0

Biểu mẫu nghỉ việc riêng tại công ty

3 1 0
  • Biểu mẫu nghỉ việc riêng tại công ty

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 15:36

CTY TNHH ĐIỆN MÁY SAKURA VIỆT NAM - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG Kính gửi: - Giám đốc Cơng ty TNHH Điện máy Sakura Việt Nam - Trưởng phịng Hành – Nhân Sự - Trưởng phịng/bộ phận (cơng tác)…………………………… Tên tơi là: ……… .………………………………………….…………… …… Thuộc phòng/bộ phận:………………………………………………………… …… Tên, địa số điện thoại thân (hoặc người thân để liên lạc cần thiết): ……………………………………………………………………………………… Tôi làm đơn kính xin Giám đốc Cơng ty chấp thuận cho nghỉ việc riêng (nghỉ không lương) Trong thời gian … ngày; kể từ ngày …./…./2020… đến hết ngày… / …./2020…… Nơi nghỉ: …………………………………………………………………………… Lý :……………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………….……… …… Tôi bàn giao công việc cho ……………………… phận…………….…… Các công việc bàn giao: ……………………………………………………… ………………………………………………………………………….…………… Các công cụ, dụng cụ làm việc bàn giao: …………………………………… ……………………………………………………………………………………… Kính mong Giám đốc Cơng ty……………………………… xem xét giải GIÁM ĐỐC DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG HC NHÂN SỰ CTY TNHH ĐIỆN MÁY SAKURA VIỆT NAM - TRƯỞNG PHÒNG (BỘ PHẬN) NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (ký ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: - Giám đốc Cơng ty TNHH Điện máy Sakura Việt Nam - Trưởng phòng …………………………………………… Tên tơi là: ……… .………………………………………… …………… … Thuộc phịng/bộ phận:………………………………………….………………… Tơi xin đề nghị quý phòng/ban/bộ phận việc sau: Nội dung đề nghị: ……….………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………….………………………… Kính mong Giám đốc Cơng ty, Trưởng phịng/bộ phận…………………………… ……………………… xem xét giải Tơi xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG/BỘ PHẬN NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (ký ghi rõ họ tên) ... Độc lập – Tự – Hạnh phúc -Hà Nội, ngày tháng năm 2020 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gửi: - Giám đốc Công ty TNHH Điện máy Sakura Việt Nam - Trưởng phịng …………………………………………… Tên tơi là: ……… .…………………………………………...GIÁM ĐỐC DUYỆT TRƯỞNG PHÒNG HC NHÂN SỰ CTY TNHH ĐIỆN MÁY SAKURA VIỆT NAM - TRƯỞNG PHÒNG (BỘ PHẬN) NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (ký ghi rõ họ tên)... .………………………………………… …………… … Thuộc phịng/bộ phận:………………………………………….………………… Tơi xin đề nghị quý phòng/ban/bộ phận việc sau: Nội dung đề nghị: ……….………………………………………………………… …………………………………………………………….……………………… ………………………………………………………….…………………………
- Xem thêm -

Xem thêm: Biểu mẫu nghỉ việc riêng tại công ty, Biểu mẫu nghỉ việc riêng tại công ty