0

Tìm hiểu về FLUTTER và xây dựng ứng dụng bán sách trực tuyến

69 0 0
  • Tìm hiểu về FLUTTER và xây dựng ứng dụng bán sách trực tuyến

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:44

ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BÁO CÁO CUỐI KÌ ĐỒ ÁN ĐỀ TÀI: TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Giảng viên hướng dẫn: ThS THÁI THỤY HÀN UYỂN Sinh viên thực hiện: VÕ TRUNG TÍN 19522353 NGUYỄN MINH THI 19522257  Tp Hồ Chí Minh, 12/2021  ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ……., ngày…… tháng……năm 2021 Người nhận xét (Ký tên ghi rõ họ tên) ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN LỜI CẢM ƠN Trước vào nội dung phần báo cáo đồ án, lời nói chúng em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ths THÁI THỤY HÀN UYỂN – Giảng viên môn ĐỒ ÁN – người truyền đạt kiến thức lớp, hướng dẫn cung cấp yêu cầu hướng người dùng dựa thực tế, tạo điều kiện cho chúng em thực đồng thời nhận xét, góp ý để đồ án chúng em trở nên hoàn thiện Đây kiến thức bổ ích, tảng hỗ trợ chúng em trình bắt đầu tìm hiểu cách lập trình với Flutter, với ngơn ngữ Dart để nhóm em hồn thiện đồ án tốt Những lời chia sẻ, hướng dẫn đầy nhiệt tình động lực quý báu để nhóm chúng em vượt qua khó khăn tìm hiểu thực đề tài Đồng thời, nhóm chúng em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hỗ trợ chúng em trình thực đồ án này, không người bạn tạo điều kiện thuận lợi động viên chúng em nhiều, mà đặc biệt anh chị khoa Cơng Nghệ Phần Mềm góp ý, chia sẻ kinh nghiệm quý báu môn học kiến thức khác có liên quan Trong trình thực hiện, kiến thức kinh nghiệm cịn nhiều hạn chế, khó tránh khỏi sai sót Vì vậy, chúng em mong nhận lời góp ý q báu từ để nhóm chúng em ngày hồn thiện khơng đồ án tại, đồ án môn học tới, đồng thời hành trang góp phần hoàn thiện thân chúng em tương lai Một lần xin chân thành cám ơn cơ! Nhóm thực Trường Đại học Công nghệ Thông tin, tháng 12 năm 2021 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG I ĐỀ TÀI: II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: III TÓM TẮT ĐỀ TÀI: IV MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: VI Ý NGHĨA VÀ KẾT QUẢ CỦA HƯỚNG ĐỀ TÀI: 10 Về mặt sản phẩm: 10 Về mặt tài liệu: 10 CHƯƠNG II: CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 11 I TÌM HIỂU VỀ FLUTTER: 11 Flutter: 11 Dart: 11 Lí nên sử dụng Flutter: 12 II TÌM HIỂU VỀ FIREBASE: 12 Firebase gì: 12 Các chức Firebase nghiên cứu áp dụng vào đồ án: 13 2.1 Firebase Cloud Storage: 13 2.2 Firebase Realtime Database: 13 2.3 Firebase Authentication: 13 Ưu điểm: 13 Nhược điểm: 14 CHƯƠNG III: MƠ HÌNH USE CASE 15 I SƠ ĐỒ USE CASE MỨC TỔNG QUÁT: 15 II DANH SÁCH CÁC USE CASE: 16 III ĐẶC TẢ USE CASE: 17 Use case Đăng nhập: 17 Use case Đăng ký: 18 Use case Đăng xuất: 19 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Use case Tìm kiếm sách: 20 Use case Hiển thị sách theo hạng mục: 20 Use case Xem thông tin sách: 21 Use case Thêm sách vào giỏ hàng: 21 Use case Yêu thích: 22 Use case Bỏ yêu thích: 22 10 Use case Xem danh sách yêu thích: 23 11 Use case Xem giỏ hàng: 23 12 Use case Xác nhận/Thay đổi thông tin đơn hàng: 24 13 Use case Chốt đơn hàng: 25 14 Use case Xem danh sách đơn hàng: 26 