0

Kiểm thử cơ bản bài 4 các phương pháp kiểm thử

30 6 0
  • Kiểm thử cơ bản bài 4 các phương pháp kiểm thử

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 21:14

KIỂM THỬ CƠ BẢN BÀI 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ Nội dung học • Functional Testing • Non-functional Testing Kiểm thử Tổng quan quy trình kiểm thử Kiểm thử PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Kiểm thử XÁC NHẬN NỘI DUNG KIỂM THỬ Kiểm thử Kiểm thử Functional Testing Kiểm thử KIỂM THỬ CHỨC NĂNG Kiểm thử nội dung liên quan đến chức phần mềm Kiểm thử FUNTIONAL TESTING  Sản phẩm có chức  Kiểm tra hệ thống chức phần mềm  Phần mềm hoạt động giống với đặc tả ban đầu  Tập trung vào tương tác bên vào hệ thống Kiểm thử FUNCTIONAL TESTING  Sử dụng với tất quy trình kiểm thử     Kiểm thử Unit Testing Integration Testing System Testing User Acceptance Testing 10 BUSINESS CIRCLE TESTING  Đảm bảo tất chức hoạt động theo yêu cầu, quy trình khách hàng  Sử dụng giá trị sai Kiểm thử 16 ACCESS CONTROL TESTING  Đảm bảo trình truy cập hệ thống theo phân quyền người dùng Kiểm thử 17 Non-Functional Testing Kiểm thử 18 KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG Kiểm Kiểmthử thửcác cácnội nộidung dung liên liênquan quanđến đếnchức đặc điểm, phần tínhcủa chất mềm phần mềm Kiểm thử 19 NON-FUNCTIONAL TESTING  Sử dụng với tất quy trình kiểm thử     Kiểm thử Unit Testing Integration Testing System Testing User Acceptance Testing 20 ĐẶC TRƯNG Tính sử dụng (Usability) Tính bảo trì (Mantainability) Tính bền vững (Reliability) Tính linh hoạt (Portability) Tính hiệu (Efficiency) Kiểm thử 21 PHÂN LOẠI Kiểm thử 22 PERFORMANCE TESTING Scalability Stability Speed Response Time Resource Usage Kiểm thử 23 LOAD TESTING Tập trung vào việc xác định đánh giá hoạt động hệ thống với số lượng người dùng truy cập đồng thời thời gian định Kiểm thử 24 STRESS TESTING Kiểm thử 25 LOAD TESTING VÀ STRESS TESTING Stress Load Kiểm thử 26 VOLUME TESTING Kiểm thử hệ thống liệu lớn, trường hợp thao tác sở liệu lớn upload tập tin lên server có dung lượng lớn Kiểm thử 27 VÍ DỤ VOLUME TESTING Dữ liệu phát sinh lớn đưa hệ thống vào triển khai thực tế Kiểm thử 28 Tổng kết học  Functional Testing  Non-functional Testing Kiểm thử 29 KẾT THÚC Kiểm thử 30 ... Non-functional Testing Kiểm thử Tổng quan quy trình kiểm thử Kiểm thử PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM Kiểm thử XÁC NHẬN NỘI DUNG KIỂM THỬ Kiểm thử Kiểm thử Functional Testing Kiểm thử KIỂM THỬ CHỨC NĂNG Kiểm thử nội dung... dùng Kiểm thử 17 Non-Functional Testing Kiểm thử 18 KIỂM THỬ PHI CHỨC NĂNG Kiểm Kiểmthử th? ?các cácnội nộidung dung liên liênquan quanđến đếnchức đặc điểm, phần tínhcủa chất mềm phần mềm Kiểm thử. .. thống liên kết  Phương thức truy cập  Các thành phần giao diện Kiểm thử 14 DATA & DATABASE INTEGRITY TESTING  Kiểm tra liệu trả  Kiểm tra liệu cung cấp cho phương thức  Kiểm tra hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm thử cơ bản bài 4 các phương pháp kiểm thử , Kiểm thử cơ bản bài 4 các phương pháp kiểm thử

Từ khóa liên quan