0

Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin

361 3 0
  • Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 17:18

PHÂN BỔ THỜI GIAN DẠY – HỌC Thời gian: 45 tiết (Lý thuyết) = tín 5 tiết / buổi x buổi Thời gian tự học: 90 Giờ Jens Martensson MỤC TIÊU Kiến thức: học phần cung cấp kiến thức kỹ để sinh viên thực cơng việc: Lập kế hoạch quản lý dự án công nghệ thông tin Giám sát, điều chỉnh dự án cho phù hợp với tình hình thực tế Có thể tự quản lý dự án thành công Sử dụng công cụ chuyên nghiệp để lập kế hoạch quản lý dự án Jens Martensson MỤC TIÊU Kỹ năng: Sinh viên có khả đảm nhận vị trí quản lý dự án cơng nghệ thông tin Thái độ: Nhận thức tầm quan trọng học phần ngành học, chất lượng dự án tạo Nâng cao khả nâng tự nghiên cứu, kỹ mềm Chuyên cần học tập, thực nghiêm tục nội dung học tập Jens Martensson MÔ TẢ HỌC PHẦN Bài 1: Tổng quan quản lý dự án công nghệ thông tin Tổng quan, khái niệm, đặc điểm bả n Nội dung qui trình quản lý dự án Các yêu cầu công cụ quản lý dự án Sự thành công chi ến lược tăng cường h ệu Các lỗi thường gặp quản lý dự án Jens Martensson MÔ TẢ HỌC PHẦN Bài 2: Quản lý phạm vi dự án Tổng quan phạm vi dự án Qui trình quản lý phạm vi dự án Khởi động dự án Xác đinh lập kế hoạch phạm vi Cấu trúc phân rã công việc WBS Kiểm tra điều chỉnh phạm vi Jens Martensson MÔ TẢ HỌC PHẦN Bài 3: Quản lý thời gian dự án Tổng quan quản lý thời gian Qui trình quản lý thời gian Xác định, thứ tự ước lượng thời gian cho công việc Các kỹ thuật lập lịch công việc Các kỹ thuật nén lịch công việc Phát triển điều chỉnh lịch Jens Martensson MÔ TẢ HỌC PHẦN Bài 4: Quản lý chi phí dự án Tổng quan quản lý chi phí Qui trình quản lý chi phí Lập kế hoạch ước lượng chi phí  Các phương pháp phân tích tài cho dự án Kiểm sốt điều chỉnh chi phí Jens Martensson MƠ TẢ HỌC PHẦN Bài 5: Quản lý chất lượng dự án Tổng quan quản lý chất lượng Qui trình quản lý chất lượng Lập kế hoạch quản lý chất lượng Đảm bảo kiểm tra chất lượng Mơ hình quản lý chất lượng Cải tiến chất lượng Jens Martensson MÔ TẢ HỌC PHẦN Bài 6: Quản lý nguồn nhân dự án Tổng quan quản lý nhân Qui trình quản lý nhân Lập kế hoạch tổ chức nhân Điều chỉnh nhân Làm việc nhóm Cơng cụ quản lý nhân Jens Martensson 10 Lập kế hoạch mua sắm Phân tích việc tự thực hay mua dịch vụ hay sản phẩm cụ thể từ bên ngồi Thường liên quan tới phân tích tài Dựa ý kiến chuyên gia pháp lý, đưa đề xuất điều khoản điều kiện mua sắm Jens Martensson Lập kế hoạch mua sắm Hợp đồng mua sắm: Các điều khoản, điều kiện cụ thể hợp đồng nhằm khắc phục mức độ rủi ro người mua người bán Thiết lập giá cho sản phẩm dịch vụ cung cấp: Firm Fixed Price Contracts (FFP): giá hàng hóa thiết lập từ đầu không đổi Fixed Price Incentive Fee Contracts (FPIF): giá cố định cho người mua người bán kèm theo số phí ưu đãi Fixed Price with Economic Price Adjustment Contracts(FP-EPA): Đây loại hợp đồng dài hạn, giá điều chỉnh Jens Martensson Lập kế hoạch mua sắm Hợp đồng hoàn trả chi phí: hợp đồng liên quan đến việc tốn cho người bán gồm tất chi phí thực tế phát sinh hợp pháp, cộng với khoản phí đại diện cho lợi nhuận người bán Ba loại hợp đồng phổ biến: – Chi phí cộng với cố định phí (CPFF), – Chi phí thêm phí ưu đãi (CPIF), – Chi phí cộng với giải thưởng (CPAF) Jens Martensson Lập kế hoạch mua sắm Chi phí cộng lệ phí cố định (CPFF=Cost plus fixed fee): bên mua trả cho bên bán khoản chi phí thực phù hợp cộng với lệ phí cố định chi trả ln dựa tỷ lệ phần trăm chi phí ước tính Chi phí cộng phí ưu đãi (CPIF =Cost plus incentive fee): bên mua trả cho bên bán khoản chi phí thực phù hợp cộng với khoản lệ phí trước khoản tiền thưởng khích lệ  Chi phí + % chi phí (CPPC=Cost plus percentage of costs): bên mua trả cho bên bán khoản chi phí thực phù hợp cộng với tỷ lệ phần trăm định sẵn dựa tổng chi phí Jens Martensson Lập kế hoạch mua sắm Kết quy trình lập kế hoạch mua sắm: Hợp đồng mua sắm Bảng kê khai công việc, mô