15 Use case Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng): 26 16 Use case Xóa đơn hàng (Khách hàng): 27 17 Use case Cập nhật thông tin tài khoản: 27 18 Use case Chat: 28 19 Use case Xem thông tin cửa hàng: 29 20 Use case Thêm sách: 29 21 Use case Cập nhật sách: 30 22 Use case Quản lý đơn đặt hàng: 30 23 Use case Xem chi tiết đơn đặt hàng (Chủ cửa hàng): 31 24 Use case Cập nhật trạng thái đơn đặt hàng: 31 25 Use case Xóa đơn hàng (Chủ cửa hàng): 32 26 Use case Cập nhật thông tin cửa hàng: 33 CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 34 I SƠ ĐỒ LỚP: 34 Sơ đồ lớp mức phân tích: 34 Danh sách lớp đối tượng: 34 Mô tả lớp đối tượng: 35 3.1 Lớp Users: 35 3.2 Lớp Author: 35 3.3 Lớp Category: 35 3.4 Lớp Publisher: 35 3.5 Lớp Book: 36 3.6 Lớp Inventory: 36 3.7 Lớp Favorite: 36 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 3.8 Lớp Order: 36 3.9 Lớp Store Information: 37 3.10 Lớp ChatRoom: 38 II SƠ ĐỒ TUẦN TỰ: 39 Đăng nhập / Đăng ký / Đăng xuất: 39 Tìm kiếm / Hiển thị sách theo hạng mục / Xem thông tin sách: 40 Yêu thích / Bỏ yêu thích: 40 Thêm sách vào giỏ hàng: 41 Chốt đơn hàng: 42 Xem danh sách đơn hàng / Xóa đơn hàng / Xem chi tiết đơn hàng: 43 Cập nhật thông tin tài khoản: 44 Xem thông tin cửa hàng / Cập nhật thông tin cửa hàng: 45 Quản lý sách: 45 10 Quản lý đơn hàng: 46 11 Chat: 47 CHƯƠNG V: THIẾT KẾ GIAO DIỆN 48 I GIAO DIỆN CHUNG: 48 Màn hình Giới thiệu 48 Màn hình Bắt đầu 48 Màn hình Đăng nhập: 49 Màn hình Quên mật khẩu: 49 Màn hình Tìm kiếm: 50 Màn hình Quản lý thông tin tài khoản: 50 6.1 Màn hình Thay đổi thông tin tài khoản: 50 6.2 Màn hình Thay đổi mật khẩu: 51 Màn hình Xem chi tiết đơn hàng: 51 II GIAO DIỆN ADMIN (CHỦ CỬA HÀNG): 52 Màn hình Trang chủ: 52 Màn hình Quản lý sách: 52 2.1 Màn hình Thông tin sách: 52 2.2 Màn hình Thêm sách: 53 2.3 Màn hình Cập nhật thơng tin sách: 54 Màn hình Tài khoản: 54 Màn hình Quản lý đơn hàng: 55 Màn hình Thay đổi thơng tin cửa hàng: 56 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Màn hình Chat: 56 6.1 Màn hình Danh sách phòng Chat 56 6.2 Màn hình Tìm kiếm người dùng 57 6.3 Màn hình Chat 57 III GIAO DIỆN CLIENT (KHÁCH HÀNG): 58 Màn hình Đăng ký: 58 Màn hình Trang chủ: 59 Màn hình Thơng tin sách: 59 Màn hình Đặt hàng: 60 4.1 Màn hình Giỏ hàng: 60 4.2 Màn hình Xác nhận thơng tin đơn hàng: 61 4.3 Màn hình Thay đổi thông tin đơn hàng: 61 Màn hình Tài khoản: 62 Màn hình Đơn hàng: 63 Màn hình Danh sách u thích: 63 Màn hình Xem thơng tin cửa hàng: 64 Màn hình Chat: 64 CHƯƠNG VI: TỔNG KẾT 66 I CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG: 66 II ĐỘ HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG: 66 III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 67 Kết đạt được: 67 1.1 Ưu điểm: 67 1.2 Nhược điểm: 67 Hướng phát triển: 67 CHƯƠNG VII: BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 68 CHƯƠNG VIII: TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG I ĐỀ TÀI: - Cơng nghệ tìm hiểu: Flutter - Ứng dụng xây dựng: Ứng dụng bán sách trực tuyến - Bibliophile II LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Với tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc khoa học kĩ thuật nay, song song với cách mạng công nghiệp 4.0 