKS nhiều điểm chưa thống dẫn đến cách thực hiện, cách áp dụng khác Bên cạnh đó, quy định biện pháp ngăn chặn thay cho biện pháp tạm giữ chưa thật phù hợp gây tâm lý ngại áp dụng quan có thẩm quyền Để góp phần đưa đề xuất nhằm hoàn thiện quy định biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tránh trường hợp áp dụng tùy tiện, gây ảnh hưởng đến quyền lợi ích hợp pháp người bị tạm giữ gây khó khăn việc điều tra thật khách quan vụ án, học viên chọn đề tài “Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt Nam” làm luận văn để qua nghiên cứu, tìm hiểu biện pháp tạm giữ Tình hình nghiên cứu đề tài Biện pháp tạm giữ chế định quan trọng Do đó, biện pháp quan tâm đề cập đến nhiều cơng trình nghiên cứu Các cơng trình nghiên cứu theo BLTTHS năm 2003 phong phú, tiêu biểu Sách chuyên khảo “Chế định biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam - Những vấn đề lý luận thực tiễn”2 - Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, sách phát triển từ luận án Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, tập trung sâu vào vấn đề lý luận, nghiên cứu thực trạng, điểm bất cập biện pháp tạm giữ theo quy định BLTTHS năm 2003 Các luận án luận văn liên quan đến biện pháp tạm giữ Luận án “Các biện pháp ngăn chặn bắt, tạm giữ, tạm giam tố tụng hình Việt Nam Thực trạng, nguyên nhân giải pháp” Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp thực năm 2005 (Đại học quốc gia Hà Nội); Luận văn thạc sĩ “Các biện pháp ngăn chặn giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp ngăn chặn thành phố Hồ Chí Minh” Thạc sĩ Lê Ngọc Tiến thực năm 2003 (Đại học Luật TP.HCM) Bên cạnh đó, nhiều viết tạp chí chuyên ngành biện pháp tạm giữ “Một số vấn đề quy định tạm giữ tố tụng hình sự” Võ Thị Kim Oanh - Chủ biên (2016), Bình luận điểm BLTTHS 2015, NXB Hồng Đức, TP.HCM, tr 60 Nguyễn Trọng Phúc (2015), Chế định biện pháp ngăn chặn theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam Những vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Tiến sĩ Nguyễn Văn Điệp đăng Tạp chí Dân chủ Pháp luật số 08 năm 2003; “Hoàn thiện quy định tạm giữ Bộ luật tố tụng hình Việt Nam” tác giả Hồng Văn Hạnh đăng tên tạp chí Luật học số 07 năm 2008 Các tác giả có cơng trình nghiên cứu tập trung vào quy định BLTTHS năm 2003, qua đánh giá điểm hạn chế, chưa hợp lý để đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật BLTTHS năm 2015 thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018 Do đó, cơng trình nghiên cứu biện pháp ngăn chặn tạm giữ theo quy định chưa nhiều, viết kể đến như: “Về biện pháp tạm giữ BLTTHS năm 2015” tác giả Ngơ Văn Vịnh đăng tạp chí Khoa học kiểm sát số 06 năm 2016; “Về chế định biện pháp ngăn chặn tố tụng hình Việt Nam 2015” tác giả Bùi Thị Hạnh đăng tên tạp chí Khoa học kiểm sát số 04 năm 2016 Các quy định BLTTHS năm 2015 có hiệu lực thi hành quy định biện pháp tạm giữ có thay đổi đáng kể nên đến chưa có cơng trình tập trung sâu biện pháp tạm giữ Đề tài “Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt nam” tập trung nghiên cứu quy định liên quan đến biện pháp tạm giữ theo BLTTHS năm 2015, có so sánh với BLTTHS năm 2003 Trên sở đó, phân tích, đánh giá việc áp dụng biện pháp thực tiễn nhằm điểm chưa hợp lý quy định BLTTHS năm 2015 đề xuất hướng hoàn thiện phù hợp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích luận văn làm rõ vấn đề nhận thức, pháp luật thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ, từ kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tạm giữ tố tụng hình Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Phân tích vấn đề pháp lý quy định BLTTHS năm 2015 liên quan thẩm quyền thời hạn tạm giữ - Đánh giá thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ hạn chế, vướng mắc - Đề xuất số biện pháp pháp luật triển khai áp dụng pháp luật biện pháp tạm giữ Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: khía cạnh pháp luật thực tiễn thẩm quyền thời hạn áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ - Phạm vi nghiên cứu: Về nội dung, luận văn tập trung nghiên cứu hai nội dung có nhiều vướng mắc, hạn chế thực tiễn áp dụng pháp luật, thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ, trả tự cho người bị tạm giữ thời hạn tạm giữ Về thời gian đánh giá thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ: từ năm 2015 đến năm 2019 Về địa bàn nghiên cứu: luận văn nghiên cứu số liệu thực tiễn áp dụng biện pháp tạm giữ phạm vi nước số vụ án điển hình địa phương Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình thực luận văn, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng, vật lịch sử, quan điểm Đảng Nhà nước cải cách tư pháp bảo đảm quyền người tố tụng hình Các phương pháp nghiên cứu cụ thể như: phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, phương pháp thống kê, nghiên cứu vụ án điển hình để giải nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể Dự kiến kết nghiên cứu địa ứng dụng kết nghiên cứu đề tài Dự kiến kết nghiên cứu: Đề tài góp phần kiến nghị hồn thiện nội dung biện pháp tạm giữ BLTTHS năm 2015; đề xuất liên ngành VKSNDTC - Bộ Công an - Bộ Quốc phịng có văn hướng dẫn áp dụng pháp luật hình để tạo thống việc áp dụng quy định pháp luật biện pháp tạm giữ Địa ứng dụng: Kết nghiên cứu đề tài giúp cho quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng vận dụng thực tiễn thực nhiệm vụ Ngồi cịn sử dụng kết nghiên cứu đề tài để tham khảo, vận dụng việc giảng dạy chuyên ngành luật Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn “Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt Nam” gồm hai chương, cụ thể sau: Chƣơng Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ Chƣơng Thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ ... đề tài ? ?Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt Nam? ??, rút kết luận sau: Biện pháp ngăn chặn tạm giữ biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc hệ thống biện pháp ngăn chặn pháp luật tố tụng hình quy... dụng biện pháp tạm giữ trả tự người bị tạm giữ 23 CHƢƠNG THỜI HẠN TẠM GIỮ VÀ GIA HẠN TẠM GIỮ 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ 2.1.1 Quy định pháp luật tố tụng. .. văn ? ?Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình Việt Nam? ?? gồm hai chương, cụ thể sau: Chƣơng Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giữ trả tự cho người bị tạm giữ Chƣơng Thời hạn tạm giữ gia hạn tạm giữ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình sự việt nam , Biện pháp tạm giữ theo luật tố tụng hình sự việt nam