tả chi tiết việc mua sắm, giúp cho nhà thầu hiểu rõ yêu cầu khách hàng Quyết định mua sắm Tài liệu mua sắm Jens Martensson 10 Tiến hành mua sắm Tiến hành đấu thầu trình để có câu trả lời người bán, lựa chọn người bán, thực hợp đồng Trong trình này, nhóm nghiên cứu nhận hồ sơ dự thầu, đưa tiêu chí lựa chọn nhiều người bán, người có đủ điều kiện theo yêu cầu nhóm dự án Jens Martensson 11 Tiến hành mua sắm  Cách thực hiện: – Hội nghị nhà thầu họp với tất người bán người mua tiềm trước đệ trình giá thầu – Quá trình xem xét đánh giá thức xác định sách mua sắm người mua – Ý kiến chuyên gia: đội ngũ đánh giá với chuyên môn cao tham gia đánh giá đề nghị người bán Jens Martensson 12 Tiến hành mua sắm  Cách thực hiện: – Danh sách người bán tiềm mở rộng cách đặt quảng cáo ấn phẩm lưu thông chung báo chí ấn phẩm thương mại đặc biệt – Internet có ảnh hưởng lớn hầu hết dự án mua sắm – Đàm phán làm rõ yêu cầu điều khoản khác mua sắm để đạt thoả thuận trước ký hợp đồng Jens Martensson 13 Tiến hành mua sắm Kết quả: Lựa chọn người bán phạm vi cạnh tranh dựa kết đề nghị đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán hợp đồng dự thảo trở thành hợp đồng thực tế kết đưa Một hợp đồng mua sắm trao cho người bán chọn Hợp đồng hình thức đơn đặt hàng đơn giản tài liệu Quản lý hợp đồng nhằm đảm bảo thực nhà cung cấp đáp ứng yêu cầu giao kèo theo hợp đồng Hợp đồng liên quan tới pháp lý, điều quan trọng nhà làm hợp đồng phải chịu trách nhiệm pháp lý việc lập quản lý hợp đồng Jens Martensson 14 Quản lý mua sắm Quản lý mua sắm trình quản lý mối quan hệ mua sắm, giám sát thực hợp đồng thực thay đổi chỉnh sửa cần thiết, dựa tài liệu: Tài liệu mua sắm Kế hoạch quản lý dự án Yêu cầu thay đổi phê duyệt bao gồm sửa đổi điều khoản điều kiện hợp đồng bao gồm báo cáo kết mua sắm công việc, giá cả, mô tả sản phẩm, dịch vụ Jens Martensson 15 Quản lý mua sắm Công cụ thực hiện: Hệ thống kiểm soát thay đổi hợp đồng xác định trình mua sắm sửa đổi, bao gồm thủ tục giấy tờ, thủ tục giải tranh chấp Đánh giá thực mua sắm đánh giá tiến độ người bán theo kế hoạch so với hợp đồng Jens Martensson 16 Quản lý mua sắm Cơng cụ thực hiện: Thanh tra kiểm tốn theo yêu cầu người mua người bán hỗ trợ theo quy định hợp đồng mua sắm thực trình thực dự án để xác minh tuân thủ trình làm việc Cung cấp thông tin hiệu người bán đạt mục tiêu hợp đồng Thanh toán cho người bán thường xử lý hệ thống toán tài khoản người mua Jens Martensson 17 Quản lý mua sắm Công cụ thực hiện: Quản lý khiếu nại: người mua người bán đạt thỏa thuận bồi thường có thay đổi xảy Hệ thống quản lý hồ sơ sử dụng người quản lý dự án để quản lý hợp đồng, hồ sơ tài liệu đấu thầu Jens Martensson 18 Kết thúc mua sắm Kết thúc mua sắm liên quan đến hoạt động hành như: Hồn thiện thủ tục hành Cập nhật hồ sơ để phản ánh kết cuối lưu trữ thơng tin để sử dụng tương lai Kết thúc hợp đồng áp dụng dự án giai đoạn dự án Jens Martensson 19 Kết thúc mua sắm Người mua, cung cấp cho người bán văn thức thơng báo hợp đồng hồn thành.Yêu cầu kết thúc mua sắm Cập nhật tài sản: Hồ sơ mua sắm Có thể chấp nhận Tài liệu học kinh nghiệm Jens Martensson 20 ... CẦU CỦA VỊ TRÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Nhiệm vụ người quản lý dự án: Xây dựng kế hoạch dự án Theo dõi kiểm soát thực dự án ? ?Quản lý thay đổi Kết thúc dự án Đánh giá việc hoàn thành dự án Jens Martensson... nghĩa quản lý, quản lý dự án quản lý dự án công nghệ thông tin Jens Martensson 1.2 DỰ ÁN LÀ GÌ ? ?Dự án nổ lực tạm thời cam kết để tạo sản phẩm dịch vụ (PMBOK Guide 2000, P.4) Hay nói cách khác, dự. .. 1.6 QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ? ?Quản lý dự án CNTT liên quan đến cách tiếp cận có cấu trúc để lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát dự án công nghệ thông tin Các loại dự án CNTT Phát
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin, Bài giảng Quản lý dự án công nghệ thông tin