5.0, chất lượng sống cá nhân xã hội không ngừng cải thiện nâng cao Như kết hiển nhiên, nhu cầu giải trí khơng phải ngoại lệ Có thể nói, thiết bị điện tử ngày xem thiết bị không hỗ trợ, giúp đỡ cho người nhiều mục đích khác mà bên cạnh chúng cịn cơng cụ giải trí, cải thiện nâng cao chất lượng sống Đặc biệt thiết bị di động thông minh, chúng cung cấp cho người dùng vô số ứng dụng, tiện ích cơng nghệ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác trải nghiệm công nghệ Không dừng lại nhu cầu giải trí, việc mua bán trao đổi qua ứng dụng di động ngày phát triển phổ biến Cụ thể, ứng dụng Bán hàng trực tuyến thay phương thức kinh doanh cũ doanh nghiệp tính ưu việt mà ứng dụng mang lại như: nhanh hơn, rẻ hơn, tiện dụng hơn, hiệu không bị giới hạn không gian thời gian Đặc biệt, giai đoạn phịng chống dịch Covid-19 vơ căng thẳng khó khăn nay, đạo Nhà nước quy định giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người, hạn chế hoạt động mua bán trực tiếp, điều ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng nhu cầu ngày, có nhu cầu mặt hàng sách Nhận thấy điều đó, với vị trí vai trị thời đại cơng nghệ 5.0, nhóm chúng em định làm ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN – BIBLIOPHILE để trở thành phương tiện kết nối từ xa với khách hàng việc đặt, mua sách Ứng dụng khơng đảm bảo an tồn sức khỏe cho người dùng mà cịn đáp ứng nhu cầu cần thiết cung cầu mặt hàng sách, trì hoạt động kinh doanh cửa hàng ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN III TÓM TẮT ĐỀ TÀI: Ứng dụng bán sách trực tuyến kinh doanh mặt hàng sách bao gồm nhiều thể loại, nhiều tác giả nhiều nhà xuất khác Trong bối cảnh công nghệ ngày chiếm ưu đóng vai trị to lớn hoạt động kinh tế lẫn sống người nay, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, số cửa hàng gặp khó khăn việc kinh doanh khơng chuyển đổi sang mơ hình để tiếp cận từ xa đến người dùng Khi đó, cửa hàng phải giải tốn liên quan đến quản lý số lượng mặt hàng, đơn hàng hoạt động bán hàng môi trường trực tuyến tạo điều kiện cho khách hàng trải nghiệm tiến hành hoạt động giao dịch khách hàng với cửa hàng Vì vậy, ứng dụng trước hết phải giải vấn đề IV MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: - Xây dựng Ứng dụng bán sách trực tuyến cung cấp chức cụ thể việc trình bày thơng tin sách mà cửa hàng kinh doanh cách trực quan giúp khách hàng tìm kiếm chọn sách muốn, đặt hàng thơng qua ứng dụng Thơng qua ứng dụng, khách hàng nắm thông tin sách theo loại tên sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, giá bán… Và số chức khác xử lý trình chọn, đặt sách, vv… - Nghiên cứu công nghệ liên quan để phát triển ứng dụng - Đưa báo cáo tài liệu cho môn học V PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Nghiên cứu tài liệu nghiệp vụ liên quan hoạt động bán hàng trực tiếp trực tuyến - Tiến hình khảo sát lấy yêu cầu thực tế từ người dùng - Tham khảo số ứng dụng bán sách trực tuyến như: Fahasa, Tiki, vv… - Nghiên cứu tài liệu, video hướng dẫn liên quan cách ứng dụng cơng nghệ vào q trình xây dựng ứng dụng ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN VI Ý NGHĨA VÀ KẾT QUẢ CỦA HƯỚNG ĐỀ TÀI: Về mặt sản phẩm: - Tạo ứng dụng bán sách trực tuyến, đảm bảo kết nối từ xa - Xử lý công đoạn mua bán sách cách nhanh chóng hiệu - Các chức hướng người dùng Về mặt tài liệu: - Các thông tin ghi tài liệu trở thành nguồn tham khảo, kiến thức cho việc áp dụng công nghệ sử dụng vào đồ án xây dựng ứng dụng có liên quan như: Flutter, Firebase, Dart, vv… 10 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN + Customer Orders: Chuyển sang hình đơn hàng mà người dùng đặt + Change Password: Chuyển sang hình Thay đổi mật + Information: Chuyển sang hình chỉnh sửa thơng tin cửa hàng + Logout: Để người dùng đăng xuất chuyển hình Đăng nhập - Phần 4: BottomNavigation gồm Tab: Home, Chat, Add Book, Profile Màn hình Quản lý đơn hàng: * Mô tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Quản lý đơn hàng gồm phần: - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay hình trước - Phần 2: Tabbar gồm Tab: + Not Confirm: Hiển thị đơn hàng chưa xác nhận chủ cửa hàng + Preparing: Hiển thị danh sách đơn hàng chuẩn bị + Delivering: Hiển thị danh sách đơn hàng vận chuyển + Received: Hiển thị danh sách đơn hàng nhận khách hàng - Phần 3: Listview đơn hàng ứng với Tab Tabbar phía 55 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Màn hình Thay đổi thơng tin cửa hàng: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Thay đổi thơng tin cửa hàng gồm phần chính: - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay hình trước - Phần 2: Hiển thị ảnh label tên cửa hàng - Phần 3: Bao gồm Textfield cho phép người dùng nhập Tên chủ cửa hàng Địa cửa hàng - Phần 4: Save button để người dùng tiến hành lưu thơng tin Màn hình Chat: 6.1 Màn hình Danh sách phịng Chat * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Danh sách phịng Chat bao gồm phần chính: 56 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN - Phần 1: Appbar bao gồm label tên hình Search button để chuyển sang hình Tìm kiếm - Phần 2: ListView hiển thị thông tin ảnh đại diện, tên người dùng nhắn tin với - Phần 3: BottomNavigation gồm Tab: Home, Chat, Add Book, Profile 6.2 Màn hình Tìm kiếm người dùng * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Tìm kiếm người dùng bao gồm phần chính: - Phần 1: Textfield cho người dùng nhập tên với Search button để tìm kiếm người dùng - Phần 2: ListView hiển thị thông tin ảnh đại diện, tên người dùng cần tìm kiếm 6.3 Màn hình Chat * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Chat bao gồm phần chính: 57 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN - Phần 1: Appbar bao gồm Back button để quay hình trước với ảnh đại diện label tên người dùng - Phần 2: ListView hiển thị đoạn tin nhắn giữ người với thời gian mà người dùng gửi tin nhắn - Phần 3: Textfield cho người dùng nhập tin nhắn Send button để gửi tin nhắn III GIAO DIỆN CLIENT (KHÁCH HÀNG): Màn hình Đăng ký: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Đăng ký gồm phần chính: - Phần 1: Appbar với Back button để quay hình trước label hiển thị chữ chào mừng người dùng - Phần 2: Bao gồm Textfield Email, Name, Password, Re-enter Password cho người dùng nhập với button Sign up để người dùng đăng kí thơng tin - Phần 3: Text button Sign in cho phép chuyển sang hình đăng nhập 58 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Màn hình Trang chủ: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Trang chủ gồm phần chính: - Phần 1: Appbar bao gồm label hiển thị tên cửa hàng Search button để chuyển sang hình Tìm kiếm sách; đồng thời Cart button để chuyển sang hình Giỏ hàng - Phần 2: ListView hiển thị danh sách thể loại/tác giả/nhà xuất sách mà hàng sách có, click vào thể loại ListView loại sách tương ứng; với sách click vào chuyển sang hình Chi tiết sách - Phần 3: Hiển thị sách bán chạy cửa hàng, thống kê dựa số lượng bán - Phần 4: BottomNavigation gồm Tab: Home, Chat, Profile Màn hình Thơng tin sách: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Thơng tin sách gồm phần chính: 59 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay trang trước đó, label tên hình, Cart button chuyển sang hình Giỏ hàng - Phần 2: Hiển thị hình ảnh liên quan đến sách - Phần 3: Bao gồm label hiển thị thông tin sách tên, tác giả giá tiền sách - Phần 4: Bao gồm button tăng giảm số lượng sách mà khách hàng muốn mua, label hiển thị số lượng với button Add To Cart để người dùng thêm sách vào giỏ hàng - Phần 5: Tabbar gồm Tab Description thông tin giới thiệu chi tiết sách About Book chứa thông tin khác liên quan nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại,… Màn hình Đặt hàng: 4.1 Màn hình Giỏ hàng: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Giỏ hàng gồm phần chính: - Phần 1: ListView hiển thị Card chứa thơng tin sách hình ảnh, tiêu đề, tác giả, giá tiền với button tăng giảm số lượng sách mà khách hàng muốn mua - Phần 2: BottomBar bao gồm label hiển thị tổng tiền button Checkout để chuyển sang hình Xác nhận thơng tin đơn hàng 60 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 4.2 Màn hình Xác nhận thơng tin đơn hàng: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình gồm phần chính: - Phần 1: Appbar chứa Back button cho phép quay hình trước - Phần 2: Các label hiển thị thông tin giá tiền, loại phụ phí tổng tiền mà khách hàng cần tốn - Phần 3: Các label hiển thị địa số điện thoại nhận hàng Change button cho phép người dùng chuyển sang hình để chỉnh sửa thông tin - Phần 4: Send Order button để người dùng xác nhận thông tin đặt hàng 4.3 Màn hình Thay đổi thơng tin đơn hàng: Màn hình Thay đổi địa đơn hàng Màn hình Thay đổi số điện thoại đơn hàng * Mô tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Thay đổi địa đơn hàng Thay đổi số điện thoại đơn hàng gồm phần chính: 61 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN - Phần 1: Appbar gồm Back button cho phép người dùng quay hình trước - Phần 2: Các textfield cho phép người dùng nhập để chỉnh sửa thông tin địa số điện thoại đặt hàng - Phần 3: Finish button để người dùng xác nhận thông tin Màn hình Tài khoản: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Tài khoản gồm phần chính: - Phần 1: Label hiển thị tên hình - Phần 2: AvatarCircle hiển thị ảnh đại diện người dùng - Phần 3: Bao gồm ListView button: + My Account: Chuyển sang hình thay đổi thơng tin tài khoản + My Orders: Chuyển sang hình đơn hàng đặt + Change Password: Chuyển sang hình Thay đổi mật + About Us: Chuyển sang hình thơng tin cửa hàng + Logout: Để người dùng đăng xuất chuyển hình Đăng nhập - Phần 4: BottomNavigation gồm Tab: Home, Chat, Profile 62 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Màn hình Đơn hàng: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Đơn hàng gồm phần: - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay hình trước - Phần 2: Tabbar gồm Tab: + Waiting: Hiển thị đơn hàng chưa xác nhận chủ cửa hàng + Preparing: Hiển thị danh sách đơn hàng chuẩn bị + Delivering: Hiển thị danh sách đơn hàng vận chuyển + Received: Hiển thị danh sách đơn hàng nhận - Phần 3: Listview đơn hàng ứng với Tab Tabbar phía Màn hình Danh sách u thích: 63 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Danh sách yêu thích gồm phần chính: - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay hình trước - Phần 2: GridView hiển thị sách mà người dùng thêm vào danh sách yêu thích Màn hình Xem thơng tin cửa hàng: * Mơ tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Xem thơng tin cửa hàng gồm phần chính: - Phần 1: Appbar gồm Back button để người dùng quay hình trước - Phần 2: Hiển thị ảnh label thông tin liên quan đến cửa hàng tên cửa hàng, chủ cửa hàng,địa số điện thoại liên hệ Màn hình Chat: 64 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN * Mô tả chung xử lí kiện hình: Màn hình Chat bao gồm phần chính: - Phần 1: ListView hiển thị đoạn tin nhắn giữ người với thời gian mà người dùng gửi tin nhắn - Phần 2: Textfield cho người dùng nhập tin nhắn Send button để gửi tin nhắn 65 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHƯƠNG VI: TỔNG KẾT I CƠNG NGHỆ SỬ DỤNG: - Cơng nghệ Flutter lập trình dựa ngơn ngữ Dart - Tiện ích Firebase Google: + Cloud Firebase + Firebase Authentication + Realtime Database II ĐỘ HOÀN THIỆN CHỨC NĂNG: STT Tên chức Mức độ hoàn thành Đăng nhập 100% Đăng ký 100% Đăng xuất 100% Tìm kiếm sách 100% Hiển thị sách theo hạng mục 100% Xem thông tin sách 100% Thêm sách vào giỏ hàng 100% Yêu thích 100% Bỏ yêu thích 100% 10 Xem danh sách yêu thích 100% 11 Xem giỏ hàng 100% 12 Xác nhận/Thay đổi thông tin đơn hàng 100% 13 Chốt đơn hàng 100% 14 Xem danh sách đơn hàng 100% 15 Xem chi tiết đơn hàng (Khách hàng) 100% 16 Xóa đơn hàng (Khách hàng) 100% 17 Cập nhật thông tin tài khoản 100% 18 Chat 100% Ghi 66 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 19 Xem thông tin cửa hàng 100% 20 Thêm sách 100% 21 Cập nhật sách 100% 22 Quản lý đơn đặt hàng 100% 23 Xem chi tiết đơn hàng (Chủ cửa hàng) 100% 24 Cập nhật trạng thái đơn hàng 100% 25 Xóa đơn hàng (Chủ cửa hàng) 100% 26 Cập nhật thông tin cửa hàng 100% III KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Kết đạt được: 1.1 Ưu điểm: - Hiểu cách thức lập trình dựa cơng nghệ Flutter ngơn ngữ Dart - Cơ sở liệu tổ chức server thơng qua hỗ trợ tiện ích đến từ Firebase - Đáp ứng chức ứng dụng bán sách trực tuyến, đặc biệt liên quan trình quản lý trình đặt hàng - Xây dựng luồng chức dễ hiểu, dễ sử dụng 1.2 Nhược điểm: - Ứng dụng đơn giản, chưa tích hợp chức phức tạp - Chưa có phiên dành cho hệ điều hành iOS Hướng phát triển: - Phát triển thêm việc xây dựng ứng dụng tảng Web hệ điều hành iOS - Tái cấu trúc lại sở liệu để cung cấp nhiều chức năng, linh động dịch vụ cung cấp cho người dùng - Phát triển thêm tính đánh giá sau nhận hàng, tính tích lũy điểm để nâng cấp thành viên, tính bình luận sản phẩm 67 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHƯƠNG VII: BẢNG PHÂN CƠNG CƠNG VIỆC STT Nội dung cơng việc Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Người đảm nhận Trạng thái Chọn đề tài 03/09/2021 09/09/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành Phân tích u cầu 10/09/2021 14/09/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành Thiết lập actor, chức 15/09/2021 19/09/2021 Trung Tín, Minh Thi Hoàn thành Vẽ sơ đồ Use case 20/09/2021 22/09/2021 Minh Thi Hoàn thành Viết SRD 23/09/2021 29/09/2021 Trung Tín Hồn thành Viết đặc tả Use case 30/09/2021 05/10/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành Học Flutter, Dart 03/09/2021 20/10/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành Học Firebase 03/09/2021 20/10/2021 Trung Tín Hồn thành Thiết kế giao diện Figma 20/09/2021 30/09/2021 Minh Thi Hồn thành 10 Thiết kế CSDL 20/09/2021 30/09/2021 Trung Tín Hoàn thành 11 Cài đặt Flutter, Firebase 10/09/2021 20/09/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành 12 Xây dựng hình Flutter 06/10/2021 31/10/2021 Minh Thi Hồn thành 13 Xử lý kiện UI 06/10/2021 31/10/2021 Minh Thi Hoàn thành 14 Xử lý liệu 01/11/2021 15/12/2021 Trung Tín Hồn thành 15 Kiểm thử ứng dụng 16/12/2021 20/12/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành 16 Viết báo cáo 21/12/2021 24/12/2021 Trung Tín, Minh Thi Hồn thành 68 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHƯƠNG VIII: TÀI LIỆU THAM KHẢO Hướng dẫn chi tiết cài đặt Flutter Android Studio Window: https://www.youtube.com/watch?v=lXLGqJvmJFY Lập trình di động với Flutter bản: https://www.youtube.com/watch?v=WL3g5DHJ4pA&list=PLRhlTlpDUWsxWhG A4jTr0oGeNs7xYyDPW Get started with Firebase on Flutter: https://www.youtube.com/watch?v=EXp0gq9kGxI&t=759s Flutter UI Design Series: https://www.youtube.com/watch?v=Y6xAQVXkhLA Flutter & Firebase App Build: https://www.youtube.com/watch?v=sfA3NWDBPZ4&list=PL4cUxeGkcC9j-TKIdkb3ISfRbJeJYQwC Ebook Online Book Reading App: https://www.youtube.com/watch?v=ACdraZRANaU Building Flutter Book App Concept: https://www.youtube.com/watch?v=Zz0IKZBnk_Y Build Flutter Chat App with Firebase Auth & Firestore: https://www.youtube.com/watch?v=FTju8w4zEno&t=4118s Flutter Tutorial – Build A Chat App With Flutter & Firebase: https://www.youtube.com/watch?v=wHIcJDQbBFs&t=962s 69 ... tin sách: Yêu thích / Bỏ yêu thích: 40 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN Thêm sách vào giỏ hàng: 41 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC... hàng: Quản lý sách: 45 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 10 Quản lý đơn hàng: 46 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN 11 Chat:... 69 ĐỒ ÁN – TÌM HIỂU VỀ FLUTTER VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG BÁN SÁCH TRỰC TUYẾN CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG I ĐỀ TÀI: - Cơng nghệ tìm hiểu: Flutter - Ứng dụng xây dựng: Ứng dụng bán sách trực tuyến - Bibliophile
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu về FLUTTER và xây dựng ứng dụng bán sách trực tuyến , Tìm hiểu về FLUTTER và xây dựng ứng dụng bán sách trực tuyến